Sunteți pe pagina 1din 9

PLAN DE CAMPANIE DE RELAŢII PUBLICE

REALIZAT DE: MORARI PIOTR


FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
AN 2 GRUPA 8

SNSPA
8 IUNIE 2010
1. ORGANIZAŢIA

Direcţia Generală Anticorupţie a fost înfiinţată prin Legea nr.161/2005 şi este o subdiviziune
organizatorică a Ministerului Administraţiei şi Internelor cu atribuţii în prevenirea şi combaterea
corupţiei în cadrul personalului ministerului.
Înfiinţarea respectivei Direcţii a fost sprijinită de către Uniunea Europeană, prin reprezentanţi din
Marea Britanie şi Spania, care au acordat asistenţa specializată necesară.
Obiectivul principal al Direcţiei este acela de a preveni şi combate faptele de corupţie în care pot fi
implicaţi funcţionarii Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Direcţia Generală Anticorupţie va crea un cadru favorabil de cooperare cu structurile publice şi
private care sunt implicate în prevenirea şi combaterea corupţiei în societatea românească.
Personalul propriu îşi desfăşoară activitatea, punând în prim plan respectarea prevederilor legale
atât interne, cât şi cele internaţionale la care România a aderat, respectând cu stricteţe principiile
obiectivităţii, confidenţialitătii şi imparţialităţii şi neignorând sub nicio formă drepturile şi libertăţile
omului, în desfăşurarea investigaţiilor.
Pentru a anticipa, identifica şi înlătura pe cât posibil orice element vulnerabil şi factor de risc de
apariţie a unor acte de corupţie, activitatea personalului organizaţiei va avea un caracter strict şi
ofensiv, ce va permite prestarea unui serviciu public calitativ, nesupus diferitor fapte de corupţie.
Direcţia Generală Anticorupţie, în activitatea pe care o desfăşoară, promovează valorile integrităţii,
onestităţii şi profesionalismului, ca principii atât pentru personalul propriu, cât şi pentru cel al
Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Drep dovadă a acestui lucru putem cita următoarea frază: nu ne propunem să declanşăm o
„vânătoare de vrăjitoare", dar dorim să afirmăm încă o dată că nu vom tolera, sub nici o formă,
funcţionari corupţi în rândurile Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Prin acţiunile pe care le înfăptuieşte, Direcţia Generală Anticorupţie şi-a propus să promoveze
standarde morale şi profesionale înalte, care să reflecte în practică motto-ul acestei structuri considerată
de elită a M.A.I. - „Integritate pentru credibilitate"
Atribuţii

Atribuţiile principale ale Direcţiei Generale Anticorupţie sunt următoarele:

- desfăşurarea unor activităţi de prevenire a actelor de corupţie în cadrul personalului Ministerului


Administraţiei şi Internelor;

- desfăşurarea unor activităţi de primire a reclamaţiilor/petiţiilor cetăţenilor cu privire la acte sau fapte
de corupţie a personalului ministerului, precum şi activităţi de relaţii publice, compatibile cu
problemele ce cad sub competenţa Direcţiei;

- desfăşurarea unor activităţi de poliţie judiciară, în conformitate cu legea;

- organizarea şi desfăşurarea unor activităţi prin care personalul ministerului este supus la testarea
integrităţii profesionale;

- desfăşurarea unor activităţi prin care se întăresc şi se apără interesele Ministerului Administraţiei şi
Internelor în relaţiile de colaborare în domeniu pe plan internaţional;

- instituirea şi administrarea unei baze de date, care include toate actele şi faptele de corupţie internă, la
nivelul întregii unităţi;

- urmărirea evoluţiei actelor şi faptelor de corupţie internă, care-i permite să constituie diferite
documente de implimentare a strategiilor în domeniu şi aduce la cunoştinţă asupra acestora ministrul
administraţiei şi internelor, precum şi alţi actori abilitaţi, în conformitate cu legea.

Reprezentare externă

• din luna decembrie 2006, Direcţia Generală Anticorupţie are calitate de membru, deplin drept în
componenţa IAACA – Asociaţia Internaţională a Autorităţilor Anticorupţie şi a participat la toate cele
trei conferinţe anuale, organizate până la moment de către asociaţie;
• începând cu luna octombrie 2007, Direcţia Generală Anticorupţie a obţinut calitatea de membru al
EPAC – Parteneri Europeni Împotriva Corupţiei şi a participat la organizarea şi desfăşurarea celei de-a
şaptea conferinţe anuale, ce a avut loc în decembrie 2007, iar pe parcursul anului 2008 la trei Grupuri
de Lucru;
•cu diferite ţări precum: Albania, Austria, Bulgaria, China, Franţa, Germania, Grecia, Republica
Moldova, Marea Britanie, Italia, Olanda, Serbia, Spania, S.U.A., Suedia şi Turcia, D.G.A. păstrează
relaţii bune de colaborare, reuşind să-şi creeze un statut de partener de încredere.

2. DEFINIREA PROBLEMEI

Campania: “Corupţia te condamnă!” iniţiată de Direcţia Generală Anticorupţie din cadrul


Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, a fost focusată asupra aducerii la cunoştinţă despre
riscurilor pe care şi le asumă un cetăţean atunci când dă mită. Campania porneşte de la constatarea că
una dintre cauzele care face să persiste fenomenul mitei este lipsa de conştientizare a oamenilor cu
privire la consecinţele aduse de acest gest şi care sunt prevăzute în legea penală.
Imaginea cătuşelor legate de mâna celui care dă mită simbolizează pedeapsa detenţiei acestuia şi
consacră pe plan vizual următoarea afirmaţie: “Mie nu mi se poate întâmpla aşa ceva”, iar pe plan
verbal este reprezentată de sloganul: “Corupţia te condamnă!”.
Campania întitulătă “Corupţia te condamnă!” reprezintă o continuare a campaniilor anterioare
derulate în 2006 şi 2007 de către Direcţia Generală Anticorupţie din cadrul Ministerului Internelor şi
Reformei Administrative. Această campania se va derula la nivelul tuturor structurilor MIRA. Pentru
transmiterea mesajului folosinduse diferite postere afişate în interior şi bannere expuse la exteriorul
instituţiilor, precum şi prin materiale informative detaliate (flyere şi broşuri).
Se urmăreşte informarea şi atenţionarea cetăţenilor despre consecinţele legale şi riscurile presupuse
de intenţia şi gestul de dare de mită. În acelaşi timp publicului îi sunt oferite de către D.G.A. soluţii
alternative, conforme cu legea cu ajutorul cărora işi pot rezolva problemele fără a decurge la darea de
mită. Asemănător campaniilor anticorupţie promovate de către D.G.A. în anii 2006 şi 2007, populaţiei i
se pune la dispoziţie o linie telefonică gratuită prin care este îndemnată să sesizeze direcţia asupra
faptelor de corupţie constatate, instrument care deja şi-a demonstrat eficacitatea, ajutând la deschiderea
şi procesarea mai multor dosare penale din anii trecuţi.

3. ANALIZA SITUAŢIEI

Situaţia anului 2009 a cunoscut o considerabilă dinamică socială şi instituţionălă, în baza careia
derularea activităţii profesionale a D.G.A. este evidenţiată prin elemente precum continuitate lucrativă
şi provocare instituţională permanentă.
Primul element este reflectat de rezultatele pozitive obţinute în intervalul acestui an, ceea ce
reprezintă, în fapt, o întindere a direcţiei profesionale iniţiate în anii precedenţi.
Cel de-al doilea indicator decurge din acţiunile întreprinse pe plan profesional, concretizate în cele
două arii strategice majore pentru anul 2009. Astfel, în plan preventiv au fost adoptate noi mijloace de
lucru, ce permit generarea unei bune conştientizări a lucrătorilor ministerului în ceea ce priveşte
consecinţele implicării în acte de corupţie, iar în plan investigativ şi procedural s-a reuşit punerea în
procesare a unor dosare complexe şi dificile.
În baza respectivelor constatări, se poate aprecia că sunt întrunite atât condiţiile pentru îndeplinirea
pretenţiilor profesionale ale anului 2010, cât şi cele pentru realizarea obiectivelor propuse anterior.
Această campanie de relaţii publice a fost iniţiată ca urmare a unei analize a situaţiei României la
capitolul luptei împotriva corupţiei, analiză facută atât pe plan intern cât şi extern. Importantă este
analiza externă, ce vine de la Comisia Europeană prin raporturile sale, ca masuri de pregătire pentru
aderare la U.E.
Conform raporturilor Comisiei Europene cu privire la problemele de corupţie din România se poate
elabora următoarea analiză SWOT:
Analiză SWOT
Puncte tari: Puncte slabe:
⇒ implementarea Strategiei Naţionale şi a ⇒ lipsa stabilităţii depline a cadrului legal şi
Planului de Acţiune privind lupta împotriva instituţional anticorupţie;
corupţiei; ⇒ cooperarea slabă dintre procurorii ce lucrează
⇒ modificări ale Codului Penal prin care se în domeniul corupţiei şi criminalităţii
introduce răspunderea penală a persoanei organizate;
juridice; ⇒ necesitate identificării de noi cazuri de
⇒ legislaţie mai riguroasă în ce priveşte modul corupţie la nivel înalt pentru a sprijini şi
de finanţare a partidelor politice; confirma ireversibilitatea progreselor
⇒ creşterea cantităţii şi calităţii investigaţiilor ne- înregistrate pân acum;
partizane privind acuzaţiile de corupţie la ⇒ existenţa încă a unui grad ridicat de
nivel înalt; vulnerabilitate în sistemul sănătăţii, educaţiei
⇒ îmbunătăţirea calitativă a anchetelor DNA; şi guvernării la nivel local;
⇒ din ce în ce mai multe informaţii provenite de ⇒ lipsa unui ataşament serios din partea clasei
la politice cu privire la problemele de corupţie.
⇒ organele publice de control;
⇒ noi investigaţii cu privire la scandaluri
referitoare la achiziţii publice;
⇒ creşterea funcţiilor din structurile DNA şi
DGA.

Oportunităţi: Ameninţări:
⇒ susţinere politică şi financiară prin diferite ⇒ încercările parlamentarilor de a respinge
programe lansate de UE; proiectele de lege propuse prin Strategia
⇒ instruire a judecătorilor la nivel european naţională şi Planul de acţiune împotriva
pentru a audia şi judeca o serie de cazuri corupţiei;
complexe de infracţiuni financiare şi ⇒ încercări de a schimba procedura de numire a
economice; procurorului general al României şi a şefului
⇒ posibilitate unor hotărâri definitive de DNA.
condamnare la cazuri de corupţie la nivel înalt
pe baza anchetelor conduse de DNA;
⇒ întărirea relaţiilor de cooperare dintre DNA şi
DGA;
⇒ înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Integritate.

4. PUBLICUL ŢINTĂ

Prin mesajul cu caracter preventiv de conştientizare promovat de campanie se urmăreşte atragerea


atenţie acelei categorii de populaţie cu vârsta cuprinsă între 18 - 55 ani.
Mesajul este expus pe suporturi sub formă de afişe, broşuri, obiecte promoţionale (pixuri şi agende) şi
panouri de informare (bannere), care vor fi amplasate pe clădiri aparţinând Ministerului Internelor şi
Reformei Administrative.
Totodată, va fi creată o pagină de Internet dedicată în special campaniei. Pagina respectivă va
include mesaje anticorupţie, legislaţia din domeniu, afişul campaniei, materialele video înregistate pe
parcursul desfăşurării altor campanii D.G.A. chiar şi un joc video, expus cu scopul de a fi testată
predispoziţia utilizatorului către comiterea de fapte de corupţie. Jocul va fi conceput împreună cu
specialişti în domeniul IT, urmâriduse un mod cât mai eficient şi impulsiv de a trezi interesul
cetăţenilor asupra informţiilor transmise prin mesajele anticorupţie.

5. CONTEXTUL CAMPANIEI

Contextul acestei campanii anticorupţie se identifică cu contextul procesului de post-aderare a


României la Uniunea Europeană, care determină instituţiile României cu atribuţii în domeniul
prevenirii şi combaterii corupţiei să-şi desfăşoare în continuare activităţile de conştientizare a opiniei
publice asupra fenomenului corupţiei.
Direcţia Generală Anticorupţie, îşi respectă atribuţiile şi reuşeşte să-şi continue activitatea şi să
înregistreze rezultate pozitive datorită includerii sale în calitate de beneficiar a proiectului de twinning
PHARE RO-2005/017-553.05.01 „Dezvoltarea Direcţiei Generale Anticorupţie din Ministerul
Administraţiei şi Internelor”, proiect implementat în parteneriat cu Ministerul Federal de Interne din
Germania.
Progresul capacităţii instituţionale a Direcţiei Generale Anticorupţie este reflectat pe cele patru
componente ale proiectului ce cuprind măsuri reale şi concrete în vederea îndeplinirii misiunilor care îi
revin instituţiei. Dacă ne referim la componenta 4, aceasta se axează pe anumite măsuri de conturare a
unui mediu cât mai transparent dedicat cunoaşterii corecte şi depline de către public a ceea ce
reprezintă şi cu ce se ocupă Direcţia Generală Anticorupţie, precum şi valorile sociale pe care aceasta
are rolul să le apere, astfel s-a decurs la lansarea respectivei campanii de informare publică, cu ajutorul
susţinerii financiare asigurate prin proiectul menţionat mai sus.

6. MESAJUL CAMPANIEI

„Corupţia te condamnă! Darea de mită se pedepseşte cu închisoare de la şase luni la cinci


ani”, este mesajul acestei campanii transmis către public prin intermediul posterelor şi afişelor folosite
în cadrul acestei campanii pe post de suporturi publicitare.
Ideea acestui mesaj, ce vrea să fie înţeleasă de către public o reprezintă trezirea conştiinţei
cetăţenilor asupra fatului că sunt pedepsiţi nu doar cei care iau mită, ci şi cei care dau mită.
Iniţiatorii acestei campanii ne explică sensul mesajului în felul următor: „prin acest mesaj al
campanie, dorim ca populaţia să înţeleagă că darea de mită constituie infracţiune şi se pedepseşte
conform legii. Cetăţenii trebuie să conştientizeze faptul că atunci când intră în contact cu funcţionarii
M.I.R.A. sunt obligaţi să respecte legislaţia şi normele, care reglementează activitatea acestora sau să
suporte rigorile legii, dacă au greşit, fără să încerce să aleagă o cale mai uşoară de a-şi rezolva
problemele dând mită”.

7. OBIECTIVUL CAMPANIEI

Obiectivul campaniei se poate deduce şi din textul punctelor anterior abordate şi se concretizează în
informarea şi conştientizarea cetăţenilor cu privire la riscurile presupuse de implicarea în acte sau fapte
de corupţie, în special în ceea ce priveşte darea de mită. Pentru îndeplinirea obiectivului campaniei cea
mai importantă acţiune implementată a fost următoarea: în luna noiembrie 2008, au fost realizate 7.000
afişe (5.000 afişe format A3 şi 2.000 afişe format A4), 10.000 fluturaşi format A7, 1.000 broşuri, 100
agende, 100 pixuri şi 120 bannere cu mesaj anticorupţie, care au fost amplasate pe clădiri ale
Ministerului Administraţiei şi Internelor, din întreaga ţară. În plus, a fost realizată o pagină de Internet
dedicată campaniei.

8. CALENDARUL ŞI BUGETUL CAMPANIEI

Campania de conştientizare anticorupţie – “CORUPŢIA TE CONDAMNĂ!” a fost lansată în data


de 23 septembrie 2009 şi a durat pe tot parcursul anului.
Bugetul alocat pentru această campanie a fost compus din finanţări exetrne, în principiu din cele ale
UE şi anume prin programele PHARE. În Bugetul MAI aceste finanţări apar la Titlul VIII sub
denumirea de "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile postaderare" şi presupune în
total suma de 602,995 mii lei.

9. EVALUAREA CAMPANIEI

Această campanie a avut un impact semnificativ asupra publicului contribuid pentru DGA la
întărirea imaginii instituţiei şi la creşterea numărului de adresări şi solicitări din partea publicului, adică
cu ajutorul acestei campanii s-a reuşit crearea unei mai bune cooperari cu publicul. Oamenii au înţeles
seriozitatea intenţiilor instituţie şi au dat dovada de încredere faţă de acţiunile promovate prin
campanie. Pentru a concretiza rezultatele obţinute de DGA cu ajutorul campaniei respective vom
prezenta mai jos câteva date şi informaţii înregistrate de DGA la finalul anului 2009:
⇒ au fost primite 2.215 petiţii, iar aspectele sesizate au dus la iniţierea a 123 de dosare penale sau la
completarea datelor cuprinse în cadrul acestora (+19,4% faţă de anul 2008);
⇒ din totalul petiţiilor primite, peste 60% au fost înaintate altor instituţii competente, iar 25,6% au fost
clasate conform cadrului legal;
⇒ la recomandarea experţilor spanioli, începând cu data de 15.01.2009, a fost pus la dispoziţia
cetăţenilor, atât la nivel central, cât şi la nivel teritorial, Registrul de Petiţii şi Sugestii. Prin
constituirea acestui registru s-a realizat şi una dintre măsurile prevăzute în sarcina M.A.I. în H.G.
nr. 609/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie privind sectoarele vulnerabile şi
administraţia publică locală pe perioada 2008-2010;
⇒ au fost primite în audienţă 281 persoane şi au fost consiliate 921 persoane în afara programului de
audienţe;
⇒ s-au primit 4.258 apeluri TelVerde, care s-au constituit în informaţii de interes operativ ce au
condus la iniţierea a 16 dosare penale sau la completarea datelor deţinute deja în acestea;
⇒ de asemenea, aspectele sesizate într-un număr de 88 apeluri TelVerde au fost transmise altor
instituţii competente;
⇒ au fost derulate demersurile necesare pentru realizarea extinderii sistemului telefonic gratuit (Call–
center), specializat pe recepţionarea şi soluţionarea/ redirecţionarea apelurilor privind faptele de
corupţie din întregul sector public (măsură prevăzută în Strategia Naţională Anticorupţie), ce
urmează a deveni operaţional.
În ce priveşte relaţia cu presa a fost şi aici propus un obeictiv, care a fost atins şi care a dat
rezultate.
Pe această linie de activitate, s-a urmărit în principal îmbunătăţirea imaginii instituţiei prin
mediatizarea cazurilor instrumentate şi popularizarea competenţelor acesteia.
Au fost realizate 422 comunicate de presă şi au fost organizate 12 conferinţe de presă (5 pe plan
central şi 7 pe plan local). Conferinţele de presă organizate la nivel central au fost prilejuite de
prezentarea bilanţului de activitate al D.G.A. pentru anul 2008, iar celelalte de lansarea sau închiderea
oficială a unor proiecte finanţate din fonduri europene. Jurnaliştii au reflectat activitatea unităţii în
2.356 articole în presa scrisă, centrală şi locală. Dintre acestea, 1.052 de articole au avut un caracter
pozitiv, 60 au fost negative, restul de 1.244 având caracter neutru. În aceeaşi perioadă, în presa audio-
vizuală au fost monitorizate 1.202 de apariţii cu referire la activitatea lucrătorilor D.G.A.; 707 de
referiri au avut tentă pozitivă, 27 au avut caracter negativ, iar 468 au fost neutre. De asemenea, s-a
răspuns la 66 solicitări formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public şi au fost sprijiniţi jurnaliştii în procesul de documentare cu privire la competenţele şi
rezultatele Direcţiei Generale Anticorupţie.