Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea de învățământ : Școala nr. 11 ,,Iorgu Iordan ” Tecuci


Profesor : Petrea Maria
Data: 10.06.2019
Clasa: a V a B
Disciplina : Biologie
Unitatea de învăţare: Caractere generale ale viețuitoarelor
Tema: Animale vertebrate-Recapitulare
Scopul lecţiei: Cunoaşterea caracterelor generale ale principalelor grupe de
vertebrate şi a adaptărilor acestora la mediul de viaţă.
Obiective fundamentale:
 Extragerea informaţiilor din texte, desene, scheme, ca surse pentru identificarea
caracteristicilor unor sisteme biologice, a unor procese şi fenomene (1.1)
 Realizarea dirijată a unor activităţi simple de investigare pe baza unor fişe de
lucru date (1.2)
 Organizarea informațiilor după un plan dat (2.1)
 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în comunicarea orală și
scrisă (2.2)
 Identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza modelelor (3.1)
 Utilizarea achizițiilor din domeniul biologiei în viața cotidiană (4.1)

Obiective operaţionale:
 Să identifice speciile de vertebrate studiate;
 Să recunoască grupa din care fac parte speciile identificate, pe baza analizei
caracterelor acestora;
 Să ilustreze diversitatea vertebratelor studiate prin evideţierea caracterelor de
deosebire pe care le prezintă;
 Să dovedească unitatea vertebratelor studiate prin evidenţierea asemănărilor pe
care le prezintă.
Tipul lecţiei: recapitulare, sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor –
varianta lecţie bazată pe schemă recapitulativă.

Demersul didactic:
a.Resurse procedurale:-observaţia;
-demonstraţia;
-conversaţia euristică;
-explicaţia.
b.Resurse materiale: -manualul;
-planșe;
-prezentare ppt;
-videoproiector;
-calculator.
c.Forma de activitate:- pe grupe.

Bibliografie:
- Ciurchea Maria, Ciolac-Russu Anca, Iordache I, Metodica predării
ştiinţelor biologice, Editura Didactică şi Pedagogică, 1982.
- Pop-Păcurar, Podar Dorina, Manual de biologie, clasa a V a, Editura Art,
București, 2017.
- Todor Virginia, Metodica predării biologiei la clasele V-VIII, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979.
DESFǍŞURAREA LECŢIEI

ETAPELE ACTIVITATEA ACTIVITATEA


LECŢIEI PROFESORULUI ELEVILOR
Organizarea -Pregăteşte materialul didactic. -Îşi pregătesc cărţile şi caietele
clasei -Notează în catalog elevii absenţi şi
verifică dacă sunt condiţii obtime
pentru desfăşurarea orei.
Captarea - Solicit elevilor sǎ urmǎreascǎ -Elevii observǎ cu atenţie
atenţiei. prezentarea unui filmuleţ cu grupele filmuleţul şi emit ipoteze în
de vertebrate. legǎtura cu ce vor studia.
Anunţarea -Anunţă şi scrie pe tablă tema lecţiei şi -Notează în caiete titlul lecţiei
temei şi prezintă obiectivele pe care elevii şi urmăresc obiectivele.
obiectivelor trebuie să le cunoască la terminarea
lecţiei.
Dirijarea -Împarte elevii în 5 grupe şi prin -Se grupează şi prin tragere la
învăţării tragere la sorţi repartizează fiecarei sorţi primesc o anumită grupă
grupe de elevi o grupă de vertebrate. de vertebrate
-Distribuie fiecărei planșe cu
reprezentanţi ai grupei pe care o
reprezintă (păstrăv, broasca râioasă,
şopârla verde, şarpele de casă, barza,
iepurele, vulpea, cimpanzeul) pentru
a-i ajuta în timpul concursului.
-Pe ecran se proiecteazǎ o prezentare
în ppt. care sǎ îi ajute pe elevi în
timpul concursului.
-Sub forma unui joc interactiv solicită -Se gândesc şi formulează
elevilor să adreseze întrebări celorlalte întrebări pe care le adresează
grupe pentru a desprinde colegilor din celelalte grupe.
reprezentanţii principalelor grupe de
vertebrate, adaptări ale acestora la
mediile de viaţă variate în care trăiesc
(aerian, terestru, acvatic), tipul de
respiraţie pe care îl prezintă,
locomoţia, hrănirea şi înmulţirea.
-Realizează pe tablă un tabel -Completează pe caiete planul
recapitulativ în care notează de recapitulare cu caracterele
principalele caracteristici ale vertebratelor ce rezultă din
vertebratelor, ce rezultă din răspunsurile date de ei în
răspunsurile date de elevi. timpul concursului.
-Solicită elevilor ca din întrebarile pe
care le vor adresa colegilor să se -Răspund la întrebări
desprindă caracterele generale ale accentuând caracteristicile
grupelor de vertebrate, principalii vertebratelor
reprezentanti şi adaptări ale acestora la
mediul de viaţă.
-Pentru realizarea clasamentului
concursului pregăteşte din timp o -
planşă pe care sunt reprezentate -Pentru fiecare răspuns corect
grupele de vertebrate la care ataşează grupa va primi o bulină
câte o bulină roz cu o „faţă zâmbitoare, iar pentru fiecare
zâmbitoare” pentru fiecare raspuns răspuns greşit o bulină tristă
corect şi câte o bulină gri cu o„faţă astfel încât la terminarea
supărată” pentru fiecare răspuns greşit concursului se va stabili o
dat de elevii, care reprezintă grupă câştigătoare.
respectiva grupă de vertebrate.
- La finalul concursului verifică
punctajul obţinut şi desemnează grupa
câştigătoare.
Obţinerea -Inventariază principalele informaţii şi -Răspund la întrebări
performanţei solicită elevilor să dea răspunsuri observând planșele
elevilor rapide, clare, concrete prin care
verifică modul în care s-au atins
obiectivele operaţionale.
Evaluarea -Prin chestionare orală pe tot parcursul -Se gândesc şi răspund la
performanţei lecţiei şi prin realizarea jocului întrebări.
elevilor interactiv.
SCHEMA LECŢIEI
ANIMALE VERTEBRATE-RECAPITULARE

Grupa de Exemple Înveliş Locomoţia Respiraţia Hrănirea Înmulţirea


vertebrate extern
Peşti Păstrăv piele înot branhii omnivor -prin ouă
Crapul subţire protejate de -fecundaţia
Rechinul protejată opercule externă
Tonul de solzi
flexibili
Amfibieni Broasca piele înot şi plămâni şi omnivor -prin ouă
râioasă de subtire sărituri piele -fecundaţia
lac bogat externă
vasculariz metamorfoză
ată
Reptile Şarpele piele Târâre și plămâni insectivor -prin ouă
Iguana acoperită înot carnivor -fecundaţia
Crocodilul cu solzi erbivor internă
de Nil cornoşi
Broasca
ţestoasă
Păsări Barza pene zbor plămâni erbivor -prin ouă
Bufnița omnivor -fecundaţia
Pața internă
Mamifere Vulpea păr mers plămâni erbivor -nasc pui vii
Cimpanzeul zbor carnivor pe care îi
Iepurele de sărituri omnivor hrănesc cu
câmp lapte

CLASAMENT
Grupe de
vertebrate
PEŞTI
AMFIBIENI
REPTILE
PǍSǍRI
MAMIFERE