Sunteți pe pagina 1din 8

Școala Gimnazială Vădăstrița

Localitatea Vădăstrița, județul Olt

PROIECT DIDACTIC

Data: 7.XII.2015
Clasa: a III-a
Învățător: prof. înv. primar Cleșcu Valeria
Aria curriculară: Arte și Tehnologii
Disciplina: Arte vizuale și abilități practice
Unitatea de învățare: Harta anotimpurilor
Domeniul de conținut: Pictură
Subiectul: Anotimpul preferat
Tema plastică: Obținerea de forme spontane prin stropire și curgere liberă
Tipul lecției: formare de priceperi şi deprinderi
Forma de realizare: activitate integrată

Discipline integrate: Arte vizuale și abilități practice

Comunicare în limba română

Muzică și mișcare

Educație civică

Scopul: Formarea priceperilor şi deprinderilor de a realiza o lucrare plastică, folosind tehnici de lucru

diverse

Competențe specifice:

o Arte vizuale și abilități practice

2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, confecții
textile, ceramică, sticlă etc.)

2.3. Valorificarea elementelor de limbaj plastic în compoziții tematice

o Comunicare în limba română

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate;
2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare;
o Muzică și mișcare

2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm;

o Educație civică

2.2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de viață din mediul
cunoscut;
Obiective operaționale:

o Arte vizuale și abilități practice

O1: să enumere materialele folosite și etapele de lucru pentru realizarea picturii;

O2: să aplice adecvat tehnicile de lucru;

O3: să lucreze curat și ordonat;

o Limba și literatura română

O4: să se exprime corect în propoziții, argumentând răspunsul;

O5: să asculte cu atenție demonstrarea modului de lucru și explicațiile învățătoarei;

o Muzică și mișcare

O6: să intoneze o melodie cunoscută, respectând înălțimea și durata sunetelor muzicale;

o Educație civică

O7: să aprecieze critic lucrările, motivând alegerea făcută.

Strategii didactice: inductiv-semialgoritmice, exersative

 Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observația, brainstormingul,


exerciţiul;
 Mijloace și materiale: coli de hârtie, acuarele, pensule, apă, casetofon cu cd
 Forma de organizare: frontal-individuală
Durata: 45 minute
Resurse umane: 19 elevi
Locul desfășurării activității: sala de clasă
BIibliografie:
1. Programa școlară pentru disciplinele Arte vizuale și abilități practice, Limba și literatura
română, Muzică și mișcare, Educație civică, clasele a III-a și a IV-a, București, 2014 (Anexa 2
la ordinul ministrului educației naționale nr. 5003/02.12.2014);
2. Cristina Rizea, Daniela Stoicescu,Ioana Stoicescu, Arte vizuale şi abilităţi practice, Clasa a
III-A, Editura. Litera, Bucureşti, 2015.

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

2.OB.
1. Etapele lecţiei OP: 3. Conţinutul științific 4.Strategii 5.Evaluare
didactice
Moment - - organizarea colectivul de elevi;
organizatoric - pregătirea materialelor necesare Conversația observarea
desfășurării lecției; sistematică
- asigurarea unui climat favorabil
învăţării.

1. Reactualizarea Solicit elevii să răspundă la câteva Conversația


cunoștințelor O4 întrebări referitoare la culorile
3 minute principale, la cele secundare ( cum se
obțin ele), la culorile calde și reci.
2. Captarea Captarea atenției se realizează cu
atenției O4 ajutorul unor ghicitori ale căror Conversația evaluare
5 minute răspunsuri vor fi simboluri ale celor orală
patru anotimpuri, indicând astfel continuă
subiectul lecției. (Anexa 1) Cântarea
Elevii o să interpreteze un cântec pe vocală
O6 care l-au învățat anterior „Cântecul
anotimpurilor”.
3. Anunțarea Se anunță tema lecției: „Anotimpul
temei și a preferat” – pictură. Conversația
obiectivelor O5 Obiectivele se comunică într-o
2 minute manieră accesibilă elevilor. Explicația

4. Dirijarea învățării Explicarea etapelor de lucru și


25 minute demonstrarea modului de realizare. Aprecieri şi
Se prezintă elevilor materialele de observaţii
lucru. Se împart acestora fișele pentru Conversația verbale
pictură (diferite, pentru fete și băieți).
Anexa 2 Observare
O5 Se explică etapele realizării temei și se sistematică
demonstrează:
*Decupează o bucată de hârtie și Explicația
suprapune-o peste desen, lăsând liber
restul foii. Cu pensula înmuiată în
culoare, stropește cu grijă foaia, fără a evaluare
depăși marginea acesteia. Poți folosi Demonstrația orală
mai multe culori (predominant culori continuă
calde pentru vară și toamnă și culori
predominant reci pentru primăvară și
iarnă). Când consideri că ai terminat
poți îndepărta foaia de hârtie.
Se vor repeta etapele de lucru, apoi se
vor face exerciţii de încălzire a
musculaturii mâinii.
Realizarea lucrării
Elevii vor parcurge etapele necesare
realizării lucrării:
1. Acoperirea desenului Exercițiul/
O1 individual
2. Stropirea suprafeței libere

3. Compoziția finală și analiza


O2 modului de realizare a
sarcinii.

Elevii vor fi supravegheați și


O3
ajutați, primind indicațiile
corespunzătoare acolo unde este
cazul.
Se va interveni atunci când elevii au
nevoie de ajutor.

Se lucrează pe fond muzical.

5. Asigurarea Se reamintesc titlul lucrării şi Conversația Aprecieri şi


feed-back-lui O1 etapele de lucru parcurse. observaţii
8 minute Se analizează lucrările fiecărui Explicația verbale
O7 elev. Vor fi apreciate calităţi precum:
 corectitudine
 acurateţe
 finisarea lucrării
 aspectul îngrijit
Se evidenţiază rolul lucrării. Elevii
O4 spun cum s-au simțit pe parcursul
întregii activități, ce le-a plăcut mai
mult.

6. Încheierea Aprecieri generale și individuale cu Conversația Aprecieri


activităţii O5 privire la modul de participare al verbale
2 minute elevilor la lecţie. Explicația

Anexa 1
GHICITORI
Anotimpul frunzelor uscate Astăzi în grădina mea
Lăzilor cu roade încărcate. Am văzut după perdea
Anotimpu-n care noaptea crește Cum o zână frumușică
Și în care vremea se răcește. Iar dă viață la grădină.
(Toamna) Cine-i oare acea zână?
(Primăvara)

Spicele înalte și bogate A venit baba din munți


Pe câmpii stau înălțate, Peste râuri făcând punți
Iar la munte și la mare Și a prins spunând povești
Merg copii să stea la soare. Flori de gheață la fereștri.
Cred că-i ușor de ghicit (Iarna)
Ce anotimp a sosit?
(Vara)

Anexa 2