Sunteți pe pagina 1din 8

Seminar 1 Indicatorii macroeconomici (teorie + aplicații rezolvate)

I. PIB=PGB-CI și PIN = PIB- A, unde

PGB –valoarea totală a bunurilor și serviciilor produse în perioada de calcul

CI - consumul intermediar cuprinde bunurile și serviciile produse în decursul unei perioade și


utilizate pentru a produce alte bunuri și servicii

A- amortizarea sau CCF( consum de capiral fix) sau investiția de înlocuire

PIB se calculează prin trei metode:

 Metoda producției: PIB=VAB + IP + TV – SP

VAB- valoarea adăugată brută (valoarea nou-creată în producție)

IP – impozitele pe produse (TVA)

TV – taxe vamale, reprezentând prelevări asupra importurilor

SP – subvenții pe produs și pentru import

 Metoda veniturilor: PIB = R + EBE + AIP – ASP

R – remunerarea salariaților

EBE – excedentul brut de exploatare, cuprinde veniturile din proprietate și veniturile din activitatea
de întreprinzător

AIP – alte impozite legate de producție și import

ASP – alte subvenții de exploatare și import

 PIB= CF + FBCF + VS +EN= C+G+Ib+VS+EX-IM


CF – consumul final = consum personal (C)+consum guvernamental (G)

FBCF – formarea brută a capitalului fix (investiția brută)- Ib

VS – variația stocurilor

EN – exportul net = Export- Import

 II. PNB=PIB + Sn – Ss(SVS), unde SVS- soldul veniturilor


factorilor de producție cu străinătatea

Sn – producția finală brută a agenților naționali ce își


desfășoară activitatea în străinătate
Ss – producția finală brută a agenților străini ce își desfășoară
activitatea în interiorul țării

+ sau -SVS - soldul veniturilor factorilor de producție cu


străinătatea

 PNN = PNB - A (CCF)

 III. VN – suma veniturilor obținute de unitățile economice sau


de factorii de producție naționali prin activitățile pe care le
realizează după achitarea impozitelor și taxelor indirecte.
Veniturile: salariul, profit, dobândă, rentă și alte venituri.

 VN =Σveniturilor factorilor de producție

 VN = PNNpf = PNNpp – Impozite indirecte + Subvenții=PNN-


Ti+Subvenții
 PIBpf=PIB-Ti+subvenții

 PNBpf=PNB-Ti+subvenții

Orice indicator la prețul factorilor este determinat din indicatorul la prețul pieței minus
impozite indirecte plus subvenții:

Xpf=Xpp-Impozite indirecte (Ti) + Subvenții

VP (venit personal) – sumele ce revin menajelor ca urmare a implicării lor în activitatea


economică și pentru care acestea plătesc taxe și impozite.

Ceea ce rămâne din venitul personal după plata impozitelor plus transferurile care au loc în
favoarea menajelor constituie venitul disponibil (VD)

 IV: VD = VN - VND + TRB –TV=Vp-Tv

 Vp=VN-VND+ TRB

 VD=Vp-Tv

 Vp=VN-VND+TRB
 Taxe- directe Td sau Tv

 Taxe indirecte Ti (taxe vamale, accize, TVA etc.)

 Taxe=Tv+Ti
TRB – transferurile de la bugetul de stat=TBS

VND – venituri nedistribuite

TV – taxe și impozite (taxe pe venit, taxe directe)

VN – venitul național sau agregat

V. VD=C+E, VD=C+S, VD=C+I


 Alte formule: în manual VN este notat cu Y, noi vom nota

 Y - venitul național de echilibru, pentru a face diferența cu VN sau VD=Yd

Y=C+G+I (într-o economie închisă)

Y=C+G+I+EX- IM (într-o economie deschisă)

 Deflatorul PIB= PIB nominal/PIB real=


 Px1Qx1+ Py1Qy1+...+ Pn1Qn1/ Px0Qx1+ Py0Qy1+...+
Pn0Qn1
Deflatorul oferă cea mai bună măsurare a ratei inflației și nu trebuie confundat cu indicele
prețurilor bunurilor de consum

 Termeni nominali, adică în prețuri curente. De exemplu: PIB-ul în prețuri curente se


numește PIB nominal

 Termeni reali, adică în prețuri constante. De exemplu: PIB-ul în prețuri constante se


numește PIB real

 PIB –ul real elimină efectul perturbator al modificării prețurilor, orice indicator real se
determină raportând indicatorul nominal la modificarea prețurilor:

 Xr=Xn/IGP, unde IGP - indicele general al prețurilor (IPC)

 PIBr=PIBn/IGP , IGP=PIBn/PIBr
 CA și OA

 Cererea agregată (CA) – exprimă ansamblul bunurilor și serviciilor pe care consumatorii,


firmele, guvernul și străinătatea doresc și pot să le achiziționeze în funcție de prețul mediu
din economie. CA se va modifica în funcție de factorii determinanți ai acesteia: consumul,
investițiile, cheltuielile publice și exportul net.

 CA = PIB + EXPORT

Oferta agregată (OA)- exprimă producția totală de bunuri și servicii pe care firmele doresc
și pot să o realizeze în funcție de nivelul mediu al prețurilor din economie.

 OA = PIB + IMPORT

Factorii care determină modificarea OA pe termen scurt: modificarea pț.f.p.; modific. Ri


(rata inflației) anticipate; modific.Wf.p (productivitatea factorilor de producție);
informațiile și neotehnologiile; modificara legislației și a fiscalității; șocurile externe,etc.

 În fluxul circular al venitului apar retrageri și injecții care se însoțesc și se condiționează


reciproc

 Retragerile îmbracă trei forme:

- economiile (S);

- taxele (T) care includ t.directe și indirecte plătite de titularii de venit


administrațiilor;

- importurile (IM) populației și ale firmelelor pentru achiziționarea materiilor prime


din exterior

R= S+T+IM
 Injecțiile (J) cuprind:

- investiții (I) făcute de firme pentru creșterea stoc.de cap

- cheltuielile publice (G)-achiziții guvernamentale de bunuri și servicii

- exporturile (EX)
J= I+G+EX

S+T+IM= I+G+EX, rezultă(S-I)+(T-G)=EX-IM


Export – Import = Export net

G-T = deficit bugetar;

T-G = excedent bugetar


Aplicații rezolvate:

1. Presupunem că avem două bunuri, a căror evoluție (prețuri, cantitate) este


prezentată în tabelul de mai jos:

An Qx Qy Px Py
2016 100 50 1 4
2017 150 100 2 6
2018 200 150 3 8

a. Calculați PIB nominal în fiecare an :


2016: PIB nominal = Qx2016 * Px2016 + Qy2016*Py2016 = 100*1 + 50*4 = 300
2017: PIB nominal = Qx2017* Px2017 + Qy2017*Py2017= 150*2 + 100*6 = 900
2018: PIB nominal = Qx2018*Px2018 + Qy2018*Py2018= 200*3 + 150*8 = 1800

b. Calculați PIB real în fiecare an, considerând anul 2016 an de bază:

2016: PIB real = PIBnominal=300


2017: PIB real= Qx2017*Px2016+Qy2017*Py2016=150*1+100*4=550
2018: PIB real= Qx2018*Px2016+Qy2018*Py2016=200*1+150*4=800

c. Calculați deflatorul PIB (Indicele General al Prețurilor - IGP) în fiecare an

2016: Deflatorul PIB (IGP)= PIBnominal2016/PIBreal2016 =(300/300)=1


2017: Deflatorul PIB 2017= PIBnominal2017/PIBreal2017=(900/550)=1,63
2018: Deflatorul PIB2018= PIBnominal2018/PIBreal2018=(1800/800)=2,25

2. Se cunosc următoarele date referitoare la o economie naţională închisă:


consumul personal, C = 150 + 0,8Y d (Yd este venitul disponibil), investiţiile I =
100 mld. u.m., consumul public G = 150 mld. u.m. Dacă taxele sunt T v = 120
mld. u.m. iar transferurile TRB = 30 mld. u.m. atunci venitul naţional de
echilibru(Y) este:

Y=C+G+I= 150+0,8Yd+150+100= 400+0,8Yd

Y=400+0,8(y-90)= 400+0,8Y-72

Y-0,8Y=328, Yd=Y-VND+TRB- Tv= Y+30-120= y-90

0,2Y=328

Y=328/0,2=3280/2=1650 mld.
Yd=Y-VND+TRB- Tv= Y+30-120= y-90=1650-90=1560 mld.u.m.

3. Se dau următoarele date: C=3000 mld. lei; G=1000 mld.lei; Ib=500 mld.lei
A=200 mld lei; Ti=100 mld. lei; Tv=500 mld. lei; SVS=-2000mld. lei

Să se calculeze:

1. PIB=C+G+Ib+VS+EX-IM= 3000+1000+500= 4500 mld. lei

2. PIN= PIB-A=4500-200= 4300 mld. lei

3. PNB=PIB-SVS=4500-2000=2500 mld. lei

4. PNN=PNB-A=2500-200= 2300 mld.lei

5. VN=PNNpf=PNN-Taxe indirecte + Subvenții= 2300-100=2200 mld. lei

6. VD=VN-VND+TRS-Tv= 2200-500=1700 mld.lei

Obs: Orice dată care nu mi se dă și nici nu pot să o deduc din datele problemei
o consider nulă!

4. Consumul populației a reprezentat 80% din produsul intern brut, consumul


guvernamental 6%, iar investițiile 22%. În aceste condiții, exportul net a fost
pozitiv și a reprezentat 8% din produsul intern brut?

PIB=C+G+Ib+VS+EXnet= 80%PIB+6%PIB+22%PIB+EXnet

PIB-80%PIB-6%PIB-22%PIB=EXnet

EXnet=-8%PIB

5. Cererea agregată din economie nu cuprinde importul. (A/F)

6. Oferta agregată din economie reprezintă suma dintre producție și export.


(A/F)
7. Reprezintă o soluție pentru depășirea decalajului recesionist, o creștere a
cererii agregate. (A/F)

8. Reprezintă o soluție pentru depășirea decalajului inflaționist, scăderea


ofertei agregate.

9. În condiții de echilibru macroeconomic, investițiile economice private sunt


egale cu excedentul bugetar.

10. În venitul disponibil al menajelor se regăsesc transferurile de la bugetul


statului.

11. Calculul produsului intern brut după metoda cheltuielilor nu ia în


considerare indemnizațiile de șomaj.

12. Retragerile din fluxul circular al venitului sunt date de investiții, cheltuieli
guvernamentale și exporturi.

13. PIB-ul nominal al unei țări a fost într-un an 100 mld. euro. Știind că în anul
următor acesta a înregistrat o creștere de 10%, iar deflatorul PIB a fost 115%,
calculați PIB-ul real din ultimul an.

14. Se dau următoarele date macroeconomice: consumul C = 100+0,8Y, investiţiile I


= 100 mld. lei. Să se determine venitul naţional de echilibru.

15. Una dintre afirmaţiile de mai jos este falsă: a) PIB nu


trebuie confundat cu totalul vânzărilor din economie; b)
valoarea adăugată este suma veniturilor factorilor de producţie;
c) PIB include atât consumul intermediar cât şi amortizarea
capitalului fix; d) formarea netă de capital fix nu include
variaţia stocurilor de producţie; e) PIB poate să fie mai mare
decât PNB.

16. PIB-ul nominal al unei ţări a fost într-un an de 200 miliarde


euro. În anul următor, PIB nominal a crescut cu 35% iar rata
inflaţiei a fost de 25%. Să se determine PIB în termeni reali
pentru ultimul an: a) 186 miliarde euro; b) 240 miliarde euro;
c) 216 miliarde euro; d) 270 miliarde euro; e) 248 miliarde
euro.

PIB0=200, PIB1=270, Ri=25%, IPC=125% Ri=IPC-100%

PIRr=PIBn/IPC=IPIBn/IPC=135%/125%=108%

PIRr=270/125%=216 mld euro

17. Care dintre următoarele categorii constituie un exemplu de


“injecţie” în fluxul circular al veniturilor în economie: a) taxele
şi impozitele; b) economiile; c) investiţiile; d) importurile; e)
deficitul bugetar.

S-ar putea să vă placă și