Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele elevului: Data:

TEST DE EVALUARE INIŢALĂ


Clasa a IX-a

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

I. Ordonați cronologic faptele istorice: (5px3=15puncte)


a. Nicolae Ceaușescu devine primul președinte al republicii;
b. Dictatul de la Viena;
c. Sfârșitul domniei lui Carol I.

II.Citiţi, cu atenţie, următoarele surse istorice şi răspundeţi întrebărilor:


A. „Dorinţa cea mai mare, cea mai generală, aceea hrănită de toate generaţiile trecute, este unirea
Principatelor într-un singur stat, o unire care este firească, legiuită şi neapărată, pentru că în
Moldova şi în Valahia suntem acelaşi popor, omogen, identic, ca nici un altul, pentru că avem
acelaşi început, acelaşi nume, aceeaşi limbă, aceeaşi religie, aceeaşi istorie, aceeaşi civilizaţie,
aceleaşi instituţii, aceleaşi legi şi obiceiuri, aceleaşi temeri şi aceleaşi speranţe, acelaşi viitor de
asigurat şi în sfârşit aceeaţi misie de îndeplinit.”
( Mihail Kogălniceanu, Fragment dintr-o cuvântare, 1857)

B.”Unirea este îndeplinită, naţionalitatea română este întemeiată. Acest fapt măreţ, dorit de
generaţiile trecute s-a recunoscut de Înalta Poartă şi de Puterile Garante şi s-a înscris în datinile
naţiunilor.”
(Proclamaţia lui Alexandru Ioan Cuza adresată ţării la 23 decembrie 1861)

C.”Alegerea lui Cuza în Ţara Românească a creat un mare entuziasm aici. Se consideră că s-a
efectuat un mare pas spre Unirea care va fi înfăptuită, dacă nu i se vor opune măsuri puternice. În
jurnalele din Moldova s-a declarat clar că dacă Poarta va îndrăzni să refuze învestitura, românii îi
vor respinge autoritatea şi, de la primul până la ultimul, îşi vor apăra drepturile până la capăt.”
(Consulul britanic la Iaşi, februarie 1859)
1. Numiţi teritoriile româneşti la care se referă sursele A şi C. 4p
2. Menţionaţi secolul în care se defăşoară evenimentele la care fac referire sursele istorice. 4p
3. Transcrieţi din sursa A, informaţia care face referire la „dorinţa cea mai mare” a românilor. 4p
4. Selectaţi din sursa C două informaţii aflate în relaţia cauză- efect. 6p
5. Pornind de la sursa B, precizaţi care era statutul politico- juridic al Principatelor Române. 6p
6. Argumentaţi necesitatea unirii Principatelor, cu două informaţii selectate din sursele date. 6p

III. Elaboraţi, în aproximativ ½ pagină, o scurtă prezentare despre Realizarea României Mari, având
în vedere:
- precizarea secolului în care s-a înfăptuit România Mare 3p
- menţionarea a doi factori (intern şi extern) care au favorizat acest proces (2x3=6p)
- enumerarea provinciilor româneşti care, prin unire, au înfăptuit România Mare (3x2=6p)
- numirea a două personalităţi cu rol important în făurirea României Mari (2x2=4p)
- argumentarea importanței Marii Uniri, prin utilizarea unui fapt istoric relevant 6p

IV. Alcătuiți câte o propoziție referitoare la istorie cu fiecare din următorii termeni:
cenzură, reformă agrară, Constituție, comunism. (5x4=20puncte)
BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

 Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru test la 10.

I.câte 5 puncte pentru c,b,a:


(5px3=15 puncte)
II. Se acordă:
1. 4 puncte pentru numirea teritoriilor româneşti la care se referă sursele A şi C
2. 4 puncte pentru menţionarea secolului în care se defăşoară evenimentele la care fac referire
sursele istorice
3. 4 puncte pentru transcrierea informaţiei care face referire la „dorinţa cea mai mare” a
românilor
4. 6 puncte pentru selectarea a două informaţii aflate în relaţia cauză- efect.
5. 6 puncte pentru precizarea statutului politico- juridic al Principatelor Române
6. câte 3 puncte pentru selectarea a oricăror două argumente referitoare la necesitatea
30 puncte

III. Se acordă:
- 3 puncte pentru precizarea secolului în care s-a înfăptuit România Mare
- câte 3 puncte pentru menţionarea câte unui factor intern şi extern (2x3=6p)
- câte 2 puncte pentru enumerarea provinciilor româneşti (3x2=6p)
- câte 2 puncte pentru numirea oricăror două personalităţi româneşti (2x2=4p)
- 6p pt. argumentarea importanței Marii Uniri, prin utilizarea unui fapt istoric
relevant

25 puncte

IV Câte 5p pt. fiecare propoziție referitoare la istorie alcătuită flosind termenii din lista dată
(5px4=20p)

MATRICEA DE SPECIFICAŢII
Pentru realizarea testului de evaluare iniţială la clasa a IX-a, la disciplina Istorie, s-a folosit
următoarea matrice de specificaţii:
Conţinuturi/competenţe 1.1 1.2 2.2 2.5 5.3

România după Al Doilea Război x x


Mondial
Constituirea României Moderne x x x x x

Competenţele specifice:
1.1.Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale sau scrise
1.2.Evidenţierea relaţiei cauză-efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice.
2.2.Extragerea informaţiei esenţiale dintr-un mesaj.
2.5.Analiza critică a acţiunii personalităţilor şi grupurilor umane în diverse contexte.
5.3.Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric.