Sunteți pe pagina 1din 1

antet

DECIZIA nr….
din data..................

- Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990,republicata in 1998,privind societatile


comerciale;
- Avand in vedere dispozitiile legale referitoare la activitatea de securitate si sanatate
in munca, indeosebi Legea nr.319/2006, art.8;
- Avand in vedere prevederile din Normele Metodologice pentru aplicarea Lg
319/2006 , sectiunea 3
Dl. ………………. in calitate de Director General
al…………………………………..emite urmatoarea :

DECIZIE

Art.1. Incepand cu data de ..............................,


1.Dl./D-na…………………….., avand functia de …………….
2. Dl./D-na…………………….., avand functia de …………….
se numesc lucratori desemnati pentru a se ocupa de activitatile de protectie si de
prevenire a riscurilor profesionale in cadrul S.C…………………….

Art.2. Persoanele nominalizate la art.1, vor avea sarcini si atributii conform fisei
postului si vor duce la indeplinire prezenta decizie.

DIRECTOR GENERAL,