Sunteți pe pagina 1din 15

Data:

Clasa: a III-a
Şcoala Gimnazială Nr.1 Țibucani
Propunător: Prof.inv.primar, Neculau Zenovica
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe
Disciplina: Matematica
Unitatea de învăţare: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 - 1 0000
Subiectul : Înmulţirea unui număr natural format din trei cifre cu un număr natural format dintr-o
singură cifră
Tipul lecţiei: consolidare
Durata: 50 minute
Competente generale:
2.Utilizarea numerelor în calculele elementare
5.Rezolvarea de probleme pornind de la situații familiare
Competențe specifice:
2.5 Efectuarea de înmulțiri de numere în concentrul 0-10000 și de
împărțire folosind tabla împărțirii
5.1 Utizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea și/sau compunerea
de probleme cu raționamente simple
5.3 Rezolvarea de probleme cu operații aritmetice studiate în concentrul 0-10000
Obiective operaţionale:
Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1: să utilizeze terminologia specifică pentru a denumi numerele şi operaţiile în exerciţii variate;
O2: să efectueze exerciții de calcul mintal;
O3: să rezolve exerciţii respectând ordinea efectuării operaţiilor;
O4: să aplice corect algoritmul de rezolvare a exerciţiilor şi problemelor propuse ;
O5:să lucreze frontal, individual, în echipă pentru realizarea sarcinilor primite.
Resurse:
- procedurale: conversaţia, jocul didactic, exerciţiul, munca independentă, algoritmizarea;
- organizatorice: frontal, pe grupe, individual;
- materiale: fişe de muncă independentă, rebus, jetoane, postere cu exerciţii şi probleme;
- temporale: 50 de minute.
Bibliografie:
- Programe şcolare pentru clasa a III-a, conform OMEN nr.3371 din 12.03.2013
- Manual de matematică pentru clasa a III-a – Editura Aramis, București, 2016
- Rebusuri şcolare pentru clasele I-IV, Ed. Aramis, Bucureşti, 1999
- Matematică distractivă pentru ciclul primar, Ed. Sigma, Bucureşti, 2000
- Angelica Călugărița - Exerciții și probleme de matematică pentru elevii claselor I-IV.
Momentele Ob. Strategii didactice
Metode Mijloace Forme
lecţiei/ op. Evaluare
durata Conţinutul învăţării și procedee didactice de organizare

1. Moment - Se pregătesc materialele necesare bunei conversaţia fișa de lucru frontal Pe parcursul orei se
organizatoric O.1. desfăşurări a lecţiei. Anexa 1, va evalua:
1 min. O.5. - Se va asigura un climat optim învăţării. cretă
2. Captarea colorată individual - capacitatea elevilor
- Se prezintă elevilor un rebus matematic
atenţiei de a rezolva corect
care se va completa pe planșa mare din
4 min. sarcinile din rebusul
fața clasei, iar elevii lucrează în perechi.
primit pentru a
(Anexa 1)
extrage titlul parțial al
noii lecții
3. Reactuali- O.4. Se controlează cantitativ şi calitativ tema tabla, frontal - capacitatea elevilor
zarea pentru acasă. conversaţia cretă individual de a calcula corect,
cunoştinţelor Se propun următoarele exerciţii de calcul colorată, în gând şi repede un
5 min. mintal: caietele, exerciţiu;
-suma nr. 9 şi 8: fișele de -capacitatea elevilor
O.1. -diferenţa numerelor 100 şi 60; exerciţiul lucru cu de a de a formula
O.2. -produsul numerelor:4și8, 5și9, 7și6, 30 şi 10; exerciții răspunsuri corecte
-câtul dintre 80 şi 10; folosind terminologia
- dublul lui 100; specifică matematicii;
-triplul lui 25;
-jumătatea lui 18;
-sfertul lui 12;
4. Anunţarea Elevii sunt anunțați că în lecţia de astăzi vor conversaţia frontal
subiectului şi consolida ceea ce au învăţat în orele trecute
a obiectivelor despre înmulţire. Pe parcursul orei vor rezolva
operaţionale exerciţii de înmulţire a unui număr format din
2 min. trei cifre cu un număr de o cifră..
Se va scrie titlul la tablă:
„ Înmulţirea unui număr natural format din
trei cifre cu un număr natural format dintr-
o singură cifră”

5. Dirijarea O4 1. Se va propune elevilor un joc explicația fișa de lucru în perechi - capacitatea de


învăţării didactic:,,Ajută albina să-și găsească exercițiul Anexa 2 individual a efectua
floarea preferată!,, (Anexa 2) jocul didactic exerciţii
independent și în
22 min. grupe de câte doi
elevi;
O5 Elevii sunt împărțiți în patru grupe: grupe exercițiul pe grupe - capacitatea de
(grupa crizantemelor, grupa anemonelor, matematic frontal
a utiliza
grupa brândușelor și grupa stelutelor de individual
toamnă). corect
Cine rezolvă corect si termină primul este limbajul
O5 numit liderul grupei. specific
Fiecare grupă va avea sarcini diferite. matematic;
O3 (Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6)
2. Elevii din fiecare grupă rezolvă conversaţia, fișele de pe grupe
sarcinile din fișă colaborand între ei. explicația lucru : frontal Evaluez:
Liderul grupei va prezenta în fața Anexa 3, individual capacitatea elevilor
clasei rezultatele obținute la execițiile conversația Anexa 4, de a coopera între ei
si problemele propuse în fișa de euristică, Anexa 5, în vedrea rezolvării
lucru.Pentru fiecare răspuns corect jocul didactic, Anexa 6. sarcinilor propuse
elevii vor primii un jeton cu floarea concursul Tabla
reprezentativă a grupului.Va câstiga Evaluez:
grupa cu cele mai multe jetoane capacitatea de
acumulate. a utiliza
corect
limbajul
specific
3. Elevii vor lucra în caiete și la tablă rezolvarea de Anexa 7 frontal matematic.
exercițiile și problemele din anexa 7: probleme tabla individual Evaluez
algoritmizarea capacitatea de
explicaţia , a efectua
demonstraţia, exerciţii
exerciţiul independent;
Evaluez
capacitatea de
a coopera
6. Obţinerea Prezint elevilor o fișă cu un exerciţiu şi o explicaţia, fişe de lucru Evaluez :
performanței O.4. problemă simplă şi le cer să rezolve singuri. lucrul Anexa 8 individual - capacitatea de
O.3. Se verifică cantitativ tema scrisă, cu independent a efectua exerciţii și
10 min. observaţii individuale unde este cazul. frontal probleme
Se verifică prin sondaj munca independenta independent;

7. Fixarea și O.4. Se va alcătui oral o problemă care să se explicaţia , caietul individual Evaluez:
evaluarea O5. rezolve printr-un exercitiu: crearea de elevului - capacitatea de
cunoștințelor 213 + 213 x 3 = probleme, frontal calcula corect, în
algoritmizarea gând şi repede un
5 min. exerciţiu;

Se fac aprecieri asupra activității și a modului


8. Evaluarea în care elevii s-au afirmat pe parcursul orei, conversaţia fişă cu tema frontal aprecieri generale
și tema pentru prin acordarea de calificative și de aprecieri
acasă verbale.
1 min. Tema pentru acasă: fișă cu exerciții și
probleme.
ANEXA 1

REBUS
A-B Operaţia de ....................................................

A
1. Semnul „x”; 1.
2. Înmulţirea este o ................................ 2.
repetată; 3.
3. Rezultatul adunării; 4.
4. Rezultatul înmulţirii; 5.
5. Semnul „+”:...................... 6.
6. Numerele care se înmulţesc; 7.
7. Rezultatul scăderii; 8.
8. Diferenţă sau ...................; 9.
9. Numerele care se adună; B
ANEXA 2

Joc didactic

Scopul jocului:
-verificarea si consolidarea deprinderii de calcul a înmulţirii.

Ajută albina să-și găsească floarea preferată!

143X3

529 489 329 429


ANEXA 3

Fișă de lucru- Grupa crizantemelor

1.Efectuați, apoi comparați rezultatele obținute:

321 X 2 □ 243 X 3

112 X 3 □123 X 2

2. Efectuați, respectând ordinea efectuării operațiilor:

124 X 2+124 X 3=

398 X 2 - 243 X 2=
ANEXA 4
Fișă de lucru- Grupa anemonelor

1. Calculați în două moduri:

2X(145+263)=

2X(145+263)=

5X(902-798)=

5X(902-798)=

2.Aflați valoarea termenilor necunoscuți:

126X5 - a = 297

98X9 + b = 882
ANEXA 5

Fișă de lucru- Grupa brândușelor

La produsul numerelor 126 și 3, adăugați diferența numerelor 631 și


328.

Din suma numerelor489 și 389, scădeți produsul numerelor 207și 3.

ANEXA 6
Fișă de lucru- Grupa steluțelor de toamnă

Un termen al unei adunări este 129 iar altul este de 6 ori mai mare.
Calculați suma acestor numere.

La un magazin pentru produse de panificație s-au vândut 127 de


pâini albe, iar pâini negre de trei ori mai multe.Câte pâini s-au
vândut în total?
Rezolvare

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------

ANEXA 7
1. Calculați:
218 x 7 = ................................................................................................
5 x 600 + 84 = .......................................................................................
421 x 4 – 81 : 9 = ...................................................................................

2. Aflați:
- triplul lui
127: .........................................................................................................
- numărul de 6 ori mai mare decât
128: ............................................................

3. Rezolvați:
Irina are în colecţia ei 120 de timbre, iar Angela are de 8 ori mai multe
timbre decât Irina.
Câte timbre au cele două fete în total?
ANEXA 8

Calculați:
132 x 49= ................................................................................................
7 x 100 + 256 = .......................................................................................
4 x 115 + 63 : 7 = ...................................................................................

Rezolvați:
La un aprozar s-au adus ieri 169 kg banane, iar portocale de 7 ori mai
multe decât banane.
Câte kg fructe s-au adus în total la aprozar?