Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 25 IUNIE 2020, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Periam,
care îşi desfăşoară lucrările la sediul Primăriei Comunei Periam

În conformitate cu prevederile art. 123-126, art. 129, art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1-2, art. 134 alin.
3 lit. a, art. 137-139, art. 141 și art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările și completările ulterioare, participă la lucrările şedinţei ordinare domnul primar
DUMITRAŞ CORNEL, domnul BRAD DORIN-GHEORGHE, înlocuitor al secretarului general al
Comunei Periam (doamna Bronţ Daciana se află în concediul legal de odihnă), precum și următorii
consilieri locali ai Comunei Periam: ARNĂUTU ELENA-MARIANA, AVRAM IOAN-MIRCEA,
BUCȘE ADRIANA, CANTAUZ TODORICĂ, CĂPUŞAN IONEL, DUMITRAȘ VIOREL, HĂRDĂLĂU
ANIŞOARA, HOJDA DIANA-MIHAELA, HULBĂR FLORIN, RUS ADRIAN, STRUTINSCHI
RODICA, ȘTREANG NICOLAE-EUGEN-GHEORGHE, TAMAȘ CRISTIAN-MARIAN, USVAT
VIORICA și VLAD MARIA-ADRIANA.
Sunt prezenţi toți cei 15 consilieri locali.
Şedinţa a fost convocată de primarul Comunei Periam prin Dispoziţia nr. 79 din data de 18 iunie
2020, iar consilierii locali au fost convocaţi telefonic şi prin convocarea nr. 4719/19.06.2020, când le-a fost
adusă la cunoştinţă şi ordinea de zi.
Primarul Comunei Periam, domnul DUMITRAŞ CORNEL, propune următoarea

ORDINE DE Z I:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii suprafeței de 30 mp din domeniul public al


Comunei Periam către S.C. BILSAS S.R.L., în vederea amenajării și funcționării unei terase;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil, impozite și
taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisiile de specialitate nr. I, II, și III din
cadrul Consiliului Local Periam.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii suprafeţei de 30 mp din domeniul public al


Comunei Periam către S.C. DO PARY & GAME S.R.L., în vederea amenajării şi funcţionării unei
terase;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil, impozite și
taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisiile de specialitate nr. I, II, și III din
cadrul Consiliului Local Periam.

3. Informare și Raport privind activitatea asistenților personali, desfășurată în semestrul I al anului


2020. Adresa Inspectoratului Județean Timiș nr.4790/19.06.2020, înregistrată la Primăria Comunei
Periam sub nr.4725/22.06.2020.

Domnul consilier local Căpușan Ionel, preşedinte de şedinţă, supune la vot Ordinea de zi.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).

Domnul Brad Dorin-Gheorghe, înlocuitor al doamnei secretar general Bronţ Daciana, supune la
vot Procesul-verbal al şedinţei anterioare, respectiv al şedinţei ordinare a Consiliului Local Periam, care a
avut loc în data de 28.05.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).

I. Se trece la punctul 1 al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Hărdălău Anișoara, președintele comisiei I, dă citire materialelor: cererea
doamnei Strîmbu-Petcov Biliana, administrator şi asociat al S.C. BILSAS S.R.L., referatul de aprobare
prezentat de primarul Comunei Periam, raportul compartimentului de specialitate - inspector I principal,
Proiectul de hotărâre nr. 1/18.06.2020 privind aprobarea închirierii suprafeței de 30 mp din domeniul
1
public al Comunei Periam către S.C. BILSAS S.R.L., în vederea amenajării și funcționării unei terase și
avizul Comisiilor de specialitate nr. I, II și III.
Comisiile de specialitate nr. I, II și III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 1/18.06.2020.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 1/18.06.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).

II. Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Hărdălău Anișoara, președintele comisiei I, dă citire materialelor: cererea
domnișoarei Horga Oana-Antonia în calitate de administrator al S.C. DO PARY & GAME S.R.L., referatul
de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, raportul compartimentului de specialitate - inspector I
principal, Proiectul de hotărâre nr. 2/18.06.2020 privind aprobarea închirierii suprafeţei de 30 mp din
domeniul public al Comunei Periam către S.C. DO PARY & GAME S.R.L., în vederea amenajării şi
funcţionării unei terase și avizul Comisiilor de specialitate nr. I, II și III.
Comisiile de specialitate nr. I, II și III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 2/18.06.2020.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 2/18.06.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).

III. Se trece la punctul 3 al Ordinii de zi: Diverse


a) Informarea înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr. 4614/17.06.2020 și Raportul privind
activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I al anului 2020, înregistrat la Primăria
Comunei Periam sub nr. 4614/17.06.2020, acte întocmite de doamna Copil Paula-Gianina în calitate
de inspector I principal-asistent social în cadrul Primăriei Comunei Periam; consiliul local ia act de
conținutul documentelor, fără obiecțiuni.
b) Adresa Inspectoratului Județean Timiș nr.4790/19.06.2020, înregistrată la Primăria Comunei
Periam sub nr.4725/22.06.2020; consiliul local ia act de conținutul acesteia și propune redactarea
unui răspuns către Inspectoratului Județean Timiș prin care să se aducă la cunoștință faptul că,
Consiliul Local al Comunei Periam este de acord cu redeschiderea unității de învățământ
preșcolar, în perioada vacanței de vară.

În continuare, domnul consilier local Căpușan Ionel, preşedinte de ședință, invită domnii consilieri
să facă propuneri cu privire la nominalizarea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni, respectiv
lunile iulie, august și septembrie ale anului 2020.
Domnul consilier local Căpușan Ionel, propune ca doamna consilier local HĂRDĂLĂU
ANIŞOARA, să exercite funcția de președinte de ședință pentru următoarele 3 luni.
Nu se mai fac alte propuneri.
Se supune la vot propunerea domnului consilier local Căpușan Ionel.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).

Nemaifiind alte probleme de discutat, domnul consilier local Căpușan Ionel, preşedinte de şedinţă,
mulţumeşte tuturor celor prezenți pentru participare la şedinţă şi declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ


Consilier local, Secretar General al U.A.T.,
CĂPUȘAN IONEL BRONŢ DACIANA