Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE SPONSORIZARE

Nr.16 din 22.09.2014

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

Între S.C. …………cu sediul în Constanța reprezentată prin ………… (administrator) în


calitate de sponsor și ……….cu sediul în Constanța, , reprezentată prin ………. ……………., în
calitate de beneficiar, a intervenit următorul contract de sponsorizare în condițiile Legii 32/94 și a
instrucțiunilor de aplicare având următoarele clauze :

Art.1- Sponsorul acordă beneficiarului :

a. un sprijin material în valoare de..............................lei

b. un sprijin financiar în valoare de

Art.2- Durata sponsorizării este pentru anul școlar 2014-2015.

Art.3-Sponsorizarea se aduce la cunoștința publică în condițiile prevăzute de lege cu


acordul sponsorului. DA NU

Art.4-Sponsorul beneficiază de facilități legale privind reducerea bazei impozabile cu


echivalentul sponsorizării, cu nu mai mult de 5% din venitul impozabil cu excepția veniturilor
din salarii în cazul persoanelor fizice și cu condiția să nu urmărească în mod direct sau indirect
condiționarea sau direcționarea activității beneficiarului.

Art.5-Beneficiarul nu poate folosi sprijinul financiar sau bunurile materiale decât conform
destinației lor prevăzute prin prezentul contract.

Pentru reducerea bazei impozabile a sponsorului și obținerea altor facilități, beneficiarul va


pune la dispoziția acestuia toate documentele necesare.

Art.6-Destinația sponsorizării este..........................................................

Art.7-Prezentul contract s-a încheiat în 2(două) exemplare originale pentru fiecare în parte.

BENEFICIAR, SPONSOR,