Sunteți pe pagina 1din 3

APROBAT

Directorul Companiei
”JustConsult” SRL
Ion GUȘTIUC ___________
L.Ş. ”____”________________2017

FIŞA POSTULUI

Capitolul I.
Dispoziţii generale

Compania JustConsult SRL


Compartimentul: Departamentul de finante si contabilitate
Adresa: mun. Chișinău, str. Ismail, nr. 81/1, of. 212
Denumirea funcţiei:
Nivelul funcţiei:

Capitolul II.
Descrierea funcţiei

Scopul general al funcţiei:


Contabilul este persoana care îşi desfăşoară activitatea în compartimentul
financiar-contabil unităţi private şi acoperă parţial sau în totalitate activităţile
acestuia.
Sarcinile de bază:
1. Intocmeşte evidenţele contabile în conformitate cu legile în vigoare;
2. Acorda angajatilor salariu lunar aprobat de administratie.
3. Tine evidenţa financiar- contabilă a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe;
4. Gestionează imprimatele cu regim special si fiscal: facturi, avize de expediţie,
chitanţiere;
5. Completează actele în baza cărora se fac mişcări bancare (transferuri bancare)
6. Întocmeşte rapoartele financiare în conformitate cu
cerinţele finanţatorilor şi cu hotărârile Consiliului Director/Consiliului de
Administraţie;
7. Vizează cheltuirea sumelor pe proiecte şi sesizează posibile neîncadrări, depăşiri
sau nereguli;
8. Verifică si semneaza registrul de casă.
9. Realizarea,urmarirea si raportarea bugetului de venituri si cheltuieli
10. Aprobarea cheltuielilor și controlul mișcărilor de bani pe cheltuieli

Responsabilităţile:
Titularul funcţiei este responsabil de:
1. In raport cu alte persoane:
 Păstrarea secretului de serviciu şi a confidenţialităţii activitatii pe care o
desfăşoară;
 Să menţină relaţii profesionale şi de colegialitate cu ceilalţi angajaţi din firmei;
 Cooperarea la nivelele impuse de post cu ceilalţi angajaţi ai firmei;
2. In raport cu aparatura pe care o utilizează:
 Cunoaşterea perfectă a aparaturii din dotare precum si utilizarea corespunzătoare
a acesteia pentru a evita eventualele defecţiuni nedorite;
 Anunţarea oricărei defecţiuni serviciului administrativ;
3. In raport cu produsele muncii:
 Să respecte programul de lucru, să folosească integral şi cu eficienţă timpul de
muncă ;
 Păstrarea confidenţialităţii datelor şi a informaţiilor pe care le deţine privitor la
salariati.
 Protejeaza interesele materiale, financiare si morale ale societatii.
4. Privind precizia şi punctualitate :
 Să respecte programul de lucru, sa foloseasca integral si cu eficienţă
timpul de muncă ;
 Să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă;
 Să se bucure de prestanţă profesională şi de respect în rândul angajaţilor firmei;
 Să dovedească spirit organizatoric, disciplină şi meticulozitate în activitatea pe
care o desfăşoară;
5. In raport cu metode/programe :
 Participarea la programele de trening;
 Să-şi ridice necontenit nivelul de cunoştiinţe profesionale şi de cultură generală şi
să absolve cursurile de perfecţionare organizate sau recomandate de firmă ;
 Consultarea în permanenţă a literaturii de specialitate;
 Imbunătăţirea şi îmbogăţirea cunoştinţelor de operare PC.

Împuternicirile:
- Participă la activităţile de instruire (conferinţe, seminare, cursuri de instruire, stagii etc.)
organizate de în comun acord cu compania.
Cui îi raportează titularul funcţiei: directorului general.
Cooperarea internă:
- Cu directorul general;
- Cu colaboratorii departamentului;
- Cu colaboratorii altor departamente prin intermediul șefului de departament.
Cooperarea externă:
- Cu contabila-sef
Mijloacele de lucru/echipamentul utilizat:
- Computer, imprimantă, telefon, scaner, fax, copiator;
- Internet;
- CRM;
- Microsip
- Google Drive;
- 1C
Condiţiile de muncă:
- Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi;
- Program de muncă: luni-vineri, orele 8.30-17.00, pauza de masă 12.00-12.30;
- Activitate preponderent de birou.

Capitolul III.
Cerinţele funcţiei faţă de persoană

Studii: Superioare de specialitate.


Experienţă profesională: constitue un avantaj
Cunoştinţe:
- Cunoaşterea limbii de stat şi rusă, cunoaşterea limbilor de circulaţie internaţională
constituie avantaj;
- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.
Abilităţi: avansate de comunicare, de lucru cu informaţia, organizare, elaborare a documentelor,
prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, aplanare de
conflicte, comunicare eficientă.
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate,
flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare
profesională continuă.

Întocmită de:
Nume, prenume __________________________________________________
Funcția _________________________________________________________
Semnătura _______________________________________________________
Data întocmirii ___________________________________________________

Vizată de:
Nume, prenume __________________________________________________
Departamentul resurse umane și instruire _______________________________
Semnătura ______________________________________________________
Data __________________________________________________________

Luat la cunoştinţă de către titularul funcţiei:


Nume, prenume __________________________________________________
Semnătura ______________________________________________________
Data ___________________________________________________________