Sunteți pe pagina 1din 3

ANUNŢ

Consiliul raional Cimişlia


anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante
Specialist, direcţia dezvoltare teritorială

Scopul general al funcţiei:


Administrarea procesului de proiectare, construcţie, reconstrucţie, reparaţie şi întreţinere a
rețelilor inginerești, activităților în sfera ecologică și salubrizare.

Sarcinile de bază:
1.Promovarea politicii şi strategiei statului în domeniul ecologiei, construcţiei, întreţinerii şi
expluatării reţelelor inginereşti şi fondului locativ.
2. Asigurarea executării calitative a lucrărilor de construcţie, reconstrucţie, reparaţie şi
exploatare a sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apei, de gazificare, de
termoficare, salubrizare a localităţilor, depozitarea şi utilizarea deşeurilor menajere.
3.Asigurarea calităţii construcţiei de locuinţe şi exploatării fondului locativ proprietate a
raionului Cimişlia.
4.Asigurarea elaborării şi implementării măsurilor ce ţin de conservarea resurselor
temoenergetice, utilizarea resurselor netradiţionale şi renovabile, sistemelor de evidenţă şi
reglare automată a consumului de energie.
5.Acordarea consiliilor locale, primăriilor sprijin şi asistenţă logistică în domeniul elaborării
proiectelor investiţionale, atragerii investiţiilor şi implementarea proiectelor de construcţie,
reconstrucţie, reparaţie a reţelelor inginereşti, salubrizarea a localităţilor, depozitarea şi utilizarea
deşeurilor menajere.

Condiţii de participare la concurs:


Condiţii de bază:
- Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova
- Posedarea limbii de stat şi a limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în
teritoriu;
- Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
- Lipsa antecedentelor penale nestinse infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
- Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.
Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul construcţiilor,
autodrumurilor.

Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniu, cunoaşterea modului de funcţionare a


autorităţilor publice, cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet,
cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat citit/scris/vorbit, a
limbii ruse la nivel avansat: citit/scris/vorbit.

Abilităţi: lucru cu informaţia, analiză, sinteză, planificare, organizare, analiză şi sinteză,


elaborarea documentelor, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă,lucru în echipă.
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate,
flexibilitate, disciplină, punctulitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională
continuă.
Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/ prin e-mail Dosarul de concurs:
- formularul de participare
- copia buletinului de identitate
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
perfecţionare profesională şi/sau de specialitare;
- copia carnetului de muncă;
- cazierul judiciar.
Data limită de depunere a Dosarului de concurs – 3 ianuarie 2020 ora 17:00
Telefon - 0241 2-21-43;
E-mail – mariana.malai.91@mail.ru
Persoana de contact- Vasluian Mariana, specialist principal, aparatul președintelui;
Informații pe adresa: or. Cimişlia, bd. Şt. cel Mare, nr. 12, etajul 2, bir.217.
Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu
documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se
depune prin poștă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfășurării probei
scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
Bibliografia:

1. Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994


2. Legea  cu  privire  la  funcţia  publică  şi  statutul funcţionarului  public  nr.158-
XVI  din  4  iulie  2008.
3. Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr. 25 – XVI din 22.02.2008.
4. Legea privind dezvoltarea regională în Republica Moldova nr. 438-XXI din 28.12.2006.
5. Hotărîrea de Guvern nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii
nr. 158-XVI  din  4  iulie  2008 cu  privire  la funcţia    publică  şi  statutul funcţionarului  public;
6. Legea cu privire la conflictul de interese nr. 16 din 15 februarie 2008;

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale


- Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.
- Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
- Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii
Moldova;

Acte normative în domeniul de specialitate

- Hotărîrea Guuvernului Cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi


instalaţiilor aferente, nr.285 din 23.05.1995;
- Legea privind calitatea în construcţii, nr.721 din 02.02.1996;
- Legea nr.1402 serviciile publice de gospodărie comunală;
- Lega nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajarea teritoriului.

Se anexează:
http://cariere.gov.md/my-job-details/11862/Specialist,-Direc%C8%9Bia-Dezvoltare-Teritorial
%C4%83.html