Sunteți pe pagina 1din 18

COACHING& LEADERSHIP

Academy

Programe de dezvoltare
Evoluție și performanță

Leadership și
colaborare în
echipă
LEADERSHIP ȘI
MANAGEMENT LEADERSHIP LEAGUE
COLABORARE
COMUNICĂ PERSUASIV : CUVINTE CARE SCHIMBĂ MINȚI
ÎN ECHIPĂ
COACHING PENTRU MANAGERI ȘI LIDERI

COACHING ECHIPE PERFORMANTE


COACHING PENTRU PERFORMANȚĂ

BUSINESS PROFIT JOURNEY


MANAGEMENT CU MANAGEMENT PERFORMANCE & IMPACT
REZULTATE SMART PERSONALITY SALES
STABILIRE OBIECTIVE ȘI ORIENTARE CĂTRE SOLUȚII

BUSINESS SPEAKING BUSINESS STORYTELLING


LEADERSHIP PREZENTĂRI DE IMPACT

Rezultate Obiective Încredere Colaborare Eficacitate Responsabilitate Echipă Performanță Strategie


COACHING & LEADERSHIP
Academy

Participanții descoperă stiluri de gândire și comportament


care-i ajută să �ie buni lideri sau care-i împiedică să �ie e�icienți.

A�lă cum pot stimula colaborarea în echipă, prin exerciții, scenarii și simulări:

Profil de lider: par�cipanții înțeleg Eliminare prin cartonaș roșu: Își îmbunătățesc
mentalitatea, cunosc obiceiurile de asumarea responsabilităților, deleagă sarcini,
succes ale marilor jucători și antrenori. reorganizează echipa și clarifică rolurile.
Cunosc profilul lor de lider sau coechipier
și crează propriile reguli care le vor aduce
rezultate. Management Corner: Planificarea, Organizarea,
Schimbarea liderilor echipei: Par�cipanții Monitorizarea, Leadershipul și Dezvoltarea
își vor îmbunătăți reacția la stress, vor echipei.
recunoaște jocurile de manipulare, își vor
orienta acțiunile spre rezultate, vor ajusta Mentalitate pentru performanță
reacțiile de �p evitant sau agresiv care fac
echipa ineficientă.

Câteva dintre provocările


ce te așteaptă: La �inalul simulării, participanții vor:

Asumarea responsabilității prin par�ciparea directă Integra învățămintele în s�lul propriu de


la deciziile luate în comun; management.
Munca în echipă și luarea deciziilor prin consens Cunoaște metodele și prac�cile de care au
Comunicarea eficientă cu orice �pologie de nevoie pentru a conduce bazat pe calități,
gândire și comportament respons abilitate și orientat spre performanță.
Capacitatea de a delega echipelor Ș� cum să îmbunătățească productivitatea și
Ges�onarea conflictelor performanța celor pe care-I conduc.
Dezvoltarea abilităților de management și leadership Înțelege și aprecia calitățile și contribuția colegilor
Colaborarea și cooperarea între membrii echipei în echipă.
Obținerea angajamentului și s�mularea performanței Construi angajament și colaborare: ajută managerii
și echipa să discut și să-și clarifice așteptările,
Aliniere și sinergie între grupuri
să iden�fice exact ce-i motivează și generează
Planificare strategică și stabilirea obiectivelor
implicare.
Orientarea către argumentarea opiniilor versus Evolua si urmări performanța în activitățile zilnice.
impunerea lor Înțelege și aprecia atât eforturile individuale cât și
Compe�ție versus colaborare cele colective ale echipei.
Exersarea s�lului de leadership par�cipativ,
prin implicarea în performanța echipelor.

Rezultate Obiective Încredere Colaborare Eficacitate Responsabilitate Echipă Performanță Strategie


COACHING & LEADERSHIP
Academy

COACH® este FLEXIBIL

O experiență fascinantă pentru


participanți
Obiectivele de învățare schimbate
și variate
Scenarii create care coincid cu
situațiile din organizație
Integrarea în programe mai ample
de dezvoltare

Învață și experimentează într-un mod inedit, provocator și


impactant, construcția și arhitectura rezultatelor în echipă.

Conștientizările și rezultatele de durată integrează:

Testare s�l de gândire Mentalitatea Studiu caz Mentalitatea din spatele


și comportament campionilor Dinamica echipei tabelelor de marcaj

COACHING
& LEADERSHIP

Aca
dem
y

Reguli pentru Exercițiu simulare Lucru în echipă Prac�ci de coaching


success Antrenor construcție stadion 3D pentru performanță

Rezultate Obiective Încredere Colaborare Eficacitate Responsabilitate Echipă Performanță Strategie


COACHING & LEADERSHIP
Academy

MANAGEMENT & LEADERSHIP LEAGUE


Fii liderul echipelor care fac performanțe

Obiective

Participanții ı̂nvață modul ı̂n care


Se adresează comunicarea, colaborarea ș i luarea
deciziilor prin consens au impact asupra
dezvoltă riioamenilor din echipă câ t ș i
Tuturor celor care coordonează oameni asupra rezultatelor.
sau care lucrează ı̂n echipe, cu scopul
Extragerea învățămintelor pentru
ı̂mbună tă țirii comunică rii ș i e�icienței ı̂n
echipă ș i orientarea că tre rezultate. îmbunătățirea e�icienței organizaționale.
Participanții vor antrena o echipă
sportivă , exprimâ ndu-ș i preferințele Comportamentele observate pe parcursul
pentru stilul de conducere ș i desfă ș ură rii simulă rii sunt cu uș urință legate,
abordarea antrenamentului, câ t ș i: prin debrie�ing, de situațiile din mediul
felul ı̂n care comunică ș i motivează de lucru ș i astfel, conș tientizate ș i apoi,
stabilirea obiectivelor ı̂mbună tă țite.
selecția ș i motivarea persoanelor Participanții pleacă cu un plan de
din echipă dezvoltare ș i practici de coaching pentru
pregă tirea ș i discuțiile cu echipa. performanță, adaptat stilului personal de
leadership, reieș it din testele
psihometrice completate.

CONSTRUCTIVE PASIV–DEFENSIVE AGRESIV- DEFENSIVE

APROBATOR EVITANT PUTERE


sau sau sau
COMPETITIV? ÎNCURAJATOR ? REZULTATE ?

Rezultate Obiective Încredere Colaborare Eficacitate Responsabilitate Echipă Performanță Strategie


COACHING & LEADERSHIP
Academy

COMUNICARE PERSUASIVĂ
Cuvinte care schimbă minți

Workshop recomandat:

Persoanelor care vor să �ie


mai empatice, să aibă relații Angajaților care ı̂și doresc
Liderilor, antreprenorilor , să aibă relații personale ș i
mai bune cu cei din jur, să �ie managerilor care conduc
credibile ș i convingă toare, să profesionale mai
sau coordonează oameni satisfă că toare.
emane ı̂ncredere, să -ș i
�lexibileze felul de a comunica.

I�nțelegi intențiile celor din jur cu claritate


Prevezi moduri de a acționa ș i poți in�luența comportamente.
Vei ș ti ce te motivează pe termen lung, ce stil de lucru e cel
mai productiv.
Vei stă pâ ni limbajul de convingere.
Vei avea mai multa siguranță ı̂n decizii ș i mai multă ı̂ncredere
Schimbări la ı̂n tine.
care să te aștepți: I�ți vei clari�ica sursa con�lictelor din relaţii.
Nu vei mai amâ na lucruri importante.
Vei creș te realiză rile, prin prezentarea bene�iciilor care au
relevanţă .
Vei crea mesaje de impact ı̂n promovarea produselor sau
serviciilor.
Vei angaja cei mai potriviţi oameni sau parteneri de afacere.
Vei face prezentă ri publice care motivează .
Cunoaș te criteriile după care oamenii iau deciziile de
cumparare.
Mesajul tă u va �i ı̂nţeles şi va determina la acţiune.

Metodele exersate iti vor fi de un real ajutor


intr-o multitudine de domenii:

1 2 3 4 5
Vânzări Consultanță Recrutare Comunicarea cu Persoane cu rol în
și training și motivare claritate a viziunii vânzări sau
echipă și schimbării coordonare echipe.

Rezultate Obiective Încredere Colaborare Eficacitate Responsabilitate Echipă Performanță Strategie


COACHING & LEADERSHIP
Academy

COACHING PENTRU
MANAGERI ȘI LIDERI
Workshop intensiv pentru creşterea
performanţei personale şi a echipei
Diferența dintre un manager care atrage reponsabilitate
si angajament, care creș te performanța echipei si unul
care atrage numai supunere ș i obediență, limitâ ndu-se doar
la controlul ș i monitorizarea echipei - este abilitatea de a face coaching.

Tranziția că tre funcții superioare


I�mbună tă țirea abilită ților de delegare ș i motivare
Rezultatele Creș terea performanței echipelor
obținute ar De�inirea viziunii de leadership
putea viza A�larea convingerilor care ajută la implementarea cu succes
a strategiei.
aspecte ca: Identi�icarea blocajelor emoționale ș i a comportamentelor
distructive care reduc productivitatea.

Evoluezi de la managementul bazat pe control, putere ș i


competiție, spre cel bazat pe ı̂ncredere, ı̂ncurajare ș i
recunoaș terea meritelor.
Ce obții Nu te mai simți copleș it de responsabilită țile tale de
participând manager sau de rolul de lider
la acest Cunoș ti aspectele care conduc la performanță superioară .
workshop: I�nlocuieș ti gâ ndirea care scada performanța, ı̂ncrederea ș i
e�iciența din echipă .
Comunici mai bine, transmiți clar obiective, motivezi ș i
coordonezi e�icient proiecte.
Creș ti angajamentul ș i implicarea echipei tale.

Program recomandat pentru:

Antreprenori Persoane cu rol în


ExecutiviEchipă
e Responsabilitate
Manageri
Performanță Lideri
Strategie vânzări sau
coordonare echipe.

Rezultate Obiective Încredere Colaborare Eficacitate Responsabilitate Echipă Performanță Strategie


COACHING & LEADERSHIP
Academy

ECHIPE PERFORMANTE
Creşterea performanţei prin coaching de echipă

Lucrul e�icient ı̂n echipă este


singurul element diferențiator
extrem de greu de copiat.
Conș tient sau nu, membrii
echipei sabotează des
performanța echipei ı̂n loc
să contribuie constructiv.
Competitivitatea dă ună tore
ș i blocajele emoționale
afectează grav productivitatea
ș i coeziunea echipei.

Sesiunile de coaching de Echipa va putea:


echipă urmăresc:
Realizarea obiectivelor de business. De�ini un scop comun ș i ı̂și va asuma
Identi�icarea blocajelor emoționale care responsabilitatea rezultatelor.
reduc productivitatea. Clari�ica rolurile �iecă rui membru.
Clari�icarea con�lictelor ș i neclarită ților. Preveni relațiile de lucru neproductive:
Lucrul ı̂ntr-o atmosferă de ı̂ncredere. management ierarhic, delegare inversă ,
Deblocarea comportamentelor distructive: ı̂nvinovă țire ș i alte comportamente care creează
detaș area presiune ı̂ntre membri.
lupta pentru putere Schimba tiparele de gâ ndire care scad ı̂ncrederea ș i
dorința de a controla. e�iciența din echipă .
Centrarea membrilor echipei pe rezultate, Comunica onest, asertiv ș i fă ră temeri .
soluții ș i oportunită ți. Plani�ica strategic, coordona fă ră efort - programe
Creș terea implică rii emoționale a echipei. ș i resurse.
Monitoriza progresul proiectelor, rezolva probleme.
Lua decizii asumate ı̂mpreună .

Pentru organizație, bene�iciile coachingului


de echipă sunt:

Creș terea pro�iturilor pe termen scurt, mediu ș i lung.


Eliminarea timpilor morți ș i ı̂mbună tă țirea calită ții ș edințelor.
Folosirea la maxim a potențialului ș i abilită ților membrilor.
Pregă tirea pentru noi provocă ri operaționale ș i strategice.
Comunicarea clară a aș teptă rilor, asumarea rolurilor ș i responsabilită ților.
Integrarea constructivă a diferențelor dintre membrii echipei.
Creș terea coerenței ı̂n decizii.

Rezultate Obiective Încredere Colaborare Eficacitate Responsabilitate Echipă Performanță Strategie


COACHING & LEADERSHIP
Academy

COACHING PENTRU
PERFORMANȚĂ
Sesiuni coaching pentru
creşterea performanţei personale

Descoperi și pui în practică cele mai bune soluții, astfel


încât să obții rezultatele pe care ți le dorești cu adevarat.

Creionarea viziunii ș i misiunii personale, a rezultatelor pe care vrei să le atingi.


Echilibru emoțional, satisfacție profesională ș i ı̂mplinire personală .
Conș tientizezi câ t de relevante sunt deciziile pe care le iei, pe termen lung.
A�li ce te ı̂mpiedică să faci schimbă rile care te-ar face mai e�icient.

Ședințele de coaching sunt personalizate pe nevoia și interesul


tău și pot acoperi mai multe direcții, cu rezultate precum:

I�mbună tă țirea abilită ților de delegare ș i leadership.


Depă ș irea amâ nă rii ı̂nceperii proiectelor.
Ieș irea din perfecționism.
Consecvență ı̂n a inspira, motiva ș i comunica valori ce impactează afacerea ș i
oamenii.
Identi�icarea mecanismelor prin care reuș eș ti ș i a celor prin care eș uezi.
Obținerea rezultatelor mai mari cu un efort semni�icativ mai mic.
Transmiterea viziunii ș i valorilor personale pentru a inspira ș i a genera
implicare ș i susținere.

Rezultatele obținute ar putea viza aspecte ca:


I�mbună tă țirea abilită ților de delegare ș i leadership.
Depă ș irea amâ nă rii ı̂nceperii proiectelor.
Ieș irea din perfecționism.
Consecvență ı̂n a inspira, motiva ș i comunica valori ce impactează afacerea
ș i oamenii.
Identi�icarea mecanismelor prin care reuș eș ti ș i a celor prin care eș uezi.
Obținerea rezultatelor mai mari cu un efort semni�icativ mai mic.
Transmiterea viziunii ș i valorilor personale pentru a inspira ș i a genera implicare
ș i susținere.

Rezultate Obiective Încredere Colaborare Eficacitate Responsabilitate Echipă Performanță Strategie


COACHING & LEADERSHIP
Academy

BUSINESS & LEADERSHIP


STORYTELLING

Transformă experiențele în povești cu impact

Faptele de unele singure, nu sunt su�iciente pentru a in�luența. Oamenii uita cifrele,
numele ș i evenimentele dar nu uita poveș tile. Au puterea de a schimba mentalită ți,
atitudini ș i percepții. O poveste bine spusă face comunicarea dintre oameni mai
profundă ș i impactantă .

Depășește limbajul de lemn, Povestea ta va:


comunicările seci
Trebuie să faci față unor concedieri,
Inspira pe cineva să aibă încredere în tine?
unei fuziuni?
Comunica motivul pentru care se face o
Vrei să sărbătorești memorabil
schimbare importantă?
depășirea unui obiectiv provocator?
Ilustra pericolul unor decizii greșite, a unor
Nu știi cum să-ți motivezi echipa
comportamente inadecvate?
dezamăgită?
Învăța oamenii să aibă un altfel de
Sunt con�licte în echipă? Vrei să crești
comportament sau să vadă alte perspective?
colaborarea și e�iciența?
In�luența pe cineva să cumpere produse și
Îți dorești să depășești scepticismul
servicii?
oamenilor?
Genera angajament pentru un proiect nou?
Managerul nou nu este acceptat de
Motiva echipa când trece printr-o perioadă
ceilalți colegi?
fără realizări notabile?
Ești nevoit să faci schimbări majore
în afacere?

Imaginează-ți cum transpui situația ta nu doar într-o poveste


semnificativă, ci într-o experiență emoționantă, care transformă
felul în care te conectezi cu oamenii și se conving să te urmeze.

Rezultate Obiective Încredere Colaborare Eficacitate Responsabilitate Echipă Performanță Strategie


COACHING & LEADERSHIP
Academy

Situații de business frecvente transpuse în povești


Storyselling: povestea care vinde fă ră să vâ ndă .Fă câ nd imposibilul – posibil.
Tiebreak: A pierde sau a câ ș tiga? Asta e ı̂ntrebarea. Atunci câ nd sfâ rș itul poate
�i un nou ı̂nceput: onducerea oamenilor spre viitor.
Călătoria eroului – un model de in�luență universal.
Devino eroul echipei tale: momentul de�initoriu, de ră scruce din viața ta.
Între trecut și viitor: Crează ș i ı̂mpă rtaș eș te-ți viziunea. Ră zboinic, Magician
sau Maica Tereza? Arhetipuri ı̂n business ș i viață.
Bucăți din viață: poveș ti care generează coeziune ș i apartenență.
Câștigă încrederea celorlalți în tine: Spune cine eș ti.
Câștigă încrederea celorlalți, în compania ta: Povestea unui brand puternic.
1+1=3: Convinge oamenii să lucreze ı̂mpreună .

Trusa de povești a liderului

Descoperă blocajul pe care ı̂l ai ș i ieș i din colivia poveș tilor cu care ı̂ți sabotezi
succesul. I�nvață să spui povestea ta fă ră anxietate, ı̂ntr-un mod fascinant, inspirat
din eș ecurile ș i provocă rile tale.
Regina, Prințesă sau Povești Iceberg, Povești despre momentele Poveștile despre
Cenușăreasă? Prinț, Rege sau inspiraționale de cotitură schimbare
Cerșetor?

În urma acestei experiențe vei ști:

Cum să formulezi povestiri Cum să scrii astfel Cum să ı̂ți construieș ti mesaje Cum să captezi ș i
ș i discursuri care au impact ı̂ncâ t audiența să adopte cu care oamenii rezonează să menții interesul
ș i sunt convingă toare. ideile tale ș i să acționeze. ș i cum să atragi empatia. unui grup de oameni.

Rezultate Obiective Încredere Colaborare Eficacitate Responsabilitate Echipă Performanță Strategie


COACHING & LEADERSHIP
COACHING & LEADERSHIP
Academy
Academy

MANAGEMENT
PERFORMANCE & IMPACT
Autoritatea, controlul și impunerea nu mai dau rezultate
durabile.Managementul bazat pe calitățile și punctele forte
ale managerului cât și pe cele ale membrilor echipei, este noua
cale către performanță.

Comunicarea clară a direcției de management prin s�lul auten�c


Mo�varea oamenilor as�el încât să fie implicați și responsabili
După de rezultat.
workshop, Coordonarea eficientă a echipei.
vei obține Cunoașterea priorităților echipei și a valorii aduse de fiecare membru.
rezultate Etapele formării unei echipe performante.
performante Responsabilizarea și crearea angajamentului în echipă.
prin: Modelele de conversație care implică și îmbunătățesc produc�vitatea.
Cul�varea încrederii și medierea conflictelor apărute.
Generarea mentalității de excelență și a acțiunilor urmate de rezultate.

Performanța managerilor îmbunătățită în trei domenii cheie:


Abilități interpersonale Competențe pe sarcini Abilități personale

Dezvoltarea echipei Stabilirea obiec�velor Generarea unui mediu de


Delegarea Performanță prin leadership lucru pozi�v și mo�vant
Par�ciparea Planificarea și organizarea Angajamentul în organizație
Alinierea dezacordurilor Rezolvarea problemelor Managementul stresului
Oferirea de feedback și Managementul �mpului
recunoașterea meritelor Conducerea performantă

Workshop recomandat în principal pentru:

1 2 3 4 5
Coordonatori de Oricine își dorește strategii și
Manageri Project manageri Supervisori principii care funcționează și
departamente
cresc performanța echipei.

Rezultate Obiective Încredere Colaborare Eficacitate Responsabilitate Echipă Performanță Strategie


COACHING & LEADERSHIP
Academy

SMART PERSONALITY
SALES
Valori esențiale pentru care acest seminar
aduce valoare și rezultate:

Cunoașterea psihologiei, a mentalității de performer și a a�tudinii adecvate


Vânzare e�că, prin cunoașterea limbajului, a comportamentelor și mo�vațiilor
de cumpărare.
Seminar experiențial, cu exerciții, scenarii si studii de caz reale, creștere
performanțe prin cele mai bune prac�ci și discuții de coaching.

La �inalul seminarului, participanții


vor cunoaște:

Mentalitatea de performer în vânzări Arta de a pune întrebări pentru a aduce


A�tudinea potrivită versus �pologia clarificări, a afla mo�vațiile clientului și a
de client implicației achiziției sau amânării acesteia
Etapele și principiile influențării în vânzare Beneficiile în promovarea relevantă a serviciilor,
Câș�garea încrederea clientului produselor
Poziționarea față de client și stabilirea Mo�vațiile emoționale de cumpărare, cum se
relației win-win iau deciziile de cumpărare
Iden�ficarea nevoilor profunde ale clientului Cele mai importante tehnici de persuasiune și
Modalitatea de a iden�fica noi oportunități influențare
de vânzare Cele mai bune prac�ci de închidere a vânzărilor

Participă la workshop persoane care:

1 2 3
Negociază Vând, comunică pentru Managerilor Coordonatori Antreprenori
a in�luența decizii de vânzări de echipe

Rezultate Obiective Încredere Colaborare Eficacitate Responsabilitate Echipă Performanță Strategie


COACHING & LEADERSHIP
Academy

STABILIRE OBIECTIVE ȘI
ORIENTARE CĂTRE SOLUȚII

Imaginează-ți viața ta plină de sa�sfacții și rezultate,


în care pasivitatea și amânarea sunt înlocuite de claritate
și acțiune coerentă

Scapă de convingerile care te blochează și să nu te mai


lăsa atras în ac�vități
care îți consumă energia și proiecte care nu te dezvoltă.

Stabilirea, transmiterea și alinierea obiec�velor


Ca manager sau Echilibrul obiec�velor can�ta�ve și a celor calita�ve
coordonator de Iniția�vele ce trebuie realizate pentru a asigura succesul
echipe, Impactul în performanță și profitabilitate
vei îmbunătăți Comunicarea obiec�velor care pregătesc echipa pentru
a fi compe��vă.

Ai claritate în ceea ce-ți doreș�


Comportamente Găseș� resurse și obții rezultate.
Defineș� ușor obiec�vele strategice și le aliniezi între
observate în departamente
urma Gândeș� orientat spre soluții și nu spre probleme
workshopului Depășeș� convingerile care împiedică realizarea obiec�vului
Îmbunătățeș� produc�vitatea ta și eficiența echipei

Rezultate Obiective Încredere Colaborare Eficacitate Responsabilitate Echipă Performanță Strategie


COACHING & LEADERSHIP
Academy

BUSINESS PROFIT JOURNEY


Călătoria spre o afacere sănătoasă și o echipă performantă

Constanta

Marsilia
LUCRU ÎN ECHIPĂ

Barcelona

LEADERSHIP Istambul

Napoli
Valencia
MANAGEMENT
Atena

AFACERII
Gibraltar

PERFORMANȚĂ ȘI REZULTATE Valletta

Managementul afacerii sau conducerea unei echipe


este asemeni cârmuirii unei corăbii care navighează pe mare.
Experimentezi ce
fel de oameni
ı̂ți pot �i parteneri loiali ı̂n
Alegi cei mai potriviți această aventură .
oameni care să conducă Care sunt cei mai potriviți
Punctul de plecare : corabia.Evaluezi necesitatea oameni
Strategia și obiectivele schimbarii direcției. pentru a vâ sli ı̂mpreună
că tre aceeaș i destinație,
afacerii și echipei. ı̂n caz de furtună .

Direcția înspre care Ancorezi ı̂n porturile esențiale:


merge afacerea ta. Stadiile evoluției afacerii, Factorii
Stabileș ti modul ı̂n de motivare ș i comunicare
e�icientă ı̂n echipă .
câ nd va �i vreme nefavorabilă
care ajustezi velele

Rezultate Obiective Încredere Colaborare Eficacitate Responsabilitate Echipă Performanță Strategie


COACHING & LEADERSHIP
Academy

Ac�vițățile aplicate, studiile de caz dezbătute


și experiențele trăite, te vor ajuta să faci următorul salt:
Conduci cu plă cere ș i fă ră efort o afacere stabilă ș i cu rezultate, ı̂mpreună
cu oameni implicați ș i responsabili, pe care te poți baza.
I�mbună tă țeș ti interacțiunile cheie dintre oamenii importanți pentru evoluția afacerii.
Tratezi ș i elimini punctele nevralgice, evitâ nd cheltuieli ulterioare sau rupturi ı̂n cazul
unor situații di�icile.
Treci uș or peste pragurile de plafonare din afacere.
Elimini ine�iciența ș i slaba colaborare a echipei, luptele de putere dintre membri.

În călătoria noastră, vom discuta, practica,


evalua și integra în acțiunile zilnice:

Viziunea asupra
Stadiile de evoluţie către maturitatea afacerii. Anticipezi ce
destinației �inale a e de făcut pe viitor în funcție de contextual de piață al afacerii
afacerii.
Diagrama succesului
sau eșecului, a Pragurile de maturitate, evoluție și stagnare ale afacerii.
perioadelor de stagnare
Alegi partenerii astfel încât echipa să crească ca valoare și
Cum să ai o echipă e�iciență.Știi pro�ilurile psihologice care generează con�lict în
e�icientă echipă și modul în care să le armonizezi.

Crești veniturile, comunicând bene�iciile serviciilor afacerii


Cum comunici cu echipa Alegi pentru companie cei mai buni angajați.Creezi mediul ca
ta si cu clienții tăi? echipa ta să colaboreze. In�luențezi deciziile și transmiți ideile
cu claritate

Asumarea Delegi e�icient, cu rezultate și responsabilitatea asumată


responsabilității echipei Iei deciziile e�iciente.

Stiluri de management Modul în care folosești puterea grupului: planuri de acţiune,


monitorizare, inspirație, coaching pentru performanță.
și leadership

Cea mai mare valoare vor găsi participând:


Antreprenori, manageri sau coordonatori ai departamentelor
din firme și companii naționale și antreprenoriale.

Rezultate Obiective Încredere Colaborare Eficacitate Responsabilitate Echipă Performanță Strategie


COACHING & LEADERSHIP
Academy

PREZENTĂRI DE IMPACT
Workshop și seri de practică,special
concepute și personalizate, recomandate
celor care vor:

să comunice clar și cu impact

să aibă capacitatea de a implica participanții în prezentări

să convingă auditoriul în privința unei idei, unui serviciu, unui produs.

Imaginează-ți situația în care Îți ia zile întregi să concepi Îți doreș� să ș�i care este
vorbeș� în ședințe, fără să-ți prezentarea pentru următorul factorul care face publicul
mai fie teamă că dai greș. eveniment? să fie recep�v și interesat?
Inspiră și mo�vează membrii
echipei tale, printr-o poveste Cum ar fi s-o faci într-o oră, Vrei ca oamenii să aibă
ingenios spusă. la același standard? încredere în ceea ce spui?

Dezvoltăm abilitățile de prezentare și vorbit în public prin:

Subiecte și situații reale Prezentări strategice Arhetypes Energy Speech Susținerea unei
Exersăm energia de It’s possible Prințesă, prezentări de grup pe
Magician, Războinic Try Hard Cenușăreasă sau baza unui scenariu real,
Be Perfect Maica Tereza? ales de par�cipant.
și Vindecător A new beginning

Avea încredere când vorbesc în fața unui grup sau a unor necunoscuți
Îmbunătăți felul în care transmit cunoș�nțe, exper�ză și experiență
La �inalul cursurilor , Cunoaște structura pe pași a celor mai importante �puri de prezentări
Capta interesul grupului și vor armoniza par�cipanții
participanții vor: Genera interes și interac�vitate, implica emoțional par�cipanții
Obține ușor credibilitate
Avea un discurs concis, fluent și persuasiv
Iden�fica s�lul auten�c de comunicare
Se vor flexibiliza în celelalte s�luri și energii

Rezultate Obiective Încredere Colaborare Eficacitate Responsabilitate Echipă Performanță Strategie


C
Tra reștem
nsfo oa
rma men
̆ m l i.
ider
i.
Dezvoltă m
afaceri.
Facem business
cu su�let!

COACHING& LEADERSHIP
Academy

Te
dec inspi
izii răm
rez le car să ie
ul t e d i
ate au
.

office@markantconsult.ro
anca.gheorghiu@markantconsult.ro

S-ar putea să vă placă și