Sunteți pe pagina 1din 8

PLANIFICAREA MATERIEI LA DISCIPLINA BIOLOGIE

CLASA a IX-a
Filiera: teoretică
Profil: uman AVIZAT,
Specializare/calificare: Filologie Director:
Disciplina: BIOLOGIE
Anul şcolar: 2019-2020
Unitatea de învăţământ: Colegiul Național ”Grigore Moisil” Onești Responsabil comisie metodică,
Nr. ore/săptămână: 1 prof.
Profesor: GHIORGHIU LAURA-MIHAELA
Ordin programă: nr. 3458/09.03.2004

PLANIFICARE ANUALĂ

NR. NR. DE ORE


CRT. SEMESTRUL PREDARE EVALUARE LA DISPOZIŢIA CONŢINUTURI
PROF.
1. I - - 1 RECAPITULARE
2. I - 1 TEST INIŢIAL
CELULA-UNITATEA STRUCTURALĂ ŞI
3. I 9 1 - FUNCŢIONALĂ A VIEŢII

I 2 1 - EREDITATEA ŞI VARIABILITATEA LUMII VII


4.
II 5 - -

5. II 11 1 1 DIVERSITATEA LUMII VII

6. II - RECAPITULARE SEMESTRIALĂ/ FINALĂ


- 2
SEMESTRUL I

Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii


crt. ore
1. Recapitulare 1.1. Culegerea de date din surse variate de Norme de protecția muncii 1 S1
informare/documentare despre organizarea Recapitulare notiuni fundamentale din
lumii vii clasele V – VIII
2.2. Prelucrarea rezultatelor obţinute din
investigaţii şi formularea concluziilor
4.1. Utilizarea corectă a terminologiei
specifice biologiei în diferite situaţii de
comunicare
4.2. Prezentarea informaţiilor folosind
diverse metode de comunicare
5.1. Aplicarea în viaţa cotidiană a
cunoştinţelor referitoare la structurile şi
organismele cu potenţial patogen precum şi la
acţiunea factorilor mutageni
5.3. Argumentarea importanţei teoretice şi
practice a noţiunilor de biodiversitate şi de
genetică

2. Testare inițială 1 S2

3. Celula - unitatea 1.1. Culegerea de date din surse variate de Noţiuni introductive. 1 S3
structurală şi informare/documentare despre organizarea Tipuri fundamentale de celule:
funcţională a lumii vii lumii vii procariote, eucariote
1.2. Clasificarea indivizilor biologici pe
baza caracterelor generale Structura celulei procariote 1 S4
1.3. Identificarea structurilor biologice Observaţii microscopice asupra structurii
microscopice în vederea caracterizării lor celulei procariote şi eucariote (Lucrare
2.1. Utilizarea investigaţiei pentru practică)
identificarea unor caractere generale ale
organismelor şi evidenţierea componentelor Structura celulei eucariote: 1 S5
şi proceselor celulare a) Învelişul celulei:
2.2. Prelucrarea rezultatelor obţinute din - membrană celulară
investigaţii şi formularea concluziilor - perete celular
3.1. Reprezentarea lumii vii pe baza Evidenţierea osmozei. Plasmoliza şi
modelelor deplasmoliza (Lucrare practică)
3.2. Aplicarea unor algoritmi de identificare
şi rezolvare de probleme b) Citoplasma: 2 S6-S7
4.1. Utilizarea corectă a terminologiei - fundamentală
specifice biologiei în diferite situaţii de - structurată
comunicare
4.2. Prezentarea informaţiilor folosind c) Nucleul - membrana nucleară, nucleoli, 1 S8
diverse metode de comunicare carioplasmă - cromatină

Diviziunea celulară: 1 S9
- indirectă (cariochinetică) - ciclul celular,
cromozomii şi fusul de diviziune

Mitoza (faze, importanţă) 1 S10


Evidenţierea diviziunii celulare mitotice
la Allium cepa (Lucrare practică)

Meioza (etape, faze, importanţă) 1 S11

4. Evaluare 1.2. Clasificarea indivizilor biologici pe Test sumativ 1 S12


baza caracterelor generale
2.2. Prelucrarea rezultatelor obţinute din
investigaţii şi formularea concluziilor
3.1. Reprezentarea lumii vii pe baza
modelelor
3.2. Aplicarea unor algoritmi de identificare
şi rezolvare de probleme
4.1. Utilizarea corectă a terminologiei
specifice biologiei în diferite situaţii de
comunicare
4.2. Prezentarea informaţiilor folosind
diverse metode de comunicare
5. Ereditatea şi 1.1. Culegerea de date din surse variate de Concepte: ereditate, variabilitate 2 S13-S14
variabilitatea lumii vii informare/documentare despre organizarea Mecanismele transmiterii caracterelor
lumii vii ereditare:
2.2. Prelucrarea rezultatelor obţinute din  Legile mendeliene ale eredităţii:
investigaţii şi formularea concluziilor - legea purităţii gameţilor
3.1. Reprezentarea lumii vii pe baza - legea segregării independente a
modelelor perechilor de caractere
3.2. Aplicarea unor algoritmi de identificare - abateri de la segregarea mendeliană:
şi rezolvare de probleme codominanţa
4.1. Utilizarea corectă a terminologiei
specifice biologiei în diferite situaţii de
comunicare
4.2. Prezentarea informaţiilor folosind
diverse metode de comunicare
5.1. Aplicarea în viaţa cotidiană a
cunoştinţelor referitoare la structurile şi
organismele cu potenţial patogen precum şi la
acţiunea factorilor mutageni

6. Recapitulare semestrială 2.1. Utilizarea investigaţiei pentru Fişă de lucru 1 S15


Evaluare identificarea unor caractere generale ale Portofoliul elevului
organismelor şi evidenţierea componentelor Evaluare finală
şi proceselor celulare
2.2. Prelucrarea rezultatelor obţinute din
investigaţii şi formularea concluziilor
3.1. Reprezentarea lumii vii pe baza
modelelor
3.2. Aplicarea unor algoritmi de identificare
şi rezolvare de probleme
4.1. Utilizarea corectă a terminologiei
specifice biologiei în diferite situaţii de
comunicare
4.2. Prezentarea informaţiilor folosind
diverse metode de comunicare
SEMESTRUL II
Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţ
crt. învăţare ore
1. Ereditatea şi 2.2. Prelucrarea rezultatelor obţinute Teoria cromozomală a eredităţii: 1 S1
variabilitatea din investigaţii şi formularea - schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi
lumii vii concluziilor Recombinarea genetică intracromozomală
3.2. Aplicarea unor algoritmi de
identificare şi rezolvare de probleme
4.1. Utilizarea corectă a terminologiei
specifice biologiei în diferite situaţii de Determinismul cromozomal al sexelor 1 S2
comunicare
5.1. Aplicarea în viaţa cotidiană a
cunoştinţelor referitoare la structurile şi Influenţa mediului asupra eredităţii (mutaţii, 1 S3
organismele cu potenţial patogen precum clasificare, factori mutageni)
şi la acţiunea factorilor mutageni
5.3. Argumentarea importanţei teoretice şi Genetica umană: 1 S4
practice a noţiunilor de biodiversitate şi de - boli ereditare
genetică - sfaturi genetice
Ingineria genetică: 1 S5
- sinteza artificială de gene şi transferul interspecific;
clonarea

2. Diversitatea 1.1. Culegerea de date din surse variate Noţiuni introductive 1 S6


lumii vii de informare/documentare despre Virusuri.
organizarea lumii vii
1.2. Clasificarea indivizilor biologici pe Regnul Monera: 1 S7
baza caracterelor generale - Bacterii: eubacteria
2.1. Utilizarea investigaţiei pentru
identificarea unor caractere generale ale Regnul Protista: 1 S8
organismelor şi evidenţierea - sporozoare
componentelor şi proceselor celulare - alge unicelulare, euglene
2.2. Prelucrarea rezultatelor obţinute
din investigaţii şi formularea
concluziilor Regnul Fungi: 1 S9
3.1. Reprezentarea lumii vii pe baza - Ascomicete
modelelor - Bazidiomicete
3.2. Aplicarea unor algoritmi de
identificare şi rezolvare de probleme Regnul Plante: 1 S10
4.1. Utilizarea corectă a terminologiei - Alge pluricelulare
specifice biologiei în diferite situaţii de - Briofite: briate
comunicare - Pteridofite: filicate
4.2. Prezentarea informaţiilor folosind
diverse metode de comunicare Regnul Plante: 1 S11
5.1. Aplicarea în viaţa cotidiană a - Gimnosperme: conifere
cunoştinţelor referitoare la structurile şi
organismele cu potenţial patogen precum Școala Altfel 1 S12
şi la acţiunea factorilor mutageni
5.2. Proiectarea unor activităţi de Regnul Plante: 1 S13
protejare şi conservare a mediului - Angiosperme: dicotiledonate, monocotiledonate
5.3. Argumentarea importanţei teoretice şi
practice a noţiunilor de biodiversitate şi de Evaluare 1 S14
genetică
Regnul Animale: 1 S15
- Celenterate: hidrozoare, scifozoare
Regnul Animale:
- Platelminţi (trematode, cestode), nematelminţi
(nematode), anelide (oligochete, hirudinee)
Regnul Animale: 1 S16
- Moluşte: lamelibranhiate, gasteropode, cefalopode
Regnul Animale:
- Artropode: arahnide, crustacee, insecte

Regnul Animale: 2 S17-S18


- Vertebrate: peşti osoşi, amfibieni (anure, urodele),
reptile, păsări, mamifere placentare
3. Recapitulare 2.1. Utilizarea investigaţiei pentru Fişă de lucru recapitulativă 2 S19-S20
finală pentru identificarea unor caractere Portofoliul elevului
Evaluare generale ale organismelor şi Ierbare
evidenţierea componentelor şi Insectare
proceselor celulare Evaluare
2.2. Prelucrarea rezultatelor obţinute din
investigaţii şi formularea concluziilor
3.1. Reprezentarea lumii vii pe baza
modelelor
3.2. Aplicarea unor algoritmi de
identificare şi rezolvare de probleme
4.1. Utilizarea corectă a terminologiei
specifice biologiei în diferite situaţii de
comunicare
4.2. Prezentarea informaţiilor folosind
diverse metode de comunicare

*Săptămâna a 12-a (30.03-03.04.2020) este rezervată activitătilor extrașcolare și extracurriculare (Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai
bun!) si are orar specific