Sunteți pe pagina 1din 25

LI$TA CANTITATI

LAPIDARIU MOGOSOAIA
EXTINDERE CORP CU SPATII TEHNICE INGROPATE

r*. EXECUTAT
l,lOHtlA DENT'IIIRE ARTrcOL Uil CAI{TITAIE
Crt.
DEC2017 0h

I Placare gips-carton 2toi2x12,5 mm +CW 75/50 (g) mp 390.00 90%


Perete gips-carton 2 foi pe fiecare parte xl2,5mm +Cw7S/100 +vata
2 mp 26.00
Tinerala 60 mm grosime (gl) 907o
olacare gips-carton 2toi2x12,5 mm rezistenta la
3 apa +CW 50AJD2B
mp 20.00 90%
ioa)
)lacare gips-carton perlorat'l loaie x12,Smm+CW
4 50/UD23 + vata
ninerala 60 mm grosime (gf) mp 28.0( 100%
Perete gips-carton 2 foi pe fiecare parte x1Z,smm, o foaie spre
5 exterior rezistenta la apa +Cw75/100 +vata minerala 60 mm grosime mp 49.0t 100%
(g1a)
Perete gips-carton 2loi pe liecare parte x12,Smm, foile exterioare
6 mp 20.0c
reJistente la apa +Cw75i100 +vata minerala 60 mm grosime (g2a) 100%

Perete gips-carton 2 toi pe fiecare parte x1Z,smm, foile exterioare


7 mp 14.00 100%
ezistente la apa +Cw50 +vata minerala 50 mm grosime (g2a*)
Perete rezistent la foc 180' 3 foi gips carton tip KNAUF, pe fiecare
I parte, +2x3x12.5 mm +CW100ICW75 +vata minerala bazaltica cls. mp 375.00 100Y"
CO - 8cm orosime. 100ko/mc {El 180 }
Perete rezistent la foc 180' 3loi gips carton tip IflAUF, pe fiecare
I parte, +2x3x12.5 mm +CW'100/CW75 +vata minerala bazaltica cls. mp 75.0C 100%
CO - 8cm grosime, 'l00kg/mc (El 180a), cu o foaie rezistenta la
10 Plafon din gips carton mp 390.00 Oo/o
1'l Plalon din gips carton rezistent la umezeala mp 35.00 100%
12 lavan central curb rellectant gips carton mp 145.O0 o/,
Iavan central curb fonoabsorbant gips carton perforat + vata
13 32.00
ninerala Ao/o

14 lavan lateral lonoabsorbant gips carton perforat + vata minerala mp 235.0( Qo/o

15
Placare gips carton perforat o foaie de 12,5 mm cu tratament
mp 11.6a 100%
acustic. (vata minerala 5 cm'|
16 Plafon din tabla de zinc epandata pe suport metalic mp 395.0C 0%
17 Supqrt meialic pt. sustinerea panourilor din tabla de zinc kq 2,986.40 01"
18 Zidarie din caramida, in ziduri traforat, 12.Scm grosime mc 8.10 100%

19 Zidarie din caramida,25 cm grosime mc 24.7A 100%


20 Zidarie din caramida, zidita in zimti mc 17.70 100%

21 Zidarie din caramida, in ziduri lraforat, 1Z,Scm grosime mc 5.0( 100%


22 Zidarie din caramida,25 cm grosime mc 65.20 100%
23 Zidarie din caramida, 25 cm orosime mc 111.60 t00%
Ierrcuieli interioare de Zcm grosime, driscuite executate manuaiE
24 mp 540.00
italpi 80%
25 Vata minerala 5 cm grosime , tratament acustb mp 210.00 Oo/o

26 Vata minerala 10 cm grosime , tratament acustis mp 99.00 Ol"


27 rlacari pereti cu phcai lonoabsorbant
mp 41.0( UJh
@
Plasare 6la
de zinc esar#a pe suport rnetallie la pereti mp t75.0( 0Yo

29 Sqport metalic pt. susthrerea parxrurilor din tabla de zine, grurduit si


kg 2,064.0( Ao/"
*oncit
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilhi,
30 mp 170.00 50%
aysl{ala manrral in 9 cllr}rri A161 6vial6ht
^6
Zugraveli de calitate superioara in culori de apa la pereti si tavane pe
31 ,..F orn nf qnq/^
ieni:rriali mi
Vopshorii interioare cu yopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici,
32 mp 1,380"00 50%
executate manual in 2 starturi pe glet existent
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici,
33 execulate manual in 2 starturi pe glet existent, mp 136.00 50%
culoare RAL9003

l'encuielf interioare, de 3 cm gros, executate pe impledfura de


34 mp 375.00 90%
sarma, driscuite, la pereti si slituri, cu mortar de ciment-var

35 Placari tavane cu placai fonoahorbant mp I l.oa 100%


Vopsitorie anticoroziva cu emaitperclorvinit a constr rnetalice mp 62{}.0€ 8&/s
37 Pardoseli din dale ardezie mata, 90x150cm mp 1,131.0[ 0"6
ea Pardoseli din dale ardezie mata tratata antiderapant, g0x150crn mp 255-O0 Wo
Pardoseli la inteilor din placi de ardezie , fi)ate cu adeziv specifrc,
39 mp 22.04 A/"
nciusiv adezivul specific, rostuit si spaiatui cu apa tare
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar de ciment Mt0ST
40 mp 1,275.00 981"
ilfirat cu plasa STIIB
4t $apa autonivelanta mp at.8f lw_
42 rardoseli din ardezie mp 21.80 Wo
43 )linta din ardezie mata ml t82"00 e/"
Plinta din ardezie h=6cm, la interior, fixate cu adeziv specitic, inclGiv
44 ml rc8.o0 0Yo
rostuitul si spalatul cu apa tare
45 Plinte ardezie montate la pereli supral >20mp ml 29.00 0/"
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar de ciment Ml00-T
46 mp 190.50 98%
arvrateu'dasaSTNB

4l' Parffiidin& ardezie ntda, 90xt50cm, tratafd anfderapaflt mp 256.21€

Placari la treple, contratrepte si podesle cu dab ardezie mata, tratat


4A mp 14.20 $Yo
antiderapant, prin lipire cu adeziv

dih caramidi presata 240"1 15*63 pentru protectie hiiJroizolatii 90%

hsoclu cudaleadezie mata, 90xls0 0"/t


encuieli e{erioare driscuite, pe
cm grosime, executate manual, cu mortar de cimert varMso-T 80%
Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperquri sau ta tunaalii mp 56
gi radiere, in terenuri f{ri ape freatice, inclusiv scafele gi doliib din
hidroizolafia curente pe suprafefe inclinate peste 40olo sau verticale
plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaus de cauciuc
52
tp', aplbat cu pAnzi bitumat6 acoperitd tip ...* sau cu lesitura din
libre de sticE bitumate tip ..." lipiti pe toate suprafala cu mastic de
bitum sau bitum cu adaus de cauciuc tip ...*;

ASIM -lzohliitermice in camere trigorifice la perefi, cu plicidin mp 5€


colistiren celular tip ...* av6nd grosimea de ...* mm in doua de ..."
53 nm, in lrei straturi lipite cu mastic de bitum tip H g0/90 si fL<ale cu 10006
nustdli din chituirea pldcilor
rolistiren extrudat de 3 cm qrosime
Jsi de lemn pe toc si eaptuseala 1 canat, celulare plane, ropsite
54 mp 26.22 a%
lniform 2 fete culoare ori
Vitrine in pardoseala, mobile cu deschidere exterioara, geam clar
55 mp 8"88 0o/o
triplex securizat,32mm, in rama profil metalic garnitura de caucirlc
Tamplarie metalica in sistem semislructural profile Jansen culoare
56 mp 200.84
gri, cu geam clar, duplex securizat fara rupere de punte termica $a/o

Copertina acces polbarbonat multicameral in rama aluminiu, cubare


57 mp 26.4t 0olo
gri
Iamplarie aluminiu in sistem semistructural profile Jansen culoare gri,
58 ;u geam termoizolant clar, cu rupere de punte termica si parte plina mp 1,046.59 85%
iermoizolanta cu tabla aluminiu lucbasa gri

59 -uminatoare fixe-tamplarie aluminiu in sistem semistructural profile


mp 79.75 100%
Jansen cu rupere de punte lermica, geam termoizolant serigrafiat

60 )anouri tabla zinc pe substructura metalica mp 880.0( Oo/"

Substructura metalica grunduita si vopsita pt. sustinerea panourilor


61 kg 12,320.0(
Cin tabla de zinc 1otr/o
62 Usidin profilaluminiu mp 13.2€ 100%
Jgheab prefabricat din tabla zincata vopsita in camp electrostatic,
63 inclusiv colturile, capacela, stuturile deracordare la burlan, tirantii si ml 56.3C 100%
carligele de sustinere si alte accesorii de mortai
Burlan prefabricat din tabla lncata vopsit in camp electrostatic,
64 ml 44.40 100%
11 'lOmm. inclusiv cotturih si artnaloarele si alle ar.r--cnrii rla mnntai
65 3laf atic lat 15-30, lunq>zm ml 150.70 80q"
66 rlacare cu cement board
mp 156.00 100%
Executare hidroiz la rece,camp cont,lstr mat arm,gata impregn,fara 11p 1 341
67 80%
str acop,supr orilnclin <20%

Executare hidroiz la rece,camp cont,'lstr mat arm,gata impregn,fara mp 157


68 100%
str acop,supr verUinclin >20olo

69 Pardoseli din covor cauciuc dielectric mp 12.10 o%

Pardoseli din beton sau mortar turnate pe loc, in camp continuu,


70 mp 173.00
driscuite, 07"

71 Zidarie din caramida, 25 cm grosime mc 3.4t 100o/o

Tencuieli interioare de 2cm grosime, driscuite executale manual la


72 mp 28.0C 100o/"
stalpi
-lzolaiii termice in camere fr(Torifice la pere{i, cu pltlci din potistiren
;efutar tip ...* avflnd grosimea de ...* mm in doua de ...'mm, ln trei
73 straturi lipite cu nraslic de bitum tip H 80/90 si lixate cu mustdii din mp 55.00 100%
:fiituirea pldeilo

Stral hidroizolant exeflrtat la cald la lerase, acoperiguri sau la furdalii mp 192


gi radiere, in terenuri lara ape freatice, inclusiv scafele 9i doliile din
lidroizolafia curent6 pe suprale{e orizontale sau inclinate pAni la
74 40% plane sau curbe, cu maslic de bitum tip ...- aplicat cu carton to0?o
citumat tip ...- lipit pe toatii suprafa[a cu mastic de bitum tip ....

Strat htJroizolant executat la cald la terase, acoperiguri sau la furdalii mp 192


gi radiere, in terenuri fdri ape freatice, inclusiv scafele gi doliib din
rirlroizolalia curente pe suprafele orizontale sau inclinate pfun h
75 40% plane sau curbe, cu mastk de bitum tip ..." aplicat cu carton 100"/"
oitumat tip ...- lipit pe loata suprafala cu mastic de bitum tip ..."

tzF04H Strat hiirroizolant executat la caid ta terase, acoperiguri sau la furda$i mp 256
gi radiere, in terenuri fera ape freatice, irrclusiv scafeie gi doliile din
ddroizol{ia curentE pe su@ irnlinate pes{e 40Ya sau verticab
tb dane sau curbe, cu masth de bitum sau bitum cu adaus de cauciuc
- .
ilp , ap{ir:ai eu. panz* bitur*al5 aeoperiiS tip . . . sau cu {es6{ur& dir+
iibre de sticE bitumate fp ..." lipitd pe toati suprafala cu masth de
riturn. sau. bitum. cu ada,,s de car niuc. tip
Stral hidroizolant executat !a caH la terase, acoperiguri sau la furdafii DE.A

gi radier.e, in terer.ud.l6r6ape tr.eatice, inclusiu scafele gidoliib din


hidroizolalia curede pe suprafe[e fnclinate peste 40% sau vertieale
77 plane sau curbe, cu m.a$th de bilurn sau hilum cu adaus de caucitJc 10070
*,
tip aplicat cu pAnzd bitumat{ acoperitd lip ...* sau cu fes{turd din
Iibre de sticli bitumatd tip .-.- lipitd pe toatd suprafala cu mastic de
bitum sau bitum cu adaus de cauciuc tip
Strat de pratectr.e [a termolaolalie peste pHar. de polistrren celular" cu fnp 449
un strat de p&nzi bitumatd tip ..." szu les5iure din fibre de sticlS
bitumati tip ,"". lipit6 in prealabilcu bitum lip H 68/75 pe plicile de
78 polistiren, inclusiv lipirea marginibr din carton sau impasliturA, la 100%
mor[aj ASIM - Strat de protectie membrana cu
crampoane tip Gutabeta sau similar

Strat tennoizolart la bras-e, acsrerisuri' si plansee cu placi np 448


termoizolatoare din beton celular autoclavizal , msntat pe pat de 10
79
rnnn.nisig pheiloeu.gr'osimea90*'t25ms+ ASIM -
Oo/o

FOAM GLASS
[46nd" curentil melalici. din teala, DE1 U4 deapta sa r.din pro$ile din m. 8.6
banda de otel lormata la rece irqrijit execrrtala si perfeet aliniala
80 Wo

Mana curerta din PVC montata la balustradele metalhe ale scarilor m 13.4
ii parapetelff interioare, iralusiv ceruirea. inclusiv ceruirea
B1
ASIM - balustrada cu sticla securizata

Montare si demontarea sctelei metalice lubulare pt. lucrari pe


82 rap e480.00 50.o/.
suorafete verticale H<30m
Descarcarea materlablor, grupa A-grele si marunte prin transp pana
83 t 98-00 ffi9/",
la 1Om arr.rncare eldo-remoa
Transportul materialelor prin purtare directa, materiale irrcomode sub
a4 t 9"8,..00 5.A%
25 ko, distanta 9Om
85 Transportul rutier al materialelor pe dislanta de 10 km t 50%
86 rutier al betonului-mortarului cu tl 1

a7 Beton fundatii. staloi. oereti.ohci b.a. 100%


88 Hidroizolatii corp LaDidarium+soalii tehnice inorooate 100%
89 Iermoizolatii corp I apidarium 100o/o
90 Iermoizolatii spatii tehnice iruropate 607"

91 nstalatii electrice - trasee 8Oo/"


92 ]orouri de iluminat AYo
93 )oze electrice montate in Dardoseala 50%
94 lnstalatii electrice -accesorii(intrerupatoare, prize etc.) 0V"
95 Centrala termica 100%
96 Certrala de ventilatii 100%
97 @Frire strat pamant 0o/o

99 lnstalatii sanitare - trasee coro Laoidarium 100o/"


100 lnstalatii sanitare - lrasee sDatii tehnice inorooate z$y"
101 Sbiecte sanitare 30o/o
r02 Tubulatura instalatii lermovent 1007"
103 erib ventilatii 2O/"

104 luminal exterior 10%


105 letele exterioare 7ff/"
106 letele oaze sDatii tehnice inorooate 80%

Set proiect,
arh. Adrian Spirescu
oBIEC?IV : REFUNCTIONALIZARE PUNCT IERI\i-IC

{TSM
crr/cafi,ffifr.ff;sd*lowra.*tpecafegorlii/dalow*',z,ru
obiccn REFUNCTIONALIZARE PIINCT TERMIC EXISTENT

Categorie: AMU\AJARB PROTECTIA MEDIIJLUI


Pozitie Cod resursa uni carilirare EXEGUTAT
Oqunire Rmursa Qh*rvatii %
Gorectii DEC"2017
EHOCIAt m. M CUB 7O"QQ a%
EXTRAGENEA PAM.NECESAR AMENfuABII SPATIILOB VERZI,
CU PASTRAREA STRUCTURII T.MULOCIU
TRAO1A1OP 82
TONE 11S.00 OY"
TBANSPOBTUL RUTIEH AL PAI{INTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA BIST.=10 KM $
TSTXIGA1 W,
M CUB 70.00 ff/o
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT = DE O,7T UMPLUTURA
PAMIN T NECOESIM IN STRAT DE zO.3OCM
IFBGE2 W, 18"00 Oo/"
STRAT DRENANT GU GROSIMEA:2S CM DIN BALAST

68702r:P MC 5.50 ff/"


PTETHIS HOTUND

RCSEOGB 99 MP 35.00 v/;


STRATURI IZOLATOARE DIN HIRTIE KRAFFT

672m0f rilP 33.09 w;


GEOTEXTIL

TSlto4Ar 82 MP 195.00 a%
MOBIT-IZAREA I',TAN.TERE$ T.T. PRIZA STR*T \IEGET.MVEIAR
E SI FINISARE TEREN MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.IOCM
TS*reSA.T 84 MF 19S.00 0'Yo
ASTERNEREA PAM,VEGETAL PE TEBEN ST
RAT.UNIFORME CU. GBOSIMEA DE 1OCM "U 'O11TK2O%,IN
r0 TSH24C1 82 Ilt r.A?A 210.(n atot_

FLAI{TA,RI. PUIETI. DE AFAORI' FOTSSI. FAH.A. BALOT

1.'l 7.201603 Buc 21.O00 o%


PUIETIIEDERA

12 TSH09A1 82 1S5.00 ff/"


SEMANAREA, GAZQN.ULUI PE $UPRAFETE QRIZQNTALE
SAU IN PANTA SUB 30"/"'

INTN(-MTT
l:\. vvllatL,
SFF PI}ffI?(-T
i*9. Aleie*dreToa&r a*h. Ad*ia*$pkeser*

D
OBIECTIV : REFUNC?-rONA-LI ZARE PUNCT rERlrrC

{TST4
crr/ ffi,llfrffite dz htmaru pa cafe4orlO ds furyar|
ohiec* REFLNCTIONALIZARE PUNCT TERMIC EXISTENT
Cet*gorie; Anr{mgcrunA

P@i$e Cod reaursa utu Cailitate Execulat


Obfervatii ,/o
Denumlte Hcsursa
Cor€ctil DEC.2n017
cD05D1 82 MCUB s!.(! ff/"
ZIOARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H<35M, FO
RMAT 290X2/X0X1 88MM,CALA
RPC.,08B1 82 MP 290,00 0%
TENC. |NT.DBIS. PE ZID.CARAM.SAU BET.CU ]',IORT VAR-CIM
-25T PT-SPRIT SI i'ORT, 1OOT PT.GRUND SI STR.VIZ.'
RPcJ08s1 82 MP 217.00 ff/"
TENC.INT.DRIS,PE ZID.CAHAM"SAU BET.CU MORT VARCIM
.25T PT.SPHIT SI MORT. 1OOT PT.GRUND SI STR.VIZ.-
cB41B1 82 MP 41.00 ff/"
SUSTINERI DIN SCHELA METALICA,SARCIM 1OOO DANN'P,
CU IMLTIMEA DE 36M,LA PARTER
RPcn0?A1 a2 MP 50!t.00 0%
ZUGRAVELI SUPER.CULOHI APA PE TENC.NOI < 250 MP
-
610rt6t!0 KG t20.m Oo/"

VOPSEA LAVABILA GRI

sPqrager aa M g"gt a%
GLAFURI SI COPERTINE DIN TB.ZN,MONT.PE ZIDARIE DE
QARAi.I"GU GRQS-IB A-4 AU TATOE F.QUB 3q QM NGL'
510?0515 M 9.60 ff/"
GIAF T.AALA. CUPzu LA FERESTBE

cf,l:LAr 82 MP 2A7A A?/".


FERESTRE METALICE iTONTATE MANUAL LA GONSTRUCTII CU
FT<35,M.CU. SUPRAFATA TOCULUI.<3.MP
10 8000?6s MP 25-76 0%
FERESTRE DII\I PROFILE MET.ALICE JAi{SEI}ICONF" SFECIFICATII FROIECT

1.1 cc14B1 t 2 MP 2a50 a?/"


USI METAUCE DE ORICE FEL INCLUSIV ACCESORIILE INT
RU}I.CA,$IAT CU.SUPRAF.AT.A l[ffRE 7 SI" 15MP INCLUSIV
12 800032s MP ** o%
US} DITI SROF{LF i/|ET,ALICP JA}f,SEil CONF. SPECIFICATI+ FROI&C'I

13 IeF0aAl 8a MP 215-00 Oe/"


STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU IMFLETITIJR
A FIBB$ STICLA BITLIM:P&BF"SUP{I OR}Z.
14 rzFo3er 82 MP 215.{X} ff/"
BARIER* EO'\T.TRA VAPORILOR.PE SI,PR.OFIZOT.T ELT T STRA

T CARTON BITUM TIP...LIP CU BITIJM TIP,..


RPCE9,6B1 8A MP' 415.00 $Ya
IZ"H|DR.EXEC.I.A CALD PE SUPR.DE BET.ORIZ.SAU INCI..
Ct} 1. STR.CANT.ST.ST?STBATI'R} DE BIfUM."

D
16 258117 MP 2'15.00 Oo/"
MEMBRANE BITUMATE

17 RPCE06B1 82 MP 215.00 0o/o


IZ.HIDR.EXEC.LA CALD PE SUPR.DE BET.ORIZ.SAU INCL.
CU 1 STR.CART.BIT.SI 2 STBATURI DE BITUM.'
18 3622241 MP 215.00 0,/"
MEMBRANE CU ARDEZIE

19 RPCE16A1 S2 MP 215,00 0/"


STBATTERMOIZOLANT DIN PLACI DIN VATA MINERALA PE
SUPRAF ORIZONTALE SAU INCLINATE SUB 40 GR
n 632999 215.00 ao/o
VATA MINERALA SEMIRIGIDA 20 CM

RPcE13c1 82 MP 215.U1 AY"


STRAT DE EGALIZ.PT.HIDROIZ.LA REP,TERASE SAU BALC.
CU BET.ARM.B1 00 GR.4-5CM.INCL.ARM.DE OTEL D=6MM
.
2. RPCr2lE1 82 M 62.80 0/"
JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GROS.DREPTUN
-
GHIULARE CU SECTIUNEA DE 8X.I4 CM
n 62888e M 62.80 0%
JGHEABURI DIN TABLA CUPRU DREPTUNGHIULARE

RPeI25A1 82 M 14.00 Ao/o


BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GROSIM.ROTUNDE
CU DIAMETRUL DE 10,2 CM -
25 69972L0 M 14.00 O/o
BURLANE DIN TABLA CUPRU ROTUNDE D8O MM

26 R9CI35B1 A2 M 62.80 0o/o


REP.LA GLAF.SI COPERT.DIN TB.ZN.DE 0,4-O,5MM GBOS
MOf..IT,PE ELEM.DE BET. CU LAT.PIM LA lOO CM.-
27 6{?800 M 62.80 Oo/"
GLAFUHI DIN TABLA CUPRU

8 RBcr3sBl 82 M 62.80 V/"


REP.IA GLAF.SI COPERT.DIN TB.ZN.DE 0,4-O,5MM GROS
MONT.PE ELEM.DE BET. CU LAT.PINA LA 1OO CM.'
547800 62.80 W"
GLAFURI DIN TABLA CUPRU

30 trr012 MP 2[19.00 v/"


TERMOIZOLARE FATADE. CU POLISTIREN EXP 10 CM
CU TENCUIALA DECORATIVA - TIP BAUMIT
31 IiIL014 MP 12.80 O/"
TERMOIZOLARE GLAFURI - CU POLISTIREN EXP 5 CM
CU TENCUIALA DECORATIVA . TIP BAUMIT
32 RcsE0lA 02 MP 7&00 O/o
AMORSAREA SUPRAFETELOH, PT.APLIC.HIDROIZ.HIDROFUGE
, 2 ST.SOL.BITUM.(BITUM TAIAT),BEP.BAL@ANVTERASE
3{t 658999 MP 78.00 0/"
HIDBOIZOLATIE LICHIDA/PRAF APLICATA PENSULAT LA RECE
, 2 ST.SOL..BALCOANE/TEHASE

D
xuF23B1 a2 MP 78.00 ff/"
STMT PROTECTIE TEBITOIZOI CU I STMT PINZA BIT TIP
.".SAU TESAT BIT NP TSA2OOO
35 2500{32 MP 7A.00 Oo/o
MEMBBANETEFOND
36 rztr'l2A1 a2 MP 7&00 ff/"
IZOLTERMICE IN CAMERE FRIGOH LA PERETI CU PLACI P
OLIST CELUL TIP...GROS...1 STRAT
260231.I OYo
PLACA POLIST.EXTRUDAT 10 CM

V/"
PERETI DIN PANOURI DE TABLA CUTATA PRINSE CU SURUB
URt AIJT.QFI.LETATE LA H<6Id
39 325987 MP ultLoo ff/o
TABIA QUPRU EXPANDATA ltrlQutslv $TRUeILtRA SUSTINEHE
CONFORM SPECIFICATII
4CI DETIAT. a2 M e5.00 v/o
BORD MiCI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TBOTLIARE
$PATU VEFZIALET ASEZATE FUNI) EEION. r0. Xzo cu
41 689218 1400 ff/"
DAI-E AROEZIE ClA[ ANIRACTT SCI|.GfiO.SIME

6m00r. 0,o/".

INTOCMTT, SEF PROIECT,


ing. Alexandru Toader arh. A&ian Spkescu

ilt
/llYtit
\,1*T
i
ABIECTIy : REFUIVCIiOI/A-LI ZARE PWCT ?ERMIC

{TST4
c*{/ca,nfr ta,ttledaluararLpaca,tryor;*delotgar*
obiecn REFLNCTICNALIZARE PUNCT TERMIC EXISTENT
eatugurie: DEI,IOLARI/'EilSFACEH

Pozitb cod resursa Wm Cantiiate EXECUTAT


&numire Besursa obsert,atii %
Grecdi
BPCT05D1 82 MCUB A.!m tr/,;
DEMOLAREA ZIDARIEI RERACTAHE TOPITA FARA HUPERARE
DE CAHAMIZI CU VOLUME PESTE 2,500 MC'
cB{lBl 82 Mp Ar.(tr V/o
SUSTINERI DIN SCHELA METALICA,SARCINA IOOO DAiVMP,
CU INALTIMEA DE S€M,LA PARTER
RPcr27L1 82 M 60,00 ffl"
DEi/DNTAREA JGHEABURILOR Sl BURIANELOR DIN TABLA -
RPcr26A1 82 MP a)s.m v/"
DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA ZINCATA SAU NEA
GRA DE 0,4-0,5 MM CU INCLUSIV RECONDIT"MTAT"-
RPCT25A1 82 MP a15.00 wo
DESFACEREA SARPANTELOB DIN LEfuTN SI A ELEMENTELOB C
OMPONENTE A ASTER.DIN SCIND.SAU PFL LA CONS.OBIS.'
RcsslgA A2 MP 44.m 100%
DESFACERE TORTUARE, DIN DALE DE BETON, TURNATE PE
LOC
RPC!20A1 a2 MP 169.00 ffl"
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT TURNATE PE LOC
SCLIVISITE ROLATE TilOZAIGATE'
RPcr3{11 a2 KG 420.00 v/o
T
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR METALICE
RPcr03B1 82 M CUB 2.7A ffl"
DET OLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU IUORTAR VAR+CIM
ENT VOLUM PESTE 1.OOO MC'
10 RPcr03B1 a2 MCUB 49.00 o%
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA GU iIOHTAR VAfr+ClM
ENT VOLUM PESTE I,OOO MC -
tl RPCr09c1 82 MCUB 7.fl, 0To
DEIilOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI AHMAT D
IN PERETI TREPTE GRIT.IZI STILPI PLACI SI PREFABR -
nPcI10A1 32 MP 95.00 A/"
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOAHE SAU EXTEBIOARE
OBISNUITE LA PERETI '
13 BPcr1lAl 82 MP 312.00 Oo/o
DE$FACEREA TENCUIELILQR LATAVANE DE BETON CU MORT
AR DE VAH SAU VAR SI ADAOS DE CIMENT "
14 G{-IEL Ae MP ft$.m ala
SUSTINERI DIN SCHELA METALICA,SAHCIM 1off} DAI{/MP,
QU INALTIiIEA DE3;6M,[A PAETER
15 BPIA06I1 A2 BUCATA 1"m Oyo
AEMONTANE CAAIN QIELTIP F&F&PA,PB F. AAA REQ MAI
SUPF! 14,20.22,00 MP INGL GOLIRE APA'

16 RPTAO3I:. 82 BUCATA 4"00 Ao/o


DEI/iONTARE CAZAN FONTA STAS 2457-51 FARA RECUP MATE
R SUPR 6,fr}€,50 MP INCL @LIRE APA'
17 rRB01e15 82 TONE 60.00 lff/o
TMNSPORTUL UATEBIALELOR CU ROABA PE PNEUBI INC AS
EZAHEDESCASEZAREGRUPAr-3DTSTANTA50M $
18 mB05A1r 99 TONE 5.m 1f/"
TMNSP.PRIN PURTARE DIHECTA AL Iv!ATEB.COi/il)DE AVAND
SUB 25 KG PE DIST. DE 50 M
tsc35:c9 91 SUIE [iC 1.20 W"
INCARCAT,TMNSPORTAT,CU hiCARCATOR FRONTAL I.A DIST
DE:IN DEP.]i|C.FRONT.PNEU.2,S3,9MC CAT.ll,D.21 -30
rRr01r20P a2 TONE 295.$ Wo
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU IIiOLOZULUI CU
AT'TOBASCULANTA DIST.=2o KM $

INTOCMIT, SEF PROIECT


ing. Alexandru Toader arh. Adrian Spirescu
OBZECTIV : REr.TINCT"TOiIATIZARE PUNCT TERMIC

LTST4
cwcattttfaii,tsd*lotuar2pacatetlarfr dstotsarfi
oDiech BBflINCTI{II$ALUZABE PUI$CT TEBttdIC EXI"$IEITIT
Catesffiit: REZISTENTA

Xl}. eryitol lucsari s./lr e{rrrtilat€a EXECT}T*T


ol
Cst. Si&bot' n
Eerxtira recufrfir DEC.2017
Obaerrratii
Corract*,i
1 rsA02B1 82 M CUB 8.00 8O"/"
SAP.TiIAN"IN SPATII ],IMI?.SUB 1I,! CU TALUE VART,NESPR,
.IN FAM.NECOEZ.SI SL.COEZ,ADINC.<0, 75M T.MIJLOC.

2 TRB0I^A15 82 TOI{E 1{.i10 80%


TRANSPORTTJL MATERIALELOR CtI ROABA PE PNEUR-I INC AS
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA sOM $

3 RPCT49B1 82 BUCATA 352.00 Oolo


EORA.REA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE D,E

CARAM SIELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 25CM

4, 7322213 BUCATA 352. OO Oo/o

FIOLA CU RASINI EFOXIDICE PENTRII FIX.ANCOREI,OR CD


58 B0

5 CAS1B1 B2 M CUB 2.OO Mo


IN FUNDATT T (CO}iITINITE, IZOLATE }
TT]BN&RE BETON S.IMPI,U,
SI SOCLURI CU VOLUM >3MC, SI IN ZIDURI DE SPRIJIN

6 8S00780 M CUB l.O0 Oola


BETON.-{I OI8 (BCTO IB1 5 O ).*BREP. CENTRATA DE BETOAN.E

7 CB03A 99 MP 19.00 Oo/o

PLACI\I 15MM PT.CUAINETI. EU


COFRA;IE PAN R.EFOLOS. CU
NDATII PAHAR SI FUNDATII UTILAJE INCI SPRIJINIRI

8 RPCD01A1 82 KG 1,966.00 0o/o


A,RMA"TURI DTN. O,TEI BETON PI-BETON. ARMAT IN. TUNDATII
SI RADIERE CU OB 38 *

9 CA02C1 82 M CUB 10.00 Oo/o

TURNERE BETON. ARM.ET IN. FUNDATII CON.TINUE^RADIERE S


r PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <3OCM

10 8000?90 M crrB 10. OO Oo/o

BEta\l-CeQ,1 16 (ECZ0/821A). -pB&p -CENIB&tA DE" BATOANE

L1 RPCD02A4 82 KG 5,809.00 0T"


ARMATURI DIN OTBT BETON IiTON,TAT IN ELEM DE BET.ARI4.
PL.STTLP.GRIN.PC52 CU DIST.DIN MASE PLASTTCE *

t2 cA02.J 1 82 M CtJts 4{. OO Oo/"


TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M, IN PLA
NSEE ( GRINZI, STIIPI, PLACI ) CU GROS . PTACI 1>1 OCM
BETON ETICOPTERIZAT CU STRAT DE OUART
13 8000790 M cuB {{.00 Ao/"
BEION-C2O/16 (BC?O /8250) -PREP,CENTRALA DE BETOANE

14 cc01D1 82 Mp 197.00 Oo/o


STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE
CIMENT MIOO-T 3CM GROSIT{E
15 ASrM RCSE0IL 02 MP 197.00 Oo/o
AMORSAREA SUPRATETELOR, PT. APLIC . HIDROI Z . HIDROEUGE
, 2 ST.SOL.BITUM. (BITUM TAIAT),REP.BALCOANE/TERASE
16 558999 MP 19?.00 0%
HIDROIZOLATIE TICHIDA/PRAT APLICATA PENSULAT LA RECE
, 2 sT.soI,..BAtcoANE/TERASE
t'7 rzr12r1 82 MP 19?.00 0%
lZOt TERMICE IN CAMERE TRIGOR]T LA PARDOSETI CU Pt
ACI POLISTIREN CELULAR TIP... 3 STRATURI
18 250231A 197.00 00lo
PLACA POLISI.EXTRUDAT 2 CM GROSIME

19 RCSE06B 99 MP 19?.00 00/o


STRATURI IZOTATOARE DIN HIRTIE KRAT'FT
20 6?20389 197.00 00/"
FOLIE PVC PLAST.

21 RPCD02A4 82 KG 4,66{.00 00/o


ARMATURI DIN OTEL BETON MONTAT IN EI.EM DE BET.ARM.
PL.STILP.GRIN"PC52 CU DIST.DIN MASE PLASTICE *

22 cA02c1 82 M CUB 29.00 00/o


TURNARE BETON ARMAT IN
FUNDATIT CONTINUE,RADIERE S
I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <3OCM

,?
8000790 M CUB 29.00 0o/o
BETON_C2OI16 (BC2O/8250) _PREP.CENTRALA DE BETOANE

24 cB04A1 82 MP 10?.00 0/"


COFRAJE DTN PANOURI RETOTOSIBILE DIN SCINDURI LA C
ONSTRUCTII CU H<2OM LA PLACI SI GRINZI

25 cB04B1 82 MP 11?.OO 0%
DIN PANOURI RETOLOSIBILE DIN SCINDURI LA
COTRA.JE C
ONSTRUCTTI CU H<2OM LA STTLPI SI CADRE

26 TSA02B1 82 M CUB 20.00 Oo/o


SAP.MAN.lN SPA?II LIMIT.SUB 1!I CU TALUZ VERT.NESPR
.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC,<0, 75M T.MIJIOC.

27 TRB01A15 82 roNE 36.00 Oo/o


TRANSPORTUT MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURT INC AS
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 5OM $

28 cA01B1 82 M CUB 13.00 00/"


TURNARE BETON STMPLU TN EUNDATII (CONTINUE, IZOLATE)
SI SOCLUR] CU VOTUM >3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ]N

)9 8000780 ri4 cuB 13.00 0o/o


BETON_C1o,/8 ( BClO/8150 ) -PRf,P. CENTRALA DE BETOANE
30 TSD16BL1 82 M CIIB 6- 50 Ool"
STRAI DE REPART.DIN BALASI SUB PRJSMA DE BALASTARE
coltPAcT. cu PtAcA vrBR, DE 0, 7T MOT.ARD. rNT<L0CPGA

31 RCSEO6B 99 MP 6r.00 a%
STRATURI TZOLATOARE DlN HIRTIE KRAFTT

32 6?20389 51. OO Oa/"


EOLIE PVC PLAST.

33 cA02c1 82 M CUB 13.00 Oal"


TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S
I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <3OCM
BETON ELICOPTERIZAT CU STPA,T DE OUART
34 8000190 M cuB 13. 0O Oo/a
BETON_C2OI1 6 IBC?O / 8250 ) -PREP. CENIRALA DE BETOANE

35 Asrtd cG25D1 82 MP ?9.10 00/o


I!{PREGNAREA PARDOSELILOR DIN BET.REZISTENT LA UZUR
A REATIZAT CU ARACEI?L 855_LC

36 358988 7e.10 0%
TRATAN4ENT ANTIDERAPANT - TRATAMENT DE ABRAZIUNE

3? cL17A 99 KG 15,501.00 olo


CONF"MET.MONTATE APARENT -PARAPETI SI PANOURI PTR.
B]ALCON

38 CLI?A 99 KG 7,5?0"00 07"


CONE"MET.MONTATE APARENT -PARAPETI SI PANOURI PTR"
BAI,CON

39 rRA06A0s 82 ro 26?.00 aY"


T8ANSPORTUL RUAIER AL BETONUTUI MORTARUI,U] CU AUTO
BETONIERA DE 5 .sMC DIST.= 5KM

INTOCMIT, SF.F PROIECT,


ins. Alexar&uToads arh. Adrian Spirescu
Obiecti--.' T.ADTNIETII ltrNGTTSflITI ST [!1T'FTNrlElllE l-rl qDA'FTT 'FI!SIiIIrrE TTIIAE'1DIITE

LISTA CX5''*'
srsTEtlrATtrARE VERTTCALAb DRT HU$ ALEI PABCATE
Po*t*c Co*rescl€a t#l* eaffiitate EXECIIT*T
lhnumire Observatii sh
Corectif DEC,20f7
1
Beton rutier si rigole MC 2,500 100%

beton BcR 4 de 15 cm grosime


in
Mortar astakic 3 cm.orq$rme 1.?.'t. V/o-

Strat de piatra sparta MC 120 ff{"


Geomembrana de tip fagure MP 70 w;
Opritor de metal 310

Funda[ie din balast MC 160

Desfusere borfttri
Dsblsu MC

Ranrlbleu MC

t1 Nivo**re si i'rt.sa+n*r*ars gazorl MF 9,47S

72 Destacere aslalt MP 30s.

13 Marcaie rutiere din emailalb MP 50

14 lndicatoare de circulatie buc ff


T5 lncarcare sitransport deseuri din demolari

16 Suprafata acoperita MP 95 V/"


cu bolovanide 10 -20 cm
17
lncfqlatii din
vr.t rinnla
rrsvrv
(noa

iNTOCMiT, SEF PROIECT,


ing. l. Haschi arh. Adrian Spirescu

^
Obiectiv LAPIDIRIU ldoGoSOAIA sI E:I(SII{DEBE Cu SPATII SEH}IICE IIIB0P]IE
LISTA CANTTTATI
EXThEERE PANCAHE. Sf SNSTETfiATfEABE I'EfiTICALA AFEfiEH,rA

Pozitie Cod resursa Cantitate EXECUTAT


Ilenumire Observatii o/o

Corectii DEC.2017

1 Strat de piatra sparta


Fund?lte dln balast
Desfacere borduri 180
Debleu vegetal

? Nivetaresiinsamanfaregazon 1,5CI0
Desfacere asfalt 315
lndicatoare de circulatie
10 lncarcare sitransport deseuridin demolari

It l'fr-afrr
ll.r
u\IlLrvtvllt, SEF PROIECT,
ing.t Ftaschi arh. Adrian Splrescu

D
LAPIDARTU TUOGOSOAIqSI EXTIUNERE CU SPATII TEHNICE DECEMBruE 2A1?
dqq
l ":EyTli j!-r--*4.{*i",*t_ "

$ir,:;6,"***