Sunteți pe pagina 1din 114

nele PSI.

Această ştiinţă poate acum să explice cum


funcţionează vederea la distanţă.
Ea utilizează câmpurile biofizice pentru a permite
perceperea a ceea ce se întâmplă în afara corpului fizic prin
mijloacele unui al şaselea simţ. Acest al şaselea simţ este o
percepere biofizică care stă la baza experienţelor
extracorporale, reîncarnării, clarviziunii, spionajului psihic,
percepţiei extrasenzoriale şi telepatiei.

25 ISBN 978-973-1986-03-6
9789731986081
Pr
ogresel

VEDEREA
e
înregist
rate de
biologi
a
celulei
au
permis
PSI LA
imple
mentar
ea
biologi
ei în
DISTANTĂ
fizică,
pentru Ghid practic
a pentru dezvoltarea capacităţilor
permit
e extrasenzoriale
ştiinţei
biofizi
cii să
includă
Dr. Emil
fenome
Străinu

Atenţie Dr. EMIL STRĂINU

Posesorul acestui program îl va folosi numai în scop propriu VEDEREA PSI LA DISTANTĂ
pentru îmbunătăţirea capacităţilor sale psiho-fizice şi
intelectuale. Este obligaţia şi datoria sa de înaltă moralitate şi
de respectare a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului ca Ghid practic pentru dezvoltarea
în orice condiţii conţinutul său să nu fie folosit de persoane cu capacităţilor extrasenzoriale
manifestări malefice sau care se află în conflict cu legalitatea şi
cu bunele moravuri. Este interzisă difuzarea sa publică, După metoda Tim Rifat
prezentul curs fiind destinat numai pentru uzul personal al
iniţiaţilor în psihosociologie. Nerespectarea prevederilor de
mai sus atrage răspunderea personală pentru consecinţele
nefaste produse altor persoane sau societăţii.
#
ORFEU 2000
BUCUREŞTI
Colecţie îngrijită de: CAPITOLUL I
CASANDRA MIHAI

Consilier ştiinţific
Profesor universitar Dr. EMIL STAN Bazele ştiinţifice ale vederii la distanţă

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României care înconjoară fiinţa umană, câmpul biofizic, pentru a
STRĂINU, EMIL realiza percepţia din afara corpului. Cercetarea rusă s-a
Vederea PSI la distanţă : curs practic pentru concentrat pe înţelegerea modului de funcţionare a
dezvoltarea capacităţilor extrasenzoriale / Emil Străinu. fenomenului psihic, pe care apoi 1-a experimentat pentru a
Bucureşti: Orfeu 2000, 2008 identifica modurile de utilizare militară a acestor câmpuri
ISBN 978-973-1986-03-6 biofizice, de exemplu telekinezia în interacţiune cu
electronica. Ruşii au cercetat genele PSI care promovează
159.961 şi mediază spionajul psihic. Cele mai mari realizări ale lor
Când vederea la distantă funcţionează ceva trebuie să constau în descoperirea câmpurilor biofizice care sunt
părăsească corpul, astfel ca locurile depărtate să poată fi utilizate de psihotronică. Acestea le-au permis ruşilor să
privite. Vederea la distanţă utilizează câmpul energetic dezvolte bazele biologice ale spionajului psihic.

Biofizica

În ultimii ani, progresele înregistrate de biologia celulei au permis implementarea biologiei în fizică, pentru a permite ştiinţei biofizicii
să includă fenomenele PSI. Această ştiinţă poate acum să explice cum funcţionează vederea la distanţă. Aceasta utilizează câmpurile
biofizice pentru a permite perceperea a ceea ce se întâmplă în afara
6 Vederea PSI la distanţă Bazele ştiinţifice ale vederii la distanţă J

corpului fizic prin mijloacele unui al şaselea simţ. Acest al experienţelor extracorporale, reîncarnării, clarviziunii,
şaselea simţ este o percepere biofizică care stă la baza spionajului psihic, percepţiei extrasenzoriale şi telepatiei.
Este binecunoscut că orice corp fizic este înconjurat de o autovizualizarea sistemului imunitar ar putea amplifica
mantie de energie electromagnetică. Ochii noştri percep eficienţa acestuia. Un doctor american, Cari Simonton, a
această emisie de lumină foarte slabă. 90 % din această dezvoltat această metodologie. El îi îndemna pe bolnavii de
informaţie este filtrată de zona talamusului. Aceasta este cancer să vizualizeze cum leucocitele din propriul sistem
partea din creier care se ocupă cu atenţia şi este localizată în imunitar distrug celulele canceroase. S-a dovedit că auto-
sistemul limbic. Sistemul limbic este zona care se ocupă de vizualizarea măreşte speranţa de viaţă a acestor bolnavi.
memorie, emoţii şi luarea deciziilor. Informaţia obţinută prin Cercetări recente au dovedit că autovizualizarea creierului
filtrul mental al talamusului este armonizată cu modelul poate afecta starea de conştiinţă şi dezvolta abilităţile vederii
mental vizual obţinut prin ceea ce vedem din realitate. Un la distanţă, fără a se recurge la biofeedback sau dispozitive de
antrenament mental avansat, care se foloseşte în formarea amplificare psihotronică, care au fost utilizate de armata
spionilor psihici, le permite să rezolve blocajele mentale care americană pentru obţinerea vederii la distanţă.
fac ca oamenii obişnuiţi să perceapă numai o lumină palidă a
realităţii înconjurătoare. Copiii sunt învăţaţi să vadă lumea la
fel ca părinţii şi profesorii lor. În acest proces copiii învaţă
cum să blocheze imaginile mentale care nu se conformează Câmpuri electromagnetice
normei, cum ar fi aurele (emisii de lumină vizibilă ale fiinţelor
vii), prietenii imaginari (care pot fi entităţi biofizice), Câmpul electromagnetic care înconjoară corpul omenesc
conştiinţa empatică şi abilitatea de a citi limbajul corpului, cea este format din radiaţii în infraroşu şi vizuale, împreună cu
care îi permite copilului să cunoască cum se simte o altă alte câmpuri cum ar fi câmpurile electrice şi magnetice. Pentru
persoană. vederea la distanţă sunt de interes bazele biologice şi biofizice
Odată ce cineva reuşeşte să renunţe la filtrarea percepţiei ale fenomenelor paranormale. Deoarece corpul omenesc
vizuale utilizând programe de antrenare a vederii la distanţă, prezintă o mantie electromagnetică intrinsecă, s-ar putea ca
aura poate fi văzută. acest câmp electromagnetic să fie proiectat în afara corpului?
Stimularea creierului prin utilizarea autovizualizării Dr. Ross Adey, un om de ştiinţă de la Universitatea de
(utilizarea vizualizării pentru imaginarea părţilor interne ale Medicină din Loma Linda, California, a desfăşurat cercetări
corpului, apoi controlul acestora prin voinţă proprie) poate despre controlarea creierului uman prin intermediul
afecta funcţionarea creierului astfel că pot fi atinse stări mai microundelor modulate. El a reuşit să elaboreze o metodologie
adânci, mai relaxate ale minţii, care sunt poarta spre vederea prin care câmpurile electromagnetice pot fi direcţionate pentru
la distanţă. Ruşii au descoperit că vizualizarea unor acţiuni a afecta creierul şi corpul uman. Cercetările în domeniul
fizice, cum ar fi exerciţiile de gimnastică sau aruncarea controlului minţii prin intermediul microundelor demaraseră
greutăţii, cu ochii minţii, au permis atleţilor în Uniunea Sovietică încă din 1953. Ambasada americană din
sovietici să-şi antreneze corpul pentru a face faţă mai bine Moscova a fost bombardată
concursurilor atletice. Aceştia au descoperit de asemenea că
8 Vederea PSJ lă distanţă Bazele ştiinţifice ale vederii la distanţă 9

cu microunde la sfârşitul anilor 1960. Ca urmare, jumătate din radiaţiile poartă unde de frecvenţă extrem de joasă. Ar putea ca
personalul ambasadei a dezvoltat o boală rară de sânge, similară informaţia colectată de câmpurile electromagnetice biofizice să
leucemiei. O treime dintre aceştia au murit de cancer, chiar fie baza pentru vederea la distanţă? Aceste câmpuri
ambasadorul american fiind una dintre victime. Niveluri joase electromagnetice ar putea să adune informaţia, să o transfere
de radiaţii cu microunde pot provoca schimbări în către creier prin mecanismul descris anterior? Ar putea fi
comportament, boli psihice sau uciderea persoanei, atunci când asemănată vederea la distanţă cu un aparat de radio mental, care
redă ceea ce o altă persoană vede, printr-un mecanism similar Toată lumea a înregistrat această informaţie ca fiind incorectă,
cu intrarea radioului pe o anumită frecvenţă pentru obţinerea deoarece atunci nu se cunoştea despre existenţa acelui inel.
informaţiilor emise de o antenă? Cercetările sovietice au ajuns Swann însuşi şi-a privit „descoperirea" ca o greşeală, crezând
la concluzia că undele electromagnetice cu frecvenţe mai joase că, probabil, ajunsese în călătoria sa pe Saturn. Dr. Hal Puthoff
de 20 cicli pe secundă, pot trece prin cutia craniană şi pot fi a considerat descoperirea lui Swann ca o greşeală în cercetările
prelucrate de creier. Acest efect stă la baza tuturor aparatelor de lor. Era în anul 1977. Doi ani mai târziu când Voyager 1 a trecut
control al minţii cu ajutorul microundelor folosite de personalul în apropierea planetei Jupiter a trimis pe Pământ fotografii care
serviciilor de informaţii engleze. Vederea la distanţă ar putea fi arătau că planeta avea într-adevăr un inel în jurul său. Nu a fost
foarte bine conceput ca un astfel de mecanism. Din păcate determinată nicio întârziere în timp faţă de ceea ce văzuse
lucrurile sunt mult mai complexe. Swann pe Jupiter. Aceasta indică că informaţiile vederii la
Operatorii vederii la distanţă pot călători psihic spre sisteme distanţă nu sunt purtate de radiaţia electromagnetică. Au fost
stelare îndepărtate. Astfel spionii psihici americani şi-au executate experimente de vedere la distanţă în camere protejate,
petrecut o bună parte din timp pentru spionarea extraterestrilor. când nicio radiaţie electromagnetică nu putea intra sau ieşi din
Au putut astfel să fie spionate bazele acestora de pe Lună şi de camera respectivă. S-a constatat că aceste camere protejate n-au
pe Marte. Deoarece radiaţia electromagnetică este limitată de niciun efect asupra vederii la distanţă, chiar la distanţe mari.
viteza luminii, aceste călătorii prin vedere la distanţă în spaţiul Prin urmare, trebuie identificat un alt tip de radiaţie care este
extraterestru au trebuit să se limiteze la distanţe pe care le poate implicat în vederea la distanţă.
parcurge lumina atunci când cineva este într-o activitate de
vedere la distanţă. Deoarece luminii îi trebuie 8 minute ca să
ajungă la Soare, întârzierile în timp în activităţile de vedere la
distanţă sunt Călătoria în timp
de ordinul minutelor atunci când se observă viaţa de pe alte
planete. Spionarea psihică a altor sisteme solare pare deci a fi Călătoriile în trecut şi în viitor au fost practicate de toţi
imposibilă, deoarece luminii îi trebuie 4 ani pentru a ajunge la spionii psihici americani. McMoneagle 1-a văzut pe Iisus
cea mai apropiată stea. Sunday Times relatează că Ingo Swann a Hristos, iar Morehouse a utilizat vederea la distanţă pentru a
fost rugat să privească pe Jupiter într-o sesiune de vedere la vedea tăbliţele cu cele 10 porunci. Într-un articol din Nexus
distanţă. Acesta a povestit că vede un inel în jurul lui Jupiter.

10 Vederea PSI la distanţă altă lume dintr-o a patra dimensiune, care este aceea în care
locuieşte Creatorul. Marii preoţi păşeau prin portal într-o lume
Morehouse declara că aceste tăbliţe erau păstrate într-un chivot în patru dimensiuni".
în templul evreilor din Ierusalim; aceştia le-au luat cu ei când
au plecat în pribegie. Cele 10 porunci erau păstrate într-un altar
din interiorul marelui templu din Ierusalim. Preoţii care se
apropiau de aceste tăbliţe se legau cu frânghii pentru a nu fi
Amplificarea electronică a vederii la distanţă
traşi prin poarta dimensională pe care această relicvă o crease.
Iată ce a declarat Morehouse: „Comunitatea vederii la Se poate utiliza vederea la distanţă pentru a intra în camere
distanţă a tras concluzia că acest chivot era un conductor sau protejate cum ar fi camere Faraday. S-a constat că aceste
un convector de un tip special. Era ceva ce canaliza puterea camere nu diminuează în niciun fel vederea la distanţă, ci din
pentru a forma un tip special de portal sau o fereastră spre o contră o amplifică, deoarece elimină zgomotele de tot felul.
Spionii psihici ruşi au vizitat cu regularitate facilităţile amplifica activitatea PSI latentă până la un nivel când aceasta
americane protejate de pereţi de oţel, aşa cum erau cele de la se putea folosi în vederea la distanţă. Se pare că aceştia au
Dolce1 şi Muntele Cheyenne, locul unde se află „zgâriat" numai suprafaţa fenomenului vederii la distanţă.
Comandamentul Strategic American al Aerului, despre care se Ceea ce este de observat din lucrările Dr. Ross Adey în
presupunea că sunt astfel protejate împotriva vederii la distanţă. cadrul proiectului Pandora, care se ocupa cu modurile în care
Toate aceste fenomene indică existenţa a ceva mai complex razele cu microunde ar putea influenţa comportamentul
decât conceptul de mental radio care încerca să explice cum omenesc, este că frecvenţa de 6-20 Hz afectează creierul.
este utilizată radiaţia electromagnetică în vederea la distanţă . Această frecvenţă pare să stimuleze eliberarea ionilor de calciu
în neuronii care acţionează la nivelul creierului realizând o
1 Bază secretă americană aflată la un kilometru în adâncul pământului serie de conexiuni. Termenul ştiinţific folosit pentru aceasta
asociată cu extraterestri şi tehnologia lor.
este calcium efflux .
Bazele ştiinţifice ale vederii la distanţă \\

La o emisiune a televiziunii americane Ed. Dames s-a referit


la amplificarea electronică a vederii la distanţă. Este posibil ca
oamenii de ştiinţă americani să fi învăţat să utilizeze câmpul Ritmurile creierului
electromagnetic pentru a amplifica electronic efectele PSI.
Această metodologie ar putea fi fundamentul pentru Oamenii normali sunt obişnuiţi să funcţioneze într-o stare
experimentele americane asupra telepatiei sintetice, asupra de conştiinţă numită beta, care împinge frecvenţa undelor
mijloacelor electronice utilizate pentru citirea mentalului, prin creierului peste pragul de 20 Hz. Aceasta înseamnă
utilizarea unor lasere sofisticate cu microunde şi a
2 Mulţi oameni de ştiinţă consideră că legătura chimică universală dintre
calculatoarelor. Aşa cum am văzut, cercetătorii ruşi au utilizat câmpul electromagnetic şi procesele vii este realizată de ioni, şi în special
câmpurile magnetice şi generatoarele psihotronice pentru a de ionii de calciu. Câmpul electromagnetic influenţează în mod evident
proprietăţile electrice şi distribuţia ionilor din jurul celulelor.
12 Vederea PSI la distanţă fim capabili de input direct al creierului propriu, astfel ca să
alterăm programarea existentă.
că oamenii obişnuiţi nu prezintă calcium efflux care afectează Antrenamentul alfa, care îl obişnuieşte pe om să acţioneze
funcţionarea intimă a creierului prin controlul conexiunilor în intervalul de frecvenţă 7-14 Hz, pare să dezvolte abilităţile
neuronilor. Deoarece realizarea acestui calcium efflux PSI. Dacă efluxul de calciu neuronal este hotărâtor pentru
condiţionează vederea la distanţă şi alte operaţii PSI, publicul operaţii PSI, se poate înţelege de ce tehnici simple, cum ar fi
general nu va etala talente parapsihologice de un anumit biofeedback-ul sau antrenamentul alfa, permit oamenilor o
nivel. Deoarece publicul operează în beta, conştiinţa lor funcţionare paranormală. Ed Dames a declarat că spionii
normală acţionează ca o barieră în contactarea propriului psihici militari operează în teta. Aceasta este o frecventă a
creier. În viaţa de zi de zi, gândurile lor n-au un efect creierului de 4-7 Hz. Prin urmare, frecventele joase cuprinse
conştient asupra a ceea ce se întâmplă în propriul creier. în fereastra între 6-20 Hz sunt mai puternice pentru activităţi
Persoanele au propriul calculator mental pe care îl pot utiliza PSI. Deoarece energia undelor electromagnetice este în relaţie
dar pe care nu pot să-1 programeze. Vederea la distanţă poate cu frecvenţa, dacă coborâm frecvenţa undelor creierului noi
fi văzută ca o nouă programare care nu este conformă cu ceea vom gândi cu mai puţină energie. Deci, va fi disponibilă mai
ce părinţii sau profesorii au implantat în creierele noastre. multă energie pentru vederea la distanţă, care va fi mai
Pentru a învăţa acest nou tip de programare avem nevoie să eficientă. Aşa cum vom vedea, starea de conştiinţă teta este
uşa către vederea la distanţă şi percepţia extrasenzorială. aceste experimente se utilizează un înlocuitor al telomerazei
Bazele ştiinţifice ale vederii la distanţă \3 pentru stimularea întineririi celulei. Fără câmpurile
morfogenetice care să spună celulei când să se dividă sau nu,
Extinderea duratei de viată a oamenilor poate să apară cancerul. Deci această fântână a întineririi
bazată pe medicamente poate conduce la cancer.
Se pare că intrarea în starea teta, o abilitate de care dispun
spionii psihici care utilizează vederea la distanţă extinsă în
mod obişnuit, permite acestora să-şi rescrie propriul ADN.
Prin natura sa vederea la distanţă conduce la influenţarea de la Controlul psihic al minţii - influenţarea de
distanţă nu numai a altor persoane, dar şi a propriei persoane.
la distantă
Expertul vederii la distanţă poate să-şi mărească telomerii3, >
care sunt la sfârşitul cromozomilor, prin stimularea selectivă a
enzimelor telomerazei din nucleu. Deoarece telomerii se află Influenţarea de la distanţă este baza hipnozei. Vedere la
la sfârşitul cromozomilor şi sunt mâncaţi de fiecare dată când distanţă asupra unei persoane permite operatorului PSI să
se divide celula, celula îşi încetează diviziunea atunci când nu
mai există telomeri de mâncat. Prin urmare, pierderea de 8. Structură dotată cu proprietăţi particulare, care ocupă extremitatea
telomeri este asociată cu îmbătrânirea. Astfel se poate creşte liberă a unui cromozom.
longevitatea fără riscurile asociate programelor de întinerire 9. Telomeraza este o enzima care reface capetele cromozomilor - ale
pe bază de medicamente care se utilizează în prezent. În ADN-ului - care rezulta în urma diviziunii celulare.
14 Vederea PSI la distanţă Bazele ştiinţifice ale vederii la distanţă 15
afecteze şi neuronii celuilalt. Utilizarea influenţării de la bineînţeles din domeniul militar. Aceştia vor deveni ţinte în
distanţă ar putea prin urmare să afecteze pieţele financiare, prin războaiele viitoare.
influenţarea creierelor participanţilor pe aceste pieţe. Japonezii
au cumpărat o serie de realizări ale psihotronicii ruseşti, în
timp ce chinezii dispun de centre de cercetare dedicate
influenţării la distanţă. Deoarece câmpul biofizic rezidă în Vindecarea alternativă
fiecare din noi, se pare că influenţarea la distanţă va fi văzută
ca o ameninţare asupra decidenţilor. Cursa viitoare a Unele aspecte ale vindecării alternative pot fi concepute ca
înarmărilor se va desfăşura pentru a descoperi noi instrumente o utilizare a influenţării la distanţă. Abilitatea vederii la
capabile să inducă o mai mare putere de influenţare la distanţă, distanţă de a afecta propriul corp, precum şi al altor persoane
pe de o parte, iar pe de alta, pentru descoperirea şi utilizarea poate avea implicaţii foarte importante pentru vindecarea şi
unor tehnici de protecţie. Pe linia frontului se vor afla spionii sănătatea naţiunii. Efectul influenţării la distanţă este baza
psihici. Se pare că în prezent numai ruşii deţin tehnica de ştiinţifică a modului cum acţionează spiritul asupra materiei,
influenţare la distanţă. China şi Japonia au dobândit o serie de permiţând vindecări spectaculoase chiar în absenţa fizică a
succese în acest domeniu. Odată cu intrarea unor întreprinderi vindecătorului. Câmpurile morfo-genetice ale corpului biofizic
mici în domeniul vederii la distanţă, toate acţionând cu sunt capabile să afecteze toate aspectele celulei şi ale structurii
personal militar american „pensionat", se poate prevedea că în genetice. De aceea medicina bazată pe biofizică va produce
viitor influenţarea la distanţă se va extinde. Influenţarea de la
vindecări miraculoase în secolul 21. Influenţarea la distanţă se
distanţă militară se va dezvolta în continuare şi va deveni astfel
va dovedi un mijloc de creştere a duratei de viaţă. Se
o ameninţare pentru decidenţii din economie, politică şi
vehiculează deja cifra de 600 de ani ca durata vieţii oamenilor distanţă, avem nevoie de o reamintire a cunoştinţelor de fizică.
în viitor. Se vor micşora de asemenea numărul de morţi prin La începutul secolului anterior, Ernst Schrodinger şi Werner
accidente. S-a demonstrat statistic că, în absenţa bolilor, în 600 Heisenberg au formulat legile de bază ale mecanicii cuantice.
de ani o persoană va muri oricum dintr-un accident. Alterând Această teorie descrie fizica lumii subatomice. S-a descoperit
realitatea prin mijloace psihotronice se pot prevedea aceste că în lumea mecanicii cuantice, entităţile subatomice, cum ar fi
accidente şi deci persoana respectivă va putea să se ferească. electronii, se comportă nu numai ca nişte particule, dar şi ca
undă. Este de presupus ca aceste efecte ciudate cuantice să
dispară atunci când entităţile devin mai mari. Astfel în lumea
normală acestea nu există. Se pune întrebarea dacă câmpurile
Realitatea cuantică biofizice utilizate în vederea la distanţă sunt radiaţii
electromagnetice, sau o nouă formă de câmpuri cuantice. Dacă
Pentru a înţelege ceea ce se petrece în afara benzii ar fi aşa aceste evenimente din mecanica cuantică ar putea să
electromagnetice pentru a explica evenimentele vederii la
Vederea PS1 la distanţă

explice cum câmpul biofizic poate fi simultan în două locuri: atât la locul obiectivului, cât şi al spionului psihic. Prin această metodă
informaţia poate fi transmisă de la situl vederii la distanţă la creierul persoane observate. De fapt, câmpul biofizic poate fi în acelaşi
timp în două locuri şi este capabil să ştie ce vede fiecare stare. Dr. Bell a elaborat o teoremă din mecanica cuantică care afirmă că
particulele subatomice sau fotonii care s-au obţinut prin divizarea în două a unei alte subparticule sau foton vor avea aceleaşi
caracteristici. Teorema lui Bell şi conectivitatea între perechile de subparticule le-a permis oamenilor de ştiinţă să transmită în condiţii
de securitate informaţia. Dacă corpul biofizic este un câmp cuantic, atunci când acesta se divide pentru a realiza vederea la distanţă,
fiecare componentă va cunoaşte ceea ce perechea sa din câmpul biofizic a observat. Transmisia cuantică a informaţiei ar putea explica
cum informaţia vederii la distanţă trece de la situl acesteia (cel observat) la spionul psihic.

Pisica lui Schrodinger


În mecanica cuantică, o entitate poate fi în două stări diferite în acelaşi timp. Aceasta este superimpoziţia stărilor. Natura duală a
realităţii a fost prezentată în multe cărţi. Cel mai faimos exemplu al acestui fenomen este pisica lui Schrodinger. O pisică este închisă
într-un container perfect etanşeizat. în container este o canistră cu un gaz otrăvitor care este activat prin înjumătăţirea unui izotop, a
cărui durată de înjumătăţire este egală cu cea a perioadei în care stă pisica în container. Deoarece probabilitatea ca izotopul radioactiv
să se descompună şi să transmită semnalul letal pentru eliberarea gazului otrăvitor este de 50 la sută,
Bazele ştiinţifice ale vederii la distanţă

atunci pisica are 50 la sută şanse să supravieţuiască. Insă în conformitate cu mecanica cuantică, pisica este de fapt o funcţie undă care
până când este observată nu se poate spune dacă pisica este moartă sau vie. Atunci când un observator deschide containerul şi distruge
câmpul cuantic al pisicii, care este conectat la izotopul aflat în descompunere, se poate aprecia starea pisicii. Aceasta arată cum efectele
subatomice cuantice pot într-adevăr să afecteze lumea reală. Niciun mecanicism cuantic nu a dus mai departe rezolvarea problemei.
Întreaga teorie cuantică este dependentă de ecuaţia de undă a lui Schrodinger. Dezvoltată din teoria undei, ecuaţia matematică a fost
descoperită de Ernst Schrodinger. În relaţia matematică, probabilitatea găsirii unei particule este dată de o funcţie care este conformă
principiilor mecanicii undei. Astfel că în loc ca particula să fie localizată, ea este disipată în spaţiu şi se poate calcula numai o
probabilitate de găsire a acesteia într-o anumită locaţie, până când aceasta este observată propriu-zis. Ecuaţia consideră că evenimentele
cuantice sunt nelocalizate având multe posibilităţi potenţiale. Observatorul nu poate să determine ce efect va avea o funcţie undă. Este
ca şi cum actul observării se disipează în multe funcţii undă potenţiale şi până la urmă se forţează să se manifeste numai în una
specifică. Prin urmare, în teorie, în timpul vederii la distanţă spionul psihic călătoreşte spre ţintă având ca model matematic o ecuaţie
de undă cuantică care nu determină o anumită poziţie, ci probabilitatea de a se afla într-una din foarte multele posibilităţi. După sosirea
la situl ţintă corpul biofizic al spionului psihic poate avea dificultăţi în manifestare, asemenea unei persoane care vrea să se trezească
dintr-un vis. Acesta poate fi un motiv de ce vederea la distanţă nu apare la oamenii care nu sunt antrenaţi special. Se mai poate astfel
explica de ce informaţia vederii la distanţă
18 afectaţi de darwinismul neural, câmpurile morfogenetice pot
Vederea PSl la distanţă evolua de la conştiinţa primară la niveluri înalte de conştiinţă.
Prin exersarea tehnicilor de vedere la distanţă de către corpul
poate fi neconsistentă la început, iar apoi brusc apare biofizic, câmpurile morfogenetice din care este alcătuit vor
bilocaţia, când s-ar părea că spionul psihic este acum într-un evolua şi vor deveni conştiente (conştiinţa primară). Cu o
alt loc. practică lungă, aceste câmpuri devin autoconştiente
(conştiinţă înaltă), Acest
Bazele ştiinţifice ale vederii la distanţă \9

Câmpurile morfogenetice - câmpuri energetice proces permite obţinerea unor puternice abilităţi de vedere la
care modelează viaţa distanţă, dar mult mai important, ar putea conduce ca
operatorul PSI să fie capabil să comute aceste gene între cele
Biologii specializaţi în studiul celulei ştiu că genomul uman două poziţii on şi off. Sănătatea şi gerontologia (ştiinţa
(cromozomii care alcătuiesc materialul genetic uman) nu prelungirii vieţii active) sunt influenţate de aceste descoperiri.
conţine suficientă informaţie pentru a transforma masa Tim Rifat a dezvoltat Imunologia neurală, psiho, paranormală
celulelor oului fertilizat numită blastocist în embrion. Câm- care constă din folosirea vederii la distanţă, simţirii la distanţă
purile morfogenetice biofizice asigură comutarea pe genele şi influenţării la distanţă pentru dezvoltarea câmpurilor
specifice şi renunţarea la altele, în funcţie de poziţia lor în morfogenetice spre o conştiinţă înaltă. S-a descoperit că o genă
blastocistul din uter. Dacă aceştia se află lângă axă în vârf, ei s-a schimbat natural în versiunea sa normală la un pacient
devin celulele ochiului şi ale esofagului. Dacă sunt în partea de suferind de o boală genetică letală, prin urmare genomul este
jos vor deveni anus, iar dacă sunt în centrul blastocistului vor supus schimbării în corp.
deveni tubul digestiv. Dacă sunt la suprafaţă vor deveni
celulele pielii. Câmpurile biofizice păstrează informaţia care va
determina ca celule identice să devină celule din sisteme
diferite, în funcţie de poziţia lor. Conştiinţa biofizică - spiritul într-o maşină
Prin urmare câmpul biofizic conţine foarte multe informaţii
care nu sunt conţinute în genom. Mai mult, câmpul biofizic Creierul poate gândi fără ajutorul câmpului biofizic, dar
poate controla expresia genei. O consecinţă naturală a vederii a acest câmp prin conexiunile sale cu creierul şi neuronii poate
distanţă a fost dezvoltarea la practicienii acesteia a unei influenţa creierul ca şi mintea şi psihicul.
evoluţii în câmpurile lor morfogenetice. Asemănător neuronilor Cercetările asupra vederii la distanţă şi experienţelor
extracorporale indică faptul că şi câmpul biofizic poate gândi principiul selecţiei naturale a lui Darwin. Aceleaşi mime, idei
separat faţă de creier şi poate, atunci când este puternic, să şi acţiuni care se execută în mod obişnuit devin baza
devină conştient de sine (conştiinţă de nivel înalt). Aceasta câmpurilor morfogenetice care alcătuiesc corpul biofizic. În
permite visul lucid, călătoriile astrale şi percepţia întregii vieţi termeni mai exacţi, o mimă este o unitate de evoluţie culturală
după o experienţă de moarte clinică. Mecanismul prin care care se autopropagă aidoma unei gene (unitatea genetică).
corpul biofizic începe să dezvolte abilitatea de a gândi separat Termenul
de corpul fizic se dezvoltă într-un mod asemănător cu cel din
Această realitate din timpul visului nu este de natură
20
Vederea PSI la distanţă
electromagnetică, este alcătuită dintr-o mulţime de câmpuri
noi. Aceste efecte de câmp sunt baza fenomenelor biofizice,
a fost introdus în 1976 de către Richard Dawkins în con- Bazele ştiinţifice ale vederii la distanţă 21
troversatul său bestseller Gena egoistă. Mimele pot fi
fragmente din idei, limbaje, melodii, linii ale modei, abilităţi, biotronice şi bioplasmatice. Faţa electronică a psihotronicii
valori morale şi estetice sau orice altceva care sunt de obicei folosită de guverne pentru aparatele de control al minţii şi
asimilate şi transferate altora ca atare (ca un întreg). Studiul sistemele de arme asociate simulează aceste efecte de câmp.
modelelor evolutive de transfer a informaţiei se numeşte In fizică conceptul de dualitate se dovedeşte a fi folositor în
mimetică. Prin practicarea vederii la distanţă, câmpul biofizic scrierea ecuaţiilor dificile pe care fizicienii le utilizează pentru
se dezvoltă dintr-o stare latentă într-una în care are propria a descrie realitatea. Aşa numita teorie a toate oferă răspunsuri
conştiinţă. Apare atunci vederea la distanţă spontană. sensibile care nu implică infiniţii. Există in univers 4 forţe
fundamentale recunoscute de fizica actuala şi anume
gravitaţia, forţa electromagnetică, forţa slabă şi forţa tare
intranucleară. De asemenea, ca o formulare a electrodinamicii
cuantice s-a ajuns la teoria unificării forţelor electromagnetice
Realitatea duală şi slabe în forţa „electroslabă" care apare la temperaturi
comparabile cu cele ale universului timpuriu. Această
Ar putea vederea la distanţă să fie un câmp biofizic care se
unificare a dus la teoria că forţele slabe, electromagnetice şi
mişcă într-o realitate paralelă? Dacă este aşa cunoştinţele
puternice pot fi unificate în „modelul standard al materiei".
noastre despre natură pot fi foarte limitate deoarece nu Acest model e încă incomplet şi se crede că s-ar putea unifica
cunoaştem mai nimic despre această a doua realitate. Aceasta în „marea teorie unificată a câmpurilor". Ducând teoria mai
este continuă cu a noastră şi ne este tăcută trimitere la ea prin departe, ea încă exclude gravitaţia. Se aduc ipoteze în
intermediul mecanicii cuantice. favoarea unei teorii a toate - care unifică toate forţele
Această realitate paralelă este observată în visul lucid şi în fundamentale. O încercare de a formula această teorie ar fi
cadrul experienţelor extracorporale, precum şi în stările de supergravitaţia sau teoria stringurilor,
reverie. Aborigenii din Australia au o mulţime de cunoştinţe O realitate din umbră care se suprapune parţial cu a noastră
despre realitatea din timpul visurilor. Spionii psihici reînvaţă şi care este compusă din câmpuri biofizice ar permite
abilităţile pe care le aveau strămoşii noştri acum mii de ani. fenomenele PSI, deoarece acestea există în realitatea cuantică.
Realitatea cuantică depăşeşte lumea fizică. Când închidem A deveni conştient de realitatea cuantică pare a fi un lucru
ochii şi ne imaginăm locul în care ne aflăm şi privim în jurul dificil. Dacă omul este născut surd, mut şi orb la această
nostru, câmpul biofizic pe care îl posedăm începe să fie realitate care este cauzată de mime, viruşi mentali care vin din
conştient de realitatea cuantică care este perechea din umbră a lumea fizică mecanicistă, numai introducerea noilor mime
celei pe care o trăim. care descriu lumea cuantică va face omul conştient de lumea
PSI. Realtatea cuantică care se suprapune peste a noastră şi războiului PSI nu vor fi suficient de răspândite şi de
care se face vizibilă numai la nivel subatomic este destul de popularizate.
greu de înţeles până când dezvoltarea vederii la distanţă şi a
22 Vederea PSI la distanţă Bazele ştiinţifice ale vederii la distanţă 23

Darwinismul neural încetinirea ceasului la viteze mari, stocarea energiei cinetice,


etc.
Un alt fenomen analizat în această lucrare a fost acela de a Percepţia fizică a corpului material şi vederea la distanţă
fi conştient în acelaşi timp în două locuri. Aceasta este transportată de corpul biofizic pot apărea simultan. Acest fapt
superimpoziţia cuantică a stărilor despre care s-a vorbit mai are implicaţii serioase pentru că de aici rezultă o existenţă
înainte. separată a creierelor noastre şi a câmpului biofizic. Mai mult
Principiul superimpoziţiei afirmă că două câmpuri au o fiecare dintre acestea realizează existenţa simultană a
existenţă separată care permite energiei conţinute să rămână celuilalt. Dr. Gerald Edelman, un neurofiziolog de seamă, a
neschimbată atunci când ele sunt aduse împreună. Acest formulat teoria darwinismului neural. Acesta postulează că
principiu furnizează un răspuns simplu la două din cele mai neuronii, care realizează conexiunile dintre celulele creierului,
dificile întrebări care sunt discutate de fizică. Cum îşi exercită sunt într-o concurenţă prin selecţia naturală. Este ca şi cum
sarcinile electrice forţele una către cealaltă? Cum sunt fiecare celulă a creierului şi fiecare neuron se luptă pentru
generate câmpurile magnetice? Principiul superimpoziţiei existenţă cu celelalte celule şi cu ceilalţi neuroni. Numai cel
afirmă că o sarcină şi câmpul său electric sunt două aspecte mai potrivit va supravieţui. In cazul creierului, numai acele
ale aceluiaşi lucru. Sarcina apare ca o polarizare a spaţiului conexiuni care sunt cele mai frecvent utilizate vor supravieţui.
către un punct terminal al unei suprafeţe, posibil sferice, care Conexiunile alcătuiesc o reţea neurală a celulelor creierului,
înconjoară un punct aflat în centrul sarcinii. Suprafaţa nu este care este conştientă de ceea ce se petrece în jurul ei prin
distinctă de câmpul electric. Astfel fiecare electron şi quark au simţuri. Acest model este rezultatul tuturor celulelor creierului
o prezenţă extinsă în spaţiu. Astfel spaţiul are o proprietate care luptă pentru supravieţuire. Este de asemenea un model
locală ca fiecăruia să îi corespundă o forţă, O sarcină prezintă pentru acţiunile zilnice pe care le întreprindem cum ar fi
o forţă de la oricare din câmpurile electrice prezente în acea plimbatul şi vorbirea. Aceste forme ale reţelelor neuronale
locaţie şi aceste forţe sunt adunate conform procesului de concurează între ele în cadrul unei forme extinse
adunare a vectorilor. tridimensionale. Rezultatul acestei competiţii este o persoană
Câmpurile magnetice apar ca mişcări relative ale câmpu- care poate să existe, care gândeşte, are conştiinţă de sine.
rilor electrice unul în altul. Atunci când un curent electric Aceasta este conştiinţa de nivel înalt.
circulă printr-un conductor, câmpurile electrice de electroni
care compun curentul se mişcă cu acesta în câmpurile
electrice ale celorlalte sarcini care compun structura atomică a
conductorului. Învăţarea vederii la distantă
Existenţa câmpurilor magnetice constituie ele însele o
demonstraţie a principiului superimpoziţiei. Acest principiu Proiectarea conştiinţei în afara corpului a fost, cel puţin
ne permite sa înţelegem cum acţionează forţele la distanţă, până acum, un fenomen subiectiv. Fenomenele paranormale
generarea câmpurilor magnetice, rezultatul nul al experi- sunt prin natura lor vizionare şi este greu de luat o decizie
mentului Michelson-Morley, creşterea masei şi ca urmare
cineva reuşeşte să facă aceste câmpuri morfogenetice să fie
24 Vederea PSI la distanţă
conştiente de mediul înconjurător, se vor putea stabili bazele
aspra naturii lor. Totuşi o primă concluzie care se poate extrage pentru vederea la distanţă. Aceasta este conştiinţa primară.
este faptul că aceste fenomene provin din lumea cuantică. Cursurile americane de vedere la distanţă, care nu pornesc
înţelegerea naturii vederii la distanţă conduce la explicarea de la înţelegerea acestor procese biofizice, urmate 12 ore pe
fenomenului care permite efectuarea unor predicţii despre zi, 7 zile din săptămână, au nevoie de timpul a 18 luni pentru
comportamentul câmpului biofizic în timpul acesteia. De a incalcula autoconştiinţa câmpurilor biofizice de care este
asemenea, se pot crea premizele optimizării efectului de vedere la nevoie în aceasta. înţelegerea proceselor invocate permite
distanţă, prin antrenarea persoanelor ca să atingă mai rapid reducerea acestei perioade prin obţinerea unor metode mai
performanţele dorite. In lucrare vom prezenta cum poate o eficiente de amplificare a câmpului biofizic natural spre
persoană să-şi amplifice singură aptitudinile în acest domeniu. starea când acesta este conştient de ceea ce se întâmplă în
Pentru aceasta este nevoie să se repare mimele pe care persoana jurul său. Când se ajunge în acest punct, câmpul biofizic
le-a primit încă de la naştere. Este posibil să se upgradeze bio- poate fi trimis de la operator să examineze locuri
software-ul astfel ca persoana în cauză să reuşească să obţină îndepărtate. Vederea la distanţă este atunci posibilă.
maximul din potenţialul său privind spionajul psihic. Pentru
aceasta, este nevoie de o serie de instrumente care vor realiza
interfaţa cu vehiculul biofizic, astfel ca să fie posibilă vederea la
distanţă. O înţelegere exactă a câmpului biofizic, care acţionează Genele PSI
ca un vehicul pentru informaţia vederii la distanţă, este necesară
Vederea la distanţă a fost de mare folos strămoşilor noştri în
astfel ca persoana în cauză să fie capabilă sa înţeleagă realitatea
activităţile lor de vânătoare, adunare şi culegere a fructelor,
cuantică, pe care omul modern nu o poate simţi.
rădăcinilor etc. Vânătorii care puteau găsi şi doborî animalele,
prin selecţia naturală, aveau şanse mai mari să
supravieţuiască. De aceea, vânătorii care posedau gene PSI
erau selectaţi natural să supravieţuiască printr-un proces
Câmpurile biofizice natural. Datorită acestui trecut genele PSI au crescut în acea
In vederea la distanţă, câmpul latent biofizic (numit de perioadă.
biologi câmpul morfogenetic), trebuie să se dezvolte până la un Odată cu dezvoltarea agriculturii, această presiune selec-
punct în care el devine conştient de ceea ce îl înconjoară. Dr. tivă a încetat să mai fie importantă. Astfel culturile
Rupert Sheldrake, valorificând ideile sale privind câmpurile „dezvoltate", aşa cum este a noastră, au pierdut genele PSI.
biofizice care înconjoară organismul, a elaborat teoria Aborigenii din Australia şi boşimanii din deşertul Kalahari,
rezonanţei morfice. în această teorie, corpurile morfogenetice care mai trăiesc încă în Epoca de Piatră, mai păstrează aceste
mediază şi controlează dezvoltarea şi evoluţia creaturilor vii şi aptitudini de vedere la distanţă pentru o bună parte din
stabileşte caracteristicile care vor fi transmise urmaşilor. Dacă populaţie.
26 Vederea PSI la distanţă persecutat vrăjitoarele prezintă performante de vedere la
distantă mai dezvoltate în rândul populaţiei feminine.
Arderea şi persecutarea vrăjitoarelor în Evul Mediu au
Aceasta deoarece s-a constatat că femeile au predispoziţii de
deselectat genele PSI la femeile din Vest, facându-le mult mai
amplificare PSI.
rare. Se pare că bărbaţii din Europa sunt mult mai dotaţi decât
Numai culturile care n-au persecutat persoanele cu abili-
femeile în domeniul vederii la distanţă. Alte culturi care nu au
tăţi paranormale au păstrat un nivel ridicat de gene PSI. prezintă mari aptitudini pentru vederea la distanţă. Aceasta
Indienii nord-americani au venerat abilităţile paranormale, dovedeşte că omul are sute de mii de ani de experienţă ca
astfel că aceştia au constituit un depozit valoros pentru aceste vânător-culegător, şi numai câteva mii ca agricultor, perioadă
gene, în timp ce europenii le-au distrus. în care nu s-au deselectat toate genele PSI de la populaţie.
Fosta Uniune Sovietică a efectuat cercetări în domeniul Războaiele mondiale care au scuturat Europa au acţionat cu
genelor PSI foarte mulţi ani, în timp ce în anii 1970, americanii o puternică presiune selectivă pentru supravieţuirea celor cu
de-abia demarau cercetările „pentru că aşa făceau comuniştii". gene PSI. Urmaşii celor care au luptat în război au mai multe
Cercetările acestora din urmă se bazau pe persoane dotate cu gene PSI decât ceilalţi oameni. Revista „Fortune" a considerat
calităţi psihice şi pe fenomenele şi metodologia New Age. New că persoanele prezente în top 500 CEO 5 au o intuiţie PSI mai
Age reprezenta o mişcare culturală caracterizată prin credinţa în mare decât media. De asemenea aceştia prezintă reacţii
reîncarnare şi în astrologie, cu preocupări pentru conştiinţa precognitive.
spirituală, meditaţie, vegetarism şi medicină holistică. Ca Cercetările par să indice că există gene PSI primare şi
urmare, americanii au fost mai lenţi în îndeplinirea obiectivelor secundare. Cele secundare sunt acelea care facilitează
din domeniul PSI, limitaţi fiind de modul de gândire din New integrarea biofizică cu organismul şi care codifică reţelele
Age, în detrimentul unei metodologii ştiinţifice. Spre deosebire neurale cu funcţii mai înalte pentru a realiza interfaţa cu
de americani, ruşii au studiat domeniul parapsihologic cu energia biofizică. Cu alte cuvinte, acestea uşurează comu-
resursele a 20 de institute de cercetare. Printr-o evaluare nicarea informaţiei între câmpul biofizic şi creier. Aceste gene
sistematică a fenomenului PSI, ruşii au început să descopere PSI secundare realizează un canal curat între creier şi corpul
secretele ştiinţei paranormale. energetic. Genele PSI primare sunt acelea care oferă
Genele PSI din genomul persoanelor care participau la capabilităţi de spionaj psihic prin natura proteinelor ale căror
cursul de vedere la distanţă afectau abilitatea acestor persoane coduri le stochează. Ele acţionează ca amplificatori
pentru realizarea spionajului psihic. Joe McMoneagle nu a fost psihotronici, baterii biofizice şi alte fenomene de nepătruns
de acord cu modul sistematic de producere a vederii la distanţă care sunt implicate în procese biofizice. Este ca şi cum corpul
folosit de Ingo Swann. McMoneagle unor persoane acţionează ca generator natural psihotronic şi
Bazele ştiinţifice ale vederii la distanţă 27 realizează stocarea energiei PSI. Cu cât o persoană posedă mai
multe gene PSI cu atât mai mult
gândea că abilităţile PSI latente existente în orice persoană erau
un factor de cea mai mare importanţă în obţinerea performanţei 5 Chief Executive Officer (CEO) este cea mai înaltă poziţie din cadrul unei
în domeniul acesta. Este adevărat că există persoane care conducerii administrative a unei companii (societăţi comerciale), în unele
companii, CEO-ul are în acelaşi timp funcţia de preşedinte al companiei.
28 Vederea PSI la distanţă apariţia cancerului. Prin urmare, fenomenele paranormale sunt
destul de rare şi nu prezintă repetabilitatea de care este nevoie
energia biofizică este disponibilă pentru vederea la distanţă. pentru verificări ştiinţifice. Astfel, stresul ne păstrează
Unele persoane sunt generatoare de energie, sunt născute cu „normali".
magnetism animal. Anton Mesmer a explorat acest fenomen şi
1-a folosit pentru obţinerea unor performanţe de magnetism
natural în secolul al 18-lea.
Nivelurile mari de stres bazai ale omului actual eliberează
Activarea vederii la distantă
un torent de hormoni şi stimuli electrici care par să închidă
genele PSI. Această suprasolicitare duce până la urmă la Comutarea pe on a abilităţilor latente de vedere la distanţă a
fost o sarcină pe care au trebuit să o rezolve atât cercetătorii din cicluluwfeedback negativ care păstrează persoana în starea de
domeniul militar rusesc cât şi cei americani. Deoarece stresul anxietate este de asemenea vital pentru iniţierea vederii la
interfera cu mecanismul de vedere la distantă este vital ca distanţă. învăţarea acestor noi moduri de acţiune dă
neurohormonii relationati la stres şi suprastimularea electrică posibilitatea celui care învaţă această tehnică să intre în starea
care comutează pe off genele PSI să fie coborâte la un punct de teta mult mai repede şi mai eficient. Noile mime pot fi de folos
unde să nu mai execute inhibiţia activităţii de vedere la distantă. la incalcularea abilităţii de vedere la distanţă şi au rolul de a
Care este meca-nismul prin care stresul interfera cu vederea la amplifica procesul de iniţiere a ei. Deoarece multe persoane
distanţă? S-a descoperit că celulele creierului sunt conectate sunt stresate la serviciu, învăţarea unui sistem de management
direct la sistemul imunitar. Atunci când gradul de stres este al stresului, care va fi descris în capitolul următor, poate fi
mare, creierul, prin conexiunile sale nervoase şi prin considerat ca o primă etapă a procesului. Acesta dezvoltă de
intermediul hormonilor, provoacă ca o varietate de proteine asemenea şi intuiţia, până la graniţa paranormalului. Această
relaţionate de stres să fie eliberate în corp. Unele dintre acestea metodologie mai cuprinde tehnicile de eliberare a energiei
inhibă activitatea genelor PSI. Mai important, stările de biofizice, precum şi cele de dezvoltare a abilităţilor de vedere
anxietate nu permit intrarea în starea teta, despre care am văzut la distantă. Un sistem eficient de formare a spionilor psihici
că este uşa către paranormal şi vederea la distanţă. trebuie să inducă, în stilul de muncă al oamenilor, utilizarea
Bazele ştiinţifice ale vederii la distanţă 29 mimelor, ceea ce va deschide calea obţinerii abilităţilor
paranormale. în momentul creşterii eficienţei în muncă, rămâne
Pentru executarea programelor de vedere la distanţă este suficient de multă energie biofizică pentru vederea la distanţă.
necesar să se învăţe un nou software mental care să devină Prin includerea mimelor normale care se creează în procesul
mime (obiceiuri), care să provoace creşterea raportului semnal- muncii în antrenare pentru vederea la distanţă, persoanele vor
zgomot ale fenomenelor PSI. Ingo Swann a închinat mulţi ani practica automat etapele preliminarii ale acesteia. Efectul net al
încercărilor de a creşte raportul semnal-zgomot, pe care la acestei perfecţionări este îmbunătăţire abilităţilor de vedere la
oamenii obişnuiţi 1-a apreciat a fi de 15% acurateţe, în contextul distanţă, ca şi dezvoltarea inteligenţei şi a rezistenţei la efort.
spionajului psihic. învăţarea noilor mime pentru eliminarea
^Q Vederea PSI la distanţă Atenţia directionată

Metoda cinema Atenţia directionată reprezintă utilizarea directă a percep-


ţiei şi a imaginilor mentale pentru studierea vederii la
Metoda cinema este indicată pentru curăţarea minţii unei distanţă. Curăţarea minţii prin focalizarea atenţiei direcţio-
persoane, utilizând vederea la distanţă ca imagini în mişcare. nate asupra imaginilor mentale este cel mai puternic mijloc
Aplicarea acestei metode este un al doilea pas pentru intrarea de dezvoltare a vederii la distanţă. Atenţia directionată este
în starea teta. Atunci când se urmăreşte un ecran de cinema, similară unui laser mental care focalizează conştiinţa într-o
noi încetăm să ne mai vorbim nouă înşine. Astfel se comută pe rază coerentă care poate utiliza în întregime informaţia adusă
off dialogul intern, neîncetata conversaţie mentală pe care o de corpul biofizic în timpul vederii la distanţă. Odată
avem în capul nostru. Liniştea mentală este un al doilea directionată atenţia, aceasta poate fi utilizată pentru
iniţiator al vederii la distanţă (primul este de obicei relaxarea, spionarea unor locaţii aflate la mare depărtare. Atenţia
prin utilizarea tehnicilor de management al stresului). directionată se va discuta mai departe în capitolul 5.
Vederea la distanţă de grup deosebit de puternic incalculat în populaţie de către cei
ce deţin puterea pentru a reduce abilităţile paranormale.
Spionii psihici americani au descoperit că abilitatea de a Astfel se obţine un efect de vedere la distanţă mult mai
vedea la distanţă se amplifica atunci când făceau parte dezvoltat. David Morehouse, în cartea sa Războinicul
dintr-un grup. Cu cât erau mai mulţi spioni psihici psihic, vorbeşte că prin astfel de mijloace s-a ajuns la o
însărcinaţi cu o anumită sarcină, cu atât creştea abilitatea acurateţe de 80 la suta. Prin conectarea spionilor psihici
de vedere la distanţă. Creştea foarte mult rezoluţia americani pentru operaţiuni de vedere la distanţă, spionii
imaginilor obţinute cu atât mai mult cu cât era mai mare psihici îşi conectau câmpurile biofizice pentru a produce
numărul spionilor psihici. Cu cât grupul era mai adaptiv şi un efect de grup ale abilităţilor paranormale.
dispunea de energie biofizică mai mare, cu atât creştea S-a observat că odată cu prelungirea activităţii de grup,
potenţialul paranormal. Pentru creşterea potenţialului creşte acurateţea vederii la distanţă. Aceasta deoarece câm-
paranormal, ruşii foloseau generatoare psihotronice. purile biofizice ale membrilor individuali se „coalizează" într-
Americanii, în schimb, sub auspiciile CIA, foloseau în o „minte" a grupului unificat. Vederea la distanţă amplificată
acelaşi scop grupuri mari de oameni care lucrau împreună de grup, creşte câmpul biofizic al fiecărui spion fizic de la
pentru vederea la distanţă. Aceasta se datora faptului că funcţionarea sa morfogenetică latentă la conştiinţa asupra
aceste câmpuri biofizice individuale au calitatea de a se mediului (conştiinţa primară), atunci când se pot desfăşura
contopi într-un mare câmp biofizic, care era mai mare activităţi de vedere la distanţă.
decât suma părţilor constituente. Acest câmp biofizic de S-a folosit vederea la distanţă de grup de către spionii
grup putea depăşi restricţiile câmpul de amortizare a psihici americani şi pentru a urmări OZN-uri şi pentru a
capacităţilor paranormale. Acesta reprezintă cîmpul PSI
De asemenea, performanţele de acurateţe care se obţin în
32
Vederea PSI la distanţă
prezent sunt mai bune decât la primii cursanţi. Vederea la
distanţă a devenit mai uşor de învăţat datorită efectului „cea
explora diverse situri de pe glob sau din afara sa. Jim Marrs de-a sută maimuţă". In viitor mult mai multe persoane vor fi
în cartea sa Agenda străinilor furnizează multe informaţii în capabile să practice cu succes spionajul psihic şi cu o mai
această direcţie. mare acurateţe.
Bazele ştiinţifice ale vederii la distanţă 33

Efectul „cea de a suta maimuţă" mod miraculos şi pe alte insule, foarte depărtate faţă de insula
de origine a mimei. Aceasta s-a întâmplat chiar la maimuţe
Efectul „cea de a suta maimuţă" este o binecunoscută care nu s-au văzut şi care nu au intrat în contact.
anecdotă despre răspândirea mimelor prin influenţarea de la Efectele câmpului biofizic şi interacţiunea sa cu
distanţă. Cu câţi mai mulţi oameni practică o mimă ( o activitate câmpurile altor membri ai speciilor par să indice că atunci
obişnuită sau o acţiune), cu atât mai uşoară devine aceasta când se ajunge la un număr suficient de mare de câmpuri
pentru grup. Este un fenomen observat că există un prag al biofizice care aparţin unui grup unde s-a învăţat o mimă
numărului de persoane sau de animale care folosesc aceeaşi nouă, orientarea spre această mimă se răspândeşte prin
mima după care mima devine obicei pentru întreaga rasă sau telepatie spontană. Aceasta este valabil şi pentru vederea la
specie. Cel mai bun exemplu este cel cu maimuţa japoneză care distanţă. Cu cât sunt mai mulţi practicanţi, cu atât le este
a învăţat să spele nisipul de pe orezul sălbatic în mare. Alţi altora mai uşor să înveţe această activitate.
membri ai turmei au copiat această mimă. Odată ce 100 de Primii spioni psihici americani petreceau 12 ore pe zi, 7
maimuţe au învăţat această acţiune, mima respectivă a apărut în zile din săptămână, timp de 18 luni, să înveţe vederea la
distanţă. Această perioadă s-a redus în prezent la 6 luni. Mult mai târziu se poate să devină autoconştient (conştiinţă de
nivel înalt), atunci când vederea la distanţă, telepatia şi
percepţia extrasenzorială devin obişnuite. Atunci când câmpul
biofizic al persoanei părăseşte mintea grupului, acesta îşi
Amplificarea de grup a PSI pierde starea amplificată, dar rămâne cu dezvoltarea
conştiinţei naturale. Continuarea practicii de amplificare de
Percepţia extrasenzorială amplificată de grup şi telepatia către grup a vederii la distanţă, telepatiei şi pereepţiei
pot, de asemenea, să amplifice aptitudinile PSI latente ale unei extrasenzoriale conduce la o accelerare a acestei dezvoltări,
persoane. In cadrul grupului vederea la distanţă se dezvoltă, iar susţinută prin mintea grupului. Astfel persoanele individuale
câmpul biofizic al individului se amestecă cu al grupului, ceea pot ajunge la maximum de performanţe privind genele lor PSI
ce conduce la amplificarea procesului. Amplificarea de grup a în câteva luni, nu în ani cum s-ar ajunge prin alte metode.
câmpurilor biofizice permite câmpului biofizic individual să se In plus, genomul poate să se schimbe în urma efectelor
dezvolte din starea latentă (funcţionarea morfogenetică), până câmpului biofizic, astfel câmpul biofizic amplificat de grup
ajunge să fie realizeze ceea ce îl înconjoară (conştiinţa primară). poate fi utilizat pentru schimbarea materialului genetic
34 Vederea PSI la distanţă

al grupului pentru dezvoltarea unor noi gene PSI, sau, cum


au acţionat sovieticii, pentru a influenţa de la distanţă alte
persoane, îmbolnăvindu-le. Prin astfel de metode, cursanţii
deficienţi din punct de vedere PSI pot ajunge la o funcţio-
nare PSI optimă. Prin această tehnologie, orice persoană
poate fi antrenată în domeniul spionajului psihic, indiferent CAPITOLUL II
de materialul genetic cu care este iniţial dotat. Cum poţi învăţa singur vederea la
Aceste metode au fost folosite în institutele de cercetări
în domeniul PSI ale forţelor armate ale marilor puteri, distantă
precum şi de corporaţii importante cum ar fi Sony. Efectele În continuare prezentăm un ghid complet de
menţionate anterior explică cum orice grup de persoane învăţare a vederii la distanţă. In SUA cursurile de vedere
poate utiliza vederea la distanţă sau perecpţia extrasen- la distanţă costă între 1000 şi 7000 de dolari pe
zorială ca un instrument în cercetările sale sau pentru a săptămână, iar durata antrenamentului este de 6 luni. Sunt
provoca schimbări fiziologice în beneficiul sănătăţii şi al prezentate protocoalele care permit publicului larg să
longevităţii. aibă acces la vederea la distanţă, fără probleme deosebite
Vederea la distanţă s-a dovedit deosebit de utilă în de preţ. Sunt prezentate elementele vederii la distanţă
obţinerea unor informaţii care nu ar fi fost posibil să se controlată, proprii sistemului american de antrenament.
obţină prin alte mijloace. Noua metodologie care va fi Se merge însă mai departe prin prezentarea protocoalelor
prezentată în continuare va fi de folos persoanelor care avansate ruseşti de vedere la distanţă extinsă. Acestea din
practică vederea la distanţă controlată, prin stilul folosit urmă sunt, se pare, cele mai avansate protocoale de
de americani, sau, prin stilul rusesc, vederea la distanţă vedere la distanţă existente pe piaţă. Cele ce urmează
extinsă. sunt cuprinse în cursurile companiei PMS (Paranormal
Următorul capitol este în fapt un ghid de folosire a Management System), firma celebrului Tim Rifat care
vederii pregăteşte persoane pentru spionaj psihic. Această firmă
la distantă. este de fapt prima care a fost înfiinţată cu acest scop în
Europa. PMS oferă şi cursuri de veder la distanţă prin
corespondenţă, care îi ajută pe cursanţi să ajungă în starea
teta de conştiinţă necesară vederii la distanţă extinsă fără
a se recurge la maşini biofeedback, ci numai prin puterea
minţii.
37

Vederea la distantă controlată normală, starea beta, spre subconştient şi inconştient, din
care vederea la distanţă poate deveni posibilă. Protocoalele
Vederea la distanţă extinsă a fost dezvoltată de către Ingo sistematizate sunt necesare pentru a focaliza mintea
Swann. Acesta deschide o fereastră din starea de conştiinţă
conştientă asupra corpului biofizic, care produce vederea la conştienţi de câmpurile biofizice, se utilizează psihotronica
distanţă. Cercetătorii americani nu folosesc acest corp pentru a amplifica corpul energetic pentru o bilocaţie
biofizic existent în orice persoană, prin urmare metoda lor amplificată. Aceasta ar fi analog cu trezirea într-un corp
este mai puţin eficientă. Deoarece consensul comun al stării care visează, existând în prezent ca un câmp de energie
de a fi conştient, sau câmpul de inhibare paranormal, este în într-o altă locaţie. Păşind în corpul biofizic este posibilă nu
întregime operaţional în afara stării teta, vederea la distanţă numai vederea la distanţă extinsă, dar şi perceperea de la
controloată este încetinită prin feedback-ul negativ care distanţă şi, mai important, influenţarea la distanţă, de care
încearcă să elibereze paranormalul din realitate. Protocoalele ruşii erau obsedaţi. Ruşii sunt încă lideri mondiali în
sistematizate devenite ritualuri sunt prin urmare necesare toate domeniile PSI. De asemenea, sunt experţii lumii în
pentru a păstra deschisă fereastra psihică spre câmpul uciderea la distantă.
>
biofizic. Vederea la distanţă controlată este o metodă
Pentru a începe discuţia asupra protocoalelor vederii la
inferioară vederii la distanţă extinsă. Asta deoarece în
distanţă, prezentăm în continuare o versiune simplă de
vederea la distanţă controlată spionul psihic luptă în mod
vedere la distanţă controlată, care se poate folosi înainte de
constant cu câmpul de inhibare, în timp ce în vederea la
o versiune donată a vederii la distanţă extinsă ruse.
distanţă extinsă efectele acestuia au fost şterse de câmpul
biofizic al Pământului, care este în rezonanţă cu spionul fizic.
Protocoale vederii la distantă controlată
Vederea la distantă extinsă
Iată protocoalele vederii la distanţă controlată care sunt
În vederea la distanţă extinsă spionul psihic este rezultatul muncii lui Ingo Swann, tatăl american al vederii
antrenat să intre în starea teta. In această stare fereastra la distanţă.
psihică spre câmpurile biofizice este deschisă larg,
devenind astfel o uşă către aceste câmpuri. Spionii psihici Pasul 1: atunci când o persoană intră într-o sesiune de
militari cum sunt David Morehouse şi Joe McMoneagle au vedere la distanţă şi i se dau coordonatele obiectivului,
folosit vederea la distanţă extinsă pentru vederea la distanţă esenţa a ceea ce este văzut se obţine într-o ideogramă. Pe
şi pentru bilocaţie. măsura desfăşurării sesiunii, parvin imaginile vizuale, iar
Aceasta din urmă este o stare de vedere la dsitanţă analogă în final informaţia analitică. Informaţii analitice de tipul
unui vis lucid, în care spionii psihici se simt ca şi când ar fi, „eu cred că ...." trebuie evitate până la sfârşitul sesiunii.
în realitate, în situl obiectivului. La început trebuie să se dispună de o bucată de hârtie şi
In vederea la distanţă extinsă de tip rusesc, ruşii fiind un creion. Se vizualizează deschiderea unei ferestre
psihice

38 VedereaPSI la distanţă plicuri închise va putea fi folosit ca soluţie de rezervă. În


momentul când spionul psihic a vizualizat fereastra
spre obiectiv, care este definit prin coordonatele de pe psihică cu ochii minţii, va începe să schiţeze pe hârtie ceea
hartă. Un asistent care va furniza fotografii numerotate în ce vede. Liniile şi curbele desenate sunt influenţate şi de
ceea ce simte. Acesta nu trebuie să se gândească la ceea ce emoţional şi estetic al lucrurilor care apar în sesiunea de
vede, ci trebuie să schiţeze primul lucru care îi vine în vedere la distanţă. Urmează apoi tangibilele şi
minte. intangibilele despre care este conştient că există în
Pasul 2: permite ca datele vizuale şi obţinute din obiectiv, cum ar fi „de lemn" sau, respectiv, „pastoral".
simţuri să intre în conştiinţă prin fereastra psihică deschisă Se analizează această listă de semnale percepute şi apoi
spre obiectiv. Datele brute din sensorium (locul din creier se desenează ceea ce s-a obţinut în Pasul 3. Se scriu sim-
care prelucrează senzaţiile) care înglobează percepţiile ţămintele care s-au obţinut din aceste semnale (care au fost
spionului psihic urmează a fi prelucrate fără vreun gând obţinute prin fereastra psihică) lângă acestea. Lista se
conştient despre ceea ce poate sau nu poate fi. completează astfel ca să exprime cât mai exact obiectivul
Spionul psihic priveşte prin fereastra psihică. Se obţin vederii la distanţă.
imagini imperfecte cu umbre şi forme, însoţite de sunete Informaţia analitică obţinută va fi apoi prelucrată pentru
ciudate. Acestea nu trebuie să fie analizate, ci numai a obţine „schiţa analitică finală". Această informaţie a
listate. De asemenea, se listează şi primele mirosuri, sosit odată cu toate celelalte informaţii în cadrul sesiunii
gusturi sau date tactile care se primesc ca impresii. Apoi se de vedere la distanţă. Se înregistrează ceea ce crede
îngăduie imaginilor mai puternice să intre în percepţie. De spionul psihic că vede în concordanţă cu semnalele
abia în final vin cele mai puternice date, imaginile cele percepute şi dimensionalitatea.
mai clare. Acestea adâncesc celelalte informaţii percepute Pasul 5: se încearcă îmbunătăţirea rezoluţiei vederii la
iniţial. distanţă. In această etapă spionul psihic meditează asupra
Pasul 3: introduce dimensionalitatea. O privire generală ferestrei psihice şi vizualizează mărirea acesteia pentru a
asupra percepţiilor vederii la distanţă este pusă într-un produce o viziune mai clară asupra obiectivului. El îşi
imaginează venirea unor noi imagini, percepute şi înţelese
context mai larg. Aceasta implică desenarea mai multor
clar. Se reiau paşii 1 până la 4 de data aceasta cu o minte
imagini din care se poate alege cea optimă. Lucrurile sunt proaspătă.
întrucâtva asemănătoare cu munca unui pictor care efec-
Pasul 6: în care se explorează imaginea tridimensională
tuează o serie de desene simple asupra imaginilor primite
a obiectivului prin elaborarea unor modele. Se poate
prin fereastra psihică. Acestea sunt puse apoi împreună cu utiliza plastilină, nisip sau sârmă.
semnalele percepute în Pasul 2.

1 Sensorium înseamnă senzaţie. Termenul sensorium se referă la


totalitatea percepţiilor unui organism, „locul senzaţiei" în care acesta
Vederea Ia distantă controlată monitorizată
experimentează şi interpretează ambientul în care trăieşte.
Cum poţi învăţa singur vederea la distanţă 39
În cele ce urmează prezentăm protocoalele pentru
Pasul 4: în care se efectuează liste cu impactul vederea la distanţă controlată monitorizată. O persoană,
40 VedereaPSI la distanţă Cum poţi învăţa singur vederea la distanţă 41
monitorul, ghidează altă persoană care ia parte la vederea la către obiectiv şi îi pune o serie de întrebări.
distanţă. Monitorul sau ghidul direcţionează spionul psihic
Protocoale pentru derularea vederii la distanţă (R2): Este un buncăr subteran.
monitorizată d.(I): In obiectiv sunt obiecte?
(Rl): Ar putea fi nişte vaci pe o păşune. (R2): Există
• O persoană va fi monitorul, iar alta va fi spionul câteva calculatoare într-un buncăr subteran.
psihic e. (I): Există reprezentări grafice în acel loc?
• Monitorul prezintă o fotografie pe care spionul nu (Rl): Nu.
o vede până la sfârşitul sesiunii (R2): Ar putea fi monitoare care indică rularea unui
0- Se relaxează. Dacă sunt dificultăţi în relaxare se vor program militar, existând săgeţi şi nişte fulgerături pe
folosi protocoalele de relaxare din următorul paragraf. acestea.
1- Spionul psihic răspunde la întrebările puse de f. (I): Există vreo parte a obiectivului care se mişcă?
monitor asupra fotografiei. Monitorul nu trebuie să-1 (Rl):Nu.
conducă spre identificarea a ceea ce reprezintă fotografia, (R2): Ar putea fi un tren care se deplasează într-un
ci, mai degrabă, trebuie să înregistreze ce spune acesta. tunel subteran sau un dispozitiv dintr-o fabrică de bombe
Pentru a obţine mai multă informaţie de la spionul psihic, nucleare cum ar fi ultracentrifugele.
g.(I): Ce culori vezi?
monitorul poate fixeze un anumit punct de la care încep
(Rl): Ar putea fi iarbă verde într-o scenă pastorală.
alte serii de întrebări. Monitorul pune apoi o altă serie de
(R2): Containere dintr-un metal gri. h.
întrebări în scopul de a extrage de la spionul psihic cât mai
(I): Ce sunete auzi?
multă informaţie.
(Rl): Vântul suflând printre arborii unei păduri.
Exemplu de listă de întrebări şi răspunsuri (R2): Ar putea fi ţipetele unor animale infectate într-
un laborator pentru arme biologice într-un complex
a.întrebare (I): Obiectivul este luminat sau întunecat? subteran, i. (I): Ce creaturi vezi în zonă?
Răspuns (Rl): Pare a fi întunecat. (Rl): Pe câmp ar putea fi vaci şi oi.
Răspuns pentru un alt obiectiv (R2): Un peisaj (R2): Savanţi în laborator, j. (I):
deşertic. Obiectivul este făurit de om?
b.(î): Obiectivul este înconjurat de obiecte? (Rl): Nu, este o scenă pastorală.
(Rl): Văd o vale înconjurată de obiecte. (R2): Da, pare a fi un şir de peşteri făcute de om. k. (I):
(R2): O cameră împrejmuită de pereţi. Locul este plat sau există obiecte înalte care domină scena?
c. (I): Obiectivul este într-o cameră? (Rl): Scena pare fi într-o vale.
(Rl): Nu. (R2): Complexul subteran este ascuns sub un munte.

42 Există multe obiecte de acelaşi fel în acel loc? instrumente mecanice în locul respectiv?
(Rl): Există mulţi arbori şi o mulţime de vaci şi oi.
VedereaPSI (Rl):Nu.
la distanţă
(R2): Ar putea fi o mulţime de silozuri cu rachete (R2): Ar putea fi avioane de vânătoare Suhoi 27 sau
nucleare sau biologice, precum şi un şir de piloni echivalentul lor chinezesc la o bază aeriană din
1. (î): electrici care intră sub pământ. m. (Q): Există apropiere. Ar putea fi un complex subteran de arme
nuclea l scenei pastorale. hârtie. In exemplul anterior, Rl a fost o scenă pastorală,
re (R2): Ar putea fi un aeroport, o şosea un tunel lung cu un lac în centru, înconjurat de o păşune cu vaci,
biolo- de acces în subteran sau tuneluri de aerisire, o. (I): Ce precum şi o altă păşune cu oi, cu o pădurice între cele
gice forme de relief domină scena? două păşuni. R2 a fost un complex militar chinezesc
sau (Rl): Scena este dominată de lacul din centru. aflat într-o zonă muntoasă.
nuclea (R2): Ar putea fi nişte 3- Se trag concluziile asupra activităţii desfăşurate.
re, n. munţi, p. (I): Obiectivul este Se repetă activităţile anterioare cu o altă fotografie, iar
(I): subteran? cele două persoane îşi schimbă rolurile.
Există (Rl):Nu.
linii (R2): Ar putea fi un complex subteran sau silozuri
drepte de Reducerea nivelului de stres pentru dema-
, rachete, r. (I): Ce floră şi faună domină rarea vederii la distantă
drumu scena?
ri, (Rl): Lacul este înconjurat de o păşune şi pădure. Stresul interfera puternic cu mecanismul de vedere la
străzi (R2): Munţii sunt înconjuraţi de deşert, sub munţi distanţă. De aceea este o condiţie necesară ca nivelul de
sau este complexul subteran, s. (I): Scena conţine clădiri? stres să fie cât mai coborât până la un punct de la care
alte (Rl): Nu. nu comutează pe off genele PSI. Prin acest mijloc
borne? (R2): Ar putea fi uriaşul complex chinezesc individul devine conştient de câmpul energetic folosit
(Rl subteran pentru arme nucleare şi biologice care pentru vederea la distantă.
): Nu, depozitează arme îndreptate contra SUA. t. (I): Intră In această secţiune prezentăm un sistem de control al
numai în obiectiv şi raportează ceea ce vezi. stresului. Prin utilizarea acestui sistem se induce starea
un râu (Rl): Altceva nu mai văd. teta de conştiinţă de care este nevoie pentru vederea la
care Cum poţi învăţa singur vederea la distanţă distanţă. Pentru a începe discuţia privind scăderea
ritmurilor creierului şi intrarea în starea teta, se prezintă
se 43 în continuare câteva protocoale de relaxare.
varsă
într- (R2): Este un depozit chinezesc subteran de
arme nucleare şi biologice. Protocoale de relaxare pentru vederea la distanţă
un lac
în 10. Aşează-te pe pat
centru 2- Spionul psihic deseneaz ă ceea ce obţine din 11. Vizualizează-ţi piciorul
activitatea sa asupra obiectivului pe o bucată de
12. Imaginează-ţi că toţi muşchii piciorului sunt relaxaţi 13. Imaginează-ţi că toţi muşchii din genunchi şi coapse
Vizualizează-ţi gleznele devin relaxaţi
Imaginează-ţi că toţi muşchii gleznelor sunt relaxaţi 10. Vizualizează-ţi partea de jos a corpului
Vizualizează-ţi gambele
11. Imaginează-ţi că toţi muşchii din abdomenului
Imaginează-ţi că toţi muşchii gambelor sunt relaxaţi
Vizualizează-ţi genunchii şi coapsele inferior devin relaxaţi
14. Vizualizează-ţi pieptul şi spatele distanţă cu atât mai bine te vei simţi.
15. Imaginează-ţi că toţi muşchii pieptului şi spatelui
devin relaxaţi In continuare prezentăm modul în care anxietatea
16. Vizualizează-ţi braţele afectează vederea la distanţă, detaliind stresul, anxietatea
Imaginează-ţi că toţi muşchii braţelor devin relaxaţi şi stările mentale ale populaţiei.
Vizualiză-ţi ceafa
Imaginează-ţi că toţi muşchii cefei devin relaxaţi Efectele stresului asupra corpului, creierului şi
Vizualiză-ţi capul vederii
Imaginează-ţi că toţi muşchii capului devin relaxaţi la distantă
»
Imaginează-te pe o pajişte înverzită
17. Vizualizează iarba. Aude pasările cântând. Simte Cercetările serioase privind implicarea fenomenelor
soarele pe pielea ta, pământul sub corpul tău. Miroase paranormale sunt încă în faza de început în vest, Mulţi
iarba. savanţi refuză să creadă că paranormalul există, indiferent
18. Vizualizează necazurile tale ieşind din corpul tău şi de probele aduse în favoarea existenţei acestuia. Totuşi
evaporându-se în lumina soarelui. 92% din marele public crede în existenţa unor fenomene
19. Simte soarele că îţi umple corpul cu energia care paranormale, după cum a evidenţiat un sondaj recent din
îţi spală toate anxietăţile pe care le-ai acumulat. Marea Britanic Sănătatea noastră şi modul de viaţă pot fi
20. Spune-ţi că te simţi mai bine decât oricând. radical îmbunătăţite printr-o serie de mijloace care derivă
21. Imaginează-ţi experienţele negative care ţi-au creat din cercetările asupra războiului paranormal întreprinse
anxietăţile. de superputeri. Multe dintre cercetările privind
prelungirea vieţii oamenilor derivă din studiile privind
26. Vezi vaporii negri din aceste anxietăţi care sunt
biofizica din spatele vederii la distanţă şi sunt asociate cu
eliminaţi din corp şi care sunt înlocuiţi cu simţăminte
utilizarea cercetărilor privind războiul paranormal.
pozitive cum ar fi dragostea. Vederea la distanţă se bazează pe premiza că o
27. Alege un simţământ nou pozitiv, iar apoi o stare persoană poate să-şi proiecteze conştiinţa în afara
mentală pozitivă. Zilnic, repetă simţirea noilor emoţii corpului. Această idee nu este acceptată de manualele de
pozitive. Vizualizează-le cum elimină vechile stări de psihiatrie, care consideră că „toate gândurile şi funcţiile
anxietate. Aceste noi emoţii pozitive vor fi legate acum de mentale sunt bazate pe procesele electrochimice din
practica vederii la distanţă. Astfel se va genera un ciclu creier". Această aserţiune
feedback pozitiv. Cu cât practici mai mult vederea la
vine însă în contradicţie cu proiectele de cercetare para- Arme cu microunde pentru controlul minţii
normală care au fost elaborate în SUA şi Rusia. folosite în Marea Britanie

Programele strict secrete de controlul minţii au


început în prezent să afecteze întreaga populaţie. Există
probe care demonstrează că serviciul de securitate englez care utilizează MI5 ca poliţie secretă.
MI5, foloseşte pe scară largă aparate de microunde asupra
cercetătorilor ştiinţifici, activiştilor şi figurilor publice, cu
scopul de influenţare electronică a comportamentului sau Stilul de viată modern face oamenii bolnavi
chiar de ucidere al acestora. Aceste tehnici au fost
descoperite de sovietici în anii '60 şi au folosite împotriva Un raport al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii
americanilor la începutul anilor 1970. Se pare că prevedea că în anul 2020 un sfert din populaţia lumii nu
serviciile de informaţii englezeşti ar fi încercat să întreacă va fi sănătoasă. Omul modern trăieşte într-un stres
realizările ruseşti în domeniul războiului psihic. permanent, atât al corpului, cât mai ales al minţii, care îl
Este cunoscut că radiaţia electromagnetică şi câmpurile conduce spre distrugere. S-a constatat că practicarea
magnetice pot fi folosite pentru îmbunătăţirea stării de vederii la distanţă duce la scăderea nivelului de stres,
sănătate atunci când se folosesc frecvenţele, amplitudinea deoarece numai în aceste condiţii se pot manifesta
şi puterea câmpului adecvate. Totuşi aspectele privind abilităţile paranormale.
îmbunătăţirea stării de sănătate prin aplicarea Stresul nu numai că interfera cu mecanismele de
microundelor de extrem de joasă frecvenţă modulate nu vedere la distanţă, dar interfera, de asemenea, cu sistemul
au fost niciodată cercetate prin niciun proiect nostru imunitar şi alte procese biologice. Cercetări
guvernamental secret sau nesecret. S-a demonstrat că, în recente, revelate în New Scientist, arată că stresul uman
condiţii bine determinate, aceste unde realizează excitaţia provoacă scăderea, de 1000 de ori, a rezistenţei la
creierului prin semnalele coerente pe care le produc şi otrăvuri. Sindromul Războiului din Golf a fost exacerbat
provoacă efecte specifice în domeniul comportamentului datorită nivelul înalt al stresului soldaţilor. Aceasta a
uman. Printre aceste efecte menţionăm creşterea permis insecticidelor orga-nofosforice şi injecţiilor
imunităţii corpului, inducerea senzaţiei de bine, de antidot la gazele care acţionau asupra sistemului nervos
confort şi de fericire. Au fost efectuate, în schimb, să treacă bariera corp-creier, cu rezultatele neurologice
cercetări privind controlul minţii unor persoane şi nefaste care au urmat. Prin urmare este vital ca nivelul de
ameninţarea vieţii acestora de-a lungul a 18 ani de stres şi anxietatea să fie coborâte pentru a se evita
5 1 O

guvernare conservatoare până în 1997; cercetările au fost supersenzitivitatea la agenţii chimici moderni de care
continuate pe timpul laburiştilor într-un secret şi mai suntem permanent agresaţi, care provoacă o gamă mare
mare. In prezent în Marea Britanie funcţionează un de necazuri începând cu alergiile şi ajungând la cancer.
program de control al minţii cu microunde care implică Procesul de activare a abilităţilor vederii la distanţă
populaţia şi este independent de controlul guvernamental, reduce nivelul neurohormonilor din corp şi furtuna de

43 VedereaPSI la distanţă Să ne facem noi înşine mai sănătoşi


suprastimulare a sistemului nervos care ne orbeşte. Mai
Se pare că pentru a începe să fii sănătos trebuie să
mult, ne creşte rezistenţa de multe ori, la toxinele găseşti o cale de a fi relaxat toată ziua. Odată acest lucru
chimice la care suntem expuşi. realizat corpul nostru devine rezistent nu numai la
toxinele chimice, dar şi la poluarea electromagnetică şi avea nevoie 18 luni de studiu continuu şi de antrenament
radiaţia ionizantă. Numai în aceste condiţii poate fi pentru dezvoltarea capacităţilor de vedere la distanţă la
posibilă vederea la distanţă. învăţând protocoalele ruseşti spionii lor psihici. Aceasta se datora faptului că era nevoie
de vedere la distanţă, acestea au un efect foarte bun de o lungă perioadă de timp pentru a aduce creierul în
asupra corpului de care pot beneficia nu numai starea bazală teta întrucât tehnologia parapsihologică
persoanele interesate în spionaj psihic. avută la dispoziţie era primitivă. Reţeaua neurală din
Cu multe mii de ani în urmă, a fost creată meditaţia creier este aşa de condiţionată de credinţa comună, care a
pentru a scădea nivelul de stres bazai. încă de atunci, stră- provocat spălarea anti-PSI a creierului, încât este nevoie
moşii noştri au observat că stresul interfera cu activităţile de 18 luni pentru a o reconfîgura şi a putea realiza
parapsihologice. Prin mai multe încercări, multe soldate activităţi de vedere la distantă. învăţarea accelerată a
cu insuccese, precedesorii noştri au învăţat să inducă vederii la distantă are nevoie de un sistem de management
stările de conştiinţă care conduc la activităţi paranormale. perfect al stresului pentru a contrabalansa anxietatea
In timpurile moderne, aceste sisteme antice de meditaţie epidemică şi bolile mentale ale lumii moderne şi a realiza
sunt încă utilizate deoarece nu dispunem de alte tehnici reducerea timpului necesar pentru scăderea frecvenţelor
care să inducă aceste stări. creierului.
Se pune astfel întrebarea dacă nu există şi alte metode Există doi factori importanţi care ridică nivelul de stres
de relaxare, care să-1 facă pe individ mai rezistent la al omului. Aceştia sunt suprastimularea sistemului nervos
stres. Spionii psihici experimentaţi par să se afle în starea şi existenţa unor mime negative care degradează
teta de conştiinţă în timpul executării vederii la distanţă. performanţa umană. Cercetarea privind modurile de
Dacă s-ar reuşi ca frecvenţa creierului să treacă în starea perfecţionare a cunoştinţelor noastre asupra vederii la
teta aceasta ar implica nu numai creşterea capacităţilor de distanţă trebuie să se direcţioneze pe reducerea nivelului
vedere la distanţă, dar s-ar obţine şi un sistem de mana- de stres al creierului, precum şi pe studierea celor doi
gement perfect al stresului. factori menţionaţi anterior. Astfel se va reuşi reducerea
Cum poţi învăţa singur vederea la distanţă
nivelului de stres până la intrarea în starea alfa sau teta.
Se va obţine astfel o metodă care accelerează învăţarea
49 vederii la distanţă. Noile puteri ale minţii asupra materiei
sunt posibile numai când creierul este în starea teta, stare
Obţinerea stării mentale de care este nevoie pentru în care se află în mod normal numai cei cufundaţi în
vederea la distanţă starea de meditaţie profundă. Aceasta este starea optimă
pentru întărirea sistemului imunitar şi înlăturarea bolilor
Aşa cum s-a menţionat anterior, armata americană psihosomatice.
50 VedereaPSl la distanţă faptului ca procesele mentale funcţionează în cadrul unor
cicluri feedback negative care degradează calitatea de a
Stresul în organizaţii funcţiona adecvat. Aceste programe mentale şi mime
negative sunt potenţate de organizaţiile în care lucrăm,
Chiar în timpul desfăşurării procesului, cantităţi mari
deoarece şefii şi oamenii lor externalizează aceste mime
de stres interfera cu spionul psihic. Aceasta se datorează
negative la locul de muncă. Organizaţiile, prin urmare, Sistem de management al stresului
suferă de boala stresului uman şi de o mulţime de mime
asociate, dar pe o scară mai mare. Ele ne infectează cu Este nevoie de dezvoltarea unor tehnici puternice care
anxietăţile acestora, ceea ce provoacă ca indivizii care să inducă niveluri de stres bazai coborâte pentru vederea la
muncesc în aceste organizaţii să sufere de stres. La rândul distanţă. Un sistem având ca scop reducerea factorilor de
lor aceştia îl trec culturii organizaţiei. Toate acestea stres, ce duc la îmbolnăviri, poate genera evoluţia în
conduc la ideea că o persoană care ar dori să înceapă domeniul biofizic. Aceasta poate să elibereze activităţile
vederea la distanţă şi este constant condiţionată la locul de PSI cum ar fi vederea la distanţă şi să comute pe off
muncă trebuie să scape de stresul care o inhibă. oncogenele şi genele aflate în legătură cu acestea pentru a
Societatea noastră este prin urmare menită nu numai să nu provoca cancer şi alte boli genetice. Aceste tehnici pot
blocheze abilităţile demonstrabile de activităţi PSI, dar, de fi aplicate şi organizaţiilor şi managerilor acestora care se
asemenea, să avem un randament slab la locul de muncă, remarcă prin stările de anxietate pe care le induc. Un sis-
să îmbătrânim rapid şi să devenim susceptibili faţă de tem de reducere a stresului nu numai că asigură sănătatea
bolile psihosomatice. In fapt 90% din bolile actuale sunt omului şi încetineşte îmbătrânirea, dar reuşeşte să crească
induse psihosomatic. Mediul în care trăim induce stresul, performanţele acestuia.
este o lume a anxietăţii, în care toţi suntem forţaţi să ne
depăşim limitele fizice şi psihologice. Nu e de mirare că Mimele - viruşi mentali
abilitatea de a ne vindeca singuri corpul de boli majore
este aproape necunoscută. Aceste niveluri înalte de stres De asemenea, este necesar să se optimizeze mimele
bazai ale omului modern eliberează un torent de neurohor- (viruşii mentali) pe care o persoană le-a achiziţionat şi
moni şi stimuli electrici care comută pe off acest proces de care îi provoacă boli. Mimele reprezintă în fapt software-
autovindecare. Aceasta înseamnă că remisia spontană a ul mental care modelează reţelele neurale ale omului în
condiţiilor care afectează viaţa, datorată fenomenelor para- moduri unice. Vorbirea unei limbi, conducerea unei
normale subconştiente sau vindecării psihice, este rar maşini, modul de comportare la masă, toate acestea sunt
Cum poţi învăţa singur vederea la distanţă mime pe care le învăţăm şi care ne fac umani. S-a
51
observat că un mare număr de mime pe care le
achiziţionăm în viaţa noastră degradează capacitatea
întâlnită în rândul populaţiei şi, de aceea, îi lipseşte repeta- mentală şi fizică. Prin urmare este nevoie de o listare a
bilitatea de care este nevoie pentru verificări ştiinţifice. mimelor negative care trebuie să fie eradicate, în scopul
eliberării energiei biofizice de care
52 Vederea?SI la distanţă exemplu fumatul, care odată devenit obicei este greu de
stopat. Astfel aceste mime negative pot reveni la suprafaţă
este nevoie ca să însănătoşim corpul, să-1 păstrăm în dacă nu sunt înlocuite cu unele pozitive. în capitolul
formă şi să reziste procesului de îmbătrânire. următor vom prezenta o listă cu mime pozitive simple care
Mimele sunt foarte contagioase şi nu pot fi eradicate cu îmbunătăţesc folosirea câmpurilor biofizice latente.
uşurinţă odată ce au intrat în conştiinţă. Putem cita ca
Efectul utilizării acestor mime pozitive este că reuşesc Mimele axiomatice ale vederii la distantă
să crească potenţialul uman, permiţând persoanei care le
folosesc să-şi îmbunătăţească abilităţile de influenţare de la 1. Scopul este de a-ţi manifesta întregul potenţial în tine
distanţă (imunologia paranormală, psiho-neurală) şi alte însuţi
abilităţi latente. Aceste mime pozitive reduc, de asemenea, 1.1. Trebuie să ne identificăm potenţialul adevărat, care
nivelul bazai al neuronilor de stres şi activitatea lor elec- este mascat sau incomplet datorită filtrării prin creier şi
trică asociată. Toate aceste considerente s-au materializat imprimării de către mediu a mimelor negative, care îl
într-o tehnologie care permite operatorului vederii la corupe şi împiedică o percepţie bună. Elimină aceste mime
distanţă nu numai să spioneze psihic, dar şi să-şi controleze pentru te vedea cine eşti în realitate.
reacţiile la stres, astfel ca să reziste într-un mediu care îi Un spion psihic vede numai realitatea totală. Din păcate
face pe oamenii normali bolnavi fizic şi mental. noi dispunem de un anumit număr de mime care împiedică
funcţionarea paranormală.
Percepţia noastră afectează realitatea şi viceversa.
Protocoale pentru începerea vederii la distantă Un spion psihic trăieşte în realitatea totală. Aceasta este
extinsă o stare de percepţie perfectă în care realitatea nu este com-
promisă de mime negative sau de preconcepţii despre cum
22. într-o cameră liniştită relaxează-te într-un fotoliu gândeşti că eşti. Aceste mime negative reconfigurează reţe-
confortabil lele negative ale creierului pentru a bloca toate fenomenele
23. Utilizează protocoalele de relaxare care au fost paranormale.
Conştiinţa de grup defineşte realitatea de grup.
listate anterior
24. Odată intrat în starea de relaxare, care apare după ce
Un spion psihic trebuie să iasă din percepţia de grup şi
s-a executat întregul protocol de relaxare, se poate
prin urmare din realitatea grupului.
demara procedura rusească de vedere la distanţă extinsă.
Mimele nu numai că distorsionează reţelele neuronale,
Este indicat să înregistrezi programul de relaxare şi alte
dar şi reprogramează câmpurile biofizice latente astfel că
părţi ale acestui
Cum poţi învăţa singur vederea la distanţă 53 ele sunt decuplate. întreaga lucrare este dedicată modului
în care părăsim percepţia de grup pentru a realiza activităţi
protocol, astfel ca să asculţi instrucţiunile cu ochi închişi. de vedere la distanţă. Cheia magică a succesului este
Vizualizează-te repetând următoarele mime. cunoaşterea biofizicii. Odată ce ai perceput realitatea
nefiltrată fără preconcepţii despre ceea ce poţi face şi nu
poţi face,
atunci eşti capabil să părăseşti concepţia comună. modului cum să poţi să utilizezi abilităţile PSI este scopul
Părăsind fluxul conştiinţei de grup poţi să începi să tehnologiei vederii la distanţă.
apreciezi potenţialul ascuns. Vederea la distanţă este atunci 2. Ca un exerciţiu introductiv, trebuie să te relaxezi.
accesibilă individului. Cunoaşterea adevăratului eu şi a 25. Cu ochii minţii imaginează-ţi conştiinţa fixată pe
propriul creier. fantomă poate călători oriunde doreşti şi poate vedea ceea
26. Vizualizează cele trei zone diferite ale creierului ce se întâmplă acolo.
-cortexul, sistemul limbic şi creierul reptilian - ca trei 3.2. Primul pas în procesarea informaţiei pe care o
cercuri concentrice având în centru creierul reptilian ca trimite câmpul biofizic înapoi către creierul tău este
fiind conectat măduvei spinării. listarea replicilor perceptuale pe care le obţinem când
27. Vizualizează câmpul tău biofizic devenind din ce încercăm să vedem la distanţă un anumit loc de interes.
în ce mai puternic absorbindu-se în creier, conexându-se De exemplu:
cu celulele creierului. Acest proces pregăteşte câmpurile
biofizice să interactioneze cu creierul tău la un nivel mai Simţ Percepţie
înalt decât câmpurile morfogenetice. Imaginează-ţi un
câmp biofizic ca o fantomă care absoarbe creierul tău. tactil umed
Cele trei cercuri concentrice ale creierului idealizat devin nisipos
saturate de energia câmpului biofizic. Tu aşezi fantoma sunete hohote de râs
în maşină. adierea vântului
28. Vizualizează un câmp energetic care înveleşte vizual însorit
corpul tău, câmpul biofizic care este continuu cu cel fizic albastrul mării
devenind impregnat cu cele trei mime ale vederii la Adu-ţi aminte să listezi datele nonvizuale la început,
distanţă. Pregăteşte-ţi creierul pentru activitatea de deoarece această informaţie domină atenţia atunci când o
vedere la distanţă. Astfel îţi pregăteşti maşina pentru fixezi pe obiectiv. Astfel noi putem să listăm atributele
vederea la distanţă. sitului perceput de la distanţă, astfel că putem construi o
3. Mecanismele vederii la distanţă. imagine cu ajutorul ochilor minţii asupra a ceea ce este
Odată ce stăpâneşti exerciţiile de mai sus, este acolo. In cazul anterior, obiectivul a fost o plajă nisipoasă
momentul să-ţi trimiţi conştientul biofizic într-un loc pe din Bournemouth pe timpul verii, într-o zi în care vântul
care îl găseşti de interes. sufla dinspre sud-vest. Se pot folosi protocoalele de vedere
3.1.Din starea relaxată vizualizează-te trimiţând corpul la distanţă monitorizată pentru a ajuta la construirea repli-
biofizic către obiectiv, locul de interes. Acest obiectiv va cilor perceptuale. Pentru aceasta este nevoie să ai o
fi un loc pe care îl ştii ca şi când ai antrena corpul biofizic persoană care să te ghideze prin vederea la distanţă extinsă
să urmeze comenzile tale şi să-1 antrenezi pentru vederea ca monitor.
la distanţă. O imagine mentală bună este cea a corpului 4. In acest exerciţiu imaginează-ţi un loc pe care îl ştii
energetic din filmul Ghost în care Patrick Swayze este bine. Acesta ar putea fi locul tău de muncă. Repetă
omorât şi se regăseşte în forma câmpului biofizic. O vizualizarea de la distantă a locurilor actuale. Acest
exerciţiu 5 5

antrenează conştientul biofizic să devină conştient de conştiente de lumea exterioară. Vizualizează-te


locuri îndepărtate. De asemenea, ridică conştientul biofizic plimbându-te în jurul acestui loc, studiind detaliile cu
de la starea morfogenetică latentă la autoconştiinţă. Cu ajutorul conştientului biofizic.
alte cuvinte, antrenezi câmpurile biofizice să devină
29. In acest exerciţiu. Noi începem să antrenăm acurateţe de 15 la sută este normală. Dacă reuşeşti să-ţi
conştientul biofizic să caute psihic locaţii depărtate. Ne îmbunătăţeşti această acurateţe în vederea la distanţă,
păstrăm fixarea pe vederea la distanţă şi începem să atunci ai reuşit să creşti numărul de gene PSI sau eşti în
controlăm ce este acolo, rugând pe cineva să pună unele cadrul unor cursuri de vedere la distanţă. Pentru îmbună-
lucruri în alte locuri decât cele obişnuite, astfel că putem tăţirea acurateţei trebuie să rezolvăm problema stresului.
să antrenăm conştientul biofizic să încerce să dea de ele. Aşa cum am văzut, stresul cauzează o atenţie haotică,
Prin acest exerciţiu se face o introducere lentă la distruge potenţialul vederii la dstanţă, neagă eficienţa
spionarea fizică a unui loc despre care se dispune de o mentală şi creşte entropia sistemului biofizic. Deoarece
bună cunoaştere. corpul şi mintea sunt legate, haosul şi separarea în această
30. In acest exerciţiu noi observăm persoane în casele interfaţă cauzează boli şi blochează vederea la distanţă.
lor. In executarea acestei tehnici, spionul psihic priveşte Primul pas este de a optimiza imaginea personală despre
o formă strălucitoare, care este câmpul energetic al sine şi de a schimba reacţiile la stimulii de mediu, în
persoanei. Relaxează-te. Trimite-ţi conştientul biofizic dorinţa de a tăia haosul (distrugerea entropică).
către casa persoanei şi vânează prin camere până simţi
sau vezi prezenţa lor. Odată ce ai terminat exerciţiul 7.1. în acest exerciţiu te relaxezi şi te vizualizezi într-un
putem să sunăm să vedem dacă ce am văzut este corect. mod adecvat. Cu ochii minţii începi să listezi
31. Putem de asemenea să privim persoana ca un câmp caracteristicile tale individuale şi reacţiile emoţionale la
de energie. în practica vederii la distanţă cauţi o pată de diverse situaţii.
lumină în casa lor, nu neapărat o imagine fizică a acelei
persoane. Compară şi determină care este cel mai bun Caracteristici Caracteristici
mod de localizare a cuiva. Acesta este un exerciţiu pozitive: negative:
preliminar care dezvoltă capacitatea de vedere muncă asiduă stresat
bifuncţională a câmpului nostru biofizic de vedere la demn de încredere uşor de mâniat
distanţă. Aceasta înseamnă că percepţia noastră de modest ambiţios
vedere la distanţă poate privi la lucruri ca obiecte fizice Lista de mai sus reprezintă o persoană imaginară care
sau poate privi la câmpul energetic (aspecte biofizice gândeşte despre sine-însăşi.
sau psihotronice). Pentru un spion psihic, o persoană are Acest exerciţiu este important deoarece te face
două imagini, cea fizică, cea obişnuită, şi cea biofizică, conştient de tine însuţi şi începe să-ţi fie trezite câmpurile
cea a câmpului energetic. Cea pe care o privim depinde biofizice din funcţionarea morfogenetică spre
de intenţiile noastre. conştientizarea unor locaţii îndepărtate. în acest proces,
8. Atenţia aceste câmpuri devin conştiente de tine. Este de asemenea
Din primele exerciţii te vei lovi de problema acurateţei.
important ca tu să devii conştient de programele mentale
Ingo Swann a declarat că la persoanele neantrenate o
din capul tău, astfel
59

ca să poţi curăţa fiinţa ta de numeroasele mime negative nu putem să desfăşurăm vederea la distanţă la fel cum o
care îl fac pe om limitat în capacităţile sale, astfel că noi tăceau strămoşii noştri vânători-culegători. Trebuie să
devenim conştienţi de aceste mime astfel ca să le putem muzică lentă, repetitivă, ritmică aduce în mod natural
optimiza pentru vederea la distanţă. ascultătorul în starea alfa. în această stare creierul
funcţionează mult mai eficient. Prin această metodă
9. In acest exerciţiu începe reprogramarea ta cu noi limbile străine pot fi învăţate în şase săptămâni.
mime şi software prin luarea deciziei a ceea ce doreşti să 11.1. Odată ce dispui de aceste colecţii de muzică
fii şi ceea ce nu doreşti să fii. barocă, ascultă muzica în timp ce repeţi protocoalele 1-10.
Ce doresc să fiu: Ce nu doresc să fiu: Observă cum eficienta vederii la distantă se îmbunătăţeşte
un spion psihic un orb psihic şi că îţi este mai uşor să contactezi câmpurile biofizice.
empatic inconştient a ceea ce simt Muzica barocă dezvoltă reţelele neuronale care funcţio-
persoanele din jurul meu nează în stare alfa şi printr-un proces de feedback pozitiv
intuitiv incapabil să citesc lumea conduce creierul operatorului vederii la distanţă să fie
conectat într-un mod care permite vederea psihică.
Lista anterioară este un exemplu de ceea ce o persoană
normală poate să se programeze. Acum se poate introduce prima regulă a vederii la
distanţă: cu cât undele creierului sunt mai joase cu atât
10.In următorul exerciţiu începi să vizualizezi că mai eficientă este funcţionarea câmpurilor biofizice.
dispui Aceasta se datorează faptului că frecvenţe joase consumă
de abilitatea de a fi conştient de câmpurile tale biofizice. puţină energie rămânând mai multă disponibilă pentru
Vizualizează câmpul tău de vedere la distanţă, asemănător vederea la distanţă.
cu
al unei fantome. Acesta părăseşte corpul şi călătoreşte spre 11. Muzica barocă continuând să se audă în surdină, va
locaţia pe care ai hotărât-o. începe antrenamentul în starea alfa. Acesta va facilita
32. Tu poţi proiecta câmpul tău de vedere la distanţă vederea la distanţă a oricărui sit de interes. Prin această
în afara corpului. Vizualizează-1 părăsind corpul şi metodologie se poate începe creşterea capacităţii de
examinând camera în care te afli din punctul său de vedere la distanţă de la o acurateţe 15% de care dau
vedere. dovadă operatorii neantrenaţi.
Câmpurile tale biofizice vor deveni conştiente de 11.1. Alege un loc pentru vederea la distanţă care te
evenimente ce se petrec la distanţă. Vizualizează câmpul interesează şi începe să priveşti orice lucru care atrage
vederii la distanţă plecând din corpul tău, mergând spre atenţia conştientului biofizic. In locurile care te intere-
locul pe care l-ai ales. Priveşte ceea ce vezi acolo, ceea ce sează, atenţia ta este păstrată la un nivel înalt, care îi
se întâmplă la acea locaţie îndepărtată. amplifică eficienţa. Păstrează un jurnal al vederii la
11. In următorul protocol se foloseşte muzică barocă. distanţă şi observă progresele pe care le faci, pe măsură ce
Cercetătorii parapsihologi din est au descoperit că această îţi perfecţionezi tehnica.
distanţă 61

33. Repetă practica pentru creşterea acurateţei: prima persoană în casa sa, apoi telefonează-i pentru a vedea
dată utilizează vederea la distanţă pentru a găsi o cât ai fost de eficient.
34. Roagă apoi un prieten să ascundă un obiect în casa ale creierului. Structurile reptiliene sunt înglobate în
sa şi utilizează vederea la distanţă pentru a-1 găsi. sistemul limbic care la rândul său este înconjurat de
35. Utilizează vederea la distanţă pentru a călători spre cortex. Aceste trei structuri majore ale creierului sunt
o locaţie aflată la distanţă şi priveşte pentru o obţine conectate intim între ele. Interacţiunile acestora
detalii pe care le poţi controla când vei face o vizită în controlează starea noastră de stres. Acest sistem este
acel sit. activat de orice stimul care este perceput ca o ameninţare.
36. în final practică vederea la distanţă pentru feno- Noile mime, cum ar fi cele legate de învăţarea unei noi
mene ciudate, locuri sau alte lucruri de interes pentru meserii, au un efect similar asupra sistemului de stres din
tine. creier. Cum are loc degradarea fiziologică mediată de
stres a abilităţilor noastre fizice, mentale şi biofizice?
Acest proces începe cu locus ceruleus , care este o parte
Vederea la distanţă extinsă avansată din creierul reptilian. Comportamentul ritual, aderenţa la
status quo, o ordine rigidă, supunerea inferiorilor şi
Pentru activităţi de tip vedere la distanţă extinsă dominaţia asupra acestora sunt factori cheie care fac ca
avansată este necesară starea teta. Obţinerea acestui nivel structurile reptiliene să activeze sistemul de stres al
de relaxare necesită apelarea la tehnici speciale. Atât creierului. Pot fi incluse aici şi ataşamentul faţă de lideri,
americanii cât şi ruşii care practică vederea la distanţă ideea că lumea materială este singura realitate, precum şi
extinsă utilizează biofeedback-ul şi monitorizarea electro- natura sa nedistructivă.
encefalogramei pentru atingerea acestei stări. Prezentăm Efectul net al factorilor expuşi este de reducere a
în continuare o tehnică specializată de atingere a stării stimulării sistemul de stres al creierului. Totuşi, natura
teta fără biofeedback electronic. nedeterministă a lumii moderne sapă la baza acestor fac-
tori, ceea ce reduce cantitatea de stimul necesară activării
Sistemul de stres al creierului locus ceruleus. Deoarece această structură este strâns
legată de „detonarea" sistemului de stres al creierului,
La început să analizăm procesele relative la stres care omul modern este într-o stare perpetuă de stres.
fac ca diverse persoane să atingă cu dificultate stările de Se poate deduce de aici importanţa lărgirii vederilor în
relaxare alfa şi teta. în creier, vechile şi noile structuri lumea modernă, astfel ca fenomenele parapsihologice să
sunt încorporate într-un mecanism prin care organismul apară ca o extensie a ştiinţei, ca prin intermediul acestora
poate răspunde la stres. Structura creierului este legată la să se ridice pragul de stabilire a stării de stres a unei
structurile reptiliene care sunt moştenite din cele mai persoane afectate. Atunci când sunt explicate în mod clar,
vechi timpuri. Din sistemele neurologice ale reptilelor au
evoluat 2 The Locus ceruleus, also spelled locus caeruleus or locus
structurile creierului mamiferelor, cele mai avansate zone coeruleus (Latin for 'the blue spot'), is a nucleus in the brain stem
involved with physiological responses to stress and panic.
62 Cum poţi învăţa singur vederea la distanţă
VedereaPSI la distanţă
63
cu exemple de cum ar putea îmbunătăţi viaţa noastră,
noile fenomene scad nivelurile de stres prin aprinderea fenomene nu pot fi asimilate cu conceptul propriu despre
imaginaţiei. Vederea la distanţă şi imunologia neurală, realitate. Un prim exemplu în această ordine de idei este
psiho, paranormală sunt două astfel de idei. Ideea că prin descrierea subiectivă şi limbajul ocult pe care îl utilizează
câmp biofizic latent se poate creşte conştiinţa, ceea ce ar fizica pentru a descrie fenomenele paranormale. Această
crea posibilităţi pentru interacţiuni la distanţă, pentru descriere neştiinţifică a realităţii poate fi sau nu bazată pe
spionarea psihică, vindecarea corpului şi întârzierea sau adevăr, dar savanţii fac imposibilă decodarea, astfel ca să
chiar inversarea procesul de îmbătrânire, este o idee poată fi aplicată la ştiinţa convenţională. Aceasta conduce
valoroasă care ne înfierbântă imaginaţia. Bazele ştiinţifice la scepticism.
ale procesului de vindecare a corpului (materiei) prin 37. Fenomene care văzute de cursant intră în conflict cu
efortul propriei minţi nu au fost până acum bine stabilite, bunul simţ. Un exemplu ar putea fi ideea că vrăjitoarele
deşi nimeni nu neagă existenţa acestuia. Cele expuse ar zboară pe o coadă de mătură, despre care noi ştim că are
putea fi considerate ca o cale de demonstrare a acestui proprietăţile aerodinamice ale unui bric.
fenomen. 38. Noi moduri de gândire care dărâmă părerile proprii
O explicaţie a vederii la distanţă este necesară, despre sine însuşi, făcând cursantul să se simtă minima-
deoarece nu multă lume înţelege mecanismele implicate, lizat. Multe din grupările din New Age încearcă să
stresul modern obturând activităţile paranormale. Vederea coboare stima despre propria persoană a participanţilor,
la disatnţă extinsă trebuie prin urmare să lărgească astfel ca acestora să li se poată spăla creierele, pentru a
vederile lumii actuale prin extinderea imaginii comune accepta dogmele cultului. Aceste culturi sunt prin urmare
asupra a ceea ce este posibil să se includă în viziunea PSI metode sigure de blocare a vedere la distanţă şi a
fenomenelor PSI pentru membrii respectivului cult.
mediată prin câmpuri biofizice.
Vederea la distanţă şi PSI le-ar permite să aibă propria
concepţie despre realitate, să gândească prin propriul
Detonatori ai sistemului de stres al creierului
creier şi să pătrundă falsitatea şi întunecarea doctrinei
cultului.
Ştiinţa este instrumentul cel mai sigur pentru
explicarea vederii la distanţă, în momentul în care 4. Practica vederii la distanţă şi PSI trebuie văzută ca
considerăm aceste fenomene ca o ramură a biofizicii, pe un mijloc de a creşte stima de sine a cursantului prin
care abia acum încercăm să o înţelegem. Invers, pentru demonstrarea faptului că îi stă în puteri de a fi un
dezvoltarea abilităţilor de vedere la distanţă la diverse supraom. Părerea despre sine se adresează direct
persoane, trebuie să evităm acele lucruri care activează creierului reptilian. Dominaţia şi introducerea ordinii sunt
locus ceruleus. Printre acestea sunt: părţi integrale ale programării creierului reptilian. Orice
sporeşte importanţa pe care şi-o acordă persoana va
1. Idei şi limbaj prost definite, între care cursantului îi reduce anxietatea şi stimularea sistemului de stres al
este greu să găsească un fir director, astfel că aceste noi creierului şi ca urmare persoana respectivă se va simţi
confortabil. Prin urmare este nevoie de o stimulare a autoimportanţei demonstrând
64 PSI la distanţă singur vederea la distanţă
Vederea Cum poţi învăţa
65

persoanelor că pot avea experienţe în toate domeniile tinerii tăi colegi să vină cu feedback-ul lor, pro sau
vederii la distanţă şi PSI, pentru a avea reacţii pozitive. contra ideilor tale. Aceştia vor fi rugaţi să-şi exprime
De fiecare dată când îşi vor aminti de vederea la distanţă strategiile
şi PSI ei vor retrăi această stare plăcută fizică şi mentală. lor de ajutor pentru perfecţionarea activităţii. Astfel vei
Aceasta asigură un feedback pozitiv al practicării vederii avea un feedback real fără ca subordonaţii sau tu să
la distanţă, ceea ce va face persoana să dorească astfel de credeţi că te insultă atunci când spun adevărul. Câştigi
experienţe şi să fie capabilă să implementeze aceste astfel respectul colegilor deoarece admiţi că ideile tale nu
lucruri pe care le-au învăţat, sunt perfecte şi că eşti un om care cere ajutorul. De
39. Dezvoltarea scopului de a deveni stăpânul minţii şi asemenea, îi faci să crească în proprii lor ochi, deoarece îi
corpului şi reprogramarea structurilor reptiliene ale implici în procesul de decizie. Odată ce aţi stabilit
creierului pentru vederea la distanţă astfel ca acesta să împreună un anumit curs al activităţilor, cresc şansele de
fie fixat pe ea. în această stare spionul psihic ignoră implementare, deoarece au fost cu toţii incluşi.
factorii de stres care în mod normal l-ar fi pus în stare 44. Imprimă acest stil de muncă şi subordonaţilor.
de anxietate. Un bun exemplu de fixare a acestui scop 45. Departamentul şi compania vor avea astfel de
pentru creierul de reptilă este crocodilul care, dacă se întâlniri în mod regulat. Acestea vor deveni sesiuni de
aruncă cu pietre în el, va ataca sau va pleca. Totuşi dacă feedback, în care se construieşte spiritul de echipă.
priponeşti o capră în faţa crocodilului înfometat, acesta
va ignora hărţuiala şi va ataca capra. Desigur, mulţi cititori au recunoscut aici câteva
40. Evident, mimele vederii la distanţă pot fi transmise elemente de ştiinţa managementului. Ideile noi care
prin organizaţii de către colegi. Comportamentul survin sunt că pentru dezvoltarea vederii la distanţă şi
optimizat demonstrat de operatorul vederii la distanţă la PPNI locul de muncă trebuie folosit ca un mijloc de a
locul de muncă poate fi copiat. Acest comportament imprima noi mime care coboară nivelul bazai al
sistemului de stres al creierului şi prin urmare sunt
asigură şi creşterea auto importanţei.
amplificate capacităţile de vedere la distanţă şi, în
general, din domeniul PSI. Noi ne petrecem o bună parte
în continuare prezentăm principiile
din viaţă la serviciu, astfel că este necesar să utilizăm
autoimportanţei:
timpul petrecut acolo pentru a ne obişnui cu modul
vederii la distanţă de gândire. In acest proces, cresc
41. Acordă respect superiorilor fără să fii servil. Fă-i să
rezultatele obţinute la serviciu, iar munca nu mai pare atât
simtă că ei sunt mai presus decât ordinea impusă.
de grea. Energia biofizică disponibilizată poate fi atunci
42. Tratează persoanele din subordine ca egali, dar în
utilizată pentru a păstra corpul sănătos şi pentru a lupta cu
acelaşi timp fa-i să ştie că tu ai ultimul cuvânt.
succes împotriva diverselor maladii. Executarea acţiunilor
43. Ai întâlniri regulate în care, la insistenţa ta, mai
enunţate anterior determină persoanele să urmeze ideile şi
să execute dorinţele şefului. Astfel, stresul mental este excelează la serviciu şi vine acasă plin de energie, pe care
anulat şi se îmbunătăţeşte sănătatea. Rezultatul final se o poate folosi în vederea la distanţă.
materializează în crearea unui spion psihic capabil, care

56 VedereaPSI la distanţă 51. Controlează atenţia directă şi focalizeaz-o asupra


structurilor reptiliene, direct asupra locus ceruleus.
în următoarea secţiune ne ocupăm cu enunţarea proto- Comandă locus ceruleus să închidă sistemul de stres al
coalelor pentru amplificarea vederii la distanţă extinsă creierului. Atât de puternică este rază laserului mental
care nu numai că anulează stările beta (stresante) dar, în încât lumina sa poate reprograma centrele creierului.
plus, induce starea teta şi alte stări pozitive care asigură 52. Reprogramează locus ceruleus pentru a fi fixat pe
însănătoşirea. Cum poţi învăţa singur vederea la distanţă

67
Protocoale pentru amplificarea vederii la distanţă
vederea la distanţă şi a ignora toţi factorii de stres
extinsă şi a altor aptitudini paranormale
deoarece aceştia ameninţă viaţa prin focalizarea acestor
46. Relaxează-te folosind protocoalele de relaxare men- gânduri spre structurile reptiliene cu puterea razei
ţionate anterior. laserului mental.
47. Focalizează-ţi atenţia asupra talamusului, care se află 53. Focalizează laserul mental asupra atenţiei directe
în sistemul limbic. Această parte a creierului controlează din sistemul limbic. Observă hipotalamusul, căruia îi
atenţia. Sistemul limbic, ca un întreg, controlează comanzi să coboare stimularea neurochimică şi electrică
emoţiile, procesarea datelor, memoria şi elaborarea a sistemului de stres, astfel ca să atingi starea teta de
deciziilor. conştiinţă.
48. Concentrează-ţi atenţia asupra talamusului şi vizuali- 54. Reprogramează hipotalamusul să ignore toţi factorii
zează-te în centrul creierului. stresanţi, deoarece aceştia ameninţă acum viaţa. Un
49. Vizualizează-te în talamus cu o armă cu rază laser. exemplu de cum să programezi aceste zone non-limbaj
Aceasta este reprezentarea mentală a voinţei tale care ale creierului este să vizualizezi starea ta de stres ca un
activează talamusul, ceea ce permite dezlănţuirea balon uriaş cu aer, care se dezumflă uşor pe măsură ce te
laserului mental declanşat din talamus. relaxezi.
50. Vizualizează laserul mental ca fiind foarte puternic 55. Permite atenţiei directe să călătorească spre glanda
astfel că dă foc talamusului, care devine o sferă de pituitară şi să comande închiderea hormonilor de stres
lumină care iluminează întregul creier într-o explozie de care induc starea de anxietate a creierului şi a trupului
lumină. Această lumină a laserului mental se numeşte toată ziua. Vizualizează-te închizând fluxul acestor
atenţie directă şi are epicentrul în această zonă a substanţe care induc stresul.
creierului. 56. De ia glanda pituitoare urmăreşte căile hormonale
către glandele suprarenale. Declanşează laserul mental mult va fi diminuat răspunsul prin stres. Prin acest
spre aceste glande şi comandă-le să închidă sistemul de mijloc se dezvoltă un sistem feedback puternic care
răspuns hormonal luptă-fugă şi să închidă feedbackul coboară nivelurile de stres ale corpului de fiecare dată
pentru închiderea sistemului de stres al creierului. când utilizăm vederea la distanţă.
Comandă întregului sistem hormonal să închidă
răspunsul (fugă-luptă) al sistemului de stres al creierului. Protocoalele anterioare sunt printre cele mai puternice
Cu cât sistemul limbic este mai inundat de răspunsuri forme de management ale stresului, o concentrare a
pozitive prin utilizarea vederii la distanţă, cu atât mai mijloacelor psihotronice utilizate de ruşi. Prin utilizarea
58 VedereaPSI Ia distanţă Cum poţi învăţa singur vederea la distanţă 69

acestora se obţin influenţe pozitive şi asupra corpului, vizualiza informaţia care vine de la câmpurile biofizice. De
minţii şi câmpurilor biofizice. asemenea, energia este consumată şi pentru deschiderea
S-a constat că energia utilizată de gânduri în creier şi în ferestrei asupra acestor câmpuri biofizice. Energia de
corpul biofizic este proporţională cu frecvenţa. In starea activare este foarte mare şi pragul necesar trebuie să fie
beta frecvenţa este în jurul a 28 Hz atunci când eşti disponibil pentru a permite câmpurilor biofizice să se
neliniştit. In starea teta frecvenţa este în jurul a 7 Hz. combine cu câmpul pământului
Aceasta înseamnă că prin operarea în teta, persoana poate la frecvenţa rezonanţei Shumann. Când se realizează
gândi utilizând un sfert din energia care este utilizată în aceasta, câmpul biofizic este eliberat din câmpul de
starea beta. Fiind într-un mod atât de eficient de gândire, inhibare şi pot avea loc activităţi de vedere la distanţă şi
din punct de vedere energetic, persoana în teta are bilocaţia.
suficientă energie pentru a gândi de patru ori mai bine.
Astfel poate gândi de patrii ori mai repede sau de patru ori Ultimul pas în vederea la distanţă extinsă, după
mai la obiect. Creşterea intuiţiei şi a inteligenţei permite obţinerea stării teta, este de a vizualiza replicile
spionului psihic să prospere în lumea afacerilor. Investi- perceptuale pe care le obţinem când încercăm vederea la
torul îşi poate spori profitul obţinut pe pieţele de capital distanţă spre un sit de interes. De exemplu:
prin utilizarea vederii la distanţă pentru a vedea psihic ce
este probabil să se întâmple în viitor pe piaţă. Implicaţiile SIMŢ PERCEPŢIE
financiare ale vederii la distanţă vor fi abordate în conti- tactil dur
nuare. metalic
Prin utilizarea a numai un sfert din energia care ar fi sunete zgomot de cablu
consumată atunci când este în starea de conştiinţă beta, sunetul vântului
operatorul PSI îşi poate extinde timpul de gândire şi muncă vizual turn de oţel
de patru ori. Creşterea vigorii şi rezistenţei în munca fizică coloane de oţel
şi mentală determină ca o persoană în vederea la distanţă Adu-ţi aminte că, la început, trebuie să fii concentrat
antrenată să îşi depăşească competitorii. Vigoarea şi asupra datelor nevizuale, deoarece informaţia vizuală
inteligenţa astfel crescute pot fi folosite de asemenea în domină atenţia odată ce te-ai fixat asupra ţintei. Astfel se
vederea la distanţă. Activităţile PSI cer energie pentru a poate crea o imagine mentală a atributelor sitului astfel că
putem să construim o imagine completă, a ceea ce poate fi, tocoalele şi exerciţiile de vedere la distanţă extinsă, dar
în mintea noastră. In cazul anterior ţinta a fost Turnul acum dintr-o stare de conştiinţă mai înaltă. Vei descoperi
Eiffel. Se pot folosi protocoalele de vedere la distanţă că nivelul tău a crescut odată ce eşti în teta. Iţi va lua cel
pentru a construi replici perceptuale atunci când în preajma puţin o lună de practică înainte de a scurta protocoalele de
ta este o persoană care să te ghideze prin activităţile de relaxare pentru a intra în teta. Cu trecerea timpului starea
vedere la distanţă extinsă avansate. teta va deveni din ce în ce mai uşor de dobândit,
Odată ce ai intrat în starea teta, poţi să repeţi pro-
70 VedereaPSI la Cum poţi învăţa singur vederea la distanţă
distanţă
11

concomitent cu creşterea capacităţilor PSI, a funcţionării rezonează cu rezonanţa Schumann a pământului. în


mentale şi a sănătăţii fizice. această stare efectul negativ al câmpului de inhibare
este anulat de câmpul biofizic mai puternic al
pământului. Astfel, corpul biofizic va putea părăsi
Protocoale pentru începerea vederii la distantă corpul şi va începe vederea la distanţă extinsă. Atunci
extinsă când conştiinţa se trezeşte în corpul biofizic, bilocaţia,
conştiinţa fiinţei reale la obiectiv, începe. Aceasta este o
stare analoagă cu cea a visării lucidă.
57. Starea teta este primul pas în stabilirea vederii la
distanţă extinsă. 62. înaintea începerii vederii la distanţă treci în revistă
58. Cunoaşterea mecanismelor sistemului de stres al input-urilQ senzoriale pe care le obţii de la punctul
creierului implicate în coborârea ritmurilor creierului. indicat prin coordonatele de pe hartă.
59. Dezvoltarea procesului de gândire focalizat (atenţie 63. Atenţia direcţionată fixată pe câmpul biofizic, care a
direcţionată). fost trimis să identifice locurile, creează conştiinţa
60. Atenţia direcţionată poate fi utilizată pentru a se vederii la distanţă. Utilizarea repetată a acestei
focaliza asupra sistemului imunitar sau pentru a conştiinţe dezvoltă fenomenul de vedere la distanţă.
ameliora cancerul, o metodă pusă la punct de dr. Cari 64. Trimiterea conştiinţei biofizice să spioneze locurile
Simonton. Această arie de cercetări este cunoscută în de interes. Cu cât această tehnică a fost practicată mai
literatura de specialitate sub numele de „Imunologie mult cu atât mai puternică devine atenţia.
psiho-neurală paranormală". In vederea la distanţă 9. Ca exerciţiu se recomandă practicarea vederii la
extinsă, atenţia direcţionată este utilizată pentru distanţă asupra unor persoane cunoscute sau care îţi par a
reprogramarea sistemului de stres al creierului pentru a fi interesante. Aceasta conduce la perceperea de la
coborî frecvenţa din starea beta în starea teta. distanţă.
61. Conştiinţa poate fi proiectată afară din corp, aceasta 10. în vedrea la distanţă avansată practicată de ruşi,
este fundamentul vederii la distanţă. Starea teta este uşa atenţia direcţionată poate creşte până la un punct în care
spre câmpul biofizic. In starea teta câmpul biofizic se
pot spiona documente de interes şi chiar se pot accesa
date Sistemul limbic controlează voinţa oamenilor. Noi
din calculator. elaborăm decizii pe baza prelucrărilor de informaţii din
sistemul limbic, pe care apoi le raţionalizăm utilizând cor-
texul (materia gri, aflată în partea exterioară a creierului).
Protocoale vederii la distanţă extinsă super- Prin urmare, structurile limbice controlează comporta-
avansate mentul uman. Reprogramarea acestei zone a creierului
este de cea mai mare importanţă pentru toate aspectele
Luarea deciziilor în creier performanţei PSI.
72 VedereaPSI la Cum poţi învăţa singur vederea la distanţă 73
distanţă

Protocoale pentru reprogramarea centrilor 66. Reprogramează hipotalamusul pentru a diminua


creierului limbic pentru vederea la distanţă nivelul de stres bazai la teta prin focalizarea laserului
mental asupra acestui centru nervos din creier cu dorinţa
1. Focalizează lumina laserului mental al atenţiei de a închide starea de anxietate.
direcţionate, care este declanşat de talamus, asupra restului 67. Reprogramează amygdala3, centrul plăcerii din
sistemului limbic şi comandă-i sistemului limbic să ignore creier,
toţi factorii de stres care nu ameninţă viaţa. Vizualizează
voinţa ta înconjurând raza laserului mental, reprogramând 3 în zona mediană a lobilor temporali există o arie corticală numită
fiecare centru al creierului pe care îl atinge. Amygdala. Această structură face parte din sistemul limbic - cel
2. Scopul acestui exerciţiu este de a reuşi să fii capabil răspunzător de emoţii, comportament şi memorie pe termen lung.
să obţii starea teta chiar în starea de veghe, ca să fii astfel să activeze receptorii de plăcere de fiecare dată când
capabil să intri în rezonanţă cu frecvenţa Schumann a câm execuţi vederea la distanţă, astfel ca sistemul limbic să fie
pului biofizic al pământului. Astfel, poţi prezenta aptitudini inundat cu emoţii pozitive în astfel de situaţii. Astfel, se
paranormale chiar atunci când trebuie să faci faţă stabileşte un sistem de feedback pozitiv prin care sistemul
câmpului de inhibare. Operând constant în starea teta limbic obţine stimuli emoţionali pozitivi de fiecare dată
operatorul PSI devine din ce în ce mai detaşat de câmpul când practici vederea la distanţă. Deoarece sistemul limbic
de inhibare uman şi prezintă o latenţă PSI din ce în ce mai controlează procesul de luare a deciziilor, aceasta va
mare. Vederea la distanţă este prima dintre aceste abilităţi, conduce la motivarea de a practica mai mult vederea la
urmată de simţirea de la distanţă şi apoi de influenţarea de distanţă, pe măsură ce o practici. Pe măsură ce va trece
la distanţă. timpul, sistemul limbic va încorpora vederea la distanţă în
portofoliul de simţuri. Astfel vei dispune permanent de un
Pentru a reprograma sistemul limbic: al şaselea simţ.
65. Reprogramează talamusul pentru a amplifica atenţia 68. Priveşte sistemul limbic ca un întreg şi analizează
ta şi pentru a produce laserul mental de care este nevoie conexiunile acestuia cu cortexul şi cerebelul. Concen-
pentru atenţia direcţionată. trează-te asupra lobilor temporali, care sunt asociaţi cu
vederea la disatanţă. Programează-i să permită vederea la puternice cu câmpurile biofizice ale pământului. Astfel
distanţă. Prin aceste conexiuni alimentează restul se poate atinge starea elevată asemănătoare intrării în
creierului cu stimuli emoţionali pozitivi prin intermediul transă cu care lucrează în Rusia cei ce influenţează de la
transmi-ţătorilor neurochimici şi semnalelor distantă. Astfel de stări mai sunt atinse şi de maeştri
neuroelectrice, până la un punct în care creierul trăieşte o yoga, care şi-au dezvoltat controlul asupra propriului
condiţie de transă orgasmică de fiecare dată când practici corp, precum şi al lumii care îi înconjoară.
vederea la distanţă
69. Prin practica aceasta creierul poate fi condus spre 3. Reprogramează-ţi cortexul temporal pentru a executa
niveluri din ce în ce mai joase de teta. După un timp se simulări de vedere la distanţă şi pentru a prelucra datele
ajunge la delta care permite conexiuni din ce în ce mai
74 PSI la distanţă singur vederea la distanţă
Vederea Cum poţi învăţa
75

obţinute care sunt foarte complexe. Vizualizează-te în utilizeze procedeul lui Tesla cu bila în mâna dreaptă şi o
această zonă a creierului şi imaginează-te reprogramând tavă poziţionată dedesubt. Bila va cădea în tavă atunci
acest centru al creierului ca şi când acesta ar fi un când adormi în timpul perioadei când eşti în teta.
calculator care execută orice comandă pe care i-o dai. 4. Reîntoarce raza laser a atenţiei direcţionate spre
Deschide toate zonele cortexului pentru a amplifica glanda pituitară şi comandă-i glandei tale să închidă
capacităţile de prelucrare a datelor până la nivelul Tesla, în sistemul de stres al creierului de fiecare dată când cortexul
care poţi vizualiza scenarii complete, diagrame, circuite execută simulări de vedere la distanţă sau procesări de
etc. Acest nivel poartă numele genialului Nicola Tesla, date. Atenţia direcţionată este apoi focalizată asupra
geniul electricităţii, care ar fi putut vizualiza circuite sistemului limbic pentru a comanda acestor centri nervoşi
complete în capul său şi aparate în forma lor schematică, din creier să inunde creierul propriu cu emoţii plăcute de
cu o precizie mergând până la sutimea de milimetru. El fiecare dată când îţi dezvolţi capacităţile cortexului.
obişnuia să stea într-un fotoliu, să închidă ochii şi să Această acţiune
proiecteze schemele aparatelor electrice cu ochii minţii. produce un ciclu cu feedback pozitiv care va face ca
Avea într-o mână o bilă mare care avea sub ea o tavă. dezvoltarea cortexului în aceşti parametri să fie perma-
Atunci când adormea, bila cădea în tavă cu zgomot şi îl nentă. Această tehnică amplifică puterea minţii într-un
trezea. Printre aparatele descoperite de Tesla este şi bobina mod care este similar cu metodele psihotronice utilizate de
care îi poartă numele şi care este folosită în aparatele anti- ruşi.
vedere la distanţă. De asemenea, transmitătorii lui Tesla au 5. Intoarce-ţi raza laser a atenţiei direcţionate către
fost folosiţi ca raze ale morţii de armata americană pentru structurile reptiliene ale creierului tău şi comandă câmpu-
apărarea strategică împotriva rachetelor balistice şi rilor biofizice ale vederii la distanţă să preia controlul
împotriva OZN-urilor. asupra detonatorului sistemului de stres al creierului,
Când se utilizează pentru prima dată această formă astfel ca oricare ar fi factorul de stres care acţionează, să
avansată de vedere la distanţă extinsă se recomandă să se nu pierzi niciodată conexiunea cu vehiculul tău biofizic.
CAPITOLUL III

Metoda cinema

Metoda cinema este o cale specializată de dezvoltare a


capacităţilor de vedere la distanţă. In cadrul activităţilor
PSI este esenţială încetarea sporovăielii interne, acea
conversaţie internă pe care o avem în interiorul capetelor
noastre. Metoda cinema este aşa de importantă deoarece
este un mijloc prin care se poate curăţa mintea cuiva. Când
privim ecranul de cinema încetăm să ne mai vorbim.
Liniştea mentală este un iniţiator major al vederii la
distanţă, totuşi cel mai important fiind starea teta, aşa cum
a fost descrisă în capitolul anterior.
De ce curăţarea (golirea, clarificarea) minţii ajută
vederea la distanţă? Să ne imaginăm un spion psihic că îşi
proiectează conştiinţa sa asupra obiectivului. Câmpul
biofizic transmite informaţia înapoi creierului. Un spion
psihic care gândeşte constant la alte lucruri nu va
recepţiona în cele mai bune condiţii informaţia primită.
Curăţarea minţii de discuţiile interne se realizează prin
focalizarea atenţiei, folosind metoda atenţiei directionate.
Atenţia direcţionată este utilizarea ghidată a percepţiei
pentru a permite vederea la distanţă. Această tehnică imită
activitatea de privire la cinema sau la TV. Prin simularea
fixării atenţiei ca şi când am privi la TV, se obţine un
mijloc important de realizare a vederii la distanţă. Odată
ce atenţia direcţionată a fost stabilită aceasta se poate
utiliza pentru a ne focaliza asupra informaţiei pe care
corpul biofizic ne-o transmite în timpul unei sesiuni de
vedere la distanţă.
78 încearcă să opreşti
gândirea ta pentru 10
Vederea PSI la distanţă
secunde. Vei observa
Ca prim exerciţiu că liniştea mentală este
dificil de obţinut. o tehnică importantă şi
Motivul este că suntem puternică deoarece
condiţionaţi de mimele utilizează mima
care ne infectează încă potentă de a privi la
de la naştere. televizor pentru a
Revederea constantă a eradica mima de
vieţii noastre şi a sporovăială internă.
experienţelor prin care Deoarece ambele
am trecut printr-un mime sunt deosebit de
dialog mental non-stop puternice, ele se
este o normă a închid una pe cealaltă,
oamenilor. Părinţii şi provocând liniştea
bunicii noştri ne-au mentală de care este
transmis această mimă. nevoie pentru o
Mimele recon- legătură clară între
figurează reţelele câmpul biofizic şi
neurale din creier creierul corpului fizic.
astfel că programele Această legătură
minelor sunt ataşate la este deschisă prin
sinapsele şi celulele utilizarea vederii la
creierului. Astfel, distanţă controlată,
creierul ne forţează să care devine apoi o uşă
ne vorbim nouă înşine atunci când se practică
în lumea mentală şi ne vederea la distanţă
blochează astfel extinsă. Vederea la
semnalele paranormale distanţă este cel mai
subtile pe care le puternic iniţiator al
primim. PSI deoarece este o
activitate PSI vizuală
şi angajează mima
„privind TV şi filme".
Utilizarea Mulţi oameni au privit
obiceiului de a privi câteva ore zilnic la TV
la televizor şi la încă din copilărie.
Persoanele de peste 50
cinema de ani nu au privit
Metoda cinema este televizorul, în
majoritate, decât de la
vârste de peste 10 ani. pur militare, astfel că
Astfel, la aceste erau strâns controlate
persoane, această de KGB şi GRU. In
mimă este destul de prezent, orice persoană
Metoda cinema 79
din Rusia poate învăţa
slabă, deoarece reţeaua vederea la distanţă.
neurală a creierului este
instabilă de la naştere şi Protocoale ale
până la 5 ani. Insă metodei cinema
majoritatea oamenilor
mai tineri au fost 70. La începutul
puternic condiţionaţi de practicării metodei
televiziune, astfel că, cinema, este necesară
pentru ei, aceasta este o construirea unui
bună tehnică de ecran de cinema
învăţare a vederii la mental în ochiul
distanţă, o tehnică care minţii.
le permite să aibă 71. Acest ecran de
televiziunea mentală în cinema este desenat
ochiul minţii, arătându- în direcţia acelor de
le imagini. Când cineva ceasornic cu o
învaţă vederea la flacără albastră de
distantă, este dificil să către laserul mental
obţină starea mentală al atenţiei
necesară deoarece direcţionate, puţin
suntem înconjuraţi de înainte trimiterii
persoane care iau în câmpului biofizic
derâdere conceptul de spre obiectiv.
PSI. In Rusia există o 72. Ecranul este
stare de lucruri diferită; umplut cu un foc
lumea acceptă existenţa albastru, apoi devine
PSI, astfel că toţi vor să transparent pentru a
afle la ce performanţe recepţiona imaginile
vederii la distanţă.
în domeniul vederii la
Acest lucru pare
distanţă s-a mai ajuns.
dificil de realizat,
Din păcate, aceste
însă acest exerciţiu
activităţi sunt activităţi
nu face altceva decât
să deschidă vederii la distanţă.
televiziunea mentală Deoarece atenţia
a creierului, astfel ca direcţionată este atât
să poţi folosi ecranul de importantă pentru
pentru a privi metoda cinema vom
imaginea emisă de prezenta în continuare
câmpul biofizic, care câteva detalii asupra
se află la obiectivul acesteia.
care trebuie supus

g
O
V
e
d
er
e
a
P
SI
la
di
st
a

ă
M
et
o
d
a
ci
n
e
m
a
8
1
Atenţia realiza cele de mai sus.
directionată
» 9
Protocoalele
Atenţia directionată atenţiei
este o stare a minţii directionate
>
relaxată, focalizată,
centrată asupra unei >
funcţii specifice. Este
un instrument 1. Ca un exerciţiu
important pentru a practic, vizualizează-te
comuta pe off a în locus
sistemul de stres al ceruleus.
creierului şi a iniţia 73. Odată ce ţi-ai
starea teta de conştiinţă. focalizat atenţia
Cum am putut vedea în directionată în
capitolul anterior, interiorul
stresul distruge cerebelului, comandă
eficienţa vederii la locus ceruleus să
distanţă, în timp ce ignore orice nu-ţi
mintea clară o dezvoltă. ameninţă viaţa şi nu
Pentru aceasta, prima şi îţi susţine ţelurile.
cea mai importantă 74. Vizualizează
utilizare a atenţiei di- ţelurile tale ca şi
recţionate este de a când le-ai realizat.
vizualiza zona din Treci în revistă, în
creier numită locus ordine cronologică
ceruleus şi a-i comanda inversă, aceste obiec-
să nu mai declanşeze tive, începând cu
sistemul de stres al scopul de a rămâne
creierului. Astfel în viaţă şi ajungând
spionul psihic se va la ţelurile curente,
relaxa şi va intra în din viaţa de zi de zi.
starea teta chiar şi când Pe măsură ce
este treaz. In experimentezi acest
continuare, vom exerciţiu vei fi în
prezenta câteva tehnici stare să mai faci un
biofizice pentru a pas spre îndeplinirea
acestor obiective. creşte capacitatea
75. Simte starea plămânilor şi induce
neurochimică scăderea ritmului
pozitivă pe care o bătăilor inimii şi
realizezi prin stimulează nervii
aducerea creierului care au terminaţiile
reptilian în deplină în nas şi sunt conec-
armonie cu restul taţi la creier. Acest
sistemului de stres al exerciţiu conectează
creierului. atenţia directionată la
76. Comandă-ţi să corp, lucru pe care l-
simţi această stare am uitat odată cu
pozitivă de fiecare înaintarea în vârstă.
dată când faci ceva Conştiinţa corpului
pentru realizarea este vitală pentru
scopurilor tale şi/sau perceperea de la
practici vederea la distanţă.
distanţă. Vom folosi 78. Practică atenţia
astfel feedback-ul directionată asupra
pozitiv pentru unui sit pentru
realizarea scopurilor şi vederea la distanţă în
a vederii la distanţă; timp ce asculţi
astfel aceste activităţi muzică barocă într-o
nu vor fi dificile, ci atmosferă relaxată.
plăcute şi revigorante. Astfel se stimulează
6. Iată o serie de ritmurile alfa ale
tehnici pentru creierului, creşte
facilitarea atenţiei potenţialul de
directionate: învăţare şi se
77. Exerciţiu de dezvoltă memoria.
respiraţie. Inspiră Creierul asociază
aerul pe nas. atunci atenţia
Diafragma va coborî. directionată cu un
Stomacul se ridică. sentiment de relaxare
Expiră pe nas. şi astfel corpul va
Diafragma se ridică, simţi nevoia de
stomacul coboară. atenţie directionată.
Această tehnică Prin această metodă
de feedback pozitiv, exerciţiu induce
atenţia directionată starea alfa profundă
este obţinută rapid. şi este vital pentru
79. Atenţia perceperea şi
directionată se va influenţarea de la
concentra asupra distanţă atunci când
pulsului sau se poate aceasta este utilizată
folosi un monitor al pentru influenţarea
inimii pentru a fixa bătăilor inimii altor
atenţia directionată persoane. Un puls
asupra bătăilor slab are un efect
inimii. încearcă să puternic asupra
cobori ritmul bătăilor stărilor interne ale
inimii astfel încât să corpului, încetinind
asociezi atenţia automat ritmurile
directionată cu o undelor creierului.
stare de relaxare a Invers, sunete tari,
întregului corp. Acest haotice au un efect
82
Ve
de
re
a
PS
I
la
dis
ta

ă
M
et
od
a
ci
ne
m
a
83
negativ, destabilizator reflectată de toate
asupra minţii. părţile corpului. Intr-
7. Atunci când eşti la un articol din
serviciu este bine să fii Scientific American
în starea teta astfel încât intitulat
să poţi face apel la „Interacţiunea minte-
puterile PSI. Se prezintă corp în timpul bolii",
mai departe tehnica Esther Sternberg
generală care poate fi arată cum sistemul de
folosită ori de câte ori ai stres al creierului este
nevoie să fii relaxat, dar inima sistemului
în acelaşi timp în alertă imunitar.
maximă, cum ar fi în Metodologia pentru
vederea la distantă. controlarea
80. Focalizează-ţi sistemului de stres
mintea asupra prezentată în
corpului. Relaxează capitolul anterior, stă
muşchii de la călcâie la baza unei noi
la cap. Acesta este abordări pentru
protocolul dat în controlarea
capitolul anterior. sistemului imunitar.
81. Atenţia directă Aceasta este baza
focalizată pe pentru imunologia
memoria scenelor neurală psiho
pozitive provoacă o paranormală,
scădere a nivelului de utilizarea pozitivă a
stres. Creierul este tehnologiei
conectat la corp prin influenţării de la
sistemul nervos. distanţă, pentru
Creierul declanşează amplificarea
impulsuri care pot răspunsului
cauza producerea sistemului imunitar
neuropeptidelor care într-o serie de boli
vor fi eliberate în grave, cum ar fî
toate părţile corpului cancerul.
din terminaţiile
nervoase. Aceasta
implică faptul că
starea minţii este Metoda cinema - un
mijloc de a discuta cu regiuni. Cea mai
corpul tău primitivă regiune
înconjoară măduva
Influenţarea de la spinării şi este numită
distanţă, perceperea de trunchiul cerebral sau
la distanţă şi vederea de creierul reptilian.
la distanţă depind de Această parte a
stăpânirea atenţiei creierului este
asociată cu emoţiile,
direcţionate. Odată ce memoria şi cu
s-a reglat atenţia atenţia, care este
direcţionată, metoda conectată la talamus.
cinema permite Prin fixarea atenţiei
comenzilor să fie direcţionate asupra
transferate vizual către talamusului se poate
toate părţile corpului. reprograma această
Astfel, metoda cinema parte a creierului
poate fi văzută ca un pentru a include
translator universal, atenţia şi calitatea
permiţând minţii conşti- acesteia. Modul de
ente să contacteze şi să viaţă actual şi
controleze zonele televiziunea au
creierului şi ale corpului provocat o diminuare
prin metode vizuale, a capacităţii atenţiei,
aşa-numitele tehnici de ajungând în unele
auto vizualizare. cazuri, până la 20
secunde. Pentru a
Protocoalele de progresa în vederea la
începere a atenţiei distanţă, trebuie
direcţionate fixată atenţia pe
obiectiv şi trebuie
82. Concentrează îmbunătăţită calitatea
atenţia direcţionată acesteia până se
asupra talamusului. ajunge nivelul de rază
Talamusul este laser coerentă care
organul atenţiei şi se este nivelul atenţiei
află în creier. Creierul direcţionate. Atenţia
poate fi gândit ca direcţionată permite
fiind alcătuit din trei cursantului vederii la
distanţă să înveţe îndepărtate.
cum să-şi dezvolte 83. Vizualizează eul
câmpul biofizic din tău mental
latenţa morfogenetică (personalitatea) din
pentru a deveni talamus. Creează o
conştient de ceea ce îl mătură mentală şi
înconjoară curăţă toate blocajele
(cunoaşterea şi filtrele de date.
primară), în care 84. Comandă
conştiinţa poate talamusului să
părăsi corpul şi poate permită funcţionarea
spiona situri tuturor
8 V *
e 5
senzorilor de date. Mergi obiectivului vederii la
sistematic prin toate cele distanţă.
şase simţuri (vederea la 4.Comandă
distanţă/percepţia talamusului să:
extrasenzorială fiind cel 85. ofere o anvergură
de-al şaselea) şi curăţă nelimitată atenţiei
toate canalele de date. 86. elimine programele
Imagi-nează-ţi atenţia ca negative care
o stea centrată în limitează atenţia
talamus. Comandă 87. angajeze toţi
acestui epicentru al neuronii neutilizaţi şi
atenţiei să emită o reţelele neuronale
lumină albă stră- pentru a amplifica
lucitoare, care devine atenţia direcţionată
coerentă, a percepţiei în d) amplifice atenţia
talamus şi focalizeaz-o direcţionată pentru a fi
în lumina laserului fixată pe
mental al atenţiei direc- vederea la distanţă,
ţionale. Comandă datele fiind primite de
acestui laser mental să vehiculul biofizic
lumineze întregul 5. a) Utilizează
talamus şi comandă laserul atenţiei
atenţiei tale să se direcţionate pentru a
focalizeze ca o atenţie înscrie pe un ecran de
direcţionată asupra cinema linii de un
albastru aprins, afară. Ecranul
desenate în direcţia mental de cinema poate
acelor de ceasornic în fi gândit ca o intrare în
ochiul minţii. lumea PSI.
Acesta este ecranul de Păşind prin acesta,
cinema pe care vei vedea atenţia ta poate fi
imaginile transportată oriunde
vederii la distanţă doreşti.
transmise de câmpul tău 88. Practică vederea
biofizic care a la distanţă din această
fost fixat pe obiectivul stare de conştiinţă.
dorit. Utilizează această
b) Odată ce a apărut poartă magică şi
ecranul de cinema, proiec-tează-ţi
umple-1 cu o lumină conştiinţa spre locurile
albastră aprinsă. Vei pe care doreşti să le
vedea ecranul albastru vezi psihic. Prin
cu o energie care palpită practică perseverentă,
care, acum, se confruntă creierul tău şi
cu privirea ta mentală. câmpurile biofizice se
6. Poţi să vor angaja automat în
vizualizezi apoi atenţia programul metodei
direcţionată călătorind cinema, de fiecare
de la talamus prin dată când vei angaja
ecranul de cinema care atenţia direcţionată în
este uşa spre această direcţie.
câmpul biofizic. Printr-un ciclu de
Vizualizează ecranul feedback, practica
care devine transpa atenţiei direcţionate va
rent, un mediu perfect fi din ce în ce mai
pentru informaţia pe care eficientă pentru
o culegi vederea la distanţă
din câmpul biofizic. extinsă.
Această practică iniţiază 89. Utilizează atenţia
conştiinţa direcţionată pentru a
biofizică permiţând înscrie pe ecranul de
conştientizarea lumii din cinema câmpul tău
biofizic şi acesta va poate fi utilizată pentru
călători spre ţintă a intra în
pentru vederea la bilocaţie, când te vei
distanţă. Odată fixat simţi la locul
pe obiectiv, comandă obiectivului ca şi când
câmpului biofizic să ai fi într-un vis lucid.
transmită informaţia,
prin calculatorul său David Morehouse
cuantic către creier, pe descrie bilocaţia în felul
ecranul de cinema. următor: O curbură a
90. Relaxează-te în spaţiului şi a timpului.
starea teta prin Este ca şi când ai aduce
utilizarea proto- evenimentul la tine fără
coalelor de relaxare ca tu să ajungi vreodată
ale sistemului de acolo, atunci când îl
management al interceptezi. Este
stresului din creier. Cu omniprezent pe timpul
cât vei fi mai relaxat, traversării înapoi şi
cu atât mai clară va fi înainte în spaţiu-timp
imaginea recepţionată. continuu. Asta înseamnă
Odată ajuns în teta, va că eşti peste tot în
apare imaginea acelaşi timp. Astfel
obiectivului. singurul mod în care
10.Această tehnică poţi fi peste tot în acelaşi
timp se
86 Me
Vede tod
rea a
PSI cin
la em
dista a
nţă 87

datorează faptului că pot să o fac, ca o


peste tot este acolo unde armonică care se pliază
te afli. Astfel curbura spre ea însăşi, în timp ce
spaţiului este cea mai tu stai pe loc. Eu am fost
bună abordare pe care învăţat să cred că este ca
paginile unei Un exemplu este
enciclopedii. Există descoperirea
pagini care sunt separate benzenului de Kekule.
dar care rămân în carte El a visat un şarpe
fiind legate de cotorul muşcându-şi propria
cărţii. Cotorul coadă şi într-o clipă
corespunde de inspiraţie chimistul
inconştientului. a avut un salt calitativ
Pentru a putea şi a schimbat lanţul
observa mai bine cât de într-o structură inelară
utilă este atenţia a componentelor
direcţionată, să analizăm chimice. Până atunci
următoarea aplicaţie. moleculele organice
erau gândite a forma
Procoalele rezolvării lanţuri, nu inele.
problemei
Lui Arhimede i-a
91. Adună cât mai venit ideea de a testa
multă informaţie dacă coroana regelui era
posibilă în conştiinţa din aur în timp ce visa în
normală. baie. Regele grec din
92. Alimenteaz-o din antichitate credea că
subconştient prin minunata sa coroană din
atenţie direcţionată pe aur fusese tratată cu
timpul stării alfa argint, astfel că 1-a rugat
93. Uită problema şi pe marele savant din
întoarce-te la ea mai acea vreme, Arhimede,
târziu utilizând atenţia să investigheze.
direcţionată Arhimede era în
94. Soluţia va veni la mare dificultate. Nu
tine într-o scânteiere a găsea nici un mijloc de a
imaginaţiei, poate determina dacă într-
adevăr coroana era din
săptămâni de zile mai
aur pur, fără să o strice.
târziu
In timp ce era în baie i-a
95. Dezvoltă ideea pe
venit însă ideea de
timpul meditaţiei
rezolvare a problemei şi
pentru a o optimiza.
imediat a ieşit în stradă Utilizarea atenţiei
strigând „evrika", am directionate într-o zi
descoperit soluţia. A încărcată
cântărit coroana şi a
făcut rost de o cantitate
Timpul pierdut în
de aur de greutatea
trenuri, staţii, aeroporturi
coroanei. A plasat
sau în unele momente la
coroana într-un bazin cu
birou poate fi folosit
apă şi a măsurat
pentru atenţia direc-
înălţimea la care se urca
ţionată păstrând ochii
apa. Dacă coroana ar fi
deschişi. Se poate utiliza
fost din aur pur, o
atenţia direcţionată pe
cantitate egală de aur
timpul desfăşurării unui
pur ar fi dezlocuit o
concurs de golf sau a
aceeaşi cantitate de apă,
altui sport care permite
deci nivelul la care s-ar
vizualizarea corpului
fi ridicat apa ar fi fost
omenesc în acţiune
acelaşi. Cum nivelurile
prezentând o tehnică
de apă au fost diferite,
optimă. In Rusia, atleţii
Arhimede a putut spune
se antrenau, înaintea
cu certitudine regelui că,
desfăşurării concursului,
evident, coroana fusese
prin vizualizarea
aliată cu argint, acesta
performanţei viitoare cu
având o densitate mai
ochiul minţii. Se
mică decât a aurului,
recomandă utilizarea
ceea ce a condus la
atenţiei directionate pe
creşterea volumului
timpul zilei pentru a
coroanei. Deoarece
reîncărca bateriile prin
coroana avea un volum
eliminarea mimelor
mai mare decât dacă ar
negative care au pătruns
fi fost făcută din aur,
în minte. Elimină
regele 1-a pedepsit aspru
mimele care deja fixate
pe aurar.
88 M
e
8
golesc energia din corp, deschiderea ferestrei
energia care ar fi putut fi spre câmpul biofizic
folosită pentru care permite vederea la
distanţă. 96. Focalizează atenţia
Cele expuse conduc direcţionată asupra
la două reguli pentru creierului
vederea la distanţă: 97. Apoi focalizeaz-o
asupra corpului,
7. Să învăţăm să ne relaxând toţi muşchii
fixăm atenţia asupra de la călcâie la cap
unor lucruri de care alte folosind protocoalele
persoane nu vor să fim de relaxare.
conştienţi. Putem să ne 3. Focalizează
concentrăm atenţia atenţia direcţionată
asupra lucrurilor pe asupra imaginii
care ni le selectăm. Vom memorate cu o scenă
vedea lucrurile aşa cum pozitivă, încărcată
sunt, iar acurateţea va emoţional
creşte pe măsură ce vom
4.Practică vederea la
fi mai energici şi mai
distanţă asupra unui loc
eficienţi, în sensul că
pe care îl
vom dispune de mai
cunoşti. Starea pozitivă
multă energie pe care o
a corpului pe care a-i
vom folosi cu rezultate
din ce în ce mai bune. indus-o prin
2. Un adept al vederea la distanţă va fi
vederii la distanţă îşi automat prelucrată de
alege scopurile în creier ca
cadrul limitările la care fiind rezultatul acesteia.
este supus, prevalând Acest fapt provoacă un
condiţiile lumii în care ciclu feed-
trăieşte. back pozitiv care
amplifică potenţialul
vederii la distanţă.
Putem acum formula
Protocoale care o nouă regulă pentru
leagă vederea la vederea la distanţă:
distanţă de starea
emoţională pozitivă 3. Se poate folosi
atenţia direcţionată
pentru a sparge
obiceiurile sau mimele teta. Focalizează
haotice prin fixarea pe laserul mental al
imagini, simboluri sau atenţiei direcţionate
fraze memorate pozitive. asupra hipotalamusului
Practică apoi vederea la care, aşa cum am văzut
distanţă, legând reacţia mai înainte, este parte
pozitivă a corpului cu a sistemului limbic al
practicarea acesteia, prin creierului, controlorul
folosirea atenţiei memoriei pe termen
direcţionate pentru a scurt şi lung.
introduce o nouă mimă 100. Uită problema şi
(obicei mental) care este revin-o mai târziu la ea
bazat pe practicarea folosind atenţia
vederii la distanţă. direcţionată pentru
vederea la distanţă
asupra problemei.
101. Soluţia îţi va veni
Aplicarea atenţiei într-un moment de
direcţionate pentru inspiraţie.
rezolvarea problemelor 102. Dezvoltă ideea pe
prin utilizarea vederii timpul folosirii vederii
la distanţă la distanţă pentru a
optimiza soluţia. Apoi
98. Adună cât mai multă focalizează atenţia
informaţie prin direcţionată aspra
utilizarea vederii la lobilor prefrontali ai
distanţă asupra unui creierului unde au loc
obiect de interes. procesele cognitive
99. Introdu aceasta în mai complexe pentru a
subconştient prin întregi datele într-un
intermediul atenţiei model mental coerent.
direcţionate pe timpul Lobii prefrontali sunt
când acţionezi în starea parte
90 dezvoltă ideile şi apar
scânteile creative aduse
Vederea PSI la distanţă
în lumina minţii
a cortexului. Aici se conştiente.
Noi folosim numai o bazată pe auto
mică parte din puterea vizualizare pentru a
creierului nostru. vindeca corpul.
Estimările sunt într-o M
plajă de 0,2% până la e
10%. Cifra mai joasă t
o
este o estimare a lui d
Albert Einstein. Putem a
folosi atenţia c
direcţionată pentru a i
deschide funcţia n
e
creierului spre niveluri m
de eficienţă mai înalte. a
Astfel noi putem nu 9
numai practica vederea 1
la distanţă, dar şi
amplifica inteligenţa 4. Utilizează
spre niveluri pe care nici influenţarea de la
nu le bănuiam, starea de distanţă pentru a
supergeniu. schimba
Prin utilizarea situaţia până când sunt
atenţiei direcţionate şi a îndeplinite obiectivele
metodei cinema orice tale (vezi
parte a creierului şi a capitolul 6 care se ocupă
corpului poate fi cu influenţarea de la
contactată şi distanţă).
reprogramată pentru
vederea la distanţă Suntem acum în
Dezvoltarea acestei măsură să formulăm o
metode permite nouă regulă pentru
vederea la distanţă:
operatorului PSI să
controleze toate
aspectele creierului său 5. Acţiunile de
precum şi a funcţionării vizualizare şi de
corpului. Aceasta simulare mentală (inter
conduce la apariţia unei acţiunea cognitivă)
noi ramuri a medicinii optimizează răspunsul
tău şi creşte
probabilitatea acauzală şi acţiunea la
îndeplinirii cu distanţă, principiul
succesului a afacerilor. conectivităţii.
Aceasta se întâmplă
legat de principiul Aceste principii vor
ordinii totale, principiul fi explicate în amănunt
simpatiei sau în capitolele următoare.
sincronicitatea

Protocoale vederii 105. In timpul orelor de


Ia distanţă pentru serviciu ia o pauză de
5 minute, timp în care
derularea afacerilor
îţi îndrepţi atenţia
asupra unei scene
Pentru a stimula
armonioase.
contactele de afaceri,
106. Călătoreşte spre
interviurile şi strategiile
scena actuală
de vânzări:
utilizând vederea la
103. Utilizează atenţia
distanţă.
direcţionată pentru
vizualizarea situaţiei 107. Amplifică vederea
în care vei intra. la distanţă prin
104. Repetă scena pe utilizarea energiei
ecranul de cinema în adaptive de la mediu
ochiul minţii tale pentru a creşte
până obţii succesul conştiinţa vederii la
optim. distanţă. Vizualizează
Călătoreşte în timp un val de energie care
utilizând vederea la umple câmpurile
distanţă pentru a ajunge biofizice izvorând din
la evenimentul respectiv scenă.
şi analizează ce se
întâmplă. Aceasta ne conduce
la formularea unei noi
Vederea la distanţă
reguli a vederii la
pe timpul zilei
distantă:
9 S d
2 IM a
e
V c
e i
d n
e e
r m
e a
a
9
P 3

6. Ciclurile Protocoale vederii


feedback ale atenţiei la distanţă pentru
(pistele mimei) cresc
dezvoltarea intuiţiei
din ce în ce mai mult
energia pe parcursul în afaceri
zilei. Aceste mime
deplasate din atenţia 1. Exerciţiile
noastră de somn sau executate numai ca o
prin atenţia simulare în minte au
direcţionatâ focalizată un efect similar cu
asupra unei noi mime exerciţiul real al
cum ar fi vederea la corpului. Poţi folosi
distanţă (parţial aceste minute de
executată pe timpul exerciţii mentale într-o
relaxării). Practicarea pauză de 5 minute
vederii la distanţă este pentru îmbunătăţirea
drumul perfect pentru performanţelor sportive
a sparge aceste fixaţii (tenis, golf,
negative. Astfel se caiac etc). Utilizează
eliberează energia care ecranul cinema pentru a
va putea fi folosită în vizualiza
vederea la distanţă. flecare aspect al
sportului.
2. Repetă
vizualizarea până când
execuţi mişcările
perfect. plus să dispui de mai
3. Practică multă energie,
exerciţiul mental deoarece întrerupe
asupra ecranului de ciclurile epuizante ale
cinema atenţiei asupra
până când mima devine mimelor negative în
obişnuită în creierul şi care putem aluneca aşa
sistemul de uşor.
tău nervos. Acesta este 4. Utilizează
un proces analog cu exerciţiul mental de 5
download-area minute pentru a
unui program. activa atenţia
Un exemplu de direcţionatâ. Utilizează
metodă mentală de această atenţie pentru
programare este activarea conştiinţei
povestea prizonierului vederii la distanţă
de război din Vietnam biofizice. Execută
care a făcut tastatura aceasta prin activarea
unui pian din lemn. ecranului de cinema
Când a fost eliberat el mental. Vizua
lizează corpul biofizic
putea să cânte la pian
ca pe o fantomă care
perfect, chiar dacă, în
priveşte la tine
lunga sa perioadă de
prin cealaltă parte a
încarcerare, nu
ecranului de cinema.
practicase niciodată pe
Odată ce a fost
un pian adevărat. stabilit acest lucru
Acest exerciţiu este permite atenţiei
o metodă bună de a direcţionate să se foca
dezvolta conştiinţa lizeze asupra câmpului
vederii la distanţă. biofizic şi comandă-i
Deoarece câmpul să părăsească
biofizic este un corpul fizic.
calculator cuantic îl
poţi programa ca pe 5. Odată detaşat de
un calculator obişnuit corpul tău, lasă
care îţi va permite câmpul biofizic
orice acţiune. Acest să meargă acolo unde
exerciţiu îţi permite în doreşte. Această
metodă permite 6.Atenţia noastră
focalizarea asupra este intim legată de
intenţiilor autoimaginea
inconştientului şi noastră (supramima).
asupra opor Supramima este
tunităţilor care nu au construită din toate
fost întrevăzute. mime le cu care am
Câmpul biofizic fost infectaţi chiar de
poate emite spre la naştere.
ecranul de cinema
mental imagini ale Datele pot fi
scenei care se vor procesate în creier
dovedi importante într-o succesiune
pentru tine, cum ar fi normală, liniară.
persoane care discută Astfel doi plus doi
despre viitorul tău. egal patru. Prelucrarea
poate fi însă şi laterală
O altă lege a sau holistică, analogă
vederii la distanţă prelucrării
este:
c
9 i
4
V
e
d
er
e
a
P
SI
la
di
st
a

ă
M
et
o
d
n 5
e

paralele. Exemple de care curge de la


acest tip sunt salturile Stonehenge spre el.
în intuiţie, poeme Zen, Experţii în
care aduc salturi în psihotronică ruşi
înţelegere şi scântei de energi-zează
inspiraţie ca cea a lui câmpurile lor
Arhimede. biofizice într-o astfel
de manieră.
110. Când se
spionează de la
Utilizarea vederii distanţă diferite
locaţii, să ne
la distanţă pentru
imaginăm câmpul
amplificarea energiei vediii la distanţă
tale biofizic culegând
energia adaptivă din
1. Fixează atenţia mediu pentru a
direcţionată asupra umple corpul
ecranului de cinema biofizic. Astfel se
din ochiul minţii. poate energiza
108. Permite câmpului câmpul biofizic
biofizic să vina pe pentru a realiza
ecranul de cinema. vederea la distanţă
Focalizează atenţia extinsă de bună
direcţionată asupra calitate pe ecranul de
centrului câmpului cinema mental.
biofizic şi trimite 111. Pe baza vederii la
vederea la distanţă distanţă se poate
într-o zonă deosebită, începe schimbarea
cum ar fi Stonehenge. propriului eu sau a
109. întăreşte câmpul altor persoane prin
biofizic cu energia reprogramarea
adaptivă a acestui sit supramimei
sacru prin (autoimaginii) şi a
vizualizarea energiei mimelor. Această
percepere de la Protocoale pentru
distanţă a propriilor influenţarea de la
mime eliberează distanţă a afacerilor
energia biofizică şi
dezvoltă funcţia 112. Pe ecranul mental
creierului astfel ca să de cinema
utilizezi mai bine vizualizează
câmpul biofizic. negocierea viitoare şi
Aceasta înseamnă că persoanele cu care
ecranul mental de vei intra în contact.
cinema obţine o 113. Trimite câmpul
imagine mai exactă biofizic spre
de la câmpul biofizic. persoana de contact
Astfel formulăm o şi discută telepatic cu
altă regulă a aceasta. Discută cu
vederii la distanţă: acea persoană ca şi
când ai face
6. Se pot realiza respectiva
întotdeauna afaceri cu conversaţie faţă în
persoane dacă reuşeşti faţă.
să intri în contact cu 114. Repetă
fiinţa lor care are conversaţia până
această intenţie. Vei când ea decurge în
convinge cu uşurinţă modul în care
acea persoană că doreşti.
afacerea îi va fi 4. Utilizează
profitabilă. Conştiinţa câmpul biofizic să
ta va fi conectată la a programezi această
lui, astfel că dacă negociere ideală în
simulezi această câmpul biofizic al
negociere în minte vei persoanei şi în cre
relua simularea de ierul acesteia.
atâtea ori până se 5.Pe timpul
termină cu succes. desfăşurării negocierii
Negocierea astfel reale reaminteşte-ţi
influenţată va ajunge la conversaţia mentală
un rezultat pozitiv. avută. Perceperea de la
distanţă şi
influenţarea persoanei foarte mult în
fac ca probabilitatea de comparaţie cu nego
succes a cierea nepreprogramată
negocierilor să crească telepatic.
96
V
e
d
er
e
a
P
SI
la
di
st
a

ă
M
et
o
d
a
ci
n
e
m
a
97
Al şaselea simţ simţ, având ochii în
spatele capului.
Atenţia direcţionată
şi metoda cinema pot fi Această tehnică îţi
extinse pentru a permite să afli când te
cuprinde şi conştiinţa priveşte o persoană.
situaţională. Rupert Sheldrake a
Aşa cum am desfăşurat o serie de
menţionat mai înainte, cercetări în această
aceasta este o stare a direcţie. El a constatat
creierului în care că aproximativ 50% din
ambele sale emisfere populaţie ştie când este
lucrează egal şi sincron. privită. Aceştia
Nu mai există haosul înregistrează semnalele
inerent în gândire şi subliminale care le arată
totul pare mai real. că subconştientul lor
este conştient de faptul
Protocoale pentru că sunt în câmpul de
dezvoltarea celui de al viziune al altei
şaselea simt persoane. Acest al
şaselea simţ psihic avea
115. Utilizează atenţia o serie de avantaje în
direcţionată pentru domeniul supravieţuirii,
crearea ecranului pe timpul când stră-
cinema mental în moşii noştri puteau
ochiul minţii tale. astfel să-şi dea seama
116. Pe acest ecran de că sunt priviţi de
cinema reprezintă animale sălbatice care
impresiile pe care le puneau viaţa în
câmpul tău biofizic le primejdie. Bărbaţii care
obţine pe timpul când nu aveau acest al
este în afara corpului. şaselea simţ mureau
Poţi practica vederea înaintea celorlalţi, astfel
la distanţă în timp ce că au supravieţuit cei cu
corpul biofizic este în mai multe gene PSI.
afara formei tale Conştiinţa situaţională
fizice. Astfel poţi să-ţi este numele ştiinţific
dezvolţi al şaselea pentru
acest câmp de informaţiilor din creier.
conştiinţă extinsă. Este Fluxul imaginilor
comun la piloţii de din partea stângă
avioane de vânătoare, (viitor) spre partea
echivalentul actual al dreaptă (trecut) este
vânătoru-lui-culegător explicat prin faptul că
din timpurile străvechi. partea dreaptă a
creierului controlează
partea stângă a
corpului. Deoarece
Emisferele această parte a
creierului poate realiza
creierului
procesarea paralelă,
aceasta execută
Emisfera stângă se
gândirea neliniară
ocupă cu gândirea
probabilistică, care este
liniară. Aceasta este un
utilizată în gândirea cu
procesor liniar care
mai mulţi factori de
execută ideile,
nedeterminare care este
imaginile etc. în
folosită pentru
ordinea a, b, c..., în
prevederea viitorului.
ordinea în care au fost
Deoarece emisfera
primite.
stângă a creierului este
Emisfera dreaptă se
un procesor liniar şi
ocupă cu procese de
prin urmare se ocupa
gândire neliniară,
cu variabile şi cu date
laterală. Aceasta
cunoscute, aceasta va
execută o prelucrare
executa simulări ale
paralelă, de exemplu de
evenimentelor trecute,
la a la z, de aici la b,
precum şi reexecutarea
apoi la z ş.a.m.d.
unor programe.
Ochiul minţii pare să
Deoarece aceasta
vadă viitorul în partea
controlează partea
stângă a imaginii de pe
dreaptă a corpului,
ecranul de cinema
imaginile trecute sunt
mental. Imaginile din
fixate pe partea dreaptă
trecut apar în partea
a ecranului de cinema
dreaptă a ecranului.
mental.
Aceasta se datorează
aranjamentului fluxului Atunci când
emisferele stângă şi este în miezul
dreaptă lucrează sin- problemei. Termenul
cron, persoana simte că
98
Ve
de
re
a
PS
I
la
dis
ta

ă
M
et
od
a
ci
ne
m
a
99
corect este conştiinţă egalizează activitatea
situaţională. Aceasta emisferei stângi şi
poate fi concepută ca o drepte, ceea ce
stare de conştiinţă reprezintă o condiţie
intensificată în care pentru operaţii
stimulii spaţiali sunt mentale de înaltă efi-
direct integraţi cu cienţă, cum ar fi
intelectul, instinctul şi vederea la distanţă, şi
memoria. te relaxezi în timp ce
se învigorează corpul.

Protocoale pentru
biofeedback-ul mental Biofeedback-ul este
prin vizualizare calea simplă şi uşoară
pentru optimizarea
117. Vizualizează corpului şi a minţii.
ecranul mental.
118. Adu cursorul Protocoale de bază
atenţiei direcţionate pentru vederea la
din partea stângă distanţă a viitorului
(viitor) a ecranului de
cinema mental şi 1. Pentru a călători în
mută-1 în partea viitor, este nevoie de
dreaptă (trecut). activarea atenţiei
119. Vizualizează o direcţionate.
scenă pozitivă,
2. Vizualizează
armonioasă sau me-
ecranul de cinema
moria trecută atunci
mental.
când eşti cu adevărat
121. Focalizează
fericit.
atenţia direcţionată
120. încearcă să faci
asupra câmpului
vizualizarea cât mai
veedrii la distanţă
real posibilă,
biofizic.
încorporând cât mai
122. Imaginează acest
mult din cele 5
vehicul al vederii la
simţuri. Astfel se
distanţă curgând afară aplicarea directă a
din corpul tău şi protocoalelor de bază
călătorind în stânga enunţate mai sus.
ta. Cu cât călătoreşte
mai departe în stânga 124. Atenţia
ta pe firul timpului cu direcţionată poate fi
atât circulă mai mult fixată asupra vederii
în viitor. La un la distanţă a
moment dat, dorit de viitorului, pentru
tine, se rupe firul managementul
timpului şi intri în timpului. Ajustarea a
viitor. tot ceea ce este urgent
Spionează psihic în viaţa cuiva prin
viitorul îi păstrează utilizarea vederii la
înregistrări a ceea ce distanţă cu timp legat
găseşti acolo. pentru a determina
123. Pentru a călători ceea ce o anumită
în trecut, urmează persoană este pe cale
instrucţiunile de mai să facă într-o zi s-a
sus, singura diferenţă dovedit a fi foarte util
fiind faptul că vei pentru cursanţi.
călători spre dreapta Vizualizează-te ca
în curentul timpului. fiind cunoscutul
Călătoreşte înapoi în personaj din cărţile cu
timp spre evenimente desene animate care
trecute şi păstrează se poate mişca cu
înregistrări cu viteze foarte mari pe
descoperirile tale. In ecranul mental de
capitolul 6 vom cinema în ochiul
detalia aceste minţii tale. Treci cu
principii. viteză în revistă tot ce
ai de făcut azi.
Protocoale pentru 125. Aceste protocoale
vederea la distanţă este cel mai bine să
a viitorului fie executate chiar
înainte ca studentul
Cele ce urmează sunt (cursantul) să se
ridice din pat,
100 od
Ved a
erea ci
PSI ne
la m
dist a
anţă 10
Met 1

deoarece atunci este în pentru a deveni


starea alfa şi este în conştient de
contact direct cu feedback-ul pozitiv şi
subconştientul. negativ de la
Utilizând atenţia „experimentul vieţii".
direcţionată pentru a Evaluează cursurile
rula viitorul pe ecranul acţiunilor astfel ca
de cinema mental cineva să devină un
pentru ziua care lider orientat pe
urmează, vei îndeplinirea
preprograma scopurilor. Execută
subconştientul tău mai multe exerciţii
pentru optimizarea ale creierului şi
activităţilor zilnice, asupra conştiinţei ca
astfel că în timpul zilei şi când ai efectua
subconştientul tău va fi exerciţii pentru
obligat subtil să urmeze dezvoltarea masei
acest drum. Această musculare.
tehnică te va face 127. Timpul pierdut în
conştient că noi toţi trenuri, în staţii, la
suntem afectaţi de aeroport sau timpul
mimele negative din de pauză de la
subconştient, care ne serviciu poate fi
conduc spre dezastru, folosit pentru atenţia
întârzieri şi stres. direcţionată asupra
126. Noi toţi trăim în vederii la distanţă a
capetele noastre. arborilor de decizie
Utilizează vederea la viitori pe care viaţa îi
distanţă a viitorului oferă. Această vedere
la distanţă a spionat prin vedere la
rezultatului diferitelor distanţă posibilităţile
decizii şi al modului viitoare deschise spre
în care acesta tine.
afectează viitorul Memoria
nostru poate fi
realizat prin Există două tipuri
trimiterea câmpului principale de
tău biofizic în fiecare memorie:
viitor posibil care ar
rezulta din variantele 128. Memoria
tale de decizii. declarativă, în care
Această practică informaţia are nevoie
poate fi realizată pe să fie adusă în mintea
timpul zilei cu ochii conştientă (de
deschişi. Prin aceste exemplu, reamintirea
mijloace se pot evita unui număr de
deciziile greşite telefon sau a numelui
înainte ca acestea să unei persoane)
fie elaborate. Vederea 129. Memoria non-
la distanţă virtuală declarativă, care este
asupra procesului de parte a repertoriului
luare a deciziilor tău şi nu este nevoie
permite adeptului PSI să fie rechemată în
să reuşească să se conştient (de
descurce în cele mai exemplu, lovirea unei
grele timpuri, în timp mingi de fotbal,
ce cei mai mulţi practicarea înotului,
înregistrează eşecuri. lovirea cu ciocanul a
O extensie interesantă unui cui etc).
a acestei tehnici este
utilizarea sa spre a te Memoria
conduce la cele mai declarativă
bune, cele mai
promiţătoare Este memoria pe
viitoruri, spre care nu termen lung. Permite
ai fi îndrăznit să te reamintirea a ceva ce
îndrepţi dacă nu ai fi dorim să vedem
conştient acum şi să Aceasta este o
înţelegem ceea ce memorie care este
vedem. Acest tip de folosită inconştient,
memorie este şi el de cum ar fi condiţionarea
două tipuri: pavloviană. Ea este
130. memoria situată în cerebel.
semantică: Este o memorie de
reamintirea numelor, lucru. Un caz particular
a cuvintelor etc. la al acestei memorii îl
comandă. reprezintă memoria pe
131. memoria termen scurt. Astfel este
episodică: memoria numerelor de
reamintirea telefon care se pot
evenimentelor speci- reaminti numai o scurtă
fice, a unor episoade perioadă de timp. Un
şi perioade din alt exemplu l-ar putea
experienţa trecută. constitui titlurile
articolelor, recent citite,
Memoria non- din ziar.
declarativă

102 sară pentru dezvoltarea


vederii la distanţă.
Vederea PSI la distanţă
132. memoria
Există diferite tipuri executivă centrală
de memorie pe care permite
termen scurt: organizarea ideilor în
memoria de lucru
1. ciclul fonologie:
formând forme
reamintirea
coerente şi
numerelor de
ordonându-le.
telefon
133. Aceasta este o
2. memoria spaţială
altă parte a memoriei
vizuală (mişcarea
pe termen scurt care
obiectelor în
trebuie antrenată
ochiul minţii unei
pentru vederea la
persoane). Aceasta este
distanţă.
memoria nece
Protocoale de 136. Focalizează
utilizare a atenţiei atenţia direcţionată
asupra fiecărui tip de
directionate pentru memorie specific şi
explorarea vezi ca imaginile să
sistemelor de vină spre tine, pe
memorie acel ecran de cinema,
în ochiul minţii tale.
Prin utilizarea 137. Utilizează această
atenţiei directionate metodă pentru a
începe explorarea permite memoriei să
tipurilor diferite de alunece în ochiul
memorie pe care le minţii, astfel ca acel
posezi. Păstrează o câmp biofizic să
înregistrare a tot ceea 103
Metoda cinema
ce găseşti. Această
practică dezvoltă reţele poată încărca memoria
neurale în hipotalamus, pe care o deţine în
precum şi conexiunile calculatorul cuantic
acestora cu alte părţi pentru a fi transmisă pe
ale creierului. Astfel se ecranul de cinema.
dezvoltă, de asemenea, 138. Prin această
câmpurile biofizice metodă poţi privi în
spre conştiinţa primară, catalogul memoriilor
conştiinţa lucrurilor stocat în câmpul
care sunt în afara biofizic.
câmpului energetic al 139. Trimite câmpul
corpului, cel ce permite biofizic să spioneze
vederea la distanţă. de la distanţă un
134. Relaxează-te prin obiectiv, apoi treci la
utilizarea activităţile normale.
protocoalelor de 140. Comandă
management al câmpului biofizic să
stresului se întoarcă la o dată
135. Creează ecranul mai târzie. Revezi
de cinema prin memoria a ceea ce ai
folosirea atenţiei spionat de la distanţă
directionate în timp ce erai la
serviciu, revăzând atenţiei directionate
imaginile pe care le- în talamus. Atenţia
ai obţinut pe ecranul direcţionată
de cinema. Această explodează din
metodă îţi permite să centrul creierului în
spionezi orice îţi ochiul minţii şi
pare de interes, chiar creează ecranul de
dacă nu ai suficient cinema.
de mult timp la Reaminteşte-ţi să
dispoziţie pentru înscrii ecranul de
vederea la distanţă. cinema în direcţia
Această metodă s-ar acelor de ceasornic
putea asemăna cu cu o rază laser de
înregistrarea unui lumină albastră
program pe o casetă izvorâtă din laserul
video pe care urmezi mental, apoi umple
să o vizionezi mai ecranul cu un foc
târziu. In cazul de albastru.
faţă însă este vorba 143. Odată construit
de vizionarea psihică ecranul de cinema,
a programului pe vezi câmpul biofizic
care ţi l-ai ales. care te priveşte prin
acesta.
4. Vizualizează
epicentrul atenţiei,
Lista partea eului din
protocoalelor
pentru metoda
cinema
141. Relaxează-te
utilizând
protocoalele de
management al
stresului.
142. Dirijează lumina
laserului mental al
104 Vederea PSI la distanţă

mintea ta, curgând din talamus, prin legătura atenţiei direc- răspândirea virusului gripei într-o epidemie. Dr. Richard,
ţionare, în centrul câmpului biofizic. un biolog eminent, a numit aceste idei contagioase mime.
144. Direcţionează câmpul biofizic spre situl obiectivului în literatura de specialitate acestor mime li se mai spune
şi comandă-i să emită imaginile şi datele percepute, pe viruşi mentali. în antrenamentul pentru vederea la
care le culege, pe ecranul de cinema. distanţă, mimele pozitive care sunt folosite pentru
145. Priveşte ecranul de cinema mental şi focalizează-1 inducerea stării vederii la distanţă se numesc noul
asupra imaginii care ţi-a fost transmisă de la situl software mental. Aceste mime comutează pe off stările
obiectivului pe care l-ai spionat de la distanţă. negative care îl împiedică pe individ să iasă din starea de
anxietate care inhibă vederea la distanţă. Să ne imaginăm
CAPITOLUL IV lumea plină de viruşi mentali care folosesc oamenii pentru
infectarea celor din preajmă, pentru a se înmulţi şi a se
Mimele: un nou software mental pentru schimba şi pentru a nu fi recunoscuţi de programele
antivirus ale corpului. Aceşti viruşi sunt trecuţi altor
operarea programelor vederii la distanţă persoane prin cuvinte, mediul cultural, media sau mijloace
biofizice. Prin urmare, lumea este modelată de mime. Este
corect a afirma că întreaga noastră societate este condusă
de mimele pe care le conţine.
Ideile se răspândesc în rândul populaţiei asemănător cu

Mimele
Mimele sunt idei. Felul de a mânca, aruncatul zarurilor,
purtarea pantofilor cu vârful lat, toate acestea sunt mime.
Cultura noastră este construită dintr-un complex de mime
j 06 Vederea PSI la Mimele: un nou software 107
distanţă mental

care ne definesc, ne creează personalitatea, modul de a vor gândi şi nu vor reacţiona ca membrii acelei societăţi.
gândi sau reacţiona la diverşi stimuli. Ele definesc Până de curând, vederea la distanţă a fost un domeniu
societatea înainte de orice altceva. Cineva s-ar putea gândi strict secret. Acum a devenit public. Aceste noi mime
că noi suntem liberi sau că facem ce dorim. Din păcate sunt accesibile publicului larg, astfel că în prezent se
situaţia nu este aşa de simplă. Oamenii pot gândi sau face poate învăţa vederea la distanţă. Autorităţile de pe întreg
numai ce ştiu. Dacă n-au conştiinţa unei alte realităţi, ei nu pământul sunt speriate de întorsătura lucrurilor, deoarece
vor gândi niciodată ca acei membri ai unei societăţi percepţia extrasenzo-rială permite oamenilor să aibă
diferite, chiar dacă acea societate le este accesibilă. Ei nu puterea de afla orice secret, să schimbe orice doresc şi să
modifice realitatea. Ştiinţa - sistemul imunitar al societăţii care se
Acum când mima vederii la distanţă este de domeniul opune noii mime
public, întregul set de idei ale războiului PSI este accesibil
tuturor. Dacă acceptăm ideea modelului biofizic al Atunci când se învaţă vederea la distantă, această mimă
realităţii, care a fost descris în capitolele anterioare, ca întâmpină rezistenţă din partea structurii mimei, câmpul
fiind un model mai bun a ceea ce se întâmplă decât de inhibare. Structura mimei este un set de mime care se
punctul de vedere mecanicist convenţional, ne putem crea comportă ca un sistem şi oferă o descriere a realităţii care
o nouă viziune asupra societăţii şi asupra naturii sale. este capabilă să explice cel puţin parţial faptele. Structura
Mimele sunt câmpuri biofizice care nu sunt localizate mimei în care trăim este un set de noţiuni care ne descrie
într-un corp fizic particular, ci de fapt pot să se mute ca ca având un corp fizic, controlat de creier, în timp ce
nişte entităţi independente. Viruşii călătoresc într-o realitatea este un proces pur mecanic, perfect definit de
manieră asemănătoare, dar depind de gazda care le nivelul actual al ştiinţei. Vederea la distanţă nu are loc în
furnizează materiile prime pentru a face noi viruşi. Viruşii acest model al realităţii deoarece nu există o structură de
fură din celulele organismului infectat. Mimele călătoresc mimă care să explice spionarea psihică. In această lucrare,
prin limbaj şi prin mediul cultural frecventat de o anumită se oferă o explicaţie a funcţionării vederii la distanţă.
persoană, într-un mod analog cu al virusului, care se Această explicaţie nu cere să renunţăm la modelul
răspândeşte prin aer sau prin fluidele corpului. Când mima ştiinţific actual, ci numai să îl completăm. Aceasta
este comunicată creierului uman prin limbaj, cultură sau înseamnă că mimele care alcătuiesc câmpul de inhibare nu
prin efectul pot rezista mimei vederii la distanţă, care alunecă în
celei de-a o suta maimuţă, infecţia cu mimele este rezis- structura mimă pe care o suportăm. Ştiinţa este factorul
tentă aşa cum virusul este rezistent la sistemul imunitar. cheie în sistemul imunitar al culturii noastre. Dacă noile
Când sistemul imunitar este slăbit, virusul este liber să fenomene pot fi armonizate în modelul ştiinţific, atunci
infecteze gazda. In cazul mimelor, mimele care sunt deja în acestea sunt uşor acceptate în cultura noastră. Astfel de
persoană rezistă în faţa celor noi. exemple sunt zborul cu avionul, călătoria în spaţiul
extraterestru, vederea la distantă.

108 Vederea PSI la distanţă cuprindea lumea. Ideile absurde ale New Age, care nu au
bază ştiinţifică, alcătuiesc mima cheie folosită de sceptici
Mimele sunt chiar mai vitale pentru întreaga societate pentru definirea realităţii în contextul setului lor de
omenească, deoarece ele alcătuiesc câmpurile biofizice paradigme. Atâta timp cât paranormalul este exprimat în
care formează reţeaua neurală a creierului. De aceea, limbajul lipsit de conţinut din New Age, lumea PSI poate
mimele care compun cultura noastră sunt bine agăţate în fi descrisă ca o lume fictivă strâns legată de şarlatanism.
creierul omenesc. Ele creează imaginea realităţii. Oamenii Din păcate pentru sceptici ţările cele mai dezvoltate au
pot gândi numai asupra ideilor care sunt prezente în acumulat volume mari de cunoştinţe care demonstrează că
structura mimei culturii respective. Până de curând, mima vederea la distanţă şi războiul PSI sunt stări de fapt.
vederii la distanţă şi a războiului PSI putea fi înfrântă de Dispunând de un model ştiinţific al vederii la distanţă şi
câmpul de inhibare şi structura sa de mimă, care PSI, întreaga structură de mime a lumii mecaniciste este
infectată de acest nou model care leagă PSI de vechea multe programe într-o reţea de procesoare, el devine ino-
imagine asupra lumii. In Marea Britanie, autorităţile au perabil. Analog în vederea la distanţă, când se încearcă să
păstrat strict secrete rezultatele cercetărilor în domeniul se înţeleagă percepţia psihică, reţeaua neuronală nu poate
PSI încă din timpul celui de-al doilea război mondial şi au să abordeze problemele care apar odată cu noile programe
reprimat orice dezvăluiri ale cercetărilor ştiinţifice din ale vederii la distanţă. Dacă suntem legaţi prin mime,
acest domeniu, în timp ce pregăteau spioni psihici şi structuri de mime şi reţelele neuronale implicate în
persoane care influenţau de la distanţă. creierul nostru, vederea la distanţă şi activităţile PSI devin
imposibile. Cursurile americane de vedere la distanţă
rezolvă această problemă prin prelungirea duratei acestora
şi prin creşterea intensităţii lor, ajungând până la 18 luni.
Creierul omenesc prins în lanţul mimelor Mimele remodelează automat reţeaua neuronală. Dacă
putem infecta creierul cu mime ale vederii la distanţă,
Deoarece mimele modelează reţelele neuronale ale atunci acestea vor reconfigura automat creierul pentru a
creierului, punctul de vedere învechit că PSI nu poate să permite vederea la distanţă. Natura ştiinţifică a acestor
existe mime face ca acestea să se armonizeze cu vechea
structură de mime şi să o folosească întocmai ca un virus.
109
Mimele: un nou software mental
Un anumit număr critic de persoane care învaţă aceste
mime ale vederii la distanţă va determina ca întreaga
este bine înregistrat în creierele noastre. Când încercăm să populaţie să fie capabilă să spioneze psihic, într-un mod
învăţăm vederea la distanţă, creierele noastre sunt astfel analog efectului celei de-a o suta maimuţă. Natura
configurate de structura de mime, încât modelarea reţelei biofizică a mimelor provoacă, atunci când sunt suficient
neuronale nu poate să cuprindă spionarea psihică. Acest de puternice, creşterea mobilităţii, între persoane, a
fapt se aseamănă cu programarea unui calculator pentru acestora. Ele îşi obţin energia de la persoanele care le
prelucrarea paralelă, atunci când acesta este configurat utilizează. Tot aşa, câmpul inhibator existent suportă
pentru vechiul tip de prelucrare mult mai lent, prelucrarea structura veche de mime, folosind toată energia populaţiei
liniară. Când programul încearcă să execute simultan mai umane pentru a provoca
HO Vederea PSI la distanţă reconfigurarea reţelei neuronale a creierului.
îmbătrânirea prematură, îmbolnăvirea de cancer şi a
împiedica vederea la distanţă şi PSI. într-o manieră
paralelă, mimele vederii la distanţă infectează populaţia cu
programe mentale pozitive care reconfigurează reţeaua Mime pozitive
neurală pentru activităţi PSI. în acest proces ele distrug
Odată ce cineva este convins că dispune de mime
câmpul inhibator, ceea ce face ca spionii psihici să
negative, acestea pot fi eliminate prin utilizarea atenţiei
trăiască mai mult şi să fie mai sănătoşi. La începutul
direcţionate şi a metodei cinema. Protocoalele necesare
secţiunii practice din acest capitol vom descrie mimele
sunt următoarele:
pozitive care înlocuiesc mimele negative şi amplifică
posibilităţile de a învăţa vederae la distanţă prin 1. Relaxează-te folosind protocoalele de relaxare din
capitolul 4.
146. Centrează-ţi autovizualizarea în ochiul minţii. distanţă. Aceasta se datorează faptului că aceste mime
Localizează-ţi ochiul minţii în porţiunea talamusului sunt parazite şi consumă energia câmpului biofizic de care
din creier. este nevoie pentru vederea la distanţă. De aceea trebuie
147. Stabiliţi-vă scopul ca laserul mental al atenţiei tale eliminate pentru a permite creierului să adune informaţia
direcţionate să înscrie ecranul cinema în ochiul mintii din câmpurile biofizice.
148. Pe ecranul cinema, vizualizează mimele negative pe Pentru realizarea acestui lucru, utilizează atenţia direc-
care doreşti să le elimini. Exemple de astfel de mime ar ţionată şi protocoalele expuse anterior.
putea fi îmbătrânirea prematură, dezvoltarea unui cancer, Aceste mime negative vor încerca să se autoregenereze
împiedicarea vederii la distanţă etc. dacă nu sunt înlocuite de mime noi care să le facă impo-
6. Şterge imaginea acestor mime negative utilizând sibile pe cele vechi.
laserul mental al atenţiei direcţionate Următoarea listă de mime s-a dovedit folositoare pentru
7. înlocuieşte aceste mime negative cu imagini care inducerea atitudinii mentale necesare pentru vederea la
arată distanţă. Nu este comprehensivă, dar serveşte ca o bază
cum ai dori să fii. Mimele pozitive oferite în secţiunea utilă pentru viitor. Cursantul vederii la distanţă poate
Mimele: un nou software mental 111 concepe propriile mime pentru scopul specific care trebuie
realizat.
următoare, software-ul de succes, pot fi de ajutor în acest
context.
Mime ale principiilor de succes

1. Ştergerea
Mimele negative sunt paraziţii energiei
Elimină mimele negative sau care nu mai sunt de folos
Mimele negative şi ciclurile feedback ale studentului pentru a elibera spaţiul pentru succesul vederii la distanţă.
vederii la distanţă interfera cu dezvoltarea vederii la Orice mimă negativă este o uriaşă scurgere de energie a
112 Vederea PSI la distanţă 150. Utilizează atenţia direcţionată pentru a le şterge
151. Călătoreşte în subconştient (utilizând atenţia direc-
cursantului vederii la distanţă. Odată ştearsă, energia eli-
ţionată şi metoda cinema), care este plin de mime
berată din mimă poate fi utilizată pentru succesul vederii la negative provenite din mediul în care trăim, şi care poate
distanţă. acţiona ca o rezistenţă pentru atingerea scopurilor.
Vizualizează ecranul de cinema mental care îţi arată
Protocoale pentru ştergerea mimei subconştientul, astfel că poţi să-1 editezi aşa cum îţi
doreşti
a) Analizează problemele prin utilizarea atenţiei direc-
152. Listează aceste efecte ale mimelor negative, aşa cum
ţionate asupra ecranului de cinema din ochiul minţii
acţionează programele respective.
b) Comandă tuturor gândurilor, mimelor sau ideilor
g) Şterge aceste mime negative, folosind lumina
negative să se arate pe ecranul mental, câte unul odată
laserului mental al atenţiei direcţionate focalizată asupra
149. Identifică mimele negative. Acceptă că ele sunt acolo.
ecranului cinema aruncându-le în uitare. 153. Decide ceea ce doreşti în realitate. Reflectează asupra
scopurilor pe care doreşti să le realizezi, în cazul de faţă
2. Intenţia să devii un spion psihic expert.
154. Utilizează protocoalele de relaxare din capitolul 4
Pentru a avea succes este nevoie de o foarte bună pentru a coborî ritmul creierului spre stare teta de con-
cunoaşterea a scopurilor, care este necesar să fie bine ştiinţă.
definite şi să fie scrise. Utilizează vederea la distanţă 155. Centrează partea „Eu" a conştientului, epicentrul
pentru a le introduce în câmpul biofizic. atenţiei, în talamus.
Definirea clară a intenţiei te aliniază la acel eveniment şi 156. Creează ecranul de cinema mental în ochiul minţii,
îţi permite să-1 introduci în conştientul tău şi să îi permiţi folosind lumina laserului mental al atenţiei direcţionate,
să se manifeste. care emanează din talamus.
157. Utilizează atenţia direcţionată pentru a proiecta pe
Mimele: un nou software mental 113 ecran scopul pe care doreşti să-1 realizezi.
158. Mută imaginea scopului tău realizat din ecranul
Repetarea regulată a atenţiei direcţionate asupra unui
scop şi utilizarea vederii la distanţă pentru a privi în viitor, mental spre creierul reptilian, pentru a-1 introduce în
a perceperii de la distanţă pentru a scana persoane impli- creier la nivel de instinct. Imaginează-ţi ideea alunecând
cate în viitor şi a hipnozei telepatice (influenţarea de la în cerebel asemenea unei chei în încuietoare, comutând
distanţă) pentru inducerea ideilor tale unor persoane pe care întregul creier asupra scopului pe care doreşti să-1
le vei întâlni în viitor, conduc la succesul realizării unui realizezi. Vizualizează o cheie învârtindu-se în broască,
anumit scop. care porneşte acum puterile tale PSI.
159. Introdu această imagine, care în ochiul minţii este
Protocoale pentru transformarea intenţiilor în mime deja îndeplinită, în creierul limbic. Această parte a
creierului tău controlează emoţiile şi memoria. Este de
asemenea centrul de luare a deciziilor din creier, astfel că
114 Vederea PSI la Mimele: un nou software mental 115
distanţă

introducerea scopurilor aici presupune că vei acţiona în similare una alteia şi se întâmplă unei aceleiaşi persoane.
conformitate cu îndeplinirea scopului respectiv. Un exemplu ar putea fi o serie de persoane care te
h) Imaginea scopului îndeplinit poate de asemenea, să întâlnesc pe stradă şi te întreabă cât este ceasul, fără să ştie
fie introdusă într-o zonă numită zona motorului supli- una de cealaltă. Un alt exemplu de sincronicitate acauzală
mentar, astfel că vei putea să te programezi să îl realizezi. este atunci când, în aceeaşi zi a anului, ţi se întâmplă un
Aceasta este aşezată în vârful creierului sub o mică pată. anumit eveniment semnificativ.
Credinţa că un anumit eveniment atrage pe un altul este
3. Sincronicitatea acauzală tot aşa de veche ca şi societatea omenească. Exemple de
astfel de credinţe populare sunt: banul tot la ban trage,
Cari Jung a introdus termenul de „sincronicitate ceea ce dai este ceea ce obţii, culegi ceea ce semeni, nu
acauzală" pentru a descrie o serie de coincidenţe care sunt obţii nimic fără să plăteşti, ceea ce iese din pisică tot
şoareci mănâncă. Este un principiu universal că acţiuni vorbesc.
asemănătoare generează acţiuni asemănătoare. 162. Şterge toate comentariile negative şi utilizează
critica constructivă ca un instrument de perfecţionare.
Protocoale pentru utilizarea puterii sincronicităţii Utilizează mai curând vorba bună, decât băţul, ceea ce
acauzale va creşte eficienţa acţiunilor tale. Aceasta este una din
regulile de bază pentru ajustarea influenţării de la
a) Dacă doreşti să obţii succes, contracte, afaceri, bani, distanţă. Această mimă a dăruirii funcţionează prin
vânzări trebuie să dai ceva fiecărei persoane pe care o câmpul biofizic, care stochează date şi energie,
întâlneşti. Prin urmare în viaţa obişnuită apreciază pe toţi permiţând ca acesta să interac-ţioneze cu persoanele
cei care merită. Acest lucru va provoca pornirea respective. Se foloseşte perceperea de la distanţă a
principiului. tuturor persoanelor întâlnite, oferindu-le mima aprecierii
160. Utilizează atenţia direcţionată pentru perceperea de celor care o doresc. In acest proces creşte empatia, acea
la distanţă a persoanelor importante din viaţa ta: şef, proiectare a propriei personalităţi în personalitatea altei
parteneri de afaceri, angajaţi, soţie, copii. Acest fapt îţi persoane, care are drept consecinţă cunoaşterea
va permite să îţi dai seama de nevoile lor, ceea ce îţi va reciprocă mai bună. Prin această metodă se poate ampli-
permite să prosperi. fica capacitatea ta de a câştiga noi prieteni şi de a
161. Dă-le apoi energie pozitivă în momentul în care emiţi influenţa alte persoane.
propria imagine şi transmiţi prin telepatie mesajul pe
care şi-1 doresc, în ochiul minţii lor. Acest lucru va pro- 4. Simularea atingerii scopurilor
voca creşterea simpatiei pentru tine pe bază subliminală
şi va permite influenţarea de la distanţă. Aşa cum s-a putut acţiona cu mima intenţiilor, vizuali-
In interacţiunile normale dă o bună apreciere tuturor zarea propriilor scopuri ca şi când ar fi fost realizate
lucrurilor pozitive pe care oamenii le fac, le poartă sau permite
116 Vederea PSI la Mimele: un nou software mental
distanţă
117

ca vizualizarea să devină mimă. Acest lucru este necesar aşa cum doreşti să se întâmple. Modelează
pentru ca scopul tău să devină o idee cu o viaţă a sa. evenimentele după voinţa ta utilizând această tehnică de
influenţare de la distanţă.
Protocoale care transformă scopurile în mime 166. Prin utilizarea PSI (perceperea de la distanţă, influ-
enţarea de la distanţă şi vederea la distanţă) priveşte la
163. Vizualizează propriile scopuri ca şi când acestea ar fi noile achiziţii, proprietăţi şi companii, pe care doreşti să
fost deja îndeplinite le ai. Priveşte la evenimentele care trebuie să aibă loc
164. Utilizează vederea la distanţă pentru a privi în viitor pentru ca să obţii noua casă, maşină sau să pleci în
evenimentele vieţii tale. vacanţa de vis mult dorită. Succesul va veni în viaţa ta
165. Transformă aceste evenimente folosind laserul pe baza şi prin aplicarea principiului sincronicităţii
mental al atenţiei tale direcţionate pentru a le schimba acauzale. Iţi vei da seama că vederea la distanţă poate
realiza viitorul dorit asociind succesul dorit necesare. Prin vederea la distanţă asupra situaţiei actuale,
evenimentelor care vor veni. Desenează, imaginează-ţi câmpul tău biofizic are tot timpul necesar pentru a utiliza
şi scrie ceea ce doreşti şi acţionează ca şi când scopul puterea sa înnăscută pentru influenţarea de la distanţă şi
tău ar fi fost deja îndeplinit. pentru a schimba astfel evenimentele în beneficiul tău.
ACŢIONEAZĂ CA ŞI CÂND AI FI UN OM DE
SUCCES. Astfel vei avea succesul dorit. 5. Voinţa
e) Utilizând atenţia direcţionată focalizată pe metoda »
cinema pentru a revedea imaginile succeselor repurtate în
Mimele pot altera evenimente astfel ca ideile pe care le
trecut; vei provoca noi succese în cauze similare care vor
poartă să se realizeze. Mimele infecţioase se pot răspândi
interveni în viaţa ta.
ca un foc dezlănţuit forţând oamenii care le poartă să
f)Aplică vederea la distanţă la situaţia actuală pentru a
etaleze aceste mime. Aceasta este baza pentru moda zilei
o schimba în sensul dorit, într-o manieră pozitivă, înainte
şi manii. A fi la zi cu moda este o obsesie pentru cei
de a o realiza. Astfel vei obţine performanţe mai bune.
infectaţi cu această mimă. Deoarece mimele pot să recon-
Atleţii din estul Europei utilizau simularea mentală pentru figureze reţelele neuronale din creier, ideile pe care
aceasta. înaintea întrecerii, vizualizau viitoarea lor perfor- mimele le poartă pot astfel să fie înscrise în creier. Astfel,
manţă, după care se comportau în concurs ca fiind în cea mimele devin parte a culturii umane şi alterează modul în
mai bună formă a lor. Astfel ei obţineau performanţele care noi gândim.
optime.
Această tehnică este bazată pe principiul foarte vechi
Protocoale pentru aplicarea voinţei
al magiei simpatice şi pe programele câmpului biofizic
pentru manifestarea scopurilor. Deoarece corpul biofizic a) Ce vorbeşti este ceea ce vei realiza. Niciodată nu
coordonează influenţarea de la distanţă, acesta poate vocaliza ceea ce nu doreşti să se întâmple.
îndeplini orice scop pe care îl concepi dacă ai programele Afirmă în vorbirea ta, la timpul prezent, ceea ce tu eşti,
118 Vederea PSI la Mimele: un nou software mental 119
distanţă

ai realizat şi posezi, chiar dacă acestea nu sunt încă mani- însăţi, înainte de a te trezi sau adormi, sau în timp ce te
feste. „Sunt fericit, sunt un lider, sunt un om de succes. bărbiereşti în faţa oglinzii etc. „Eu am obţinut
Orice fac este bine. Sunt un expert în vederea la distanţă". contractul. Eu am fost promovat. Toate ideile mele au
Niciodată nu afirma negativul. fost pline de succes. Simţămintele mele intime şi
167. Acţiunea produce evenimentele. Dacă noi am inten- intuiţia sunt invariabil adevărate. Sunt un expert în
ţionat să obţinem succesul, l-am vizualizat, iar voinţa vedere la disatnţă". Vorbeşte ca şi când ai fi realizat
noastră a comandat acţiunea noastră în totală sincronie ceea ce doreşti. Recită intenţiile tale scrise ca şi când s-
cu intenţia noastră, atunci aceasta se va manifesta ar fi realizat deja. Aceasta îţi întăreşte hotărârea de care
definit ea însăşi. Acest fapt va deveni aparent cu atât ai nevoie pentru vederea la distanţă, pentru perceperea
mai mult cu cât utilizezi RV pentru a monitoriza de la distanţă şi pentru influenţarea de la distanţă.
viitorurile posibile. 169. Focalizează atenţia ta direcţionată asupra evenimen-
168. Utilizează atenţia direcţionată pentru aţi spune ţie telor viitoare prezentate pe ecranul de cinema mental.
Utilizează atenţia direcţionată pentru a schimba aceste 171. Listează priorităţile pe ecranul de cinema mental.
evenimente astfel ca ele să se petreacă aşa cum doreşti. Marchează-le pe acelea de care ai nevoie să le faci în
Influenţează de la distanţă intenţiile tale, în concordanţă ochiul minţii.
cu simulările precedente ale scopurilor tale care au fost 172. Utilizează atenţia direcţionată pentru a spiona eveni-
îndeplinite în cele mai bune condiţii. Astfel creşte mentele viitoare care îţi vor arăta scenariile posibile.
probabilitatea ca ele să se realizeze. Această tehnică 173. Foloseşte eşalonarea optimă a paşilor necesari pentru
programează corpul tău biofizic pentru realizarea realizarea scopurilor tale, precum şi a acţiunilor de care
intenţiilor. este nevoie pentru realizarea acestui viitor.
170. Vorbeşte de bine şefii tăi, chiar dacă fac greşeli ei au 174. Programează creierul tău utilizând atenţia direc-
întotdeauna dreptate. Acesta este un pas spre ţionată pentru introducerea imaginilor care te reprezintă
dezvoltarea empatiei, a perceperii şi influenţării de la îndeplinind paşii necesari pentru realizarea viitorului
distanţă. dorit. Focalizează laserul mental asupra influenţării de
la distanţă a propriului creier. Comandă-ţi producerea
f) Nu trece mimele negative (bârfe, probleme) spre
acelor acţiuni care conduc la succesul tău.
angajaţii tăi. Pasează-le numai informaţia pozitivă şi
175. Fă lucrurile pe care ţi le dictează intuiţia acum. Nu
mimele pozitive. Aceasta va ajuta vederea la distanţă şi
pierde timp cu ceea ce nu trebuie să faci. Astfel vei
perceperea de la distanţă a subordonaţilor.
reuşi sa parcurgi drumul necesar realizării intenţiilor
tale şi vei evita toate acţiunile care nu se conformează
6. Nu întârzia - fă ce ai de făcut acum!
intenţiilor tale. O cantitate mare de energie este
eliberată atunci când vei acţiona aşa. Dacă amâni ceea
Dacă trebuie să faci ceva nu întârzia, fa imediat! Dacă
ce ai de făcut pe mai târziu, aceasta va provoca o
nu este nevoie să faci aceasta, atunci nu o fa.
pierdere de energie, care este consumată pentru blocaje
şi cicluri feedback negative.
Protocoale pentru neîntârziere
120 Vederea PSI la Mimele: un nou software 121
distanţă mental

7. Autodisciplinarea negative bombardează novicele PSI şi numai


autodisciplina garantează că acesta nu va precupeţi nici
Fă ce ai de făcut neţinând seama de ce resurse vei un efort pentru învăţarea spionării psihice.
consuma.
Angajează-te numai la ce ai de gând să onorezi. Odată 8. Perseverenţa (hotărârea)
ce ai făcut promisiuni, nu economisi nici un efort pentru a
le îndeplini. Aceasta este o condiţie sine qua non a In activităţile PSI este foarte important ca să nu te dai
tehnicii vederii la distanţă. Gândeşte-te mereu că nu ai bătut. Aceasta deoarece câmpul inhibator şi consensul
energie de cheltuit pe acţiuni neesenţiale. comun ne bombardează constant cu mime negative
Ca o regulă importantă, autodisciplina garantează că atunci când dorim să explorăm orice activitate din afara
nu vei eşua în eforturile de a învăţa vederea la distanţă, normei. Oamenii sunt programaţi să fie înfricoşaţi de
deoarece nu vei renunţa la exersarea tehnicilor până când orice este mai ciudat. Vaticanul are un comitet care
nu vei ajunge la nivelul dorit de expertiză. Mimele monitorizează paranormalul şi care, prin numeroasele
contacte pe care le are cu agenţiile de informaţii, face ca către scopul tău.
informaţia din domeniul paranormalului să fie ştearsă. Utilizează evenimentele negative pentru aţi arăta că mergi
Acest comitet este urmaşul Inchiziţiei din Evul Mediu. într-o direcţie greşită şi şterge programarea negativă şi
mimele negative pe care o aduc la suprafaţă.
Repetarea din când în când a intenţiilor tale va deveni 180. în final, utilizează vederea la distanţă asupra
un lucru obişnuit şi va asigura realizarea acestora. Vei da viitorului tău pentru a-ţi monitoriza progresul. Aceasta
greş numai dacă renunţi! Acesta este un liant foarte îţi va arăta că ai mai multe viitoruri potenţiale şi că
puternic al tehnicilor de vedere la distanţă. numai în puţine îţi vei putea realiza obiectivele pe care
Protocoalele perseverenţei ţi le-ai propus.

176. Utilizează zilnic atenţia direcţionată pentru vizuali- 9. Conectivitatea


zarea scopurilor pe ecranul de cinema mental în ochiul
minţii tale. Câmpurile şi particulele care au fost în legătură, dar în
177. Vezi prin vederea la distanţă aceste scopuri ca şi când prezent sunt separate, sunt încă într-o conexiune subtilă.
ar fi fost realizate. Pe zi ce trece ele vor deveni mai clare. Acesta este paradoxul lui Einstein-Podolski-Rosen şi
In autovizualizare, programează-ţi creierul pe baza teorema lui Bell. Totul este alcătuit din câmpuri. Odată ce
protocoalelor vederii la distanţă pe care le-am explicat aceste câmpuri au fost în contact (ceea ce s-a întâmplat
anterior. după Big Bang), ele rămân încă într-o legătură nedefinită
178. Utilizează evenimente pozitive, precum şi vederea la clar. In cazul câmpurilor biofizice acest lucru este
distanţă ca un feedback pozitiv pentru ghidarea ta pe evident. Această conexiune subtilă între câmpurile
drumul autoperfecţionării. biofizice au drept consecinţă posibilitatea vederii la
179. Utilizează acest feedback pozitiv pentru a te motiva distanţă, precum şi

12 2 Vederea PSI la distanţă o vor alimenta, această mimă va schimba realitatea.


Spionarea psihică a viitorului poate arăta cum să-ţi
a influenţării şi perceperii de la distanţă a altor oameni. elaborezi propriile mime ca parte a unei realităţi, care va
prezenta mima ta ca un eveniment viitor.
Protocoalele conectivităţii b)Legăturile fizice şi mentale cu propria ta companie,
precum şi cu clienţii pe care doreşti să-i influenţezi de la
a) Simularea evenimentelor pe care cineva doreşte să se distanţă creşte probabilitatea realizării intenţiilor tale.
întâmple cu adevărat, creşte probabilitatea ca acestea să se
realizeze în viitor. Baza biofizică a influenţării de la distanţă depinde de
Vizualizarea evenimentelor care doreşti să se întâmple legăturile subtile între oameni şi câmpurile lor biofizice
pe ecranul de cinema mental în ochiul minţii tale produce care acţionează ca o matrice pentru transmiterea telepatică
o mimă slabă făcută din energia adaptivă biofizică a ta. a comenzilor folosite în influenţarea de Ia distanţă.
Această mimă poate fi apoi trecută altor oameni, asemă- Magicienii voodoo iau părul, unghiile şi alte părţi ale
nător unui virus şi, în timp, pe măsură ce mai mulţi oameni victimelor care vor fi supuse influenţării la distanţă. Odată
stabilită conexiunea cu victima vrăjitorul va amplifica menul acesta ştiinţific a fost introdus de dr. Hans Seyle.
această legătură psihică, astfel că magicianul voodoo va Această energie este entropie negativă, deoarece
putea pune stăpânire pe sufletul victimei. Sufletul este transformă haosul în ordine. Acest efect de ordonare este o
câmpul biofizic care, atunci când îi este luat victimei, calitate a fiinţelor vii care derivă din energia adaptivă a
permite controlarea acesteia ca un robot. Aceasta este baza organismului. Unele persoane provoacă haos oriunde se
pentru influenţarea la distanţă ocultă, care conduce la duc, ceea ce este un semn de deficit de energie adaptivă.
zombificare. Zombificarea presupune distrugerea câmpului Aceste lipitoare psihice sug forţa vieţii din oamenii cu care
biofizic al persoanei care este pusă într-o stare intră în contact ceea ce provoacă acestor persoane stări de
asemănătoare slăbiciune şi chiar de boală. De aceea astfel de persoane
123 pot fi considerate vampiri psihici.
Mimele: un nou software mental
Protocoale pentru utilizarea entropiei negative
cu moartea prin utilizarea unor neurotoxine. Influenţarea
la distanţă este folosită şi de armata modernă care îl 181. Vizualizează energia pozitivă, energia adaptivă, cur-
priveşte ca pe un voodoo ştiinţific. Numai experţii în gând spre tine din exterior, utilizând atenţia direcţionată
psihotronică ruşi au reuşit să depăşească tehnica voodoo ca şi ecranul de cinema mental în ochiul minţii. încarcă
putere a influenţării la distanţă. câmpul tău biofizic cu energia adaptivă conţinută de
câmpul biofizic al pământului.
10. Entropia negativă - ordinea totală 182. Canalizează această energie adaptivă prin utilizarea
atenţiei direcţionate fixată pe imagini din ecranul de
în câmpul biofizic există energia care ordonă minţii şi cinema mental, care arată imagini prin vedere la distanţă
psihicului să păstreze corpul tânăr şi să lupte împotriva ale colegilor, clienţilor, scopurilor şi intenţiilor. Condu-o
bolilor. Această energie se numeşte energie adaptivă. Ter- departe de provocatorii haosului şi modifică situaţia
124 Vederea PSI la distanţă 1. Antrenează-te pentru a face faţă celui mai rău
scenariu. Dacă te aştepţi să utilizezi vederea la distanţă în
dintr-un sistem dinamic neliniar într-unui care poate fi viaţă, antrenează-te pentru dezvoltarea abilităţilor veedrii
previzionat. Cu alte cuvinte, încarcă oamenii sau eveni- la distanţă în condiţii de stres, astfel ca să poţi spiona
mentele viitoare cu energia adaptivă care le va micşora psihic evenimente de cea mai mare importanţă, cu o mare
starea de haos şi astfel vei avea rezultate mai bune din încărcătură emoţională. în general, este foarte uşor să spio-
relaţiile cu aceştia. nezi psihic evenimente şi persoane care îţi sunt indiferente
şi nu te implică emoţional. Atunci când eşti disperat să afli
rezultatul evenimentelor sau să afli dacă un partener nu şi-
a făcut datoria, implicarea ta emoţională va bloca vederea
Mimele de bază ale afacerilor la distanţă.
2. Când eşti în necaz, utilizează descurajarea PSI
Aceste mime trebuie folosite în vederea la distanţă completă. într-o situaţie periculoasă, cum ar fi când colegii
atunci când există condiţii sau oameni negativi sau haotici. te deranjează sau când eşti ameninţat cu concedierea,
utilizează vederea la distanţă pentru a găsi cel mai bun
mod corectează răul pe care ar putea să ţi-1 facă. Utilizează
de comportare. Apoi utilizează influenţarea la distanţă apoi influenţarea la distanţă pentru a-1 neutraliza.
pentru eliminarea adversităţilor de la locul de muncă. 185. Află când este momentul să te retragi. Utilizând
3.Priorităţile trebuie să oglindească circumstanţele tale vederea la distanţă îţi este uşor să vezi rezultatul
nu obiceiurile. Nu gândi niciodată că rutina ta este atât de bătăliilor cu inamicul. Dacă toate variantele de viitor
bună încât trebuie să o aplici indiferent de costuri. Adeptul posibile îţi indică faptul că vei fi înfrânt, este momentul
Mimele: un nou software mental 125
să te retragi din luptă. Concentrează-te asupra influenţării
la distanţă pentru a slăbi adversarul.
PSI face numai ce este de făcut, renunţând la activităţi 186. Preferă întotdeauna cele mai simple acţiuni. Când
neesenţiale. desfaşori vederea la distanţă pentru a determina efectul
183. Dacă merge să nu-ţi pese de cum apari în ochii celor acţiunilor tale, asigură-te că acţiunile tale sunt simple.
din jur. Mulţi sceptici vor lua în derâdere capacităţile tale Prin efectuarea unor acţiuni mici, simple, efectul
paranormale. Ei vor afirma că eşti cu siguranţă nebun, totalizator al acestora poate fi supus vederii la distanţă şi
aceştia ştiind cu siguranţă că paranormalul nu există. astfel fiecare acţiune poate fi evaluată.
Utilizează vederea la distanţă şi influenţarea la distanţă 187. Dacă eşti supus unei mari cantităţi de evenimente
pentru a le da o lecţie. Deoarece ei ştiu că paranormalul negative, atunci eşti în război. Serviciile de informaţii
nu există, nu vor avea de ce să se plângă. încearcă prin toate mijloacele să ţină publicul larg
184. Respectă întotdeauna ameninţările duşmanului. Dacă departe de vederea la distanţă, astfel că vor fi atacate
un duşman încearcă să-ţi facă rău, utilizează imediat toate articolele şi cărţile care descriu fenomene
vederea la distanţă pentru a determina ce efect ar avea paranormale. S-a ajuns ca unii promotori ai vederii la
acest lucru asupra ta în viitor. Călătoreşte în viitor şi distanţă să fie supuşi unor radiaţii care le-au atacat
sănătatea.
126 Vederea PSI la Mimele: un nou software 127
distanţa mental

9. Nu avea încredere în oamenii care sunt mai „cura planurile noastre anterioare bine puse la punct cad. După
joşi" decât tine. Când practici vederea la distanţă fereşte-te eveniment regretăm amarnic că nu am reuşit să
de cei care doresc să utilizeze PSI pentru proiecte pericu respectăm planul discuţiilor pe care îl concepusem şi că
loase, cum ar fi contactarea demonilor sau a morţilor. nu am reuşit să ne expunem în întregime argumentaţia,
Domeniul biofizic este mult mai periculos decât lumea tot ceea ce ştiam despre problema respectivă. Cu ajutorul
fizică. Greşelile te pot urmări în multe vieţi. Cele mai rele vederii la distanţă se poate privi în viitor asupra
entităţi malefice te pot şterge din realitate pentru argumentelor şi luptelor. Aceasta permite modificarea
totdeauna. Aceasta înseamnă că fără nici un avertisment, reacţiilor noastre în faţa inamicului pentru a vedea cum
corpul tău biofizic nu se mai încarnează într-un corp fizic afectează acestea lupta. Cu ajutorul acestei metode de
uman. Astfel vei fi mort sau.chiar mai rău. Demonii vor privire asupra viitorului se poate optimiza planul de
introduce corpul tău biofizic într-o capcană în care va fi acţiune pentru a rezista în focul bătăliilor.
torturat, facându-te un suflet condamnat. 189. Distruge opoziţia; dacă acest lucru se dovedeşte
188. Un plan nu supravieţuieşte niciodată unui război. In imposibil, renunţă momentan la luptă astfel ca să o poţi
diverse discuţii avem argumentări fierbinţi în care relua altă dată. In afaceri, ca şi în viaţă, noi trebuie să
facem faţă unor inamici care caută să ne învingă. Aceştia 190. Cunoaşte-ţi inamicul. Utilizează vederea la distanţă
pot fi mici tirani care doresc să ne concedieze sau pot fi pentru a-1 spiona psihic astfel ca să îi cunoşti planurile.
competitori care doresc să ne ruineze afacerea. Cu Percepţia de la distanţă poate fi utilizată pentru a-i scana
ajutorul veedrii la distanţă se pot descoperi punctele slabe gândurile. Influenţarea la distanţă poate fi utilizată pentru
ale inamicului care pot fi apoi folosite în acţiunile a lucra asupra reţelei neuronale a inamicului astfel ca
noastre. Se funcţionarea acesteia să nu mai fie eficientă.
pot spiona psihic întâlnirile secrete ale duşmanilor sau ale 191. Asigură-te întotdeauna de existenţa unui drum de
competitorilor, se pot descoperi planurile lor secrete. Odată scăpare. Pentru a ieşi din situaţii critice trebuie să ai la
ce cunoşti ceea ce au de gând să facă poţi folosi informaţia dispoziţie o cale de scăpare. Utilizând vederea la distanţă
respectivă pentru a le distruge aceste intenţii. Individul vei fi capabil să eviţi capcanele duşmanilor, dar
dotat cu abilităţi PSI are un avantaj copleşitor asupra totdeauna există o posibilitate să fii învins, aşa că
inamicului, care este limitat la punctul de vedere obişnuit al asigură-ţi întotdeauna retragerea.
lumii în care trăim. Cu ajutorul influenţării la distanţă vei 192. Lucrurile simple pot fi cele mai dificil de realizat.
putea să-i iei puterile inamicului, facându-1 să nu se simtă Astfel putem dori cu disperare să avem abilitatea de
bine. Dacă trebuie să faci faţă unui număr foarte mare de vedere la distanţă, dar această dorinţă poate să ne inducă
duşmani, retrage-te într-o poziţie confortabilă şi sigură şi stres, ceea ce ne depărtează de posibilitatea de a realiza
astfel vei putea folosi influenţarea la distanţă pentru a-i vederea la distanţă cu succes. Similar, există o mulţime
ataca pe îndelete Deoarece vederea la distanţă nu este de scopuri simple care sunt dificil de realizat. Scopuri în
restricţionată de distanţă, chiar dacă eşti la mii de kilometri aparenţă simple, cum sunt de a fi bogat sau de a-ţi găsi
de obiectiv, efectul acţiunii tale va fi devastator. sufletul
193.
128 Vederea PSI la distanţă emoţional şi scopurile pe care doreşti să le realizezi.
196. Un plan bun va lua în considerare ceea ce vezi pe acel
pereche, pot fi foarte greu de realizat. De cele mai multe ori ecran şi va asigura victoria indiferent de ceea ce face
nu reuşeşti să realizezi decât unul dintre acestea. duşmanul tău. Cu ajutorul vederii la distanţă poţi merge,
înainte şi înapoi, în timp. Utilizând influenţarea la distanţă
vei putea afecta trecutul sau viitorul.
197. Utilizează vederea la distanţă pentru a explora eşalo-
Protocoale pentru succesul în afaceri narea evenimentelor care decurg din planul tău. Prin
această metodă poţi începe să vezi efectul acţiunilor tale
In construirea planului de bătaie trebuie să fii conştient asupra viitorului.
de următoarele chestiuni.

194. Prin utilizarea atenţiei direcţionate asupra ecranului de


cinema mental, poţi să simulezi câmpul de bătaie în ochiul Mimetica confruntării în afaceri
minţii tale.
195. Pe ecranul de cinema mental poţi vedea modul de Mimetica este ştiinţa mimelor. Deoarece suntem copiii
desfăşurare a viitoarelor afaceri sau câmpul de bătaie epocii în care trăim, servim noi înşine ca vehicule pentru
mimele prezente în cultura noastră. Mimele nu numai că în lumea afacerilor.
Mimele: un nou software mental \ 29

permit controlarea gândurilor, ideilor şi acţiunilor, ci permit


ca însăşi cultura să fie influenţată. Fiind atât de puternică Protocoale pentru mimetică
mimetica în influenţarea modului de viaţă şi de acţiune al
oamenilor, au fost dezvoltate o serie de industrii pentru Pentru a obţine succese în lumea afacerilor utilizează
manipularea acestor mime. Exemplele includ industria următoarele:
reclamei produselor care creează imaginea şi promovează
un produs pe piaţă, tehnologia informaţiei, media, partidele 198. Focalizează atenţia direcţionată asupra ecranului de
politice şi poliţia secretă (pentru limitarea mimelor în cinema mental. Ecranul de cinema execută simulări ale
circulaţie). Natura mimelor a fost elucidată cu ajutorul planului de bătaie pentru a determina care versiune va
biofizicii. Acestea nu sunt numai nişte idei, dar pot fi permite şansa victoriei.
concepute ca fiind forme de gândire biofizică care conţin 199. Utilizează vederea la distanţă pentru a vedea care este
aceste idei ca programele lor software. Mimele, odată ce au rezultatul planului de bătaie pe care îl stabileşti.
ajuns la dimensiunea critică (efectul celei de-a o suta 200. Astfel vei creşte probabilitatea obţinerii unui rezultat
maimuţă), pot porni în viaţă pe cont propriu. Mimetica se
bun deoarece vei fi direcţionat pe cel mai bun curs de
poate dovedi folositoare persoanei care practică vederea la
acţiune posibil.
distanţă deoarece îl poate ajuta în confruntările care au loc
130 Vederea PSIla distanţă ultima suflare. Dacă nu, renunţă şi ieşi din problemă.
Dacă trebuie să lupţi, nu precupeţi nici un efort, nu
1. Operatorii vederii la distanţă îşi aleg câmpul de păstra nici-o rezervă.
bătaie. Ei nu intră niciodată într-o situaţie fără să cunoască 4.învaţă să lupţi în starea teta. Astfel vei avea acces
împrejurimile. Un adevărat maestru al confruntărilor din la
lumea afacerilor îşi ademeneşte inamicii într-o zonă pe o vigoare deosebită şi la o inteligenţă sclipitoare,
care aceştia nu o cunosc, dar pe care maestrul vederii la precum
distanţă o stăpâneşte foarte bine. Aducerea unei persoane şi la abilităţi PSI.
normale în teritoriul controlat de PSI îi conferă spionului 5. Când ai de a face cu lucruri ciudate cu care nu
psihic un avantaj decisiv. eşti
2. Renunţă la mimele care nu sunt necesare. Trebuie să- obişnuit, utilizează ecranul de cinema. Operatorii
i furnizezi adversarului date false, obişnuite şi care îl vederii
induc în eroare pentru a creşte probabilitatea realizării la distanţă permit ca ecranul de cinema mental să le
scopurilor tale. Inamicii tăi sunt disperaţi în a obţine date arate
despre tine, astfel că fii sigur că informaţia pe care ei o toate modurile posibile pe care le au la dispoziţie pentru
obţin îi va conduce la concluzia pe care o doreşti. a-şi înfrânge duşmanul.
3. Reacţionează la cele mai simple feedback-uri care îţi 6. înainte de a merge la bătălie operatorii vederii la dis-
parvin indicând existenţa unor ameninţări. Atunci când ai tanţă trec în revistă toate scenariile posibile pe ecranul
o problemă de rezolvat concentrează-ţi toată atenţia spre de cinema mental în ochiul minţii. Fiecare scenariu
soluţionarea optimă, în cel mai scurt timp. Decide rapid contează.
dacă este necesară lupta. Dacă da, atunci luptă până la
Mimele: un nou software mental 131 5- Se for ţează să nu privească la elementele
neesenţiale, în timp ce îl bombardează pe inamic cu
La un moment crucial al negocierilor cunoaşterea a ceea ce mime şi dezinformare
ar putea să se întâmple în viitor dacă se ia o anumită decizie
6- Se relaxează pentru a intra în starea teta, pentru a-
îţi oferă avantajul decisiv necesar succesului.
şi putea depăşi competitorul şi pentru accesul la PSI
201. Operatorul vederii la distanţă nu se arată niciodată în
prima linie. El lucrează prin alţii. Afaceristul inteligent 7- Utilizează vederea la distanţă pentru a determina
direcţionează bătălia din spatele oamenilor din primul rezultatul deciziilor
rând. 8- Nu se bagă niciodată în faţă.
202. Informaţia stă la baza confruntărilor în afaceri. Infor-
maţia este proporţională cu negentropia. Cu cât dispui de Se recomandă ca întotdeauna să utilizezi atenţia
mai multă informaţie asupra câmpului de bătaie cu atât mai direcţio-nată pentru maximizarea abilităţilor prin
puţin haotică va fi situaţia şi astfel vei fi capabil să prevezi utilizarea vederii la distanţă centrată pe ecranul de cinema
rezultatul viitor. Dacă bătălia nu este imperativă, nu intra în mental.
ea. Obţine cât mai multă informaţie asupra situaţiei
utilizând vederea la distanţă. Realizează că subconştientul
Prin urmare operatorul vederii la distanţă: adună tot timpul informaţia subliminală prin perceperea
4- îşi atrage competitorul, cumpărătorul, antreprenorul de la distanţă, Aceasta îţi dă posibilitatea de a cunoaşte ce
se întâmplă în minţile inamicilor. Utilizează vederea la
pe câmpul de bătaie pe care el şi-1 alege
distanţă
13 2 Vederea PSI la Mimele: un nou software mental
distanţă
133

în această tehnologie mimetică pentru a introduce mimele Utilizând percepţia la distanţă poţi vedea ce se întâmplă
pe care le doreşti în capul competitorilor tăi din lumea în capetele altor oameni. Utilizând influenţarea la
afacerilor şi scanează aceste persoane pentru a înţelege distanţă poţi altera modul de comportare al unor
care sunt scopurile lor, cum lucrează mintea acestora şi persoane, permiţând planurilor tale să se realizeze.
care sunt temerile şi slăbiciunile lor. 204. învăţarea de a dezvolta obiceiul repetării exerciţiilor
veedrii la distanţă până la achiziţionarea deprinderilor
necesare.
205. Dezvoltarea căilor de utilizare a PSI pentru a ajunge
Operatorul vederii la distanţă la realizarea scopurilor. Prin utilizarea vederii la
distanţă, operatorul este capabil să vadă ce se întâmplă
Aplicarea acestor principii mimetice conduce spionul oriunde în lume, precum şi efectele acţiunilor unor
psihic la: personalităţi sau viitorurile alternative care pot apare
203. Realizarea că realitatea consensuală este o ruşine prin schimbarea evenimentelor prezente.
care poate fi alterată utilizând PSI. Utilizând vederea la 206. Operatorul realizează că într-adevăr, conştientul
distanţă poţi vedea rezultatul acţiunilor tale in viitor. poate altera realitatea, aşa cum fizica cuantică a bănuit
încă de la începutul secolului XX. fortabile astfel că vei renunţa la ele aruncându-le
5. Atenţia direcţionată amplifică conştientul normal, oamenilor care îţi vor răul.
precum şi darul spionării psihice. Cu cât îl utilizezi mai 210. Caracterul operatorului vederii la distanţă se va
mult, cu atât devine mai puternic conştientul tău. schimba pentru a reflecta perfecţionările de care am
207. Fixând constant atenţia direcţionată asupra vorbit. El va deveni o persoană care radiază optimismul
ecranului de cinema mental îţi întăreşti darul spionării şi succesul, are carismă şi o atingere magică.
psihice, facându-te din ce în ce mai conştient de 211. Câmpul biofizic are o serie de atribute remarcabile
existenţa celui de-al şaselea simţ. In acest proces îţi atunci când este utilizat de operatorul vederii la
integrezi întreaga persoană controlului conştient. Astfel distanţă. Acesta va cunoaşte ce se întâmplă în jurul său
vei reuşi să-ţi explorezi subconştientul şi inconştientul. ceea ce îi va permite să depăşească toate obstacolele
Acest proces îţi întăreşte mintea şi corpul şi îţi dă care îi stau în faţă.
posibilitatea de a te împotrivi diverselor niveluri de 212. Operatorul vederii la distanţă evită pe cât posibil
stres. lupta, dar atunci când nu-i rămâne altă opţiune va aplica
208. Atunci când ecranul de cinema mental este activat de fără reţinere mimele şi mimetica „artei războiului în
atenţia direcţionată, poate fi folosit ca o uşă spre afaceri" pentru rezolvarea problemei. Aceasta
domeniul biofizic, permiţându-ţi să intri în câmpul presupune simularea tuturor rezultatelor posibile
biofizic, astfel că vei putea spiona psihic după dorinţă. folosind tehnologia mimetică. Dacă probabilitatea ca
209. Software-ul mimelor de succes trebuie practicat de evenimentele să se termine favorabil operatorului
multe ori până când te obişnuieşti cu acesta. Din acel vederii la distanţă este apropiată de 1, se recomandă
moment, toate mimele negative vor deveni foarte incon- intrarea în luptă.
213.
13 4 Vederea PSI la 'distanţă de a te familiariza cu calea care trebuie urmată pentru
optimizarea capacităţilor tale de vedere la distanţă astfel ca
12. Odată intrat în luptă, operatorul utilizează atenţia să poţi să le aplici ca un adevărat expert în lumea
direcţionată fixată pe ecranul de cinema mental pentru afacerilor. Repetarea continuă a materialului mimetic
vizualizarea planului de bătaie, precum şi a mijloacelor descris, până devii familiar şi te simţi confortabil cu acesta,
pentru îndeplinirea scopurilor. Pe timpul desfăşurării este necesară. Astfel îţi vei atinge scopul prin acţiuni de
acestui proces, activează câmpul tău biofizic astfel ca să fii vedere la distanţă şi te vei simţi foarte bine.
imun la încercările inamicului de a te duce în poziţia pe
care acesta o doreşte. încarcă-te cu energia necesară prin
conectarea câmpului tău biofizic la situri puternice cum este
de exemplu Stonehenge. Astfel, chiar după o întâlnire lungă Implicaţiile programării mimelor şi ale vederii
vei simţi că mai eşti încă încărcat, că mai ai resurse, în timp
ce inamicul tău este obosit şi vulnerabil, gata să facă greşeli la distantă
pe care le vei capitaliza pentru victorie.
Antrenamentele de vedere la distanţă coboară automat
In acest capitol ai avut ocazia să observi un nou mod de ritmurile creierului astfel că se vor dezvolta intuiţia şi
lucru în vederea la distanţă, modul mimetic. Scopul a fost abilitatea de a pătrunde în mintea competitorului. Această
stare de spirit evoluată este un rezultat direct al ritmurilor executării mai multor scanări detaliate prin vedere la
bazale ale creierului. Managerii antrenaţi în domeniul PSI distanţă ale siturilor şi persoanelor de interes. Cuplate cu
Mimele: un nou software mental 135 percepţia la distanţă şi influenţarea la distanţă, acestea le
permit să lucreze în timp real, astfel ca să poată reacţiona
nu au creierele spălate de substanţele chimice neurohor- instantaneu la evenimente. Ei pot, de asemenea, să crească
monale eliberate din cauza stresului, care sunt, în general, acurateţea predicţiilor şi astfel să descopere noi segmente
caracteristice zborului sau luptei. Creierele acestora sunt de piaţă şi noi debuşee pentru mărfurile lor. Rezultatul net
eliberate de zgomotul neîncetat al suprastimulării care al acestor tipuri de acţiuni este creşterea eficienţei
degradează gândirea clară şi procesul de luare a deciziilor. persoanelor care dispun de calităţi paranormale, precum şi
Acest mediu mental de reducere a stresului le dă posibi- posibilitatea lor de a se descurca într-un mediu stresant.
litatea de a gândi cu un consum mai mic de energie, astfel Mimele, aşa cum am putut observa, sunt căi obişnuite de
că aceştia dispun neîncetat de rezerve de putere, chiar la acţiune şi funcţionare care sunt transmise ca un software
sfârşitul unei • zile de muncă istovitoare pentru oamenii mental. O organizaţie care dispune de manageri antrenaţi
obişnuiţi. Mai mult, starea de spirit care utilizează mai în vederea la distanţă va putea constata în timp că întreg
puţină energie permite mangerilor antrenaţi în vederea la personalul va prezenta aceste performanţe. Operatorii
distanţă să efectueze mai multe simulări mentale referitoare vederii la distanţă infectează pe cei din jurul lor cu mime
la ceea ce se întâmplă cu afacerile lor, cu mediul în care se pozitive pe care ei le-au obţinut prin antrenament. Cultura
desfăşoară aceste afaceri. De asemenea, le dă posibilitatea companiei va deveni acoperită cu noua gamă de mime ale
136 Vederea PSI la distanţă Mimele: un nou software mental 137

vederii la distanţă, ceea ce va permite companiei să-şi gândim şi tot ceea ce facem. Fiind vehicule pentru mime,
crească profitul. Managerii şi personalul vor descoperi că pentru a le propaga şi a le evolua, noi suntem la dispoziţia
se adaptează mai bine la problemele care apar şi suferă mai ideilor pe care acestea le conţin. Noul set de mime
puţin stres în momentul creşterii eficienţei acţiunilor lor. prezentat în acest capitol permite unei persoane obişnuite
virusuri mentali care modelează reţelele noastre neuronale să păşească în afara consensului general al realităţii în care
ş,i prin intermediul culturii noastre, controlează tot ceea ce trăieşte şi să devină astfel un spion psihic.
Implicaţii în lumea afacerilor adevărat companiei. Ei vor putea recunoaşte propriile
greşeli prin percepţia la distanţă asupra personalului şi
Organizaţiile care au devenit centre pentru aceste mime asupra performanţei manageriale recunoscute. Măsurile
noi, fie dispun de puteri mentale sporite, fie profită de o motivaţionale ale managerilor vor fi încununate de succes
reducere semnificativă a bolilor psihosomatice şi a dacă vederea la distanţă este utilizată pentru introducerea
stresului. Managerii prin percepţie la distanţă simt nevoile în cultura companiei a scopurilor acestora. Se poate
personalului şi starea de spirit care domneşte în rândul determina ce conduce spre succes şi ce nu. Cunoaşterea
acestuia. Ei pot lua măsurile optime pentru motivarea ciclurilor feedback distructive prevalează în toate
subordonaţilor şi astfel vor avea un avantaj semnificativ organizaţiile. Operatorii obişnuiţi vor avea acest software
asupra competitorilor. Managerii care percep intenţiile malign şi vor dispune de mime care dăunează funcţiilor
personalului prin contact direct cu minţile lor realizează intelectului lor.
problemele chiar din faza incipientă, înainte de a dăuna cu La sfârşitul acestui capitol aveţi toate elementele pentru
a vă putea crea o imagine clară a faptului că mimele sunt 216. Vizualizează propriul corp biofizic pe ecranul de
cinema mental.
Introdu cu ajutorul epicentrului atenţiei direcţionate
vehiculul vederii la distanţă biofizic pe uşa ecranului de
Rezumatul protocoalelor de bază pentru uti- cinema mental.
lizarea vederii la distanţă în afaceri 217. Permite ca vehiculul vederii la distanţă biofizic să fie
programat de atenţia direcţionată să realizeze scopurile
Pentru implementarea ideilor expuse este necesar să se în modul specific în care acesta operează. Utilizează
urmeze următorii paşi: regulile mimetice expuse mai sus ca un ajutor al
214. Utilizează programul de relaxare pentru inducerea programării. Deoarece este vehiculul tău biofizic,
stării teta. programează-1 ca având drept sarcină realizarea
215. Fixează-ţi atenţia asupra talamusului şi focalizează programelor pe care doreşti să le ai la dispoziţie pentru a
lumina laserului mental a atenţiei tale direcţionate pentru putea desfăşura activităţi de vedere la distanţă în
producerea ecranului de cinema mental în ochiul minţii. vederea realizării obiectivelor.
218.
138 Vederea PSI la distanţă

219. Permite ca vehiculul vederii la distanţă biofizic să In vederea la distanţă controlată, se deschide o fereastră
înceapă programarea axată pe scop, să scaneze siturile şi în starea de conştiinţă normală, numită starea beta spre
persoanele de interes pentru ţelurile tale. Acesta va domeniul biofizic al vederii la distanţă. Aşa cum arătam în
percepe imediat modul cum să realizeze scopurile. El va capitolul 2, Ingo Swann a precizat protocoalele pentru
veni la tine sub forma unor scântei ale intuiţiei şi a unor vederii la distanţă controlată. Acestea au cuprins 6 paşi. în
evenimente sincrone acauzale care vor permite capitolul 4 au fost prezentat în detaliu aceste protocoalele.
realizarea scopurilor.
Desfăşoară activităţi de vedere la distanţă asupra
evenimentelor viitoare conectate cu scopul de a vedea cum Vederea Ia distantă americană extinsă
programarea vehiculului biofizic influenţează realizarea
scopurilor. Cei mai de seamă spioni psihici americani, aşa cum este
220. Desfăşoară activităţi de vedere la distanţă asupra David Morehouse, Lyn Buchanan şi Joe McMoneagle
realizării acestor scopuri şi vezi dacă este nevoie de per- predau o variantă îmbunătăţită a metodologiei lui Ingo
fecţionarea programelor pentru realizarea lor. începe să Swann. Aşa cum am văzut, vederea la distanţă controlată
utilizezi vederea la distanţă pentru a descoperi cum să de bază cuprinde 6 etape de antrenament, care cer 8 ore pe
optimizezi realizarea obiectivelor ţinând seama de zi, 7 zile pe săptămână timp de 18 luni. Prin auto vi-
eşalonările prezente. zualizare, spionii psihici americani arată cursanţilor lor
9. Metodologia de bază poate fi optimizată prin cum să intre într-o stare de conştiinţă asemănătoare
adaptarea la nevoile concrete. visului, starea alfa sau teta. Aceştia utilizează tehnicile de
bază ale relaxării, cum ar fi vizualizarea unor părţi ale
CAPITOLUL V corpului devenind relaxate, aşa cum am prezentat mai
înainte. Astfel cele 6 etape ale protocoalelor lui Ingo
Swann vor fi utilizate în starea teta. Aceasta se întâlneşte
în
Vederea la distanţă a locaţiilor aflate la
mari distante

140 Vederea PSI la 'distanţă pentru a deveni un adevărat spion psihic.


literatura de specialitate sub numele de vederea la distanţă
extinsă. Un astfel de curs se reduce numai la o durată de 7
zile. In acest fel vederea la distanţă devine accesibilă unei
Vederea ia distantă extinsă rusă
mari părţi a populaţiei, care într-o săptămână poate învăţa
vederea la distanţă extinsă, până la un nivel de specialist.
Englezul Tim Rifat este autorul unei metodologii de
Oricine poate urma protocoalele prezentate în această carte
predare a vederii la distanţă extinsă bazată pe cercetările
ruseşti în domeniu, mai precis pe fizica PSI. El a reuşit să creierului deoarece arterele şi capilarele se pot strâmta
elaboreze o serie de tehnici de relaxare avansate, cum ar fi ajungându-se la atrofierea acestuia. Acei cititori care
folosirea autovizualizării asupra sistemului de stres al doresc să emuleze toate aspectele cercetătorilor PSI ruşi
creierului. In continuare este prezentat un rezumat al proto- trebuie să ţină cont de faptul că sovieticii acordau prea
coalelor pentru ambele tipuri de vedere la distanţă extinsă puţină atenţie sănătăţii şi siguranţei luptătorilor PSI, atenţia
astfel ca cititorul să poată compara cele două metodologii. lor fiind acordată numai războiului paranormal.
Mulţi autori preferă ştiinţa rusă a PSI deoarece conduce Pentru cititorul care doreşte să utilizeze această formă
natural la percepţia la distanţă şi influenţarea la distanţă, mai avansată de vedere la distanţă extinsă, se recomandă
permiţând şi utilizarea unor tehnice specifice psihotronicii. următoarele exerciţii pregătitoare:
Protocoale ale spionării PSI ruse

1. Primul pas este introducerea spionului psihic în


starea teta. Cercetarea rusă pune accent pe autovizualizarea
Biofeedback-ul mental
creierului. Prin concentrarea autovizualizării asupra
Aşa cum am văzut, această metodologie poate fi
creierului ei au aflat cum să inverseze polaritate frunte-
utilizată pentru a intra uşor şi în siguranţă în starea teta prin
ceafa a creierului, introducând creierul într-o stare de
utilizarea atenţiei direcţionate focalizată pe ecranul de
somn. Tim Rifat este reticent în a învăţa publicul larg să-şi
cinema mental, care îţi prezintă sistemul de stres al
schimbe potenţialul electric al creierului deoarece pot apare
creierului. Această tehnică poate fi folosită asupra oricărei
o serie de
părţi a corpului pentru optimizarea funcţiilor sale.
Vederea la distanţă a locaţiilor aflate la mari distanţe 141
Când se scanează psihic o altă persoană, se poate folosi
efecte secundare, cum ar fi imposibilitatea de a sta treaz aceeaşi tehnică pentru a determina bolile de care suferă
atunci când creierul devine obişnuit cu noua polaritate. aceasta.
Limitarea aprovizionării cu sânge a cortexului prin auto- Atenţia direcţionată permite controlarea tuturor
vizualizare este de asemenea o tehnică utilizată de unii funcţiilor corpului folosind ecranul de cinema mental.
cercetători ruşi ca un mijloc de a intra în teta. întreruperea Focalizat asupra corpului unei persoane sau asupra
alimentării cu sânge a creierului poate cauza deteriorarea sistemului de stres al
142 sânge indusă de vizualizarea acestora pe ecranul de
Vederea PSI la distanţă cinema mental. Deoarece coboară tensiunea această
tehnică poate opri durerile de cap şi migrenele.
creierului duce la coborîrea nivelului activităţii acestuia Pentru utilizarea acestei metode: i) Relaxează-te utilizând
astfel ca acea persoană să intre în starea teta. protocoalele de relaxare, ii) Vizualiză-te în interiorul
a) Focalizează atenţia direcţionată asupra vârfului talamusului. iii) Din această poziţie focalizează atenţia
degetelor tale folosind biofeedback-ul mental. Imaginea direcţionată pentru crearea ecranului mental de cinema în
degetelor tale pe ecranul de cinema mental este utilizată ochiul minţii.
pentru a controla funcţiile corpului. Poţi să-ţi antrenezi iv) Vizualizează vârful degetelor tale devenind roşii pe
vârfurile degetelor să devină calde prin dilatarea vaselor de ecranul de cinema mental, sângele fiind forţat să intre în
ele, astfel că vor începe să se umfle întocmai ca nişte paraziţi de energie adaptivă care ne consumă energia,
cârnăciori. Astfel capilarele de la încheieturi, mâini şi devenind din ce în ce mai puternice şi prin urmare mai
degete se vor deschide împingând sângele spre extremităţi, greu de distrus. Prin corectarea acestor mime şi eliminarea
coborând tensiunea şi răcind sângele. lor din corp, energia pompată câmpului biofizic din aceste
b) Execută aceeaşi procedură cu stomacul atunci când locuri speciale, înzestrate cu proprietăţi energetice
ai o stare de greaţă sau balonări şi crampe. Astfel se deosebite,
reglează dezordinile stomacului datorate stresului. nu va mai fi parazitată de aceste mime. Vizualizează
i) Vizualizează-ţi stomacul pe ecranul de cinema mental, câmpul biofizic pe ecranul de cinema mental. Vezi la nivel
ii) Reglează conţinutul de acid al stomacului prin schim- psihic energia de la Sfinx curgând în câmpul tău biofizic
barea culorii şi a strălucirii imaginii până când acesta până când depăşeşte din corpul fizic.
dispare din vedere, realiniind stomacul bolnav la 3. Utilizează atenţia direcţionată pentru proiectarea
activitatea normală cu o cantitate de acid optimă. câmpului tău biofizic deja încărcat cu energia necesară
iii) Dacă stomacul reapare în ochiul minţii atunci este spre obiectivul care trebuie spionat psihic.
nevoie de repetarea pasului anterior. La fel se poate 4.Odată ajuns la obiectiv, permite ca imaginile locului
acţiona asupra sistemului imunitar, distrugându-se respectiv să fie emise şi recepţionate pe ecranul de cinema
bacteriile care apar şi provoacă boli, prin auto vizualizare,. mental. Aceasta se realizează vizualizând câmpul biofizic
Vederea la distanţă a locaţiilor aflate la mari distanţe 143 care revine la creierul tău şi download-ează informaţia pe
sit, rămânând în acelaşi timp şi la obiectiv. Icon-ul care
2. Vizualizează câmpul biofizic umflându-se în jurul mută informaţia între fişiere pe calculator, este o analogie
corpului preluând energie de la un generator psihotronic
bună pentru modul cum lucrează acest tip de vedere la
care o pompează în câmpul tău PSI. Deoarece nu există
distanţă. Deoarece câmpul biofizic este o entitate a meca
încă astfel de generatoare, care să îţi încarce câmpul
nicii cuantice şi poate fi în doua locuri simultan, datorită
biofizic cu energie va fi nevoie să te vizualizezi preluând
proprietăţii de superimpoziţie a stărilor, câmpul energetic
energie de la Stonehenge sau de la Sfinxul Bucegilor.
acţionează ca un emiţător de informaţie, conform teoremei
Aceste locuri sunt încărcate cu energie adaptivă. Aceasta
lui Bell. Această teoremă afirmă că, în conformitate cu
este forţa vieţii. Mimele generate prin cultura noastră sunt
mecanica cuantică, două entităţi care au fost unite într-o
144 Vederea PS1 la Vederea la distanţă a locaţiilor aflate la mari 145
distanţă distanţe
primă etapă, vor prezenta aceleaşi proprietăţi după ce au 221. Pe ecranul de cinema mental începi să listezi senti-
fost separate. In acest caz, proprietăţile sunt informaţiile mentele pe care le obţii prin vederea la distanţă asupra
asupra sit-ului obiectiv al vederii la distanţă, care sunt sit-ului. Vei începe cu informaţia non-vizuală deoarece
stocate în calculatorul cuantic al câmpului biofizic. Spre aceasta este cea mai slabă şi se va scufunda în informaţia
deosebire de metoda americană, care depindea de deschi- vizuală. După ce ai listat sentimentele vei putea să te
derea unei ferestre în subconştient şi care avea rolul de relaxezi într-o stare adâncă teta.
asigurare a canalului de comunicaţie pentru informaţia 222. Vezi informaţia sub forma unor imagini pe ecranul
vederii la distanţă, cea rusă, mult mai perfecţionată, utili- de cinema mental. Este util să-ţi imaginezi informaţia ca
zează coerenţa cuantică şi proprietăţile care decurg din ea. fiind difuzată din câmpul tău biofizic aflat la locul
obiectivului. Aceasta este recepţionată de creierul tău şi 9. Pentru a începe bilocaţia (proprietatea vederii la
decodificată în informaţie vizuală în lobul occipital, care distanţă de a fi simultan şi la locul unde desfaşori activi
este în spatele creierului. Câmpul biofizic operează într- tatea de vedere la distanţă), trebuie să comanzi câmpului
un mod diferit de creier, deoarece acesta procesează biofizic să îşi focalizeze esenţa asupra locului care este
informaţia în maniera unui calculator cuantic. Informaţia spionat psihic. Vizualizează pe ecranul de cinema mental
este privită într-o manieră multirealitate care sfidează un tunel cuantic sau o gaură de vierme. Acest tunel ar
gândirea normală. Creierele noastre întâmpină greutăţi putea fi privit ca un vârtej care conectează corpul fizic al
serioase în procesarea informaţiei cuantice. în vederea la tău şi sit-ul ţintei. Spionii psihici din Star Trek sau Deep
distanţă de tip rus dificultatea constă în traducerea Space Nine par că ar fi văzut numeroase efecte speciale ale
viziunii cuantice, care aproape că nu are corespondent în găurilor de vierme care leagă două locuri din spaţiu, chiar
realitatea actuală, într-o viziune a lumii noastre fizice dacă se află la ani lumină depărtare unul de celălalt.
limitate. Pentru a decodifica această informaţie cuantică Lasă-ţi corpul fizic să fie supt de o astfel de gaură de
obţinută prin vedere la distanţă, spionul psihic ar trebui vierme. Percepţia ta va fi trimisă spre sit-ul ţintă, după
să comande câmpului biofizic să decodifice informaţia în care vei găsi imagini ale acelui loc care apar în jurul tău ca
versiunea realităţii liniare pe care şi când ai fi acolo.
creierul nostru o poate înţelege. Această informaţie trebuie
reprezentată pe ecranul de cinema mental.
8. Petrece o perioadă de timp privind obiectivul,
Factorul de geniu
pentru
a construi imaginea vederii la distanţă pe ecranul de în vederea la distanţă de tip rus, se poate folosi
cinema mental. Prin repetarea acestui exerciţiu procesul de facultatea PSI pentru a-ţi amplifica inteligenţa până la nivel
traducere între câmpul biofizic şi creier se îmbunătăţeşte. de geniu. Dacă considerăm câmpul biofizic un calculator
Ceea ce va provoca o creştere a acurateţei vederii la cuantic vom avea la dispoziţie cel mai complex calculator
distanţă. de pe planetă, atunci când putem să accesăm

146 Vederea PSI la distanţă Protocoale pentru accesarea factorului de


geniu
acest proces. Acest calculator ar putea realiza orice calcul,
dacă am şti cum să-1 accesăm şi să-1 programăm. Printr- 1. Utilizează atenţia direcţionată centrată în talamus
un astfel de instrument, spionul psihic poate accesa pentru a accesa starea de relaxare adâncă. Fă aceasta
diverse niveluri de conştiinţă, care până acum se prin focalizarea sistemului de stres al creierului şi prin
considerau realizabilă numai cu ajutorul coborârea nivelurilor de anxietate.
supercalculatoarelor, pe baza inteligenţei artificiale, în 223. Focalizează atenţia direcţionată asupra ecranului de
cărţile de literatură ştiinţifi-co-fantastică. cinema mental. Vizualizează pe acesta mintea ta
conştientă. Vizualizează o uşă deschisă în ochiul minţii
tale care să-ţi permită să intri în inconştient.
224. Treci prin această uşă şi explorează subconştientul şi datelor difuzate de câmpul biofizic de la locul
inconştientul. Utilizează atenţia direcţionată ca o obiectivului este îmbunătăţit. Aceasta se întâmplă
conexiune spre starea de conştiinţă normală. Astfel deoarece atunci când te afli la nivelul de geniu al
conştientul, subconştientul şi inconştientul se vor găsi în conştientului, creşte iscusinţa de a traduce informaţia
întregime în atenţia direcţionată. Colorează conştientul cuantică a câmpului biofizic în date cu o formă
cu alb, subconştientul cu negru şi inconştientul cu corespunzătoare astfel încât creierul să poată înţelege
albastru. Simţămintele interne, intuiţia şi bănuielile sunt imaginile veedrii la distanţă. Tehnica factorului de geniu
corecte atunci când vin din inconştient, care este o este una din cele mai eficiente metode pentru
submulţime a inconştientului colectiv care deţine suma îmbunătăţirea acurateţei vederii la distantă, deoarece ea
totală a cunoştinţelor umane. deschide canalul viziunii psihice într-un mare coridor.
4. Utilizează atenţia direcţionată pentru evaluarea
ideilor pe care le deţii, accesând rapid, cu acest In continuare, prezentăm o altă aplicaţie a factorului de
instrument, subconştientul şi inconştientul. Atâta timp cât, geniu care poate fi de folos operatorului PSI.
atunci când
Vederea la distanţă a locaţiilor aflate la mari distanţe 147 225. Utilizând atenţia direcţionată pentru comutarea pe
off a fluxului de date prin creierul tău, adică să nu mai
vezi psihic ecranul de cinema mental, gândul este în gândeşti, vei avea posibilitatea de a scoate din
albastru vei şti că bănuielile sunt corecte. Dacă este colorat inconştient şi din inconştientul colectiv o serie de idei
în negru, vei şti că acesta vine din subconştient şi, prin noi, cu un mare grad de originalitate şi de creativitate a
urmare, va avea o valoare îndoielnică. Datele inconştiente gândirii.
sunt în general creatoare, astfel că dacă o idee este colorată 226. Cum descui potenţialele ascunse pe care o persoană
în albastru, este probabil să fie de interes. nu ştie niciodată că le are. Relaxează-te folosind
5. Protocoalele factorului de geniu amplifică capacitatea protocoalele prezentate mai înainte în acest scop.
procesului de prelucrare a datelor ceea ce va îmbunătăţi Atenţia direcţionată trebuie să fie focalizată pe ecranul
vederea la distanţă. Prin inducerea nivelului de geniu al de cinema mental, care este fixată pe o mimă specifică.
conştientului în fiinţa ta, procesul de download-are a Lasă ideile să evoluze
148 Vederea PSI la distanţă 228. Utilizează laserul mental al atenţiei direcţionate
pentru a desena ecranul de cinema mental în direcţia
nestingherite şi aşteaptă rezultatul. Această metodă este acelor de ceasornic în ochiul minţii tale.
folositoare pentru programarea realităţii astfel ca eveni- 229. Focalizează atenţia direcţionată asupra creării unei
mentele dorite să vină la tine. imagini cu memoria pe jumătate uitată.
3. Atenţia direcţionată focalizată pe vestigiile unei 230. încearcă să mergi mai departe cu această memorie
memorii uitate permite restabilirea acesteia. Pentru pe jumătate uitată pe ecranul de cinema mental.
regăsirea unei memorii pe jumătate uitată trebuie parcurşi 231. Aşteaptă revenirea memoriei uitate, care va veni la
următorii paşi:
o dată viitoare când îţi vei revedea ecranul de cinema
a) Relaxează-te utilizând protocoalele sistemului de mental sau când vei fi într-o stare normală de
stres al creierului astfel ca să intri în teta. conştiinţă.
227. Focalizează epicentrul atenţiei în talamus. 4. Atenţia direcţionată focalizată pe cerebel şi
talamus poate să amplifice puterile psihicului tău prin g) Ideile vor pătrunde în ochiul minţii tale şi vor da o
distrugerea blocajelor mentale care opresc câmpul viziune precognitivă a lumii, datorată datelor nefiltrate pe
biofizic să down-load-eze informaţia vederii la distanţă. care partea din faţă a creierului poate acum să le
232. Relaxează-te utilizând protocoalele de relaxare până proceseze
intri în teta. pentru a oferi o percepţie superioară. Prin practicarea
233. Focalizează epicentrul atenţiei în talamus. acestui
c) Utilizează laserul mental al atenţiei direcţionate exerciţiu se poate ajunge la vederea la distanţă
pentru a desena ecranul de cinema mental în direcţia precognitivă.
acelor
de ceasornic în ochiul minţii tale.
d)Laserul mental poate fi utilizat pentru a arde
blocurile îmbunătăţirea raportului semnal-zgomot în
de software arătate pe ecranul mental. Vezi imaginile
vederea la distantă
Vederea la distanţă a locaţiilor aflate la mari distanţe \ 49

acestor blocuri care ascund percepţia PSI cum se estom- Vederea la distanţă pentru sit-uri subterane şi facilităţi
pează şi dispar. militare a fost punctul de plecare a programul american în
domeniu. Ingo Swann, cel mai faimos clarvăzător
234. Repetă procesul pentru cerebel.
american al vremii sale, a antrenat personalului american
235. Acest proces de reparare (corectare) conduce la o
pentru a reuşi cogniţia anormală operaţională. Această
creştere masivă a fluxului de date spre cortexul cerebral
formă de cogniţie a fost folosită pentru descrierea
şi spre conştient. Această informaţie conţine:
fenomenului vederii la distanţă. In lumea serviciilor de
i) Punctele de reper a stării mentale adevărate a altor
informaţii, descrierea aproape perfectă a unui anumit
persoane (începând cu cheile subtile ale limbajului
obiectiv poate fi de o valoare mică, datorită faptului că
trupului). Astfel cineva poate şti când este minţit.
informaţia este bine cunoscută prin folosirea sateliţilor. In
ii) O creştere a aptitudinilor empatice, astfel ca să intri
acelaşi timp, chiar o cogniţie anormală operaţională de
în capetele colegilor, personalului sau competitorilor.
slabă calitate care nu este bine
15 O Vederea PSI la distanţă ţinte bine definite şi numai atunci extinde domeniul
cercetărilor vederii la distanţă. In cazul unor sit-uri
cotată în laboratoarele de încercări, se poate dovedi vitală, străine, primul lucru de care trebuie să te asiguri este
deoarece oferă informaţii neaccesibile prin alte metode. prezenţa unor forme de viaţă. De aici, vei căuta să
Cu alte cuvinte, folosirea mai multor spioni psihici, folo- identifici complexe de tunele, camere cu echipamente
sind cogniţia anormală operaţională în acelaşi timp, poate speciale, cum ar fi calculatoarele. Vederea la distanţă
fi de mare eficienţă pentru vederea la distanţă asupra unor calată pe o anumită problemă face recunoaşterea cogniţiei
sit-uri de interes strict secrete, despre care nu există nicio anormale operaţionale mult mai uşoară decât privirea la
informaţie disponibilă (natura sau funcţia obiectivului). In toate echipamentele existente în camere. Aceasta din
această direcţie sunt câteva teme de interes: urmă ar provoca inundarea cu informaţii de slabă calitate
şi pierderea din vedere a celor importante.
a) Identificarea obiectivului. Asigură-te că te preocupă b) Lărgimea de bandă. Păstrarea atenţiei focalizată pe
obiectiv este vitală. Este uşor să pierzi obiectivul vederii la vital să se reducă nivelurile de stres ale spionului psihic,
distanţă dacă permiţi minţii să călătorească. Atenţia direc- astfel ca acesta să intre în starea teta, aşa numită uşă
ţională spre zonele sit-ului pe care îl găseşti de interes este pentru PSI. întrerupe discuţiile din mintea ta utilizând
necesară pentru desfăşurarea vederii la distanţă. metoda cinema, care se bazează pe atenţia direcţionată.
Descrierea, pentru unii sceptici, la nesfârşit, a unor teste 237. Reducerea zgomotului. Aceasta se obţine atunci
obişnuite de vedere la distanţă este un mod sigur de a te când ritmurile creierului sunt coborâte prin utilizarea
plictisi şi a-ţi astfel pierde atenţia. Atunci când eşti plictisit, protocoalelor de management a stresului şi a sistemelor
sistemul de stres al creierului se activează şi vei intra în biofizice mimetice, care au fost prezentate în capitolele
starea beta, stare care blocheză activitatea de vedere la precedente. Se poate folosi vederea la distanţă crescută
distanţă. Dacă doreşti să arăţi unor alte persoane, de grup pentru a filtra zgomotul, astfel că procentul de
posibilităţile de care dispui în domeniul vederii la distanţă, 15% acurateţe al persoanelor neantrenate, într-un efect
atunci desfăşoară sinergetic, poate conduce la rezultate foarte bune.
Vederea la distanţă a locaţiilor aflate la mari distanţe 151 Aceasta se poate explica deoarece grupul care spionează
psihic acelaşi sit va vedea licăriri ale aceluiaşi lucru.
activităţi de vedere la distanţă asupra unor obiective de Atunci când funcţionează ca un grup, similarităţile din
mare interes pentru a păstra acurateţea percepţiei la niveluri ceea ce ei văd prin vederea la distanţă vor ajuta la
înalte. Astfel sistemul de stres al creierului va fi amortizat şi eliminarea zgomotului, care este diferit de la o persoană
se va face o conexiune între starea de relaxare cu vederea la la alta. Numai obiectivul actual va fi similar. Această
distanţă, ceea ce provoacă un efect de feedback pozitiv care similaritate va fi semnalul care ajută la eliminarea
amplifică performanţele în viitor. zgomotului, ceea ce permite dezvoltarea unor
236. Raportul semnal/zgomot. Ingo Swann declara că protocoale pentru ignorarea oricăror date care nu
persoanele neantrenate pot prezenta un procent de 15% a concordă cu ale grupului, deoarece acestea reprezintă un
ratei de acurateţe în vederea la distanţă. Personalul bine zgomot. Vederea la distanţă crescută de grup are un
antrenat va ajunge la niveluri mult mai înalte de efect de durată
acurateţe. Pentru creşterea raportului semnal/zgomot este
152 Vederea PSI la distanţă Această tehnică este o tehnică foarte avansată şrnu este
disponibilă decât pentru spionii psihici foarte buni, în
asupra individului şi după ce acesta părăseşte grupul, prin centre speciale de antrenament. Cei interesaţi pot consulta
ridicarea permanentă a efectului câmpului biofizic spre o o serie de sit-uri pe Internet care oferă informaţiile
conştiinţă de ordin înalt. Acest efect reduce zgomotul în necesare pentru înscrierea la cursuri prin corespondenţă.
vederea la distanţă. Din această cauză vederea la distanţă Aceste cursuri oferă posibilitatea de a cunoaşte modul de
militară era efectuată de grupuri de persoane care protejare sigură, o serie de protocoale pentru a rămâne
amplificau semnalul vederii la distanţă pe baza nedescoperit, modul în care să avansezi în timp
zgomotului de fond generat de câmpul de inhibare. (efectuarea unor călătorii în timp) şi vederea la distanţă
e) Utilizarea formelor de câmp biofizic ale sistemului dimensională.
de management paranormal. Sistemele de management
paranormal pot permite spionului psihic să fie protejat în
faţa sistemelor de protecţie contra vederii la distanţă,
mecanisme destul de răspândite în lumea întreagă.
Vederea la distantă avansată utilizând zona Efectul vederii la distanţă poate fi amplificat prin
» programarea creierului să ducă la bun sfârşit vederea la
motorului suplimentar distanţă, indiferent de piedicile care apar şi încearcă să
blocheze capacităţile PSI. Dacă îţi programezi zona
Atenţia direcţionată fixată în zona motorului motorului suplimentar să amplifice vederea la distanţă,
suplimentar, folosind ecranul de cinema mental, vei învăţa vederea psihică indiferent de ceea ce ţi se
stimulează mintea şi corpul pentru realizarea acţiunilor de întâmplă. Aceasta se află în vârful creierului, în centrul
tip veedre la distanţă programate prin atenţia direcţionată. cortexului spongios. Această zonă este asociată cu
acţiunea volitivă şi pare a fi un agent cheie în procesul de
Efectul vederii la distanţă este o posibilitate PSI foarte luare a deciziilor. De fiecare dată când elaborezi o decizie
Vederea la distanţă a locaţiilor aflate la mari distanţe 153 conştientă pentru a realiza ceva şi o duci la îndeplinire se
declanşează zona motorului suplimentar. Prin utilizarea
simplă de a-1 învăţa. Oamenii au o lungă istorie în atenţiei direcţionate şi a ecranului de cinema mental, se
utilizarea veedrii la distanţă, împreună cu genele PSI poate realiza acelaşi lucru, astfel că vei ajunge să faci
însoţitoare. Din nefericire, rasa noastră este influenţată de lucruri pe care ştii că poţi să le faci dar nu puteai până
câmpul inhibator, care provoacă oamenilor intrarea în acum. Autoactivarea zonei motorului suplimentar este cel
realitatea comună, ceea ce face imposibilă utilizarea capa- mai bun mijloc de automotivare şi dacă este făcută corect,
cităţilor PSI de influenţare la distanţă. De asemenea, este invariabil un succes. In continuare prezentăm un
câmpul inhibator provoacă îmbolnăvirea oamenilor, iar un exerciţiu de programare a zonei motorului suplimentar
sfert dintre noi devenim nebuni. Vederea la distanţă este pentru vederea la distanţă.
importantă deoarece permite individului să depăşească
realitatea comună care îl imobilizează ca pe o molie în 1. Utilizează programul de relaxare pentru inducerea
chihlimbar şi-1 împiedică să se mişte psihic. stării teta.
154 Vederea PSI la distanţă Vederea la distanţă a locaţiilor aflate la mari distanţe 155

238. Fixează-ţi conştientul asupra talamusului şi modurile specifice în care doreşti să opereze pentru
focalizează lumina laserului mental al atenţiei dezvoltarea vederii la distanţă. Deoarece este creierul
direcţionate asupra producerii ecranului de cinema tău, programează-1 cu scopul realizării a ceea ce doreşti
mental în ochiul minţii. să execute şi cu capacitatea de a efectua vederea la
239. Vizualizează zona motorului suplimentar ca fiind distanţă asupra obiectivului fixat.
manifestat pe ecranul de cinema mental. 242. Acum vizualizează-ţi zona motorului suplimentar
240. Imaginează-ţi că epicentrul atenţiei tale direcţionate programându-ţi corpul biofizic pentru realizarea
intră în zona motorului suplimentar. programării vederii la distanţă. Astfel, creierul tău poate
241. Programează zona motorului suplimentar, cu să se conecteze cu corpul biofizic pentru a dezvolta
ajutorul atenţiei direcţionate, să devină un modem sinergia necesară pentru vederea la distanţă de calitate.
pentru transferarea datelor vederii la distanţă din corpul
biofizic în creier. Comandă zona motorului suplimentar
să programeze creierul tău să realizeze scopurile în
Aplicaţiile acestor protocoale stres la locul de muncă. Prin urmare vor fi mai sănătoşi,
vor avea un număr mai mare de zile de lucru, vor mai
243. Relaxează-te în starea teta la care ajungi prin proto- fericiţi şi mai buni în îndeplinirea sarcinilor de serviciu.
coalele de relaxare. De asemenea, managerii pot fi automotivaţi utilizând
244. Focalizează-ţi atenţia direcţionată asupra această tehnică.
talamusului. Folosind zona motorului suplimentar, se pot reexecuta
245. îndreaptă laserul mental al atenţiei direcţionate acţiunile de succes pe ecranul de cinema mental. Se pot
asupra zonei motorului suplimentar. simula situaţii în care apari într-o lumină favorabilă
246. Comandă creierului să închidă sistemul de stres de înaintea acţiunilor pe care le vei întreprinde. Aceste
flecare dată când desfaşori vederea la distanţă. tehnici asigură creşterea performanţelor.
5. Programează intenţia de a face vederea la distanţă de In continuare prezentăm un alt exerciţiu folositor.
calitate a oricărui sit pe care doreşti să-1 ai ca obiectiv, de
fiefear*e dată când focalizezi atenţia direcţionată asupra 247. Focalizează-ţi atenţia asupra zonei motorului supli-
zonei motorului suplimentar. mentar folosind atenţia direcţionată fixată pe ecranul de
cinema mental.
Folosind acelaşi set de protocoale, personalul din 248. Prezintă pe ecranul de cinema mental imagini a ceea
desfacere va fi motivat să facă acţiunile necesare pentru a ce doreşti să faci, cum ar fi practica veedrii la distanţă
vinde cu succes. Personalul poate folosi simularea (sau, în afaceri, creşterea vânzărilor etc).
mentală pentru procesarea textelor, vânzări la telefon, 249. Activează zona motorului suplimentar prin down-
proceduri birocratice, etc, pentru creşterea eficienţei load-area acestor intenţii, întărindu-te şi prin urmare
acţiunilor prin introducerea acestor comenzi în zona având un feedback pozitiv de flecare dată când desfaşori
motorului suplimentar. O consecinţă directă va fi creşterea activităţi
performanţelor, în timp ce oamenii vor suferi mai puţin de
250.
15 6 Vederea PSI la distanţă Pasul 1: Obţine sit-ul ţintă de pe monitor.
Pasul 2: Permite percepţiei simţurilor să vină la tine.
de vedere la distanţă. Acţionează în conformitate cu Pasul 3: Informaţia dimensională care începe să umple
această informaţie. imaginea mentală şi care apare ca o schiţă neclară vine la
tine.
Pasul 4: Analizează funcţia şi locul ţintei.
Pasul 5: Listează ceea ce ai obţinut până acum şi reţine
Rezumatul protocoalelor vederii la distanţă detaliile fine din informaţia vederii la distanţă, încercând
să îmbunătăţeşti raportul semnal/zgomot.
Vederea la distanţă extinsă americană Pasul 6: Spionul psihic încearcă să privească ţinta ca şi
când ar fi acolo.
Intră în starea teta prin utilizarea autovizualizării pentru Pasul 7: încearcă să determini numele ţintei, să citeşti
a te autohipnotiza. fişiere, discuri şi documente.
Vederea la distanţă extinsă rusă 1. Utilizează programul de relaxare pentru inducerea
stării teta.
251. Intră în starea teta prin schimbarea funcţiilor creie- 257. Fixează-ţi conştientul pe talamus şi focalizează
rului. Cel mai sigur mod este prin utilizarea lumina laserului mental al atenţiei direcţionate asupra
protocoalelor de relaxare ale sistemului de stres al producerii ecranului de cinema mental în ochiul minţii
creierului. tale.
252. Amplifică câmpul biofizic prin mijloace psihotronice 258. Vizualizează-ţi corpul biofizic ca manifestându-se în
253. Direcţionează câmpul biofizic spre sit-ul ţintei. faţa ochiului minţii tale pe ecranul de cinema mental.
Vederea la distanţă a locaţiilor aflate la mari distanţe 157 Epicentrul atenţiei tale direcţionate va fi în vehiculul
vederii la distanţă biofizic prin ecranul de cinema mental
4. Creează ecranul de cinema mental. din ochiul minţii tale.
5. Permite câmpului biofizic să difuzeze informaţia 5. Programează vehiculul vederii la distanţă biofizic,
vederii la distanţă către ecranul tău de cinema mental. prin atenţie direcţionată, să realizeze scopurile în modul
254. Vezi imaginea vizuală dezvoltată din lista preliminară specific în care doreşti să opereze. Utilizează regulile
a datelor vederii la distanţă. mimetice prezentate în capitolele anterioare ca un ajutor în
255. Creşte rezoluţia imaginii. programare. Deoarece este vehiculul tău biofizic, făcut din
256. începe procesul de bilocaţie astfel ca să poţi vedea sit- propriile tale câmpuri biofizice, programează-1 cu scopul
ul ţintă ca şi când te-ai afla acolo. îndeplinirii a ceea ce doreşti să prezinte şi desfăşoară
vederea
Protocoale avansate ale vederii la distanţă extinsă la distanţă asupra obiectivului şi asupra persoanelor din
acest obiectiv, pentru realizarea scopurilor.
Prezentăm în continuare protocoalele pentru amplifi-
carea vehiculului biofizic.
158 Vederea PSI la distanţă Vederea la distanţă a locaţiilor aflate la mari distanţe 159
6. Permite vehiculului vederii la distanţă biofizic să 261. Aşa cum poţi vedea, această metodologie de bază
înceapă programul direcţionat pe scop, scanând siturile şi poarte fi adaptată de către cursantul disciplinei vederii la
personalul de interes pentru scopurile tale. Acesta va simţi distanţă pentru nevoile sale.
automat cum să realizeze scopurile tale, care îţi vor apare
în minte ca scântei ale intuiţiei şi evenimente sincrone Protocoale pentru vederea Ia distanţă amplificate
acauzale care le permit să fie realizate, oferindu-ţi coor- de zona motorului suplimentar
donarea aproape miraculoasă de care ai nevoie pentru a le 1. ă programul de relaxare pentru inducerea
îndeplini. stării teta.
259. Următorul pas este vederea la distanţă asupra tuturor 262. Fixează conştientul asupra talamusului şi focalizează
evenimentelor viitoare conexe scopurilor tale, pentru a lumina laserului mental al atenţiei direcţionate asupra
vedea cum această programare a vehiculului biofizic influ- producerii unui ecran de cinema mental în ochiul minţii
enţează realizarea acestora. tale.
260. începe utilizarea vederii la distanţă pentru a găsi cum 263. Vizualizează corpul tău biofizic în faţa ochiului
să optimizezi realizarea scopurilor în raport cu eşalonarea minţii tale pe ecranul de cinema mental.
prezentă.
264. Epicentrul atenţiei tale direcţionate introdu-1 în ca fiind declanşat din centrul câmpului biofizic spre
vehiculul vederii la distanţă biofizic, prin ecranuUde coroana de pe capul corpului fizic, introducând zona
cinema mental, în ochiul minţii tale. Vezi acesta ca o stea moto
rului suplimentar în creier. Aceasta va realiza dorinţele
luminoasă care călătoreşte din creierul tău aspre centrul tale permiţând vederea la distanţă. Astfel, corpul tău
câmpului biofizic, pe care l-ai dezvoltat în corpul biofizic. biofizic poate începe conectarea cu creierul tău pentru a
5.Stabileşte ca vehiculul vederii la distanţă biofizic să realiza sinergia de care este nevoie pentru o vedere la
fie programat de atenţia direcţionată să realizeze toate distanţă de calitate. Acesta este un exemplu de modul în
scopurile în modul specific în care doreşti să opereze. care câmpul biofizic influenţează corpul tău. In capitolul
Utilizează regulile mimetice prezentate anterior ca un următor vom vorbi despre zona motorului suplimentar şi
ajutor pentru programare. Deoarece este vehiculul tău vom vedea cum funcţionează influenţarea la distanţă.
biofizic, programează-1 pentru realizarea a ceea ce doreşti 7. Permite ca vehiculul de vedere la distanţă biofizic să
să prezinte şi a vederii la distanţă, a scopurile pe care înceapă iniţierea programării direcţionate spre scop,
doreşti să le îndeplineşti, precum şi cu sit-urile şi persoa scanarea sit-urilor şi personalului de interes pentru
nele pe care doreşti să le spionezi psihic pentru aceste scopurile tale. Acesta va simţi automat cum să realizeze
scopuri. scopurile tale, care îţi vor apare în minte ca scântei ale
6. Acum vizualizează vehiculul biofizic programând intuiţiei şi evenimente sincrone acauzale care le permit să
zona motorului suplimentar să realizeze această progra fie realizate, oferindu-ţi coordonarea aproape miraculoasă
mare. Vizualizează laserul mental al atenţiei direcţionate de care ai nevoie pentru a le îndeplini.
160 Vederea PSI la distanţă

265. Următorul pas este vederea la distanţă asupra tuturor (Min la mari depărtări cu un mare grad de acurateţe poate uimi
evenimentelor viitoare conexe scopurilor tale, pentru a cititorul, însă ^aptul că marile puteri îşi antrenau telepaţii
vedea cum această programare a vehiculului biofizic tea să interogheze psihic creierele inamicului este evident şi
influenţează realizarea acestora. deas mai greu de înţeles. Că această informaţie a putut să fie
266. începe utilizarea vederii la distanţă pentru a găsi
cum să optimizezi realizarea scopurilor în raport cu upra ţinută departe de publicul larg, chiar dacă au fost editate o
serie de cărţi excelente cum ar fi Descoperiri psihice în
eşalonarea prezentă. mate spatele cortinei de fier având ca autori pe Sheila
10.Aşa cum am mai menţionat deja, această metodo
logie de bază poate fi adaptată de către cursantul la
riei) Ostrander şi Lynn Schroeder care au revelat aceste fapte
încă din 1971, completate cu sute de referinţe din ţările
disciplina
din est, arată puterea de dezinformare a sistemului care
vederii la distanţă pentru nevoile sale.
Abicontrolează ceea ce ni se permite să gândim. Deoarece
litatea savanţii vestici au predicat că nu este posibil să existe
de PSI, cu toţii am luat aceasta drept literă de evanghelie.
CAPITOLUL VI spiona Puterea de a scana mintea unei alte persoane are puternice
psihic implicaţii pentru viitor, în special pentru cercurile militare
locaţii care dezvoltă această tehnologie.
Percepţia de la distanţă şi telechinezia aflate

Percepţia de la distanţă

Percepţia de la distanţă reprezintă utilizarea vederii la


distanţă pentru a te introduce în creierul unei alte persoane.
Această tehnologie a fost dezvoltată de ruşi, care au făcut
162 Vederea PSI la Percepţia la distanţă şi telechinezia \
distanţă 63

din percepţia la distanţă o adevărată artă. în vest, în conversaţie telepatică privată între alţi doi telepaţi.
cercurile militare se foloseşte pentru aceasta termenul de Americanii au utilizat această tehnologie nu numai pentru
percepţie extrasenzorială. a interoga ruşii cu funcţii înalte, dar au scanat şi minţile
Percepţia la distanţă poate fi gândită ca o ascuţire a celor suspecţi a fi spioni ruşi în timpul Războiului Rece.
vederii la distanţă pentru a extinde domeniul său ajungând
la înglobarea telepatiei, astfel ca scanarea minţii unor
altor persoane să poată fi realizată. Ruşii au descoperit
cum să antreneze un al treilea telepat pentru a asculta o Cum funcţionează percepţia la distanţă
Scanarea telepatică a unor alte persoane se bazează sau a unor noi fapte să nu poată fi explicată prin ceea ce
într-o primă etapă pe realizarea vederii la distanţă pe deja se cunoştea în domeniu".
această persoană. în percepţia la distanţă, se scanează în 1966, F. Zigel, un astronom sovietic de renume,
obiectivul prin proiectarea câmpului biofizic folosit trăgea concluzia că telepatia este ştiinţa viitorului. De
pentru vederea la distanţă. Operatorul PSI învaţă să-şi asemenea, propunea ca cercetările în domeniu să fie
plaseze câmpul biofizic lângă cel al obiectivului. Astfel, bazate pe o cercetare organizată de instituţiile statului. în
câmpul biofizic propriu poate interacţiona cu corpul 1968, sovieticii organizaseră deja mai multe centre de
biofizic nedezvoltat al obiectivului. Prin acordarea cercetare specializate în experimente telepatice de nivel
corpului biofizic al spionului psihic cu cel al obiectivului, academic, precum şi mai multe echipe interdisciplinare,
primul lucru care se percepe este emoţia. în timpul formate din fiziologi, fizicieni, psihologi, matematicieni,
antrenării telepatului, conştientul telepatic empatic este ciberneti-cieni, neurologi şi electronişti pentru
unul din cele mai uşoare lucruri care se învaţă. Stările investigarea telepatiei. Au fost făcute o serie de
emoţionale răsună prin câmpurile biofizice ale experimente implicând transferarea gândurilor la mari
persoanelor. Chiar în timpul zilei, noi recepţionăm distanţe (Leningrad-Moscova 600 km; Moscova -Tomsk
emanaţiile emoţionale ale persoanelor din jurul nostru. 4000 km).
Dezvoltările telepatice ale
acestui instinct natural sunt primii paşi în antrenamentul Dezvoltarea câmpului vederii la distanţă biofizic
telepatic. Pavel Naumov a prezentat la Radio Moscova o permite operatorului PSI să înceapă să scaneze ideile
serie de metode pentru antrenarea abilităţilor telepatice. conţinute în câmpul biofizic al obiectivului (psyche şi
Numeroase articole elaborate în SUA demonstrează mintea). Câmpul biofizic „se luminează" cu gândurile
interesul CIA şi DIA pentru protecţia persoanelor de top care trec prin mintea obiectivului. Telepaţii pot recepţiona
americane în faţa ameninţărilor de scanare psihică. Un aceste gânduri prin contopirea corpului biofizic propriu
expert para-psiholog sovietic, profesorul Vasiliev, este cu cel al obiectivului şi transmiterea informaţiei care
citat atunci când afirmă: „nu de puţine ori s-a întâmplat în există în câmpul biofizic al obiectivului. Procese ca
istoria descoperirilor ştiinţifice ca stabilirea unor noi legi acestea sunt de natură cuantică,
164 Vederea PSI la Percepţia la distanţă şi telechinezia
distanţă
165

astfel că ele au un grad mare de acurateţe. O idee clară persoane. Dezvoltarea graduală a acestui proces permite
asupra a ceea ce gândeşte obiectivul se poate obţine prin telepatului să devină mai precis în citirea minţii
utilizarea metodelor ruseşti de scanare. Percepţia la obiectivului. Deoarece câmpurile biofizice ale vederii la
distanţă hipnotică pare să ofere o mai mare acurateţe a distanţă pot călători instantaneu între obiectiv şi telepat,
scanării. acest proces poate continua într-un flux continuu. Corpul
Odată ce informaţia a fost recepţionată, câmpul biofizic al spionului psihic telepat se deplasează la
biofizic al telepatului poate apoi să o downloadeze şi să câmpul biofizic al obiectivului, încarcă gândurile pe care
înceapă citirea informaţiei care a fost obţinută din le găseşte acolo, apoi se reîntoarce în corpul telepatului.
creierul obiectivului. Astfel pot fi citite gândurile unei Se downloadează informaţia în creierul telepatului apoi
se reîntoarce la obiectiv pentru a continua procesul. acestui al treilea telepat, care ar putea să substituie
Acest proces „du-te-vino" se poate desfăşura cu o viteză gândurile (câmpuri biofizice cu întipărire de limbaj).
aşa de mare încât apare o continuitate a inputului Prin această metodă ruşii erau capabili să pătrundă în
telepatic la operatorul perecpţiei extrasenzoriale bine conversaţiile telepatice şi să substituie mesajele şi ima-
antrenat. Telepatia devine ceva mai dificilă când se ginile pe care doreau. Dezvoltarea acestei linii de
execută cu obiective din străinătate care vorbesc o altă cercetare le-a permis sovieticilor să fuzioneze operatorii
limbă. Acest obstacol se poate depăşi de către telepaţii PSI pentru a forma minţi de grup. Interesul american în
experimentaţi facându-se apel la limbajul seminal această direcţie a fost stimulat de informaţiile primite în
arhetipal, pe care telepatul poate învăţa să-1 înţeleagă 1973 despre o bază de cercetări ultrasecretă aflată lângă
din mintea străinului. Se reduce însă acurateţea, dar Leningrad unde se desfăşurau cercetări psihice.
repetând de mai multe ori acest exerciţiu, se pot obţine Cercetările avansate ruseşti în domeniul percepţiei
fluxuri de informaţii care se pot înţelege. extrasenzoriale şi telechineziei par să-i fi condus către
Sistemul militar rus a dezvoltat această tehnologie pe provocarea unor efecte fizice. Acest lucru a înspăimântat
care au perfecţionat-o neîncetat. Discuţiile pe care comandamentul american al rachetelor, deoarece exista
psihologii vestici le au despre veridicitatea semnalelor posibilitatea scoaterii din luptă a rachetelor balistice
telepatice şi dacă există sau nu telepatie îi fac pe ruşi să americane când acestea se aflau în silozuri sau în zbor.
râdă. Astfel se putea distruge capacitatea de intimidare a
Americii. In 1975, un inginer în domeniul nuclear,
Zăpăcirca psihică Thomas Bearden, a fost utilizat de armata americană
pentru desfăşurarea unor cercetări privind zona de
„Ruşii sunt singura naţiune care a încercat să cercetări psihice ruseşti numită psihotronica. Astfel a
denatureze semnalele telepatice" au declarat Ostrander şi fost descoperită grupa de cercetări telepatice ruseşti, care
Schroeder în cartea lor. Prin introducerea unui al treilea prin sinergia minţilor telepaţilor ruşi obţinea telechinezia
telepat, care putea determina când există un flux al amplificată telepatic. Un număr mare de telepati ruşi
gândurilor între doi telepati (curent de informaţie puteau crea forme de gând din inconştientul colectiv şi
biofizică), ruşii şi-au dat seama că ei pot nu numai să provoca materializarea.
întrerupă acest flux, dar că îl pot schimba prin voinţa
166 Vederea PSI la Percepţia la distanţă şi telechinezia \
distanţă 67

O realitate separată demonică) se pot întâmpla. Dacă luăm în consideraţie


existenţa mai multor niveluri de realitate, vizitatorii
Zona psihotronicii este deosebit de interesantă. străini din alte dimensiuni pot fi de asemenea explicaţi ca
Deoarece câmpurile biofizice mediează transferul nişte transferuri de energie străină biofizică în universul
gândurilor între telepaţi, ele pot transfera şi alte tipuri de nostru.
informaţii. Câmpurile biofizice, deoarece îşi au originea Prin dezvoltarea acestei teorii a fenomenelor
într-o realitate duală, într-un univers contiguu cu lumea câmpului biofizic într-o realitate contiguă, fenomenele
reală, cea fizică, pot experimenta un mecanism prin care psihotronice pot fi explicate. Atunci când are loc sinergia
fenomenele din categoria spiritismului (fantome, posesia mai multor telepaţi, deoarece câmpurile lor biofizice au
atins auto-conştienţa (conştient de ordin înalt), are loc o concentreze asupra unui monitor de calculator care
creare a unui nou tip de câmp biofizic. Astfel se poate prezenta rezultatul generării numerelor aleatoare, ca
obţine accesul la stări de alterare a realităţii. secvenţe de 0 şi 1. Legea numerelor mari afirmă că după
foarte multe experienţe numerele de 0 şi 1 generate
trebuie să fie egale. Dacă telechinezia există (minte
deasupra materiei), ar trebui să se genereze mai multe
Telechinezia din cifra aleasă în prealabil. După mai bine de 12 ani de
experienţe, în care au fost implicaţi mii de subiecţi,
Psihochinezia sau telechinezia reprezintă abilitatea de profesorul Jahn a demonstrat că instrumentele
a influenţa obiecte animate sau inanimate de la distanţă, electronice sunt influenţate de mintea omului prin
fără contact fizic, prin mijloacele câmpurilor de energie telechinezie. Acesta este un set dramatic de experimente
biologică controlată sau necontrolată. Prezentăm în care subliniază faptul că sovieticii au avans într-un
continuare câteva din efectele psihochinetice: domeniu deosebit de important.
iniţializarea sau încetarea mişcării unor obiecte Cercetările parapsihologice din URSS şi
inanimate; neutralizarea aparentă a efectului gravităţii Cehoslovacia pun accentul pe identificarea şi
asupra obiectelor inanimate; levitaţia; inducerea unor cuantificarea câmpurilor de forţă generate bioenergetic,
schimbări în procesele fiziologice ale precum şi pe identificarea proceselor fiziologice care
materiei vii; crearea unor câmpuri electrice, electromag- sunt influenţate de energia psihochinetică.
netice, electrostatice, magnetice sau gravitaţionale care Există diferenţe fundamentale între abordările
pot fi măsurate în jurul obiectelor ţinta; inducerea unor sovietice şi cehe privind cercetările asupra
imagini pe emulsiile fotografice. psihochineziei. Deoarece cercetarea paranormală a fost
în 1997, Sunday Telegraph dezvăluia că Robert Jahn privită ca apanajul unui mic număr de oameni, în URSS
de la Centru de Cercetări privind anomaliile în tehnică cercetările erau concentrate numai asupra indivizilor
din Princeton desfăşura o serie de proiecte care aveau ca dotaţi; ei au încercat să determine ce atribute fiziologice
scop influenţarea generării numerelor aleatorii prin pun în valoare capacităţile acestora şi îi fac diferiţi de
intermediul telechineziei. Subiecţii erau rugaţi să se restul populaţiei. Paralel cu aceste

16 8 Vederea PSI la distanţă psihochinetice.


eforturi de a determine cauzele psihochineziei, sovieticii Dacă telechinezia există, cercetările realizate în
şi-au concentrat eforturile asupra determinării naturii URSS şi de echipele de telepaţi formate în această ţară
câmpurilor de energii care se formează şi au încercat să pot avea justificare.
determine dacă toţi subiecţii dotaţi psihocinetic creau Efectul psihocinetic este analog forţei electromotoare.
acelaşi câmp de energie. Cercetarea cehă era de Această forţă este prezentă în maşinile care au motoare
asemenea orientată pe efectul cauză-efect, dar erau
electrice, precum şi în generatorii care produc energie.
condusă de ideea că efectele psihochinetice pot fi
Această forţă a fost descrisă de Maxwell la sfârşitul
produse de majoritatea populaţiei şi nu este nevoie de
secolului al XlX-lea şi modelată în ecuaţiile matematice
capacităţi psihice deosebite pentru a demonstra efecte
care poartă numele savantului. Dacă ecuaţia forţei
electromotoare este analogă telechineziei noi putem fi eforturile de a dezvolta explicaţii materialiste pentru
capabili să facem predicţii asupra funcţionării acesteia. efectele observate de psihochinezie. Această cercetare s-
Dacă în ecuaţia forţei electromotoare introducem a implicat în studii serioase asupra caracteristicilor
câmpurile biofizice obţinem că forţa telecinetică este câmpului electric dintre subiect şi obiect, asupra
proporţională cu puterea câmpului biofizic al operatorului caracterizării câmpurilor electrice din imediata apropiere
PSI. Acest câmp biofizic poate fi privit ca având un efect a subiectului, asupra studierii formelor undelor creierului
de câmp în telechinezie, deoarece mişcarea sa va subiecţilor şi asupra fotografierii câmpurilor
amplifica efectele telecinetice. Deoarece am prezentat bioenergetice ale subiecţilor. Deşi savanţii ruşi nu au
teoria telepatiei ca fiind o mişcare de câmpuri biofizice de ajuns la o concepţie comună privitoare la natura acestor
la telepat la subiect, având viteza de interacţiune foarte forţe, toţi agreează ideea că energia psihică este
mare, aproape instantanee, atunci poate fi văzut că implicată."
dezvoltatea autoconştientului în aceste câmpuri poate
conduce la o marcată abilitate telecinetică. In Victor Adamenko de la Institutul de Radiofizică din
antrenamentele telecinetice, câmpul biofizic este împins Moscova, Victor Iniuşin de la Universitatea Kazahă din
către ţintă cu putere maximă, spre deosebire de Alma-Ata şi Ghenadi Sergheiev de la Institutul de Fizio-
Percepţia la distanţă şi telechinezia \ logie din Leningrad sunt savanţii sovietici care conduc
69 cercetările în domeniul psihochineziei. Iniuşin şi
Sergheiev au dezvoltat o serie de teorii bazate pe
telepatie, în care acest câmp oscilează între telepat şi existenţa unui tip diferit de energie - o formă a energiei
subiect, nepermiţând efecte psihocinetice. Cu alte cuvinte, biofizice pe care au numit-o „bioplasmă". Aceştia
se învaţă împingerea obiectelor odată cu ştiinţa vederii la consideră efectele psihochinetice analoage fulgerului şi
distanţă. afirmă că mişcarea în psihochinezie apare ca un rezultat
Ambele superputeri au devenit interesate de telechi- al interacţiunii câmpului electrostatic al obiectelor.
nezie datorită implicaţiilor militate. Un document DIA Energia biologică implicată este directionată de conştient
din 1975 declara: spre subiect. Astfel se pot deplasa obiecte sau se poate
opri mişcarea, se poate schimba
„Cercetarea sovietică are câteva direcţii diferite în
170 Vederea PSI la distanţă acţionează ca o forţă materială asupra obiectului.
Sergheiev a elaborat detectori care monitorizează
direcţia sau se pot roti obiectele. Sergheiev a dezvoltat o
energia în timpul demonstraţiilor de psihochinezie. Deşi
serie de aparate de măsură pentru schimbările în câmpul
observatorii vestici au negat informaţia asupra construirii
bioplasmatic la distanţe de până la 3 metri. A putut
detectorilor (informaţie pe care sovieticii o clasificau ca
măsura câmpuri de până la 10000 volţi/cm în vecinătatea
fiind strict secretă), un tip de astfel de detector s-a
ţintei tară vreo indicaţie că ar exista vreun câmp între
realizat chiar în SUA. David Thomson a realizat un
subiect şi obiect. In conformitate cu cele declarate de
aparat care poate fi considerat ca intrând în această clasă.
Sergheiev, energia bioplasmatică se concentrează în
Aparatul a fost utilizat în studiul câmpurilor de forţă
regiunea capului. El atribuie psihochinezia unei
umane la Universitate Saskatchevan din Canada.
polarizări a bioplasmei într-o manieră asemănătoare
Aparatul era constituit dintr-un preamplificator, două
laserului. De aceea îl denumeşte „efect biolaser", care
condensatoare şi un înregistrator, întocmai ca cel de la anorganică. El argumentează că ţesutul viu poate
encefalograf. La Laboratorul de cibernetică biologică din demonstra proprietăţi noi (în termeni termodinamici)
Universitatea Leningrad, Catedra de fiziologie a fost atunci când este comparat cu materia anorganică. El
elaborat un aparat pentru detectarea câmpurilor electrice crede că dacă moleculele vii diferă cantitativ şi calitativ
ale nervilor la distanţe de până la 24 de cm. Acest aparat de moleculele anorganice, atunci poate exista o distincţie
se baza pe electrozi deosebit de sensibili. între câmpurile de forţă „vii" şi cele „tehnice". Pentru a
Adamenko a condus experienţe pentru a stabili rolul dezvolta acest punct de vedere savantul face referire la
sarcinilor electrostatice de pe suprafaţa corpurilor ţintă în vindecarea „cu mâinile" sau „vindecarea datorită
deplasarea acestora. Adamenko a avansat teoria că omul credinţei". Sovieticii au măsurat câmpurile electrice
poate fi anizotropic, adică omul poate fi capabil să dintre vindecători şi pacienţi. Cunoscând aceste valori ale
altereze energia sa externă în funcţie de starea energetică câmpurilor le-au aplicat pacienţilor, prin utilizarea unor
internă, iar această capacitate la rândul său depinde de generatoare de câmpuri, fără a se obţine rezultatele
procesele vindecătorilor.
Percepţia la distanţă şi telechinezia 171 Alexandru Dubrov, un biofizician de la Institutul de
fiziologice. Adamenko presupune că oamenii, animalele Fizică a Pământului al Academiei de Ştiinţe a URSS, a
şi plantele posedă câmpuri electrice datorită polarizării avansat conceptul de „biogravitaţie" pentru a explica psi-
spontane a ţesuturilor. Aceste câmpuri pot interacţiona cu hochinezia. Biogravitaţia a fost introdusă, ca noţiune, de
sarcinile electrice externe induse sau impuse. Adamenko V.A. Bunin în 1960, în legătură cu abilitatea
a arătat că baza materială a interacţiunii fără contact între organismelor vii de a forma şi detecta unde
om şi obiecte rezultă din câmpul electrostatic a cărui gravitaţionale. Dubrov şi-a bazat teoria pe conceptele
magnitudine depinde de starea fiziologică a omului. curent acceptate ale biologiei moleculare şi fizicii
De asemenea, Adamenko a avansat conceptul că în energiilor înalte. Aceasta înseamnă că vectorul sau
sens termodinamic, ţesutul viu nu poate fi subiectul câmpul de forţă este format la nivel subce-lular şi este
aceloraşi legi fizice care sunt valide pentru materia capabil de atragerea sau respingerea forţelor
172 Vederea PSI la distanţă Percepţia la distanţă şi telechinezia \ 73

naturale gravitaţionale sau că el însăşi emite unde gravita- altă demonstraţie, Ermolaiev a ţinut în mâini un obiect,
ţionale de foarte mică intensitate. Dubrov, ca şi alţi savanţi apoi şi-a depărtat mâinile cam la 20 de cm de obiectul
americani şi sovietici, gândeşte că schimbările în care a rămas suspendat în aer. Dubrov simte că puterile
continuul spaţiu-timp poate fi baza fenomenelor levitaţio-nale ale lui Ermolaiev pot fi folosite pentru a
psihochinetice observate, adică, timpul poate fi accelerat demonstra că spaţiul-timp şi schimbările gravitaţionale
sau decelerat de către subiectul psihic. apar în zona dintre mâinile psihicului şi obiect. El
In 1974, subiectul psihic sovietic Boris Ermolaiev a bănuieşte că transmisia energiei electromagnetice ar putea
participat la o serie de experimente la Universitatea din fi întârziată atunci când trece printr-un câmp de levitaţie.
Moscova. S-a raportat că Ermolaiev are capacitatea de a Două femei subiecţi psihici, Nina Kulaghina şi Alia
suspenda (levita) obiectele în aer prin concentrarea Vinogradova, au fost studiate extensiv de Sergheiev şi
energiei psihice într-un anumit punct focal în spaţiu. într-o Adamenko. Sergheiev a declarat că Kulaghina poate
controla bătăile inimii unei broaşte, poate imprima este supusă la teste. Pulsul ei creşte. De asemenea, creşte
imaginile pe care le doreşte pe emulsii fotografice sigilate ritmul respiraţiei. Apar dureri în partea superioară a
şi poate mişca obiecte de aproximativ un kilogram. în măduvei spinării şi la ceafa. La sfârşitul şedinţei, se simte
1975, Sergheiev a condus o serie de experimente în care obosită, îi este sete şi are un gust de fier şi cupru în gură.
Kulaghina a fost rugată să influenţeze inima unei broaşte. Pe timpul experimentului, trece ocazional prin perioade
In general, inima unei broaşte continuă să bată câteva ore când are ameţeală şi stări de greaţă. Nivelul zahărului în
după ce a fost scosă din organism. într-un experiment sânge creşte şi după o oră de la încetarea testelor are o
inima broaştei a fost aşezată într-un vas la 80 cm de pierdere în greutate de un kilogram. Când este singură
Kulaghina. Aceasta s-a concentrat pentru a controla bătăile prezintă un stres mai redus şi afirmă că răspunde mai bine
inimii. Electrocardiogramele au arătat că rata contractărilor la sarcini atunci când este o atmosferă prietenoasă, de
creştea sau descreştea la comanda ei. Cinci minute după ce încredere mutuală şi credinţă în jurul ei. Abilitatea ei
a început psihochinetică este dependentă de starea în care se află
experimentul, aceasta a oprit inima să bată. Când a fost atât ea cât şi observatorii. Cheltuieşte mai multă energie
aşezată în vas o nouă inimă, aceasta şi-a încetat bătăile într-un mediu ostil sau într-o atmosferă plină de
după 23 minute. scepticism.
într-un alt experiment, Kulaghina a imprimat imagini pe Adamenko a observat că Alia Vinigradova produce
un film neexpus, sigilat în învelitoarea sa. în timpul acestor efecte similare cu ale Ninei Kulaghina, dar suferă mai
experimente, Sergheiev a măsurat energia din jurul puţin de stres. în timpul experimentelor cu ea în Moscova,
corpului psihic şi a găsit-o a fi cam jumătate din cea a unui atunci când aceasta muta o varietate de obiecte pe o
individ nonpsihic. Aceasta 1-a condus pe Sergheiev la suprafaţă dielectrică, a putut fi măsurată o cantitate mare
concluzia că ea absoarbe energie din mediu şi o descarcă de energie electrostatică împrejurul acestor obiecte.
asupra obiectului ţintă. Măsurătorile au demonstrat că pulsaţiile acestui câmp erau
Kulaghina este supusă la un stres deosebit atunci când sincrone cu
174 Vederea PSI la Percepţia la distanţă şi telechinezia
distanţă
175

ritmul inimii, al respiraţiei şi al undelor alfa ale Vinogra- asupra indivizilor dotaţi psihic. Parapsihologii cehi au
dovei. Regiunea dintre Vinigradova şi obiect nu conţinea emis ipoteza că există mulţi oameni care posedă
câmpuri sau frecvenţe de energie, iar energia capacităţi psihice şi că astfel de capacităţi pot fi
electrostatică creştea în intensitate când obiectul se observabile ca efecte psihochinetice. Cercetarea
apropia. parapsihologică cehă este orientată pe psihochinezie,
O concluzie logică pe care a putut să o tragă probabil ca rezultat al construirii de către Robert Pavlita a
Adamenko a fost că pot exista indivizi care posedă generatorilor psihotronici. Cehii cred că utilizarea acestor
abilitatea de a construi un câmp de energie electrostatică aparate pentru colectarea şi concentrarea energiei poate
pe suprafaţa unui corp conform voinţei acestora. crea posibilitatea ca orice persoană să provoace efecte
Cehii, ca şi sovieticii, au încercat să identifice sursele psihochinetice.
de energie biofizică, dar cercetările lor nu au fost centrate Deşi proiectarea şi construirea generatorilor este
deosebit de complexă, aceste aparate sunt uşor de folosit Se pare că cercetătorii ruşi din domeniul războiului
şi cer numai o scurtă instruire pentru a se opera cu ele. paranormal au reuşit să utilizeze PSI pentru a modifica
Acest mod de lucru are două avantaje majore: nu necesită desfăşurarea unei reacţii în lanţ într-o armă nucleară. Ei
prezenţa unui supervizor, iar efectele fizice observabile, au descoperit că prin focalizarea telecinetică pe un
cum ar fi mişcarea sau atragerea obiectelor, servesc ca eşantion radioactiv, rata înjumătăţirii, detectată de un
feedback pozitiv, încurajator pentru subiect. contor Geiger, putea fi schimbată. Cercetătorii sovietici au
analizat metodele prin care se putea încetini dezintegrarea
uraniului 235 şi a plutoniului, care sunt folosite în armele
cu fisiune nucleară şi ca detonatori în bombele cu
Câmpuri nucleare hidrogen. Ei au descoperit că PSI putea încetini reacţia în
lanţ, astfel că arma nu mai ajungea la masa critică şi nu
Ruşii şi cehii, aşa cum mai menţionat, utilizează mai apărea explozia nucleară. Variabilitatea în timp a
generatoare psihotronice pentru a amplifica câmpurile randamentului exploziilor nucleare se pare că se datorează
biofizice. Utilizând această metodă este posibil de a efectului pe-care pământul, soarele şi alte corpuri cereşti
obţine efecte macro-telecinetice. Aceasta are implicaţii îl au asupra ratei reacţiilor nucleare în lanţ. Efectul PSI
strategice pentru Rusia. S-a observat că exploziile este mult mai puternic decât acţiunea acestor câmpuri pe
nucleare au efecte ciudate, dependente de timp. Astfel, planeta noastră.
forţa exploziei nucleare se schimbă în funcţie de Aceste cercetări au fost întreprinse în mai mult de 20
momentul din zi al exploziei şi de luna anului. Acest de institute. Evaluările pe care le făcea DIA din SUA
lucru nu poate fi explicat de fizica obişnuită. De aceea, asupra PSI sovietic considerau că războinicii PSI ruşi
dar evident şi din alte motive este un fenomen strict puteau: „incapacita, de la distanţă, echipamentele militare
secret. Prin urmare, deoarece reacţiile nucleare depind de americane de toate tipurile, inclusiv armele nucleare, cât
timp şi chiar de poziţia geografică, armele nucleare au şi rachetele". Efectul asupra armelor nucleare al PSI a
diferite randamente la diferite momente de timp. fost unul

176 Vederea PSI la distanţă Puţin şi-a asumat puterea) această nouă democraţie a
redevenit o superpu-tere. SUA, ca fiind singura ţară
din cele mai bine păzite secrete. Ingo Swann era capabil vestică care s-a preocupat de dezvoltarea armei PSI,
să spioneze exploziile nucleare prin vederea la trebuie să facă faţă armatei chineze paranormale,
distanţă. Astfel şi-a dat seama că experţii PSI ruşi corporaţiilor japoneze dotate cu capacităţi PSI, precum
conectaţi la generatoare psihotronice puteau opri şi celui mai puternic inamic în acest domeniu, Rusia lui
detonarea armelor nucleare. De aceea, Comandamentul Puţin.
american al rachetelor era aşa de îngrijorat. Dacă într-
adevăr aşa ceva este posibil, atunci armele nucleare nu
mai reprezintă o ameninţare. Ţara care domină războiul
paranormal va avea un avantaj enorm în războaiele care
Fie ca forţa să fie cu tine
vor veni în acest al XXI-lea secol. Atunci când Rusia a
oprit folosirea PSI între facţiunile rivale (mai precis când
Forţa care este inima telechineziei ar putea explica
fenomenele psihotronice. Formarea unui grup de telepaţi colectiv, grupări mai mici de câmpuri biofizice se pot
va amplifica efectul telecinetic. Deoarece efectul nu este coaliza pentru a forma arhetipuri, aşa cum a postulat Cari
simplu aditiv, ci este un efect sinergetic, se pot obţine Jung. Grupuri de telepaţi ar putea folosi telechinezia
rezultate deosebit de puternice. Telechinezia este legată pentru manifestarea formelor de gând din bazinul
de forţa care provoacă funcţia de stare cuantică să arhetipurilor în inconştientul colectiv. Aceste forme gând
producă evenimente. De aceea, telechinezia se poate pot fi văzute ca noi tipuri de mime, care ar putea infecta
folosi pentru provocarea funcţiei de undă cuantică în populaţia cu noi tipuri de gândire şi acţiune. Deoarece
scopul schimbării manifestării evenimentelor. Astfel se populaţia nu realizează dimensiunea paranormală a
provoacă schimbarea realităţii. Telechinezia se poate de realităţii, formele gând direcţionate, în fapt nişte mime,
asemenea folosi pentru a induce aspecte duale câmpurilor ar putea afecta starea mentală a unei naţiuni. Astfel ar
biofizice pentru modelarea putea fi conceput un nou sistem de arme sau un sistem de
Percepţia la distanţă şi telechinezia \ 77 inducere a politicii dorite. Psihotronica a devenit unul
din interesele majore ale cercetărilor militare din Rusia,
formelor gândului. Aceasta poate avea ca rezultat produ- China, Japonia, Cehia şi SUA.
cerea unor efecte specifice. Crearea formelor gând din Telepatia şi ESP conduc natural spre influenţarea de la
câmpuri biofizice este prezentată în mii de cărţi de distanţă. Această tehnică mai este cunoscută şi sub
spiritism. Este posibil ca noţiunea de magie să fie ea însăşi numele de „hipnoza somn-veghe" şi a fost descoperită în
o absurditate, dar efectele ritualurilor magice sunt în 1930 de ruşi. Atunci un hipnozitator comanda telepatic
moştenirea noastră culturală. Telechinezia poate fi folosită unui subiect aflat în stare de hipnoză, situat la mii de
la schimbarea realităţii. Se prevede că mari schimbări să se kilometri distanţă. Aşa cum menţionam la începutul
producă în lume în 2013. Cercetătorii ruşi au prezentat deja cărţii, ucrainianul Albert Ignatenko, a demonstrat la
câteva din aceste schimbări care vor avea loc. postul de televiziune BBC în cadrul programului Lumea
Dacă privim câmpul biofizic natural ca parte a biosferei paranormală a lui
biofizice a pământului, atunci în oceanul inconştientului
178. Vederea PSI la Percepţia la distanţă şi telechinezia \
distanţă 79
Paul MCKenna că putea să coboare sau să crească mai departe. Se bănuie că serviciile de informaţii
pulsul unei persoane aflată la mare distanţă de el, fapt pe britanice ar fi folosit pe scară largă microundele şi
care Kulaghina îl făcea în mod regulat. Aceasta a fost o controlul minţii cu UHF (frecvenţe ultra înalte),
demonstraţie a influenţării la distanţă. Abilitatea înglobate în sisteme de arme, împotriva populaţiei din
Kulaghinei de a opri bătăile inimii unei broaşte a fost UK, pentru alterarea modului de a gândi a acesteia şi
obiectul de studiu al primului experiment ştiinţific care chiar pentru a provoca atacuri de inimă. Este posibil ca
scotea în evidenţă una din metodele prin care se realiza ţinta acestor atacuri să fie şi politicienii laburişti.
omorul de la distanţă. In Marea Britanie se desfăşoară cercetări intense
Influenţarea la distanţă poate fi utilizat de militari pentru creşterea duratei de viaţă a oamenilor. Una din
pentru afectarea politicienilor, a experţilor psihici străini, căile care se studiază pentru aceasta este şi
a comandanţilor militari sau a marilor influenţarea la distanţă, care poate să fie aplicată
industriaşi. Influenţarea la distanţă poate fi utilizată şi asupra propriei persoane sau asupra altei persoane
asupra unor mase mari de oameni, aşa cum vom vedea (vindecarea în absenţă). De asemenea, se studiază
modul de influenţare pozitivă a stării de sănătate a unei Ostrander şi Schroeder au arătat că abilitatea de a
întregi populaţii. provoca somnul sau de a trezi o persoană telepatic de la
Uniunea Sovietică a fost stăpânul de necontestat al o distanţă de mii de kilometri a fost testată în URSS.
influenţării la distanţă biofizice. Acest stat a dezvoltat Aceştia au prezentat la un simpozion internaţional de
sisteme de arme paranormale care se bazau pe vederea la parapsihologic o serie din rezultatele unor cercetări
distanţă, ESP, telepatie şi telechinezie. Au fost cheltuite întreprinse pe această direcţie. Se arăta că abilitatea de a
în acest scop milioane de ruble. Influenţarea la distanţă a controla conştientă unei persoane prin telepatie se
permis telepaţilor ruşi să transfere comenzi mentale unei studiază în laboratoarele din Leningrad şi Moscova.
Munca a demarat încă din anii 1921, dar nu a fost
alte persoane, aflate la depărtare de mii de kilometri, prin
publicat nimic până în 1960 despre rezultatele
utilizarea ESP. Americanii au reuşit să afle informaţii
cercetărilor. Conducătorul primelor cercetări în acest
despre aceste realizări. DI A a elaborat în acest sens un
domeniu a fost K.O.Kotkov, un psiholog de la
document care atrăgea atenţia asupra pericolelor pe care le
Universitatea Harkov.
reprezintă această armă numită şi hipnoza telepatică:
Simbolurile revelate
Simboluri primite de Razael sunt recomandate cu
precădere pentru
întărirea chakrelor ajna
Aceste simboluri sunt primite prin vizualizare din cel de-al treilea cer astral (lumea şi coroană şi pentru
astrală) din Andromeda. sensibilizarea palmelor.
Este o lume formată din nouă ceruri diferite care comunică cu ajutorul forţei mentale
şi în care simbolul înlocuieşte cuvântul, o lume a simbolurilor şi energiei. Simbolul 1

Curăţă şi activează chakra ajna.


Simbolul 2

Activează chakrele ajna şi coroană şi le uneşte.

Activează cel de-al treilea ochi.


Simbolul 4 Simbolul 5

Curăţă aura energetică. Simbolul se Taie cordoanele energetice negative. Curăţă şi


vizualizează prin imagine mentală sau se aplică activează chakra ajna.
prin desen deasupra coroanei.

Simb Simbolul 7
olul 6
i

Activează sensibilizarea Are dublă manifestare. Curăţă şi protejează, se


palmelor. foloseşte foarte bine pentru curăţarea şi protejarea
spaţiilor.
Simbolul 8 Cuprins

Se foloseşte pentru protecţie antimalefică,


împotriva blestemelor şi a formelor-gând negative.
Capitolul I Bazele ştiinţifice ale vederii la 5
distanţă învăţarea vederii la distanţă 23
Biofizica 5 Câmpurile biofizice 24
Câmpuri electromagnetice 7 Genele PSI 25
Călătoria în timp 9 Activarea vederii la distanţă 28
Amplificarea electronică a vederii la distanţă 10 Metoda cinema 30
Ritmurile creierului 11 Atenţia direcţionată 30
Extinderea duratei de viaţă a oamenilor 13 Vederea la distanţă de grup 30
Controlul psihic al minţii 13 Efectul „cea de-a o suta maimuţă" 32
Vindecarea alternativă 14 Amplificarea de grup a PSI 33
Realitatea cuantică 15
Pisica lui Schrodinger 16 Capitolul II Cum poţi învăţa singur vederea 35
Câmpurile morfogenetice 18 la distanţă
Conştiinţa biofizică 19 Vederea la distanţă controlată 36
Realitatea duală 20 Vederea la distanşă extinsă 36
Darwinismul neural 22 Protocoalele vederii la distanţă controlată 37
190 ea PSI la C rins
Veder distanţă u 191
p

Vederea la distanţă controlată monitorizată cinema


39 Atenţia direcţionată
Reducerea nivelului de stress pentru demararea 80
43 Metoda cinema - un mijloc de a discuta cu 82
vederii la distanţă corpul tău
Arme cu microunde pentru controlul minţii Utilizarea atenţiei direcţionate într-o zi încăr-
46 87
folosite în Marea Britanie cată
Stilul de viaţă modern face oamenii bolnavi Protocoalele care leagă vederea la distanţă de
47 88
Să ne facem noi înşine mai sănătoşi starea emoţională pozitivă
48 Protocoalele vederii la distanţă pentru derularea
Obţinerea stării mentale de care este nevoie 90 afacerilor
49 Vederea la distanţă pe timpul zilei
pentru vederea la distanţă 91
Protocoale pentru începerea vederii la distanţă Protocoalele vederii la distanţă pentru dezvolta-
52 92
extinsă rea intuiţiei la distanţă
Vederea la distanţă extinsă avansată Utilizarea vederii la distanţă pentru amplificarea
60 94
Protocoalele pentru amplificarea vederii la energiei tale
66
distanţă extinsă şi a altor aptitudini Protocoalele pentru influenţarea de la distanţă a 95
paranormale afacerilor
Protocoale pentru începerea vederii la distanţă Al şaselea simţ 96
70 Emisferele creierului 97
extinsă Protocoalele pentru biofeedback-ul mental prin 98
Protocoalele vederii la distanţă super-avansate vizualizare
71 Biofeedback-ul este calea simplă şi uşoară 98
pentru optimizarea corpului şi a minţii
Capitolul III Metoda cinema Memoria 101
77 Protocoale de utilizare a atenţiei direcţionate 102
Utilizarea obiceiului de a privi la televizor şi la pentru explorarea sistemelor de memorie
78 Lista protocoalelor pentru metoda cinema 103
Capitolul IV Mimele: un nou software mental 105 Mimetica confruntării în afaceri 128
pentru operarea programelor vederii la distanţă Protocoale pentru mimetică 129
Mimele 105 Operatorul vederii la distanţă 132
Ştiinţa — sistemul imunitar al societăţii care se 107 Implicaţiile programării mimelor şi ale vederii 134
opune noii mime la distanţă
Creierul omanesc prins în lanţul mimeîor 108 Implicaţii în humea afacerilor 136
Mime pozitive 110 Rezumatul protocoalelor de bază pentru 137
Mimele negative sunt paraziţii energiei 111 utilizarea vederii la distanţă în afaceri
Mime ale principiilor de succes 111
Mimele de bază ale afacerilor 124 Capitolul V Vederea la distanţă a locaţiilor 139
Protocoalele pentu succesul în afaceri 128 aflate la mari distanţe
Vederea la distanţă americană extinsă 139
192 Vederea PSI la distanţă

Vederea la distanţă extinsă rusă 140 Sănătate, ecologie Românii şi


Biofeedback-ul mental 141 strămoşii lor Spiritualitate,
Factorul de geniu 145 religie Evoluţie personală
Protocoale pentru accesarea factorului de geniu 146 Ştiinţă şi spirit Arta de a reuşi
îmbunătăţirea raportului semnal-zgomot în 149 Divinaţie
vederea Ia distanţă Fenomene şi puteri oculte
Vederea la distanţă avansată utilând zona 152 Enigme, ipoteze
motorului suplimentar 9- Cristale şi pietre fine
Aplicaţiile acestor protocoale 154 Beţişoare parfumate şi esenţe volatile.
Rezumatul protocoalelor vederii la distanţă 156 Lămpi pentru aromaterapie.
Produse pentru Feng Shui şi radiestezie.
Capitolul VI Percepţia de la distanţă şi tele- 161 CD-uri pentru relaxare şi meditaţie.
chinezia
Percepţia de la distanţă 161 Pentru comenzi:
Cum funcţionează percepţia de la distanţă 162 O.P.77-C.P.39
Zăpăcirea psihică 165 Tel/fax.: 01/3137300
O realitatea separată 166 Mobil: 0746 153 580; 0766379528
Telechinezia 166 E-niail: librarii@orfeu2000.ro
Câmpuri nucelare 174 www. orfeu2000.ro
Fie ca forţa să fie cu tine 176

Simboluri 180

189
Cuprins

EDITURA
ORFEU 2000
www.orfeu2000.ro

Vă oferă:

- Cărţi din domeniile: