Sunteți pe pagina 1din 6

Nr.

Itemi Scorul

I ÎN ITEMII 1-3 RĂSPUNDEŢI SCURT LA ÎNTREBĂRI CONFORM CERINŢELOR


ÎNAINTATE:
Continuaţi următoarele propoziţii astfel, ca ele să fie adevărate: L L
1
a) La alunecarea corpului pe o suprafaţă fixă lucrul reacţiunii normale ... 0 0
b) La comprimarea adiabatică a gazului ideal temperatura lui ... 1 1
c) La gruparea în paralel a două conductoare rezistenţa echivalentă este mai ............ 2 2
decât rezistenţa fiecărui conductor. 3 3
d) Unghiul dintre vectorul inducţiei magnetice a undei electromagnetice şi vectorul 4 4
vitezei undei este egal cu... 5 5
e) În rezultatul dezintegrării γ sarcina nucleului ...
Stabiliţi( prin săgeţi) corespondenţa dintre următoarele mărimi fizice şi unităţile ce L L
2
le exprimă: 0 0
Forţe nucleare V 1 1
Flux magnetic Ωm 2 2
Potenţial electric cm 3 3
Rezistivitate µN 4 4
Distanţă focală Wb 5 5
Ω
Determinaţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii, marcînd A, dacă L L
3
afirmaţia este adevărată şi F dacă afirmaţia este falsă: 0 0
a) Într-un sistem izolat de corpuri impulsul fiecărui corp este o mărime constantă. A F 1 1
b) Energia internă a gazului ideal se micşorează la micşorarea temperaturii lui . A F 2 2
c) La mărirea temperaturii rezistenţa electrică a semiconductorilor intrinseci se 3 3
micşorează. A F 4 4
d) Imaginea unui obiect în lentila divergentă este întotdeauna micşorată. A F 5 5
e) În nucleul atomic numărul neutronilor întotdeauna este mai mare decît numărul
protonilor. A F

II.ÎN ITEMII 4-9 RĂSPUNDEŢI LA ÎNTREBĂRI SAU REZOLVAŢI, SCRIIND


ARGUMENTĂRILE ÎN SPAŢIILE REZERVATE.
În vărfurile A şi B ale pătratului se află L L
sarcinile Q A = q ( unde q > 0) şi QB = -q. În D M C 0 0
4 mijlocul M al laturii DC se află sarcina 1 1
Q M = q. Să se indice în figură, la o scară 2 2
3 3
arbitrară , forţele F A şi FB cu care primele
două sarcini acţionează asupra sarcinii din
punctul M, precum şi rezultanta lor. A B

Energia unui foton este egală cu 13,26∙10 19 J. Să se determine frecvenţa radiaţiei L L
respective. 0 0
5 REZOLVARE: 1 1
2 2
3 3
Itemul 6 este alcătuit din două afirmaţii, legate între ele prin conjuncţia „deoarece”. L L
6
Stabiliţi, dacă afirmaţiile sunt adevărate ( scriind A), sau false ( scriind F) şi dacă între 0 0
ele există relaţie „cauză –efect” (scriind „ da” sau „nu”). 1 1
În stările staţionare atomul emite fotoni, deoarece mişcarea circulară a electronilor în 2 2
jurul nucleului este o mişcare accelerată. 3 3
RĂSPUNS: I afirmaţie □ ; a II afirmaţie ; relaţie ,, cauză - efect”
În figura alăturată este reprezentat graficul υ x ,m/s a)L a)L
dependenţei de timp a proiecţiei vitezei 0 0
7 corpului cu masa de 1 kg. 4 1 1
a) Calculaţi proiecţia acceleraţiei pe fiecare 2 2
porţiune. 3 3
b) Trasaţi graficul dependenţei proiecţiei 2 4 4
forţei rezultante de timp F x ( t) pe fiecare b)L b)L
porţiune. 0 0
c) Determinaţi variaţia proiecţiei 1 1
impulsului pe fiecare porţiune. 0 2 4 6 t,s 2 2
3 3
REZOLVARE: c)L c)L
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4

În figură este reprezentată transformarea 1→ 2→ 3 a


unui gaz ideal. V a)L a)L
8 a) Să se reprezinte această transformare în 1 0 0
coordonatele pV. 1 1
b) Să se determine lucrul efectuat de gaz în această 2 2
transformare, dacă p 1 = 3∙10 5 Pa,
V 1 = 4L, V 2 = 2L. 2 3 b)L b)L
0 0
REZOLVARE: 1 1
0 T 2 2
3 3
4 4

Înălţimea imaginii reale a unui obiect, obţinută cu o lentilă, este de 2 ori mai mică decît L L
înălţimea obiectului. Distanţa de la obiect pînă la lentilă este egală cu 30 cm. 0 0
9 a) Să se determine distanţa focală a lentilei. 1 1
b) Să se construiască imaginea acestui obiect. 2 2
REZOLVARE: 3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
III. ÎN ITEMII 10-12 SCRIEŢI REZOLVAREA COMPLETĂ A SITUAŢIILOR DE PROBLEMĂ
PROPUSE.
Tensiunea electrică dintre plăcile orizontale ale unui condensator plan este egală cu 50 V, L L
10
iar distanţa dintre ele este egală cu 5 cm. Placa de sus este încărcată negativ. Între plăci 0 0
este suspendată de un fir izolator o bilă cu sarcina pozitivă de 10ˉ C. Tensiunea în fir este 1
6
1
3 2 2
egală cu 3∙10 N. Să se determine masa bilei.
3 3
4 4
REZOLVARE: 5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

În circuitul electric reprezentat în figură sunt R1 R2 L L


0 0
11 cunoscute: E= 21 V , r = 0,5 Ω, R 2 = 1 Ω . 1 1
Puterea degajată în rezistorul R 2 este egală cu 2 2
36 W. Să se determine puterea degajată 3 3
în rezistorul R 1 . 4 4
REZOLVARE: E,r 5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
Aveţi un cărucior care poate să se mişte pe un uluc, o riglă gradată în milimetri sau o L L
12
ruletă, cronometru, stativ cu cleşte. Determinaţi acceleraţia căderii libere, folosind utilajul 0 0
indicat. 1 1
a) Descrieţi cum veţi proceda. 2 2
b) Deduceţi formula de calcul. 3 3
(Forţele de rezistenţă şi masa roţilor se neglijează). 4 4
5 5
REZOLVARE:
6 6
7 7
8 8
9 9

A N E X E

Constante fizice fundamentale:


Sarcina elementară e = 1,6∙10 - 19 C
Masa de repaus a electronului m e = 9,1∙10- 31 kg = 5,48 ∙10-4 u
Viteza luminii în vid c = 3 ∙ 10 8 m/s
Constanta gravitaţională K= 6,67∙10 – 11 N∙ m2/kg2
Permitivitatea vidului 0 = 8,85 ∙ 10 – 12 F/m; k= 9∙109 N∙ m2/C2
Constanta lui Avogadro NA = 6, 02 ∙ 10 mol23 -1

Constanta lui Boltzmann k = 1,38 ∙ 10 –23 J/K


Constanta universală a gazelor R = 8,31 J/(mol∙K)
Constanta lui Planck h = 6,63∙10 – 34 J∙s = 4,136 10 –15 eV∙s
MECANICĂ

x = x0 +  x t   
F = m a ; F1 = - F2 p  m ; F t =m  
axt 2 mM L
x = x0 +  0x t + F=K 2 ; L= F s cos ; P = ;
2 r t
  
  0  a  t Fx = - k x; F = μN m 2
Ec = ; Ec – Eco = L
 x2 02x  2ax S x 2
F = ρ0 g V; p= ρ g h
2 k x2
= ; υ =  r; a= υ 2 /r Ep = m g h; Ep = ;
T M=Fd 2
l m
x = A sin ( t + 0 ); T = 2 ; T = 2 ; λ = υT.
g k
FIZICĂ MOLECULARĂ
ŞI TERMODINAMICĂ ELECTRODINAMICĂ
m0 n 2 q1 q 2 1 F = I B l sin 
p= ; p = nkT F=k ;k=  = B S cos 
3 rr 2
4 0
m F = q  B sin 
pV = vRT, v= F U =LI
M E = ; E= ;
q d 
pV= const; T – const; i = -
p
q
V=k ; U 
L t
= const; V – const; r q LI 2
T Wm = ;
V  S q 2
= const; p – const; C= r 0 ; C= ;
T d U CU 2
3 m q U  Wc =
2
;
U= RT I= ;I = ;I= ;
2M t R Rr
L = p V; Q = c m T l
R =  ; R =R0(1 + t ) q = q m cos ( t + 0)
Q = U +L; C p = C v + R; S
T  T2 L = U I t; P = U I XL = ωL
Q=m;  = 1 I = I1 = I2; U = U1 + U2; 1
T1 XC =
n
C
4 R =  Ri
σ=F/l; h= i 1 T = 2 LC
dg
U = U1= U2; I = I1 + I2,;
σ = F / S; σ = Eε; ε = Δl/ l0 n
1 1
=
R i 1 Ri
m =k It
OPTICĂ FIZICĂ CUANTICĂ
1 1 1 sin i  n m 2 h
=  I ; = 1 = 2; h = L + ; p=mc= ;
f d d sin r  2 n1 2 
 h = Ek - En; λ = c/v; E = mc2
d = k; d = (2k+1) ; к = d sin 
2