Sunteți pe pagina 1din 3

REZUMAT PROIECT PRACTICA

In capitolul 1 am descris pe larg cu ce se ocupa compania la care lucrez, aceasta este


o societate pe actiuni, parte a grupului Electrica, listata la BVB. Compania se ocupa cu
modernizari de retele electrice si mentenanta.
Capitolul 2 vizeaza descrierea activitatii in cadrul Electrica SEM pe o perioada de 35
de zile. Coordonez o echipa de 6 persoane, sarcinile sunt distribuite prin rotatie astfel incat sa
ne putem inlocui cand este necesar.
Rolul contabilitatii in cadrul societatii este cuprins in cadrul capitolului 3
astfel ca:
 Contabilul comunică sensul informațiilor financiar-contabile catre persoane
fizice si organizatii pentru a ajuta la utilizarea acestor date într-un mod
eficient, pentru a face față problemelor cu care se poate confrunta compania.

 Înregistrarea datelor din documetele justificative (dupa utilizarea


raționamentului contabil in legatuta cu modul de reflectare a operațiunilor)
este partea mai ușoară a contabilității, în special când aceste informații sunt
introduse într-un sistem informatic avansat. Partea dificilă a contabilității o
reprezintă analiza, interpretarea, precum si comunicarea informațiilor pe
înțelesul fiecărui individ.

 Contabilitatea de gestiune : oferă informații pentru analizele efectuate de


factorii de decizie în interiorul organizației ce ajută la planificarea, organizarea
și controlul activității, toate acestea pentru continuitatea si dezvoltarea
afacerii.

 Contabilitatea financiară furnizează informații persoanelor, atât din interiorul


cât și in afara organizației, referitor la poziția financiară (bilanț), performanța
sau rezultatele (contul de profit si pierdere) si modificările poziției financiare a
întreprinderii și contribuie la formarea unei imagini asupra evoluției posibile a
relațiilor comerciale.

 Prin analiza si interpretarea informației se iau decizii în legatură cu activitățile


viitoare și se evaluează acțiunile anterioare.
 Informația contabilă produsă într-o întreprindere este utilizată de către
conducerea acesteia, investitorii actuali și potențiali, salariații, partenerii
comerciali, băncile, instituțiile statului.

Capitolul 4 este dedicat aprofundarii imobilizarilor corporale.


Activele imobilizate au fost detaliate în profunzime în IAS 16 și reprezintă tipurile de
active corporale deținute pe termen lung de către o entitate care le utilizează pentru
funcționarea afacerii. Activele corporale imobilizate, denumite conform OMFP 1802/2014,
active fixe tangibile, materiale, includ terenuri, clădiri, instalații tehnologice, mașini,
computere și alte tipuri similare de active care sunt definite prin lege, prin standardele
contabile și politicile companiei. Aceste active au de obicei o valoare ce depășește 2500 lei,
iar durata de viață utilă trebuie să depășească un an.
Recunoastere
IAS 16 ne prezintă condițiile conform căruia costul unei imobilizari este recunoscut
ca un activ doar dacă poate fi evaluat în mod credibil și beneficiile pe care imobilizarea se
pregătește să le aducă în viitor vor reveni întreprinderii. La aceste două condiții se adaugă
altele două specifice imobilizărilor corporale: obiectul să fie folosit în cadrul mai multor
perioade, iar scopul bunului să fie pentru producerea altor bunuri sau la prestarea unor
servicii, pentru închirierea persoanelor terțe sau pentru buna administrație a entității.
Politici contabile privind evaluarea iniţială
Conform principiului exemplificat în IAS 16.15, „un element al imobilizărilor
corporale care este recunoscut ca activ trebuie măsurat inițial la costul său”.
Conform IAS 16, costul de achiziție al imobilizării corporale este compus din preț de
achiziție , ajustat eventual cu reducerile comerciale acordate de vânzător, daca există, la care
se adaugă taxele și comisioanele vamale, cheltuieli accesorii precum: cheltuielile de
transport, cheltuieli de instalare cheltuieli de amenajare a locului în care va fi plasată
imobilizarea, onorarii. Pe lângă toate aceste costuri, la unele imobilizări trebuie inclus în
costul de achiziție și costul cu demontarea și dezafectarea amplasamentului, recunoscut în
contabilitate sub forma unui provizion ce va fi în permanență actualizat
După cum spune standardul IAS 16, cheltuielile ulterioare ce corespund unei
imobilizări corporale trebuie incluse în valoarea contabilă a activului doar dacă se
preconizează că firma va obține în viitorul apropiat beneficii economice mai mari decât
pragul de performanță estimat într-o primă fază.
Politici contabile privind evaluarea după recunoaștere (ulterioară)
IAS 16 propune doua tratamente contabile conform cărora evaluarea ulterioară se
poate realiza prin:

- Modelul de cost. Activele sunt înregistrate la cost minus amortizarea cumulată și


deprecierea. [IAS 16.30]
- Modelul de reevaluare. Activele sunt înregistrate la o valoare reevaluată, fiind
valoarea lor justă la data reevaluării minus amortizarea și deprecierea ulterioară, cu
condiția ca valoarea justă să poată fi evaluată în mod credibil. Reevaluările ar trebui
efectuate în mod regulat, astfel încât valoarea contabilă a unui activ să nu difere
semnificativ de valoarea sa justă la data bilanțului. [IAS 16.31].

Politici contabile de evaluare la ieşire privind imobilizările contabile

Ieșirea din gestiune a imobilizărilor corporale sunt înregistrate de regulă la valoarea


de intrare. Acestea au diferite motive pentru care sunt scoase din gestiune printre care se pot
regasi: donare, vânzare, casare, expiră durata de utilitate sau când se estimează că
imobilizarea nu va mai genera beneficii economice viitoare.
Prin vânzare se va înregistra prin eliminarea din evidența financiar-contabilă a
valorii contabile prin intermediul cheltuielilor cu amortizarea daca imobilizarea este complet
amortizată, iar daca este parțial amortizată se va recunoaște prin intermediul cheltuielilor cu
amortizarea și a cheltuielilor privind activele cedate
Amortizarea
Orice imobilizare corporală , mai puțin terenurile, suferă pierderi de valoare, atât
fizice, provocate de trecerea timpului și a folosirii continue în exploatare, cât și morale,
determinate de evoluția tehnologiei, care crează noi mașinării ce au performanțe mai mari la
costuri mai reduse.
Amortizarea este procesul de alocare într-o manieră rațională și sistematică a valorii
amortizabile de-a lungul timpului de viață utilă a imobilizării.
Deprecierea imobilizărilor corporale

Atunci când există suspiciunea că unei imobilizări corporale i-a scăzut valoarea
înseamnă că a suferit o depreciere de valoare, caz în care putem verifica prin compararea
valorii contabile cu valoarea sa recuperabilă, conform IAS 36 „Deprecierea activelor”.

Urmatorul capitol descrie organizarea contabilitatii imobilizarilor corporale in cadrul


Electrica SEM.
În funcţie de operaţiile care intervin în evidenţierea existenţei, mişcării şi deprecierii
mijloacelor fixe, de căile de intrare şi ieşire din patrimoniu, se întocmesc documente
specifice, care se pot grupa pe trei categorii, cum ar fi:
 documente privind intrarea în patrimoniu a mijloacelor fixe;
 documente ce consemnează deprecierea lor;
 documente privind ieşirea din gestiune.
Ultimul capitol are la baza cateva monografii contabile referitoare la diverse
operatiuni ce include imobilizari corporale.