Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 2.

3 b
Oferiți exemple de practici stereotipe care vizează predarea-învățarea-evaluarea la două discipline de primar (la alegere). Cum
credeți că s-a ajuns la aceste practici? Cum poate fi ele schimbate/ depășite?

Cuvântul clișeu trimite la ideea de banalitate, de repetare excesivă, la șablon, la uzură sau
rutină. Adesea, unii profesori nu reuşesc să amelioreze achiziţiile învățării din cauza rutinei pe
care nici măcar nu o conştientizează. Unul dintre clișeele întâlnite la  Educație
civică este unicitatea exemplului standard – este reprodus la clasă acelaşi exemplu, care la un
moment dat se „toceşte” până la a deveni banal și neadecvat intereselor elevilor. Elevii tratează
superficial asemenea exemple, deoarece nu au legătură cu experienţa lor. Pentru depășirea
acestui clișeu:

 trebuie depăşită convingerea că lecţiile nu se pot desfăşura decât ȋn spaţiul clasei, în


organizarea clasică;
 permite organizarea unor forme de activitate atât de diverse;

 poate fi uşor pusă ȋn practică ȋn spaţii exterioare, sub forma activităţilor outdoor.

Orice dezbatere sau joc de rol se poate desfăşura şi fără a sta pe scaun, micile schimbări
creând elevilor impresia de „altceva”, de ieşire din rutină, ceea ce va duce la o motivare mai
puternică.

În cadrul disciplinei Arte vizuale și abilități practive (AVAP), învățătorul utilizează, în


prezentarea subiectului/ temei plastice, propriul model, ca pe un model general valabil. Elevilor
li se cere să urmeze modelul dat, fără a li se da posibilitatea să își manifeste liber imaginația,
spiritul de creație. Pentru a depăși acest clișeu, „modelul” poate fi reprezentat, pentru fiecare
elev, de un obiect din mediul familiar acestuia, un obiect din natură, o poveste sau chiar un
cântec. Profesorul poate face apel la sensibilitatea copiilor, la emoția pe care aceștia o manifestă
într-un mediu relaxat, armonizat cu natura sau în activități de joc și mișcare. Prin exersare, în
cadrul lecţiilor de AVAP, elevii îşi formează priceperi, deprinderi, capacităţi şi aptitudini
practice, adică învaţă ceea ce se cheamă „a şti să faci”, îşi pot cultiva spiritul aplicativ, îşi pot
forma un comportament practic. Lecţia de AVAP poate contribui la educarea dragostei şi a
respectului faţă de muncă, a comportamentului disciplinat şi a spiritului economic, la formarea
capacităţii de apreciere corectă a muncii personale şi a celorlalţi, în spiritul cooperării, al
întrajutorării, promovând competiţia şi evaluarea corectă a rezultatelor, la cultivarea spiritului
gospodăresc şi a interesului pentru a obţine prin muncă mult şi bun, cu cheltuieli cât mai puţine,
condiţie a progresului material şi spiritual.

Fiecare activitate desfăşurată în cadrul lecţiilor de AVAP conduce la achiziţionarea unor


cunoştinţe, la dezvoltarea unei anumite abilităţi, prin exersarea unor tehnici specifice.

Modelajul este o activitate foarte plăcută copiilor. Ei încep să modeleze încă de la cele
mai fragede vârste, mai întâi nisipul, apoi plastilina, lutul sau ipsosul. Astfel îşi însuşesc
cunoştinţe despre proprietăţile acestor materiale. Cu ajutorul acestor materiale pot reda forme
dintre cele mai diverse.

Activităţile cu materiale din natură oferă o gamă foarte largă de posibilităţi creatoare.
Prin varietatea formelor şi culorilor se pot realiza compoziţii dintre cele mai deosebite.

Prin caracterul practic- recreativ-creativ-atractiv, orele de Arte Vizuale și Abilități


Practice vin în completarea celorlalte discipline, profesorii putând adesea să aleagă şi să predea
conținuturile în manieră integrată. Predarea orelor de Abilităţi practice au o deosebită valoare
educativă, contribuind la afirmarea trăsăturilor morale de caracter ale elevilor. În cadrul acestor
lecţii, elevii vin în contact cu numeroase obiecte pe care le observă şi le analizează, sunt puşi în
situaţia să le observe materialul de lucru, modelul obiectului ce urmează să se confecţioneze,
ceea ce duce la dezvoltarea spiritului de observaţie şi a atenţiei. Îndemânarea, perseverenţa,
răbdarea, gustul estetic, spiritul critic, plăcerea şi bucuria de a îmbina culori şi modele, de a
finisa lucrările, spiritul de ordine şi economie, disciplina şi spiritul de echipă sunt calităţi pe care
le câştigă elevii realizând lucruri utile.