Sunteți pe pagina 1din 19

07 - SERVITUTI URBANISTICE

CAIET DE EXERCITII:

• VA FI PREDAT LA EXAMEN DE FIECARE STUDENT


• FIECARE STUDENT VA ALEGE DIN ZONA DE STUDIU DOUĂ TIPURI DE ȚESUT URBAN – LOCUIRE
INDIVIDUALĂ ȘI LOCUIRE COLECTIVĂ - PE CARE VOR DERULA INVESTIGAȚII PRIVIND SERVITUȚI
URBANISTICE ȘI JURIDICE ȘI DE OBȚINERE A UNOR AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE SAU DE
DESFIINȚARE.
• CELE DOUĂ ZONE DE STUDIU SE VOR PREZENTA PE PLANȘE SEPARATE CU DATELE DE
IDENTIFICARE PRIVIND:
– SUPRAFATA ZONEI DE STUDIU
– REGLEMENTARILE URBANISTICE IN VIGOARE PENTRU ZONA DE STUDIU – EXTRAS DIN DOCUMENTATIA DE URBANISM SI
EXTRAS DIN REGULAMENTUL DE URBANISM AFERENT
– NUMARUL DE IMOBILE
– DATELE SPECIFICE PENTRU FIECARE IMOBIL IN PARTE – SUPRAFETE TEREN, SUPRAFETE CONSTRUITE, REGIM DE INALTIME,
SUPRAFETE CONSTRUITE DESFASURATE, INSCRIEREA IN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE ETC
• PENTRU ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SE VA ALEGE UN TRONSON DE STRADĂ CARE SĂ
CUPRINDĂ MAXIM 20 DE IMOBILE ȘI OBLIGATORIU O INTERSECȚIE CU ALTĂ STRADĂ
• PENTRU ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE SE VA ALEGE O UNITATE DE ANSAMBLU DELIMITATĂ DE
STRĂZI SAU ALEI CAROSABILE ȘI CARE SĂ CONȚINĂ ȘI DOTĂRI GOSPODĂREȘTI
• CAIETUL VA CONȚINE TOATE STUDIILE INDIVIDUALE REALIZATE PE BAZA TEMELOR LANSATE LA
CURS
• PLANȘELE VOR AVEA FORMAT A3, TEXTUL SE VA REDACTA CU FONT ARIAL 12
• CAIETUL VA AVEA FORMAT A4, VA CONTINE DATELE DE IDENTIFICARE ALE AUTORULUI (NUME,
PRENUME, GRUPA) SI VOR FI PREDATE INDOSARIAT (EXCLUS FOI VOLANTE)
SERVITUTILE URBANISTICE SUNT GENERATE DE SARCINILE
SERVITUȚI PRIVIND
URBANISTICE • PROTECTIA MEDIULUI,
• PROTECTIA ORDINII PUBLICE,
• ASIGURAREA IGIENEI SI A SANATATII PUBLICE,
• PROTECTIA MEDIULUI SOCIAL, SIGURANTA NATIONALA,
• ASIGURAREA BUNEI VECINATATI,
• PROTECTIA PATRIMONIULUI NATURAL SI CULTURAL, PRECUM
SI DE
• DREPTURILE CETATENILOR
CARE TREBUIE SA FIE GARANTATE DE ADMINISTRATIA PUBLICA,
PRIN ACTIVITATILE DE URBANISM SI AMENAJARE A TERITORIULUI
• SERVITUTEA URBANISTICA ESTE O SARCINA ASUPRA UNUI
IMOBIL CARE DIMINUEAZA DREPTURILE PROPRIETARULUI
ACESTUIA, FIE PENTRU UZUL SI UTILITATEA UNUIA SAU MAI
MULTOR IMOBILE, FIE PENTRU INTERESUL SI UTILITATEA
PUBLICA.

• UN SINGUR IMOBIL POATE FI SUPUS ÎN ACELASI TIMP MAI


MULTOR SERVITUTI URBANISTICE

• SERVITUTILE URBANISTICE SUNT STABILITE PRIN LEGE SI


SUNT PRECIZATE ÎN DOCUMENTATIILE DE URBANISM SI ÎN
REGULAMENTELE LOCALE DE URBANISM AFERENTE
ACESTORA, APROBATE CONFORM LEGII PENTRU TERITORIUL
REGLEMENTAT
1. SERVITUTEA NON AEDIFICANDI
2. SERVITUTEA ZONIFICARILOR URBANISTICE
3. SERVITUTEA TERITORIULUI EXTRAVILAN SI INTRAVILAN
4. SERVITUTEA DENSITATII DE CONSTRUIRE SI SERVITUTEA NON ALTIUS TOLLENDI
5. SERVITUTILE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ÎN SPIRITUL DEZVOLTARII DURABILE
6. SERVITUTILE PENTRU PROTECTIA MONUMENTELOR ISTORICE, PATRIMONIULUI
ARHEOLOGIC, ETNOGRAFIC, ARHITECTURAL, URBANISTIC, NATURAL SI
PEISAGISTIC
7. SERVITUTILE PENTRU APARAREA DE CALAMITATI NATURALE SI DE ACCIDENTE
TEHNOLOGICE
8. SERVITUTILE PENTRU PROTECTIA LOCUIRII, A BUNEI VECINATATI SI A MEDIULUI
SOCIAL
9. SERVITUTILE PENTRU ASIGURAREA SERVICIILOR PUBLICE COMUNITARE
10. SERVITUTILE PENTRU ASIGURAREA CIRCULATIEI PUBLICE SI APARAREA
DOMENIULUI PUBLIC
• SERVITUTEA NON AEDIFICANDI –
SERVITUTEA NON RESTRICTIA/INTERDICTIA DE CONSTRUIRE, ÎNTR-O
AEDIFICANDI ANUMITA SUPRAFATA, A UNOR ANUMITE CONSTRUCTII

• POT FACE EXCEPTIE DE LA INTERDICTIA DE CONSTRUIRE,


DUPA CAZ, ANUMITE CONSTRUCTII: LUCRARI DE
INFRASTRUCTURI DE TRANSPORT, LUCRARI
HIDROTEHNICE, LUCRARI DE ÎMBUNATATIRE A
STABILITATII SAU CALITATII TERENURILOR

• RESTRICTIA DE CONSTRUIRE POATE FI RIDICATA ODATA


CU ÎNCETAREA CAUZEI CARE A DETERMINAT STABILIREA
EI
SERVITUTEA NON AEDIFICANDI SINE DIE POATE FI STABILITA PENTRU UNUL DIN
INTERDICTIA DE URMATOARELE MOTIVE:

CONSTRUIRE
– RISCURI NATURALE PREVIZIBILE: INUNDATII, ALUNECARI DE TEREN,
- DEFINITIVA - AVALANSE, ALBII TORENTIALE, CADERI DE STÂNCI, CONDITII IMPROPRII
DE FUNDARE, VÂNTURI PUTERNICE FRECVENTE, ZONE SITUATE ÎN
VECINATATEA ZONELOR CARSTICE, ZONE INSALUBRE;

– RISCURI TEHNOLOGICE GRAVE: ZONE SITUATE ÎN VECINATATEA


EXPLOATARILOR SUBTERANE, ZONE CU PERICOL DE CONTAMINARE
CHIMICA, BIOLOGICA, RADIOACTIVA, DE EXPLOZIE, DE INCENDII;

– PROTEJAREA STRICTA A MONUMENTELOR ISTORICE, PATRIMONIULUI


ARHEOLOGIC, ETNOGRAFIC, ARHITECTURAL, URBANISTIC, NATURAL SAU
A PATRIMONIULUI PEISAGISTIC;

– APARAREA TARII, ORDINEA PUBLICA, SIGURANTA NATIONALA;

– ALTE MOTIVE STABILITE PRIN LEGE.


• SERVITUTEA NON AEDIFICANDI AD-HOC POATE FI STABILITA PENTRU UNUL DIN
RESTRICTIA DE URMATOARELE MOTIVE:
CONSTRUIRE
- TEMPORARA - – NECESITATEA ELABORARII UNEI DOCUMENTATII DE URBANISM ÎN VEDEREA
STABILIRII REGULILOR DE CONSTRUIRE APLICABILE ÎN ZONA RESPECTIVA;

– NECESITATEA EXECUTARII UNOR CERCETARI ARHEOLOGICE SAU A UNOR


LUCRARI DE PROTEJARE A MONUMENTELOR ISTORICE;

– NECESITATEA EXECUTARII ALTOR LUCRARI DE UTILITATE PUBLICA;

– NECESITATEA ADOPTARII UNUI PLAN DE MANAGEMENT PENTRU O ARIE


NATURALA PROTEJATA;

– STABILIREA UNEI ZONE DE PROTECTIE DE ORICE NATURA;


– ALTE MOTIVE STABILITE PRIN LEGE.
SERVITUTEA • DOCUMENTATIILE DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI DE URBANISM
SI REGULAMENTELE DE URBANISM AFERENTE ACESTORA CUPRIND
ZONIFICARILOR
REGLEMENTAREA ZONIFICARILOR URBANISTICE ALE
URBANISTICE
TERITORIULUI, PRIN STABILIREA DIFERENTIATA A UNOR ZONE
CARACTERISTICE, CU PRECIZAREA ACTIVITATILOR UMANE CARE SE
POT DESFASURA SI A CELOR CARE NU SE POT DESFASURA, ÎN
CONFORMITATE CU CAEN, A DESTINATIILOR PERMISE SI INTERZISE
ALE CONSTRUCTIILOR ÎN ACESTE ZONE.

• ZONIFICARILE URBANISTICE POT FI FUNCTIONALE SAU


PROTECTIVE.
• ZONIFICAREA FUNCTIONALA A TERITORIULUI DISTINGE
DESTINATIILE DOMINANTE ALE IMOBILELOR ÎN TERITORIUL
REGLEMENTAT.
• ZONIFICAREA FUNCTIONALA SE SUPRAPUNE ALTOR
ZONIFICARI PROTECTIVE, CUM SUNT:
– ZONIFICARE DUPA GRADUL DE PROTECTIE AL TERITORIULUI
(ZONE PROTEJATE NATURALE, CONSTRUITE SAU PEISAGERE, ZONE
DE PROTECTIE A INFRASTRUCTURILOR),
– ZONIFICARE DUPA CARACTERISTICILE TERITORIULUI (UNITATI
TERITORIALE DE REFERINTA).

• FIECARE IMOBIL SE GASESTE ÎNTR-UNA SAU ÎN MAI MULTE


ZONE REZULTATE ÎN BAZA ZONIFICARII URBANISTICE,
PENTRU CARE S-AU PRECIZAT ACTIVITATILE UMANE SI
DESTINATIILE CONSTRUCTIILOR, PERMISE SAU INTERZISE

• SERVITUTILE PRECIZATE ÎN URMA ACESTOR ZONIFICARI SE


CUMULEAZA
• TERITORIUL UNEI UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE DE BAZA SE ÎMPARTE
ÎN TERITORIUL EXTRAVILAN SI TERITORIUL INTRAVILAN;
SERVITUTEA
TERITORIULUI
• STABILIREA LIMITEI ACESTOR TERITORII SE REALIZEAZA PRIN PLANUL
EXTRAVILAN SI URBANISTIC GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE RESPECTIVE
INTRAVILAN
• DIFERENTIEREA TERITORIULUI SE REFERA LA CONDITIILE DIFERITE PENTRU
IMOBILELE FACÂND PARTE DIN TERITORIUL EXTRAVILAN, RESPECTIV
INTRAVILAN:
– UTILIZAREA TERENULUI ESTE DIFERITA: ÎN TERITORIUL EXTRAVILAN
PREDOMINA FOLOSINTELE AGRICOLE SI SILVICE, ÎN INTRAVILAN
PREDOMINA LOCUIREA SI ACTIVITATILE UMANE DIN SECTOARELE
SECUNDAR SI TERTIAR;
– SISTEMUL DE IMPOZITE SI TAXE ESTE DIFERIT;
– CONSTRUIREA SE FACE DUPA REGULI DIFERITE;
– SERVICIILE PUBLICE SE ORGANIZEAZA ÎN SPECIAL ÎN TERITORIUL
INTRAVILAN
SERVITUTEA • DOCUMENTATIILE DE URBANISM SI REGULAMENTELE LOCALE AFERENTE
DENSITATII DE STABILESC DENSITATEA MAXIMA A CONSTRUIRII SI MODURILE PERMISE DE
OBTINERE A ACESTEI DENSITATI ÎN ÎNTREG TERITORIUL REGLEMENTAT, ÎN
CONSTRUIRE
FUNCTIE DE TRADITIA LOCALITATII, DE CARACTERISTICILE TERITORIULUI
RESPECTIV SI DE ZONIFICARILE URBANISTICE.

• STABILIREA DIMENSIUNILOR MINIME PE CARE LE POATE AVEA O PARCELA


PENTRU CA SA POATA SUPORTA CONSTRUCTII, ADICA SA FIE CONSTRUIBILA,
SE FACE ÎN MOD DIFERIT ÎN TERITORIUL REGLEMENTAT, ÎN FUNCTIE DE
TRADITIA LOCALITATII, DE CARACTERISTICILE TERITORIULUI RESPECTIV SI DE
ZONIFICARILE URBANISTICE;

• DIMENSIUNILE MINIME PRESCRISE SUNT: LUNGIMEA ALINIAMENTULUI


PARCELEI, ADÂNCIMEA PARCELEI, ADICA LUNGIMEA PERPENDICULARA PE
ALINIAMENT SI SUPRAFATA PARCELEI.
PARCELĂRI ÎN CONFORMITATE CU R.G.U.
– parcele minime şi construibilul –

S=150 mp.
S=200 mp. S=200 mp.

18,75 m. 16,67 m. 16,67 m.

8,0 m. 12,00 m. 12,00 m.