Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA IAŞI

Iaşi, str. Anastasie Panu nr.25 Telefon0232/210470


0232/211250
E-mail: jud-iasi-sciv@just.ro Fax:0232/255914

CERERE ELIBERARE CERTIFICAT DE GREFĂ

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul(a)………………………………………………………………...…, cu
domiciliul efectiv (pentru comunicarea actelor de procedură) în
………………………………………………………………………..……, în calitate de
……………….…….., în cauza ce formează obiectul dosarului cu numărul ……………………..
………….. aflat pe rolul Judecătoriei Iaşi, vă rog să-mi aprobaţi eliberarea unui certificat de grefă
din care să rezulte (se va bifa caseta corespunzătoare):
 Părţile, obiectul şi stadiul dosarului;
 Soluţia pronunţată la termenul de judecată din data de………………..;
 Alte menţiuni din evidenţele Judecătoriei Iaşi, respectiv:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………

Am luat cunoştinţă că în cazul în care nu mă voi prezenta în termen de 10 zile lucrătoare


pentru a ridica certificatul de grefă, acesta îmi va fi expediat prin poştă, la domiciliul procedural
ales pentru comunicarea actelor de procedură (menţionat în preambulul cererii).
Timbrez cererea cu taxă judiciară de timbru în valoare de ……….. lei (conform
dispoziţiilor legale prevăzute în art.9 lit.k) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de
timbru).

Data Semnătura

Subsemnatul ………………………………………………….. legitimat cu C.I./B.I. seria


……. nr. ……………confirm că am primit certificatul solicitat, astăzi,…………

Semnătura ……………………….