Sunteți pe pagina 1din 12

Liceul tehnologic ,, Cezar Nicolau”-Branesti, Ilfov

Nr. Inreg. Avizat,

PLAN DE EVALUARE
CLASA a IX-a Veterinara

Nr. Capitol Competențe de evaluat Tipul de evaluare/Itemi de Perioada


Crt. evaluare/Nr. note Observaţii
1.  Competenţa 1.4.: redactarea unor Evaluare iniţială S2
texte diverse; Itemi Obligatoriu
 Competenţa 1.5.: utilizarea corectă obiectivi/semiobiectivi/subiectivi
şi adecvată a formelor exprimării 1 notă
scrise în diverse situaţii de
comunicare;
 Competenţa 2.6.: aplicarea
conceptelor de specialitate în analiza
şi discutarea textelor literare
studiate;
2. Adolescenţa / Joc şi  Competenţa 1.1.: utilizarea adecvată Evaluare orală S3-S6
joacă a achiziţiilor lingvistice în 1-2 note Obligatoriu
înţelegerea şi în producerea
diverselor texte;
 Competenţa 1.5.: utilizarea corectă
şi adecvată a formelor exprimării
orale şi scrise în diverse situaţii de
comunicare;

1
 Competenţa 1.1.: Aplicarea Evaluare scrisă S7
cunoştinţelor de limbă în receptarea Itemi Obligatoriu
mesajelor scrise;  obiectivi/semiobiectivi/subiectivi
 Competenţa 1.4.: Utilizarea 1 notă
adecvată a tehnicilor de redactare;

3. Activitate pe Evaluare miniproiecte S9


grupe  Competenţa 2.2.: Realizare 1 notă Facultativ
miniproiecte după un plan
prestabilit;

4. Lucrare  Competenţa 1.1.: utilizarea adecvată Teză S11


semestrială a achiziţiilor lingvistice în Itemi Obligatoriu
înţelegerea şi în producerea obiectivi/semiobiectivi/subiectivi
diverselor texte; 1 notă
 Competenţa 1.5.: utilizarea corectă
şi adecvată a formelor exprimării
scrise în diverse situaţii de
comunicare;
 Competenţa 1.1.: Aplicarea
cunoştinţelor de limbă în receptarea
mesajelor orale şi scrise; 
 Competenţa 1.4.: Utilizarea
adecvată a tehnicilor de redactare;
5. Evaluare orală S12-S13
Familia/Personalităţi  Competenţa 1.1.: utilizarea adecvată Obligatoriu
, exemple, modele a achiziţiilor lingvistice în
înţelegerea şi în producerea
diverselor texte;
 Competenţa 1.5.: utilizarea corectă
şi adecvată a formelor exprimării
orale şi scrise în diverse situaţii de
comunicare;

2
5. Portofolii Evaluarea semestrială a portofoliilor S14
Obligatoriu

3
Liceul tehnologic ,, Cezar Nicolau”-Branesti, Ilfov

Nr. Inreg. Avizat,

PLAN DE EVALUARE
CLASA A X-Economic

Nr. Crt. Capitol Competențe de evaluat Tipul de evaluare/Itemi de evaluare/Nr. Perioada


note Observații
1.  Competenţa 1.4.: Redactarea unor texte diverse; Evaluare inițială S2
 Competenţa 1.5. Utilizarea corectă şi adecvată a Itemi obiectivi/semiobiectivi/subiectivi Facultativ
formelor exprimării scrise în diverse situaţii de 1 notă
comunicare;
 Competenţa 2.6: Aplicarea conceptelor de
specialitate în analiza şi discutarea textelor literare
studiate;
2. Proza scurtă  Competenţa 1.1: Utilizarea adecvată a achiziţiilor Evaluare orală S3-S6
Basmul cult lingvistice în înţelegerea şi în producerea 1-2 note Obligatoriu

4
Nuvela diverselor texte;
 Competenţa 1.5: Utilizarea corectă şi adecvată a
formelor exprimării orale şi scrise în diverse
situaţii de comunicare;
Evaluare scrisă S7
 Competenţa 2.1. : Caracterizarea personajului din Itemi obiectivi/semiobiectivi/subiectivi Obligatoriu
basmul cult/nuvelă. 1 notă

 Competenţa 3.2.: Argumentare a apartenenţei la


basmul cult/nuvela a operei

3. Proza scurtă Evaluare miniproiecte S9


Povestirea - Competența 2.2. Realizare miniproiecte după un 1 notă Facultativ
Activitate pe grupe plan prestabilit
4. Proza scurtă  Competenţa 1.1: Utilizarea adecvată a achiziţiilor Teză S11
lingvistice în înţelegerea şi în producerea Itemi obiectivi/semiobiectivi/subiectivi Obligatoriu
diverselor texte; 1 notă
 Competenţa 1.5: Utilizarea corectă şi adecvată a
formelor exprimării orale şi scrise în diverse
situaţii de comunicare;
 Competenţa 2.1. : Caracterizarea personajului din
basmul cult/nuvelă;
 Competenţa 3.2.: Argumentare a apartenenţei la
basmul cult/nuvela a operei.

5. Portofolii Evaluarea semestrială a portofoliilor S14


Obligatoriu

5
Colegiul Tehnic de Comunicații ”N.V. Karpen”
Catedra de Limba și literatura română
Anul școlar 2012-2013

Liceul tehnologic ,, Cezar Nicolau”-Branesti, Ilfov

Nr. Inreg. Avizat,

PLAN DE EVALUARE
CLASA A XI-Constructii

Nr. Capitol Competențe de evaluat Tipul de evaluare/Itemi de Perioada


Crt. evaluare/Nr. note Observații
1.  Competenţa 1.4.: redactarea unor Evaluare inițială S2
texte diverse; Itemi Facultativ
 Competenţa 1.5.: utilizarea corectă şi obiectivi/semiobiectivi/subiectivi
adecvată a formelor exprimării scrise 1 notă
în diverse situaţii de comunicare;
 Competenţa 2.6.: aplicarea
conceptelor de specialitate în analiza
şi discutarea textelor literare
studiate;
2. Originea şi  Competenţa 1.1.: utilizarea adecvată Evaluare orală S3-S6
dezvoltarea limbii a achiziţiilor lingvistice în 1-2 note Obligatoriu
române înţelegerea şi în producerea
Studiu de caz: diverselor texte;

6
Latinitate şi dacism  Competenţa 1.5.: utilizarea corectă şi
Activitate tip adecvată a formelor exprimării orale
miniproiect şi scrise în diverse situaţii de
comunicare;
 Competenţa 1.1.: Aplicarea Evaluare scrisă S7
cunoştinţelor de limbă în receptarea Itemi Obligatoriu
mesajelor orale şi scrise; obiectivi/semiobiectivi/subiectivi
 Competenţa 1.4. Utilizarea adecvată 1 notă
a tehnicilor de redactare;
3. Studiu de caz: Evaluare miniproiect S9
Dimensiunea  Competenţa 2.2.: Realizare 1 notă Obligatoriu
religioasă a miniproiecte după un plan prestabilit
existenţei
Activitate tip
miniproiesc
4. Evaluare  Competenţa 1.1.: Utilizarea adecvată Teză S11
semestrială a achiziţiilor lingvistice în Itemi Obligatoriu
înţelegerea şi în producerea obiectivi/semiobiectivi/subiectivi
diverselor texte; 1 notă
 Competenţa 1.5.: Utilizarea corectă
şi adecvată a formelor exprimării
scrise în diverse situaţii de
comunicare;
 Competența 1.4.: Utilizarea adecvată
a tehnicilor de redactare.

5. Studiu de caz:  Competenţa 1.1.: Utilizarea adecvată Evaluare miniproiect S12


Formarea conştiinţei a achiziţiilor lingvistice în Obligatoriu
istorice înţelegerea şi în producerea
Activitate tip diverselor texte;
miniproiect  Competenţa 1.5.: Utilizarea corectă
şi adecvată a formelor exprimării
orale şi scrise în diverse situaţii de

7
comunicare;

5. Portofolii Evaluarea semestrială a portofoliilor S14


Obligatoriu

8
Liceul tehnologic ,, Cezar Nicolau”-Branesti, Ilfov

Nr. Inreg. Avizat,

PLAN DE EVALUARE
CLASA A XII-Economic

Nr. Crt. Capitol Competenţe de evaluat Tipul de evaluare/Itemi de Perioada


evaluare/Nr. note Observaţii
1.  Competenţa 1.4: redactarea unor Evaluare iniţială S2
texte diverse; Itemi Facultativ
 Competenţa 1.5: utilizarea corectă şi obiectivi/semiobiectivi/subiectivi
adecvată a formelor exprimării 1 notă
scrise în diverse situaţii de
comunicare;
 Competenţa 2.6: aplicarea
conceptelor de specialitate în
analiza şi discutarea textelor literare

9
studiate;
2. Poezia interbelică  Competenţa 1.1: utilizarea adecvată S3
a achiziţiilor lingvistice în Evaluare orală Facultativ
înţelegerea şi în producerea 1 notă
diverselor texte;
 Competenţa 1.5: utilizarea corectă şi
adecvată a formelor exprimării orale
şi scrise în diverse situaţii de
comunicare;
Evaluare scrisă S4-S6
a. George  Competenţa 2.1. : argumentarea Itemi Obligatoriu
Bacovia apartenenţei poeziei bacoviene la obiectivi/semiobiectivi/subiectivi
simbolism; 1 notă

 Competenţa 1.5: utilizarea corectă şi


adecvată a formelor exprimării orale
şi scrise în diverse situaţii de
comunicare;

Evaluare scrisă S7-S9


b. Tudor  Competenţa 2.2.: interpretarea Itemi Obligatoriu
Arghezi textului arghezian din perspectivă obiectivi/semiobiectivi/subiectivi
modernistă; 1 notă

 Competenţa 3.3.: analiza


elementelor de estetică a urâtului în
textul propus spre interpretare;
 Competenţa 1.1: utilizarea adecvată Evaluare orală
a achiziţiilor lingvistice în 1 notă
înţelegerea şi în producerea
c. Lucian Blaga diverselor texte; S10
 Competenţa 1.5: utilizarea corectă şi Obligatoriu
adecvată a formelor exprimării orale

10
şi scrise în diverse situaţii de
comunicare;
 Competenţa 2.2.: interpretarea
textului blagian din perspectivă
modernistă;

 Competenţa 2.2.: interpretarea


d. Ion Barbu textului barbian din perspectivă
modernistă;
S11-S12
 Competenţa 1.1: utilizarea adecvată
a achiziţiilor lingvistice în
înţelegerea şi în producerea
diverselor texte;
3. Lucrare semestrială Teză cu subiect unic S11
 3.1. Construirea unei argumentaţii Itemi Obligatoriu
scrise pe o temă dată; obiectivi/semiobiectivi/subiectivi

 3.2. Compararea şi evaluarea unor


puncte de vedere diferite exprimate
în legătură cu un anumit text literar
sau cu un fenomen literar/ cultural
4.  Competenţa 1.4: redactarea unor Studiu de caz S13
Studii de caz texte diverse; 1-2 note Obligatoriu
a. Diversitate  Competenţa 1.5: utilizarea corectă şi
tematică, adecvată a formelor exprimării orale
stilistică și de şi scrise în diverse situaţii de
viziune în comunicare;
poezia
interbelică
b. Fronda în
literatura
interbelică

11
5. Portofolii Evaluarea semestrială a portofoliilor S14
Obligatoriu

12