Sunteți pe pagina 1din 15

COLEGIUL NAȚIONAL ”OCTAV ONICESCU”

Avizat Șef Catedră


DISCIPLINA: Limba și literatura română
prof. Corina Popescu
Clasa a XII-a, 3ore/sapt
Profesor:
Director: prof. dr. Marcela Grațianu
Planificare semestrială
Semestrul I
Anul scolar 2016-2017

N Unitate Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. Săpt. Obser


r. a de de vaţii
cr învăţar ore
t. e
1 Recapit ● Prezentarea programei 3 S1
ulare şcolare şi a manualului; 11-15
● Prezentarea structurii septembri
examenului de bacalaureat, e
a programei de examen;
● Stabilirea direcţiilor de
investigaţie pentru studiile
de caz, a grupelor de lucru.
2 Element 4.1. Adecvarea tehnicilor si L.C. Argumentarea; 3 S2
e de strategiilor argumentative la dezbaterea în spaţiul public 18-22
comuni situații de comunicare şi în spaţiul privat; regulile septembri
care diverse (scrise sau orale) unui dialog / unei polemici e
4.2. Compararea si civilizate; ascultarea activă;
evaluarea unor argumente exprimarea opiniei; discuţia;
diferite, pentru a formula conversaţia; dezbaterea;
unor judecăți proprii monologul informativ şi
3.4. Selectarea unor argumentativ; prezentarea
tehnici adecvate de orală a rezultatului unor
documentare şi cercetare a documentări
unei teme; ► Dezbatere: Identitate
1.3. Folosirea adecvată a culturală în context
strategiilor de comunicare european
orală în monolog şi dialog,
în vederea realizării unei
comunicări eficiente şi
personalizate;
3.3. Analiza unor
conexiuni între literatura
română şi cea universală;
COLEGIUL NAȚIONAL ”OCTAV ONICESCU”
Avizat Șef Catedră
DISCIPLINA: Limba și literatura română
prof. Corina Popescu
Clasa a XII-a, 3ore/sapt
Profesor:
Director: prof. dr. Marcela Grațianu
1. Perioad 3.1. Analiza relaţiilor ► GEORGE BACOVIA
a dintre o operă studiată şi ● un text simbolist 6 S3-S4
interbel contextul cultural în care a - Lectură-înţelegere 25
ică apărut aceasta; (înţelegerea globală a septembri
Poezia 2.1. Adecvarea strategiilor textului, analiza unor e- 6
de lectură la specificul elemente ce pot conduce la octombrie
textelor literare studiate, în înţelegerea textului,
vederea înţelegerii şi anticipări); chei de lectură
interpretării personalizate; (titlu, incipit, simbol central
etc.)
2.3. Compararea propriei - Lectură critică (elevii
interpretări a textelor evaluează ceea ce au citit),
studiate cu altele, realizate lectură creativă (elevii
de colegi sau de critici şi extrapolează, formulează
istorici literari; interpretări personale, prin
1.4. Utilizarea adecvată a raportări la propria
tehnicilor de redactare, în sensibilitate, experienţă de
vederea realizării unei viaţă şi de lectură)
comunicări eficiente şi ● Bacovia – dosarul critic /
personalizate; receptare critică
4.2. Compararea şi – eseu structurat şi
evaluarea unor argumente argumentativ
diferite, pentru a formula ● Caracterul de artă poetică
judecăţi proprii simbolistă

1.3. Folosirea adecvată a Discursuri specifice. 2 S5 -9-13


strategiilor de comunicare Prezentarea operei/autorului octombrie
orală în monolog şi dialog, preferat
în vederea realizării unei
comunicări eficiente şi
personalizate
1.4 Utilizarea adecvată a Scrierea unei recenzii pentru 2 S5 -9-13
tehnicilor de redactare, în cartea preferata octombrie
vederea realizării unei S6
comunicări eficiente şi 16-20
personalizate octombrie
3.3. Analiza unor Curente culturale / literare 2 S6
conexiuni între literatura româneşti în context 16-20
română şi cea universală universal Identitate culturală octombrie
în context european
(dezbatere) Simbolismul
COLEGIUL NAȚIONAL ”OCTAV ONICESCU”
Avizat Șef Catedră
DISCIPLINA: Limba și literatura română
prof. Corina Popescu
Clasa a XII-a, 3ore/sapt
Profesor:
Director: prof. dr. Marcela Grațianu
3.2. Integrarea ► TUDOR ARGHEZI S 7-8
cunoştinţelor privind ● lectură selectivă; 23 oct -
limba si literatura română prezentare generală; 6 10 nov
într-o viziune coerentă ● o artă poetică
asupra culturii româneşti - Lectură înţelegere ;
2.1. Adecvarea strategiilor (înţelegerea globală a
de lectură la specificul textului, analiza unor
textelor literare studiate, în elemente ce pot conduce la
vederea înţelegerii şi înţelegerea textului,
interpretării personalizate; anticipări); chei de lectură…
2.3. Compararea propriei - Lectură critică (elevii
interpretări a textelor evaluează ceea ce au citit),
studiate cu altele, realizate lectură creativă (elevii
de colegi sau de critici şi extrapolează, formulează
istorici literari; interpretări personale, prin
raportări la propria
sensibilitate, experienţă de
2.2. Compararea, pe baza viaţă şi de lectură)
unor criterii clar ● un psalm
formulate, a unor viziuni - Lectură înţelegere
despre lume, despre (înţelegerea globală a
condiţia umană sau despre textului, analiza unor
artă reflectate în textele elemente ce pot conduce la
studiate; înţelegerea textului);
1.1. Aplicarea achiziţiilor - Viziune despre lume, teme
lingvistice în receptarea şi motive;
mesajelor orale şi scrise, - Achiziţiile din clasele
cu explicarea rolului anterioare în domeniul
acestora în reliefarea limbii şi al vocabularului
mesajului
1.3. Folosirea adecvată a Discursuri specifice. 2 S9
strategiilor de comunicare Prezentarea unei poeziei 13-17 nov
orală în monolog şi preferate din opera
dialog,în vederea realizării argheziană
unei comunicări eficiente
şi personalizate
3.3. Analiza unor Curente culturale / literare
conexiuni între literatura româneşti în context 2 S10
română şi cea universală universal Identitate culturală 20-24 nov
în context european
(dezbatere) Modernismul
COLEGIUL NAȚIONAL ”OCTAV ONICESCU”
Avizat Șef Catedră
DISCIPLINA: Limba și literatura română
prof. Corina Popescu
Clasa a XII-a, 3ore/sapt
Profesor:
Director: prof. dr. Marcela Grațianu
4.1. Adecvarea tehnicilor Dezbaterea în spațiul public 2 S10
şi strategiilor şi în spațiul privat. Eseul 27-29 nov
argumentative la situații argumentativ
de comunicare
diverse (scrise sau orale)
2.1. Adecvarea strategiilor ► LUCIAN BLAGA 3 S11
de lectură la specificul ● o artă poetică 27-29 nov
textelor literare studiate, în - Lectură înţelegere ;
vederea înţelegerii şi (înţelegerea globală a
interpretării personalizate; textului, analiza unor
2.3. Compararea propriei elemente ce pot conduce la
interpretări a textelor înţelegerea textului,
studiate cu altele, realizate anticipări); chei de lectură…
de colegi sau de critici şi - Lectură critică (elevii
istorici literari; evaluează ceea ce au citit),
4.1. Adecvarea tehnicilor lectură creativă (elevii
şi strategiilor extrapolează, formulează
argumentative la situaţii interpretări personale, prin
de comunicare diverse raportări la propria
(scrise sau orale) sensibilitate, experienţă de
2.2. Compararea, pe baza viaţă şi de lectură)
unor criterii clar ● un alt text
formulate, a unor viziuni - Viziune despre lume, teme
despre lume, despre şi motive
condiţia umană sau despre
artă reflectate în textele
studiate;
2.1. Adecvarea strategiilor ► ION BARBU 3 S12
de lectură la specificul ● un text 4-8 dec
textelor literare studiate, în - Lectură înţelegere ;
vederea înţelegerii şi (înţelegerea globală a
interpretării personalizate; textului, analiza unor
elemente ce pot conduce la
2.3. Compararea propriei înţelegerea textului,
interpretări a textelor anticipări); chei de lectură…
studiate cu altele, realizate - Lectură critică (elevii
de colegi sau de critici şi evaluează ceea ce au citit),
istorici literari; lectură creativă (elevii
4.2. Compararea şi extrapolează, formulează
evaluarea unor argumente interpretări personale, prin
diferite, pentru a formula raportări la propria
judecăţi proprii sensibilitate, experienţă de
viaţă şi de lectură)
COLEGIUL NAȚIONAL ”OCTAV ONICESCU”
Avizat Șef Catedră
DISCIPLINA: Limba și literatura română
prof. Corina Popescu
Clasa a XII-a, 3ore/sapt
Profesor:
Director: prof. dr. Marcela Grațianu
3.1. Analiza relaţiilor Recapitulare pentru teză 3 S13
dintre o operă studiată şi - Lectură înţelegere ; 11-15 dec
contextul cultural în care a (înţelegerea globală a
apărut aceasta; textului, analiza unor
3.2. Integrarea elemente ce pot conduce
cunoştinţelor privind la înţelegerea textului,
limba şi literatura română anticipări); chei de
într-o viziune coerentă lectură…
asupra culturii româneşti - Lectură critică (elevii
1.4. Utilizarea adecvată a evaluează ceea ce au citit),
tehnicilor de redactare, în lectură creativă (elevii
vederea realizării unei extrapolează, formulează
comunicări eficiente şi interpretări personale, prin
personalizate; raportări la propria
sensibilitate, experienţă de
viaţă şi de lectură)
4.1. Adecvarea tehnicilor TEZĂ 2 S14
şi strategiilor Lectură-înțelegere 18 -22 dec
argumentative la situații (înțelegerea globală a
de comunicare textului, analiza unor
diverse (scrise sau orale) elemente ce pot conduce la
înțelegerea textului,
anticipări);
chei de lectură (titlu, incipit,
simbol central, personaje
etc.)
Texte de bază (poezie,
proză, dramaturgie), texte
nonliterare (texte de
doctrină, texte istorice,
filozofice, stiințifice, eseu
literar, memorii etc.)
4.1. Adecvarea tehnicilor Discutarea tezei 2
şi strategiilor S14
argumentative la situații 18-22 dec
de comunicare S15
diverse (scrise sau orale) 15-19 ian
COLEGIUL NAȚIONAL ”OCTAV ONICESCU”
Avizat Șef Catedră
DISCIPLINA: Limba și literatura română
prof. Corina Popescu
Clasa a XII-a, 3ore/sapt
Profesor:
Director: prof. dr. Marcela Grațianu
3.1. Analiza relaţiilor Studiu de caz 2 S 15
dintre o operă studiată şi ► Curente culturale / 15-19 ian
contextul cultural în care a literare: modernism
apărut aceasta; - context istoric, social-
3.2. Integrarea politic, evenimenţial;
cunoştinţelor privind trăsături ale curentelor
limba şi literatura română culturale / literare reflectate
într-o viziune coerentă în textele studiate
asupra culturii româneşti
1.4. Utilizarea adecvată a
tehnicilor de redactare, în
vederea realizării unei
comunicări eficiente şi
personalizate;
2.1. Adecvarea strategiilor RECAPITULARE 6 S16-17
de lectură la specificul SEMESTRIALĂ 15 ian-2
textelor literare studiate, în feb
vederea înţelegerii şi
interpretării personalizate;
2.3. Compararea propriei
interpretări a textelor
studiate cu altele, realizate
de colegi sau de critici şi
istorici literari;
4.1. Adecvarea tehnicilor
şi strategiilor
argumentative la situaţii
de comunicare diverse
(scrise sau orale)
2.2. Compararea, pe baza
unor criterii clar
formulate, a unor viziuni
despre lume, despre
condiţia umană sau despre
artă reflectate în textele
studiate;
COLEGIUL NAȚIONAL ”OCTAV ONICESCU”
Avizat Șef Catedră
DISCIPLINA: Limba și literatura română
prof. Corina Popescu
Clasa a XII-a, 3ore/sapt
Profesor:
Director: prof. dr. Marcela Grațianu

Semestrul al II-lea

Nr Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. de Săpt. Observ


. învăţare ore aţii
crt
.
COLEGIUL NAȚIONAL ”OCTAV ONICESCU”
Avizat Șef Catedră
DISCIPLINA: Limba și literatura română
prof. Corina Popescu
Clasa a XII-a, 3ore/sapt
Profesor:
Director: prof. dr. Marcela Grațianu
3.1. Analiza relaţiilor Tradiționalismul 3 S1
dintre o operă studiată şi un text 12-16
contextul cultural în care a - Lectură înţelegere ; feb
apărut aceasta; (înţelegerea globală a
2.1. Adecvarea strategiilor textului, analiza unor
de lectură la specificul elemente ce pot
textelor literare studiate, în conduce la
vederea înţelegerii şi înţelegerea textului,
interpretării personalizate; anticipări); chei de
2.3. Compararea propriei lectură…
interpretări a textelor - Lectură critică
studiate cu altele, realizate (elevii evaluează ceea
de colegi sau de critici şi ce au citit), lectură
istorici literari; creativă (elevii
1.4. Utilizarea adecvată a extrapolează,
tehnicilor de redactare, în formulează
vederea realizării unei interpretări personale,
comunicări eficiente şi prin raportări la
personalizate; propria sensibilitate,
4.2. Compararea şi experienţă de viaţă şi
evaluarea unor argumente de lectură)
diferite, pentru a formula
judecăţi proprii
COLEGIUL NAȚIONAL ”OCTAV ONICESCU”
Avizat Șef Catedră
DISCIPLINA: Limba și literatura română
prof. Corina Popescu
Clasa a XII-a, 3ore/sapt
Profesor:
Director: prof. dr. Marcela Grațianu
3.1. Analiza relaţiilor ► Neomodernismul 3 S2
dintre o operă studiată şi – 19-23
contextul cultural în care a NICHITA feb
apărut aceasta; STĂNESCU
2.1. Adecvarea strategiilor ● un text
de lectură la specificul neomodenist
textelor literare studiate, în- Lectură-înţelegere
vederea înţelegerii şi (înţelegerea globală a
interpretării personalizate; textului, analiza unor
elemente ce pot
2.3. Compararea propriei conduce la
interpretări a textelor înţelegerea textului,
studiate cu altele, realizate anticipări); chei de
de colegi sau de critici şi lectură (titlu, incipit,
istorici literari; simbol central etc.)
1.4. Utilizarea adecvată a ● o artă poetică
tehnicilor de redactare, în - Lectură-înţelegere
vederea realizării unei (înţelegerea globală a
comunicări eficiente şi textului, analiza unor
personalizate; elemente ce pot
4.2. Compararea şi conduce la
evaluarea unor argumente înţelegerea textului,
diferite, pentru a formula anticipări); chei de
judecăţi proprii lectură (titlu, incipit,
simbol central etc.)
- Lectură critică
(elevii evaluează ceea
ce au citit), lectură
creativă (elevii
extrapolează,
formulează
interpretări personale,
prin raportări la
propria sensibilitate,
experienţă de viaţă şi
de lectură)
COLEGIUL NAȚIONAL ”OCTAV ONICESCU”
Avizat Șef Catedră
DISCIPLINA: Limba și literatura română
prof. Corina Popescu
Clasa a XII-a, 3ore/sapt
Profesor:
Director: prof. dr. Marcela Grațianu
2. Perioada 3.4. Selectarea unor ► S.C.: Literatura 3 S3
postbelică – tehnici adecvate de aservită ideologiei 26 feb
Poezia documentare şi cercetare a comuniste - 2 mar
unei teme; - Lectură înţelegere ;
3.1. Analiza relaţiilor (înţelegerea globală a
dintre o operă studiată şi textului, analiza unor
contextul cultural în care a elemente ce pot
apărut aceasta; conduce la
2.1. Adecvarea strategiilor înţelegerea textului,
de lectură la specificul anticipări); chei de
textelor literare studiate, în lectură…
vederea înţelegerii şi - Lectură critică
interpretării personalizate; (elevii evaluează ceea
1.1. Aplicarea achiziţiilor ce au citit), lectură
lingvistice în receptarea creativă (elevii
mesajelor orale şi scrise, extrapolează,
cu explicarea rolului formulează
acestora în reliefarea interpretări personale,
mesajului prin raportări la
propria sensibilitate,
experienţă de viaţă şi
de lectură)
COLEGIUL NAȚIONAL ”OCTAV ONICESCU”
Avizat Șef Catedră
DISCIPLINA: Limba și literatura română
prof. Corina Popescu
Clasa a XII-a, 3ore/sapt
Profesor:
Director: prof. dr. Marcela Grațianu
3 Perioada 2.1. Adecvarea strategiilor ► MARIN PREDA 6 S4,5
postbelică de lectură la specificul ● un roman postbelic 5-16
Romanul textelor literare studiate, în - Lectură-înţelegere martie
vederea înţelegerii şi (înţelegerea globală a
interpretării personalizate; textului, analiza unor
2.3. Compararea propriei elemente ce pot
interpretări a textelor conduce la
studiate cu altele, realizate înţelegerea textului,
de colegi sau de critici şi anticipări); chei de
istorici literari; lectură
4.1. Adecvarea tehnicilor - Lectură critică
şi strategiilor (elevii evaluează ceea
argumentative la situaţii ce au citit), lectură
de comunicare diverse creativă (elevii
(scrise sau orale) extrapolează,
2.2. Compararea, pe baza formulează
unor criterii clar interpretări personale,
formulate, a unor viziuni prin raportări la
despre lume, despre propria sensibilitate,
condiţia umană sau despre experienţă de viaţă şi
artă reflectate în textele de lectură)
studiate; -- Viziune despre
1.1. Aplicarea achiziţiilor lume, teme şi motive;
lingvistice în receptarea L.C. Exprimarea
mesajelor orale şi scrise, corectă şi nuanţată:
cu explicarea rolului evitarea anacolutului,
acestora în reliefarea a confuziilor
mesajului paronimice, a
3.4. Selectarea unor pleonasmului si
tehnici adecvate de tautologiei, a
documentare şi cercetare a cacofoniei.
unei teme; Adecvarea /
3.1. Analiza relaţiilor inadecvarea stilistică.
dintre o operă studiată şi Norma literară,
contextul cultural în care a variante libere
apărut aceasta; L.C. Discursul
3.2. Integrarea politic. Discursul
cunoştinţelor privind publicistic.
limba şi literatura română Prezentarea operei
într-o viziune coerentă autorului preferat.
asupra culturii româneşti; Scrierea unei prefeţe
pentru cartea
preferată.
COLEGIUL NAȚIONAL ”OCTAV ONICESCU”
Avizat Șef Catedră
DISCIPLINA: Limba și literatura română
prof. Corina Popescu
Clasa a XII-a, 3ore/sapt
Profesor:
Director: prof. dr. Marcela Grațianu
3.3. Analiza unor ► Curente culturale / 3 S6
conexiuni între literatura literare: 19-23
română şi cea universală; postmodernismul mar
3.2. Integrarea ● un text al unui
cunoştinţelor privind autor reprezentativ
limba şi literatura română pentru curentul
într-o viziune coerentă literar
asupra culturii româneşti; – Lectură –
2.2. Compararea, pe baza înţelegere; lectură
unor criterii clar critică; lectură
formulate, a unor viziuni creativă;
despre lume, despre - trăsături ale
condiţia umană sau despre curentelor culturale /
artă reflectate în textele literare reflectate în
studiate; textele studiate;
► Literatura si
muzica (limbajul
literaturii, limbajul
muzicii): Phoenix si
Cantofabule
- limbajul
literaturii, limbajul
muzicii

2.1. Adecvarea strategiilor Mircea Nedelciu, un 3 S7


de lectură la specificul roman 26-30
textelor literare studiate, în – Lectură – mar
vederea înţelegerii şi înţelegere; lectură
interpretării personalizate; critică; lectură
creativă;
- trăsături ale
curentelor culturale /
literare reflectate în
textele studiate
COLEGIUL NAȚIONAL ”OCTAV ONICESCU”
Avizat Șef Catedră
DISCIPLINA: Limba și literatura română
prof. Corina Popescu
Clasa a XII-a, 3ore/sapt
Profesor:
Director: prof. dr. Marcela Grațianu
3 Perioada 3.3. Analiza unor ► Marin Sorescu, 6 S 8,9
postbelică – conexiuni între literatura un text dramatic 11-20
Dramaturgi română şi cea universală; ► un text dramatic apr
a 2.1. Adecvarea strategiilor postmodernist
de lectură la specificul - Lectură înţelegere ;
IONA textelor literare studiate, în (înţelegerea globală a
vederea înţelegerii şi textului, analiza unor
interpretării personalizate; elemente ce pot
2.2. Compararea, pe baza conduce la
unor criterii clar înţelegerea textului,
formulate, a unor viziuni anticipări); chei de
despre lume, despre lectură…
condiţia umană sau despre - Lectură-înţelegere
artă reflectate în textele (înţelegerea globală a
studiate; textului, analiza unor
2.3. Compararea propriei elemente ce pot
interpretări a textelor conduce la
studiate cu altele, realizate înţelegerea textului,
de colegi sau de critici şi anticipări); chei de
istorici literari; lectură
1.4. Utilizarea adecvată a - Lectură critică
tehnicilor de redactare, în (elevii evaluează ceea
vederea realizării unei ce au citit), lectură
comunicări eficiente şi creativă (elevii
personalizate; extrapolează,
4.2. Compararea şi formulează
evaluarea unor argumente interpretări personale,
diferite, pentru a formula prin raportări la
judecăţi proprii propria sensibilitate,
experienţă de viaţă şi
de lectură)
-- Viziune despre
lume, teme;
COLEGIUL NAȚIONAL ”OCTAV ONICESCU”
Avizat Șef Catedră
DISCIPLINA: Limba și literatura română
prof. Corina Popescu
Clasa a XII-a, 3ore/sapt
Profesor:
Director: prof. dr. Marcela Grațianu
4.1. Adecvarea tehnicilor 3 S 10
şi strategiilor TEZĂ 23-27
argumentative la situații Lectură-înțelegere apr
de comunicare (înțelegerea globală a
diverse (scrise sau orale) textului, analiza unor
elemente ce pot
conduce la
înțelegerea textului,
anticipări);
chei de lectură (titlu,
incipit, simbol
central, personaje
etc.)
Texte de bază
(poezie, proză,
dramaturgie), texte
nonliterare (texte de
doctrină, texte
istorice, filozofice,
stiințifice, eseu
literar, memorii etc.)
3. 2.1. Adecvarea strategiilor Discutarea tezei 1
de lectură la specificul S 11
textelor literare studiate, în 30 apr-
vederea înţelegerii şi 4 mai
interpretării personalizate;
COLEGIUL NAȚIONAL ”OCTAV ONICESCU”
Avizat Șef Catedră
DISCIPLINA: Limba și literatura română
prof. Corina Popescu
Clasa a XII-a, 3ore/sapt
Profesor:
Director: prof. dr. Marcela Grațianu
2.1. Adecvarea strategiilor RECAPITULARE 11 S 11-
de lectură la specificul - Lectură critică 14330
textelor literare studiate, în (elevii evaluează ceea apr-25
vederea înţelegerii şi ce au citit), lectură mai
interpretării personalizate; creativă (elevii
2.3. Compararea propriei extrapolează,
interpretări a textelor formulează
studiate cu altele, realizate interpretări personale,
de colegi sau de critici şi prin raportări la
istorici literari; propria sensibilitate,
4.1. Adecvarea tehnicilor experienţă de viaţă şi
şi strategiilor de lectură)
argumentative la situaţii
de comunicare diverse
(scrise sau orale)
2.2. Compararea, pe baza
unor criterii clar
formulate, a unor viziuni
despre lume, despre
condiţia umană sau despre
artă reflectate în textele
studiate;