Sunteți pe pagina 1din 15

TEME PENTRU REFERATE

GĂRZI/ DEZVOLTARE SPECIFICĂ PRACTICĂRII PROFESIEI/


STAGIU DE ABILITĂŢI PRACTICE DE AMBULATOR / PRACTICA DE VARĂ

1. Boala cardiacă ischemică: diagnostic pozitiv și Ischemic heart disease: positive and differential Cardiopathies ischémiques: diagnostic
diferențial diagnosis positif et différentiel
2. Boala cardiacă ischemică: indicații terapeutice Ischemic heart disease: therapeutic indications Cardiopathies ischémiques: indications
conform ghidurilor according to the guidelines thérapeutiques selon les guides
3. Tratamentul chirurgical în valvulopatii: Surgical treatment in heart valve diseases: positive Traitement chirurgical des valvulopathies:
diagnostic pozitiv și diferențial and differential diagnosis diagnostic positif et différentiel,
4. Tratamentul chirurgical în valvulopatii: indicații Surgical treatment in heart valve diseases: therapeutic Traitement chirurgical des valvulopathies:
terapeutice conform ghidurilor pentru fiecare indications according to the guidelines for each indications thérapeutiques selon les guides
valvulopatie valvulopathy pour chaque valvulopathie
5. Stadializarea bolii arsului.Calculul indicelui Stages in the evolution of burn injuries. Clinical Definition de brulure : diagnostic des
prognostic diagnosis in burn injuries; treatment guidelines lesions de brulure
6. Principii de tratament în arsuri: general și local Topical treatment in burns Brulure: traitment generale et local
Surgical treatment of the burns
7. Utilizarea topicelor în tratamentul leziunilor de Topical treatment in burns Treatement general de brulure. Traitement
arsură. Baia arsului. local de la plaie brulees
8. Arsurile chimice: principii de tratament Chemical burns : traitment Brulure chimique: traitement
9. Flebita de cateter: semne clinice, diagnostic, Catheter flebitis: clinical forms and diagnosis, Diagnostic clinique, evolution traitement
principii de tratament treatment principals de phlebite du catheter

10. Embolia arterială : semne clinice, diagnostic Arterial embolism: clinical signs, diagnosis Embolie artérielle : signes cliniques,
diagnostique
11. Anevrismul disecant de aortă : semne clinice, Dissecting aneurysm of the aorta: clinical signs, L’anevrism dissécant de l’aorte : signes
diagnostic, tratament diagnosis, treatment cliniques, diagnostique, traitement
12. Insuficienţa venoasă cronică: semne clinice, Chronic venous insufficiency: clinical signs, L’insuffisence veineuse chronique : signes
diagnostic și tratament diagnosis and treatment cliniques, diagnostique et traitement.
13. Herniile peretelui antero-lateral al abdomenului: Hernias of the anterolateral abdominal wall: Hernies de la paroi antéro-latérale de
diagnostic diagnosis l'abdomen : diagnostique
14. Abdomenul acut traumatic; diagnostic Traumatic acute abdomen: diagnosis Abdomen aigu traumatique : diagnostique
15. Endocarditele bacteriene: semne clinice, Bacterial endocarditis: clinical signs; treatment Endocardite bactérienne: signes cliniques,
tratament traitement
16. Boala de reflux gastro-esofagian: semne clinice, Gastro-oesophageal reflux disease: clinical signs; La maladie de reflux gastro-œsophagien:
tratament treatment signes cliniques, traitement
17. Hemoragia digestivă: semne clinice, tratament Digestive hemorrhage: clinical signs; treatment L’ hémorragie digestive : signes cliniques,
traitement
18. Stopul cardiorespirator: resuscitarea Cardio-respiratory arrest BLS and ALS Arrêt cardiopulmonaire: réanimation
cardiopulmonară cardiopulmonaire de base et avancée
19. Socul hipovolemic: diagnostic, evaluare, terapie Hypovolemic shock: diagnosis, assessment, therapy Choc hypovolémique : diagnostic,
évaluation, traitement
20. Socul anafilactic: diagnostic, evaluare, terapie Anaphylactic shock: diagnosis, assessment, therapy Choc anaphylactique : diagnostic,
évaluation, traitement
21. Hipertensiunea portală: diagnostic, atitudine Portal hypertension: diagnostic, therapy. L’hipertension portale: diagnostic, attitude
terapeutică therapeutique)
22. Sindromul de compartiment abdominal: Compartment syndrome: diagnosis, treatment Syndrome du compartiment abdominal:
diagnostic, tratament diagnostique, traitement
23. Hematomul retroperitoneal: diagnostic, Retroperitoneal hematoma: diagnosis, treatment L’hématome rétropéritonéal:
tratament diagnostique, traitement
24. Fracturi costale și voletul toracic: semne fizice Costal fractures and fail chest: physical signs Les fractures costales et le volet costal :
signes cliniques
25. Principiile diagnosticului clinic şi imagistic în Principles of clinical imaging and diagnosis of cancer Principles d'imagerie clinique et de
cancer diagnostic du cancer
26. Diagnosticul clinic semne directe, indirecte şi Clinical diagnosis: direct, indirect and systemic signs Diagnostic clinique: signes directs,
sistemice în cancer of cancer indirects et systémiques de cancer
27. Sindroamele paraneoplazice: clasificare, Paraneoplastic syndromes; tumor markers: biological Syndromes paranéoplasiques; marqueurs
mecanisme, criterii diagnostice and therapeutic significance tumoraux: signification biologique et
thérapeutique
28. Markerii tumorali: clasificare, rol, utilitate Tumor markers: classification, role, clinical utility Marqueurs tumoraux: classification, rôle,
practică utilité clinique
29. Fracturile membrului superior: Upper limb fractures: symptoms, laboratory tests, Les fractures du membre supérieur:
simptomatologie, examen paraclinice, diagnostic diagnosis symptômes, examens de laboratoire,
diagnostique
30. Fracturile membrului inferior: simptomatologie, Lower limb fractures: symptoms, laboratory tests, Les fractures du membre inférieure:
examen paraclinice, diagnostic diagnosis symptômes, examens de laboratoire,
diagnostique
31. Entorse: simptomatologie, examen paraclinice, Sprains: symptoms, laboratory tests, diagnosis Entorses: symptômes, examens de
diagnostic laboratoire, le diagnostique
32. Luxaţii: simptomatologie, examen paraclinice, Dislocations: symptoms, laboratory tests, diagnosis Luxations: symptômes, examens de
diagnostic laboratoire, le diagnostique
33. Traumatismele renale : diagnostic şi atitudine Renal trauma: clinical findings, diagnosis, treatment Les traumatismes rénaux: diagnostic,
terapeutică în urgenţă traitement
34. Traumatismele vezicale : diagnostic şi atitudine Bladder trauma: clinical findings, treatment Les traumatismes vésicaux : diagnostic,
terapeutică în urgenţă traitement
35. Traumatismele uretrale : diagnostic şi atitudine Urethral trauma: clinical findings, treatment Les traumatismes urétraux : diagnostic,
terapeutică în urgenţă traitement
36. Litiaza urinară: diagnostic şi atitudine Urinary lithiasis: diagnosis, treatment La lithiase urinaire: diagnostic, traitement.
terapeutică în urgenţă
37. Tumori ale prostatei: tablou clinic, diagnostic, Prostate tumors: diagnosis, treatment Tumeurs de la prostate : diagnostic,
tratament traitement.
38. Tumori ale vezicii urinare: tablou clinic, Bladder tumors: diagnosis, treatment Les tumeurs urotéliales (vésicales):
diagnostic, tratament tableau clinique, diagnostic
39. Particularităţile anatomo-fiziologice ale noului The anatomical and physiological newborn Particularités anatomiques et
născutului particularities physiologiques du nouveau-né
40. Particularităţile anatomo-fiziologice ale noului The anatomical and physiological particuliarities of .Particularités anatomiques et
născut cu risc crescut (greutate mică/mare la the newborn at risk (low / high birth weight) physiologiques du nouveau-né à risque
naştere) élevé (faible/ haute poids à la naissance)
41. Particularităţile anatomo-fiziologice ale The anatomical and physiological aspects of infant Particularités anatomiques et
sugarului şi copilului and child physiologiques des nourrissons et des
enfants
42. Alimentaţia naturală a nou-născutului Newborn natural feeding Alimentation naturelle du nouveau-né
43. Alimentaţia artificială a nou-născutului Newborn artificial feeding Alimentation artificielle du nouveau-né
44. Tuberculoza pulmonară secundară: diagnosticul Secondary pulmonary tuberculosis: positive and La tuberculose pulmonaire secondaire : le
pozitiv și diferenţial differential diagnosis diagnostique positif et le différentiel
45. Tuberculoza pulmonară la imunodeprimaţi: Tuberculosis of immunsuppressed patients: positive La tuberculose au malades avec des
diagnostic și tratament and differential diagnosis troubles imunes: diagnostique, therapie
46. Toracocenteza. Thoracentesis. La thoracentèse
47. Teste curente pentru diagnosticul exsudatelor și Current tests for the diagnosis of exudates and L’exsudat et le transsudat
transsudatelor transudate in pleural effusion
48. Sindromul de Apnee în Somn Sleep Apnea Syndrome L’apnée obstructive du sommeil
49. Pleurezia tuberculoasă: diagnostic și tratament Tuberculous pleural effusion: positive and La tuberculose pleurale : le diagnostique
differential diagnosis positif, therapie
50. Boli pulmonare Obstructive Cronice: diagnostic Chronic Obstructive Pulmonary Disease: diagnosis, Troubles obstructives respiratoires
și tratament treatment
51. Adenoidita acută: diagnostic și tratament Acute adenoiditis: diagnosis, treatment Adénoïdite aigue : symptômes, traitement.
52. Adenoidita cronică: diagnostic și tratament Cronic adenoiditis: diagnosis, treatment Adénoïdite aigue : symptômes, traitement.
53. Tumori benigne ale faringelui: diagnostic și Benign tumors of the pharynx: diagnosis, treatment Tumeurs bénignes du pharynx :
tratament symptômes, traitement.
54. Tumori maligne ale faringelui: diagnostic și Malignant tumors of the pharynx: diagnosis, Tumeurs malignes du pharynx :
tratament treatment symptômes, traitement.
55. Fistule şi chisturi cervicale: diagnostic și Neck congenital fistula and cysts: diagnosis, Fistule et kystes cervicales : symptômes,
tratament treatment traitement.
56. Corpi străini faringo-esofagieni : diagnostic și Foreign bodies in the pharynx and esophagus: Corps étrangers du pharynx et de
tratament diagnosis, treatment l’œsophage : symptômes, traitement.
57. Sindromul disfagic înalt şi jos: diagnostic și High and low dysphagia: diagnosis, treatment Syndrome dysphagique haut et bas :
tratament symptômes, traitement.
58. Tumori maligne ale laringelui: : diagnostic și Malignant tumors of the larynx: symptoms, treatment Tumeurs malignes du larynx : symptômes,
tratament traitement.
59. Traumatismele laringelui: diagnostic și Larynx trauma: diagnosis, treatment Diagnostique différentiel des tuméfactions
tratament latéraux-cervicales.
60. Traumatismele piramidei nazale, foselor nazale, Trauma of the nose and paranasal sinuses: symptoms, Traumatismes de la pyramide nasale, des
cavităţilor anexe: clinică, principii de tratament treatment voies nasales, cavités annexes : clinique,
principes de traitement.
61. Alergia rino-sinusală: diagnostic și tratament Sino- nasal allergy: diagnosis, treatment Allergie rhinosinusale : diagnostic,
traitement.
62. Patologia inflamatorie şi infecţioasă a urechii Inflammatory and infectious disorders of the external Pathologie inflammatoire et infectieuse de
externe ear l’oreille externe
63. Surditătile la adult . Surdităţile la copil. Hearing loss and hearing aids. Surdités de l’adulte. Surdités des enfants.
Surditatea profesională Surdité professionnelle
64. Componentele ale unei foi de observație. Components of an observation sheet. Composants d'une feuille d'observation.
65. Tehnica de recoltare a hemoculturilor și Technique for blood cultures and its indications. Technique d'hémoculture et ses
indicațiile acesteia. indications.
66. Definiția și clasificarea hipertensiunii arteriale Definition and classification of hypertension as well Définition et classification de
precum și tehnica de măsurare a tensiunii arteriale as the technique of measuring blood pressure l'hypertension ainsi que la technique de
la cabinet. mesure de la pression artérielle
67. Determinarea indicelui gleznă-braț și Determination of the ankle-arm index and Détermination de l'indice cheville-bras et
interpretarea valorilor obținute interpretation of the obtained values interprétation des valeurs obtenues
68. Tehnica masajului cardiac extern și a respirației External cardiac massage technique and mouth-to- Technique de massage cardiaque externe
gură la gură. mouth respiration. et respiration bouche à bouche
69. Tehnica masajului sinusului carotidian și Carotid sinus massage technique and indications Technique et indications du massage des
indicații sinus carotidiens
70. Anemia feriprivă – principalele cauze și Iron deficiency anemia - the main causes and changes Anémie ferriprive - principales causes et
modificări de laborator in the laboratory modifications en laboratoire
71. Interpretarea lichidul pericardic în cadrul Interpretation of pericardial fluid in diagnostic Interprétation du liquide péricardique dans
evaluării diagnostice evaluation l'évaluation diagnostique
72. Modificări electrocardiografice principale apar The main electrocardiographic changes occur in Les principaux changements
în cadrul tulburărilor de conducere intraventriculară intraventricular conduction disorders électrocardiographiques se produisent
dans les troubles de la conduction
intraventriculaire
73. Principalele modificări electrocardiografice care The main electrocardiographic changes that occur in Les principaux changements
apar în cadrul blocului atrio-ventricular de grad I, the grade I, II, III atrio-ventricular block. électrocardiographiques qui se produisent
II, III. dans le bloc auriculo-ventriculaire de
grade I, II, III.
74. Modificări electrocardiografice apar în cadrul Electrocardiographic changes occur within an STEMI Des changements électrocardiographiques
unui STEMI. se produisent dans un STEMI.
75. Principalele diferențe dintre exudatul pleural și The main differences between pleural exudate and Les principales différences entre l'exsudat
transudatul pleural și patologiile în care acestea pleural transudate and the pathologies in which they pleural et le transsudat pleural et les
apar. occur. pathologies dans lesquelles ils se
produisent.
76. Principalele obiective din conduita post- The main objectives of post-resuscitation. Les principaux objectifs de la post-
resuscitare. réanimation
77. Cauze de dislipidemii și evaluarea corectă a Causes of dyslipidemia and correct evaluation of the Causes de la dyslipidémie et évaluation
lipidogramei. lipidogram. correcte du lipidogramme
78. Tehnica cardioversiei electrice și indicațiile ei. The technique of electrical cardioversion and its La technique de cardioversion électrique
indications. et ses indications.
79. Tehnica spirogramei și indicațiile acesteia. Spirogram technique and its indications. Technique du spirogramme et ses
indications.
80. Interpretarea rezultatelor în cadrul lichidului Interpretation of results in pleural fluid Interprétation des résultats dans le liquide
pleural. pleural.
81. Cauzele principale de anemii macrocitare și The main causes of macrocytic anemia and the Les principales causes de l'anémie
diagnosticul diferențial dintre anemia prin deficit de differential diagnosis between vitamin B12 macrocytaire et le diagnostic différentiel
vitamina B12 și anemia prin deficit de acid folic. deficiency anemia and folic acid deficiency anemia entre l'anémie par carence en vitamine
B12 et l'anémie par carence en acide
folique.
82. Tehnica testului de efort la cicloergometru Cycle ergometer test technique as well as its Ergomètrie : indications et contre-
precum și indicațiile și contraindicațiile acesteia. indications and contraindications indications
83. Principalele medicații utilizate în cadrul The main medications used in cardiopulmonary Les principaux médicaments utilisés en
resuscitării cardiopulmonare. resuscitation. réanimation cardio-pulmonaire.
84. Tehnica pericardocentezei și indicațiile ei Pericardocentesis technique and its indications Technique de péricardocentèse et ses
indications
85. Ce elemente se evidențiază prin ecocardiografie What elements are highlighted by echocardiography Quels éléments sont mis en évidence par
în cadrul CMD și CMH. in CMD and CMH. l'échocardiographie en CMD et CMH.
86. Modificările radiologice din cadrul stenozei și Radiological changes in stenosis and aortic Modifications radiologiques de la sténose
insuficienței aortice. insufficiency. et de l'insuffisance aortique
87. Modificările radiologice din cadrul stenozei și Radiological changes in stenosis and mitral Changements radiologiques dans la
insuficienței mitrale. regurgitation. sténose et la régurgitation mitrale
88. Indicațiile procedurii de sângerare și tehnica Indications of the bleeding procedure and its Indications de la procédure de saignement
acesteia. technique et de sa technique.
89. Ce elemente se evidențiază ecocardiografic în What elements are highlighted echocardiographically Quels éléments sont mis en évidence par
cadrul unei stenoze mitrale. in a mitral stenosis. échocardiographie dans une sténose
mitrale.
90. Principalele particularități diagnostice clinice și The main clinical and paraclinical diagnostic features Les principales caractéristiques
paraclinice din cadrul edemului pulmonar acut of acute cardiogenic pulmonary edema. diagnostiques cliniques et paracliniques
cardiogen. de l'œdème pulmonaire cardiogénique
aigu.
91. Tehnica de măsurare a presiunii venoase și Venous pressure measurement technique and its Technique de mesure de la pression
indicațiile acesteia. indications. veineuse et ses indications.
92. Tehnica de recoltare a sângelui și interpretarea Blood collection technique and interpretation of the Technique de prélèvement sanguin et
următoarelor analize: VSH, Aptt, timp de following analyzes: ESR, Aptt, coagulation time, interprétation des tests suivants: ESR,
coagulare, timp de sângerare. bleeding time. Aptt, temps de coagulation, temps de
saignement.
93. Modificările ecocardiografice din cadrul Echocardiographic changes in mitral valve prolapse Modifications échocardiographiques du
prolapsului de valvă mitrală și endocardita and infectious endocarditis. prolapsus valvulaire mitral et de
infecțioasă. l'endocardite infectieuse
94. Determinarea refracţiei: recunoașterea Refraction: determination Réfraction: reconnaitre les lentilles,
lentilelor, metode: refractometria manuală, réfractométrie
automată
95. Câmpul vizual: metoda prin comparaţie, Visual field: determination Champ visuel: méthode comparative,
perimetrie cinetică și statică, deficite perimetrice périmètre statique et cinétique
96. Simţul cromatic: metode de discriminare Colour vision: determination Examen du sens chromatique
97. Examenul segmentului anterior: examenul în Anterior eye segment examination Examen du segment antérieur de l’œil
lumină difuză, examenul luminii pupilare,
biomicroscopia segmentului anterior
98. Examenul segmentului posterior: Posterior eye segment examnination Examen du segment postérieur:
oftalmoscopia, biomicroscopia ophtalmoscopie, biomicroscopie
99. Examenul sistemului oculo-motor: examenul Clinical evaluation: ocular motility and strabismus Examen de la motilité oculaire: teste de
în lumina difuză, testul Hirschberg, cover testul, Hirschberg, cover test, uncover test
uncover testul
100. Diagnosticul diferenţial al ochiului roșu Differential diagnosis of red eye Diagnostique différentiel de l’œil rouge
101. Iodocaptarea și scintigrama tiroidiană: Iodine deficiency disorders: epidemiological criteria, Maladies induites par déficit de l’iode :
principii de efectuare, interpretare physiopathology critères épidémiologiques,
physiopathologie, formes cliniques :
goitre endémique et crétinisme
endémique.
102. Prezentarea algoritmului de explorare a Congenital mixoedema and hypothyroidism in Le myxœdème congénital et infantile –
nodulilor tiroidieni: echografie și demonstrarea childhood: causes, screening for congenital étiopathogénie, screening néonatal,
puncţiei cu ac subţire mixoedema diagnostic, thérapie
103. Principii de efectuare și interpretarea testelor Algorithm of assessment of adrenal gland. Exploration de la glande surrénale
bazale şi dinamice în patologia suprarenaliană
104. Algoritmul de investigare a unei infertilităţi Male and female infertility: causes, assessment , L’infertilité masculine et féminine –
principles of treatment étiologie, algorithme d’exploration d’un
couple infertile, possibilités de traitement.
105. Examinarea a nou-născutului pentru depistarea Newborn examination to detect apparent Examen du nouveau-né pour détecter des
malformaţiilor aparente malformations malformations apparentes
106. Condiţii de transport și îngrijiri necesare în Transport conditions and care required during Conditions de transport et soins requis
timpul transportului unui pacient cu atrezie transport of a patient with esophageal or neonatal lors du transport d'un patient atteint
esofagiană sau neonatală către centrul de chirurgie atresia to the pediatric surgery center d'atrésie œsophagienne ou néonatale au
pediatrică centre de chirurgie pédiatrique
107. Manevra de “nursing“ la nou-născut și sugari The nursing maneuver in newborns and infants with La manœuvre du nursing chez les
cu megacolon congenital congenital megacolon nouveau-nés et les nourrissons atteints de
mégacôlon congénital
108. Manevra de taxis pentru reducerea și Taxis reduction maneuver of incarcerated inguinal Réduction par taxis de l’hernie inguinale
menţinerea herniei inghinale sau inghino - scrotale hernia in children incarcérée
strangulate la copil
109. Examinarea regiunii inghino–scrotale la copil Scrotal examination for undescendent testis and acuteL’examinassions du scrotum pour
pentru stabilirea prezenţei testiculelor scrotum syndrome testicule non descendu et dans le
syndrome du scrotum aigu
110. Deficite imune primare la copil Primary immune deficiencies in children Déficits immunitaires primaires chez les
enfants
111. Malnutriţia protein-calorică la copil Protein-caloric malnutrition in children Malnutrition protéino-calorique chez les
enfants
112. Obezitatea la copil Childhood obesity Obésité infantile
113. Rahitismul carenţial comun, rahitismul Common deficiency rickets, child-resistant vitamin-D Rachitisme de carence courante,
vitamino-D rezistent la copil rickets rachitisme de vitamine D résistant aux
enfants
114. Boli metabolice la copil: fenilcetonuria Metabolic diseases in children: phenylketonuria Maladies métaboliques chez l'enfant:
phénylcétonurie
115. Boli metabolice la copil: galactozemia Metabolic diseases in children: galactosemia Maladies métaboliques chez l'enfant:
galactosémie
116. Sindromul de deshidratare acută severă a Severe acute dehydration syndrome of the child Syndrome de déshydratation aiguë sévère
copilului de l'enfant
117. Alergia copilului la proteinele laptelui de vacă Baby allergy to cow's milk proteins Allergie du bébé aux protéines de lait de
vache
118. Socul în pediatrie The shock in pediatrics Le choc en pédiatrie
119. Hipotonia la copil Hypotonia in children Hypotonie chez les enfants
120. Intoxicaţiile acute cu alcool etilic, alcool Acute intoxications with ethyl alcohol, methyl Intoxications aiguës à l'alcool éthylique, à
metilic, etilenglicol la copil alcohol, ethylene glycol in children l'alcool méthylique et à l'éthylène glycol
chez les enfants
121. Intoxicaţiile acute cu ciuperci, organofosforate Acute organophosphate poisoning in children Intoxication aiguë aux organophosphates
la copil chez les enfants
122. Intoxicaţiile acute cu monoxid de carbon, Acute poisoning with carbon monoxide, nitrites, Empoisonnement aigu au monoxyde de
nitriti, salicilati, atropinice la copil salicylates, atropine in children carbone, nitrites, salicylates, atropine chez
les enfants
123. Intoxicaţiile acute cu antidepresive triciclice, Acute intoxications with tricyclic antidepressants, Intoxications aiguës avec des
substanţe corozive la copil corrosive substances in children antidépresseurs tricycliques, substances
corrosives chez les enfants
124. Manifestări clinice ale accidentului vascular Clinical manifestations of stroke according to Manifestations cliniques de l'AVC selon
cerebral în funcţie de etiologie/topografie etiology / topography l'étiologie / la topographie
125. Semiologia dischineziilor (coree, atetoza, Semiology of chorea, athetosis, dystonia, myoclonus Sémiologie des chorée, athétose, dystonie,
distonie, mioclonii); tratamentul mișcărilor - treatment of involuntary movements myoclonie ; traitement des mouvements
involuntare involontaires
126. Nevralgia și paralizia de trigemen – Neuralgia and trigeminal paralysis - diagnosis, Névralgie et paralysie du trijumeau -
diagnostic, tratament treatment diagnostic, traitement
127. Puncţia lombară – indicaţii, tehnica de lucru Lumbar puncture - indications, working technique Ponction lombaire - indications, technique
de travail
128. Conduita practică în intoxicaţiile acute Practical approach in drug-induced acute poisoning La conduite pratique dans les
exogene medicamentoase: Benzodiazepine. with benzodiazepines and cyclic antidepressants intoxications acutes exogènes
Antidepresive triciclice. médicamenteuses : tranquillisantes,
sédatifs et hypnotiques, antidepre
tricicliques
129. Conduita practică în intoxicaţiile acute Practical approach in drug-induced acute poisoning La conduite pratique dans les
exogene cu cardiodepresive (beta-blocante, calciu- with cardio-depressant drugs (beta-blockers, calcium intoxications acutes exogènes
blocante, glicozizi digitalici). channel-blockers, digitalis). medicamenteuses: bêta-bloquants,
calcium- bloquants, glycosides cardiaques
130. Conduita practică în intoxicaţiile acute Practical approach in acute poisoning with La conduite pratique dans les
exogene cu pesticide organofosforate. organophosphate pesticides intoxications acutes exogènes pas
médicamenteuses: pesticides pesticides
organophosphorés
131. Conduita practică în intoxicaţiile acute Practical approach in acute poisoning with La conduite pratique dans les
exogene cu pesticide organo-clorate. organochlorine pesticides intoxications acutes exogènes pas
médicamenteuses: pesticides pesticides
organochlorés
132. Conduita practică în intoxicaţiile acute Practical approach in acute poisoning with toxic La conduite pratique dans les
exogene cu etanol, methanol, etilenglicol. alcohols (ethanol, methanol, ethyleneglycol). intoxications acutes exogènes pas
médicamenteuses: alcools toxiques
(éthanole, méthanole, éthylèneglicol).
133. Conduita practică în intoxicaţiile acute Practical approach in acute poisoning with carbon La conduite pratique dans les
exogene cu monoxid de carbon. monoxide. intoxications acutes exogènes pas
médicamenteuses: monoxyde de carbonne
134. Conduita practică în intoxicaţiile acute cu Practical approach in acute poisoning with opioids La conduite pratique dans les
opioide și droguri moderne and modern drugs intoxications acutes exogènes avec
opioïdes et drogues modernes
135. Conduita practică în intoxicaţiile acute Practical approach in acute poisoning with wild La conduite pratique dans les
exogene cu ciuperci necomestibile mushrooms intoxications acutes exogènes:
champignons pas comestibles
136. Biopsia renală în sindroame glomerulare Renal biopsy in glomerular syndromes Biopsie rénale dans les syndromes
glomérulaires
137. Semne de gravitate, prognostic, principii de Signs of severity, prognosis, treatment principles in Signes de gravité, pronostic, principes de
tratament în nefropatiile glomerulare cronice chronic glomerular nephropathy traitement dans la néphropathie
glomérulaire chronique
138. Nefropatia diabetică: diagnostic și tratament Diabetic nephropathy: diagnosis and treatment Néphropathie diabétique: diagnostic et
traitement
139. Nefropatia din hepatitele virale: diagnostic și Nephropathy in viral hepatitis: diagnosis and Néphropathie dans l'hépatite virale:
tratament treatment diagnostic et traitement
140. Nefropatia din paraproteinemii: diagnostic și Paraproteinemia nephropathy: diagnosis and Néphropathie de paraprotéinémie:
tratament treatment diagnostic et traitement
141. Nefropatia lupică: diagnostic și tratament Lupus nephropathy: diagnosis and treatment Néphropathie lupique: diagnostic et
traitement
142. Boala cronică de rinichi: factori de progresie; Chronic kidney disease: progression factors; Insuffisance rénale chronique: facteurs de
tratamentul în predializă treatment in predialysis progression; traitement en prédialyse
143. Boala cronică de rinichi: hemodializa, dializa Chronic kidney disease: hemodialysis, peritoneal Maladie rénale chronique: hémodialyse,
peritoneală dialysis dialyse péritonéale
144. Semne de gravitate, prognostic, principii de Signs of severity, prognosis, treatment principles in Signes de gravité, pronostic, principes de
tratament în nefropatiile glomerulare cronice chronic glomerular nephropathy traitement dans la néphropathie
glomérulaire chronique
145. Boala de reflux gastro-esofagian: diagnostic, Gastroesophageal reflux disease: diagnosis, treatment Reflux gastro-œsophagien: diagnostic,
tratament traitement
146. Ulcerul gastric: diagnostic, tratament Gastric ulcer: diagnosis, treatment Ulcère gastrique: diagnostic, traitement
147. Ulcerul duodenal: diagnostic, tratament Duodenal ulcer: diagnosis, treatment Ulcère duodénal: diagnostic, traitement
148. Rectocolita ulcerohemoragică: diagnostic, Ulcer-hemorrhagic rectocolitis: diagnosis, treatment Rectocolite ulcéro-hémorragique:
tratament diagnostic, traitement
149. Pancreatita acută: diagnostic, tratament Acute pancreatitis: diagnosis, treatment Pancréatite aiguë: diagnostic, traitement
150. Hepatitele cronice alcoolice: diagnostic, Alcoholic chronic hepatitis: diagnosis, treatment Hépatite alcoolique chronique: diagnostic,
tratament traitement
151. Ciroza hepatică: diagnostic, tratament Liver cirrhosis: diagnosis, treatment Cirrhose du foie: diagnostic, traitement
152. Hemoragia digestivă superioară: diagnostic, Upper digestive hemorrhage: diagnosis, treatment Hémorragie digestive haute: diagnostic,
tratament traitement
153. Hemoragia digestivă inferioară: diagnostic, Lower digestive hemorrhage: diagnosis, treatment Hémorragie digestive basse: diagnostic,
tratament traitement
154. Icterul: diagnostic, tratament Jaundice: diagnosis, treatment Jaunisse: diagnostic, traitement
155. Diabetului zaharat tip 1: mijloace terapeutice, Treatment of type 1 diabetes: therapeutic means, Diabète de type 1: moyens thérapeutiques,
metode, strategii practice, efecte secundare methods, practical strategies, side effects méthodes, stratégies pratiques, effets
secondaires
156. Tratamentul diabetului zaharat tip 2: medicaţia Treatment of type 2 diabetes: oral and injectable non- Traitement du diabète de type 2:
non-insulinică, insulinoterapia în diabetul zaharat insulin medication - mechanisms of action, médicaments sans insuline,
tip 2, strategii terapeutice therapeutic strategies; insulin therapy in type 2 insulinothérapie dans le diabète de type 2,
diabetes stratégies thérapeutiques
157. Hipoglicemia la pacientul diabetic: Hypoglycemia in diabetic patients: diagnosis, Hypoglycémie chez le patient diabétique:
diagnostic, tratament treatment diagnostic, traitement
158. Cetoacidoza diabetică: diagnostic, tratament Diabetic ketoacidosis: diagnosis, treatment Acidocétose diabétique: diagnostic,
traitement
159. Coma hiperglicemică hiperosmolară: Hyperglycemic hyperosmolar coma: diagnosis, Coma hyperglycémique hyperosmolaire:
diagnostic, tratament treatment diagnostic, traitement
160. Resuscitarea neonatală Neonatal resuscitation Réanimation néonatale
161. Îngrijirile nou-născutului în sala de nașteri și Newborn care in the delivery room and in the Soins aux nouveau-nés en salle
în maternitate maternity ward d'accouchement et en maternité
162. Consultaţia preconcepţională, consultaţia Preconception consultation, prenatal consultation Consultation préconceptionnelle,
prenatală consultation prénatale
163. Modificările organismului matern în sarcină Maternal body changes in pregnancy Modifications du corps maternel pendant
la grossesse
164. Patologia maternă asociată sarcinii - diabetul Maternal pathology associated with pregnancy - Pathologie maternelle associée à la
zaharat : diagnostic, tratament diabetes: diagnosis, treatment grossesse - diabète: diagnostic, traitement
165. Disgravidia emetizantă: diagnostic, tratament Emitting dysgravidia: diagnosis, treatment Émettre des dysgravidies: diagnostic,
traitement
166. HTA gestatională: diagnostic, tratament Gestational hypertension: diagnosis, treatment Hypertension gestationnelle: diagnostic,
traitement
167. Preeclampsia: diagnostic, tratament Preeclampsia: diagnosis, treatment Prééclampsie: diagnostic, traitement
168. Aloimunizarea Rh: diagnostic, tratament Rh alloimmunization: diagnosis, treatment Allo-immunisation Rh: diagnostic,
traitement
169. Hemoragiile din trimestrul I de sarcină - Bleeding in the first trimester of pregnancy - Hémorragies au premier trimestre de la
avortul spontan: diagnostic, tratament miscarriage: diagnosis, treatment grossesse - fausse couche: diagnostic,
traitement
170. Hemoragiile din trimestrul II și III de sarcină - Bleeding in the second and third trimesters of Saignement aux deuxième et troisième
placenta praevia: diagnostic, tratament pregnancy - placenta praevia: diagnosis, treatment trimestres de la grossesse - placenta
praevia: diagnostic, traitement
171. Hemoragiile din trimestrul II și III de sarcină - Bleeding in the second and third trimesters of Saignement aux deuxième et troisième
apoplexia utero-placentară: diagnostic, tratament pregnancy - utero-placental apoplexy: diagnosis, trimestres de la grossesse - apoplexie
treatment utéro-placentaire: diagnostic, traitement
172. Hemoragiile din trimestrul II și III de sarcină - Bleeding in the second and third trimesters of Saignement aux deuxième et troisième
ruptura uterină: diagnostic, tratament pregnancy- uterine rupture: diagnosis, treatment trimestres de la grossesse - rupture
utérine: diagnostic, traitement
173. Metode de screening în cancerul de col uterin Screening methods in cervical cancer Méthodes de dépistage du cancer du col
utérin
174. Metode de contracepţie Contraception methods Méthodes de contraception
175. Infertilitatea de cuplu Couple infertility Infertilité de couple
176. Durerile abdominale recurente la copil: Children recurrent abdominal pain: diagnosis, Douleurs abdominales récurrentes chez
diagnostic, tratament treatment les enfants: diagnostic, traitement
177. Vărsăturile cronice și /sau recurente recurente Children chronic and / or recurrent vomiting: Vomissements chroniques et / ou
la copil: diagnostic, tratament diagnosis, treatment récurrents chez l'enfant: diagnostic,
traitement
178. Sindromul febril prelungit la copil: diagnostic, Children prolonged febrile syndrome: diagnosis, Syndrome fébrile prolongé chez les
tratament treatment enfants: diagnostic, traitement
179. Rujeola: diagnostic, tratament Measles: diagnosis, treatment Rougeole: diagnostic, traitement
180. Rubeola: diagnostic, tratament Rubella: diagnosis, treatment Rubéole: diagnostic, traitement
181. Varicela: diagnostic, tratament Chickenpox: diagnosis, treatment Varicelle: diagnostic, traitement
182. Herpes zoster: diagnostic, tratament Shingles: diagnosis, treatment Bardeaux: diagnostic, traitement
183. Tusea convulsivă: diagnostic, tratament Whooping cough: diagnosis, treatment Toux coqueluche: diagnostic, traitement
184. Meningita meningococică: diagnostic, Meningococcal meningitis: diagnosis, treatment Méningite à méningocoque: diagnostic,
tratament traitement
185. Meningita tuberculoasă: diagnostic, tratament Tuberculous meningitis: diagnosis, treatment Méningite tuberculeuse: diagnostic,
traitement
186. Poliomielita: diagnostic, tratament Poliomyelitis: diagnosis, treatment Poliomyélite: diagnostic, traitement
187. Boala Lyme: diagnostic, tratament Lyme disease: diagnosis, treatment Maladie de Lyme: diagnostic, traitement
188. Trichineloza: diagnostic, tratament Trichinosis: diagnosis, treatment Trichinose: diagnostic, traitement
189. Hepatita virală A: diagnostic, tratament Viral hepatitis A: diagnosis, treatment Hépatite virale A: diagnostic, traitement
190. Toxoplasmoza : diagnostic, tratament Toxoplasmosis: diagnosis, treatment Toxoplasmose: diagnostic, traitement