Sunteți pe pagina 1din 2

Centrul Cultural ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului”

Adresă de corespondență: Str. Valea Parcului, nr 1, Mogoșoaia,Ilfov


office@palatebrancovenesti.ro
www.palatebrancovenesti.ro
Nr.ieșire:

Parteneriat media
Nr. 19 din 25.02.2020

Încheiat între :
____________________________ cu sediul în _________________,str.____________________
nr.____ ap. ______, înregistrată cu nr.______________, cod fiscal _______________, cont IBAN:
________________________________, deschis la _________________________, filiala
_________________, reprezentată legal prin ____________________________, cu funcția de
_______________________, în calitate de Partener
și
Centrul Cultural ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” cu sediul în strada Valea
Parcului, nr.1, Mogoșoaia, județ Ilfov, cod fiscal RO4283520, cont
RO30TREZ42221G335000XXXX, reprezentată prin Andreea Daniela Nețoiu, în calitate de
Manager(Director General), numită în prezentul Protocol în calitate de Organizator.

1. Obiectul protocolului:
Obiectul prezentului protocol îl constituie mediatizarea evenimentelor culturale ce se vor desfășura
în cadrul Centrului Cultural ”Palatele Brâncovenești” pe toată durata anului cultural 2020 prin
metodele specifice descriese la art. 3.2

2. Durata protocolului:
Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil până la
31.12.2020

3. Obligațiile părților
3.1. Obligațiile organizatorului
- acordarea statutului de Partener Media și poziționare a logo-ului acestuia, pe toate materialele
print și on-line de promovare a evenimentelor (bannere, roll-up, flyere etc);
- menționarea numelui și a siglei partenerului media pe toate materialele specifice, tipărite și on-line
- menționarea partener in event Facebook (dacă există);
Centrul Cultural ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului”

Adresă de corespondență: Str. Valea Parcului, nr 1, Mogoșoaia,Ilfov


office@palatebrancovenesti.ro
www.palatebrancovenesti.ro
Nr.ieșire:

- menționarea numelui partenerul media în timpul evenimentului;


- facilitarea de interviuri cu personalități participante la eveniment;
- includerea de materiale de promovare în mapele de participare;

3.2 Obligatiile partenerului media


- preluarea comunicatelor trimise și promovarea acestora pe site-ul și paginile de socializare proprii

3.3 Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea asupra tuturor datelor înscrise în contract.

4.Clauze finale
4.1.Orice modificare se face doar prin act adițional între părți.
4.2.Prezentul protocol reprezinta voința părților și înlătură orice înțelegere verbală anterioar
încheierii lui.
4.3.Prezentul protocol nu poate fi cesionat unei terțe părți.
Prezentul protocol a fost încheiat azi___________ în două exemplare cu egala forță probantă.

Organizator Partener media


C.C. ”Palatele Brâncovenești” _____________________________
Reprezentat prin Reprezentat prin
Andreea Daniela Nețoiu ________________________
Manager (Director General)