Sunteți pe pagina 1din 23

Liceul Tehnologic Corbu

LUCRARE PENTRU
CERTIFICAREA CALIFICĂRII
PROFESIONALE

Nivel 5
Domeniul: Economic
Calificarea: Asistent de gestiune

Îndrumător: Candidat:
Pascariu Maria Mujdei (Drugă) Ionela Ancuța

Pagină 1
Liceul Tehnologic Corbu

TEMA LUCRĂRII:

Sesiunea, iulie 2020

Pagină 2
Cuprins

Argument…………………………………………………………….. 4
Capitolul I - Amortizarea- concept si importanţă
1.1 - Conceptul de amortizare………………...............................................
5
1.2 - Importanţa amortizării…………………………………………...….... 6
1.3 - Metode de amortizare…………………………………………… 7

Capitolul II - Contabilitatea amortizării


2.1 - Evidenţa amortizării în contabilitate……………………………………... 9

2.2 - Înregistrarea în contabilitate a amortizării……………………………….. 10

Capitolul III - Studiu de caz

3.1 Prezentarea SC TRANSMARFLEMN SRL........................................... 14


3.2 Date generale............................................................................................... 15
3.3 Conducerea şi personalul firmei............................................................. 16
3.4 Contabilitatea imobilizărilor corporale la SC Transmarflemn SRL........ 16

Concluzii................................................................................................ 22
Bibliografie............................................................................................ 23

Pagină 3
În contextul actual al economiei de piaţă o unitate economică poate să obţină rezultate
deosebite, în condiţiile concurenţei, numai dacă produsele finite realizate, lucrările executate şi
serviciile prestate, conform cerinţelor pieţei, sunt de o calitate superioară şi la un preţ acceptabil.
Datorită faptului că pe piaţa românească au pătruns foarte multe produse străine, similare cu cele
româneşti, producătorii autohtoni au fost obligaţi să acorde o atenţie suplimentară calităţii.
Pentru obţinerea de bunuri de calitate superioară care să se alinieze la standardele
internaţionale este nevoie de materii prime de o bună calitate, mijloace de producţie performante
şi o forţă de muncă cu un grad de calificare superior.
Având în vedere aceste trei condiţii, unităţile economice s-au orientat spre achiziţionarea şi
utilarea cu mijloace de producţie moderne, fiabile, cu performanţe superioare şi cu o mare
productivitate. Achiziţia lor reprezintă un efort financiar pentru fiecare entitate şi de aceea
operaţiile de achiziţie trebuie analizate foarte bine înainte de a fi efectuate calculând şi efectele
financiare pe care le implică pe întreaga perioadă de amortizare a imobilizărilor.
Astfel, calculul şi evidenţa amortizării imobilizărilor reprezintă o activitate de maximă
importanţă deoarece influenţează costul producţiei obţinute, fiind realizată cu ajutorul evidenţei
contabile de la nivelul fiecărei entităţi. Amortizarea este un subiect extrem de aprins al
contabilităţii imobilizărilor.
Pe această temă s-au scris numeroase articole şi s-au ales soluţii contabile foarte diferite de
la o ţară la alta. Principala întrebare care se pune este: ce metodă de amortizare este mai
eficientă? Privind din această perspectivă, în prezenta lucrare mi-am propus, ca pornind de la
punctele de consens existente între profesioniştii contabili, să abordăm metodele de amortizare a
activelor imobilizate, iar în urma comparării acestora să determinăm efectul pe care îl au în
rezultatul exerciţiului.
Lucrarea conţine trei capitole, primele două prezintă o abordare teoretică a amortizării şi a
impactului acesteia asupra capitalurilor unei organizaţii. Capitolul trei este un studiu de caz la SC
Transmarflemn SRL Tulgheş.

Pagină 4
CAPITOLUL I – AMORTIZAREA - CONCEPT ŞI IMPORTANŢĂ

1.1 Conceptul de amortizare

Amortizarea reprezintă alocarea (repartiţia) valorii amortizabile a unei imobilizări pe


durata sa de utilizare previzionată. Faţă de această interpretare generală, există numeroase
concepţii privind amortizarea. Pentru contabilitate prezintă interes următoarele trei:
➢ amortizarea ca proces de corecţie a valorii imobilizărilor. Amortizarea este constatarea
contabilă a pierderii de valoare suferită de către activele imobilizate ca urmare a deprecierii în
timp (uzurii fizice şi morale). Pornind de la această interpretare se procedează la corecţia valorii
activelor imobilizate pentru a le readuce la o valoare apropiată de realitate;
➢ amortizarea ca proces de transfer sau de repartizare a costurilor imobilizărilor asupra
cheltuielilor exerciţiului. Transferul se face pe perioada economică de utilizare a activului
amortizabil;
➢ amortizarea ca sursă de finanţare a reînnoirii imobilizărilor. Ea are ca scop de a
conserva în întreprindere resursele generate de activitatea acesteia necesare reconstituirii
imobilizărilor.
Potrivit surselor de drept contabil din România constituie obiect al amortizării toate
imobilizările corporale şi necorporale, cu excepţiile: lacurile, bălţile, iazurile care nu sunt
rezultatul unor investiţii, precum şi terenurile inclusiv cele împădurite, cu excepţia terenurilor cu
destinaţie economică obţinute prin acte de vânzare - cumpărare, inclusiv prin despăgubiri în
cazul exproprierilor. Plantaţiile tinere şi plantaţiile de protecţie sunt scutite de calculul
amortizării până la trecerea pe rod a plantaţiilor tinere şi cinci ani a plantaţiilor de protecţie.
De asemenea, fondul comercial, de regulă, nu este supus amortizării, cu excepţia prevăzută
în Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii: “Dacă se constată o depreciere ireversibilă
acesta se poate amortiza”1.
Pentru evaluarea amortizării se pot folosi mai multe criterii cum sunt: durata normală de
funcţionare (utilizare) în cazul mijloacelor fixe; durata de amortizare limitativă, stabilită prin
lege, în cazul imobilizărilor necorporale (exemplu, cheltuielile de cercetare- dezvoltare se
amortizează într-o perioadă de cel mult 5 ani); în funcţie de volumul activităţii obţinute şi în
funcţie de rata dobânzii.

1
Regulament de aplicare a Legii contabilităţii

Pagină 5
1.2 Importanţa amortizării

Unităţile care desfăşoară activităţi economice, denumite în continuare agenţi economici şi


care imobilizează capital în active corporale şi necorporale supuse deprecierii, prin utilizare sau
în timp, vor calcula, vor înregistra în contabilitate şi vor recupera uzura fizică şi morală a
acestora, pentru refacerea capitalului angajat.
La înfiinţare, compania atrage resurse pentru finanţarea activităţii sale, din care sunt
procurate sau create imobilele, utilajele şi alte mijloace fixe, de care are nevoie compania pentru
a funcţiona. Ulterior, în cadrul exploatării lor, toate aceste categorii de active îşi transmit
valoarea producţiei întreprinderii. Ele nu sunt consumate propriu-zis pentru producerea
mărfurilor, ci se uzează fizic ca urmare a folosirii lor. Unele categorii de active au o durată
limitată de viaţă conform prevederilor legislaţiei, perioadă după care urmează a fi înnoite (ca, de
exemplu, licenţele şi alte active nemateriale). Cum n-ar fi, durata de viaţă a majorităţii
covârşitoare a activelor este limitată. Şi după aceasta ele urmează a fi substituite.
Procedura contabilă de amortizare prevede deducerea din valoarea activului amortizat a
valorii amortizării anuale şi trecerea sumei respective la cheltuieli. Amortizare este calculată
astfel, încât până la uzarea completă a activului, valoarea lui iniţială să fie trecută integral la
cheltuieli. Ca urmare a acestei proceduri, din valoarea totală a profiturilor companiei este dedusă
valoarea activului uzat. Dar în realitate, compania nu suportă nici un fel de cheltuieli efective,
amortizarea şi uzură sunt operaţiuni pur contabile. În fluxurile financiare ale societăţii aceasta nu
se reflectă.
Dacă procedura de amortizare şi uzură n-ar exista, acţionarii ar avea acces la toate
profiturile companiei, fără această deducere. Respectiv, sumele respective vor fi, în cea mai mare
parte, îndreptate la plata dividendelor sau, în proporţie mai mică, reinvestite.
La finele perioadei de viaţă a unui activ, întreprinderea va fi în situaţia când profiturile
obţinute din activitatea sa au fost sau distribuite sau utilizate. Şi în această situaţia întreprinderea
ar trebui să reia procesul de atragere a capitalului, să emită acţiuni noi sau să atragă credite
bancare. Pe când procesul de amortizare şi uzură, care funcţionează la întreprinderi, creează o
rezervă de resurse în cadrul companiei în suma activului care se uzează. Această procedură
automată permite întreprinderii ca la epuizarea unui activ să acumuleze o sumă care este
suficientă pentru procurarea aceluiaşi activ.
Scopul principal al uzurii şi amortizării este să ascundă de la acţionarii societăţii o parte
din profituri, pentru a crea o rezervă pentru înlocuirea activelor epuizate. Iar efectul lor de scut
fiscal este doar o urmare mult mai puţin importantă.

Pagină 6
1.3 Metode de amortizare

Întreprinderile din România sunt obligate să amortizeze imobilizările corporale şi


necorporale potrivit Legii privind amortizarea capitalului amortizat în active corporale şi
necorporale utilizând unul din regimurile:
• amortizarea liniară;
• amortizarea degresivă;
• amortizarea accelerată;
• amortizare calculată pe unitate de produs sau serviciu.
Amortizarea liniară constă în calcularea şi alocarea uniformă a valorii contabile de intrare
a activelor amortizabile pe toată durata normală de funcţionare exprimată în ani. În varianta
nominală, amortizarea se calculează raportând valoarea amortizabilă la durata normală de
utilizare.
Amortizarea degresivă constă în multiplicarea cotelor liniare corespondente cu un
coeficient care variază potrivit duratei de viaţă curent admisă pentru bunul respectiv.
Calculul amortizării are la bază regula fiscală care presupune corectarea ratei liniare cu
coeficienţii multiplicativi stabiliţi prin Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat
în active corporale şi necorporale:
❖ 1,5 pentru durata de viaţă între 2-5 ani;
❖ 2 pentru durata de viaţă între 5-10 ani;
❖ 2,5 pentru durata de viaţă mai mare de 10 ani.
Amortizarea accelerată constă în calcularea şi includerea, în primul an de funcţionare, în
cheltuielile de exploatare, a unei amortizări de până la 50% din valoarea de intrare a activului fix
respectiv. Amortizările anuale pentru exerciţiile financiare următoare sunt calculate la valoarea
rămasă de amortizat, după regimul liniar, prin raportare la numărul de ani de utilizare rămaşi.
Sistemul accelerat reprezintă o formă de recuperare în ritm rapid a valorii imobilizărilor pentru
evitarea uzurii morale. El afectează profitul în sensul reducerii şi, pe această bază, se micşorează
impozitul datorat statului, dar în acelaşi timp dă posibilitatea unităţii de a folosi fondul rezultat în
achiziţionarea de noi active fixe necesare.
În spiritul normei IAS 16 “ Imobilizări corporale”2, întreprinderea este cea care
decide metoda de amortizare, atât la începutul activităţii activului, cât şi pe parcurs, când poate fi
necesară utilizarea altei metode de amortizare, în conformitate cu modul de consum al
beneficiilor economice viitoare. De asemenea, se impune necesitatea aplicării cu consecvenţă a
metodei alese, cu excepţia unor modificări care conduc la schimbarea metodei de amortizare.

2
IAS 16 “Imobilizări corporale”

Pagină 7
Metoda de amortizare utilizată trebuie să reflecte ritmul preconizat de consumare a
beneficiilor economice viitoare ale activului de către entitate. Pot fi folosite diverse metode de
amortizare pentru alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ de-a lungul duratei sale
de viaţă utile. Aceste metode includ: metoda liniară, metoda amortizării degresive şi metoda
unităţii de producţie.
Metoda liniară - conform prevederilor IAS 16 “Imobilizări corporale”3– aduce
următoarele schimbări: deducerea valorii reziduale din valoarea iniţială sau cea reevaluată şi
estimarea de către întreprinderi a duratei de viaţă. De cele mai multe ori, în practică, valoarea
reziduală este nesemnificativă şi poate fi neglijată în calculul valorii amortizabile. Dacă valoarea
reziduală este totuşi semnificativă, ea trebuie să fie estimată.
Norma IAS 16 “Imobilizări corporale” precizează că pentru tratamentul contabil de bază,
valoarea reziduală este estimată cu ajutorul preţului de la data cumpărării activului; pentru
vânzarea unui activ similar care a ajuns la sfârşitul duratei sale de utilitate estimată şi care a fost
exploatat în condiţii similare celor în care activul va fi utilizat. Valoarea reziduală nu este
majorată ulterior de variaţiile preţului sau ale valorii. În cazul tratamentului contabil alternativ
permis,se procedează la o nouă estimare a valorii reziduale, la data fiecărei reevaluări a activului,
folosind preţuri de la acea dată. Estimarea acesteia se efectuează fie la data intrării imobilizării,
fie la data unei eventuale evaluări ulterioare a imobilizării.
Metoda degresivă, conform IAS 16 „Imobilizări corporale”, poate avea mai multe
variante de prezentare:
▪ un procent de amortizare constant la o bază variabilă(valoarea contabilă netă sau
valoarea rămasă de amortizat);
▪ un procent de amortizare variabil la o bază constantă(valoarea contabilă);
Metoda degresivă nu are nici o legătură cu metoda accelerată folosită pană acum în
practica contabilă românească.
Metoda unităţilor de producţie are ca rezultat o cheltuială pe baza utilizării sau
producţiei preconizate.

3
IAS 16 „Imobilizări corporale”

Pagină 8
CAPITOLUL II - CONTABILITATEA AMORTIZĂRII
2.1 - Evidenţa amortizării în contabilitate

Amortizarea se înregistrează în contabilitate în conturi distincte pe fiecare categorie de


imobilizare. Conturile de evidenţă a amortizării sunt evidenţiate în clasa 2 de conturi grupa 280 .
Clasa 2 de conturi este o clasă cu funcţie contabilă de activ în care se evidenţiază toate
activele imobilizate. Ordinea evidenţierii este: imobilizări necorporale, corporale şi financiare .
În cadrul grupei 28 se evidenţiază amortizările acestor categorii de imobilizări în aceeaşi
ordine prin conturile:
280- amortizarea imobilizărilor necorporale
281- amortizarea imobilizărilor corporale
Imobilizările financiare nu se amortizează. Din cadrul amortizării corporale nu se
amortizează terenurile fără amenajări .
Fiecare cont, sintetic de gradul 1, respectiv 280 si 281 se defalcă pe conturi sintetice de
grad 2 .
Amortizarea imobilizărilor corporale sunt evidenţiate în contul 281 cu conturile sintetice
de gradul 2: 2810-2816 .
Aceste conturi îşi încep funcţionarea prin a se credita cu preluarea existentului si mărirea
fondurilor de amortizare pe seama cheltuielilor. Se demonstrează prin utilizarea fondurilor de
amortizare la scoaterea imobilizărilor din patrimoniu .
Soldul final este creditor sau 0. Când este sold final creditor el evidenţiază valoarea
fondului de amortizare pe fiecare categorie de imobilizări corporale .
Principalele operaţii ce afectează conturile de amortizări sunt:
1. Înregistrarea cotei de amortizare lunară pentru mijlocul fix din patrimoniu:
6811 = 281

2. Casarea mijlocului fix amortizat integral :


281 = 212
3. Scoaterea din patrimoniu a mijlocului fix vândut, el fiind parţial amortizat :
_____________ % = 212
Suma amortizată 281
Suma neamortizată 6583
4 . Donarea mijlocului fix integral amortizat :
281 = 212

Pagină 9
5 . Donarea mijlocului fix parţial amortizat:
___________________% = 212
Suma amortizată 281
Suma neamortizată 6583
6 . Amortizarea unui mijloc fix primit ca donaţie:
6811 = 281
4753 = 7582
7 .Scoaterea din uz a unui mijloc fix parţial amortizat datorită calamităţilor:
__________________ % = 212
Suma amortizată 281
Suma neamortizată 6587
Trebuie facută menţiunea că înregistrarea amortizării lunare să se facă în conformitate cu
un grafic de eşalonare a amortizării. Acest grafic se face pentru fiecare imobilizare în parte la
intrarea ei în patrimoniu şi are caracter obligatoriu. În cazul în care are loc o reevaluare a
mijlocului fix, acest grafic de amortizare va fi refăcut, în funcţie de noile valori .
Reevaluarea are drept consecinţă mărirea ratei de amortizare lunară, deoarece prin mărirea
valorii de intrare a imobilizărilor nu se măreşte şi perioada de amortizare ea rămânând aceeaşi.

2.2 - Înregistrarea în contabilitate a amortizării

Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care îndeplineşte cumulativ
urmatoarele condiţii:
➢ este deţinut şi utilizat în producţia, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru
a fi închiriat terţilor sau în scopuri administrative;
➢ are o valoare fiscală mai mare sau egală cu 2.500 lei, la data intrării în patrimoniu;
➢ are o durată normală de utilizare mai mare de un an.
Imobilizările corporale cuprind:
- terenuri si construcţii;
- instalaţii tehnice şi maşini;
- alte instalaţii, utilaje şi mobilier
- avansuri acordate furnizorilor de imobilizări corporale şi imobilizări corporale în curs.
Terenurile si clădirile sunt active separabile şi sunt contabilizate separat, chiar atunci când sunt
achiziţionate împreună. În cazul în care valoarea terenului pe care se află o clădire va creşte,
amortizarea clădirii respective nu se va modifica.

Pagină
10
În cadrul imobilizărilor corporale sunt evidenţiate în mod distinct imobilizările corporale în
curs de execuţie. Sunt reflectate, de asemenea, distinct în contabilitate, acele imobilizări
corporale cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în
curs de aprovizionare (grupa 22 “Imobilizări corporale în curs de aprovizionare” din Planul
de conturi general4).
Amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a
imobilizărilor. Amortizarea imobilizărilor corporale se calculeaza începand cu luna următoare
punerii în funcţiune şi până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare.
Nu reprezintă active amortizabile: terenurile, inclusiv cele împădurite; tablourile şi operele
de artă; fondul comercial; lacurile, bălţile si iazurile care nu sunt rezultatul unei investiţii;
bunurile din domeniul public finanţate din surse bugetare; orice mijloc fix care nu îşi pierde
valoarea în timp datorită folosirii; casele de odihnă proprii, locuinţele de protocol, navele,
aeronavele, vasele de croazieră, altele decât cele utilizate în scopul realizării veniturilor
Mod de calcul al amortizării liniare:
Se achiziţionează un depozit. Valoarea de intrare este de 238.000 lei si conform
catalogului are o durată normală de utilizare de 8 ani.
Vom calcula cota liniară de amortizare prin formula:
CA=100/durata normală de utilizare=100/8=12.5%
Amortizarea anuală liniară se calculează înmulţind valoarea de intrare cu cota liniară de
amortizare: 238000*8%=29750
Timp de 10 ani se va amortiza anual cu suma de 2975000 lei după cum urmează:
Ani Valoarea de amortizat anuală Valoarea rămasă
1 29750 208250
2 29750 178500
3 29750 148750
4 29750 119000
5 29750 89250
6 29750 59500
7 29750 29750
8 29750 0

Pe parcursul duratei de amortizare în contabilitate se va face următoarea înregistrare


contabilă:

6811 = 2812 29750 lei

4
grupa 22 “Imobilizări corporale în curs de aprovizionare” din Planul de conturi general

Pagină
11
Mod de calcul al amortizării degresive:

Pentru un mijloc fix se dau următoarele date:


➢ valoarea de intrare 350.000 lei;
➢ durata normală de funcţionare conform catalogului 10 ani;
➢ cota anuală de amortizare 100/10= 10% ;
➢ cota anuală de amortizare degresivă 10% *2= 20% ;
Amortizarea anuală se va calcula astfel:

Ani Modul de calcul Amortizarea anuală


degresivă Valoarea rămasă
( lei) ( lei)
1 350.000*20% 70.000 280.000
2 280.000*20% 56.000 224.000
3 224.000*20% 44.800 179.200
4 179.200*20% 35.840 143.360
5 143.360*20% 28.672 114.688
6 114.688*20%=114.688/5 22.937 91.750
7 22.937 68.812
8 22.937 45.875
9 22.937 22.937
10 22.937 0

Mod de calcul al amortizării accelerate:

SC Construcţii SA achiziţionează echipamente antiefracţie, cod 3.3.1 cu o valoare de


intrare de 1.500.000 lei, a căror durată normală de funcţionare, conform Catalogului, este de 16-
24 ani; se optează pentru 20 de ani.
În primul an de funciţonare, amortizarea se va calcula astfel:
1.500.000 x 50% = 750.000 lei.
În anii urmtăori, amortizarea se va calcula în regim liniar, prin impărţirea valorii rămase la
durata normală de funciţonare rămasă, astfel:
750.000 /19 ani = 39.474

Pagină
12
Ani Modul de calcul Amortizare anuala (lei) Valoarea ramasa (lei)

1 1.500.000 x 50% 750.000 750.000


2 750.000 / 19 ani 39.473 710.527
3 750.000 / 19 ani 39.473 671.054
– – –

20 750.000/19 ani 39.473 0

Rezultă că începand cu al doilea an se va înregistra o amortizare egala ca valoare pentru


fiecare an (liniară), pană la expirarea duratei normale de funciţonare.

Pagină
13
CAPITOLUL III - STUDIU DE CAZ LA SC TRANSMARFLEMN SRL
PRIVIND CONTABILITATEA AMORTIZĂRII

3.1 Prezentarea SC TRANSMARFLEMN SRL

SC „Transmarflemn” SRL din Tulgheş a desfăşurat până în anul 2005 o activitate deosebit
de profitabilă în domeniul exploatării masei lemnoase, favorizată de aspectele prezentate
anterior, dar şi de faptul că marea majoritate a construcţiilor din zonă sunt realizate din lemn,
deci exista şi piaţă de desfacere în zonă, fără costuri mari de livrare.
După anul 2006, firmele de exploatare a lemnului, în special cele mai mici, au început să
aibă mari probleme legate de preţul materiei prime, de modul de desfăşurare a licitaţiilor, de
faptul că din motive ştiute şi neştiute prindeau rar sau nu mai prindeau deloc lucrări şi nici
licitaţii în unele ocoale silvice din judeţ, de faptul că preţurile pe servicii practicate de unii agenţi
economici, adevărate preţuri de dumping - nu aveau legătură cu realitatea economică, lipsa
transparenţei în obţinerea unor informaţii legate de valorificarea lemnului, precum şi controale
prea multe la agenţii economici corecţi şi ocolirea de la control a celor care încălcau legea.
Pe piaţă au început să apară şi investitori străini (austriacul Gerald Schweighofer ) , care
prin capacitatea financiară şi potenţialul tehnologic au început să domine şi să conducă piaţa.
Într-un cuvânt, concurenţa pe piaţă s-a înăsprit în această perioadă, iar firmele mari au sufocat
treptat firmele mici, care nu au reuşit să facă faţă competiţiei. În plus, în această perioadă au loc
scumpiri sistematice la energie, scumpirea asigurărilor auto şi a carburanţilor şi, nu în ultimul
rând, instituirea de 0,5% pe venitul obţinut de societăţile comerciale care deţin atestat de
exploatare, toate acestea afectând definitiv multe firme în domeniu.

Astfel, conştientă de situaţia dificilă în care se află, SC „Transmarflemn” SRL – Tulgheş,


dar nedorind să capituleze definitiv, încearcă o reorientare a activităţii spre zona turistică,
stimulată şi de investiţiile puternice de după 2009 în reconstrucţia şi modernizarea staţiunii
Durău (aflată la o distanţă de 33 kilometri ). Achiziţionează în acest scop, la începutul anului
complex turistic (hotel, restaurant, bar) fiind în curs de amenajare şi a spaţiilor de cazare şi
agrement.
De altfel, întreaga strategie de reorientare şi adaptare la cerinţele pieţei se poate observa şi
din studiul contabilităţii imobilizărilor corporale, din achiziţia de noi echipamente pentru
activităţi de servicii turistice, pentru amenajarea unor spaţii de agrement şi renunţarea la
mijloacele fixe specifice activităţii de prelucrare a lemnului.

Pagină
14
O altă măsură de protecţie împotriva riscurilor evoluţiei pieţei financiare a fost şi aceea de
a nu apela la credite bancare, după cum se poate constata şi din bilanţul contabil. Înăsprirea
condiţiilor de acordare a creditelor, incertitudinea datorată crizei economice şi a problemelor
sociale şi politice, au condus la o strategie mai prudentă în ceea ce priveşte contractarea de
credite.

Deşi a făcut unele investiţii şi a luat o decizie curajoasă de schimbare a obiectului de


activitate, SC Transmarflemn SRL a început să intre pe un trend ascendent, înregistrând pentru
prima dată după 2009 un mic profit, dar încurajator. Probabil după lansarea deplină a
complexului cu spaţiile de cazare rezultatele vor fi şi mai bune.

3.2 Date generale


Unitatea patrimonială “SC Transmarflemn SRL” este constituită în baza Legii 31/1990
privind societăţile comerciale, cu modificările ulterioare, în categoria societăţilor comerciale cu
răspundere limitată (SRL).
S-a înfiinţat în anul 1996, fiind înregistrată la Registrul Comerţului Harghita sub numărul
de înregistrare fiscală J 18/453/1996, cu sediul în localitatea Tulgheş, sat Valea Frumoasă, nr.
565, judeţul Harghita. Obiectul de activitate de bază al societăţii îl constituie – Tăierea şi
rindeluirea lemnului, codul de clasificare al activităţii economice fiind 1610. Pe lângă activitatea
de bază societatea desfăşoară şi:
- 4711 - Comerţ cu amănuntul prin magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare, băuturi şi tutun;
- 7990 –Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică.
Este unitate plătitoare de taxa pe valoarea adăugată, având în acest sens codul de
înregistrare fiscală RO 8635530. Are contul bancar RO91BCR0000060006308702 deschis la
Banca Comercială Română, agenţia Borsec.
Societatea comercială desfăşoară activitate de prelucrare şi vânzare material lemnos. Are în
acest sens relaţii comerciale pe bază de contracte economice cu firme cum ar fi: S.C. Exponent
Trade SRL, S.C. Inco SRL, S.C. Kin&El SRL .
Capitalul social al societăţii este de 61.500 lei, împărţit în 6.150 părţi sociale a câte 10 lei
fiecare, constituit integral.

Asociatul Aport Nr.părţi Cota


total (lei) sociale de participare
Paşcu Petrică 61.500 6.150 100%

Pagină
15
3.3 Conducerea şi personalul firmei

În cazul societăţii analizate, cei doi asociaţi ai SC Transmarflemn SRL sunt şi


administratori, având obligaţiile şi răspunderile corespunzătoare. Unul dintre administratori
coordonează activitatea de prelucrare a lemnului prin coordonarea activităţii personalului iar
celălalt coordonează activitatea de comerţ.

Stabilirea raporturilor de muncă între societate şi angajaţii acesteia se realizează prin


încheierea contractului individual de muncă. Contractul individual de muncă se întocmeşte în
formă scrisă şi se înregistrează la Camerele de muncă organizate conform legii în cadrul
direcţiilor de muncă şi protecţie socială judeţene şi a celei centrale din Bucureşti.

Resursele umane ale societăţii au o dimensiune cantitativă reflectată de numărul de


personal, şi alta calitativă, evidenţiată prin nivelul de calificare, natura calificării şi experienţă.
Aşadar, personalul poate fi caracterizat printr-o serie de aspecte cum ar fi: numărul şi structura
sa, capacitatea sa de muncă, activitatea pe care o efectuează.

SC Transmarflemn SRL, are ca personal un număr de 25 salariaţi, angajaţi cu contracte de


muncă şi repartizaţi după specializări în activitatea de servicii turistice şi producţie.
Avându-se în vedere profilul de activitate al unităţii, structura de personal a unităţii se
prezintă pe trei domenii de activitate :
• activitatea de producţie- exploatarea şi prelucrarea lemnului ;
• activitatea de turism;
• activitatea de prestări servicii.

3.4 Contabilitatea imobilizărilor corporale la SC Transmarflemn SRL

Pentru conducerea contabilităţii unităţii este utilizat un program de contabilitate SAGA


C.3.0 care permite informatizarea activităţii contabile pentru firme mici şi mijlocii, cabinete de
contabilitate sau contabili independenţi.

Programul conţine:

• Contabilitate financiară (fişe de cont, balanţe, registrul jurnal, registrul inventar, bilanţ
cu generarea fişierelor pentru raportare, calcul impozit pe profit, declaraţiile 100, 101, 392, 094).
• Imobilizări.
• Clienţi / Furnizori (situaţii facturi, situaţie avize de expediţie, jurnale, declaraţiile 300,
301, 390, 394).
Pagină
16
• Casa (lei, valută) / Banca (lei, valută) / Deconturi.
• Salarii (cu generarea declaraţiilor electronic şi a registrului de evidenţă, plata pe card).
• Producţie (inclusiv pe bază de reţetar şi/sau comenzi).
• Operaţii interne cu stocuri (bonuri de consum, bonuri de predare/primire, transferuri,
inventariere etc.).
• Suport pentru opera şi uni în valută (intrări, ieşiri, calcul diferenţe de curs).
• Urmărire pe centre de profit, situaţii grafice.
La data de 31.12.2015, Registrul imobilizărilor prezenta următoarea situaţie:

Nr. Denumire Data Ani Clasa Valoare Valoare Valoare Durata Amort. Amort.
inv. intrării funcţ intrare inventar neamortiz. ramasă lunara cumulată
2Teren 0.1.02.99 2.400,00 2.400,00 0 0 0 0
1Casa – 10.12.99 9 1.6.3.1 800,00 800,00 0 0 0 800,00
vestiar 6
Hală
1 gater 31.12.06 9 1.1.2.1 7565,00 7565,00 1654,90 2 78,80 5910,10
4 6 1
1
Hotel 31.12.09 2 1.6.3.2 1001300,00 1001300,00 838580,81 2 417021 162710,19
5 40 01
9Gater 31.03.99 9 2.1.8.1 5895,00 5895,00 0 0 0 5895,00
vertical 6
1
Fierastrau 30.10.02 9 2.1.8.1 13400,00 13400,00 0 0 0 13400,00
1 b.o. 6
1
Circular 01.03.03 9 2.1.8.4 7500,00 7500,00 0 0 0 7500,00
0 6
1
Cazan 30.09.07 7 2.1.17.3 4043,96 4043,96 336,99 6 56,16 3706,97
2 combust 2
3Tractor 01.11.99 4 2.3.2.2.5 28655,93 28655,93 0 0 0 28655,93
forest. 8
5Tractor 26.06.06 4 2.3.2.2.5 13500,00 13500,00 0 0 0 13500,00
8
6Skoda 01.02.07 4 2.3.2.1.1 44205,80 44205,80 0 0 0 44205,80
Octavia 8
7Renault 19.02.07 4 2.3.2.1.1 35323,47 35323,47 0 0 0 35323,47
Kango 8
8Ford 30.05.08 4 2.3.2.1.1 34434,00 34434,00 0 0 0 34434,00
Fiesta 8
1
Camera 10.02.08 3 3.2.2 1679,90 1679,90 0 0 0 1679,90
3 video 6
TOTAL 2995330,06 88250,070 12690,55 2111282,36

Pagină
17
Evidenţa mijloacelor fixe este condusă pe fişele mijloacelor fixe şi pe baza unui registru
de inventar cu numere de inventar atribuite mijloacelor fixe.
Conform prevederilor legale în vigoare unitatea a adoptat ca metodă de amortizare,
amortizarea liniară. Trimestrial se calculează şi înregistrează în contabilitate amortizarea aferentă
mijloacelor fixe din patrimoniu. Amortizarea calculată în acest fel este o cheltuială deductibilă
fiscal la calculul impozitului pe profit.
Societatea are în derulare investiţii, respectiv modernizări ale construcţiilor, organizând în
acest sens contabilitatea imobilizărilor corporale în curs.
S.C. Transmarflemn SRL încheie la data de 12.03.2016 un contract cu firma SC
”Revoserv” SRL, Piatra Neamţ, specializată în executarea unor lucrări de amenajare,canalizare şi
îndiguire a terenului existent. Lucrările de amenajare sunt facturate la suma de 43.500 lei plus
TVA, conform facturii seria BIR nr. 14262, în data de 28.04.2016, iar recepţia finală are loc în
data de 30.04.2016 conform Procesului verbal de recepţie nr.132/30.04.2016. Achitarea facturii
se face cu Ordin de plată nr. la data de 04.05.2016. Investiţia se amortizează într-o perioadă de
288 luni.
- înregistarea facturii privind investiţia realizată la 28.04.2016:

Data Nr./felul Explicaţia Cont Cont Sume Sume


documentului debitor creditor debitoare creditoare
28.04.16 Fact. BIR,nr.14262 Lucrări de amenajare 231 404 43.500 43.500

28.04.16 Fact. BIR,nr.14262 TVA deductibilă 4426 404 10.440 10.440

- recepţia lucrărilor de canalizare şi îndiguire la 30.04.2016:

Data Nr./felul Explicaţia Cont debitor Cont Sume Sume


documentului creditor debitoare creditoare
30.04.12 PV recepţie,nr.132 Recepţie lucrări 2112 231 43.500 43.500
amenajare teren

- achitarea facturii cu Ordin de plată la 04.05.2016 :

Data Nr./felul Explicaţia Cont Cont Sume Sume


documentului debitor creditor debitoare creditoare
04.05.16 OP,nr.124 Achitare factură lucrări 404 5121 53.940 53.940

Pagină
18
înregistrarea amortizării lunare a amenajărilor de terenuri :

Data Nr./felul Explicaţia Cont Cont Sume Sume


documentului debitor creditor debitoare creditoare
31.05.16 Nota contabilă nr.177 Amortizare amenajări 6811 2811 151,00 151,00

SC Transmarflemn SRL, demarează începând cu luna iunie 2016 lucrări de modernizare şi


reamenajare a construcţiei hală gater, urmând a fi transformată în garaje auto. Efectuarea lucrării
a generat următoarele cheltuieli: consum de materii prime 12.620 lei, consum materiale
consumabile 2344 lei, cheltuieli cu salariile personalului 6.422 lei, cheltuieli cu asigurările şi
protecţia socială a personalului 1.224, amortizarea utilajelor folosite 1.745 lei.

Pe măsura efectuării cheltuielile au fost înregistrate în contabilitate:

- înregistrarea consumului de materii prime:

Data Nr./felul Explicaţia Cont Cont Sume Sume


documentului debitor creditor debitoare creditoare
05..06.16 Bon consum nr. 210 Consum materii prime 601 301 12.620 12.620
- înregistrarea consumului de materiale consumabile:

Data Nr./felul Explicaţia Cont Cont Sume Sume


documentului debitor creditor debitoare creditoare
10.06.16 Bon consum nr. 221 Consum consumabile 602 302 2.344 2.344
- înregistrarea salariilor muncitorilor şi a contribuţiilor aferente:

Data Nr./felul Explicaţia Cont Cont Sume Sume


documentului debitor creditor debitoare creditoare
29.06.16 Stat de salarii Salarii personal 641 421 6.422 6.422

29.06.16 Stat de salarii Înregistrare contribuţii 645 431 1.244 1.244


- înregistrarea amortizării utilajelor folosite în modernizarea clădirii:

Data Nr./felul Explicaţia Cont Cont Sume Sume


documentului debitor creditor debitoare creditoare
30.06.16 N.C. nr. 183 Amortizare utilaje 6811 2813 1.745 1.745

La finele lunii iunie lucrarea era parţial realizată cumulând o valoare a cheltuielilor de
17.467 lei, fiind înregistrată ca imobilizare în curs astfel:

Pagină
19
înregistrarea imobilizării în curs la sfârşitul lunii:

Data Nr./felul Explicaţia Cont Cont Sume Sume


documentului debitor creditor debitoare creditoare
30.06.16 N.C. nr. 183 Modernizări în curs 231 722 17.467 17.467

În data de 24 iulie 2016, este finalizată lucrarea de modernizare, recepţionată şi dată în


folosinţă la un cost total de 24.375 lei.

- înregistrarea recepţiei lucrărilor de modernizare a construcţiei:

Data Nr./felul Explicaţia Cont Cont Sume Sume


documentului debitor creditor debitoare creditoare
24.07.16 P.V.recepţie nr.155 Recepţie modernizări 212 231 17.467 17.467

24.07.16 P.V.recepţie nr.155 Recepţie modernizări 212 722 6.908 6.908

- înregistrarea amortizării lunare a construcţiei:


Data Nr./felul Explicaţia Cont Cont Sume Sume
documentului debitor creditor debitoare creditoare
30.07.16 N.C. nr. 223 Amortizare construcţii 6811 2812 253,90 253,90

În vederea dotării bucătăriei se achiziţionează la data de 31 iulie 2016 conform facturii


seria FLO, nr. 44378, un echipament complet pentru gătit (plită, cuptor, rotisor) în valoare de
9.425 lei, cu o durată normală de utilizare de 6 ani.

- înregistrarea achiziţiei de echipament pentru spălătorie:

Data Nr./felul Explicaţia Cont Cont Sume Sume


documentului debitor creditor debitoare creditoare
31.07.16 Factura Achiziţie echipament 2131 404 9.425 9.425
FLO,nr.44378

31.07.16 Factura TVA deductibilă 4426 404 2.262 2.262


FLO,nr.44378

- înregistrarea amortizării echipamentului


Data Nr./felul Explicaţia Cont Cont Sume Sume
documentului debitor creditor debitoare creditoare
31.08.12 N.C. nr. 228 Amortizare 6811 2813 130,90 130,90
echipament

Pagină
20
În data de 03.02.2016 societatea vinde tractorul forestier la un preţ de vânzare negociat de
18.250 lei către SC Danlin SRL Poiana Teiului conform facturii seria TML, nr.16612.
Contravaloarea mijlocului de transport se încasează prin ordin de plată la data de 10.02.2016,
conform extrasului de cont nr. 7703. Înregistrarea vânzării şi descărcării din gestiune, ţinând cont
că tractorul este complet amortizat, se realizează astfel:

- înregistrarea vânzării tractorului forestier:

Data Nr./felul Explicaţia Cont Cont Sume Sume


documentului debitor creditor debitoare creditoare
03.02.16 Fact. Vânzare 461 7583 18.250 18.250
TML, nr.16612 tractor
forestier

03.02.16 Fact. TVA 461 4427 4.380 4.380


TML, nr.16612 colectată

- scăderea din gestiune a mijlocului de transport complet amortizat:

Data Nr./felul Explicaţia Cont Cont Sume Sume


documentului debitor creditor debitoare creditoare
03.02.16 Nota cont.nr.67 Scădere gestiune 2813 2133 28.655,93 28.655,93
tractor

- încasarea contravalorii tractorului vândut:


Data Nr./felul Explicaţia Cont Cont Sume Sume
documentului debitor creditor debitoare creditoare
10.02.16 E.C. nr. 7703 Încasare cv. tractor 5121 461 22.630 22.630

Pagină
21
Concluzii
Activele imobilizate corporale sunt structuri importante în cadrul patrimoniului
întreprinderii, acestea având rolul de a participa direct la realizarea obiectului de activitate al
întreprinderii. De asemenea, este de specificat faptul că imobilizările corporale au ponderea cea
mai importantă în totalitatea activelor întreprinderii.
În actuala conjunctură, în care în România s-a trecut la adaptarea contabilităţii la
Standardele Internaţionale de Contabilitate, evidenţa contabilă legată de structurile de active
imobilizate corporale a căpătat valenţe sporite, deoarece se pune problema recunoaşterii iniţiale a
acestora în contabilitate, a recunoaşterii ulterioare (recunoaştere determinată de deprecieri
definitive şi latente, precum şi de reevaluări determinate de inflaţie), dar mai ales de modul în
care acestea se reflectă în situaţiile financiare ale întreprinderii. În urma aplicării Standardelor
Internaţionale de Contabilitate, consider că cele mai importante modificări produse în
contabilizarea structurilor patrimoniale s-au realizat în cadrul activelor imobilizate, atât a celor
corporale, cât şi a celor necorporale.
În realizarea concluziilor o să încerc să sintetizez diferenţele relevante între prevederile
referitoare la deprecierea imobilizărilor din OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările
contabile conforme cu directivele europene şi cele specificate de Standardul IAS 36
„Deprecierea activelor”.

Amortizarea - amortizarea se - după recunoaşterea unei pierderi


activului ulterior înregistrează în aceleaşi cote din depreciere,cheltuiala cu amortizarea
recunoaşterii unei de amortizare ca şi în aferentă activului se ajustează în
ajustări pentru perioadele anterioare perioadele următoare, în vederea
pierderea din repartizării valorii contabile revizuite a
depreciere activului în mod sistematic pe durata de
viaţă rămasă.

Pagină
22
BIBLIOGRAFIE

1. Bojian, O., Contabilitatea întreprinderilor - Contabilitate financiară - Contabilitate de


gestiune, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
2. Feleagă, N., Ionaşcu, I., Tratat de contabilitate financiară vol II, Editura Economică,
Bucureşti, 1998.
3. Matiş, D., Pop, A., Contabilitate financiară, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca,
2010.
4. Paliu-Popa, L., Ecobici, N., Contabilitate financiară aplicată. Ghid contabil, Editura
Universitaria, Craiova, 2010.
5. Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile conforme cu directivele europene.
8. Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004, Catalogul privind clasificarea şi durata normală
de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare.
9. IAS 16 „Imobilizări corporale”
10. http://facultate.regielive.ro/cursuri/contabilitate.
11. Regulament de aplicare a Legii contabilităţii

Pagină
23