Sunteți pe pagina 1din 5

UTC în regiunea nord est (Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui)

Când vorbim despre fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București, trebuie să începem cu predecesoarea Uniune a Tineretului
Comunist care, potrivit legii, era o organizație obștească, ce funcționa potrivit Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații)
și al cărei patrimoniu era proteja prin însăși Constituția României 1 .
Imediat după revoluție, în baza legislației civile în vigoare, potrivit căreia la încetarea unei persoane juridice bunurile rămase vor trece în
patrimoniul asociației sau fundației de drept privat ori public cu scop analog sau similar, CPUN (Consiliul Provizoriu de Uniune Națională) a emis
Decretul-Lege nr.150/1990 prin care înființează fundațiile pentru tineret și prin care indică faptul că patrimoniul acestora se constituie din
bunurile U.T.C.

Inițial, scopul acestor fundații îl constituia administrarea patrimoniului în folosul tinerilor și al organizațiilor de tineret (cu excepția celor care
aparțin partidelor politice) și, extrem de vizionar, legiuitorul a decis ca aceste fundații să funcționeze în limitele valorilor Consiliului Europei
(ordinea de drept, principiile democrației și drepturile omului).

În anul 2002, Parlamentul schimbă scopul fundațiilor, prin Legea nr.146: fundațiile au ca scop ELABORAREA, ORGANIZAREA ȘI FINANȚAREA de
programe specifice și INSTRUIREA, EDUCAREA ȘI FORMAREA tineretului în spiritul tradițiilor umaniste, al valorilor democrației și aspirațiilor
societății românești. Astfel, ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI devine doar un mecanism de îndeplinire a scopului.

Aceste fundații au fost încă de la început, nuclee ale sectorului neguvernamental de tineret și aveau menirea de a susține activitățile de tineret,
adică orice formă de acțiune organizată în scopul îmbunătățirii condițiilor necesare integrării SOCIO-PROFESIONALE a tinerilor, conform
necesităților și aspirațiilor acestora.

La finalul anului 2002, Guvernul a emis OUG nr.166 prin care anula forul suprem de conducere a fundațiilor – adunarea generală a organizațiilor
de tineret și a impus și elaborarea unui regulament de punere în aplicare a noii legi, în forma pe care o modificase. Doar că, deși această
1
Art.27 (în vigoare până la data de 21.11.1991): Cetățenii Republicii Socialiste România au dreptul de a se asocia în organizații sindicale,
cooperatiste, de tineret, de femei, socio-culturale, în uniuni de creație, asociații științifice, tehnice, sportive, precum și în alte organizații
obștești. Statul sprijină activitatea organizațiilor de masă și obștești, creează condiții pentru dezvoltarea bazei materiale a acestor organizații
și ocrotește patrimoniul lor.
ordonanță intrase în vigoare, ea nu a fost nici până azi adoptată de parlament. Timp de 15 ani s-a votat amânarea acestui proiect, fiind singura
propunere de amânare pe ordinea de zi a camerei deputaților.

Oricum, în anul 2006, Parlamentul își manifestă iar voința și adoptă Legea Tinerilor care reglementează cadrul juridic necesar asigurării de
condiții adecvate integrării SOCIO-PROFESIONALE a tinerilor, conform necesităților și aspirațiilor acestora, și a poziționat astfel fundațiile
județene pentru tineret și a municipiului București (FJT/FTMB) în rândul structurilor neguvernamentale de și pentru tineret.

Astfel, această lege prevede expres că organizarea și funcționare fundațiilor se stabilește prin lege, deci contrar prevederilor OUG 166 care
impunea anterior hotărârea de guvern (care este un act normativ cu forță juridică inferioară legii) ca actul normativ care trebuie să
reglementeze punerea în aplicare a Legii de organizare și funcționare a fundațiilor.

Așadar, chiar dacă în prezent, MTS a lansat în dezbatere publică o propunere de hotărâre de guvern pentru respectarea dispozițiilor OUG 166,
noi considerăm că Rolul Guvernului de reglementare a acestei materii s-a încheiat odată cu adoptarea Legii Tinerilor.
Așadar, în prezent, mai ales că pe masa Camerei Deputaților se află propunerea pentru o nouă lege a tineretului, aceea trebuie să cuprindă
absolut toate prevederile despre organizarea și funcționarea fundațiilor. Nu trebuie să le mai izolăm într-o lege separată. Trbuie să le redăm
locul și atenția în rândul tinerilor.

Potrivit inventarelor realizate raportat la anul 1988, în cele 6 județe din regiunea nord est, Uniunea Tineretului Comunist funcționa în 44 de
spații:
 2 Case ale Culturii, Științei și Tehnicii pentru Tineret (Botoșani, Iași)
 7 Cluburi ale Tineretului: NEAMȚ (Piatra Neamț), SUCEAVA (Fălticeni, Rădăuți, Gura Humorului, Solca, Siret), VASLUI (Vaslui)
 2 Baze sportive: Botoșani, Suceava (Gălănești)
 33 de sedii ale comitetelor UTC (județene, municipale, orășenești) – în toate județele

Dar, nu toate acestea erau și în proprietatea UTC. Regimul juridic se împărțea după cum urmează:
 11 spații ÎN PROPRIETATE:
 2 Case ale Culturii, Științei și Tehnicii pentru Tineret (Botoșani, Iași)
 7 Cluburi ale Tineretului: NEAMȚ (Piatra Neamț), SUCEAVA (Fălticeni, Rădăuți, Gura Humorului, Solca), VASLUI (Vaslui)
 2 Baze sportive: Botoșani, Suceava (Gălănești)
 4 Sedii ale comitetelor UTC (dar nu le cuantificăm, pentru că se aflau în Cluburile Tineretului, mai sus menționate)
 27 de spații FOLOSITE CU TITLU GRATUIT:
 1 Club al Tineretului: SUCEAVA (Siret)
 26 Sedii ale comitetelor UTC: în toate județele
 2 spații ÎN CHIRIE: 2 sedii ale comitetelor UTC în județele Suceava și Vaslui

Totodată, trebuie înțeles și faptul că proprietatea UTC avea izvoare diferite: unele dintre imobile fuseseră chiar construite de către uniune, din
resurse proprii, dar altele fuseseră transferate de la stat și, la bază, erau, de fapt, imobile ale altor proprietari de drept, care le-au și revendicat
în instanță.

În prezent, dintre toate imobilele care au aparținut UTC, 3 (2 la Botoșani și 1 la Vaslui) se află în proprietatea fundațiilor județene pentru
tineret, iar celelalte sunt ori la consiliile locale, ori la firme private (ori le-au câștigat în instanță, ori le-au cumpărat de la autoritatea publică) ori
au fost revendicate de proprietarii de drept.
JUDEȚ CCSTT BAZE SPORTIVE CLUBURI ALE TINERETULUI SEDII ALE COMITETELOR UTC

proprietat proprietate proprietat folosință gratuită proprietate folosință gratuită chirie


e e
BACĂU 7
BOTOȘANI 1 1 3
IAȘI 1 5
NEAMȚ 1 5
SUCEAVA 1 4 1 4 (nu se cuantifică, pt. erau în 2 2
cluburile tineretului)
VASLUI 1 4 1

TOTAL 2 2 6 1 4 26 3

BACĂU:
 7 sedii ale comitetelor UTC (județean, municipale, orășenești) - date în folosință gratuită: Bacău (2 sedii), Gheorghe Gheorghiu Dej,
Târgu Ocna, Comănești, Moinești, Buhuși.
BOTOȘANI:
 Casa Culturii, Științei și Tehnicii pentru Tineret Botoșani – proprietatea UTC (în prezent se află în proprietatea FJT Botoșani)
 Baza sportivă Botoșani – proprietatea UTC (în prezent se află în proprietatea FJT Botoșani)
 3 sedii ale comitetelor orășenești - date în folosință gratuită (Dorohoi, Darabani, Săveni)
IAȘI:
 Casa Culturii, Științei și Tehnicii pentru Tineret Iași (Complex ORIZONT) – proprietatea UTC (în prezent se află în proprietatea unei
societăți private, fiind pierdut în instanță de către FPT Iași)
 5 sedii ale comitetelor (județean, municipale, orășenești) - date în folosință gratuită: Iași (2 sedii), Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău
NEAMȚ:
 Clubul Tineretului Piatra Neamț - proprietatea UTC (a fost revendicat în instanță de către proprietarul de drept, persoană fizică)
 5 sedii ale comitetelor (județean, municipale, orășenești) - date în folosință gratuită: Piatra Neamț (2 sedii), Roman, Bicaz, Târgu Neamț
SUCEAVA:
 5 cluburi ale tineretului:
 4 în proprietatea UTC: Fălticeni, Rădăuți, Gura Humorului, Solca (se află la consiliile locale care au dispus de ele după cum au
considerat de cuviință)
 1 dat în folosință gratuită: Siret
 1 Baza sportivă Gălănești - proprietatea UTC (în curs de execuție) – (se află la consiliul local)
 8 sedii ale comitetelor (județean, municipale, orășenești):
 4 în proprietatea UTC, pentru că se aflau în Cluburile Tineretului: Rădăuți, Gura Humorului, Solca, Fălticeni
 2 în chirie: Câmpulung, Siret
 2 date în folosință gratuită: Suceava (2 sedii)
VASLUI:
 Clubul Tineretului Vaslui - proprietatea UTC (în prezent se află în proprietatea FJT Vaslui)
 5 sedii ale comitetelor (județean, municipale, orășenești):
 1 în chirie: Vaslui
 4 date în folosință gratuită: Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești