Sunteți pe pagina 1din 8

CONTRACT DE LOCAȚIUNE

Nr. 38 din data de 27.05.2020

Prezentul contract de locațiune („Contractul”) se încheie la data de ................ („Data semnării”)


între:

GRĂDINA DIN BUCIUM, cu sediul social în Iași, str Ștefan Octavian Iosif, nr.5, având Număr
de Ordine în Registrul Comerțului J22/2315/2017 și Cod Unic de Înregistrare 37948042, cont
IBAN: RO70INGB0000999908671354 dechis la ING BANK, reprezentată legal prin
Administrator, Manole Zaharia, tel:0748023771, în calitate de locator („Locatorul”)
și
BACIU ALEXANDRU, domiciliat în Sat Valea Ursului, str.Sofia, nr.20, com Miroslava, jud Iași,
posesorul CI seria MZ numărul 275385, eliberat de SPCLEP Iași, CNP 1860324070065, în
calitate de locatar („Locatarul”)
(denumite individual „Partea” și împreună „Părțile”)

1. Obiectul Contractului
1.1 Locatorul se obligă să asigure Locatarului folosința autovehiculului (denumit în
continuare „Autorulota”) descris la punctul 1.2 de mai jos în schimbul achitării de către
Locatar a chiriei menționate la Capitolul 7 din Contract.
1.2 Autorulota are următoarele caracteristici:

Marca: Ford Roller Team 265 TL


Motor : Ford Transit 2.0 TDI
Putere : 130 CP
Capacitate cilindrica : 2000 cc
Cutie de viteze manuala: 6 + 1 trepte
Lungime exterioara (mm) : 7450 mm
Latime exterioara (mm) : 2350 mm
Inaltime exterioara (mm) : 2950 mm
Masa maxima autorizata: 3500 kg
Combustibil: Motorina
Nr. locuri omologate: 5
Nr. locuri de dormit: 4
An fabricație: 2020

1.3 Locatorul declară că are ca obiect de activitate comercială închirierea de autovehicule.


1.4 Locatarul se obligă să folosească Autorulota doar pe teritoriul Uniunii Europene.

2. Predarea-Primirea Autorulotei

2.1 Predarea-primirea Autorulotei se va face la data de 05.06.2020, ora 08.00 și va fi


consemnată în Fișa de Predare care constituie Anexa nr.1 la Contract și care va face
parte integrantă din acesta.
2.2 Autorulota va fi pusă la dispoziția Locatarului împreună cu certificatul de înmatriculare,
polița de răspundere civilă auto obligatorie și celelalte dotări corespunzătoare (trusa
medicală, extinctor, etc). Autorulota întrunește toate condițiile tehnice de folosire, fiind
în stare normală de funcționare și neavând defecțiuni și lipsuri.
2.3 Autorulota se închiriază cu plinul făcut și va fi returnată în aceleași condiții.
2.4 Locul predării-primirii este: str. Petre Jitaru, nr.15, Iași.
2.5 Locatarul va restitui Locatorului Autorulota la momentul stabilit pentru returnarea
acesteia prevăzut la pct. 6.2 de mai jos, sens în care Părțile vor completa Fișa de
Predare a Autorulotei ce constituie Anexa nr.2 la Contract, parte integrantă din
cuprinsul acestuia.

3. Garanția și Service-ul
3.1 Locatorul garantează că Autorulota întrunește toate condițiile tehnice de folosire, fiind
în stare normală de funcționare și neavând defecte și lipsuri, funcționează la
capacitatea și calitatea descrisă în Contract sau Anexă.
3.2 La solicitarea Locatarului, Locatorul va acorda asistență tehnică, precum și service, în
caz de nevoie.
3.3 Locatorul nu răspunde de nefuncționarea, funcționarea necorespunzătoare sau
accidentele nedorite dacă acestea se datorează culpei Locatarului în utilizare sau
nerespectarea de către acesta a instrucțiunilor de folosire, precum și în cazul în care
nu s-a solicitat asistență tehnică Locatorului.
3.4 Locatarul se obligă să se ingrijească de Autorulotă ca un bun proprietar, respectând
instrucțiunile de utilizare și menținându-l în stare bună de funcționare pe tot parcursul
derulării Contractului. Cheltuielile de întreținere și utilizare cad în sarcina Locatarului.
3.5 Locatarul acționează ca un depozitar pe toată perioada folosirii bunului ce face obiectul
Contractului

4. Condiții de folosire

4.1 Locatarul închiriază Autorulota în scop recreațional


4.2 Capacitatea maximă a Autorulotei este de 3,5 (treivirgulăcinci) tone. Orice altă utilizare
atrage culpa Locatarului, pentru eventuale daune sau avarii produse.
4.3 Locatarul ara vârsta minimă de 26 (douăzecișișase) ani împliniți și posedă permis de
conducere categoria B, necesar utilizării Autorulotei, cu o vechime de cel puțin 5 (cinci)
ani.
4.4 Autorulota va fi condusă de către Locatar. În situația în care Autorulota a fost condusă
de altă persoană decât Locatarul, răspunderea pentru pagubele cauzate printr-un
eveniment rutier revine Locatarului, Locatorul având posibilitatea de urmărire a
acestuia pentru recuperarea prejudiciilor.
4.5 Sub sancțiunea plății de daune și a excluderii de la acoperire de către asigurare,
Autorulota nu va fi folosită și condusă în orice situație care poate provoca următoarele
tipuri de daune:
a. evenimentul a fost produs cu intenție sau din culpă gravă de către Locatar;
b. evenimentul a fost produs în timpul conducerii Autorulotei sub influența băuturilor
alcoolice, a produselor sau substanțelor stupefiante sa u a medicamentelor ce nu sunt
compatibile cu permisiunea de a conduce, precum și în timpul comiterii unor fapte
incriminate de dispozițiile legale privind circulația pe drumurile publice ca infracțiuni
săvârșite cu intenție, chiar dacă aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri sau
în timpul comiterii altor infracțiuni;
c. ulterior producerii evenimentului, persoana care conducea vehiculul refuză să se
supună recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau a consumului
de produse/substanțe stupefiante sau a medicamentelor ce nu sunt compatibile cu
permisiunea de a conduce sau părăsește locul evenimentelor fără încuviințarea
organelor abilitate când evenimentul s-a produs ca urmare a unei infracțiuni;
d. evenimentul a fost produs în timpul cât autorul infracțiunii săvârșite cu intenție sau
culpă gravă încerca să se sustragă de la urmărire;
e. pagube produse Autorulotei sunt rezultatul actelor de vandalism;
f. pagube produse prin avarierea Autorulotei ca urmare a pătrunderii voluntare în locuri
inundate, precum și în orice alt loc acoperit, în mod natural sau artificial, de ape (râuri,
lacuri, bălți, etc);
g. pagube produse Autorulotei prin pornirea motorului după inundarea spațiului unde
aceasta se află parcată/staționată;
h. pagube produse Autorulotei ca urmare a circulației acesteia în afara drumurilor publice,
cu excepția aleilor de acces către spații de locuit, locuri de parcare, curți, garaje;
i. pagube produse prin avarierea exclusivă a pneurilor;
j. pagube produse Autorulotei în timpul sau ca urmare a transportării/tractării acesteia;
k. pagube produse Autorulotei ca urmare a utilizării acesteia la concursuri, pariuri,
întreceri sau antrenamente;
l. furtul sau tentativa de furt, dacă la Poliție nu s-a înregistrat o plângere în acest sens,
precum și în cazul în care la comiterea furtului/tentativeide furt a luat parte Locatarul;
m. cazurile în care Locatarul a încredințat Autorulota, cu consimțământul său, unei
persoane care refuză să o restituie, însușindu-și-o;
n. cheltuielile efectuate pentru remedierea unei reparații nereușite;
o. pagubele datorate încărcării Autorulotei peste limita maximă admisă (masa maximă
autorizată), precum și pagubele cauzate de întreținerea și utilizarea
necorespunzătoare sau improprie destinației acesteia;
4.6 Indiferent dacă asigurarea a fost sau nu acceptată, Locatarul este responsabil pentru
valoarea totală a reparațiilor în caz de daună asupra Autorulotei sau daună intervenită
în legătură cu Autorulota într-unul din cazurile de pct. 4.5 de mai sus.
4.7 În caz de accident, Locatarul își asumă obligația ca, în cel mai scurt timp posibil, să
anunțe atât Locatorul, cât și Poliția și să se prezinte la cel mai apropiat post de Poliție
pentru a obține un Proces Verbal Constatator al accidentului până la sfârșitul perioadei
de închiriere. În cazul în care Locatarul nu prezintă acest Proces Verbal, acesta își
asumă responsabilitatea pentru reparații integrale. Asigurările sunt aplicabile numai în
cazul în care Locatarul prezintă actele constatatoare eliberate de Poliție pentru
accident. În cazul în care Locatarul nu prezintă aceste înscrisuri, el este singurul
responsabil pentru acoperirea sumelor de plată și acceptă să efectueze această plată.
4.8 Locatarul se obligă să rețină pentru o perioadă de 90 (nouăzeci) de zile de la data
încheierii perioadei de închiriere, toate documentele referitoare la închiriere și la orice
incidente intervenite în legătură cu Autorulota.
4.9 Locatorul nu răspunde pentru pagubele suferite de Locatar ori de persoanele care îl
insoțesc, în legătură cu Autorulota, pentru pierderea sau deteriorarea proprietăților
personale lăsate nesupravegheate în interiorul Autorulotei.

5. Condiții generale pentru Asigurare

5.1 Asigurarea include răspunderea civilă auto pentru Autorulotă, conform limitelor stabilite
de legislația română. În cazul în care valoarea pagubelor accidentului depășește limita
stabilită de lege, Locatarul este responsabil în mod direct pentru diferența dintre
valoarea totală a pagubelor produse și limita maximă acceptată de lege, fiind de acord
cu acoperirea integrală a valorii. Valoarea asigurată nu include folosirea Autorulotei în
scopul transportului substanțelor inflamabile.
5.2 Asigurarea include și o asigurare completă (accident și furt) valabilă pe teritoriul
României și al următorelor țări: Andorra, Austria, Belgia, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria,
Cehia, Croația, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Gibraltar, Grecia, Ungaria,
Irlanda, Italia, Lichtenstein, Luxemburg, Macedonia, Malta, Monaco, Norvegia, Polonia,
Portugalia, Republica San Marino, Serbia, Muntenegru, Spania, Elveția, Olanda,
Marea Britanie și Vatican.
5.3 Pagubele produse asupra anvelopelor, roților, oglinzilor, geamurilor, precum și cele
produse la podeaua exterioară și în interiorul Autorulotei nu sunt incluse în asigurare,
iar în caz de daună asupra acestora, Locatarul este de acord, prin Contract, să le
înlocuiască sau să achite contravaloarea acestora ca și cheltuială proprie.
5.4 În cazul în care Locatarul a furnizat către Locator informații false privind identitatea sau
adresa ori valabilitatea permisului său de conducere, Locatorul își declină orice
responsabilitate pentru daunele pricinuite de Locatar terților. În aceste condiții,
Locatarul nu poate beneficia de asigurare.

6. Durata Contractului
6.1 Contractul se încheie pe o perioadă de 4 zile, termen care începe să curgă de la data
de 05.06.2020, ora 08:00 și se împlinește la data de 08.06.2020, ora 18:00.
6.2 Întârzierea în predarea autorulotei de către Locatar, are următoarele consecințe:
a. Dacă întârzierea este de cel mult 2 (două) ore fața de ora încetării Contractului, nu
se vor percepe penalități:
b. Începând cu a doua oră de întârziere și până la împlinirea celei de-a patra oră,
inclusiv, se vor percepe penalități de 20(douăzeci) Euro pentru fiecare oră
c. Începând cu a cincea oră de întârziere, Locatarul va fi obligat la plata chiriei în
cuantum de 150 euro/zi, până în momentul/ziua returnării Autorulotei.
6.3 În caz de întârziere cu mai mult de 12 (douăsprezece) ore față de timpul stabilit (atunci
când întârzierea nu este anunțată telefonic) Locatorul își rezervă dreptul de a anunța
imediat organele legale pentru furt de autovehicul.

7. Prețul Contractului
7.1 Chiria pentru închirierea autorulotei este de 100 euro inclusiv TVA/zi de închiriere.
Prețul total al chiriei este de în cuantum de 400 euro, inclusiv TVA: 100 Euro x 4 zile
= 400 Euro. Locatarul va efectua plata chiriei în baza facturii fiscale emise de către
Locator în acest sens la cursul euro/leu înainte de preluarea autorulotei.

7.2 Contravaloarea chiriei nu include valoarea unor posibilie avarieri ale autorulotei
produse pe durata inchirierii sau eventuale amenzi, taxe, penalități.
7.3 La returnarea Autorulotei, Locatarul va completa fișa de predare a Autorulotei (anexa
nr.2 la contract). Locatarule este de acord și se obligă să achite alte taxe ulterioare
care îi sunt imputabile, cum ar fi valoarea avarierii mașinii, amenzi de criculație/parcare,
taxe de pod, etc.
7.4 Uleiul, mentenanța, răspunderea civilă auto și asigurarea Casco sunt incluse în
cuantumul chiriei.
7.5 Locatarul datorează prețul pentru ziua de închiriere, în cuantumul convenit, chiar dacă
nu folosește Autorulota.

Costuri suplimentare:

7.6 Locatarul va achita, separat de costul chiriei, o taxă de igienizare și asigurare


consumabile în cuantum de 100 euro, inclusiv TVA, taxă ce include igienizarea
Autorulotei, substanțe chimice toaletă, hârtie igienică solubilă, butelii gaz (2 bucăți) set
camping (masă cu 4 sezlonguri), 2 scaune pliabile, tacâmuri inox, farfurii, castroane,
boluri speciale camping, pahare speciale camping, set oale camping, grătar, saci
gunoi, spălarea mașinii.
7.7 Combustibilul nu este inclus în preț. Autorulota va fi predată către Locatar cu rezervorul
plin și la rândul său o va restitui Locatorului tot cu rezervorul plin.
7.8 În situația în care Locatarul nu își respectă obligația menționată la punctul 7.7 și va
restitui Locatorului Autorulota cu volumul combustibilului mai mic de ½ din capacitatea
rezervorului, atunci acesta se obligă să achite Locatorului o penalitate în cuantum de
100 euro, inclusiv TVA în baza facturii fiscale emise de către Locator în acest sens, la
cursul BNR euro/leu din ziua facturării. Penalitatea se va reține din cuantumul garanției
prevăzute la capitolul 8 de mai jos.
7.9 În situația în care Locatarul nu își respectă obligația menționată la punctul 7.7 și va
restitui Locatorului Autorulota cu volumul combustibilului mai mare de ½ din
capacitatea rezervorului, atunci acesta se obligă să achite Locatorului o penalitate în
cuantum de 50 euro, inclusiv TVA în baza facturii fiscale emise de către Locator în
acest sens, la cursul BNR euro/leu din ziua facturării. Penalitatea se va reține din
cuantumul garanției prevăzute la capitolul 8 de mai jos.
7.10 În situația în care Locatarul este implicat într-un accident rutier ce a condus la
avarierea Autorulotei, iar avariile aduse Autorulotei ca urmare a accidentului rutier vor
fi remediate ca urmare a utilizării poliței Casco, Locatarul va achita o penalitate în
cuantum de 300 euro, inclusiv TVA, cu titlu de franșiză Casco, penalitate ce va fi
achitată în baza facturii fiscale emisă de către Locator în acest sens, la cursul BNR
euro/leu din ziua facturării. Penalitatea se va reține din cuantumul garanției prevăzute
la capitolul 8 de mai jos.

8. Garanție
8.1 Părțile convin asupra sumei de 500 (cinci sute) euro cu titlu de garanție, sumă pe care
Locatarul o va achita Locatorului la cursul BNR euro/leu din ziua plății, astfel:
a. Prin transfer bancar cu minim 48 de ore anterior momentului stabilit pentru
preluarea Autorulotei de către Locatar;
b. În numerar odată cu preluarea Autorulotei de către Locatar, aspect ce va fi
menționat în cuprinsul anexei nr.1 la Contract

8.2 La încetarea contractului, suma depusă cu titlu de garanție se restituie Locatarului,


integral sau parțial, în lei, la cursul BNR euro/leu de la data restituirii garanției, după
deducerea eventualelor prejudicii produse Autorulotei din culpa Locatarului/persoanei
fizice desemnate să conducă Autorulota și/sau deducerea penalităților prevăzute la
punctul 6.2, litera b și litera c, 7.8, 7.9, 7.10. Garanția nu va putea fi considerată plată
a chiriei.
8.3 În cazul în care prejudiciul creat depășește valoarea garanției, Locatarul se obligă să
achite diferența între valoarea totală a prejudicului adus Locatorului și a garanției, în
cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data încetării Contractului, în baza
facturii fiscale ce va fi emisă în acest sens.

9. Obligațiile Locatorului
9.1 Locatorul se obligă să pună la dispoziția Locatarului Autorulota în stare
corespunzătoare folosinței pentru care a fost închiriată. În cazul în care Autorulota nu
poate fi predată chiriașului din motive mai presus de voința locatorului ( ex: autorulota
este avariată, nu a fost predată la termen de chiriașul anterior, etc fără ca enumerarea
să fie limitativă) locatorul va restitui chiria primită, însă, nu va fi răspunzător pentru
niciun fel de daune prezente sau viitoare ale chiriașului în legătură cu lipsa de folosință
a autorulotei.
9.2 Locatorul se obligă să predea Locatarului Autorulota cu rezervorul plin, cu toate actele
necesare și dotările aferente.
9.3 Locatorul se obligă să asigure Casco Autorulota pe toată durata contractului.
9.4 Locatorul se obligă să asigure asistența tehnică și service, atunci când îi este solicitată
de către Locatar.
9.5 Locatorul se obligă să se abtină de la orice fapt care ar avea drept consecință
tulburarea Locatarului în folosința bunului, tulburare de fapt sau de drept. Locatorul nu
răspunde de tulburarea cauzată prin faptul unui terț care nu invocă vreun drept asupra
bunului.
9.6 Locatorul este garant pentru evicțiunea bunului și pentru viciile ascunse ale acestuia,
care îi împiedică întrebuințarea. Locatorul nu răspunde însă, pentru vicii care îi fac
Locatarului incomodă folosința și pe care acesta din urmă le-a putut constata la
încheierea contractului.
9.7 Drepturile și obligațiile locatorului decurg din întregul Contract și din lege
10.Obligațiile Locatarului
10.1 Locatarul se obligă să ia în primire bunul ce face obiectul contractului.
10.2 Locatarul se obligă să folosească Autorulota conform destinației pentru care aceasta a
fost închiriată.
10.3 Locatarul are obligația de a suporta coturile de întreținere și alte costuri suplimentare,
conform prevederilor Contractului
10.4 Locatarul are obligația de a exploata în condiții normale Autorulota, conform instrucțiunilor
de folosire și întreținere elaborate de fabricant și specificate în manualul de utilizare.
10.5 Locatarul are obligația de a achita amenzile emise autorități pentru contravenții sau
infracțiuni săvârșite pe perioada închirierii de către conducătorii Autorulotei ce face obiectul
contractului.
10.6 Locatarul are obligația de a returna Autorulota la încetarea duratei contractului, cu
rezervorul de carburant plin, suportând sancțiunile pentru întârziere, conform contractului.
10.7 În cazul unor avarii aduse Autorulotei din culpa Locatarului, Locatarul răspunde în solidar
cu asiguratorul Locatorului pentru toate cheltuielile aferente aducerii la starea inițială a
acesteia, înlocuirii acesteia cu una similară ca marcă, tip, an de fabircație, dotări și valoare de
piață.
10.8 În cazul în care asiguratorul Locatorului acoperă în totalitate aceste cheltuieli, Locatarul
este exonerat de răspundere civilă, existând în sarcina sa răspunderea penală în condițiile
legii.
10.9 Pentru ca pagubele produse în urma unui eveniment rutier sau furt să poată fi recuperate
prin asiguratorul Locatorului, este obligatorie declararea acestora de către
Locatar/conducătorul Autorulotei organelor de poliție din raza localității în care s-a produs
evenimentul, urmând ca în caz contrar contravalorea pagubelor să fie suportată integral de
către Locatar/conducătorul Autorulotei.
10.10 În cazul în care Autorulota a fost condusă sub influența alcoolului și/sau a drogurilor sau
altor substanțe stupefiante, răspunderea în recuperarea materială a pagubelor aparține în
totalitate Locatarului/persoanei fizice desemnată să conducă Autorulota.
10.11 Locatarul se obligă să apere bunul închiriat contra uzurpărilor. Prin uzurpare se înțelege
orice atingere provenită de la un terț asupra bunului dat în locațiune. Locatarul are obligația de
a-l înștiința pe Locator în timp util, pentru ca acesta din urmă să fie în măsură să se apere
contra încercării de uzurpare; dacă Locatarul neglijează să îl informeze pe Locator, va
răspunde de prejudicul suferit de Locator în urma neînștiințării.
10.12 La încetarea contractului Locatarul va preda Autorulota cu plinul de combustibil făcut,
cu dotările aferente către Locator și cu actele ce i-au fost înmânate.
10.13 Drepturile și obligațiile Locatarului decurg din întregul contract și din lege.
11.Cesiunea Contractului
11.1 Niciuna dintre Părțile Contractului nu va putea cesiona drpeturile și obligațiile ce rezultă
din cuprinsul acetuia unei terțe persoane, fără acordul prealabil, dat în scris, de către cealaltă
Parte.
11.2 Acordul scris se comunică cedentului în termen de 24 (douăzecișipatru) ore de la data
când cedentul a cerut cesionarului consimțământul. În situația în care cesionarul nu răspunde
în termenul anterior menționat, se consideră că aceasta nu a consimțit la cesionarea
contractului.
12. Încetarea Contractului
12.1 Prezentul Contract încetează prin:
a.ajungere la termen
b.acordul Părților, înainte de ajugerea la termen, exprimat în scris, prin act adițional la
Contract;
12.2 Rezilierea Contractului nu va avea niciun efect asupra obligațiior deja scadente între Părți
și nu influențează aplicarea penalităților.
12.3 Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea Părților care în mod culpabil
a cauzat încetarea Contractului.
13. Forță Majoră
Părțile vor fi exonerate de orice răspundere în cazul producerii unui eveniment de forță majoră,
așa cum este definit acesta prin lege, care duce la imposibilitatea parțială sau totală de a
îndeplini termenii din prezentul Contract. Partea care invocă un eveniment de forță majoră va
notifica cealaltă Parte, în scris, în cel mai scurt timp posibil de la producerea respectivului
eveniment. Această notificare va include informații privind natura evenimentului de forță
majoră și, în măsura în care acest lucru este posibil, durata estimată a evenimentului de forță
majoră, precum și efectul estimat asupra capacității Părții care o invocă de a-și îndeplini
obligațiile. La încetarea evenimentului de forță majoră, Partea care o invocă va notifica cealată
Parte, în scris, în legătură cu această încetare în cel mai scurt timp posibil.
14. Legea Aplicabilă
14.1 Prezentul Contract va fi guvernat de, interpretat, înțeles și aplicat în conformitate cu
legislația din România
14.2 Părțile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe,
orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele sau în legătură cu îndeplinirea
Contractului
14.3 În cazul în care soluționarea neînțelegerilor sau disputelor nu este posibilă pe cale
amiabilă, Părțile vor înainta spre soluționare litigiul instanțelor judecătorești competente de la
sediul Locatorului.
15. Comunicările
15.1 Orice notificare și/sau corespondență între Părți este considerată valabilă dacă este
transmisă în scris prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și conținut declarat.
15.2 Dacă notificarea și/sau corespondența este trimisă prin scrisoare recomandată, se
consideră că Partea căreia îi este adresată o primește la data înscrisă pe confimarea de
primire.
15.3 Orice modificare a datelor de identificare a Părților, așa cum au fost acestea menționate
în Contract, trebuie să fie imediat notificată celelaltei Părți; în caz contrar, notificarea sau
corespondența trimisă în conformitate cu prezentul capitol este considerată valabil transmisă.
16. Prevederi Finale
16.1 Contractul poate fi modificat numai în scris, printr-un act adițional semnat de ambele
Părți.
16.2 Dacă oricare dintre prevederile prezentului Contract va fi declarată nulă, atunci restul
prevederilor nu vor fi afectate, acestea producându-și efectele. Clauza declarată nulă va fi
înlocuită cu una permisă de lege care să exprime voința Părților.
16.3 Prezentul Contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său,
constituie înțelegerea finală între Părți și prevalează asupra oricăror și tuturor declarațiilor,
comunicărilor, înțelegilor și acordurilor, anterioare sau actuale, verbale sau scrise între Părți
cu privire la obiectul prezentului Contract.

Prezentul Contract a fost semnat de către ambele Părți astăzi, .............., în 2 (două) exemplare
originale (câte unul pentru fiecare Parte), în limba română.
LOCATOR: LOCATAR:
GRĂDINA DIN BUCIUM SRL, BACIU ALEXANDRU
Prin: Manole Zaharia,
Administrator