Sunteți pe pagina 1din 1

antet

DECIZIA nr...................
din data..................

- Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990,republicata in 1998,privind societatile


comerciale;
- Avand in vedere dispozitiile legale referitoare la activitatea de securitate si sanatate in
munca,indeosebi Legea nr.319/2006,
- Avand in vedere prevederile din Normele Metodologice pentru aplicarea Lg 319/2006,
art 20 ; art.24,
Dl……………..in calitate de Director General.al …………………………………emite
urmatoarea :

DECIZIE

Art.1. Se constituie serviciu intern de prevenire si protectie la nivelul……………………...


subordonat direct Directorului General.
Art.2. Din cadrul serviciului intern de prevenire si protectie, vor face parte persoanele
desemnate cu atributii in domeniul securitatii si santatii in munca, la nivelul unitatii.

Prezenta decizie se va aduce la cunostinta tuturor departamentelor societatii.

DIRECTOR GENERAL,