Sunteți pe pagina 1din 8

Moarte Lumii Noastre

Feeds: Articole Comentarii

Se apropie vremuri foarte tulburi de noi…

10 ianuarie 2012 de deveghepatriei


Sa ne aducem aminte de aceasta proorocire

Cea de-a treia perioadă �i faptele de pe urmă ale lui Antihrist vor începe
prin luarea în propriile sale mâini a întregii puteri mondiale. O stare de
devastare covâr�itoare a neamurilor pământului, din pricina unui mare
război mondial, îl va ajuta în mare măsură la împlinirea acestui
lucru. Cei mai mul�i vor vedea guvernarea mondială sub Antihrist drept
singura cale cu putin�ă pentru a ocoli noi războaie �i pentru a aduce omenirii o
epocă pa�nică �i în�oritoare.

Cuvântul lui Dumnezeu zugrăve�te în chipul următor venirea lui Antihrist la


puterea lumii: pe fa�a pământului, zdruncinată �i pustiită de război, „se vor
ridica zece regi” (Daniil 7, 24).�apte dintre ei vor � de un cuget cu
Antihrist �i îi vor supune lui toată puterea �i autoritatea. Ceilal�i trei
cârmuitori vor încerca să-�i păstreze independen�a, însă Antihrist îi va
înfrânge prin puterea armelor (Daniil 7, 8, 20, 24).
După biruin�a lui Antihrist asupra celor trei regi, înlăturând singura piedică
din calea către stăpânirea deplină, cartea Apocalipsei îl zugrăve�te sub chipul
unei �are ro�ii având „zece coarne” (adică cele zece regate supuse lui) „�i
�apte capete” (adică, cei �apte cârmuitori care s-au supus lui de bună voie �i
ac�ionează în calitate de reprezentan�i plenipoten�iari ai lui în stăpânirile în
care se a�ă)
In ce prive�te puterea mondială a lui Antihrist, cartea Apocalipsei spune că
„s-a dat ei [�arei-Antihrist] stăpânire peste toată semin�ia �i poporul �i limba
�i neamul” (13, 7). De�i îndeletnicirile �i mijloacele omene�ti obi�nuite vor
avea însemnătate, ele nu vor stăvili izvorul de căpătâi al izbânzii lui
Antihrist. „�i stăpânirea lui va cre�te în putere – dar nu prin puterea lui
însu�i” (Daniil 8, 24). Antihrist î�i va primi stăpânirea �i puterea de la Satana:
„i-a dat ei balaurul puterea sa �i scaunul său �i stăpânire mare“ (Apocalipsa 13,
2). Numai prin această necurmată împreună-lucrare satanică se vor putea
explica neobi�nuitul succes al lui Antihrist în a acapara atât de iute stăpânirea
asupra întregii lumi, �i puterea lui nemaiîntâlnită, căreia nici o sfor�are
omenească nu va � în stare să-i stea împotrivă ori să-i pună stavilă.
„Antihrist - spune Beliaev – va lucra cu putere �i minuni de la Satana, iar această
putere va � foarte mare… va avea o mul�ime de ajutători puternici… cu mijloace de
comunicare rapide �i metode de coordonare, va � cu putin�ă să înfăptuiască o
revolu�ie în toată lumea în acela�i timp“.
Recunoa�terea ob�tească a lui Antihrist drept conducător al lumii întregi
se va petrece în aceea�i vreme cu recunoa�terea generală a lui drept
singurul lider spiritual al tuturor religiilor. Vladimir Soloviov, în ultima sa
lucrare intitulată Povestire despre Antihrist - trei dialoguri, a exprimat părerea că
Antihrist, după ce va lua stăpânirea deplină, va aduna un soi de sinod
ecumenic cu reprezentan�i din toate religiile. La acest sinod (din
Ierusalim), Antihrist se va oferi să-i unească pe to�i într-o singură ob�te,
sub călăuzirea unui singur îndrumător spiritual. El î�i va îndrepta
îndeosebi aten�ia spre cre�tinii din toate confesiunile, făgăduindu-le tot felul de
ocrotiri �i înlesniri în schimbul recunoa�terii cârmuirii sale.: „El se va trâmbi�a
pe sine a�a cum au făcut �i înaintemergătorii lui, care mai înainte vreme îl
închipuiau; se va numi pe sine propovăduitorul �i cel care a statornicit iară�i
învă�ătura �i cuno�tin�a cea adevărată a lui Dumnezeu. Cei care nu în�eleg
cre�tinismul, vor vedea în el un reprezentant, un sus�inător al adevăratei religii �i i
se vor alătura, făcându-i-se părta�i. El va grăi cu glas mare despre sine, numindu-se
a � Mesia cel făgăduit, iar �ii în�elepciunii lume�ti �i ai cugetării trupe�ti îi vor
închina osanale. Văzând capacită�ile lui cople�itoare, slava, puterea, însu�irile
geniale �i dezvoltarea cât se poate de cuprinzătoare după stihiile lumii, ei îl
vor proclama dumnezeu �i se vor face părta�i �i ajutoare ale lui“.

Intre altele, este de foarte mare însemnătate să pomenim că to�i S�n�ii Părin�i
socotesc că pricina de căpătâi a grabnicei înrobiri a omenirii de către
Antihrist este lipsa de în�elegere duhovnicească precum �i ob�teasca �i
deplina prăvălire în îndeletniciri lume�ti. De vreme ce în�elegerea
duhovnicească se poate dobândi �i poate spori numai în condi�iile adevăratei
vie�i duhovnice�ti, trăite de cre�tinii cu adevărat ortodoc�i (a�adar fără a-i
cuprinde aici pe cei care sunt ortodoc�i doar cu numele), numai acei pu�ini
dintre ei, care vor rămâne cu adevărat cre�tini ortodoc�i până în sfâr�it,
ducând o via�ă duhovnicească în acord cu propovăduirea S�ntei Biserici,
vor avea în vremea aceea plinătatea mijloacelor de apărare �i vor putea
să deslu�ească toate cursele �i vicleniile lui Antihrist.
Cu neînchipuită dibăcie, acest în�elător va înlocui închinarea către
Dumnezeu-omul Iisus Hristos prin închinarea către sine, omul-dumnezeu
Antihrist. In Sfânta Scriptură el este înfă�i�at drept cel care „se înal�ă mai
presus de tot ce se nume�te Dumnezeu, sau se cinste�te cu închinare” (cf. 2
Tesaloniceni 2, 3-4)[17], ca grăind „seme�ii �i hule”, precum �i ca unul care îl
blasfemiază pe Dumnezeu �i „cortul Lui, �i pe cei ce sălă�luiesc în
Cer” (Apocalipsa 13,5-6).
Potrivit proorociei Sfântului Apostol Pavel, Antihrist va �edea „în templul lui
Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu” (2 Tesaloniceni 2, 4).
Fără îndoială că „Antihrist nu va putea să �adă în templu neîncetat. El o va
face numai cu osebite prilejuri, sărbătore�ti �i însemnate; de pildă, la
proclamarea lui ca ocârmuitor al lumii �i dumnezeu al tuturor. Totu�i, acest
semn va � plinit deja �i numai prin faptul că va �edea în templu chiar �i o
singură dată. Mai mult decât atat, va poruncisă se a�eze chipul lui în toate
templele cre�tine �i necre�tine, �i to�i oamenii să i se închine precum i s-ar
închina chipului lui Dumnezeu. In cele din urmă, în biserici se va începe
slujirea lui Antihrist ca dumnezeu“.
Sfântul Ioan Teologul spune că Antihrist va face semne mari „încât �i foc să
facă să se pogoare din cer pe pământ înaintea oamenilor” (Apocalipsa 13,
13). Sfântul Ignatie Briancinainov spune: „Acest semn este arătat de Scriptură ca
�ind cea mai mare dintre minu nile lui Antihrist – iar locul acestui semn va � în
văzduh. Va � o priveli�te uimitoare �i înfrico�ătoare care va lucra in
precădere asupra sim�ului văzului, vrăjindu-l �i aruncându-l în
în�elare“. Minunile lui Antihrist, lucrate prin puterea Satanei, vor
produce o înrâurire irezistibilă asupra privitorilor. „Oamenii nu vor pricepe
faptul că minunile lui nu au nici un �el bun, ra�ional, că sunt pline de uluire
mincinoasă, fără de noimă, reprezenta�ii teatrale pline de toată viclenia,
pricinuitoare de consternare spre a aduce mintea în nedumerire �i uitare de sine, ca
să amăgească, să în�ele �i să farmece lumea prin încântarea pricinuită de ni�te
înfă�i�ări colosale, însă cu totul de�arte” 
După ce vor � văzut aceste „minuni”, oamenii, din pricina orbirii lor
(duhovnice�ti) �i a biruin�ei cugetării lor trupe�ti, vor recunoa�te fără
întârziere aceste demonstra�ii de putere satanică drept cele mai mari �i
vădite manifestări ale puterii lui Dumnezeu �i, cuprin�i de extaz, îl vor
primi pe Antihrist ca pe un dumnezeu. „Antihrist va înfrico�a cu minunile sale
înspăimântătoare �i uluitoare. Prin ele, va satisface curiozitatea nechibzuită �i
ignoran�a crasă, va satisface supersti�ia �i va aduce în nedumerire cuno�tin�a
omenească. To�i oamenii ce sunt călăuzi�i de lumina �rii lor căzute �i astfel
înstrăina�i de călăuzirea luminii lui Dumnezeu, vor � ademeni�i spre
supunere de către amăgitorul (cf. Apocalipsa 13, 8)”
Despre puterea lui Satana asupra împără�iilor lumii dă mărturie în mai multe
rânduri cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Insu�i îl nume�te pe
diavol „stăpânitorul acestei lumi”[22]. Sfântul Ioan Teologul scrie în cartea
Apocalipsei că Satana îi dă slugii sale „puterea sa �i scaunul său �i stăpânire
mare” (Apocalipsa 13, 2).
Puterea Satanei este sporită �i întărită de în�elare, amăgire �i
silnicie. Domnul Iisus Hristos a ajuns să-�i adeverească puterea printr-o
săvâr�ire liber consim�ită si prin supunere �ască fa�ă de Dumnezeu-Tatăl. Ceea
ce Hristos a respins – în vremea ispitirii din pustie, Antihrist va primi �i
va împlini în măsură deplină. Acest viclean î�i va căpăta toată puterea de la
Satana, în schimbul supunerii desăvâr�ite fa�ă de el. El îi va răsplăti pe al�ii cu
aceea�i putere diavolească, potrivit măsurii supunerii lor �i a slujirii voirii
Satanei.
Postat in Ortodoxie | 19 comentarii

19 Răspunsuri

Lorena pe 4 martie 2012 at 14:04 | Răspunde


Extraordinar acest material!!!!Doamne ajuta!:)

cristytepes pe 24 aprilie 2012 at 15:27 | Răspunde


Reblogged this on cristytepes 2012: Rătăcirea în EGO sau Regăsirea
în SINE ?.
dyaclaw pe 16 mai 2012 at 11:10 | Răspunde
Referitor la profetii despre Romania, unde se spune ca se va ridica
unul de-al nostru, iar poporul roman il va

dyaclaw pe 16 mai 2012 at 11:15 | Răspunde


recunoaste, nu cumva e vorba de Dan Diaconescu?! S-a gandit
cineva la asta si mai ales ca el poate este alesul?

deveghepatriei pe 16 mai 2012 at 11:17 | Răspunde


Dan Diaconescu, cel care sta la masa cu masonii, Sorin Ovidiu
Balan, Lucian Iordanrescu, Nicole Formescu, cel care ii
promoveaza pe sectari, cel care a tampit intregul popor roman
cu OTV-ul?! Fereasca bunul Dumnezeu, ca el sa ajunga in fruntea tarii!

dyaclaw pe 16 mai 2012 at 11:24 | Răspunde


Nu spun ca sunt pro PP-DD. Scuze pt devierea de la subiect, dar eu
nu vad despre cine altcineva ar � prezis baba Vanga.

deveghepatriei pe 16 mai 2012 at 11:28 | Răspunde


Baba Vanga, era o batrana cu mintea ratacita, nu avea nicio
treaba cu ortodoxia sau darul proroocirii! Putem spune ca era
posedata, din cauza aceasta a reusit sa “profeteasca” unele
lucruri!

Cititi acest articol ca sa va lamuriti mai bine!

https://deveghepatriei.wordpress.com/2012/02/16/foarte-important-
de-citit-vedenie-din-rusia-marsul-distrugatorului-razboiul-luciferic-
impotriva-crestinilor/

michael caine pe 12 iulie 2012 at 19:40 | Răspunde


Oameni buni Dan Diaconescu este prototipul celui ce pozeaza in
salvator intr-o societate ca a noastra si o face atat de simplu
bazandu-se pe situatia reala din tara!Nu el e de condamnat ci cei
care i se inchina!Faptul ca are in jur si are invitati masoni este SINGURUL
lucru de valoare pe care il face si acesta in inconstienta caracteristica
disperatilor de a � bagati in seama si de a � respectati cu orice
pret!Urmariti ce efort se va depune in tara sa ii convingi pe oameni macar
sa se prezinte la vot !Tara e jalnica in ansamblul ei!Masonii o duc greu
intr-o astfel de societate,credeti-ma!Cand unul trage in dreapta ,altul in
stanga e greu sa de�nitivezi o piramida.Dar RABDAREA ce ii caracterizeaza
ii va indreptati la un moment dat sa dea LUMINA intregii societati!
Vasile pe 1 octombrie 2012 at 04:11 | Răspunde
D-l M ichael Caine are dreptate

Dan Diaconescu pe 2 decembrie 2013 at 23:03 | Răspunde


da r de chiorul de traian basescu de ce nu vorbiti care a vandut
tara strainilor , dar de victor ponta de ce nu vorbiti ca este din
psd p[artidul comunistilor si al securistiilor

ene mihai pe 23 octombrie 2012 at 19:24 | Răspunde


cert este ca toata lumea va trebui sa ajunga la un numitor comun.
economic, politic si religios

Antonetta pe 16 iulie 2013 at 17:14 | Răspunde


De ce este “cert” si “va trebui”? Eu nu doresc sa intram in acest
malaxor..

silentzios pe 26 decembrie 2012 at 10:36 | Răspunde


Antihrist nu va face minuni in adevaratul sens al cuvantului ci
numai vedenii si naluciri cu ajutorul cipului pe care il va avea
�ecare individ. Minunile nu se vor petrece aievea ci numai in
mintile ratacite ale celor manipulati. Muntii nu se vor muta si nici mortii
nu vor invia. Dumnezeu va trimite in acele vremuri doi s�nti omenirii, cei
care vor sparge inima de piatra a evreilor si care vor certa pe Antihrist in
vazul tuturor. Acestia doi vor face minuni adevarate cu putere multa de la
Tatal Ceresc. Dupa o vreme lasata de randuiala divina cei doi s�nti vor �
omorati si lasati in piete ca sa-i vada toti spre lauda lui Antihrist, dar
Dumnezeu ii va ridica la cer. Dupa cei 3 ani si jumatate de domnie
Antihrist va � omorat si �ecare va avea parte de judecata cea mare. Asa ne
spune si Biblia si ne aminteste si sfantul parinte Cleopa Ilie.

condur mihai pe 7 august 2013 at 08:57 | Răspunde


Fiti atent la politica. antiHrist va veni pe taram politic si va dori
prosternarea tuturor cultelor religioase ale lumii. de aceea exista
acest sincretism intre religii.
Banuiesc (nu imi fac un tel in a profeti ci doar iau in calcul toate
elementele) ca omenirea i se va inchina acestuia fara ca el s-o ceara in mod
explicit dar el va face tot ceea ce trebuie pt ca lumea sa creada ce el e
singurul care mai poate salva planeta. Apoi vor urma masuri foarte drastice
pt ca el va spune ca aceste actiuni sunt singurele care mai pot salva ceva.
de aceea acolitii lui vor face tot ce va ordona antihrist.doresc sa mai spun
ceva despre cipurile care vor � puse pe mana sau frunte. in lb engleza cuv.
cip se scrie chip!- deci in limba romana acest chip = fata, deci este fata
diavolului!
dana pe 13 ianuarie 2014 at 21:28 | Răspunde
Va � mare razboi in Orient (al III-LEA) UNDE SE VOR IMPLICA
TOATE TARILE LUMII…Nu va castiga nimeni caci satan va radade
de toti..Pentru liniste si pace se va alege un conducator cu un semn
la piciorul drept ..si va � bine…Va veni Ienoh si Ilie si vor provadui
invataturile Domnului,dar vor � nimiciti de Antihrist ca a fost demascat de
catre acestia…Vor � ucisi intr-o piata si toata lumea ii va vedeala
TV…Oamenii vor venii la ei si de la mii si sute de mi de km…Omenirea il
va alunga si-l va blestema pe antihrist pentru minciunile sale..
Card-Drac este buletinul lui satan….Toata lumea-l are.. Pentru o mai buna
”birocratie” si spre a usura paltile ratele ne vor pune cip..precul alimentele
si animalele..Banii vor � scosi…ei existand doar virtuali…ex.platile on
line..de pe calculator..
Sunt de acor ca TV SI calculatorul sunt ceea ce apartin zeului Baal ..,zeul
manipulari,spalarii mintii…incat sa uitam de cel de Sus…dar stiti cum se
spune ..CUI PE CUI SE SCOATE..Important e sa cautam ceea ce ne fac binr
su�etelor noastre….caci binele Domnului va invinge raul …..Domnul
Dumnezeului nostru sa �i cu noi toti ,cei care te cauta si te iubim…AMIN!
(ceea ce am scris mai sus nu-s povesti ,ci le-am citit dintr-o carticica tradusa
din greaca acum 20 de ani cand nu se stia de cod de bare si carduri…)Se
pare ca politicienii nostri ne baga la insemnat chiar mai devreme de cat ne
asteptam)Sa citim Acatistul Sfantului Duh….

stamate pe 29 ianuarie 2014 at 15:48 | Răspunde


Semne,uite semne : 7 farmaci pe parcursul unei statii de RATB, 4
amaneturi, 4 banci,o natiune bolmava, otravita si datoare.Alte
semne o natiune in care armata ,sanatatea , invatamantul sunt
ferfelita.

vasile pe 9 februarie 2014 at 17:06 | Răspunde


Oare asa se va sfarsi viata pe acest pamant ? Noi oamenii ne vom
lasa inselati?Oameni buni ,il iubim tare pe Iisus,ne vom lasa inselati
?

daniela pe 7 aprilie 2014 at 20:20 | Răspunde


baba vanga spunra ca in 2994 se va naste in Romania “cel promis
lumii” care va creste departe de tara, si care va veni pe cal de
�er(avion)si va aduce pacea lumii. Cum Iisus pentru noi crestinii s-a
nascut , oare cu cine credeti ca seamana ? Nu cumva cu cel care va
aduce”pacea”amagitoare si va domni 3 ani jumate?Si poate ca templul nu e
cel din Ierusalim ci faimoasa Catedrala a neamurilor ca tot e construita
dupa dimensiunile templului lui Solomon.
Cum conducerea bisericii noastre are masoni de frunte nu ne mira sa-l
primeasca cu turle si trambite.

S-a mai gandit cineva ca s-ar putea ca sa �e vorba de un extraterestru. Ia


luati in calcul ca in aceasta situatie masonii ar putea sa nr predice ideea ca
suntem experimente ale individului care ar � un fel de tata al nostru. Sa
vezi atunci cum s-ar crea usor o noua religie , pentru cei cu mintea slaba
care ar uita sa se intrebe “pe extraterestru cine l-a creat?”

Ati citit de reptilieni. Daca vedeti vechile scroeri, desene , credinte parca ,
parca nu ar irsi fum degeaba. Cum descoperirile �zicei, mai ales cele
provind structura atomului au avansat , putem vorbi de o percepere a
acestora ca si �inte cu chip uman ca doar realitatea e o iluzie.

Sa credem in Dumnezeu creatorul nostru si al intregului univers si in Fiul si


ei ne vor arata drumul. Nu avem de ce neteme .moartea nu existaci e o
mare trecere(depnde spre ce -dupa fapte si energia inmagazinata pe seama
comiterii lor)

daniela pe 7 aprilie 2014 at 20:21 | Răspunde


Am tastat gresit-am vrut sa spun ca in 2004

Comments RSS

Create a free website or blog at WordPress.com.

The MistyLook Theme.