Sunteți pe pagina 1din 4
JUDETEAN BUZAU @-——" RE G5 a In atentia candidatilor care participa la Concursul national pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate — sesiunea 2020 Concursul national pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate — sesiunea 2020 consti in sustinerea unei probe scrise pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii. Candidatii nu trebuie s& mai sustind probe practice sau inspectie special’ la clasa. Inspectoratul Scolar Judetean Buziu organizeazA inserieri in perioada (18 iunie -29 iunie 2020) si proba serisi pentru concurs, in data de 15 iulie 2020, in dowd Centre: INSPECTORATUL $COLAR ‘CENTRE DE INSCRIERE/ CONCURS DISCIPLINE ARONDATE Central nr.1- Colegiul National Pedagogic | - Educatoare .Spiru Haret” Municipiul Buzau, strada Spiru | - invatatori Haret, nr.6, Buzau, cod postal 120242- Telefon: 0238 724 273 ii, George Emil Palade” Municipiu! Buzau, strada Spiru Haret, nr.8, Buzdu, cod postall20260- Telefon: 0238 713 517 Prezentim graficul de inregistrare a dosarelor de inscriere in vederea organizirii sustinerii probei scrise,din data de 15 iulie 2020: Joi, 18 iunie 2020 8.00-16.00 Viner, 19 iunie 2020 8.00-14.00 Luni, 22 iunie 2020 8.00-16.00 Marti, 23 iunie 2020 8.00-16.00 Miercuri, 24 iunie 2020 8.00-16.00 Joi, 25 iunie 2020 8.00-16.00 Vineri, 26 iunie 2020 8.00-14.00 Luni, 29 iunie 2020 8,00-16.00 in ambele centre de inscriere sunt asteptati: a). Candidatii care se inseriu prima dati la un concurs national/ absolventii promotiei 2020 care vor depune un dosar conform cererii Cerere-de-inseriere-la-coneursul- national_judefean-de-ocupare-a-posturil vacanterezervate-in-invat’iméntul-preuniversitar-sesiunea-2020.pdf b).Candidafii care au depus dosare de inscriere la concursul national in ultimii 3 ani: 2019; 2018; 2017. Aceasta categorie de candidaji pot depune dosare pentru inscrierea la concursul national, sesiunea 2020, astfel: - un nou dosar completat conform cererii tip sre-de-inscriere-la-coneursul- national_judetean-de-ocupare-a-posturilor-didacticecatedrelor-declarate-v: zervate-in- invatamAntul-preuniversitar-sesiunea-2020.pdf ~ un dosar numai cu urmatoarele documente, conform cererii CERERE-actualizare-dosare- in-ultimii-3-ani.doex unde solicit actualizarea (Avizul/adeverinta medical(&) din care sa rezulte ca sunt apt(@) pentru a preda in invatimant, in original, emis(a) de catre un medic; Cazier judiciar, in original; Certificatul/adeverinta de integritate comportamentala in original si copie; Documente de studii si grade didactice in completarea celor depuse in anii anteriori, daca este azul), ¢). Candidatii care se inscriu in vederea repartizarii pe baza notelor objinute la concursurile nationale din anii 2019, 2018, 2017 (minimum media 5.00 1a ultima participare), conform cererii Cerere-de-anagajare-cu-note-2019-2018-sau-2017.pdf, ). Candidatii care vor participa in vederea repartizirii pe baza notelor obfinute la concursurile nationale din ani 2016, 2015, 2014 (minimum media 7.00), conform cererii Cerere- tip_2020_NOTE_2014-2015-2016.pdf; La fiecare dosar in parte vor anexa : Fisa de inscriere pentru introducerea datelor / actualizarea datelor in sistemul informatie - 2020, care se va publica; ). Candidatii titulari si candidatii angajati pe perioada viabilitatii postului (Art. 93') vor anexa documentele de mai jos, Ia dosa ~Adeverin{d eliberati de unitatea de invajamant din care sA rezulte situafia postului incepand cu data de 01.09.2020,denumirea conform Centralizatorului a catedrei/postului didactic,structura pe ore $i discipline a catedrei complete,viabilitatea postului/catedrei (minim 4 ani),nivelul de invajamént;regimul de mediu (Rural/Urban); -Copie a deciziei de titularizare (actualizata, dupa caz)/ Copie a deciziei de repartizare pe post pentru candidatii angajati pe durata de viabilitate a postului (Art. 93'); Documentele necesare inscrierii la concursul national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invi{imantul preuniversitar ~ sesiunea 2020 sunt indosariate de citre candidat intr-un dosar de carton cu sini iar pe coperti se scrie NUMELE $I PRENUMELE, DISCIPLINA la care doreste si susfin concurs, numirul de telefon si adresa de email. Dosarul trebuie si cuprinda : 1) Opis, semnat si datat; 2) Cereri de inscriere la concurs conform modelelor tipizate, la finalul cArora sunt trecute toate documentele anaxate acestor 3) Fig de inscriere (model tipizat), care va fi postat& pe site-ul inspectoratului scolar judefean Buziu, in urma transmiterii acesteia de citre Ministerul Educatiei si Cercetiii; 4) Copii de pe actele de studi, foaia matricola si certificat profesional (ultimul pentru absolventii liceului pedagogic), certificat de absolvire si foaie matricola pentru pregatirea psihopedagogica efectuatd, doar pentru cei care nu au sustinut niciodati concursul de titularizare; 5) Absolventii 2020 vor depune in perioada 18 iunie - 29 iunie 2020 adeverinf in original, cliberat& de institutia de invitamént superior/postliceal/mediu, din care s& rezulte ca sunt studenti/elevi in ultimul an de studiu, profilul/specializarea pe care o finalizeaz, Pentru studenti, adeverinfi in original care si ateste faptul ci pe parcursul efectuirii studiilor au frecventat si au finalizat modulul pedagogic sau sunt in curs de finalizare a acestuia; Absolventii promofiei 2020, vor depune in perioada 1-9 iulie 2020, la inspectoratele scolare, adeverintele de absolvire ale programelor de pregatire psihopedagogica oferite de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic si se vor corecta datele de inscriere inregistrate in sistemul informatic la solicitarea candidatilor; 6) Copii de pe certificatele de obtinere a gradelor didactice; 7) Copii de pe certificatele de nastere si casitorie (pentru solicitantii care si-au schimbat numele); 8) Copie de pe actul de titularizare in invafimantul preuniversitar (daca este cazul); 9) Copie a acordului MEC, deciziei 1SJ sau a intreprinderii de intrerupere a a cazul); 10) Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu domicitiul; 11) Adeverinta din care si rezulte vechimea efectiva in invajamant (daca este cazul), in original; 12) Copia filei corespunzatoare din registrul general de evidenta a salariatilor sau copie de pe carnetul de munca dac& a mai fost angajat(a) anterior anului 2012 si ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(a) (daca este cazul); 13) Copii ale avizelor si a atestatelor necesare ocuparii postului didactic/catedrei, inclusiv avizul unitiii de invatamant particular (daca este cazul); 14) Avizul/adeverinta medical(@) din care si rezulte cA sunt api(&) pentru a preda in invafimant, in original eliberata de medic; 15) Adeveringi/adeverinfe din care si rezulte c4 nu am fost sanctionat(A) disciplinar in ultimii 2 ani scolariincheiafi si nici pe parcursul anului scolar in curs cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca; 16) Declaratie pe proprie rispundere c nu desfasoari activitati incompatibile cu demnitatea functici didactice, c& nu a fost indepartat din invatimant pentru motive disciplinare sau printr-o hotirére judecdtoreasc& definitivi de condamnare penal yi nu mi s-a interzis dreptul de a fi fneadrat intr-o functie didactica print-o hotirare judec&toreasci definitiva de condamnare penala 17) Cazier judiciar, in original, din care reiese faptul cX nu am antecedente penale; 18) Certificatul/adeverinja de integritate comportamentala; 19)Numai pentru titulari/angajati pe perioada viabilitatii postului: adeverinfé eliberati de unitatea de invajimént din care si rezulte situafia postului (structura pe ore si discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de invafamant si regimul de mediu). *** Certificatul/adeverina de integritate comportamentali previzut de Legea nr. 118/2019, in original, se depun obligatoriu la unitatea de invatimant, la data prezentirii pentru incheierea contractului individual de muncd, in situatia in care acestea nu sunt anexate la cerere in perioada de inscriere la aceasti etapa. *** Candidatii, absolventi ai seriilor anterioare, care sunt in ultimul an de studiu pentru obtinerea unor noi specializiri sau care sunt in curs de finalizare a unor stagii pentru obtinerea unor atestate/avize/certificate, sunt tratati ca absolventi 2020”. in conformitate cu prevederile art. 65 (4) din Metodologie,, Nu au dreptul si participe la concurs persoanele care se afl intr-una dintre urmatoarele situa(ii: a) nu prezinti un document medical din care s& reias& faptul c& nu exist’ incompatil ordin medical cu functia didactica; b) au fost inkiturate din invatimant printr-o hotirare judecdtoreasca definitiva de condamnare penala ©) li s-a interzis dreptul de a fi incadrate intr-o functie didactic’ printr-o hot&rare judecdtoreasca definitiva de condamnare penal sau care au antecedente penale; 4d) au fost sanctionate, pe parcursul anului scolar curent sau in ultimi incheiati, cu desfacerea disciplinar& a contractului individual de munc’.” (daca este Itai de 2 (doi) ani scolari *** Programele valabile pentru concursul national de ocupare a posturilor didactice se pot descirca. de pe pagina dedicati. a Ministerului Educajiei si Cercetirii hitps:/edu.ro/mobilitate-personal-didactie ***Modele de subiecte hiip://subiecte-edu.ro/2020Aitularizar..esubiecte! Deserierea modalititii de inregistrare a dosarelor de inseriere cu respectarea procedurii ‘operationale privind accesul si activitatea in centrele de inscriere: vor lasi/ depune dosarul complet secretarilor comisiei (desemnati prin rotatie /zile) din centrul respectiv. Acestia sunt pozitionati in holul unititii de invatimant, unde candidatii intra prin curte, pastrand distantarea social’, cu mased si minusi de protectie, respeetiind normele de igiend specifics. Unitatea de invigimant- Centrul de inscriere asigura triajul epidemiologic constind in controlul temperaturii Ia punctele de intrare in curte si/ hol, accesul in incinte fiind interzis pentru persoanele care au o temperatura corporal ce depiseste 37,3 grade Celsius. Accesul in holul institutiei, este organizat, prin marcaje, astfel incAt si existe o suprafati minima de 4 mp pentru fiecare persoana si o distanti minima de 2 metri intre oricare doui persoane apropiate. Iesirea candidatilor se efectueazi pe alti usi stabiliti de fiecare centru de inseriere. Se interzice accesul candidatilor in alte spatii decit cele stabi fiiri acordul angajatilor de serviciu.Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la evacuarea din perimetrul institutiei a persoanei respective si luarea misurilor legale ce se impun. 2. Dosarele depuse primese numar de inregistrare pe cererea de inseriere la concurs. 3. Dup inregistrare, acestea sunt verificate de citre alfi membri ai comisiei care impreund cu informaticienii vor introduce in aplicatie toate informatiile din cereri (in sali nu este permisd intrarea candidatilor). 4. Numai daci sunt constatate erori in cerere/ documente lipsi, eandidatul este sunat /i se transmite un e-mail in care fi sunt preci rile si termenul pind la care poate remedia problema. 5. Eventualele adiugiri de documente/ corectii se depun in acelasi mod prin secretariatul comisiei. 6. Membrii comisiei judetene de organizare si desftigurare a concursului si consilierul juridic al inspectoratului scolar au obligatia de a verifica legalitatea documentelor anexate la cererile-tip de inseriere Ia concurs. Presedinte, Inspector Scolar general Adjunct, Prof. dr. Daniela PALCAU Halex Inspectori Scolari pentru Managementul Resurselor Umane, Prof. Margareta Peneoayu / prof. George Voinea

S-ar putea să vă placă și