Sunteți pe pagina 1din 3

ANUNŢ

Consiliul raional Cimișlia anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice


vacante
specialist principal, direcţia dezvoltare teritorială
Scopul general al funcţiei:

Administrarea procesului de proiectare, construcţie, reconstrucţie, reparaţie şi întreţinere


a clădirilor și edificiilor publice, infrastructurei și gospodăriei comunale.

Sarcinile de bază:

1.Promovarea politicii şi strategiei statului în domeniul construcţiei, reconstrucţiei, reparaţiei,


amenajării şi întreţinerii construcţiilor publice, infrastructurii şi altor obiective de menire publică
şi sfera comunală.
2.Asigurarea executării calitative a lucrărilor de construcţie şi întreţinere a edificiilor publice,
clădirilor gospodăriei comunale şi infrastructurii pe întreg teritoriu raionului.
3.Monitorizarea şi asigurarea aplicării prevederilor legale la proiectarea şi executarea lucrărilor
publice de construcţie,controlul respectării prevederilor actelor normative la întreţinerea şi
exploatarea edificiilor publice,sistemelor de gospodărie comunală şi infrastructură.
4.Exercitarea în caolaborare cu administraţiile locale de nivelul I a complexului de atribuţii de
elaborare a proiectelor investiţionale de atragere a investiţiilor şi implementarea proiectelor în
domeniul respectiv.
5.Acordarea consiliilor locale, primăriilor sprijin şi asistenţă logistică în domeniul construcţiei,
reconstrucţiei, reparaţiei, amenajării şi întreţinerii construcţiilor publice, infrastructurii şi altor
obiective de menire publică şi sfera comunală.
Condiţii de participare la concurs:
Condiţii de bază:
- Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova
- Posedarea limbii de stat şi a limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în
teritoriu;
- Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
- Lipsa antecedentelor penale nestinse infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
- Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Studii: superioare, de licenenţă sau echivalente, preferabil în domeniul construcţiior,


autodrumuri.
Experienţă profesională: minimum 2 ani în domeniu, preferabil experienţă în serviciul
public.

Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniu, cunoaşterea modului de funcţionare a


autorităţilor publice, cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet,
cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat citit/scris/vorbit, a
limbii ruse la nivel avansat: citit/scris/vorbit.

Abilităţi: lucru cu informaţia, analiză, sinteză, planificare, organizare, analiză şi sinteză,


elaborarea documentelor, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate,
flexibilitate, disciplină, punctulitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională
continuă.
Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/ prin e-mail Dosarul de concurs:
- formularul de participare
- copia buletinului de identitate
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
perfecţionare profesională şi/sau de specialitare;
- copia carnetului de muncă;
- cazierul judiciar.
Data limită de depunere a Dosarului de concurs – 3 ianuarie 2020 ora 17:00
Telefon - 0241 2-21-43;
E-mail – mariana.malai.91@mail.ru
Persoana de contact- Vasluian Mariana, specialist principal, aparatul președintelui;
Informații pe adresa: or. Cimişlia, bd. Şt. cel Mare, nr. 12, etajul 2, bir.217.
Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu
documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se
depune prin poștă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfășurării probei
scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Bibliografia:

1. Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994


2. Legea  cu  privire  la  funcţia  publică  şi  statutul funcţionarului  public  nr.158-
XVI  din  4  iulie  2008.
3. Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr. 25 – XVI din 22.02.2008.
4. Legea privind dezvoltarea regională în Republica Moldova nr. 438-XXI din 28.12.2006.
5. Hotărîrea de Guvern nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii
nr. 158-XVI  din  4  iulie  2008 cu  privire  la funcţia    publică  şi  statutul funcţionarului  public;
6. Legea cu privire la conflictul de interese nr. 16 din 15 februarie 2008;

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale


- Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.
- Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
- Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii
Moldova.
Acte normative în domeniul de specialitate

- Hotărîrea Guvernului nr. 285 din 23.05.1995 cu privire la aprobarea Regulamentului de


recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente;
- Legea nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii;
- Legea nr.1402 din  24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală;
- Lega nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului.

Se anexează:
http://cariere.gov.md/my-job-details/11860/Specialist-principal,-Direc%C8%9Bia-Dezvoltare-
Teritorial%C4%83.html