Sunteți pe pagina 1din 398
MINEIN LYNE€lI IVbIé TIPARIT IN AL DOILEA AN AL DDOMNIEE IAJESTATEI SALE MLE AP Gey St oun PA-TORIA LP. S. PATRIARH MIRON (cU BINECUVARTAREA ‘SPANTULDI SIND AL SPINTBI SISERICL AUTOCRPALR ORTODOXE ROWANE EDITIA Il cuRestt TIPOGRAFIA CARTILOR BISERICEST PRECOVMATARE CATR CIVTOI" DE STAREOL MEO AL WAST! EAT UA 846 ii met cellor ana aceala » Iii Ile este @cincea dela Me eabenvie a eaterececes: Deci pre la sfargitul acestei luni, h propovedirt sole, Manion nosru lise Htson, (ape me meepl tele Bsericesca Inari, Caren l cap. 6,8) Vennd te aan Se lu Flip, treba pre weenie s8t sind Cine siconmeni ai ev El Omsia $§ rhspunzind Simon Petru @ 1s! .Tu et Hislos Fa ht Dunmezu, ell (Mate 16,15, 16. Marcu 8, 27. Luca 9, 18. De sluncea « ncepul las = wl rucenicilr ai, ch se cade hi» merge In lersli, st mule pit dle Svea, $i dela arhierei, si dela cArturari, si a se omori, si a treia zi a Invid. $i luandu-l {pre el Peru a incepal ai sla Inprotvy lends Mist ft fe Deemer mu ve “He ceesa. ld el Tnloretndvse a isl Petru: Merl duph mine. tla, chau Teagell cle ce sun! ale hl Dumneren, cl cele le camer” (all 16,24, 2, arcu 8,30, 5) Luna aceasia, de care Evrei se numeste Aviv, ark de dire Aline, Metaghition, si de eblre Romani Tulle, ect mai tniu’ se numla ca de céire ding; (adi de Cbire Romani) Canilis, iar apoi peniru cici inira aceasif lund s'a nBscut Chesaral Iulie, carele s'a arial in Roma cel nfaiu monash, apuctnd m lui Hristos cu patruzect si sapte sau dupre alii cu_patre carele Lau ucis Brot si Casie (cu cart erau unit sf alli complotsi) c Judecttoresc. Dect peniru cinsleo, zic, a inlélluiacestal monarh, biirénimea Romel au numibo pre aceasta lund cu numele séu luli. (Ver! la Meletie Bisericeesca Korie: Carlen 1, cap. 1, § 4). Decl in zilele acestel lun! multe desidemonii aveau Elinit ce echt dupre cum om mai arélal st in Precuvdnlile Ireculelor uni st obism Imulle sirbttors dupre plrerea lor. st pena onrecare inmplle of pin, Ins not ereslinii prin bégarca de sam a orindvirllor sir Tun Tunie recut, ou oarecare exeminare si, vedem ef aceasti lund. a lui llie, cu a Tui lunie recut, feaale Tart din. sitbétorile acesla, si al acela, lickin Ra eee ean nee tesTae orulul Inintea ventei cele dupre Tuna lul’lunte, a serbat Biserica nasterea Mergitor “ Fiat Mal deck. @ Boleritoralai loan. Tach tlru trup, a Mantoltorulut nostru lisus Hristos, dec nant teson ee Mergtorl inant al vente feceasa serbeanh, pre pren navi bre caele al col di Legen veche le prea mare tet deve dove, pre marele Hey Tenaya se fe nema cise i fine fault veut oe rina tmptat Aber, dee (@) once p Eel AS AATRSAASAATSATE ADIT AI ua face PRECUVANTARE area idolilor, a volt si insus a se chinui de foame, incuind Cerul tret ani si sase luni, casi nu plonie, si lars prin gura sa deschizAndul dupice s'a po- Blt si s'a fnlors Ja Domaul. Cal si pentru cici pre popit cel de rusine ka jung dupre cum de aceasla se scrle Ia a trela Carle @ impiralilor (Imp. 18, 40). Sirah unde zice: ,Si s‘a sculat Hie prorocul ca focul, si cuvantul Tui ca fick nearele a adus preste ei foamele si cu rivna sa ka Impulinal pre el, cu cuvdntul “Domnului a oprit Cerul si de trei ori a pogorit foc. Cat te-ai marit Iie tntru mie anunile fale! Si cine este asemenea fie, ca si se laude? Cel ce al tnviat pre mort Zain morfi, si din iad cu cuvantul celui prea inall. Cel ce ai pogorit impirati la “Tpierzare, si pre cel mireli de pre scaunul lor. Cel ce al avail in Sind mustrare, st Zin Horlv judecaiile izbandirii. Cel ce ai uns tmplrafi spre r&splilire, si proroct “urmBtori dup& tine, Cel ce fe-al inallal cu vifor de foc, cu car de cai de foc. Cel ree epi scris In musirari la vrem!, ca sf potolesti mania mai ‘nainle de manic"... (Sirah 48, 1). Dari inck si in Legea Darului nu flirt de laude se pomeneste ciel Biserica 1 numesle inger In trup. lari Gura Domnulut grind de loan BolezStorul zice: ,Acesta este Tlie cel ce va sivie“ (Matei 11, 14). Si tarsi precum in trecula uni am auzit unde s& serle pentru sfantul apostol Pavel, ci s’a ripil pan& la al treilea Cer, dupre cum Insusi zice: ,Sau in trup, sau in afar& de trup nu situ, Dumnezeu slic” (2 Co- rinteni 12, 3). Asemenea vedem si in aceast lund la Parimiile ce se celesc la ziua risnulril acestui prooroc, si dupre cum s'a zis sf mal sus, c& adec¥, cu cBrulé si cu cai de foc s'a suit vizul spre Cer. lal& dar acesiea doud aseminiri au aceste dout luni iatre ele. Deci noi iubiftlor sliindwle acestea s& priimim cu dragoste si cartea lunei acestia 4 lui Iulie, si pre sfinfl cel din fiestecare zi, ce sun! cupringl tntr'insa 8-1 cinstim cu tot sufletul, si mal ales si ne sArguim pre cat ne ya fi prin putin{@ spre urmarea pelrecerel lor. Carea ficdnduo ne vom Invrednici a fi moslenitori desfatirei cei vesnice si imparéliei cel ceresii, in Hristos lisus Domnul nostru al cfruia Har si mil8, s& fle cu voi eu toll. Amin. Al dragostel voastre fierbinte rugélor citre milostivul Dumnezeu pentru man lulrea voastr’ si doritor de tot binele. NEONIL, Arkimandeit gi Staret al sfintelor Monti Neamful gi Secul Impreunt cu tot soboral In aiua LaDoamne stigat-am. lara te Podobie Ceen ce esti Bucur razele minunilor, go- niti toata neputinta du- rerilor noastre, revar- sand Darul fara de argint, si podobindu-va cu darurile Inva- fatorului, celui ce a ridicat pre umeri durerile celor nascuti pre =} pamant. De ous ori hvatandu-va intai tamadu- irilor, curatiti prin credinta durerile tuturor. lara a doua iarasi duhovniceste intrarman- du-va dumnezeeste, goniti si neputintele cele stricacioase ale sufletelor noastre. De dout ori Fyra argint priimind Darul LOAN AAASTSAIOT DTI LYNA LYI Ivblée ARE TREIZECI $1 UNA DE ZILE ZIUA ARE CEASURI 14 SI NOAPTEA CEASURI 10. aiu, sinfl f4ektort de minuni fard de arginti, Cosma si Damian, cari au mlrtuisit in Roms punem Stihirile pe 6, iard de se va intimpla in vre o Duminics, Stiirile pe 10, ale Invierei 3, gi alelui Anatolie 3, gi ale Sfinglor 4 - dela Hristos Dumnezeu, fara de argint tamaduiti neputintele tuturor, si nu numai_boalele noastré le curatiti, ci si dobitoa- celor dati indreptarea cea cu- vantitoare, ca niste milostivi. De doe et Slava, glasul al 6-ea a oi Anatoie. Fra de starsit este Darul slintilor, carele dela Hristos a luat, Pentru aceasta si moastele Jor din dumnezeeasca putere neincetat lucreaza minuni. Ale carora si singure numele cu credinta chemandu-se, de boale netamaduite izbavesc. Prin cari Doamne, si pre noi din pati- mmile sufletului si ale trupului me slobozeste, ca un iubitor de oameni. {CORSE $i acum, Nascatoare de Dumnezeu, tu esti vita cea adevarata, carea ai odraslit rodul vietii, tie ne Roagi-te Stapana cu cei Tara de arginti, si cu tofi sfintii, sé se milueasca sufletele noastre. A Crucei, a Nascttoare Mielusaua cea nespurcata si nevinovata Stapand, de demult dacd a vazut pre Mielul sau pre lemnul Crucei, ca 0 Maica se jelia, si_mirandu-se strigi Prea duice Fiule, ce este aceas noua si prea slivité vedere? Cum te-a dat pre tine aduna- rea celor faradelege judeciitei lui Pilat? Si spre moarte osandeste pre viata tuturor! ci laud Cuvinte pogorarea ta cea nespusi. LA STIIOAWNA bie gaat 1 Podebies” Cees ce el bacusia ha pomenirea celor fara de ginti toti sa alergam. Din inima curaté, si din cunostinta de sine lamurita, strigand catre dansii: Bucura-te doime, ta duirea bolnavilor, céci ati pri: imit dela Dumnezeu puterea tamaduirilor. Sut SFr, clr ce sunt pre, pktota a sniaate sical Domatl fate le lea ag Pazind poruncile Domnului, prea intelepteste tind boala je argint tamaduiti fara S MINTS SISA MITA ASO CAAA AAA TAWA SSDI ADIN LUNA LULIULIE deargint. Pentru aceasta dupre vrednica datorie cinstim chinu- irea voastra cea cinstita facato- rilor de minuni: Rugati-va sane mantuim noi. Sth: Ist acum ce este bum sau ce este fumos fara numa 2 local dea impreuns. Ca unii ce ati luat indraz- neal, dela insusi Dumnezeu, a milui sia mantui, izbaviti de multe feluri de primejdii, side patimi, de nevoi, si de supa- rarile suiletului si ale trupului, pre cei ce cu credinta va lauda pre voi purtitorilor de Dumne- zeu fara de arginti. Slavd, las al 6:en Avand pre Hristos pururea 3 lucrand intru voi, sfintilor cei fara de arginti, minuni faceti In lume, pre cei bolnavi vin- decati. Pentruca doftoria voas- tra izvor este neimputinat, si sco{andu-se dintr’insul, mai mult izvoraste, si varsandu-se mai de prisosit este, in toate zilele se desarta, si mai mult se inmulteste, tuturor dand si nescazind. Si cei ce scot, se satura de tamaduiri, si acelas rimane neimputinat. Deci ce va vom zice pre voi? Doltori, tamaduitori de suflete si de trupuri, vindecatori de patimi § nevindecate, cari in Dar tama- duiti pre tof, Juand darurile dela Mantuitorul Hristos, cel 5} ce darueste noua mare mila) Si cum, a Nasedto Podobie: A treia 2i ai invia, Pocainta nu ai suflete ne- = pociite, ce te zibovesti? Ta- ierea mortei se apropie, si sfar- % situl ca un fur a sosit: Alearga, si cazi inaintea Nascatoarei de = Dumnezeu. ‘A Crueei, a Néscitoael: Fhistoase vazandu te rastig- nit, ceea ce te-a nascut astri- gat: Fiul meu ce taina streina vaz? Cum mori cu trupul $ spanzurandu-te pre lemn, da- tatorule de viata? Tropat, glasul, al 8-lea Stintilor cei fara de argint side minuni facatorilor, cer- cetafi_neputintele noastre. Si = ca cei ce in Dar ati luat, in Dar dati-ne noua. Slavs, $i acum, a Nascatoare Cauta ia siaritul carte. ERE ee Eee ERE ES soo LA: UTRENIE CANOANELE Amindous ale Octoibulu, fra mucenicie, gi al slintilor pe 6. Facerea lui Losi Peasna 1, glasul al lea, frmos plu ce a povatuit de de- mult pre Israil, fugand »din robia lui Faraon, si in spustie la hranit. Sa cantém ‘Mantuitorului nostra Dumne- jzeu, ca s'a prea slavit. TAIN —IN.ZIUA TATA | nezeesti, cu cercetirile voastre. | lui Dumnezeu, masa cei SALIDA TAAL Prin cuvinte de cantari sa laudam astazi cu glasuri de veselie, pre cei prin Dar dati dela Dumnezeu noua tuturor, facatori de minuni si doftori, Intarire Bisericei, si razimuri credinciosilor. Cei ce totdeauna ne batem de intreitele valuri intru adan- cul boalelor, si in vifor cum- plit de boale cumplite, veniti sa mergem cu bucurie la lima- nul doitorilor celor fara de arginti, ca sé ne mantuim. svt Prin bunatatile cele luminate aratandu-va feri casa dumnezeescului si a tot lucratorului Duh, ne aratati noua aceasta dumnezeeasca casd noian de tamaduiri dum- Si acum, a Nascatoare Pre tine, care esti lacagul te- legatoare, frumsetea lui lacov, podul cel ce lesne trece pre dansul, si scara cea nemiscata, neamurile neamurilor cu dra- goste te fericim Preacurata. Peasna 3 a, Irmo Cola cette tet oimea cea cinstita a dum- D'nezeestilor celor fara di © arginti, luminandu-se prea liue 5 dat cu stralucirile cele in t- sori, lumineaza_marginiedep! LUNA LULIULIE mantului cu luminile tamadui- rilor, intru slava Dumnezeului nostru. F iind impreunati sfintilor cu cetele cele ingeresti, si stand inaintea scaunului slavei_ cu toata cinstea, luati_aminte la cei de jos cu milostivire, sco- tandu-i totdeauna din rautati | Slava Teologhisind sfintilor pre | Treimea cea dumnezeeasca insagi Stapanire, ati vietuit pre pamant ca niste ingeri, impli- nind voia cea dumnzeeascé, si acum va fericiti. scum, « Nectton ela ce este infricosat catre ostile cele de sus, negrait s’a salasluit intru tine, aflandu-te mai curata decat firca cea va- | zuta, si cea intelegdtoare, prea curata Fecioard, pentru acea- sta te fericim, Irmoeu! Cela ce intdresti tunetul, si »zidesti Duhul, intareste-ma »Doamne, ca sa te laud pre ntine adevarat, si sa fac voia nta; cd nu este sidnt afara de stine, iubitorule de oameni*. Sedealna,glasul al 8c Podobie: Pre Inflepein Atatori tamaduirilor minu- nati, si sfesnicepurtatoare de 4. jumina ale minunilor v'ati ara- si Cuvantul | tat tuturor prin Darul Duhului; caci vapaia patimilor racorin- # du-o cu credinta, printr'insa in- calziti cugetul credinciosilor. Pentru aceasta avand noi la- casul vostru cel dumnezeesc casa de doitorie sufletelor, strigim catre voi: Rugati-va & lui Hristos Dumnezeu, purta torilor de Dumnezeu cei fara & de arginti, iertare de gresale sai daruiasca, celor ce cu dra- goste praznuesc sfanté pome- nirea voastra. De dus or. Slava, $i acum, a Naseatoarel Pre tine fecioard, ca pre ceea ce numai tu intre femei mai presus de fire ai nascut pre Dumnezeu cu trup, toate nea- murile omenesti te fericesc; ca focul Dumnezeirei intru tine s‘asildsluit, sica pre un prunc cu lapte ai hranit pre Zidito- rul si Domnul. Pentru aceasta neamul ingeresc si omenesc, dupre vrednicie slavim prea sfanta nasterea ta, si cu un glas strigdm cétre tine: Roaga pre Fiul tau si Dumnezeu, ier- tare de gresale si daruiasca, celor ce cu credinta ne inchi- nim prea sfintei nasterii tale. A Crucel, « Nisttore Pre mieluselul si Pastorul si Méntuitorul, Mielusita va- zindu-l fara dreptate ridicat pre Cruce, plangand striga cu amar 5) a 2 a 5 a a} 5 a 8 9 2 I p Lumea se bucura luand izba- vire prin tine, iar pantecele meu arde vazand rastignirea ta, carea rabzi pentru milosti- virea milei prea bune Dumne- zeule, Doamne cel far de pa- cate. Careia cu credinté sai strigam: Milostivire arata Fe- cioara spre noi, si iertare de pacate darueste celor ce ne in- chinam patimilor aceluia, Peasna 4, Irmos: uzit-am Dumnezeule au- zul tau, si m’am temut, »vazut-am lucrurile tale, si »m'am spaimantat: Slava pute- »Tei tale Doamne*. Imbracandu-va sfintilor cu podoaba nestriciciunei, prin dezbracarea trupului celui pa- mantesc, totdeauna stati ina- intea scaunului Treimei dim- preuna cu ingerii. Patimile sufletelor celor cu multe dureri le vindecati, si boalele trupului le taméduiti, cei cu bune laude fara de ar- ginti, daruind sanatate si man- gaere de catre toate cele ce aduc intristare. Shs Cercetati pre cei ce cu bu- na credinta alearga la sfantul vostru lacas, cei ce santeti fara de argint, daruind sanatate si iniste, de toate cele ce aduc is Oe ee aOI TSAI AOA ASO ADO AION DMARD SENT S ALND ANI TSS TAO OMA) Y ce IN ZIUA INTAIA Si acum, « Néscatos _F actia Dumnezeestei lumini si slaveste, Nascitoarea de Dumnezeu, cea mai aleasa de- cat toate Tapturile, care a In- dumnezeit pre om, ca una ce @ nascut pre Dumnezeu. Pests 8, men Résari-mi mie Doamne, i. 'mina poruncilor tale, ca & vla tine manecd duhul meu, gi te lauda pre tine; ci tu esti »Dumnezeul nostri, si la tine “scap imparatul pacei*. Coi fara de argint laudati ai lui Hristos, tragandu-se de- la rasaritul cel cuadevarat da- tator de lumina, lumineaza lu mea cu lucirile timaduirilor, si risipese intunerecul cel cumplit al patimilor. Cei ce suntem inviforati de boale, si innecati de patimi, si culundati cu intreitele valuri ale intamplarilor celor fara de ma- sura, veniti cu bucurie sa sc pam la limanul prea inteleptilor doftori. Slavs Dorind sfintii de Treimea cea mai pre sus de dumnezei, & i s'au aratat Ei slugi. Pentre aceea cu milostivire taméduese 8 2 g boalele tutulor cele cumplite, arditandu-se pururea minunati. Si acum, a Nesestoare Rasari-mi Stapana raza@ Os) dumnezeestei cunostinte, mie celui ce sunt cumplit cuprins de intunerecul necunostintei, si ma povatueste catre lumina pocaintei Preacurata, ceeace esti usa luminei, Pessoa 6, Iemot Cupsinatndu.ms furtona.. Pevorand ape de vindecari, ca niste izvoare de man- tuire, spalati toata intinaciunea = boalelor celor sufletesti si tru- pesti, sfintilor cei fara de ar- J ginti, luminatori ai lumei cei prea luminati. Sfant este lacasul vostru, fiind impodobit cu_minuni si cu semne, la care tot omul, ce alearga dintru tot sufletul, cas- tiga sanatate, fericindu-va pre | voi dupre datorie. Stavis Ca doua stele straluciti la intarirea Bisericei lui Hristos, sicu buna credinta o luminati pre dansa cu razele tamadui- rilor, lucratorilor de minuni, cei cu nume mare. Si acum, « Nesctoarel Mantueste-ma ceea ce ai nascut pre Mantuitorul; caci Jor, si ma inviforeaza valurile dezmierdarilor, si ma intristea- za furtuna duhurilor celor ma turburd adancimea pacate- | Viforul gandurilor apucan- »du-ma, intru adancul gresale- »lor celor nemasurate ma trage. »Ci tu Ocarmuitorule bune, »mai ‘nainte apucand ocarmu: »este-ma, ca pre proorocul, si »ma mantueste*. ‘CONDAG, slasul al 2 ten Podobie: Cele de sus ciutind. Cei ce ati priimit Darul ta- méaduirilor, dati sanatate celor ce sunt intru nevoi, doitorilor cari sunteti facatori de minuni, mariti. Ci dar cu cercetarea voastra, surpati semetiile vraj- masilor, téméduind lumea cu minunile, Icos, Cuvantul inteleptilor doftori este mai pre sus decat toata mintea si intelepciunea, caci da- rueste sdnatate tuturor din des- tul. Pentru aceastasi mie mi-a daruit Darul de povestire, sa-i laud ca pre niste purtatori de Dumnezeu, si slugi bine placute lui Hristos, cari dau multime de tamaduiri cétre toti, si-iizbavesc de boale, vindecand lumea cu minunile. Insiua ditt, pomenirea sfinilor mucenici gi dal- tos fart de argingh, Cosma savdrsitia Ron Slih:Improgcirile de_pietre pre trati au tau Aespartt Ca eei'ce-améndoi intirind-se pre Hristor ates au stat, Tale in itain i ei fara de aril! moarle de pistre sulerie Acestia au fost din. mareacetate @ Ro ei 4m allele Imparatului Carin, trafi hinds gn Fmestenugu dation vindectid ny noma oa yet $i dobitdace. Si cersind ‘cr nig penitu dattorie-de is cele so Nesey Pe dinta si marturisirea in Hristes, neluand alt nimic. Deci, fiind parifi la ‘Ampiratul, cum A cu mestegug” fermecatorese ac vindee Til, si prinznd pre afi pent davai sy nesuferind a fi alfi in local lor, sma. ds singuri. $i nevrand si se lepede tie Hristos, of mal vartos Inca i pre mparatl sseers Carin il mantuira din Paganatate, find ta maduit de dangil Cael acesta Ie intiebarca ce le faced, spaimantandur! eu gree Infice, seri, is'ou’ dezlegat grumazi, de i s'a in tors obrazul la spate. Si pentru aceasta cei ce se aflase acolo, au crezut in Hristos, cu cari si imparatl cu tofi a easel lal a ae turisit pre Hristos, gi a liberat pre stint, trimifandusi eu cinste ta focal los Dupe ceea dascalul lor, eel ce ia tnvajat meste- sugul doftorie),pizmuindirt si luandut se sul cu dangii intr'an munte, facdnduse a merge ca st cileaga erbuside leacur, deel acolo sculdndu-se Tl ueise cu piete- Intra aceasta 2i, pomenires prea cuviosulul Pirin(elui nosteu Vasile, ce a intérit monastires dela izvorul adine. Stih: Cu adevarat prin fapta Vasilie te-ai vazut, Ca cel ce preste necuvantatoarele pa acai Intru aceasta 24, pomenirea cuviosului parinte Ji nostru Petru Patricial ce a viejuit intru ale Ii Evandeu. Stih:Lasind slava paméntuhi, si indulirea pimanteasea. Petru dupa moarte s'a impirlasit deslavace- Intru aceasta i, cuviosul Leon pustnicul, gol petrecind s'a sivargit. Sih: Mai ‘nainte de moarle Leone, trupulut sau Evei nw te-ai plecat, 7 recum intial Adam, 4! lind nu te-ai usin Intra aceasté 2, sfinjt dows mi prin sabie s'au sivirgit Stih:Sabia omoaré dowd mii de barbat 1G), inst SSR SECM ON | EN OC OOOO. Tnlru aceasts 2, sintul mucenic Uns cw mere §f mugcat de abine Stih: Mavtichie Mugea fol eu miere uns find, albinelor dulce miere era socotnd Tntru aceaste i tnt dous sini dous zect cnc de mus seni, cari ta Nicomidia prin foe Wau sivtrt Stih: Numérot batbatilr in foe argi este im rejur fncheiere, Caci de cinct ori cinci aitata este ca o Ine Cu ale lor stinte rugaciuni, Doamne sila SES mins rr mi, & Peasna 9, Irmos & Chipuluicelui deaurneinchi- nandu-se tineriilui Avra- »am, ‘au lamurit ca aural in »topitoare in cuptorul focului, yeari ca intru o cdmara lumi: »nata dantuiau cantand: Bine »esticuvantat Dumnezeul pa- srintilor nostri*. Norodul lui Dumnezeu adu- nandu-se cu. credinta la bise- rica voastrafericitilor, vesteste darurile voastre, lauda tama- duirile, mareste luminat vietu- irea cea dumnezeeasca, si feri- ceste pururea petrecerea cea cinstita. Veniti cu credinta sa vedem izvorul, care izvoraste, rauri de minuni, sicu veselie impreund Domnuluisastrigam:Foarte esti minunatDumnezeule, cel cefaci minunate minuni pre pamant, prin robii tai. suvt Infrumsefatu-s'a Biserica | stintilor celor fara de arginti cu) __LUNA LULTULIE multe minuni, intru care se vin- deca multe feluri de boale, ale celor ce cu credinfa neindoita alearga la dénsa, si pururea tri- mitlauda lui Dumnezeu, ca unui datator de bunatati. ‘i acum, a Nosestore! P ogoratu-s'a Hristos ca ploa- ia pre lana in_pantecele tau, cea ce esti de Dumnezeu daru- ita, gi incetat-au_paraele nele- giuirii, si ca un Dumnezeu va izvorl nestricdciune si vieata celor ce canta: Bine esti cuvan- tat Dumnezeul parintilor nostri. Pessna 8; leno: Pamdatul gl tate pamantul lacuind, in ceruri aritat ati dobandit vie- {uire cereascai, nevoindu-va bine sisurpand pre sarpele, ati prii- mit Har a vindeca boalele oa- menilor, intru slava silauda Do- mnului, sfintilor fara de arginti. Prin rugiciunea cea catre Dumnezeu, sfintilor, deschideti ochii, schiopilor ardtat le dati bun umblet, si slabanogilor sa- natate desavarsit, minunandu- va cu credinfa, sintilor fara de arginti, Pentru aceasta dupre datorie va laudam pre voi. Binecuvantim pre Tata, pre Ful, gi pre Slantal ‘Dah Domo Ca unraiu intelegator ni se cunoaste noua aceasti casi a sfintilor, carea pururea aduce Inainte bun miros de taina, Da- rul cel dumnezeesc, carele vi La daruit voua lisus, dand cu- getelor noastre buna mireazma, Si scum, a Nbscttoarei Din sangiurile tale cele sfin- tite s’a intrupat Ziditorul tutu ror, siaiesit din pantecele tau, pazindu-te pre tine Fecioara, o minunea minunilor! O ara- tare de tainé noua! Carea s'a lucrat intru tine intru toti veci. = Speers pin amma cans pre talus pre san Pamantul, si toate cele ce ,sunt pre dansul, marile si toate izvoarele, cerurile ceru- ,tilor, lumina gsi intunericul, “gerui si zaduful, fii oame “lor si preoti, binecuvantati »pre Domnul, si-] prea inaltati spre el in veci*. Renta ce Paeat Blh co a cat este de mare aceasta © “biserica prea stintita, sfintilor fara de argint, catre care viind, savarsiti mariri si semne infricosate, si minuni cu adevarat, inteleptilor. Pentru aceasta adunandu-ne astazi, va Taudam pre voi cu mare glas. T oti sa incheem danturi duhovnicesti, marind pre Cos- ma cugetatorul de Dumnezeu, si pre Damian cel ales, p doimea cea cinstita, cari pri @ fapte bune au slavit pre Sta panul a toata lumea, S Dann nezeu si Domnu! si Mantuitorul tuturor. Sia D eschisu-s’a tuturor pe pa- mant casa de doftorie, sfanta casa celor fara de arginti, care Inceteaza frigurile celor ce adesea vin catre dansii, si izba- veste pre cei necaijiti de duhuri cumplite, si da tamaduire tutu- ror oamenilor. ‘Si acum, a Nascttoaret F ecioara ceea ce te-ai_ara- tat mai pre sus de cat Heru- vimii, fa mintea mea mai pre sus de zburdarile trupului si de supardrile vietei, si-mi da putere a umbla cu buna podoa- ba pre caile cele de izhavire, care ne duc la cetatea cea de sus, Preacurata. Irmosul F acut-a tarie cu bratul sau, »pentru ca a surpat pre cei »puternici de pre scaune, sia sindltat pre cei smeriti Dum- pnezeul lui Israil, intra care jne-a cercetat pre noi Rasdri- ‘tul cel dintru inaltime, si ne-a »indreptat pre calea pacei*. SVETILNA Podobie: Ca dubul i Biserics riimind dela Dumnezeu Darul tamaduirilor, fericitilor cei fara de arginti, tamaduiti = - __1N ZIUAINTAIA, hoalele, si vindecati pre toti, cei ce cu credinté alearga la dumnezeeasca biserica voas- tra. Pentru aceasta ca dintrun & glas dimpreuna, dupre vred cie fericim cinstita pomenirea voastra, A Nasco Lming neschinbata A rata milostivire de ascul- tare, prea laudata Nascatoare de Dumnezeu, si mantueste pre cei ce se inchina prea cu- ratului tau chip, caci toti la tine avem nadejde, ca la o folositoare intarita, LA HVALITE Stile pe 4. dan al ten Podobie: Dalat sem. Podobie Ca niste rauri revarsaitoare, si ardtat poezitoare cu apele & Duhului, adapati zidirea cu dumnezeestile semne, si cu darile vindecarilor cele minu- nate, sipatimilecele pierzaitoare §& de suflet le uscati, si boalele tamaduinti, si duhuri goniti, pur- tatorilor de Dumnezeu fara de arginti, si rugdtorilor pentru su- fletele noastre. De douk or Supuind patimele cele ne- cuvantatoare, daruiti oame- nilor si dobitoacelor facerile de bine, cu puterile cele sulletesti, dela Hristos fiind imbogatiti cu Darul témaduirilor. Pentruacea- LUNA LUHULIE toare de lumina praznuirea voa- stra, cerem luminare sufletelor noastre. Biserica voastra cea dum- nezeeasca, s'a aratat ca Cerul de luminoasa si cereasca, a- vand acum ca niste stele mi- munele cele de mantuire, si ca un soare luminos dumnezeas- S calucrarea vindecarilor, Cosma prea fericite, Damiane pururea pomenite, cei ce sinteti slugi Domnului, si rugatori pentru sufletele noastre. Slava, glasul al lea. Jzvorul tamaduirilor avand sfintilor cei fara de arginti, ta- maduiri dati tuturor celor ce le trebuesc; cd de prea mari da- ruri vati invrednicit dela iz- vorul cel pururea curgator al Mantuitorului Hristos; ca a zis catra voi Domnul, caceitt na rivnitori cu apostoli v'am dat voudputere asupra du- hurilor celor necurate, ca sa le scoateti pre ele, si sa tamaduiti toata boala si toata neputinta. Pentru aceasta intru invatatu- rile lui bine vietuind, in dar ati luat in dar dati tamaduind pati- mile sufletelor, siale trupurilor noastre. acum, « Nisatore De tot felul de primejdii pa- zeste pre robii tai, binecuvan- A tata Nascitoare de Dumnezeu ca sa te slavim pre tine, na- dejdea sufletelor noastre. A Grace, « Nsettoure Cea prea curata vazand ras- tignit pre Hristos, iubitorul de oameni, si coasta patrunsd cu sulita, plangand striga: Ce este aceastaFiul meu? Ce {i-au ras- platit tie nemultamitoarele po- poare, pentru bunatatile cele ce ai facut lor?Si te sarguesti ca sa ma faci pre mine lipsita de Fiu, intru tot prea iubite; ma minunez Bunule indurate de rastignirea ta cea de buna voie. De voett HOAVNA cslovin mare, art de_n, ST foi Sava, 8 sbioe, gasl 2 Jzvorul tamaduirilor, numai pre unul intrun an tamaduia; iara lacasul celor fara de arginti, toata multimea celor bolnavi vindeca, ci neimputinata este si necheltuita bogatia sfintilor. Pentrurugaciunile lorHristoase Dumnezeule, milueste-ne pre noi. Si acum, « Nisctonre Toata nadejdea mea spre tine o pui, Maica lui Dumne- zeu, pazeste-ma subt acope- remantul tau. 1A Cruce, a Necitoare Podobie Cand de pre lems. Strugurul cel intru tot copt reacurata, pre carele nelucrat 6) fricogata § esr rN SAORI CAAA AIO) IN DOUA ziLE i purtatin pantece; daca Lai vazut pre acesta spanzurat pre lemn, tanguindu-te ai strigat, zicand: Fiule, izvoraste must prin care se va lepada toati betia patimilor, Facitorule de bine, pentru mine care te-am nascut, prin indurarea ta milos- indu-te. ‘$i cealalts slujba.a Utrenie} dupre rénduiala si Otpustal, LA LITURGHIE Fericirle Octoihului pe 4, si din Canonul sfinfilor Peasna 3, pe 4. Prochimenul, glas 44: Sfintlor cari sunt pre pamdintul Iu. Sth: Mai ’nainte vedeam pre Domnul... Aposto- Iul catre Corintent: Fratilor, voi switei trae pul lui Hristos.. Alluia, glas 4: lata acum ce este bun... Evanghelia dela Matei, dela jumatate: Jn vremea aceon, chenuind lisus pre cei doisprezece apostoli ai sit. CHINONICUL. Bucurafi-vd dreptii_ intru Dommul, eelor drepfi se cuvine lauda. INTRU ACEASTA LUNA IN 2 ZILE Punerea cinstitulul vestmant al pres sfintei Sts pine! nosstre de Dumnezeu Naseatoarel, in Vls herme La Doamne strgat-am, puinem Stiirile pe 6 gas 4 Podobie: Dab-ai emma celor ee at-ai iubitorule de oa- meni pre Maica ta a- jutdtoare robilor tai, ca un milostiy, prin carea ai facut randuiala ta cea negrait si in- i dumnezeiasca vred- 4 nicia noastra cea intai zidita 0 aiindreptat.Pentruaceastaprea | cinstita. praznuirea ei cinstind, | veste, o acoperi Prea laudat laudam puterea ta, lisuse atot” puternice, Mantuitoruleal sufle- telor noastre, De dous ort Getatea care te cinsteste pretinesi dupre datoriete sla- cu cinstitul tau vestmant Prea- curata, de varvarii cei prea fara de Dumnezeu, de foamete, de cutremur si de razboiul celdin- 3 tre noi totdeauna, Fecioara, ce- ea ce esti neispitita de nunta, si pentru aceasta te skiveste pre tine preasiinta dumneze- easca Mireasi, ajutatoarea oa- menilor. De dou oF Cinstitul tau vestmant, de % Dumnezeu daruita Stapana, l-ai daruit cetatei tale bogatienef rata, acoperemant si lauda, si zid nebiruit, si visterie de ta- maduiri, siizvor de minuni pu- rurea curgator, siliman de man- tuire celor inviforati totdeauna. Pentru aceasta te laudam pre tine prea laudata Stapana. De 2 ri Slava, Si acum, glu! al 2, Gandul si min’ du-ne, cu ingerii si noi sa pra nuim luminat,incepand canta- rea lui David, Fecioarei Mire sxoaeMOTUIT! sei Imparatului Hristos Dum- nezeuluinostru: Scoala-te Doa- mne zicand intru odihna ta, tu si sicriul sfin{enici tale, ca 0 ai impodobit pre dansa ca pre o polat frumoasé, si o ai daruit cetaitei tale Stapdne, si o ape- re sisio acopere, de varvarii cei protivnici cu puternica taria ta, pentru rugéciunile ei. LA STIHOAWNA. Stile, lava in Podobie Prea liudatilor mucenit Plata insufletita numai tu te-ai facut lui Dumnezeu, si cin- stit vegtmantul tau, cel pusca © visterie in stanta cz dinciosilor stintenie biruit L-ai daruit, prin care ce- tatea ta se mantueste, Maica lui Dumnezeu, laudanddumne- — zeeasca puterea ta. Stih:Scoali-te Doamne intra odihna ta, ts gi Jeri slinfee tale, Ginstit vesmantul tau, carele 2} a acoperit slant si cinstit tru- pul tiu Curata, imbracdminte de slava Lai daruit tuturor, si izvor care izvoraste apele Da- rului cele pururea vii. Al caruia punere praznuim, cinstindu-te de Dumnezeu Nascitoare, pre } tine ceamaicinstitade cat toate. {BlthFeji tale 8 vor rugs bof nodal Qasa ta Stdpana, purtand & slintit vesmantol tau ca o vi- jAssterie de sfintenie, totdeauna | sfinteste pre toti,cei ce alear- ga cu credinta;sipre tine dupre | datorie te fericesc intr’insa tot- deauna, ceea ceesti nadejdea sufletelor noastre, si acopera- mant tare, si intarire. Slav, $i acum, lana al 21 Ca cu o cununa prea lumi- | noasa s’a imbracat Biserica lui Dumnezeu cu siantul tau ves- mant, prea curata Nascatoare de Dumnezeu, si bucurandu-se, se lumineaza astazi, si_prin fin{ueste strigand tie Bucuré-te diadema cinstita, si coroana dumneze- estei slave; bucura-te una slava plinirei, si vesnica veselie. Bu- curé-te limanul si folosintacelor ce alearga la tine, si mantui- rea noasira. Tropar, acl al #-e, Nascétoare de Dumnezeu pururea Fecioara, acopereman- tul oamenilor, vestmantul si braul prea curatului tau trup, puternic acoperemant cetatei tale ai daruit, prin nasterea ta ceamai pre sus defire nestricata ramaind, ca intru tine si firea se innoeste si vremea. Pentru aceasta te rugam, pace lumei tale darueste, si sufletelor noastre mare’ mila. CUSSSESsaS EEIsIelsIg LA UTRENIE LaDummezeu este Domnul.. Troparul Nascd- toarei de Dumnezeu, de trei ori Dup& intéia Stihologhie, Sedealna glasului alee, Podobie; Ardtatu-te-ai astzi | ntru punerea cinstitului tau vesmant, praznueste astazi no- rodul tau prea laudata, si nein- cetat striga catre tine: Fecioara lauda crestinilor. Slavé, Si acum, iar aceasta Dups a doua Sthologhie, Sedeslne, lasul, i Podobia aceeasL Praznueste astazi lumea, cinstité_punerea vesmantului tau, o Curata, si cu dragoste striga catre tine: Bucura-te Fe- cioara ajutatoarea credinciosi- lor. Slvk sonny rk acest CANOANE Dow sle pees alintel Niscttoaret de Dumneseu Cat ainttin cu Irmoeal po 6 gal doien pe 4 tetra croth ln Gri ent ssa; Cinstete eto prencxrlel Feit Facerea ul asl Peasy 5 tl toe roe re Voevozii cei tari, pre P cele trei parti ale sulle- ,tului, cela ce te-ai nascut din "Fecioara, intru adancul nepa- »timirei Inneaca-i rogu-ma. Ca "tie ca intru o alauta intra *omorarea trupului, sa-ti cant ,cantare de piruinta*. Cinstitul tau vesmant de : IN DOUA ziLE TN cy OVC) C ESTADUAL MOSAICS! Dumnezeu Nascatoare Fecioa- ri, norodului celui ce te ci steste pre tine pururea, Lai daruit acoperemint stintit, toata navalirea celor protivnici tot- deauna biruind cu puterea Duhului. Cupipaireaceluices’a aratat cu trup pre pamant pentru noi din curat sangele tau, sfintit vesmant ti-ai slintit cu atinge- rea de trupul tau. Prin carele pre toti robii tai, cei ce te | lauda pre tine, ti stintesti Fe- ciara. Visterie cinstita celor ce te cinstesc pre tine cu credinta Fecioara ceea ce esti bund cu | adevarat, le-ai daruit vesman- | tul tau, pre toti imbogatindu-i | cu darurile dumn salu Duh, si cu multe aratari de | minuni. Mielusa neintinata, ceea ce | ai nascut pre Mielul lui Dum- “nezeu mai pre sus de fire, daruitu-ne-ainoud cinstitahaina ta, carea curateste totdeauna cu adevarat intinaciunea si farat si spurcaciunea celorceseinchina ci, ceea ce esti cu totul fra prihana. Ait CANON. Pesena tn, asul acelap, rmor ‘Adineal mire Rosi ficlie de lumina aratitoare FP" sineapusa, biserica celei Preacurate afland cinstita haina,@} ei, ca un cer luminos lumineazé lumeaastazi cu razele darurilor. Si Putere si legatura de inta- rire Preacurata, dumnezeescul tau vesmant dobandindu-l cu adevarat cetatea ta, tarie nebi- ruit’ are, pentru aceasta se si bucura de tine. Si scum Mai cinstita decat sicriul cel de demult cu adevarat, racla ta s'a aratat pre pamant de Dum- nezeu Nascitoare, ale céreia inchipuirile purtand, inca si cunostintele adevarului credin- ciosilor pazind. Catavaie: Deschde-vola ger men Peas 3. lor Biseica cea stearpa ana: cut din pagani, si aduna- »fea cea cu multi fii a slabit, yminunatului Dumnezeului ,nostru sa-i strigam: Sfant esti ‘Doamnet. Pre sfintirea cea frumoasa, preusa cea cereasca, pre Maica lui Dumnezeu sa o laudam, si vesmantul ei cel ce izvords' daruri dumnezeesti, cu dra- goste sa-] sdrutim, Cu haina nestricaciunii, pre cei cu striciciunea goliti, prin nestricata nasterea ta pre toti LUNA LUL IULEE j-ai imbracat Curaté; cdrora _ cinstit vegsmantul tau le-ai daruit bogatie neimputinata. Preacurata, tu pre cel ce acopere tot Cerul cut norii Lai acoperit cu cinstit vesmantul tau, céruia inchinandu-necucre- dinta pre tine te slavim, aco- peremantul sufletelor noastre. Doitorie fara de plata celor neputinciosi este dumnezeea- sca casa aceasta, ca vesmantul §) tau Curaté, izvor, carele nein- cetat izvordste timaduiri, la castigat, ceea ce esti cu totul fara prihana. Alt Canon, Iemos Se veseleyte de line Biserca. $a cinstim credinciosii ca pre o legétura de impreunare cu Dumnezeu astizi, cu ore- dinta priimind vesméntul celei Preacurate. Slava: Mult cinstité haina celei Preacurate si prea cinstite, noua necredinciosilor prin Dar ne izvordste astazi tamaduiri acum Ca niste roud de dimineata veselia ta curgdnd pururea, potoleste cuptorul patimiior, al celor ce te cinstesc pre ti totdeauna. Ae, faslat catoarei de Dumnezeu, care ies din prea cinstit sicriul tau ca din Edem, adapa fata pa- mantului, daruri varsand celor ce te cinstesc pre tine cu cre- dinté. Pentruaceastate liudam, si cu credinta te slivim, si cu multamita strigim pururea: Bucurd-te ceea ce una esti na- dejdea celor ce te lauda pre tine. Slavs, Peaina 4'lemos ilostive, pentru dragostea chipului tau ai statut pre »Crucea ta, si s’au topit nea- smurile; cd tu esti iubitorule de oameni, taria mea silauda.* $a slavim pre cea singura binecuvantata, si cu credinta sd ne atingem de vesmantul ei, ca sd priimim Darul Du- hului. Preacurata, cinstim vest- mantul tau, pre carele ca pre un izvor de nestricaciune, si imbracaminte aleasa a slavei, Lai dat tuturor celor ce te lauda. @a pre o visterie de mult pret cetatea carea te cinsteste pre tine, castigand vesmantul tau Fecioara, cu credinta il saruta si Dar priimeste. Preacurata si singurd bine- cuvantata, care esti mai sfanté decat Heruvimii, mantueste de PE wr aL AS SEOUL S / luciri, cu care luminezi margi- | destul izvorasc din cinstita DAL OO DO DVO VO OOO} OF ——__ N.DOUA ziLE_ toata primejdia sufletele noa- sire, ale celor ce te cinstim pre tine. AL Canon, tno Rica pre Cac. Ca o tarie prea cinstita de Dumnezeu Nascatoare, Faca- torul si Ziditorul intemeindu-te pre tine, ca cu niste stele te-a Impodobit cu dumnezeesti stra- nile. Slava De pre pamant la Cer Nas- catoare de Dumnezeu, dum- nezeesc vesmantul tau prea curata, ne trage pre noi cei apringi cu caldura de dragostea lui, Pentru aceasta pre tine te slavim ca pre o pricina a ma- rirei celei mai bune. Sem Jata Darul cel nedesertat, veniti toti cu inima curata, o iubitorilor de praznic! de scoa- teti dumnezeesti ape, care din racla celei Prealaudate. Pomea 5 Imes uu Doamne lumina mea in T'iume ai venit, lumina cea ,sfanta, care intorci dintru In- "tunerecul necunostintei, pre “cei ce te laudi pre tine cu ‘credinta." Tu Stapand prea curata 6) Oo) robilor tai ai daruit intarire, vesmantul si cinstitul tau brau, dumnezeeasca ingradire. Raiu frumos, carele izvora- ste din sine buna mireasma Duhului, Preacurata, casa ca- rea tine in sine haina ta, s'a aratat. 2 Preasfanta, sfinteste su- fletele si trupurile noastre, ale sfantul si prea cinstitul tau vesmant. Biserici ale lui Dumnezeu, celui ce s’a salasluit intru tine, arataé-ne de Dumnezeu Nasca- 3 toare pre noi, cei ce te feri- & cim pre tine intra dumneze- easca biserica ta. Alt Canon, Irmos acela Tu Doamne pre Maica ta o ai slavit, tu ai indltat mai pre sus de toate puterile cele de duhuri slava ei fara asema- nare. svt Darul lui Dumnezeu tu esti Preacuraté de Dumnezeu Nas- cdtoare, carele izvordste din destul din cinstita racla ta, ce- lor ce cu dragoste se inchina tie. Si acum Credinciosii imparati se incing cu tine ca cu o putere, HID: | Tegatura, se lauda cu vesman- celor ce cu credinta cinstim, | stité si sfanté haina ta, (AUCOIMUIOIOEAS LUNA LUI TULIE sicetatea ta avandu-te pre tine tul tau Nascdtoare de Dum- nezeu. foscs 6 Gtrigat-a mai ‘nainte inchi- § puind ingroparea ta cea .de trei zile, proorocul Iona & “in chit rugandu-se: Din stri- “cdciune ma mantueste, lisuse “Imparate al puterilor* Aratat-ai imparatesei tutu- ror cetatilor, cea ce ai nascut pre Imparatul si Domnul tutu ror, ca un zid. nestricat, cin- Bucurandu-ne, darul Fe- cioarei_ sa-l slavim, si prea sfant vestmantul ei sal cin- stim, din carele toata sanata- tea celor neputinciosi neince- tat iese. Nascatoare de Dumnezeu izvor curgator de ape de viata pre tine te cunoastem, si cin- stim dumnezeescul tau ves- mant, din carele in toate zilele lzvordste credinciosilor vinde- cari, Domnul cu tine find de Dumnezeu Nascatoare, firea omeneasca luisi locuité o a facut, si toata vatamarea ce- lui strein 0 a gonit. Alt Caton, lomee JetS-voln fie eu das. Pre tine toata mai pre sus, TIO ONO OOO OW) de fire te-a proslavit Domnul, toata te-a impodobit Fecioara, pre tine toata te-a cinstit mai pre sus de cuvant de Dum- nezeu Nascitoare, cu braul, cu vesmantul si cu dumneze- easca racla. Shia Tarie pre tine credincio- sii castigandu-te si lauda, sa incing cu marire, cinstit braul tau de Dumnezeu Nascatoare dobandindu-l, ca o prea Jumi- naté si cinstita podoaba. Si acum, A vedea slava ta cea ne- graita de Dumnezeu Nasca- toare, doriau de demult toti dumnezeestii prooroci, dar in zilele cele mai de pre urma s'a aratat noua cel ce este mai pre sus de cat vremile. CONDAC, glasul al eu Podobie: Cel ce tea intl Imbracaminte de nestrica- ciune tuturor credinciosilor, de Dumnezeu daruité Pre curata, ai daruit sfintitul tau vesmant, cu carele sfintit tru- pul tau ti-ai acoperit, acope- remantule al tuturor oamenilor. A caruia punere priznuim cu dragoste, si strigam cu frica catre tine curata: Bucura-te Fecioara lauda crestinilor. Icos. bracémintea cea curata, IN DOUA ziLE | Nascatoarea de si cortul Cuvantului lui Dum- hezeu, norul cel insufletit, si nastrapa cea cu mand, pre catoare Dumnezeu Maria, toti cei ce ne-am man- tuit prin nasterea ei, cu cre- dinta si o fericim; si de cin- stitul vesmant sa ne atingem, cu carele pre Stapanul cel ce s'a imbracat cu trup, ca un prunc cuprinzandu-l La purtat, Prin carele firea omeneascd s'a ridicat la vieata si imparatia cea mai inalta. Pentru aceasta bucurandu-ma strig cu mare glas: Bucura-te Fecioara, lauda crestinilor. Intra aceasta na, in 2 ale, face pomenires ppunerei cinsitlui vesmant al prea slintei de Dumnezeu Nasedtoarei in sfanta acl, in zilele fmpiratulsi Leon cel mare, si a Virine! femeiei hi, ‘Sih. Vepmintl falas adied la ostagit pltori de Hristos © afl, Tard vepmaintul Mai tos pata s'a agezal Tatru a doua vt priznim cea in seri agezare, A vesmintului prea curatei Fecioare Pre vremea imparatiei lui Leon cel mare, gi a Virinei sofia sa, dot boiestpatrici Galvie si Candid, frati bunt find, mergind 2 se inchine Ia lerusalim, au sosit 1a. Pa- Testina, si fiind la locusile’ Galilei, aw aflat acolo cinstita haina a Nascatoarei de Dum- rnezeu, la 0 femee evreicd, carea o finea cu in cotatea cea de Hrit- inste, aprinzdind multe lumini, gt tamdert; Geci a pus nevoinfa ca sto ea, Si mer- ‘ind. la lerusalim, gi sarutand toate sfintele Jocuri, si facdnd 6 racla asemenea aceleia, in carea ziced cinstitul vegmant al Maicel ni Dummezeu, daca s‘au intors ef an pus racla cea degarta ecleilalte ; tara fceea. ce erh cu acest. sin si dumnezeese vesmant, ludnd-o, aut int cal fu sosit la Constantinopol, o au pus inr'un ‘Metoh al lor ce se chiama Viaherne, is tindu-se a ascunde comoara, $i vazand ca ru se poate, a facut de stire Imparatulul; si dacd auzl imparatul de’ aducerea ei, sa ‘umplut de nespusa bucure, sarutandu-o, Sia facut o Biserica Ia acel Metoh, si a pus acolo cinstta racla, unde si acum zace, are si pana asta-zi pazeste cetatea, $i go neste tot vrajmasul si toata boala. Intra aceasta 2, pomerizea celal dintew slit Printeleinostru Tuvenalie Patrashul lerusl sh, Ciesla lavenie pomsire, I i sia damecorncs morte Poles Lae esta era pre vremealsi Teodose cel mic MP tells Arhieresdupa Chin stand in feruslim, gf aungind. pana pre vremea Imparfe hi Marchian, sli Leon, fe find 31a Sinodal eel in Efesinpe- tina leet dows site sin paving 9h ste 2 end nt dogme fmpreund eu Chir pu rirea pomentul Papa sl Alexandeet. Deci ajungdnd pina [aslniul Sitod cel din don” al celor gave. sue Weieci de Pecini gt_cnstit find de Inpétatl Mare hin pena bunstateagIneleptunes I teh impécatul Marchi tmpretna cu Pul- heriaziind Vlaheril,tnizeba pre havin, de ste ande sa pus tipi Nascatoarel de Durneze; ira a raspuns cain. Seipe tora ma le; ese aice cavént vechh i a devarat: ea dupa ce tngropet de apos- fol, se auzia clnfare ingereasca pana la tel le; fra dupa a treat find ea unul din spostolt nu se tntdmplase Te ingropae, se detchise morméntil gi nu se aflara Ioastele; de eit mumai tele de ingropare Sia rugat impart pre Arhiere,macat Sie, fmpreuna eu cele de Tngropare sal Decetlbasen sa Fl trimia, care lucra sa fi facut, 91 pre care tmparail e-aagezat in biseriea 'Nascatoare de Dunnezen ce se zidse de el In. Viahere, sant sie humindile pre acestea. Tora sfintilIove- hale plstrind de tot anit treizeci 31 opt, 2dr tn pace, Ince seats, cho cat Suh; Lat Cola sdeobinde +e conpal ari vindesinds, Se ncensncsh Sask doi cu obteasch moare sie atvryinde. slintului mucenie (Os eA OTOATAAATSTSAIANT OTA 20 LUNA LULIULIE Cu ale for sfinte rugaciuni, Doamne mi Iuegte-ne, $1 ne mAntueste pre noi, Amin, Peasna Ta, Irmo ineriilui Avraam oarecand Tin Vavilon, vapaia cup- ,torului au calcat, cu laude strigand: Dumnezeul parinti- lor nostri bine esti cuvantat. Cu minte prea inalté si cu inima smerita scaunul Impara- tului cel prea inalt, pre prea sianta Fecioara cea cu Dar daruité sao slivim. cea ce esti cimara aleasd lui Bumnezeu, vesmantul tau cel ce este pus intru cinstita camara ta aceasta, cu credinta il cinstim, ca pre un sicriu sfant si acoperemant celor binecre- dinciosi. Racla ta, ceea ce are in sine vesmantul, cel ce a acoperit cinstit trupul tau, Fecioara cu totul prea curata, curditeste toata spuredciunea sufleteascd a celor ce cu credinta se apropie. Innoeste-se tot cel ce se apropie cu credinta, si sdrutd stanta racli, carea ine ves- mantul tau cel luminos, prea curata Fecioara. De Dumnezeu Nascatoare prea curata, mantueste cetatea ceea ce te cinsteste pre tine, de foamete si de cutremur, si | de tot necazul, 2 de eae ae. P&ganeasca, si de protivnica vatamare. a “ Psi Cometowes Ts copter pes ll Ayraam Tu unul fiind ca un soare al dreptatei Bunule, dumneze- este ai impodobit biserica celei cinstite cu darurile tale cele de ‘multe feluri; intru carea rasarind, straluceste raze vest- mantul aceleia. Slava. Varsa din sine dumneze- estile tale pahare Preacurata cu adevarat Dar de minuni credinciosilor, si celor ce te cinstesc pre tine, din sicriul tau ies din destul ca din alt Edem riuri intelegatoare. Si scum, 4 Nusedtonrel Acum va apropiati cu ve- selie toti cei de pre pamant, veniti, sicriul indeamna in taina, de va atingeti de prea slavit vestmantul Doamnei, carele ca. o visterie este pus in mine. Peasna 8a, lemos: SAREE ERALE DOUA ZiLE ASNT N SANSUI), a solitoare noua de toate bunata- tile, si cinstit vestmantul tau sdrutam Fecioara, strigand: Bi- hecuvantati toate lucrurile pre Domnul. Ca o faclie intelegatoare, avand pusa in sfesnicul mesei sfintita haina prea curatei Fe- cioare, la ochii inimei ne lumi- nam totdeauna, _Nici cum n'ai lasat neim- | partasiti sfintitei tale pipairi Fecioara pre nevrednicii robii tai, cd in locul trupului tau celui de viata purtator, vestmantul tau tuturor Pai daruit. |. Cu cantari dumnezeesti, s& cinstim lcasul lui Dumnezeu cel desfaitat, pre cea intre maice | Preacuraté, usa cea cereasca, prin carea s'a incuiat usa ceea ce ducea la moarte. ! Al non, Irmos | Main ind | Ingerii, prea cinstita Curata, | acum impreuna dantuesc intru cinstita biserica ta, si incunju- _ ra Stapina cinstita sistinta haina 2 pituitorule altuturoratot- Renee ict puternice, pre cei ce se ta, cu dragoste si cu. bucurie: > ,tineau de buna credinta, in | Si noi cu veselie multa bog *mijlocul vapaiei pogorindu-te | chinam, laudandu-te pre tine "i-ai rourat, invatat sa | Slava neamului nostru. © ‘eante: Toate lucrurile binecu- Binecuviniam pre Ta © jvantati silaudati pre Domnul. Toiag, care at odraslt floa- g Cu glasuri de multamita te _ rea vietel, tuesti bucuria tuturor % {Gylaudam pre tine, ceea ce esti | mult cinstita Preacurata, vas ( la QO OCOOLE ta cetatea ta, de Dumnezeu Nascatoare, ca un zid si dum- nezeeasca unire de invataturi, si lauda drept credinciosilor, si biruinta imparatilor. Si scum, « Nascitonrel audam slava ta cea negra- ita, si Darul tau cel neasemanat. Ca’ tu esti izvorul infelepciu- nei, din carele iese cuvantul tuturor celor ce te cinstesc pre = tine Curata, si slivesc pre cel nascut al tau. SVETILNA. Podobie: Lumina cea neschimbats.. ‘Tuai innoit sifireasivremea, alui Dumnezeu Maica; ci fara stricdciune este nasterea ta, fara stricdciune si vesmantul tau. Cu carele cetatea ta o acoperi, cu carele si schiptru- rile imparatiei, le intaresti. Te deal ot LA LAUDE. Stile pe 4, lal al Aen Podobie: Ca pre un vite. Racla, care tine vesmantul tau_preacurata, sicriu de sfin- tenie robilor tai, si sfintita in- gradire, si slava si lauda, si izvor de tamaduiri in toate zilele se cunoaste. Unde astazi cu sfintenie adunandu-ne, lau- dam miaririle tale cele multe, — si noianul minunilor. De Tata loc prea slavit, i ous or SLASSAISLAAS NONE: IN DOUA LE pururea luminata, intra carea Sa pus visterie cu Darul, cin- | stit_vesmantul Fiicei lui Dum- nezeu; veniti oamenilor de scoateti dintrinsa luminare si curatire, si strigati cu multa- mitoare inima: Preasfanta Fe- cioara, bine te cuvantim, cei mantuiti cu nasterea ta, Stanta punerea vesmantului tau, Stapana, priznuire o am castigat, veselindu-ne, ca as- tazi bine ai voit a se da cetaitei tale sfintita imbraciminte, ca- mara nefurata, dar cinstit, bo- | gatie nemutata, izvor de tima- | duiri, plin de daruri duhovni- cesti Sav, $i acum, asl al Zen | Gandul si mintea curatindu- ne cu ingerii si noi sé praz- nuim luminat,incepind cantarea lui David, Fecioarei Miresei Imparatului Hristos, Dumneze- ului nostru: Scoali-te Doamne, zicand, intra odihna ta, tu si sicriul’ sfineniei tale; ci 0 ai impodobit pre dansa ca pre o polata frumoasa, si o ai daruit cetatei tale Stapane, sa 0 apere si si 0 acopere, de varvarii | cei protivnici cu puternica ta- “ria ta, pentru rugaciunile ei. SLAVOSLOVIA cea mare | Si cealalts slojba. a Utreniet dupre rinduiala 9 SOOOOSHOS COONAN iO: LUNA LULIULTE LA LITURGHIE Fericiile din Canonul Nascatoarel de Dumnezeu, Peasna 3-2, si 6, pe 8. Prochi- menu glas al 3-lea, Cintarea Nascatoarel de Dumnezeu: Mareste suflete al mew pre Domnul,.. Stih: Ca a cautat spre smerenia roabel sae... Apostolul catre Evrei: Fratior, ortul col init... Alilula, glas al 8-lea Scoala-te Doamne tatru oditina ta... Evan ghelia dela Luc: In vremea accoa,iniatea Tisus bxteun sa CHINONICUL Paharul mantuirel vou Ind. INTRU ACEASTA LUNA IN 3 ZLE Sfintal mucenic Tachint. Lg Doar ‘halal 3, Podobie rin. stralucirea Duhului, te-ai aratat ca o piatrd stralucitoare a Bisericii lui Hris- tos, patimitorule; ca cel ce tare te-ai nevoit pentru credinta, si ai infrant tabara celor fara de Dumnezeu, si ai ridicat bi- ruinfe asupra lor mucenice patimitorule. Pentru aceasta cu credinta te marim, ca pre un ostas nebiruit; roagé-te sd se mantuiascé sufletelenoastre. gatam, Subiile pe 6, sle Octo ale mucenicuai 3, glescl al Sen Ce va vom aumi pre vol Q carmuindu-te de dreapta cea nebiruita a lui Hristos, va- Jurile inselaciunei le-ai trecut, si te-ai asezat la limanul cel intelegator, patimitorule, um- plandu-te de linistea cea fara CADMAS OSE SOMA ATA LOMAS de sfarsit, si invrednicindu-te slavei celei neperitoare, cuge- tatorule de Dumnezeu muce- nice Iachinte, veselindu-te pu- rurea; roagé-te, sd se mantu- iasca ‘sufletele noastre. Prin madulirile tale ai sla- vit pre Dumnezeu cel nemu- ritor, omorandu-te pentru din- sul; pentru aceasta te-a_ara- tat pre tine intelepte partas darurilor celor nemuritoare, si te mareste totdeauna cu semne si cu puteri Iachinte; caci si- criul tau sta inaintea tuturor ca un izvor desfintenie; roaga- te sd se mantuiasca sufletele noastre. Slavd, $i acum, a Nascatoare Cui te-ai asemanat ticéloase suflete, nevrand nici de cum a alerga citre pocainta, si de foc netemandu-te, petreci intru riutati? Scoala si chiama pre cea singura grabnica spre aju- tor, si striga: Fecioara Maica, nu inceta a ruga, pre Fiul tau si Dumnezeul nostru, ca sa ma mantueascd de cursele vrajmasului. AA Cruce, « Nascatoarei Mielusaua daca a vazut pre Mielul sau, intins pe lemnul Crucei de buna voie, a strigat cao maica, tanguindu-se cu plangere; Fiul meu, ce vedere streina este aceasta? Indelung, (ols) rabdatorule, cel ce dai viati tu- turor ca un Domn, cum mori, vrand se inviezi pre oameni? Slavese pogorirea ta cea prea mare. Troparul las al tea, ‘Mucenicu! tau Doamne lachint,. ‘Slava, Si acum, a Nascitoare! SOOOOHHSOS LA UTRENIE Pre tine Mucenice piatra cea luminaté te voi Muda Fgcerea lui Teofan, Peasna 1, glas al 8 tea, Irmos APA trecandu-o ca pre us- cat, sidin rautatea Eghi- »petului_scaipand_Israilteanul »striga: Mantuitorului si Dum- snezeului nostru si-i cantam. Pre tine Mucenice, cela ce prin stralucire te-ai facut pia- tra de mult pret dumnezee: tei Biserici, te chem sa fi acum impreund cu mine, aju- tor laudelor tale. Pirasind marirea cea_pa- manteasca, ai mostenit slava cea cereasca, fiind pururea impreuna cu Stapanul tuturor, purtatorule de cununa Muce- nice marite. Siva Pentru Hristos barbateste G)stind improtiva ingelaciunei, SONS ORAL ATA OAT AT AAT IN TREI ZILE ai ardtat tineretea varstei sivi- tejia cugetului, Mucenice pur- tatorule de chinuri, Si acum, a Nascdtoarei | Ziditorul tuturor celor ce sunt, salasluindu-se in pante- cele tau, s'a intrupat pentru mantuirea oamenilor, Maica lui Dumnezeu, zidindu-se pre si- nesi, ceea ce suntem noi, Penson 3, mos Ty ef Piind tanar si tmpodobit cu intelepciunea, te-ai a- ) ratat cu adevarat, ca ai minte | de batran, Mucenice al lui | Hristos. tarirea. Slava Muceniceste petrecand ca- latoria, cu grabire ai ajuns la vitejiile mucenicilor, si la in- cununarea cea cinstita. Q 2 Si scum, @ Nascatoare Prin rugaciunile tale Prea- curata, itre suirea cea ce- reasca indrepteaza, pre cei ce "cu buna credinta te socotesc pre tine Nascatoare de Dum- nezeu, ceea ce esti plina de Dar. Temosul Tu esti intarirea celor ce learga la tine Doamne, tu © “esti lumina celor intunecati, 5, “si pre tine te lauda dubul © »meu*. a 2 Q Q Q Q Q P Q g 2 Q Q Q 5 on WANA NAA ATA AAMAS OI AAAS Sedeana, asl al 3 odobie: Peni misturisires. Pacutu-te-ai cinstita piatra de mult pret a Bisericii, pastrata in camarile cele ceresti, si ai infruntat pre cei ce se inchi- nau pietrelor, si ai baut pa- harul muceniei, mucenice _ma- rite Iacinte; roaga-te lui Hristos Dumnezeu sa ne daruiasca nou mare mila, Shiva, $i acum,» Nascour! Dumnezeesc cort te-ai facut, ceea ce singurd esti prea cu- rata, Fecioara Maica, carea covarsesti pre ingeri cu curatia, pre mine cel ce sunt intinat mai pre sus decat toti cu gre- salele trupesti, curateste-ma cu dumnezeesti apele rugaciu- = nilor tale, dandu-mi Nascatoare de Dumnezeu curata pururea Fecioara mare mila. A Crucei, a Nasettoa Mielusaua Cuvantului cea curata, Fecioara Maica cea ne- stricatd, vazdnd spanzurat pre Cruce, pre cel ce a odraslit dintr’insa fara durere, ca o Maica tanguindu-se a strigat Vai mie Fiul meu! Cum pat mesti? vrand sa mantuesti pre om din necinstea patimilor. Apes Doamne taina ico- nomiei tale, inteles-am slucrurile tale, si am proslavit (o).xDumnezeirea ta". wun wut ruue Infasurandu-te cu durerile bunei credinte, patimitor dupre lege prea bogat te-ai aratat, nespaimantandu-te de iutimea muncitorilor. Priimind din Cer cununa de iacint, cugetatorule de Dum- nezeu, ca un ceresc te-ai_In- vrednicit a dantui impreuna cu cetele ceresti. Sia Cu cuget viteaz ai propo- veduit cuvantul bunei credinte si fiind intarit cu minte nespai- mantata, ai Infruntat pre tiranul. ‘i acum, a Nascatoare Ceea ce numai tu ai priimit pre atottiitorul Dumnezeu, de Dumnezeu fericita, pre cei ce te lauda, mantueste-i de toata nevoia si de prime} Peasoa 5a, mos! Manecdnd strigam tie Doamne, mantueste-ne »pre noi; ca tu esti Dumne- zeul nostru, afara de tine pre valtul nu stim“. Imbracandu-te dela Dumne- cu puterea cea nebiruit ai infruntat pre tiranul cel fara de minte, purtatorule de Dum- nezeu, De buna voie priimind moarte pentru Hristos, ai casti-((5) { OS TAILOR AAAI AOAC gat lauda cea nemuritoare, purtatorule de cununa, Iacinte. Si acum, a Nascatoaret ei ce cinstim nasterea ta cea mai pre sus de cuvant, prin rugaciunile tale Preacurata, sa ne mantuim noi de cursele vrajmasului, Peasna 6-2, Irmos Corifepte me Mistitorl e chinurile celor fardde- D iege patimind Mucenicul, se bucura; si intarindu-si cu: getul cu patima celui fara de patima, fara de slabire de cei fara de minti mergea catre pu- itorul de nevointe. Slava Caun iacint luminos ai stra- lucit cortul cel Dumnezeese, si cu sangele cel ales rosit al mu- ceniei te-ai facut prinos Bisericii celor intai nascuti, pururea po- menite. ‘Si acum, a Naseatoarei Prin rugaciunele tale Nas- catoare de Dumnezeu_prea- curata, sé ne mantuim de gre- salele cel cumplite, si sa doban- dim dumnezeeasca stralucire a Fiului Dumnezeului celui ce negrdit s'a intrupat din tine, pururea Fecioara prea curata. Curateste-ma Mantuitorule, a multe sunt faradelegile OOO OOO IO OOD IN TREL ZILE | selaciunei sarpelui pierzindu-1 »mele, si ma ridica dintru adan- »cul rautatilor rogu-ma; caci »catre tine am sirigat, si ma »auzi Dumnezeul mantuirei »mele*, CONDAC, lsu a os, Podobie; Plinnd rdnduisla Pom al vietei in mijlocul su- fletului sau, credinta ta Hris- toase agonisindu-o Mucenicul § tau, mai cinstit decat raiul Ede- mului s’a facut; cd lemnul in- cu indrazneala Duhului, s'ain- cununat cu slava ta mult milos- tive. lcos $a lauddm mai mult de cat pre multi mucenici pre acesta, ce partineste cetatei noastre, carele pazeste cetatea noastra ca pre unloc de podvig al pati- mirei lui, ca unul ce este in- trarmat cu indrazneala, si tine barda adevarului, prin'care a taiat pomul ingelaiciunei, si ne indeamna si pre noi spre lu- crarea bunatatilor. Ci dar_tm- preuna cu dansul sa strigam lui Hristos: Tu singur esti Hris- toase mult milostiv. Intru aceasté lund in 3 zile pomenieea sfantlui ‘mucenic Tacit, cuviularie Stih; Hrana mea este voin Domauluia o face Tard hrana cea slricdcioasd, pia, lacintzice In Tuli ina trea 2, Incint de foame muti Accesta er din Chesaria, Eparh dintdi a Capadochilor. Dect fiind cuvis OANA OAT HUNAN AT TODAS LATINA eee _LUNA_LULTULIE 7 slujd la masa imparatului Traian, Apo! fiind | sun; Marcu gramanul Ie ters Art ca este crestin, sisiindu-se de cafre | Sicale lui Mochian spre patimire a Insemnat €l ca sa guste din jertefeidolesti cele spur- cate, si de vreme ce nu s'a plecat a o face aceasta; ci mai ales a mésturisit pre Hris- tos, pent aceasta a fost batut preste tot ‘rupul, si 1a bagat tn temnit’, puind toain- fea lui din jertfele idolesti ca’ sa mindnce, cach poruncise Imparatul temnicesifor, sd ‘nui dea pine curata, ca din aceasta slindul nevoia, 84 mandnce de cele jetfiteidolilor; siviteazul nevoitor al lui Hristos, pana In Sfargitn’a voit a gusta din acelea, ci a ri mas postind patruzeci de zile, pentru acea- sta slabind de foame, sha dat sufletal la Dumnezeu, Infra acest xi, pomenirea celui dintra sing prin {elui nos Anatole Patriarhal Constantinopoli Slih: Apuind Anatolie eu savirire din viata De Soarsle ce nu apune apropiindu-se st faa Acesta fiind preot si apocrisarie, adica ree er Cac Teme, elite a sShpstinaaia aba? ns ‘laa dae i powcr Cae Moe st aa Pe eaidnotte| as aele at Si Geren agi ah oe eer there de STs Sea Geta eh sn ees an Dace bes ice Bl ete acnte s tee Sraeted eee tap ed Easy al Ce Sth-Pentru Dumsezeu cel ce a intine Cerl, cx 0 piel Tatind mucenict grumaat la tire Ia ac Pome nr man (AOS CHALE SAOG ‘Accestia find sili de Maxim eparhul ss jertfeasca idolilor, si neplecdndu-se; ci jn priveliste marturisind numele lui Hristos, | Ti sau talat capetele de sabie, Si sfintului Mochian adica cfnd Ml duced la moarte ti turma femeea gi copiil plangnd, si el ti sta- {uid ea sa taed. Tara sfintului Marcu, cind f'se {aid capul, fata find sofia sa, ba p ‘mit tm mint; si aga muceniceste savarsindu- | si vieafa, a primit muceniel. Cu ale lor sfinte rugaciunl, Doamne mi- Iuegte-ne gh ne mantueste pre noi. Amin. Peatna 7, Irmo Tinerii cei ce mersese din Iudeea in Vavilon oare- ,cand, cu credinta Treimei, Svapaia cuptorului o au cal- cat, cantand: Dumnezeul pa- Vrintilor nostri, bine esti cu- pvantat.* Purtand cuget de buna cre- dinta, insusi stapanitor pati- milor, si fiind hranit de cu- vantul cel dumnezeesc, de fata ai defaimat dezmierdarea celor farddelege, prea fericite, stri- gand: Dumnezeul parintilor | nostri, bine esti cuvantat. Slava dertfa prea cinstita si prea sfanta te-ai adus pre tine in- suti Domnului, cugetatorule de Dumnezeu, prin curdtia sufle- tului, si prin cuget lamurit, strigand: Dumnezeul_parinti- lor nostri, bine esti cuvantat. Zamislind in pantece pre COMATOSE (©) oY g izvorul nemurirei si al vietei celei vesnice, si nascand pre Dumnezeul pariniilor nostri, ai oprit stricdciunea mortei, carea manca pre neamul omenesc, prea curatd Fecioara, Pea et ims, (F { { De gepte or cuptre [ia stramtoare cumplita, si din temnita ai ajuns catre itimea raiului cea des- fataté. si impodobita, ca sa vezi stralucirile cele luminoa- se ale sfintilor, si s&_privesti cetele ingerilor, care stau ina- intea lui Dumnezeu, si nein- cetat striga: Popoare prea in- naltati pre Hristos in veci. Tu ai iubit pre Dumnezeu din suflet, stand improtiva pa- catului pana la sange, fericite patimitorule, si surpand_ pre vrajmasi, si impodobindu-te cu cununi de biruinta, cu osardie strigi: Preoti bine cuvantati, popoare prea indiltati pre Hris- tos in veci. Binecuvantam pre Tat Ca o danie cu buna cuvi- inta, ca o piatré de iacint lu- minoasa, ca o sfintité porfira ai impodobit Biserica cea ce- reascd, infrumsetand sfintele sfintelor cu razeletale cele mu- cenicesti, neincetat strigand : Preoti bine cuvantati, popoare © prea inaltati pre Hristos in (owed. LKOCLOMNON IN TREL ZILE, Si acum, a Nasedtoarei Nascut-ai_mai pre sus de cuvant pre Cuvantul lui Dum- nezeu cel fara de Inceput, pen- tru facerea de bine firei celei cuvantatoare, prin carele ne-am mantuit din moartea cea faca- toare de stricdciune, si am priimit Duh facator de viata. Pentru aceea te slavim pre tine Fecioara, adevarat si chiar Nascatoare de Dumezeu intru toti vecii. Irmosul Sa laudim, bine #8 cuvintim. De sapte ori cuptorul, mun- ,citorul haldeilor |-a ars _ne- sbuneste, pentru cinstitorii de ‘Dumnezeu. Tara vazandu-i spre acestia | Sbuna mantuil uputere mai Facatorului si ;Mantuitorului, a strigat: Tineri “bine-1 cuvantati, preoti lauda- itil, popoare prea inndltati-l sintru toti vecii.“ Pre fine con F prin rugiclunile tale fa pre Stapanul milostiv catre toti, cei ce cu credinta lauda inta ta cea nebiruita, prin facut sa inceteze In- seldciunea idolilor, iar cuvan- tul bunei credinte Fai scos la aratare. Jacint, cel cu vapseala ca Ce- rul, fiind uns cu sangele marturi CATING ©} sirei si al credintei pentru Hris- = tos, si incununat cu cununamu- ceniei, foarte veselitoare pri- = veala este la ostile ingerilor. shiva Cu totul te-ai facut 1a dumnezeesc prea sfintit, improtivirea ta cea neslabi ce s’a facut asupra_nebuni si trufiei tiranesti, ti-a_sfintit si trupul si sufletul. Pentru = aceea toti te fericim pre tine. $i acum, a Nusedtoare moara-mi Stapana pacatul cel ce pand acum vietueste intru mine, si cu lucrarea vietei celei adevarate, carea s'a % nascut din pantecele tau pentru milostivirea cea negraita, invi- eaza sufletul meu cel mort, a celui ce cu bund credinta te Z slavesc pre tine, essa Pre tine Maica lui Dumne- »zeu, si Fecioara cea neispitita de nunta, pre tine ceea ce ai ;nascut mai pre sus de minte »prin cuvant pre Dumnezeul ,cel adevarat, pre cea mai ,inalta de cat prea curatele ‘uteri, cu doxologhie fara de ytacere te slavim*. Si cealalt slabs a Utreniei dupre candle i Olpustal LUNA LULIULIE oo 6288886 PEAT TA IAS ASI pope eas o os INTRU ACEASTA ee IN 4 ILE Je nostry Andrei Te. Sraimneanel, sttepiscopal Crit St prea louse Marta, Maicnsntlsi Simeon eel din ‘ountele minut Cel dite stint La Doamne strigat-am, Stihirile pe le sian {ahi Andee 3, 9 ale. Shntel 3 Sie Sin ‘tht daval al Ble Podobie: Ce v8 vom oun e te vom numi pre tine acum Andree? Sihas- tru, carele intuneci pornirile pa- timilor, slujitor cu sfintenie, lu critor Evangheliei lui Hristos alauta, care canti ale Duhului canon, care toate le veselesti Nou David te cunostem, caci ai siltat inaintea sicriului Darului, sia Testamentului celui nou, intelepte. Cete vom chema acum pre tine Andree? Ravnitor celor & alesi, cari barbateste s'au ne- voit; laudéitor adevaratsfintilor mucenici, indreptator de iznoa- vasspre cistigarea bunatatii, 2u- grav desertaciunei vietei, inva- \atorfoarteiscusit,puitordedog- me preaadevarat.Roagi-tesise mantueasca sufletele noastre. Ce numire iti vom pune acum tie Andree? Odraski de veselie siintului lerusalim, in- tarire dogmelor celor drepte ale credinjei celei bune, lerarh,) WAT ONARIAA SDS) prea sfintit al Critului; carele Tuminezi lumea cu_luminari, pornindu-te dela rasarit, si luminand apusurile. Roagé-te, si se mantuiascd sufletele noastre. ‘Alle Stict ale sintei Marte, gas al le. Podobie: Ca. pre un vita Catre infranarea cea cu durere, catre barbateasca lupta, si catre tdbararea Improtiva vrajmagului, celui ce a ziitic- nit firea omeneasca, te-ai in- streinat, sicu postirisicu lacrimi nu ai bagat seama de trup, pentru dumnezeeasca dragoste. Pentru aceasta ai suferit nevo- intele cele dumnezeesti, sme- rind cugetul luptatorului impro: tiva, Marto cinstita si prea ma rita, Scarbindu-te de cele vre- celor stricacioase, si ai dorit de sortul cel ceresc, cel vrednic si vesnic, si nestricacios celor cu- viosi, gi de viata fara de sfarsit. Pentru aceasta savarsind cu credinta luminata si purtatoare de lumina pomenirea ta, cu can- tari dumnezeestite cinstim pre tine, marita Marto. CuDarul Duhului iei nepu- tintele, gonesti duhurile cele viclene, si tamaduesti patimile; sicu stralucirile minunilor tale luminezi pre credinciosi. Pentru Syaceasta cu neincetate glasuri IN PATRU ZILE, melnice, ai fugit de dragostea _ Ue, a laudam astazi luminata i s si pur: tatoare de lumina si vrednica de minune pomenirea ta, prea marita Marto. avs, a Sfintolu,glasul al ea DetaBisericalui Hristos prea fericite, ai gonit pre lupii cei infelegatori cu toiagul invata- turilor tale; si pre aceasta im- prejur oaitngradit cutariacuvin- telor, si o ai pus inaintea lui Hristos intreaga si nemiscata, cdruia roaga-te si izbaveasca de stricdciune si de nevoi, pre cei ce savarsesc cu credinta intr tot cinstita pomenirea a. $i acum, a Naseatoarei Ceea ce in pantecele tau ai incéput pre Dumnezeu cel ne- incdiput, pre cel ce s'a facut om pentru ‘iubirea de oameni, si dintru tine a luatamestecarea noastra, si luminat o a indu- mnezeit. Nu ma trece cu ve- derea acum pre mine cel ne- cajit, ci degrab ma milueste si din toata pizmuirea sivata- marea celui viclean ma scapa, prea curata Fecioara. 1A. Cred, a Nistor Pre tine Mieluselul si Pas- torul, daca te-a vazut pre lemn Mieluseaua, ceea ce te-a nascut, se tanguia ca oMaica, strigand catre tine: Fiule prea iubite! Cum te-aispanzurat pre Iemnul(© Oo Crucei, indelung rabdatorule? Cum sau pironit mainile i pi cioarele tale Cuvinte de cei! delege, si ti-ai varsat sangele tau Stapane. STIHOAVNA din Octo si ‘tint, gas 8 Multimile calugérilor pe tine indreptatorul te cinstim Andree = parintele nostru; cd prin tme pre cirarea cea dreaptacuade- varataumblaam cunoscut.Feri- cit esti, cd lui Hristos ai slujit siputerea vrajmasuluiai biruit, cela ce esti cuingerii impreuna vorbitor, cu dreptii si cu cuvi ogii impreuna lacuitor; cu cari roag-te Domnului, sa’ milueas- ca sufletele noastre. $1 acum, a Nasetloaret erurile telauda pre tine cea 2 plina de daruri, Maica pururea Fecioara, iaré noi cu cuvinte slavim neurmata nasterea ta, de Dumnezeu Nascatoare.Roa- gi-tesiise mantuiasca sufletele noastre. A Cruce, « Nasettoare Doamne cand te-a vazut soa- releridicat pre Cruce, pre tine Soarele cel drept, razele si-aas. cuns, $i luna si-a schimbat lumi- na intru intunerec, iara prea curata Maicd la inima se rinea. Troper gata a Sen Al rtodonetindrepstorue Slav, al Cuvioasei, gle acl. OC CHOU OONOORAS TOS SSI PEGASO Sia) LUNA LUI IUUIE Intru tine Maica cu ostrdie Si acum, a NascAtoarei Cauth tela slaryitel etre LA UTRENIE ‘CANOANELE Unul din Octob, pe6, ale sailor, dova pe 8 CANONUL sfintulsi Andee. A cari acest la Greci ert Cu bichstesti cinta de I Andrei Focees lui Toot. Pesena 1, las l Sen Irmo alulsi pre caléragul in ma- Crea Rosie, cel ce a stand »mat rasboaele cu brat inalt, ~Hristosi-a scuturat, si prelsrail »la mantuit, pre cel ce canta »cantare de biruinta“. Scuturdndu-ti somaul de la genele tale, te-ai gatit pre tine uti Ideas luminat prin bund- titi, descoperitorule de cele di mnezeesti, Pentru aceasta te-ai siardtat dumnezeesc lécas Sta- panului. Fiind invatat de dumneze- escul Daral prea sfantului Duh, migcandu-ti canonul tau, ai I minat Biserica lui Hristos,lau- dandu.o cu viers foarte bine intocmit, Andree dumnezees- cule. Intelepteste plecdindu-te le- gei celei scrise de Dumnezeu, patimile trupului le-ai omorit sihastreste, prin dragostea ta IDIOT OO OSC OOOO OO) nezeesti, prea intelepte Andree. A. Nasctoael Cu totul este dorire si dul- ceata, si plinirea bunatatilor Fiul tau si Dumnezeu, Preacu- rata; pre carele roaga-] sa man- tuiasca, pre cei ce cu credinta alearga acum catre tine. ‘AI CANON al lintel Marte Pensa 1, in 8 roa Cela ce a sfirimat in mare, anit fiind cu dumneze- R’escul dor al bunatatilor celor vesnice, marirea si hrana aceasta stricaicioasa o ai de- faimat. Pentru aceasta si vieata ingereasca dumnezeeste ai vie- {uit prea cuvioa: Cu rivna dumnezeeasea ind infocata, si traind cu bar- batie dumnezeeasca, credincio- silor luminator le-ai nascut si Ingradire, pre al doilea Samuil, pre hranirea cea frumoasi a pustietatei. Slava Qdrasla infranarei s'a_ara- tat rasarind noua pre soarele cel mare cel mult luminos, pre prea inteleptul Simeon; si partei rasaritului partinitor, si parete. $i acum, a Nascstoarel Cei nascuti din pamant, toare de Dumnezeu, prin OI PLLA LIGA DIA IIA) STE ESOS HUNAN, - IN PATRU ze cea tare, cantand cantari dum- | Darul cel dumnezeeso, si prin negraita nasterea ta, fii ai lui Dumnezeu facandu-ne, te cén- tam pre tine cu deadinsul, pre ceea ce singura esti pricinui- toare mantuirei. Peason 3, mos. 2,02, al Infipt pre nimic © pamantul cu porunca ta, »Si ai ridicat netinut pre cel »ingreuiat, pre piatra cea ne- »clatita a poruncilor tale Hris- »toase, intareste Biserica ta, »unule bune si iubitorule de ,yoameni*. Indreptand prin bunatate vieata ta Cuvioase, si unindu- te cu Dumnezeu prin dumne- zeeasca dragoste, te-ai aratat organ cuvantator, lumii nd toa- ta lumea cu viersuri de cantare, scotand dumnezeeasca bogatie. Intrarmandu-te cu_puterile tale cele sufletesti Cuvioase, si trupul infranandu-ti prin ne- vointa, te-ai facut stea cu to- tul luminoasa veselind Biserica, cu drept credincioasele tale in- vataturi, si cu duhovnicestile cantari. Pacutu-te-ai plin de intelep- ciunea cea cereasca, caci, lar- gindu-ti gura sufletului Cuvi- oase, aratat ai priimit toata stralucirea cea purtatoare de lumina a stréilucirei celei in trei | sori, ca un slujitor prea sfintit. OPIATES DE) LUNA _LUI_IULIE Rogu-te pre tine Maica lui Dumnezeu prea curata, sé ma mantuesc acum de robia pa- timilor, si sd mi se stearga toate semnele de sdruncina- rea paicatului, ca ceea ce mi- nunat ai ndscut pre cela ce ridicé pacatul lumei. {At Cano, Ios Nia este altnt Roada prea cinstité din pantecele tau, Stapanului a- ducandu-i, jertla desavarsit pre tine te-ai adus Marto, prin fo- $ cul infrandrei, cu cantari pre dansul cuvantandw: Dom dertfa bine priimita si pu- rurea vietuitoare Hristosului tau i-ai adus, pre cel odraslit din coapsele tale, prea cuvioas de Dumnezeu purtatoare, in- tarirea credinciosilor, si parete si ingradire. Slavs. [ntru inaltime cereasca ti-ai inalfat sufletul si trupul, si cu § fecioarele cele intelepte im- preuna ai fost vietuitoare, si pilda dumnezeeasca celor’ ce cu credinfa alearga catre Dum- nezeu. i cam, « Niseone: Pre piatra nadejdei_mele indltarile sufletului meu Prea- surat puindw- pe be trecand pururea, te laud gi te slavesc pre tine. Irmoral Nu este sfant ca Domnul, »si nu este drept ca Dumné jzeul nostru, pre carele tl lau- ida toata faptura, si nu este “drept afara de tine Doamne. § conpacut. Podobie Intra rugaciuni stand ina- intea Domnului si prea cura- tei Fecioare Nascatoarei de Dumnezeu, cantare si laude aducandu-i Marto cinstita, pre pruncul cel sfintit ai nascut, pre prea minunatul Simeon, pre luminatorul a toata lumea; cu carele pururea roagé- pentru noi toti ei Ms Dea Pre cea Intru rugtion Sedeslna Sfiotula, lal al 8-ea, Pdobie:Pre Injlepciunea buminandv-tiinima cu Dum- nezeeasca lumina, ai grait fe- ricite luminat cuvintele do; melor, si ai luminat lumea. Si ficandu-te organ dumnezeesc al Duhului, cu. prea dulce gl suire indulcesti totdeauna i mile tuturor, laudand pre Tr mea, cetele sfintilor, si pre Fecioara cea prea curata, An- dree prea ldudate; roaga-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de gresale sa daruiasca, celor ce praznuesc cu fragaste sfanta pomenes ta, Degeab ne intimin Neincetat privind intru ru- gaciuni si cu milostenia, lui Dumnezeu ai placut, Marto prea laudata, intru bisericile cele dumnezeesti mergand a- dese, cu lacrami si cu post rugandu-te, si cu credin{a pre doconul cel sfintit |-ai priimit, eu carele impreuna te roaga, ca sane mantuim noi din ne- voi, cari cu dragoste te cin- stim pre tine. Gincum, a Neston Fecioara cu totul fara pri- hana, carea pre Dumnezeu cel mai pre sus de fiinta Lai nas- | nezeesti. cut, impreuna cu cei fara de ) trupuri pre acela neincetat roagi-l, sa ne dea iertare de } Pacate, si mai ‘nainte de star- sit indreptare viefei, celor ce % cu credinta si cu dragoste te | cantam pre tine dupre datorie, > una intru tot laudata. A Cruci, a Nascitoaret Stand langa Crucea ta, ce- ea ce te-a nascut mai presus de fire Hristoase, si _neputand suferi sa te vaza patimind fara } dreptate, se tanguia plangand si striga tie: Cum patimesti cela ce esti din fire fara patima 5, dulcele meu Fiu! Li (oa ea ta cea desi (SOCOAADALAOO OKO ART TATIONS POO ORS wAey IN PATRU ZILE | dumnezeescule Andree. Ppumnezeeasca desertarea ta cunoscandu-o0 Ava- »cum, cu mai ’nainte vedere »Hristoase, cu fricd a. strigat »catre tine: Spre mantuirea »norodului tau, ca sa mantu- »esti pre unsii tai ai venit*, _Cuvantul tau fiind impodo- bit cu vieata, s'a ardtat indrep- tator teologhiei celei_adeva- rate, foarte luminat descope- tind slava prea laudatei Treimi, Aratand ca fapta este su- irea_privirei, intelepte, si pur- tandu-te de privire, te-ai in- cuviin{at cu pecetea vietuirei, Andree grditorule de cele dum- Ca un Ierarh dumnezeese prea fericite, luptandu-te pas- toreste, ai gonit dela bisericd navalirile leilor, Andree pi titorule de numele barbatiei. Atland pre Nascatoarea de Dumnezeu pricind de laude prea mari, aratai sarguinta in- tocmai, cinstind cu multe fe- luri de laude, pre cea mai in- nalté decat toate laudele telepte Andree. AM de impreunare ai z mislit in pantece fara strica- ciune, si ai nascut fara dureri, si nascand pre Dumnezeu ¢ TOON EMRE GWAGWAWAAIAaM OF" ss trup, te-ai pazit Fecioara si dupa nastere. AL Canon, mos: Din muntsle cel umbros. Pre Hristos pururea inainte avandu-l, de catre dragostea gi de catre dorirea cestor stri- cacioase te-ai departat; pentru aceasta te-ai invrednicit Marto si Darului, pre acela prosla- vindu-l. I ntreit valul patimilor a zandu-l Marto, ai stins nap: direa fiarelor ‘celor salbatice, si laturile cele cu multe im- pletituri ale lui Amalic cel in- jelegator le-ai rusinat. save P acutu-te-ai ingradire si zid, celor ce cu curata dragoste te cinstesc pre tine, si savarsesc sfanta pomenirea ta, de Dum- nezeu fericita, ajutatoarea cre- dinciosilor. $i acum, Nesettoare Aratatu-te-ai nor intelegator Nasciitoare de Dumnezeu, pur- tand cu trup pre insug Soarele slavei, carele lumineaza toata faptura cu lumina Darului celui dumnezeesc. Festal ess Qela.c¢ te imbraci ou In. mina ca cu o haina la .tine manec, si catre tine strig DCASWAGAGIAGUAGA, LUNA LULIULIE *Lumineaza sufletul meu cel in- SO) MOO HAOITSE ROCIO OMIA »tunecat Hristoase, ca un mi- nlostiv®. Cei ce ne laudim acum cu invataturile tale, si luminat ne Indulcim cu cantarile cele de Dumnezeu insuflate, cinstim pomenirea ta, Andree prea fe- ricite, buminandu-te cu raza dum- nezeescului Duh, prea sfintite, ai laudat cetele sfintilor, cu carii impreund acum te vese- lesti, Andree prea fericite. Acum nu vezi cele dum- nezeesti prin simtirile cele pe- ritoare ale trupului, nici prin naluciri, ci. cu mintea prin lu- crarile ‘sufletului, cu Dumne- zeu unindu-te prea intelepte. A. Nascitoure Cu lacrami caz inaintea ta, rugandu-ma tare, si ma izba- vesc acum de pacatele mele, prin tine Preacurata, si sé ma invrednicesc bucuriei celei vesnice. A Canon, Irmos Din noaptea necunostni ba Cer privind odrasla ta in stilp fiind inaltata, prin dumnezeestile lucrarile aces- teea Marto, pre Hristos cel ce este intru indlfime lai lau- dat. Raspuns din Cer aratat ai luat, de Dumnezeu fer Marto, si ai zamislit din dum- nezeeasca descoperire pre slu- jitorul cel mare. Siva Odrasla ta prea cuvioasa, cetatea Antiohiei, adica o pu- ne inainte, cald partinitor si parete, si scdpare celor ce sunt intru scarbe. Si acum, a Nasedtoarei Toiag al puterei pre tine, cei ce se nadajduesc spre tine, avandu-te dumnezeeasca Mi- reasa, taberile protivnicilor le biruesc. Peasma 6-2, Inmoe area patimilor cea saiba- tacita, cu viforul cel stri- ,cator de suflet, potoleste-o »Stapane Hristoase, si din stri- »caciune ma scoate ca un mi- -lostiv«. Ritoriceste graind, ai infrun- tat pre cei fara de Dumnezeu cu gura luminata, caci cu tot adevarul ai ardtat inchindciu- nea cinstitelor icoane, invata- torule de cele stinte. Cu sfintenie ai impodobit vieata ta marite Parinte, caci ai stins turburarea pati si ai sosit catre vi timirei. De frumsetile cuvintelor si ale dogmelor tale toti credii josii indulcindu-se, cu buna __IN PATRU ZILE RANA AG IALaIA) credinfa se veselesc, risipind hulele ereticilor. A Nascatoarel Cela ce a stralucit din Tatal fara’ de inceput, cu totul s’a unit cu mine prin intrupare, carea s'a facut din tine, Mi: reasa a lui Dumnezeu’ prea curata, Alt Canon Irmox Haina luminoasa. Pre Imparateasa tuturor do- rindu-o din sullet, te-ai impo- dobit singura cu curatenia, si | haruri Marto ai dobandit prin- tr'insa, De batrana intelepciunea ta, cinstita, miratu-s'au ingerii si oamenii, cantand pre Facatorul tuturor, pre cel ce te-a prea marit pre tine, Ca un pom frumos, si cu frumoase mladite te-ai impo- dobit pre tine insati, si oglin- da te-ai facut nespurcata prin aratarea Duhului sfant. Jpiniste intru viforul pati- milor si al scarbelor, pre tine Stapana pururea inainte vazdn- du-te, alerg la adapostirea mantuirei. | Irmosul Raina luminoasa da-mi mie, LAE OMNIA AINE »cel ce te imbraci cu lumina ca cu o haind, mult milostive »Hristoase Dumnezeul nostru. CONDAC glasul al 2 te, Podobie CSutéed ecle de sus ‘Trambitand luminat dum- nezeestile cantari cele cu dul- ceafa, te-ai aratat luminator lumei prea luminat, cu lumina Treimii stralucind, Andree cu- vioase. Pentru aceasta toti stri- gam catre tine: Nu inceté ru- gandu-te pentru noi toti. Icos. €u ticdlosul voiu sa laud a- cum vietuirea ta Parinte, pen- tru Indreptirile tale, cerand dela tine har, ca sa pot luda infrumsetarile tale, sis Im- pletese cununa crestetului tau celui cinstit, Andree, pre ca- rele il cinstesc ingerii. Si stri- gim catre tine: Nu inceta a te ruga pentru noi toti. Intra aceasth Lunt, fa 4 sile, pomenires. ost intra sfinfi_pirintelai nostra Andrel ‘scopol Crtulu lerusaioeanul Stib. Andrei de demult viesta vremelnics = bras Si de viala cea vie pentru fapte bund nu sa psi. Tn Tlie tatru a patra i Moartes pre Achicroul Andrei il rip Acesta a fost din cetatea Damascului, naseut din pitingi iubitori de Dumnezen, 1 S'adat de dangit la Invatatura carci. Apot de caire Teodor Patriarhul sfintei cetaf, el se faci clirc, gi iscaltor lui, $i adundndu- se sfdntul gi & toata lumea al gaselea Sinod Ja Constantinopol, a fost trimis de dénsul ca $4 fie la un gind sila o voinfa cu cele SOLUTION LUNA LULIWUE ce se facuse. $i pent mintea si bunatatea ‘ce avea, s'a facut diacon bisericel celei mari, si preste pujina vreme hrinitor de sarac. Dupa aceea s'a facut arhiepiscop Critlui, si mergdnd la un Loe ce-i zie lerisb tn os- frovil Mitlinului, ish primi sfarstul viele sale, lasind multe scrisori Biserce! lui Dum Thiru aceasth 2 pres cuvioasa Mora, mia sli. {ului Simeon celui din muntsle minunat ‘sin; Marto degt nu te ysliept nici te slept Tash ai pre celelalte buns, si ca Marta te slog Cuvioasa aceasta Marla petrecand cu tot felul de fapta buna, atat In sibistrie, cat si in. priimice gi milosdedie spre siraci, gi vind multa eredinfa spre Maica lai Dum- nezeu, i s'a vestit de catre dansa, gi mat ‘nainte de savargirea ei de dulcesta vesni cilor bunitati ce o asteptd, si mutindu-se dela ceste pamntest, aratdndu-se celor ce pazeau la moastele el, facdndu-i st se bu- ‘cure si zicindu-le, ca Ivat mare Dar dela Dumnezeu; si se ‘fla na tumina gi tn ne- Povestita bucurie, nur numat pentru rugacin- nile fiului ci, cf si pentruca a suferit pentru Dommul feluri de ispite si necazuri, Intra aceasts xi chinsies slintululsfinfitlut rucenie Teodor episcopul Chitin Slib; Lui Teodor celui cela intuneree a murt, Dupre sierea preoroceascé impurie lumina a drut Toru aceasté si, pomenires sfinlulei mucenic Teodat ‘lib: Lai Durnezeu Teodote capul at dat, Si eats fra de sfirgt af Isat Tnten aceasta 2, pomet Donat episeepal sfintalt mucenie Suh: Mai ‘nsnte Donat prin fapte Levis hi verising, Si acum acolo unde au este in vitsjire este leeuind. Intra aceasta, santa mucesft Chips, str: fis Bind e's save Stlh: Pre Chiprila spre lupta cea de strive oa intact, Dumnezeu cel ce impreund cu Tasov sa luptat de demit % Inteu aceast 2, sfinta Aroa yi Luchin, de sa bie sau savy Sth: Ardtatu-ne-au nous Aroa gi Luchia Cg tnersle pot abd sabia Y Intru aceasta 2i, sldnta Asclipi, {Sestoorea de ‘minuni, cu pace #8 sAvisit ‘Stih: Asclipia vindeettoare firs de plats find, Conteneste $i tsie boalele plats neluind Tntru aceasts x, sfintul sfiotital mucenic Teo: de sabie sa Stih: Teofilsufere a capului despartive, Tubind pre Dumnezeu gimai mult decit iubite victuize. % Intrw aceasta i, cuviosul Menighi cu pace a's svi. Sth: Menighi prin mnotare de ivi a ve tei sctpiad, Prea buni vislgi pre ingertaflénd Y Cu ale lor sfinte sugaciuni, Doamne mi Iuestene sine mantueste pre noi, Amin, Peasaa 7, Irmos: ‘omnul parintilor cel prea inaltat, vapaia o a stins, »pre tineri i-a rourat, pre cei pce cantau cu un glas: Dum- snezeule bine esti cuvantat* = Pentruca sé vezi intru Du- 4 hul lumina sfintilor Cuvioase, ti-ai luminat vieata cu stralu- cirea faptelor, strigand: Dum- nezeule bine ‘esti cuvantat. Find imbracat cu trup, ai ravnit cetelor celor fara de trup, Cuvioase, Intre care veselindu: te,intruun glas cu dansii cdnti Dumnezeule bine esti cuvantat. Acum se veseleste Terusa- limul, caci te-a trimis in lume Juminator cu multa lumina, pre IN PATRU ZILE godit, sii-ai facut spre placere. tine fericite, carele canti: Dum- nezeule bine esti cuvantat. A Nast Cel mai de ‘nainte fara de trup, din pantecele tau cel stant Preacurata, s'a intrupat pentru milostivirea cea nemasurata, caruia toti cantam: Dumne- zeule bine esti cuvantat, Alt Canon, mos: Cel ce af intemal. De haina cea patimasa dez- bracandu-te, in haina nepatimi rei te-ai imbracat, si lui Hris- tos, Mirele cel curat, te-ai lo- Stilp de foc s’a aratat odras- la ta Marto cinstita, lumea luminandu-o, si pre cele din lume curdtindu-le de neprice- perea cea intunecoasa, si de toata alta urgie. Slava Zburdarile trupului le-ai stins, si de maestriile vrajma- silor celor intelegatori te-ai scarbit Marto prea cuvioasd, siimpletirile acestora le-ai sur- pat la paméant. Si acum, a Nasedtoarc. A vedea noi slava Fiului tau, i curat a ne destataintru dansa, cei ce te dorim, si te cantam & pre tine. Roaga-te cu deadinsul, ceea ce dela Dumnezeu esti cu Daruri daruita. C ATTICA NATRONA DE) JAMIA AAO AA AAS! LUNA LUL Peas 6, trnos | ie Facatorului a toate ti- nerii in cuptor dant a »toatd lumea impreunand can- »tau: Toate lucrurile pre Dom- nul laudati-l, si-1 prea inaltati sintru toti vecii*. Aducand danturi, luminat ai saltat inaintea chivotului ce- lui nou al Bisericii, strigand: Toate lucrurile laudati pre — Domnul. | Qantarea cea noua in Bi- serica cuviosilor cantai Pa- inte, catre Atottiitorul, stri- gand: Toate lucrurile laudati pre Domnul, si-l prea inaltati intru toti vecii. Cu dumnezeeasca cuviinta randuind faptele bunatatei prea fericite Andree, ai laudat ne- vointele tuturor sfintilor, celor ce mai ‘nainte s'au minunat, si s'au_savarsit intra Hristos in veci. A Nitettoae | Veniti cu cantari dumne- zeesti si laudém pre Nasca- toarea de Dumnezeu, pre prea curata Fecioard, zicandu-i: Bu- curd-te Fecioara binecuvantata, prin carea s'a dat bucuria la firea omeneasca. Alt Canon, Pre Domoul eel ce ss proslait Cu saracia dintru ceste vre- Oowwowsasscmmusaaeat TLE melnice ai cAstigat bogatia si slava cea vesnica Marto, si # pentru aceasta ai strigat’ cu dragoste: Pre Domnul cantati-1, sil prea indlfati pre el in veci. Marto prea cuvioasa, pre Simeon, inima si dorirea ta cea cunoscuta de Dumnezeu § nascand, Dumnezeu di cie cu credinta inimei I ronat; pre cela ce-i strigd lui cu credinta intru toti vecii. Binecusdntsm pre Tas Ziua cea luminoasa a pri nuirei tale, cugetele credincio- silor le lumineaza, si stralu- ceste ca un luceafar tot paman- tul, pana la toate marginile. Si ecum, a Nasettoare Cel ce a zidit firea noastra dintru tine cu aceasta Nasca- toare de Dumnezeu imbracan- du-se, inchipueste si innoeste ca un iubitor de oameni, pre cei ce cu cantéri te cuvinteaza, si te proslavesc cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu. Irmosut Ss luda, bine 28 covdnti, Pre Domnul cel ce s'a pro- »slivit in muntele cel siant, si vin rug prin foc a aratat lui »Moisi, taina nasterei pururea VFecioare, di »indlfati intru toti veci OMINOUS [aia dantueste, Fecioara a avut in pantece, si a nas- seut fiu pre Emmanuil, pre »Dumnezeu si omul, rasarit »este numele lui, pre carele »Slavindwl, pre Fecioara o fe- sticim.* | | Vestirea cuvintelor tale, si frumsetea si curatia dogmelor, au alergat preste tot pamantul Andree fericite. Pentru acea- sta cu diadema bunei cuviinte te-a incununat Hristos Impa- ratul tuturor. Indulcindu-te intru unirea cea dumnezeeasca de straluci- rea cea cu trei lumini, Andree tainuitorule al lucrurilor celor preste fire, pazeste de primej- di acum prin rugaciunile tale, pre cei ce cu dragoste si cu sfintenie savargesc sfintita po- menirea ta. Acum te veselesti in ceruri cu cetele celor fara de trup, ca cel ce neabétut ai petrecut vieata lor pre pamant, ca cel ce te-ai ardtat_ propoveduitor prea ales credintei celei ade- varate, graitorule de cele dum- nezeesti, vrednicule de lauda. A Nascatoarei Incetat-ai pornirea cea ne- oprita a mortei, carea manca toate, ca ceea ce cu adevarat mai pre sus de cuget ai nascut (OAT ALAIN OLASALSI AS OTANI __IN PATRU LE _ tale Marto prea cinstita, dintru cu trup pre vieata cea vesnica, de care lovindu-se iadul cu gurd_amara, s'a surpat, Nas- catoare de Dumnezeu Maica Fecioara, AAI Canon, rmos Pre tine te savin, Intr'un chip Marto impreuna dantuind cu fiul, roaga pre Hristos Dumnezeul nostru, pen- tru cei ce te cinstesc pre tine. Vietuind cu buna credinta, barbateste te-ai_ nevoit intru ostenele, de unde ai agonisit bogatie cereasca. shiva Sarutaém sicriul_moastelor care scoateam apele tama- duirei. Si acum, « Néscatoarei Mai mult de cat razele soa- relui rugdciunea ta rasarind, lumineaz Preacuratd, pre cei ce te slivesc pre tine Marimu-te pre tine Maica ,lui Dumaezeu, si te slavim "Nascatoare de Dumnezeu Fe- “cioard; ca ai nascut pre Man- “tuitorul sufletelor noastre*. SVETILNA Vieata ingereasca poftind prea cuvioase, pentru aceasta ai supus patimile trupului cu 6 MISTI OSORIO OG) LUNA LULIULIE barbatie, asemenea cu ingerii facandu-te, de Dumnezeu pur- tatorule Parinte. A Nascttoure: Pre tine partinitoare te a- vem toti pacitosii, o prea sfanta Fecioara! Tu bine blanzind fa-l pre Fiul tau cu rugiiciunile tale cele de Maica. STIHOAVNA din. Octoih Slavs, 2 Slant, glasul al 6slea Cuvioase périnte Andree, in tot pamantul a esit vestirea ispravilor tale, pentru aceasta in ceruri ai aflat plata ostene- lelor tale; taberile dracesti ai pierdut, cetele ingeresti ai a- juns, a’ cdrora viata fara pri- hana ai urmat, indrazneala avand catre Dumnezeu, cere pace sufletelor noastre. $i acum, a Nascatoare Podobie: A teia 21 Pre Cuvantul cel fara in- J ceput cu Tatal si cu Duhul, % prin glasul Arhanghelului de Dumnezeu Nascatoare, in pan- tece zamislindu-l, de ‘cat He- ruvimii gi Serafimii si Scau- nele, mai inalta te-ai aratat. A Cruci, a Naseatoaei Qare cand in vremea ras- tignirii, Fecioara stand langa Cruce, dimpreuna cu apostolul cel iubitor de curatie, si plan- ’gand striga: Vai mic! patimesti Hristoase, cel ce esti nepatimirea tuturor. cea sub a Ulceie LA LITURGHIE Fericirile din Canonul Sttatului, Peasna © 331 6, pe8, Prochimenul, glas 7: Scumpa teste inaintea “Domnuluimoartea cuviosilor Jui. Sti: Ce vom rasplati Domnului... Apo- stolul catte Galateni: Frater, roade Dudu lui estew Aliuia, glas 6: Fericit barbatul carele se teme de Domnul... Stih: Puter- nica pre pamént va fi samanta lui. Evan- hella dela Luca: fr rromea aceon. statuba Tisus ta toe $0 (CHINONICUL. Intrw pomenire vesnicd va fi INTRU ACEASTA LUNA IN 5 ZILE Prescuviosul sé de Dumnezeu purtstorl péintle nostra Atanasie cel din Aton, si prea cuviosl pirintele nostra Lampadie fseatorul de miouni up chiuital Pealm cintim: Fericit barbatal lava tnt [a Doamne strgatam, punem Stiiile Stintului pe 8, glasal al 2tea, Podobie: Ca ce cununi de lauds. Ce lauda de cantari si aducem lui Atanasie? Celui impodobit cu faptele, si imbogatit cu darurile varsarei de lumina cea luminata de eu; Sabie, carea taie le _patimilor; stalp, ca- raluceste prin gand cu privirea sfegnicului infranarei, ce straluceste in luminatorul 2 OAT NTA AAT ONS HYSTA TNTSIOS ___W awe ite sufletului, cu. porunca lui Dum- nezeu, celui ce da viata tuturor. De trei ot. Cu ce cununi de cuvi vom incununa noi nevredni pre Atanasie? Pre calaretul cel cu calatoria prin vazduh, carele se inalté de _umbla pre Cer cu dumnezeestile aripi al privirilor; pre turnul smereniei | cel nesfaramat; pre zidul chib- 3 zuirei cel nemiscat; buna cu- viinta cea cinstita a obiceiuri- lor celor cu. buna podoaba, pre cel ce se roagé pentru {iii sai lui Hristos Dumnezeu, celui ce singur este milostiv. De trei of Zori pururea luminate te-ai aratat Cuvioase, luminator da- rurilor, care trage pre cei orbiti de patima negurei catre lumina cea neinserata, périnte Atana- sie cugetatorule de Dumnezeu. Drept aceea ca pre unul ce ai inmultit talantul, te-a aratat pre tine Hristos | taméduitor sufletelor, cela ce cu sabia cu- vintelor tai putrejunea ranelor celor nevindecate si dai sa- natate de mantuire, celor ce se apropie de tine. De dood et avd lau! al es Cat este de indumnezeita viata ta, si sfarsitul tau cu to- tul sfintit, parinte Atanas’ — = a | Ca la acesta adunandu-se toa- | ta multimea muntelui, daca te-a vazut pre tine in pat fara suflare, striga cuvinte de jale: Da cuvantul cel de pre urma slugilor tale, sfinte; invata un- de-ti lasi_ pre fiii tai Parinte, pre carii_cu adevarat ca un tat milostiv, si iubitor de fii, ai miluit. Deci macar ca aici te acoperi in mormant, dar toti te avem sus, bogata par- tinire si rugator catre Dumne- zeu, noi cei ce te cinstim cu dragoste. Si acum, 9 Nasedtoarei Cine nu te va_ferici pre | tine prea stanta Fecioard? Sau cine nu va lauda Preacurata nasterea ta? Ca cel ce a stra- lucit fara de ani din Tatal, Fiul unul nascut, acelas din tine cea Curati a iesit grait intrapandu-se, din’ fire Dummezeu find, si cu firea om facdndu-se pentru noi; nu in doua fete fiind despartit, ci in doua firi neamestecat fi- ind cunoscut. Pre acela roaga-1 Curata cu totul fericita, sa se | miluiasca sufletele noastre. VoHOD. Laminé ti. Prochimenul ile qi ctl Dela Infelepciunes fui Solomon cite. Cap. 3, Vers 10. tle depo sunt nant hepriceputi a muri, si s’a socotit pecepsite jesirea Tor. Si'mergerea dela noi sfardimare, ( lara ef sunt tn pace. Ca tnaintea fefet oa- mmenilor de vor lua gi munca, nadejdea lor este plind de nemucite, $1 putin find. pe depsifi; cu mari faceri de bine se vor darui; 4 Duninezew ic ispitit_ pre dangil, gh ia aflat luigi vredmici. Ca aural tn topitoare Fa lamurit pre ei, sf ca o jertfa de ardere in- ‘reaga.-a_primit. $i in vremea cercetarei gale vor sac sentir pi vor fugt. Judeca-vor limb, si vor stapani noroade, glva impart! ttringl Domnul in ver, Cel ee nAdajduese spre dansul vor infelege ade- varul, si credinciosi in dragoste vor petrece eu dansul, Ca. dar si mila este Intru cuviosit Iu, si cereetare intru ales lui, Dela Infepciunes fsi Solomon cit. Cap. 5, Vere 16 sl plata or, si puirtarea de_gria pentru dinyit dela cel prea inalt. Pentru aceasta vor lui imparatia podoabei, sistema frumsefe din mana Domnalul;c4 eu dreapla sa va acoperi pre ei, si cu brajul sau tt va apard, Lua-va toata arma dragostea li, $1 va fatrarna faptura spre ebsinda_ vrajmesilr. Immbraca-se-va in zaua dreptte, ssi va pune luis eof, judecata cea neffarnica, Lua-va pavaza nebiruit sfinenia, gi va aseut|cum- pitt manie intra sabie,'si va. da rézboiu Tinpreuna eu dansul lumea ssupra eelor fara de'minte, Merge-vor drept nemeritoae #9 eile falgertor, sea dintan are bine in- fordat al norilor, a fata vor tovi. $i din Inia cea zvdltoare de plete, pline se Vor arunca geadine. Imar-se-va’asupra lor apa marei, i rdurile vor Inneck de ni- prasné, Slava improtiva lor Dull putere, $i ca un vilor va vanturd pre esi va pus dot pamdntul firadcegea, 31 raulatea va ras tum seaunele puterniclior. Auzii dar tm Paratisi Infelevefi,Tnvafai-va. judecatori ‘marginlor pamantulul. Luati tn wreeh cet ce Stapanifi mulini si celee va tuff tru noroadele neamurfor. Ca de la Dorm s'a dat You spina; puteres da cel pea De la Intelepsiunes fui Solomon cite Cap. 4, Vers 7 ©, _Dreptul de va ajunge sa se sfirseasca, Qs inna va fi. Ca hatranefele sunt cin , Ogoraon MODI OOOO SOMES Drepta ye! vor vi, gt tara Dom. | LUNA LULIULIE site, ma cle de mult ani, fumich cr nated aot, I cdrunitle Sunt Tfelepeunea oameilog, 3 viesta ba irdnfelor vialanespuresa, Platt Dum: nezed facindu se, 4 ibis vetind Tare pfcitog), ea mtal, api Schimbe fates inten fy au” Igtlahe nea sage silt il Ca ra Fasael Intineea cele une, st selnenarea pote, Schina gindl cel fr de aut, dls reste put, a pit an tadlungat Ce plagt ee Dot suet ie Pesee ceca sa grabit a scoate pre dAnsul din miocal ratte. $1 noroadele vazind, sf ne curoscéndy nie pind tn And una ea cesta; ea Dar gf ila ese Ir clvlogh Inf cetetae Teale a LA UTE i. Si ale Slintuloi, glasul tin Stirs ram Sa laudam pre cuviosul Atanasie, pre luminatorul lu- mei cel neapus, ca a strélucit mai mult decat soarele intru intarirea credintei, si cu lumi- nari a indreptat adundrile cre- dinciosilor catre bunatate, Intai uri de Dumnezeu Insuilate, si cu povatuiri de cuvinte mantuitoare, care fi izvori din buze ca niste izvoare indestulate de apa. A doua tragand pre toti spre rivna céitre fapta cea minunata, si cu vietuirea cea intocmai cu in- gerii, ardtandu-se cu dumneze- asc cuviinté la amandoua, adic, cu viata si cu cuvant, ca un prea ales indreptator de fii, Cu ale lui sfinte ruga- ciuni Hristoase Dumnezeul nostru, pazeste aceasta turma, si Intareste credinta cea orto- doxa, ca un iubitor de oameni,, PE MREOROM AO Glas al 2-0, Pre iubitorul de Hristos, pre cel cu numele nemurirei, Pre tainuitorul cel adevarat al MaAntuitorului, carele este lauda gi marire si indreptator tutu- ror sihastrilor, pre cel sfintit Domnului din pruncie, adu- nandu-ne cetele parintilor sa-1 laudam. Caci acesta zamis- lind intru sine dragoste dum- nezeeasca, a pardisit ingelaciu- nea lumei, si a ridicat jugul lui Hristos pre umere, si ta- berile dracilor le-a infrant cu barbatie, aratandu-ne noua prin fapte calea cea aleasd a dra- gostei lui Dumnezeu. Ca pre aceeas cilatorie, alergand si el degrab, a ajuns lumina cea adevarata a Treimei celei atot- facatoare, o minune de uimire! Si lucru cuvios lui Dumnezeu, caci fiind pamantean din fire, s'a facut intocmai cu fiintele cele intelegatoare de gand, luand dela Dumnezeu nemar- ginita slava si cinste. Si rug: tor ni se face noué, ca sa do- bandim bunatatile cele vegnice la ziua judecatei. Glas al ten Nevointele cele prea minu- ‘etei tale celei din- trie, au uimi ingeresti, si au i pre oameni; caci ca si cum ai t fara de trup, in trup de @ fit amant te-ai luptat cu vraj- (i, NLL SENSATIONS, AN CINCH ZILE 6 | masii cei nevazuti.Ci dar toate neamurile bine credinciosilor | te canta pre tine, si mai ales cinstité turma ta, lauda lumi- nat_ostenelele tale, ca si cum | ar fi scrise in stalp, care Lai | aratat ca 0 cetate deveseliet: | pustiu, pre carea o ai facut | Ficag de buna cuviinta cetei | pustnicilor, carea se infrum- | seteaza cu minunile tale, ca cu niste imbracaminte de mult pret, si cu luptele tale cele vite- esti. Ci ase pazi prin rugaciu- nile si solirile tale Atanasie, | cere dela Hristos, cel ce are mare mila. sas al Stes Sa trambitam in. trambita de cantari; c& Darul Duhului cu glas mai frumos de cat toata trambita ne chiama pre toti, spre lauda purtatorului de Dumnezeu, Parinte. Impa- ratii si boierii, sa laude pre robul cel ales al Imparatului tuturor. Pre cel ce cu toata in- trarmarea dumnezeesculuiDuh, a biruit stapanirile si puterile {iitorului lumei. Pastorii si in- vatatorii, bine sa lau pre indreptatorul si izvoditorul pa- storiei celei cu adevarat alese. Pre cel curat intru dogme, pre cel viteaz intru credinta, pre cel cu gandul inalt intru_pri- virile mintii, intru fapte mai pre s de nori, intru invataturi pi riu de destatare, pre indrep- 6 LATA A TASALASA TIONG AACN tatorul celor ratacifi, Pre inta- ritorul celor clatiti, pre cel mi- lostiv catre totibolnavii. Lauda cea mare a muntelui Atonului, laudandu-l tofi sa-i zicem: Co- roana parintilor Atanasie, par- tineste noua slugilor tale tot- deauna, si mantueste turma ta cu rugaciunile tale Parinte. Si acum, a Sa trambitim in bita de cAntari, ca plecdndu-se de sus Imparateasa tuturor, Maica Fecioara, incununeaza cu bine- cuvantare, pre cei ce o lauda pre ea. Imparalii si boerii sa se adune impreuna, si sa ves- teascd cu laude pre Impara- teasa, care a nascut pre Impa- ratul, cel ce bine a voit sa man- tueasca cu iubirea de oameni pre cei opriti de moarte. Pastorii si Invalatorii adunan- dune sa liudim pre Maica cea prea curata a Pastorului celui bun, pre sfesnicul de aur cel luminat, pre norul cel pur- tator de lumina, pre cea mai desfatata de cat cerurile, pre sicriul cel insufletit, pre scau- nul Stipanului cel in chip de foc, pre nastrapa cea de aur care tine manna, pre usa Cu- vantului cea inchisi, pre scd- parea tuturor crestinilor, Jaudandu-o cu cAntari dumne- zeesti, agi sa zicem: Palatule redniceste-ne parditiei ce- LUNA LULIGLIE LINOLENIC. rurilor, cé nimica nu este cu neputinta mijlocirei tale. LA STIHOAVNA. Stile last Podobie: Bacorh te chmars Bucura-te cela ce vorbesti cucetele cele ingeresti cuvioase Atanasie. Caci cu adevarat pre pamant ai petrecut viata lor, nevoindu-te intru bunatate Pa- rinte, araitandu-te oglinda ne- intinata curatiei, priimind stralucirile sfantului Duh, cele datatoare de raze, prea fericite de unde luminandu-te, vedeai cele viitoare, si spuindu-le toate mai 'nainte, fiind invafat dela dumnezeeasca aratare de lu- mina a lui Hristcs; pre carele roagé-l, si daruiasca suiletelor noastre mare mila. Stih:Cinstité este insnten Domnulsi- moar Cavioell Tet Bucurd-te cel ce te-ai facut incepator sihastrilor si parti tor nebiruit. Caci taind rda- cinile patimilor, si rabdand barbiiteste navalirile dracilor, ai soos la iveala ratacirea lor cea pierzatoare de suflet, Ata~ nasie, iara lucrarea Crucei MAntuitorului, si puterea cea nebiruita 0 ai ardtat, cu care si incingéndu-te, ai biruit pre toti cei ce se leapida de dum- nezeeasca aratare prin trupul lui Hristos; pre carele roagé-l, | sa daruiasca sufletelor noastre | mare mili, Sth: Feriitbarbatl carele se teme de Dom tlt portete vat farts Aratatu-te-ai stalp cu chip de lumina, intarit cu bunatati si nor umbritor celor din mun- tele Atonului, povatuind d pamant catra Cer, pre cei va- zatori de Dumnezeu, si cu toia- gul Crucei despicand marea patimilor, sibiruind pre Amalic cel intelegator, ai aflat suire neoprita catre Cer, de Dumne- zeu fericite; impreuna cu cei fard de trup stand inaintea scaunului lui Hristos, Pre carele roaga-l si daruiasca sufletelor noastre mare mila. Slava, las al Glen Pre cela ce este podoaba parintilor, lauda sihastrilor, iz~ vorul minunilor, si catre Dum- nezeusolitornerusinat,adunan- du-ne dimpreuna, 0 iubitorilor } de praznic, sa-l laudam cu laude de cantare, zicand: Bucura-te } indreptatorul si inchipuitorul, si izvodul cel iscusit al vietei sihastresti; bucura-te lumina- torule cel prea luminat, carele » luminezi toata lumea cu lumi- nile bunatatilor; bucura-te mangaitorul celor din suferinte, si fierbinte partinitor celor din primejdii. Ci tu dar Atanasie, nu inceta rugandu-te lui Hri: tos Dumnezeu pentru acea = turma a ta si pentru toti cre- ©) dinciosii, cari cinstesc_adormi- /)rea ta cea prea cinstita, COCOLIRLALLIDUIN SNIDER OTS, ewer ze acum, Néscitonrei Pacatorul si Mantuitorul meu prea curata, Hristos Dom- nul, din pantecele tau iesind intru mine imbracandu-se, din blestemul cel dintai pre Adam a dezlegat. Pentru aceasta tie Preacurata, ca Maicei lui Dum- nezeu si Fecioarei cu adeva- rat, strigam fara tacere ca Ingerul: Bucura-te; bucura-te Stapana, folositoarea si acope- remantul, si mantuirea suflete- lor noastre. Tropar, gas al Sea De viata ta ceain trup sau & minunat cetele ingeresti, cum cu trupul la luptele cele neva- zute ai iesit pururea marite, si ai ranit cetele dracesti. Pentru care Atanasie, Hristos tie tia rasplatit cu bogate daruri. Drept aceasta Parinte, roaga-te lui Hristos Dumnezeu sa se mantu- iasca sufletele noastre. Slavs, $i acum, a Néseitoareilovieret Pre tine ceea ce al milocit, Cuts la start carted lar unde va fi priveghere la. binecuvintares Plinilor cantim Troparul Siantului de 2 oF | gi Nascatoare de Dunmezeu, ods a VEZI; lark slojbx cuviosului Lampadie s'a |) agezat s8 se cinte intru aceasts seara la Pa sever La Pavesernita, CANONUL slintlui Lam Peas 1, ls 2 moe Veni soroadelor sh cali Qtadioseturile cele adapa- toare ale rugaciunilor tale Parinte, adapa candela mea cea sufleteasca purtatorule de Dumnezeu Lampadie, si sufla intru mine cuvant, ca sa te pot lauda Cuvioase. Parinte ridicand Crucea pre umerii tai, ai urmat celui ce a % rabdat pentru tine rastignir: cea de buna voie, omorandu-ti trupul fericite. buptandu-te cu vrajmasul sihastreste, si chemand pute- rea cea din indltime, |-ai smerit pre el Parinte, si ti-ai impletit tie diadema de biruinta. $i acum, a Nasestoaret Cine va putea sa spue pre- cum se cade zamislirea ta cea mai pre sus de cuvant, cé ne-ai nascut noua pre Dumnezeu in- trupat, carele s'a ardtat_man- tuitor noua tuturor prea sfanta Fecioara. Peasna 3, Lemos: : Tu Doamne cu exstntl Qdihnindu-te in munti, si In pesteri ascunzandu-te, ai luat Dar dumnezeec, cuge- tatorule de Dumnezeu fericite. Inal a i G)gu dragostea Intrarmandu-te, fe IDVOACODTO NOOO TITAS DOO OOS CC! Osa) LUNA LOL IWLIE___ te-ai mutat catre odihnele cele 5 intelegatoare, Parintele nostru. Slava Vietuit-ai cu postire purta- torule de Dumnezeu Parintele nostru. Pentru aceea te-ai ferit de rautatea vrajmagului, cuge- tatorule de Dumnezeu. Si acum, a Nasestoure Pre cei ce scapa la tine, mantueste-i de toata ingrozi- rea, rugamu-ne fie, ceea ce ai nascut pre Hristos Dumnezeul nostru. Peasna 4, Innes Auait-am Doamoe aucil tht. pacandu-te buna mireasma intru Hristos, cu dumné zeestile tale bunatati, izvordsti miruri de tamaduiri, de Dum- nezeu insuflate. Fiind ascuns intru multi ani, te-ai descoperit de Dumnezeu, spre slava lui, prea fericite Parinte. Slava Avand noi acum sicriul moa- stelor tale, scoatem dintr'insul sanatatile, laudandu-te pre tine Lampadie. Si acum, a Nascstoarel Rugamu-ne tie Preacurata, ceea ce mai pre sus de fire ai zi- § mislit pre Dumnezeu, roaga-te pururea pentru robii tai. © ree oe a 7 IN eWNer ZL “9 Peasna 5-s, Irmos ane , ; uscand patimile trupului, ai in- Dititorute de lumina chipuit de iznoava pustiul lui Jytminandu-te cu straluci- rile cele dumnezeesti, pu- turea ai strélucit luminoase raze de témaduiri, luminand pre cei ce cu credinta cinstesc aceasta pomenire a ta, Cuvioase. Aratand fapta asemenea de potrivé cu numirea ta, te-ai facut faclie aprinsa de’ dum- nezeescul foc al Duhului, si arzatoare de materia pacatului. Izvorasti izvor de mir cu zeestile vislerii, cele pururea curgatoare spre slivirea Dum- nezeului nostru, izgonind toata suferinta patimilor, Cuvioase. Si acum, a Nascatoares Tie, celeia ce ai nascut pre Hristos Ziditorul tuturor, stri- gam: Bucura-te Curata ; bucu- ra-te ceea ce ne-ai risarit noua lumina; bucura-te, ceea ce ai incaput pre Dumnezeul cel ne- incaput. Peagus 6, Irmos Din adancul geesalelor, Pind ocarmuit de vantu- rile dumnezeescului Duh, trecand viforul vietei, ai ajuns catre limanurile odihnei celei de acolo, Cuvioase. @ ; © binistindu-te in pustie, si SOOO OLAOLAITARCSE! dulce mireasma din dumne- — lie, Cuvioase, facandu-te pilda pustnicilor. Slavs Adancimea lacramilor tale fericite, s'a facut pierzare tu- turor dracilor, si lumina turmei tale, care pururea te cinsteste pre tine prea fericite, Si acum, 9 Ntscttoare ___Invredniceste-ma milostivi- rei tale, ceea ce ai nascut £ | pre Cuvantul cel prea milo- stiv, carele cu sangele stu a ©) mantuit pre oameni din stri- caciune. Peasoa 7, fre Collsls san coptee uroua infranarei stingand C cuptoarele cele fierbinti ale patimilor, fericite, strigai: Bine esti cuvantat Dumnezeul parintilor nostri. | Cu datatoarele de lumina faclii ale darurilor din tine _luminezi inimile celor ce cu credinti canta: Bine esti cu- vantat Dumnezeul parintilor nostri. | Slava | § merit la inima, inalt intra | vietuire si in minuni te-ai ara- tat Parinte, cantand: Bine esti 8 cuvantat Dumnezeul | nostri. NOTING EAA SAAT ASANTE 4. Nasetoare i salasluit in | pantece, si te-ai nascut din Fecioara; cela ce ai pridat ia- dul, si ai luminat limbele. Bine esti cuvantat Dumnezeul pa- rintilor nostri. Peasna 8, Irmos Pre Dumaezeu cael # Qu descoperirt infricosate, sicu semne ingrozitoare te-ai facut cunoscut celor ce nu te stiau, de Dumnezeu cu- | getiitorule, ‘si fiind ascuns in mulfi ani, te-ai ardtat izvoran- du-ne noua mir de tamaduiri, prea fericite Parinte. Adapandu-te fericite din izvoarele Mantuitorului, ne i vorasti noua dar pururea curga- tor, sine mantuesti de pri- 3] mejdii si de patimi, si de scarbe, pre noi cei ce savarsim sfanta pomenirea ta. Binecovintim pre Taal hgereste ai vietuit pre pa- mant cu cuget curat, si dez- legandu-te de trup, te-ai unit ~ cu ingerii, strigand: Laudati pre iubitorul de oameni, si-l S prea indlfati intru toti vecii. Si acu Fre cel unul nascut, carele dumnezeeste nascut neintru- pat mai 'nainte de veci, si in vremile de pre urma s'a_nés- Osa din Fecioara cu trup. Lau- | OK 1 Nisedtoare 50 LUNA LULIULIE dati-l jucrurile lui ca pre un Domn, si-] prea inaltati intru toti vecii roel St thudim, bine st cuvdotie Pre Dumnezeu carele s'a »pogorit in cuptorul cel cu nioc la coconii evreesti, si va- wpaia intru récorealé o a pre- wfacut, ca pre Domnul lauda- stil lucrurile, si1 prea innal- Mati intru toti vecii". Peas 9, Iemoe pre Pumnezeu Cuvantul cel din Dumnzeu, carele cu negrdita intelepciune a ivenit sa innoiasca pre Adam yeel cazut rau prin mancare Vintru stricdciune, din sfanta {Fecioaré negrait intrupan- ;du-se pentru noi credinciosii Scu un gand intru laude il, pslavim*. Cel ce pentru noi s'a né- scut In pesterd din Fecioara, acela a descoperit credincio- silor lumina Dubului cea as- cunsa in pesterd cu sfintenie, sicriul cel cinstit al moastelor tale, care izvordste tamaduiri, Lampadie; de Dumnezeu pur- tatorule. a Nevoitu-te-ai sihastreste, savarsind nevointa ta, si cal- | cand toate cursele vrajmagu- , ai mantuit din stricaciune MALO MITT OMLA STA OAS AADAYS) Pre cei ce cu dragoste te cin- Stese_purtatorule de Dumne- pre noi parinte, caitre calea cea cereasca. Si acum, a Nascatoarei larté-mi mie Doamne, iar- ta-mi, cand vei vrea sa ma judeci, si sa nu ma osandesti pre mine la foc, nici cu mania ta s4 nu ma infruntezi, se roagi tie Fecioara, carea te-a purtat pre tine In pantece, si multimea Ingerilor, si cetele cuviosilor. Stihirle sfantului Lampadie, cele dela Veceraie sdasul al Slee. Podobie-O prea slsvits minune, Parinte fericite Lampadie, prin infranare si rugaciune ne- Incetaté, ai supus suiletului cugetul trupului, si te-ai facut plin de darurile’ prea sfantului Duh, cu care intarindu-te ai celor viclene, si le- surpat la pamant Cuvioase. Parinte Lampadie,de Dum- nezeu insuflate, aratatu-te-ai noua ca 0 comoard ascunsé, ne si cu minuni bine miro- dina veneau’ catre tine, de Dumnezeulericite, Pentruaceea strigim fie: Rapeste-ne dela € noi, cari te ldudzim pre tine. STAMINA zeu Lampadie; povatuindu-ne “tile cele sihastresti sind sufletele, celor ce cu cre- cele rele cu rugiciunile tale si IN CINE ZILE_ | ra-te prea cinstita mantuirea supus toate taberile duhurilor — zacand in pester, si cu sem | Parinte Lampadie de Dum- hezeu inteleptite, cu petrece- lipindu-te de Dumnezeu, si cu ‘traluch rile lui luminandu-te, sfintit te-ai ardtat ca o faclie ce lu- mineaza tuturor totdeauna bu- natati mantuitoare, Dreptaceea astizi bucurandu-ne, cu cre- dinta praznuim pomenirea ta cea purtitoare de lumina, de Dumnezeu fericite. Slava, Si acum, a Nascitosret Bucura-te pierderea draci- lor, bucura-te fica lui Adam, care ai inflorit cu adevarat floarea cea nevestejita, bucu- rate slavirea robilor tai; bu- curd-te intru tot nevinovata dezlegarea réutatilor, bucura- te Darul cel mantuitor de la Dumnezeu lumii déruit, bucu- celor ce se roaga tie. Bucura- te Stapana slava celor ce te maresc pre tine. Si coat sljba w Utenst dupre rind yi Otpusta LA UTRENIE ‘Teoparul Stintul LeDunnezes este Dom, Peudobie: Mormintl th e o stea mult luminoasa a cilugarilor, sica o treap- tiuta, si hotar infranarei, si ACOA ATAT AD © oglindé prea luminoasa a so- cotintei te-ai aratat prea cuv’ oase; cere deslegare gresale- lor, celor ce cu. bucurie savar- gesc pomenirea ta, prea fericite Atanasie. De dows ori Slav, gi acum, a Naseatoael Indrepteaza-ne la calea po- caintei pre noi, cari pururea umblam pe calea rautatilor, si maniem pe prea bunul Domn, ceea ce esti neispitita de nunta, binecuvantaté Marie, scaiparea oamenilor celor fara nadejde, lacasul lui Dumnezeu. Dupé a dous Stbologhie, Sedeate Podobie: Pentra mirturiscea. Tinut fiind de dorirea cea dumnezeeasca a nemurirei, si luand Crucea pre umere te-ai salasluit in muntele Atonului, de carele mai ‘nainte ai dorit, unde ai adunat turma Domnu- lui, prea Cuvioase. Pentru acea- sta te-am castigat pre tine cdl- duros rugitor catre Domsul. De dont et Sus, $1 se Dumnezeese cort te-ai ara- tat Cuvantului, cea ce esti sin- gura prea curata Fecioara Mai C4, carea covarsesti pre ingeri cu curatia, Pre mine cel ce sunt intinat mai mult de cat toti cu gresalele trupesti, curateste-ma cu dumnezeesti apele rugaciu- das 3 1 Nachos LEADS LADO OMY AG AISA OOO _LUNA LULULIE nilor tale, dandu-mi Curaté ma- re mila, Dups Polis, Sedealoe, gas & Podebie: Pre Ineapsines 4 Coot Priimind stiinta si lucrare, si infrumsetindu-ti_ cugetul, (ai Indreptat vieata catre po- runcile cele dumnezeesti, prea cuvioase; pentruca te-ai aratat, luminos luminator calugérilor, indreptand si lumindnd pre toti caitre cunostinta. Pentru acea- sta laudand cu dragoste pome- nirea mutarei tale, strigdm catre tine, de Dumnezeu purtatorule Atanasie: Roaga pre Hristos Dumnezeu, sa daruiasca iertare de gresale, celor ce cu dragoste cinstim pomenirea ta. De dovk ox Slant, Si scum, a Nisstoare Pre ceea ce este usa cerea- sca si sicriu, munte cu totul siant, nor stralucit, sao laudam, scar cereascé, rau cuvant tor, izbavirea Evei, si vistierie mare a toaté lumea, ca intrinsa s'a lucrat mantuirea lumei, $i iertarea gresalelor celor de de- mult. Pentru aceasta strigam catre dansa: Roaga pre Fiul tau si Dumnezeu, sa daruiasca iertare gresalelor, celor ce se inchina cu credinta prea sfin- § tei nasterei tale. AApoi Anton dniin at laut al ptrles Prochien, gs 4 Cinsita este tnaintea Domulut moarte CCuviosult __W cnet iL Sti Co vom rasplati Domnului pentru. toate ele ce nema dat nowa, an ‘Toata suflaréa... Evanghelis dela. Mateiu Zis-a Domnul_ucenicitor sai, toate ‘mi sant date mie... Peal 50, Slava, glas 2. Pentru rugiciunile cuviosului tau Atana- sie, Milostive, curafeste multimea pacatelor noastre, Si acum Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dum- nezeu, Milostive... Stihs Mil it Dumnezeule dupre mare mila ta: $i Stihirs gas 6, Toti sa laudam pre cel cu numele nemurirei, pre cela ce barbateste si vitejeste a sihas- trit in muntele Atonului, carele a adunat si aceasta turma, si cu dragoste a ridicat cas Dom- nului, si toate a inchinat Mai- cei lui Dumnezeu, carui i se si roaga pentru noi, cei ce cu credinta sdvarsim pomenirea hui. CANOANELE Al Nascatoarei de Dumnezeu eu Irmostl pe 6, sl Paraclisului, sau care este in 20 dele, Ia sfintul proorce lie. $i al Siantulai pe 8, Canonul Slant Al chruia acrosth la Greck este acesta ul Atanas, Cu elntiri pre Atanasie cinstind, voiu laud fapta buns, Peasna 1, las 8, lemos Pre Farson cel ce se purti vand numirea nemurirei, A cat ai fost cu vieata, du- ‘a pa ce te-ai mutat dela cele vre- sO | melnice, te-ai aratat art - muriteicelei adevarate, pavinte Atanasie. Ci dar stand inaintea lui Hristos, adu-ti aminte de noi cei ce te pomenim pre tine, Din copitareasca pruncie fa- candu-te cinstitor de Dumne- zeu, Cuvioase, lipsirea parinti lor tai nicidecum nu te-a zaticnit Spre castigul bunatatei, ci toata polta si dorirea cu totul ai in- tors cdtre singur cel ce te-azidit, | Slava Fiind cuprins de potta cea catre tine, si legat cu dragos- tea, indrasnind cant tie lauda din buze spurcate, Ci dar Pa- rinte fii-mi iertétor, simi da putere, si-ti aduc lauda dupre | vrednicie. | ‘Si acum, a Nascitoare! Prune tanar ai nascut mai- pre sus de cuvant pre cel ve- chiu de zile, carele arata pre pamant cérari noua de buna- tate, de a caruia dragoste ra- nindu-se marita sluga ta Ata- _nasie, fi-a zidit tie aceasta casi Fecioara. Catnvse Deschide-vot gura mea. Pessoa 3, Ios Cela cea lait cere din copilarie find cuprins Drcu dragostea cea catre Dumnezeu, adundnd copiii cei | de ovarsti, si facand ceata, tiy oO Indreptai duhovniceste, sco- tandu-i pre dansii prea intelep- feste din obiceiurile cele copila- esti. Piind ranit de dragostea in{elepciunei, ai venit catre cetatea cea cu buna norocire a lui Constantin, parinte Ata- nasie, si ca o albina inteleapta sifdcatoare de miere, adunand cuvintele cele mai de folos, ai lepadat cele netrebnice. Slava Cu vetrela Crucei_ ocarmu- ind luntrea cea sufleteasca, ai trecut linistit si usor pre marea vietei cea cumplita, si te-ai adus catre dumnezeestile lima- nuri ale linistei, fericite Parinte. i acum, a Nescstoare Cel negrait din Tatal nascut mai ‘nainte de veci, in vremile cele mai de pre urma a iesit din pantecele tau, si a indum- nezeit firea noastra, Maicd Fecioara, adunand luminat po- poarele cuviosilor. Sedelna, gas al Sea Podeble: Pre Infelepcinen si Covina Din tinerete parasind toate cele pieritoare si veselitoare ale vietei, cu osirdie ai urmat lui Hristos, Atanasie, si_ridi- cand pre umere Crucea Dom- , ti-ai topit tropul intru ari. Drept aceea Domnul cel prea bun te-a si ales pre GOGaTo MONO OOOO} ___ UNA LUT UIE tine pastor sufletelor, purtato- rule de Dumnezeu fericite; roagii-te lui Hristos Dumnezeu, sa daruiasca iertare pacatelor, celor ce praznuese cu dra: goste santa pomenirea ta. De douk ot . Pre Intelepciunea si Cuvan- tul in pantecele tau zamislind fara ardere, Maica lui Dum- nezeu, negrait ai nascut pre cela ce a facut toate, si in bra- fele tale ai avut pre cela ce tine toate; sidin {ate ai hranit pre cela ce hraneste lumea. Pentru aceasta te rog pre tine prea sfanta Fecioara, ca sa ma izbavesti de gresale, cand voiu vrea sa stau inaintea fe- {ei Ziditorului meu, Stapana Fecioara curata, al tau ajutor atuncea sa-mi daruesti, ca pre tine te am nadejde eu robul tu. 5. $k acum, a Nascsoare Pease 4, Irmo Tu pl sia mea Dose. Acandu-ti mintea stapani- P toare patimilor si indrep- tandu-te cu fapte dumneze- esti, ai sdvarsit cdlatoria cea buna. Si prin buna credinta ai = biruit pandirile si viclenirile si miaestrile dracilor, alegand = ca un infelept partea cea mai buna. Supuindu-te la jugul cel © usor al Domnului, § inareps() SOATOAECHAN tandu-te cu frica cea dumne- zeeasca, si curaitindu-ti trupul si sufletul, te-ai facut. pricina de curatie, si de intregimea mintei, si hotar postirei, si pecete a nepatimirei si a dra- gostei Atanasie. shia Impartasindu-te tu de in- vatatura Bisericei si de cea de afard, foarte cu intelepciune ai osebit fieste caruia invata- tura cea dupre cuviinta si de folos, fiind ingradit cu dreptate cu mintea si cu barbatia, si Incuviinfat cu celelalte daruri. Si acum, a Nascitoarei, Stapanul, cel ce se poartd Infricosat pre umerile Heravi- milor, s'a sdlasluit in pantecele tau, Curata, ca pre un scaun de foc, si cu luarea trupului a indumnezeit fiinta cea ome- neasca, precum Invata cel ales intre cuviosi Atanasie, cea ce esti singura pururea léudata. Pens 5-, Irace Pentre mai kpbdat A ratatu-te-ai ca un magnet, tragand cu dulceata cu- vintelor tale, citre invatatura si catre ascultarea povatuirilor, pre cei ce pofteau a vedea tot- deauna, sia privi cinstitul st veselitorul tau chip, Parinte. P lecandu-te dumnezeestilor __ BN cuer zie sicu infelegere, cu smerirea, _ SALSA SASS AA AOA DN | legi, si ascultand poruncile celui ce te-a facut, te-ai aratat puitor & de lege sihastrilor, si indrep- tator iscusit, si invatator celor fara de minte, si povatuitor celor rataciti, si luminator celor din mtuneree, pururea pome- nite. Siva Aratandu-te chip bunatatilor si ldcas darurilor prea sfantu- lui Duh, ai zidit sfintita casa | de invatatur, si de veselie, rinduind toata petrecerea si vie- tuireace se cuvine sihastrilor. Si acum, a Nasedtoarei | Gura cea ritoriceascd nu | poate ate lauda pre tine dupre vrednicie, prealaudata fiind mai “inalté decat Heruvimii si de | cat toata zidirea. Pentru aceea dimpreuna cu dumnezeescul | Atanasie roaga pre Stapanul pentru noi tofi. Peasna 6-4, Ios Curiteste-mé Mantuitorue uostenelele tale ai omorit © poitele trupului, si te-ai rastignit pre tine insuti lumei si patimilor, stand catre Dum- nezeu, cu posturi si cu lacrami cu rugaciuni si cu laude ne- neincetate, cuvioase Atanasie. Piind mai mare pustnicilor celor din muntele Atonului, si inchipuire si pildd faptelor celor bune, ai impodobit toateé DSIOOWEL LUNA LULIDLIE, salasluirile sihastrilor cele de Pacutu-te-ai dulce, drept si bun, bland si cumpat: priimitor, bine apropiat, lostiv, iertator, bine indurator lin la obisnuiri, urmand obice- iurilor lui Hristos. 2) A rditandu-te ca un nou Moi % ai facut asemenea staulul ca alt cort, prea cinstite, care 1+ si inmultit cu ostenclele si cu Sudori, si lai inchinat Maicei lui Dumnezeu. Ca catre un vazitor al fi- intelor celor fara materic, si lucrator talcuitor prea adeva- rat, turma ta striga catre tine de’ Dumnezeu graitorule: Nu = inceta a te ruga pentru slugile tale, si se izbaveasca de ispite 2 si de primejdii, o a catre tine: Bucura-te parinte De sus luandu-ti chemarea ta cu prea marire, vieata itoare ai mostenit ind pre pamant, si viea fara de trup petrecand, ai fost nebiruit de patimi, Pentru acea- sta te lduddm Parinte: Bucurai- te cela ce esti calugarilor ma- rire luminata; bucurd-te stalpul cel stralucit al infranarei. Bu- cura-te cunostinta barbaitiei cea marita; bucura-te a x inteleptei stiinte. Bucura- cumpaina dreptatei ceaintocmai statatoare cu adevarat; bucu- ri-te cela ce ai savarsit cu cu- vantul pornirile lucrarilor tale. Bucurai-te mintea ceea ce te indulcesti de gandurile cele ne- graite; bucura-te cela ce ai mi- nunat toata faptura cu cresti- natatea ta, Bucurd-te prin care s'a rusinat dracit; bucura-te prin carele toata patima s'a omorat. Bucura-te izvorule al riurilor celorcurgatoare de viea- ta; bucura-te mantuitorule al | celor ce striga catre tine cu credinté: Bucura-te parinte Atanasie. Intru aceasta Tunt in 5 sl, pomerices cevion tity de Dumeere purtiorlaparitelsinosiu 6 Atanasie cel din Aton, gi eet fmpreuna cu din sol gase ueenich ai Ii Sih; Marele Antonie eu adovarat a fost pi Finilor incepat, Tara damneceescul Atanasieindumnezlt sri [Tui Atanasie sl cer gase cenich ai si cu TRisipitea Bisricel, trupetile lor Weapuri lea sloramat ‘Defi Atanasie ex anit mat pre urma sa iit Tost prin ostenele gi pre cel vechi ra cova, Pre Atanasie in «elnca xi Ingerit spre domnezceasca eetate Us [pce gesgeaiizcta me, ‘aved patrie Trapezunda cea despre Lazi, Naseut find din parngi de bun near, iubitori, ns tatal sau se il din Antiohia; tard matea- slo, Dect avaind copil acestea, odrastind i niste ineeputuri MAAN {fo radacina de bun neam ca aceea, ase- menea ia fost si cresterea, si indati s'a dat Ia invafatura sfintelor cér(, pre care ise Pilindu-o foarte t se faci pola, intra atata In edt a ajuns gi a invajatura si stinfa cea desavarsita, Penirt aceea mergind gi la ‘Constantindpol, se umpli de fnvafaturi, des re © parte invatind ef dela aif, iard des- Dre alta tnvatand el pre alti. $i find tanar de varsta, avea minte de batrdn, ivbind eu fot suifletul curafenia, si priimind petrecerea cea grea sihastreasca, la al careia_sflrgit gindind a ajonge, sa’ dos la Chiminan, $1 este acest Chinitan un mante al Asiel, Inalt si anevoe de umblat, iniru carcle et& © manastire ce aved exten pre Mihail acela ce se numid Malein, om dumnezeesc, si vielei calugaresti foarte ales nevoitor, ‘arele chivernised si povatuia. pre-monahii cei ce eraut supusi lui spre vieata cea ce Teasca; cu cari imprewna numarandu-se si fericitul, sa numit pentru dumnezecasca shina Atanasie, caci mai inti fi ert nue mele Avramie. Deci in scurta vreme intrect pre tofi cet ce erau nevoitori la ostenele Tobinds-si trupu, si chinuindu-,. $i uitén du-se numai la dulceata viefet celeiceresti De aceea de acolo pentru cinstea ce i se da de catre tofi, pentr bunalatile cele su- fletesti ce aved, s'a dus la muntele Atonuli, carele si acest munte este in Macedonia, fiind tnalt si lung. ce se trage foarte spre ‘mare intrun cap de pise lung, Dect s'a dat acolo weenie la un staret, priimindu-i cu dragoste, si cu fnfeleapta cuviinta ascultarea Si a varsot Kinga dénsul multe sudori du hhovnicesti. Apoi din dumnezeeasca desco- perire, sculandu-se de acolo s’a dus. spre parfile cele mai dinlauntru ale muntelui ce- Iai ce sfa zis mai sus, Si find mult rugat de cel ce a stralucit intr voevozie sf Inire Imparafi, Nichifor Foca, carele il vazuse mai ‘nainte, si era_imprietenit cu dénsul, a ridit o bisericd. infrumsefata Maicei Ini Dumnezen, si multe chilii si case mari din temelii le-a ridicat pentru salasluiren si pe- trecerea frafilor. $i facind ined si o Lavra de multa gloata de oameni, cu prea mati ‘ostenele, eaire Domnul s'a tat, Moartea Iii aga a fost: Ca nefncetind fericitul a se cchinu ct! grele ostencli se silea s@ prefaca bolta ceea ce era mai dinlauntru, gi la mai bung fapturd sao aduca, Si aga el suin- ); iz HO} IN CINCK ZILE | Cattea cova ce serie AMAA ANA NIA SE MAD O! WOTTON IS) 31 use, ca SA Inches si La’ Imprestrat ase frafi luerut s'a surpat bolta Pre fericitul, i cu alti dimpreuna, cea Precum spune le istoria tui, s'a ara. fat facator gi de ate’ nespuse mimi, si vindu-se cu cuvinte de. invafaturd i eu fapte, si cu mai "nainte vederi, Tamaduita Si pre oarecare lepros. Inca si pre eel ce se cufundase in mate, si pre cei ce eala- torean eu dansul i-a ‘izbavit din primeldie cu corabia. $i dupa chinuitul sau sfrsit, lun frate oarecarele dintr’o boala foarte grea, puindu-si asupra 0 mahrama carea era erun. tata de singele Sfantului, s'a vindecat, $i alte multe vrednice de pomenire si de ci- vant, face Dumnezeut minunilor printinsul Tntru aceasta zi, pomeniren cusioslui phrintlsi ‘ostra Lampadie ‘tin Aprinztnd fala dumnezcestlor bunatai fericite, Lampadie ntru bucurie tri acum bucurindu te Acesta din pruncie dandu-se pre sine spre viafa sihéstreases, si Duhulut supuin- du-si gindul trupului_ prin finerea_poftelor si desele rugaciuni, a stralucit ca soarele, si a luminat pre cei ce erau Intunecafi cu racestile ingelaciuni, $i traind a facut multe minuni, $i ektre Domnul mutndu-se, ace slea pururea danduste celor ce cer ett cre dints, si marturiseste pestera tn care zac cinstitele si sfinfele sale moaste Tru aceasti 2i,nevoinfs sléntului mucenie Vasile. si @ celor dimpreuns eu dinsul septezeci de suuceniet, ce ay mirturisit in Schitopol. St Limosiven biserice’ slintolui mucenie Ilia, c& este lings ting Intru aceasta 2, sfintel nol euvios mucenie fan, carele in Constentinopal In saute aie fase sule saptezect gi nova de sabies'a stvigit. ‘Sth: Chiprian de dragoste tavapaiats ardea, ‘Si muncile cu sdevirat ca deslatarile socote. Cu ale lor sfinte rugactuni, Doane mi- luegte-ne, sine mantueste pre noi, Amin Peasna 7, leo De pogortres lui Dumsezeu estirea vietei si a ispra- vilor tale Parinte, a pa- truns mai toata lumea, si ai ajuns la indltimea cea slavita, marindu-te pre tine Dumnezeu, ca pre unul ce te-a facut la toti vestit. Vrmand invatatorului tau Parinte, te-ai facut purtator de grije saracilor, partinitor vadu- velor, ludtor aminte de sairaci, celor intristati grabnica man- gaere, celor din primejdii liman, napastuitilor aparare. staat $tiindu-te ci esti stea a toata lumea, si sihastrilor lu- minator neapus, ajutor_celor din nevoi, celor pacatosi mare scapare, te pui inainte pre tine mijlocitor, si solitor catre Sta- panul Hristos, prea cinstite. Si acum, » Nitstore Poftind sluga ta a vedea slava cea negraita a Fiului si Dumnezeului tau, Nascatoare de Dumnezeu, luand cinstita sa Cruce, a mers pre urmele lui cele purtatoare de vieata si dumnezeesti. Pesto 8, Irmos De gape ori cuptorut iteieste bituind incepato- rille si stapanirile intu- nerecului, te-ai facut mare in- vatator si povatuitor de man- tuire, descoperind viclenirile si pandirile si ingelaciunile lor, si pazind turma ta nevata- mata de toata viclenirea dra- cilor Atanasie. QCOCMAONMO GEOR wa LU ULE \f mbland pre pamant ca un om, vietuirea o ai avut cu ade- varat in ceruri, ariténdu-te | asemenea ingerilor, cu petre- cerea, si implinind vietuirea acelota, cu carii impreuna cdnti acum :' Preoti binecuvantati, popoare prea inaltati pre Hris- | tos intru tofi vec i Binecuvdntion pre Adunandu-ne astazi dim- preund, te kauddm dupre vred- nicie, si cinstim sicriul moa- stelor tale, cerand cu rugaciu- nile tale mantuire de patimi, lasare de pacate, dezlegare de | toaté nevoia, cei ce savarsim sfinté pomenirea ta cu cre- dinta si cu bucurie in veci. Si acum, Natctoarel Precum s’a salasluit odini- oara Hie in Carmil, asa si tu petrecand in muntele Atonu- ui, ai pottit sa fii insuti osebit impreuna cu Dumnezeu, si luminandu-te cu priviri_dum- nezeesti, te-ai facut sluga prea § curatei Maici lui Dumnezeu, strigandu-i dimpreuna cu Ar- hanghelul: Bucura-te. Peas 9, Irmoe tte, ntregime de minte, si vietuire curata, si viata nespurcata, si savarsind petrecerea pre pamant ca un fara de trup, te-ai suit catre( AMOI OATS a de aceasta EDA IED LIGATED ORE LON J IN einer zie petrecerile cele ceresti, si te veselesti dimpreuna cu toti cuviosii si cu toti dreptii, ru- gandu-te lui Hristos pentru noi toti. Foarte ai marit pre pamant © pre Stapanul tau, si slavindu-l pre el prin madularile tale, te-ai ardtat marit prin privire si prin fapta, si te-ai facut la- udat pretutindenea. Ca stie si vrajmasul a se mira foarte tare de fapta cea buna, purtatorule de Dumnezeu. Sheva I mpartasindu-te indumne- | zeirii celei adevarate gi vietei celei nemuritoare Parinte, te-ai unit cu ostile celor fard de trup, si te-ai numarat in cetele cuviosilor, si dantuesti cu toti cei alesi, cu carii dim- preuna roaga-te Stapanului tau neincetat pentru turma ta. $i acum, « Nasedtonre. $tiindu-te pre tine cinstita Stapana sluga ta Atanasie, ca esti Biserica sfintita si incapa- toare unuia din Treime, a ridi- cat gata biserica cinstita, intru slava si intru cinstea ta, intru care nu inceta a-i darui nein- cetat ajutor cu rugaciunile tale. SVETILNA Podobie: Privind cenci | tile apusului; ci_nu inceta a | Improtivirea, carea totdeauna | te lauda pre tine, ceea ce esti ae tale cu lumina bunatatilor tanasie, ai luminat par- te ruga Domnului pentru lume. De dout or Str, St scum, u Nustiare Prea sfanta Imparateasa a tuturor, prin rugaciunile cin- 2 stitului tau Atanasie, pazeste turma ta neatinsd de toata partinitoare lumei. LA HVALITE Stile pe 4, la 8 Podobie: © prea sii minue.. Cinstita este cu adevarat moartea Cuviosului tau Hri- stoase, inaintea ta. Ca iata | sluga ta din tinerete a izvorit izvor de minuni, care si dupa moarte goneste toate boalele, si goneste duhurile viclenirei, carora inc fiind viu, a tabarit improtiva-le pana si la sange. De dost oi Sicriul moastelor tale Ata- nasie prea intelepte, izvor de minuni, si pariu de daruri la aratat Domnul oamenilor, ca le-a daruit vedere, boala leprii o a’ curatit, pre cei cuprinsi | de duhuri necurate, fi mantu- CAITLIN! OO este_de puterea lor, si li face | cu minte intreaga. QUSIANSIA Bucura-te podoaba sihastri- a un luceafar luminos ai aba siha ‘ Jor, steaua pustnicilor, lauda, arit dela locurile rasdritu- (Oran ri 9) MASAO 2 pastorilor, si locuitorule im- Preuné cu cuviosii, parinte Atanasie; bucurd-te izvorul dragostei_si al curatiei; bu- cura-te locagul Treimei; bu- curi-te sfesnice prea luminat al chibzuirei; bucurd-te indrep- tatorule prea drept_al_buna- tatilor, si stalp insufletit, Sav geal al Gen Toti sé laudam pre cel cu numele nernurirei, pre cel ce barbateste si vitejeste a siha- strit in muntele Atonului, ca- rele a adunat si aceasta turma, si cu dragoste a ridicat casa Domnului, si toate a inchinat Maicei Iui Dumnezen, careia ise si roagd pentru noi, cei ce cu credinta savarsim po- 2 menirea lui. 5 Si acum, « Nascdtoare’, Nascdtoare de Dumnezeu tu esti vita cea adevarata, ca- rea ai odraslit_rodul_vietei, tie ne rugam: Roagé-te Sta- pana impreuna cu cuviosul = Atanasie, si se miluiasca su- fletele noastre. SLAVOSLOVIA cea mare Eclenile 44 Otpustul ___Ceasul ints gi eel dentvargit Otpust LA LITURGHIE Fericirle din Canonul Sfantului, Peasna 3, 1.6, pe 8. Prochimentl, glas 7. Scumpa teste Inaintea Domnului_moartea euviosilor Stih: Ce vom rasplati Domnulu ACMA ISO MO DOD OD O99) 0 - LUNA LULIULIE | lauda calugarilor. Apostol eatre Galatent: Fratilor, road Duc Janlui este. Aliluia, gas 6. Ferieit barbatil carele se teme de’ Domntl., Stih: Puter- nica pre pamdnt va fl siménja Iii. Evan- ghelia dela Luca: fa vrenen noven, satut-a Tiss Ta loc se CHINONICUL. nica, INTRU ACEASTA LUNA IN 6 ZILE. Pres cuviorel pirotele nosisu.Sitoe cel mare La Doarae strigat am Sthirle gles 4. Podobie Dat- sem, b uminat a rasarit ca soa- rele pomenirea ta cea de toti praznuita, stralucind cu razele faptelor tale celei imbunatatite, prea fericite, si luminand cugetele credinciosi- lor, cu lumina minunilor tale, pre carea priznuindu-o cu bu- curie te laudam, si cu credinta te fericim pre tine cuvioase parinte Sisoe, cela ce esti La un inger pamantesc ai vietuit vestejindu-ti trupul tau, prea fericite Parinte, si cu pri- vegheri prin Infrdnare pururea cugetand pomenirea mortii, si adaogandu-te intru cele dum- nezeesti prin suiguri foarte mari, etre dorirea cea desa- varsit. Drept aceea te-ai apro- iat catre insusi varful ei. DAMON DAG ITT NTT) Minune mai pre sus de cuget s’a facut la adormirea ta dumnezeescule, cel cu. cuget cuvios, cand a sosit fra ve- ste adunarea sfintilor, ca fata ta Parinte intelepte a stralucit ca soarele, aratand curatia su- fletului tau cea cu chipul de fulger, si Incredintand pre toti, ce fel de sfarsit ai dobandit. Slava, $i acum, a Nascdtoarei Pre tine palatul cel prea curat al Imparatului te rog, pre ceea ce esti mult laudata, curditeste cugetul meu cel spur- cat de tot pacatul, si ma fa Tacag de veselie Treimei celei prea inalte, ca sa slavese pu- terea ta, si mila cea nemdsu- rata, find. mantuit eu netreb- nicul robul tau. A Ceucei, a Nascatoarei S uferit-ai in inima ta prea curaté sabie cu doua ascuti- turi, precum {i-a zis tie Simeon, si trai ranit cu dansa cele dinlauntru ale tale, dacd ai vazut pre Fiul tau sparzurat pre lemn, Preacurata. Pentru aceea strigai: Fiul meu! Nu ma trece cu vederea, ci gra- beste de te scoala, precum ai zis mai ‘nainte, indelung rab- datorule. wt Lacuitor pustiului, si Inger. St acum, « Nascatoarel it ela slrgiul edete CUAL ASAADIA, XS __IN SASE ILE EADWAIAANaIONE LA UTRENIE CANOANELE, || Amandous din Octo, gal sléntaui Sisoe pe 4 Peasna 1-2, sas al lea, Irmos 8 cantam Domnuli celui ce a povatuit pre norodul »Sdu prin marea Rosie, cin- stare de biruinta, ca s’a_pro- nslavit*. Prin rugaciunile tale Pa- rinte Inviazi-ma pre mine ca- rele sunt omorit de patimi ca unul ce stai acum cu indraz- neala multa inaintea Vietei. Lepadand poftele tupului, | Parinte te-ai luminat cu pofta cea dumnezeeasca, si ai pier- dut toata negura patimilor. Slava Priimind Parinte, inlauntrul inimei tale raza cea fara ma- terie, cu dragoste ai urmat dupa cel ce te-a chemat, Sisoe | parintele nostru. Si acum, » Nascttoaret, Mantueste-mapre mine care sunt invaluit cu viforul tuturor dezmierdarilor, ca ceea ce ai nascut pre Mantuitorul, carele este linistea_a toata lumea, % prea curata Fecioa Peasna 3, I Tao hea eo u tarie ai supus trupul la cuget Cuvioase, iar sulle @ {ONIORCIOMA UE ¢ IDAGE i arditat neplecat robiei patimilor. Qu osteneli intelepteste bine lucrand aratura sufletului tau Cuvioase, ai odraslit spicul nepatimirei si al minunilor. Slavs Qu nemurire facatoare de vieafa te-ai_imbracat marite, urmand lui Hristos, drept aceea tia dat tie Dar a invia si morti. Si acum, a Niscttonee boc de sfintenie si masa intelegatoare, care ai tinut pai- nea pre Hristos vieata tuturor, te laudam pre tine prea curata Fecioara. Iemosu! ‘ esti intarirea celor ce lumina celor intunecati, pre tine te laudé duhul »meu*. Sedealoa, las 1, Podobic: Mormintul tia Mantitorule Qu puterea infranarei si cu fapta bunatatilor, dezmierdarile trupului ai omorat intelepte. Drept aceea crescand prea ales intru suisuri, ai_ajuns catre calea cea aleasa Parinte si stai pururea inaintea lui Hristos impreund cu ingerii, ‘oe parintele nostru, WROTE la tine Doamne, tu | Slavs, $i scum, a Néseslonre hranitoare lui Dumnezeu, si Maica te-a numit pre tine, cu limba cea de maica, propo- veduitorul Darului, cunoscand prin Duhul a fi Dumnezeu cel din pantecele tau, si nascan- du-se, I-a aratat cu degetul, ca este Mielul, carele ridica pica- tele lumei, cu impartasirea cea mai proasta, Fecioara, A. Ceuce, « Nasestoare: Maica ta cea fara prihana Hristoase, vazandu-te mort pre Cruce intins, striga: Fiul meu cel dimpreuna fara de inceput cu Tatal si cu Dubul, ce ran- duiala nespusa este aceasta, prin carea ai mantuit zidirea | cea infeleapté a mainilor tale celor prea curate. Peason 4, Ios: Auzit-amDoamnetainaico- nomiei tale, ineles-am plucrurile tale, si am proslavit »Dumnezeirea ta‘. Qu ploaea Darului ai izvo- rat rauri de minuni, care curdta de spurcdciuni, pre cei ce cu credinta nazuesc la tine feri- cite Parinte. Cu rugiiciunile cele de toata noaptea, si cu starile in picioare de toata ziua curdtindu-ti su- fletul, Lai facut pre el casa Treimei, Cuvioase, PUICLUOAIOM Slavs Departatu-te-ai_pre_sineti fugind in pustie, si asteptand pre cel ce te mantuia pre tine de imputinarea sufletului, si de rautate, prea fericite Parinte. ‘$k acum, « Naseatoarei. Munte netaiat te-a vazut pre tine odinioara Avacum, Preacurata, dintru care s’a ara- tat Dumnezeu, sine-a Innoit pre noi, carii eram sub pacat. Peasna 5, Irmos Manecdnd strigam tie Doamne: mantueste-ne »pre noi, ca tu esti Dumne- jzeul nostru, afara de tine pre yaltul nu stim‘. Facandu-telacas Dumnezei- reicelei intrei sori, ai sters chi- purile patimilor din sufletul tau. Sia Qmordandu-ti cugetul trupu- lui tau, purtatorule de Dum- nezeu, ai Inviat morti cu aju- torul Duhului. Si acum, a Nascttoare Niscdtoare de Dumnezeu Fecioara, cea ce ai nascut pre Soarele Darului cel neapus, lumineazd-ma pre mine cel intunecat. Peasna 6, lemos Corateste mi Mature. vand infranare, rugéiciune, AVaragoste curata, smerire 6) SCALA ALLAN DIN DINED NSIS EON ST ANIA DLT OO ___IN SASE ziLe | cararile tale cele catre el, cel Intarita, si iubire adevarata catre Hristos, ai scdpat de toa- tapiericiunea chitului celui in- telegator. Dumnezeu ti-a indreptat tare te-a facut pre tine cu ade- varat tare, ca sa calci pre ca- petele serpilor, si ale scorpiilor, purtatorule de Dumnezeu prea fericite. Slavs (u plecarea ta cea catre Dumnezeu, te-ai facut aratat Dumnezeu, cu dragostea cea deplin catre lumina, si inger pamantesc si om ceresc, pur- tatorule de Dumnezeu Parinte. Si scum, a Nisestoarel Marie odorul cel prea curat al fecioriei, curateste-mi gandul de negura patimilor, si umple inima mea de Dar si de drep- tate, ceea ce esti cu totul fara prihana. Irmosu!: Qurateste-ma Mantuitorule, ci multe sunt faradelegile "mele, si méridica dintru adan- “oul rautditilor rogu-ma. Caci ,catre tine am strigat, si ma "quzi Dumnezeul mantuirei mele“. conna Aral + lasul a ea Ghastrind, inger pre pa AMADA mant te-ai vazut, luminand Cuvioase gandurile credincio- silor cu. dumnezeesti_ semne totdeauna. Pentru aceasta pre tine Sisoe cu credinja te cin- stim. lund, im 6 ile, pomenirea lui nostre Sisoe cel mare Stib; Avind Sipe nevatamats framosefes st Aleteasea, TIntveg se mul ta slavd cereascd, In a gusen 2} bucurindu-se, Injeleptul Sisoe de pre plmit in Cer este sind. ‘A cestferiitiubind pre Dumnezeu din panei, si ridieind pre umerele sale Crucea fur Hiristos, @ urmat dupa dans, si biruind rasboacle $i blntuclele nevazufilor vajaay, 2 mers la Tupiele cele sibastesti gh oste- hitoare. §i smerindu-se desavarsi, a_ ual ela Dom! tuturor Dar a invidl moti Deel viluind togereste Tngeral cel tn trup si fara de trup, s'a mutat spre viafa_cea furatd si fara materi, unde sunt lacagurie sfinilor, si lumina ceadeapururea, rugand pre Hrisios penis noi Intra aceasta Feo nevointa slinsimucesite Luchia Jui Rix Viearl, ga altor muti eri ‘in Campania as patimit Sih: Vinind Lucia a lui Ri tere, La Uiere n'a scor glas de temere ‘A ceasta find prinsa de Rix, si nevrdnd sa Se plece a face jerta Ia idoli, si inii- ‘cosind-o, cai se vor da multe muni, ea mat varios La tras gi pre ddinsul la eredinga in Hei- stos, sili se tiara capetele amndorora de fghemonul ce era acolo. Intra seeasts 2, sfinti doutzec yi patra demu (od col pcan Guth ed Rix a {nt de sable #au advange Sti Omori bin odode yo pine * Pentru tine Hrstoae alia mucenclr. Iniru aceastd si, pomenirea sifitulii mucenic ‘Asie episcopal Dirahe Shin, Cu minsnat chip ediedade-te gi stiri teal aflat-miaueat ‘Ca cel cu niere uns, side albine meyest WLM IIMA“: CHAGUEIMAaMAMAAS ESA LUNA LUL IULIE A cuss fost einpras Tan slate ighemonsiat Agole, Dee tnd pins ie ct mal mara} elt 3 nepleeandu-se ae aol, 2 fost ads la eae Balut ca mtn de pur sie vine de bot Si sidnd. in creda lusts, Nunsera fu ‘mere ght sphnzorars deasupra. 2h i Taf Ih sus pre vemea.secerelcind Sin ol cine fol de imdneérmen nustlor 91 aviespor, 4b dat sufietul la Dumnezeu. - ue Inu acest, pomeiea sible tipo Flinon, si mci Apsone Aleandon Epimah Outi, ci el de hipaa pat Sih: Flimone srtaen cen see a nnto- ret pe Hoe oto. Der al pre tne drogen con incall i Tstes poe Cre te pone Slupina mf! lal ea, dala, Arai Arlpe eire cle abs le os alla Ossi, orn here sail, ated sence cmoea eves ‘Apelonie Inds vedi » sv Exel ce cate smndou, eve mare ele anlre evo ‘Alccandrion dq jos led Dar in sus epre Duoses Coda se Volt ati cova dee sbi al ce Epis on tee de seid git (Ca ale lor sine rogaclun, Dose lueste-ne sine ites pre nl, Amin Pessoa 7, lemos Tinerii, evreesti, au cleat in cuptor vapaia cu in- »drazneala, si focul in roua “lau schimbat strigand: Bine “esti cuvantat Doamne Dum- Snezeule In veci*. Toati lumina Duhului o ai priimit cu minte curatita, gi te-ai facut lumindtor credincio- silor, celor ce striga: Bine esti cuvantat Doamne Dumnezeule £) in veci. LOOT CONES Slava al infranarei ai ars spinii pa- catului si te-ai mutat citre lu- mina cea intelegatoare, stri- gand: Bine esti cuvantat Doamne Dumnezeule in veci, ‘Si acum, a Nascitoarel: M antueste-ma Maica Man- tuitorului, pre mine cel cuprins intra adancimea pacatelor, si ma rapeste din toatd rautatea vrajmasului, ca mantuindu-ma sa slavese partinirea ta. Peasna 8, Femos: a gapte ori ceptor § lujindu-te cu rugiciuni ne- caciunea patimilor dela suilet, si ai curatit vederea cugetului tau. Drept aceea Sisoe te-ai invrednicit ca un prooroc a vedea mai ‘nainte cele viitoare, cu bund credinta cantand: Preoti binecuvantati, noroade prea indltati pre Hristos intru toti vecii. Ingereste ai vietuit fiind in trup Cuvioase, si taberile cele improtivnice le-ai biruit. Drept aceea cu veselie te-ai saldsluit Parinte, in vieata cea fara materie, unde sunt cetele inge- rilor, cu. cari dimpreund acum strigi: Preotilor binecuvantati, noroade prea inal{ati pre Hris- tos intru toti vecii. (SOrow I ss: ea Cu focul cel dumnezeesc — incetate, ai lepadat stri- CALA ASALASAT ANS MAISTO 7 Binecuvantam pre Tatil C u sfintitele tale rugaciuni | cele catre Dumnezeu, curateste sufletul meu, find impresurat de spinii patimilor, si de robi care ma cuprinde, mantuesti. ma, Parinte purtatorule de Dumnezeu, ca curat sa cant: Tineri binecuvantati, preoti léudati, noroade prea’ inaltati pre Hristos intru toti vecii. $i acum, a Nasestoare F ind stintita de Dubul, ai priimit in pantecele tau pre Facatorul firei omenesti, si ne- grait l-ai nascut pre el, Fecioara prea curata, pre carele nein- cetat laudandul, strigam: T neri binecuvantati, preoti lau- dati, noroade prea indiltati pre | Hristos in veci. al arene Si laud De sapte ori cuptorul, mun- ,citorul haldeilor la ars nebu- aneste, pentru cinstitorii de »Dumn Tara vazandu-i "preacestiacu putere maibun "mantuiti, Facatorului, si Man- itorului, a strigat: Tineri ine-1 cuvantati, preoti lau- i. , noroade prea_inaltati “pre Hristos intru toi vecii*. Peas 6 fomes Inricogatine's tot aul A ratatu-s’a minune infrico- sati pre insdg vremea adormirei tale, stralucindu-ti 6b LUNA LULIDLIE fata Parinte mai mult de cat soarele, cdnd au venit cetele sfintilor, ca sé ia duhul tau, si sal duca la Dumnezeu Faca- torul tau. Indulcindu-te de frumsetile cele dumnezeesti, si indumne- zeindu-te dupre Dar, si lumi- nandu-te cu luminilecele prea luminate de acolo, mantueste cu rugiciunile tale de strica- ciunea cea intunecoasa a pati- milor, pre cei ce cu credinté cinstesc pomenirea ta cea pur- tdtoare de lumina, prea feri- cite Parinte. Stujind lui Dumnezeu cu eu- viosie, te-aifacut drept farade prihana, departat de toata rau- tatea, cuvios si fara de rautate. Pentru aceea s’a odihnit Tre- imea ininimata, si acum ara- tat te indulcesti de dansa, Pa- rinte vrednicule de lauda. ‘Siacum,a Nascstoarel Din fapte nicidecumnu este intru mine mantuire, cd umblind pre cdrarea ceaprotivnica,m’am. umplutde intunerec. Ci tu,ceea ce ne-ai rasarit noua lumina cea din lumina, lumine ma sima mantueste, sinu ma trece pre mine, carele | pului, omorandu-le prin intra. IOODOIIO OCOD 9 piei cumplit, prea curata Fe- cioara, Temosel: Tnfricosatu-s'a tot auzul de snespusa lui Dumnezeu pogo- srire, cacicel preainalt de voe »8’a pogorit pana si la trup, din “pantece fecioresc facandu-se & om, Pentruaceea pe preacu- prata Nascatoarea de Dumne- »zeu, credinciosii o slavim. SVETILNA Podobie Cy ueeniiss ne sum. Patimile sufletului siale tru- nare de Dumnezeu purtatorule Darailuat de sus ainvia mortii, siboalelea vindeca, si aizgoni duhurile cele viclene, cuvioase parinte Sisoe,lauda sihastrilor 2 si slava dreptilor, cu carii roa- ga-te neincetat pentru lume dumnezeescule, A Nesestoare Nadejdea celor desnadajdu- iti, prea laudataNascatoarede & Dumnezeu, cu lacramistrig tie dintru adancul inimei mele: & Rapeste-ma Fecioara din pan- tecele iadului. ‘i coals slujb4 @ Utenied dupre einduial $1 Otpustl cee ae Be CHOTA INTRU ACEASTA LUNA IN 7 ZILE. rea cuviosul parintele nostra Toms cel din Maleo. exviosul Acachie cel di i sfdata mucenita Chiriach, VEZI: Tipiculnicidecumnu pomencste pre siinta rmucenila Chiriachi: ei impreens cu sfantul Toma, sfantul Acachie este cu sli. [ari noi urmind Mincilor Grecesti am pus pre sfints Mucenit La Doamae strigatam,Sfiirile pe 6, ale slia- tului Toma 3, si ale sfintei Mucenife 3, Stihsle sfantulst Toma las 1 Podobie: Ceea ce esti bucuta uminator de Dumnezeulu- | minat te-am cunoscut Pa- rinte, celce luminezi lumea cu | razele cele intelegatoare, si risi- pestiintunerecul turburarei ce- lei viclene a dracilor. Pentru aceea cu credinté praznuim pomenirea ta cea purtatoare de lumina, fericite. F acandu-te odinioara vestit intru viea{a, cu avere si cu puternicie, cu. cuviinté te-ai Imbracat in chipul calugérilor, parinte Toma, ravnind saraciei celui ce pentru nois'a intrupat. Pentru aceea te-a imbogatitcu multe daruri. Cu stalp de foc vazut te-a povatuit pre tine Dumnezeu catre ntuire, catre limanul cel linistit, catre adapostirea nepatimirei, si cu rugaciunea 4 ta Parinte ai izvorat apa, si cele ce nu vedeau le-ai daruit vedere, si ologilor buna a ara gilor buna aler- Alte Stic ale Mucenitei glasul al 2lea, Podobie: Cind de pre lema, M ucenita a lui Hrist - tatoare de chinuri, statut-at in: naintea divanurilor cu barbatie, propoveduind pre Hristos, carele a priimit rastignire de buna voie, si suferind legaturi si toate chinurile, cu bucurie ai alergat catre cele ceresti numarandu-te in cetele muce: nicilor celor dintai, si castigand slava. vesnica. A ratatu-te-ai aleasa mireasa Cuvantului, celui ce s'a aratat pre pamant. Cu adevarat stra- lucind cu frumsetea faptelor celor dumnezeesti, si cu po- doabele cele luminate ale dumnezeestei nevointe, pentru aceea ai locuit in camara cea cereasca, unde dantuind puru- rea, ca ofecioara si mucenita adu-ti aminte, de cei ce isi adue aminte de tine, Chiriachi D in radacina de buna lauda. Chiriachi te-ai aratat ramura prea frumoasd, aducand road de mantuire, ispravilenevo- Q intei, si vestejind cu Darul §) odraslele necredintei. Pentru 6) 2 2 aceea cinstim cu dragoste stin- {ita pomenirea ta, si imbrat sam acum sicriul moastelor@} {TONAL ASST LAC ASIA ase JOLSMSANAIAAAAaWAIIS aoe tale, luand dela el darul tama- | duirilor. 8, las al 6-ea. Deadreapta Mantuitorului a statut fecioara, si purtatoarea de chinuri si Mucenita, incun- jurata fiind cu bunatatile ne- biruit, si Impodobita cu untul- delemnal curaitiei, si cu sangele nevointei, si strigand catre dansul cu bucurie, faclii tind: La mireasma mirului tau am alergat Hristoase Dumnezeule, cé mam ranit cu dragostea ta eu; si nu ma osebesti pre mine Mire ceresc. Pentru ru- giciunile ei atotputernice Man- fuitorule, trimite nou milele tale. A rein ai tov Surpa prea laudata puterea vrajmasilor celor ucigasi, si prefa intristarea poporului tau spre veselie, Fecioara, si ne da mila, ca mantuindu-ne sa te laudam. AA Cruel, a Nisetoarel: Vazand Nascatoarea de Dumnezeu cea fara prihand viata noastra spanzurata pre lemn, ca o Maica tanguindu- se, striga: Fiul meu si Dum- nezeul meu! Mantueste pre cei ce cu dragoste te lauda pre tine. STIHOAVNA din Oct Slash « Mucent asl al en Tn cetatea Dumnezeului LUNA LULIULIE COGAN AOA SY nostru, In muntele cel sfant al lui, acolos’a sélasluit sfanta, pazindu-si candela nestinsa, sa auzim dar lauda fecioarei: O feciorie casa lui Dumnezeu! feciorie slava mucenicilor! O {eciorie vorbitoare dimpre- una cu ingerii. Si scum, a Nisetoarel Toata nadejdea mea spre tine o pui Maica lui Dumne- zeu, pazeste-ma sub acoperdi- mantul tau. A tei, a Nasctoare Cand de pre ler. Multe dureri ai rabdat la rastignirea Fiului si Dumneze- ului tau, Preacurata, suspinand, lacramand, si vaetandu-te: Vai mie Fiul meu prea dulce! & Cum patimesti fara dreptate? Vrand sa mantuesti pre toti pamantenii cei din Adam. Pen- tru aceea preasfanta Fecioara pre tine te rugam cu credinta, a-ni-Inoua pre el milostiv. Tropar, das 8 ce ost. bas 4 se Chirac. Intru_tine Pari Slavs, al Mucen Milusaua ta fi —— Narre we Me i a ets | gal s& mantuiasca q POP | te lauda pre tine, Pn °° °° LA UTRENIE Alt CANON, al Stintei Al cituia acrosth la Greet CANOANELE, Greci este acesta: Bucurindu-ms cu cuceencie, te mi Unul din Octoih cu Irmosul pe 6, gi ale Slin- tine Mucenice ae filor dows pe 8, CCANONUL siti Toma, ‘ Peasna i gas 2 Irmo | au bucarie sa dantuim in- enitl pepoarelor sa can- @ ‘tru pomenirea Mucenitel tam cantare lui Hristos | celei purtatoare de chinuti, si »Dumnezeu, celui ce a despar- | sa strigam: Hristoase Mantuito- wit marea, si a trecut pre _ rule indurate, mantueste lumea Spoporul, pre carele la slobo- ta prin rugaciunile ei. Writ din robia Eghiptenilor, ca Is’ proslavit*, Facerea li Tosi Pessoa 1-2, buminandu-se marita Chi- riachi cu lumina ta jubitorule Priimind in sufletul tau lu- de oameni, a scapat de intu- & mina dumnezeescului Dar ma- | nerecul inselaciunei, celei cu rite, ai parasit negura patimi- multi dumnezei, si tuturor a & lor ca pre alt Eghipet, si ai stralucit lumina taméduirilor. avut vieata cereasca, Slava F acandu-te vestit in vieata Ca sa fii bine placuta lui Parinte, ai ridicat multe semne | Hristos Mirelui celui nem de biruinta improtiva vrajma- tor, intru nimic ai socotit moar- silor, si sihastrind cu cuviinta, — tea si focul si chinurile. Pentru fare ‘ai ranit multimea dracilor aceea te-ai invrednicit slavei celei nemuritoare. $i scum, a Niscitore, Q prit-ai pornirea cea si nicd a mortei Preacurata, na- scdnd pre Hristos pricinuitorul nemurirei, pre carele vazandu-l oe iadul ca. a murit de a sa bund Sihastreste impleticindu-te cu vrajmasul Cuvioase, ° lai smerit pre el cu ajutorul dum- nezeescului Duh, si ailuat din Cer cununa de biruinta Numai tuFecioara ainds- | voie, s’a cutremurat. cut pre Dumnezeu, cel ce in- Pou Sm emt tru toate este neincaput, facan- Intaregte-ne pre noi inten tine. du-se intru tine incaput, pen- fe Dumnezeu ru- tru bundtatea; pre carele roa gaciunilor tale, te-a slo- ATTA SONATA ARES bozit de legaturi prin mana proorocului, si te-a indreptat sa mergi catre podvigurile cele ostenitoare ale sihastriei. Cela ce bine a voit odini. oara, sa treaci Israil pustiul prin stalp, te-a povatuit pre tine cu stalp de foc, cunoscand mai ‘nainte bun neamul sufle- tului tau, A. Niscstosrei Cu adevarat cidelnita de aur, si nastrapa a manei, si munte dumnezeesc si palat veselitor al lui Dumnezeu te numim pre tine Fecioara. Alt Canon, mos aela: Aratandu-te tu Mucenita cu frumsete curatd, nestricaté si frumoasé,te-a luat pre tine mi- reasa, Cuvantul lui Dumnezeu, indragindu-te pre tine pentru bunatatea lui cea desavarsita. Ustejind frumusetile cele de afara, ti-ai ardtat framsetea cea dinluntru, celui ce stie cele ascunse, pentru aceea s’a logodit cu tine, Mucenita. Slav: Ca o ramura sfintita, frumos ai inflorit din radacina sfanta fecioara Mucenita, si slit roduri frumoase, care pri- cinuiau tie desfaitarea cea ne- (Gymuritoare. wl i acum, a Nascatonrl Recioara ceea ce ai nascut pre Intelepciunea lui Dumne- zeu cea ipostatnica, mantues- te-ma de rautatea ingelatorului cu mijlocirea ta, ceea ce sin- gurd esti cu totul fara prihana. Irmoral: Intareste-ne pre noi intru »tine Doamne, cela ce prin slemn ai omorat pacatul, si sfrica ta o sadeste in inimile »noastre, celor ce te laudam spre tines. CONDAC, glsul al ea, Podobies Cel oe teat inl Mare biruinta barbateste ai aratat, aprinzindu-te dedragos- tea cea dumnezeeasca, pre Im- paratul cel stricdcios, si toate cele frumoase ai biruit, savar- sind salasluirea la muntele Ma- leo dintru carelete-ai suit la cele ceresti catre Imparatul impa- ratilor, Toma; roaga-te nein- cetat pentru noi toti. Sedesln, las 4 Podobie: Arata tai asta lame ine plicand Domnului Cu- vioase, prin fapte Dumnezeesti siprin vietuire curata, te-ai in- vrednicit mostenirei celor fara de trupuri, Toma prea fericite. Slav, Sedna Stintl, as 4 Podobie:Degrab 0 ntinpiot. Cu lucirea curditiei ai inflorit ca crinul cel din vai, cu miros bun lui Hristos prea laudata mucenita Chiriachi, si cu lu- minile dumnezeestii cunostinte te-ai luminat, gonind strica- ciunea ratacirei cea nesuferita. Drept aceea si praiznuim pome- nirea ta Mucenita. $i acum, » Nisttore: Vizand mai’nainte ceastear- pavenirea ta, si rsunandin ure- chi glasul inchinaciunilor tale, nu se domirea ce lucru va sa fie, cunoscand din launtru ca prun- cul salta in pantecele ei, cu in- chindciunile tale; pentruca a cunoscut intruparea lui Dum- nezeu celui din pantecele tau. A Crucei, a Nascitoare Daca te-a vazut pre tine in- naltat pe Cruce prea curata Mai- ca ta, Cuvinte al lui Dumnezeu, tanguiuduse ca o Maica, grai Ceminune nouasi streina este aceasta Fiule? Cum te unesti cu moartea viata tuturor, vrand sa inviezipre ceimorti ca un milostiv. Peaunn 4, los uzitam Doamne auzul A randuietei tale, si te-am »proslavit pre tine unule iubi- Storule de oameni*. Cu dumnezeescul foc al in- franarei ai ars spinii pacatului, 4 si ai stralucit lumina minunilor (oParinte. [SI SATLASN ALIAS I ISON AIAN ai dobandit li IN SAPTE ZILE, Curatind ochii sufletului tau de noroiul patimilor, a1 deschis luminile ochilor, celor ce nu vedeau, fericite 'Parinte, Instreinatu-te-ai_pre sineti de turburarile cele lumesti, purtatorule de Dumnezeu, si istea cea mai presus de lume. A Nascdtoarei Stapana ceea ce esti neis- pitita de nunta, carea ai mislit pre Dumnezeu netalcuit, mantueste-ne pre toti de su- parari si de scarbe. Ally Canon, Irmos accly Statut-ai la Divan Chiriachi judecandu-te cu nedreptate, si uitandu-te la Judecatorul cel drept. Madularile trupului le-ai dat spre chinuri, si prin curgerile sangelui ai innecat pre vrajma- sii cei tard de trap fecioara. stat Dandu-te muncilor Chiria- chi, ai ramas neplecata, si sprinceana cea inaltata o ai surpat. Si acum, a Naseatoarei ntueste de toata inrau- tatirea vrajmasului, pre cei ce te stiu pre tine cu adevarat Maica lui Dumnezeu Preacurata, 6) Os Peasna 5.2, Irmos catorul veacurilor, Dom- »nul, intra lumina poruncilor tafara de tine pre alt Dum- nezeu nu stim“. Avut-ai cu buna credinta pre Tlie Tezviteanul, carele te povéituia pre tine catre pusti- uri, aritandu-ti-se noaptea Pa- rinte, si invatandu-te celedum- nezeesti Cuvioase. Ca pre alt Carmil ai lacuit in muntele Maleo intelepte, Darul minunilor, fericite Toma. A Ntscatoarel Ceea ce negrait ai nascut pre cel pironit cu trupul pre Cruce, vindeca inima mea, care este ranité de napadirile vraj- masului, Preacurata, ca una ce esti milostiva. Nt Canon, Iemos acelay Aratand sufletul tau curat adevarat licas lui Dumnezeu, ai surpat capistile id andi $ la pamant,chemand pre Hris- tos, cel ce te-a intarit pre tine Chiriachi. Tnaltatu-ti-ai mainile si min- tea catre Hristos, marita riachi, si cu cutremur groaznic ai spaimantat pre cei tira de _ LUNA LULIULIE, Pitétorule de lumina, si fa- »tale povatueste-ne pre noi, ci S} indestulandu-te de vedenii dumnezeesti, si minunat luand MAEDA Dumnezeu, ce se uitau la cele pAmantesti, si nu puteau sa vaza. Slav Dumnezeul tuturor pre tine § te face indrazneata cu glas viu de sus, ca sa rabzi chinurile & celor faridelege cu cuget § viteaz, pentru ca sa te incu- nunezi cu cununa biruintei. acum, a Nicttonrl Dezlegat-ai Preacurata bles- temul strdmosilor, ca. una ce fara de voirea trupului, ai ni cut pre cela ce aratat a infi fat toate cu dumnezeeasca lui voire, prea cinstita. Poo Oia Inu adinel grea ie pustiu fara de apa ai la- cuit, si ploaea rugaciunilor tale Cuvioase, a plecat pre Stapanul s& izvorasca intr'in- sul apa din destul. Ca dreptul Avraamcel de demult, te-ai departat pre sineti de patria ta, de pamantul intra care te-ai nascut, si te-ai apro- piat de Dumnezeu, si in pa- mantul celor blanzi te-ai salas- uit. Pustnic adevarat te-ai facut, si dupa ingropare izvorasti cu puterea Duhului daruri de v decari, celor ce le trebuesc parinte Toma. A. Nisators Cela ce Jucrezi toate cu voirea, voind te-ai salasluit in pantece neispitit de nunta, Invrednicindu-nenestricaciunei ca. un milostiv, pre cei ce boliam de strieaciune. Att Canon, Kos aeay Intrecut-ai hotarele firei cu chinuirea ta cea mai pre sus de fire, prea liudata, si cu ostenelele tale cele mari ai ranit pre cel ce a rinit pre q Eva. Cupicaturile sangiurilortale, prea cinstita, ai uscat multimea dumnezeilor, si ai izvorat no- ian de vindecari, celor ce cu credinté se apropie de tine. Slava: De tine mielusaua cea ne- stricata, marita Chiriachi fiare- le s'a cucerit inaintea diva- nului, si fi-au dat tie cinste, carea aicinstit pre Hristos. Si acum, a Niscitoae Ceea ce ai nascut pre Dom- nul Imparatul, ca o Impardteasa invredniceste Imparatiei ceru- rilor, pre cei ce naizuesc la tine, de Dumnezeu daruita. Intru adincul gresalelor fi- ind incunjurat, chem adan- “cul milostivirei tale cel neur- "mat, din stricaciune Dumne- zeule scoate-ma*. CX | Gori parinteloi nostra Toma cel din Maleo Mucenita lui Hristos ne-a chematprenoi dimpreuna acum sa cantam cu laude dumneze- estile ei nevointe si luptele, ca ea ca 0 viteaza cu cugetul dupre numele ce poarti, este doamna gandului si patimilor celor necuvioase. Icos, B iruind, sipreste tot paman- tul revarsindu-se ingelaciunea idolilor, si find imparat rau- credincios si far’ omenie mai mult de cat toti oamenii, se cinstid si se inchina eresul cel spurcat sicunume rau, al celor farade Dnmnezeu, ca multimea asculta glasul celui fardde Dum- nezeu, in cat pre cei cenu ascul- tau de a lui paganatate, fi in- grozedcumoarte tare sigroaz- § nica; dar Mucenita lui Hristos scuipand poruncile si ingrozi- rile cele fara de Dumnezeu ale tiranilor, si propoveduind pre Hristos Dumnezeu in mijlocul privelistei, a calcat la pamant pre vrajmasi. Pentru aceea s’a arditat cu adevarat doamna gan- dului, si patimilor celor ne- cuvioase. Tntru aceasta fund in 7 2ile, pomenirea_preac Sh: Lasind Toma vieala cea mirginits (A allat eu adevirat vieals emasuratd Te a gaptea zi, Monrlea eea neage. pre infeleptul Toma ri A cesta stralucind mai si vadita gi voevozeasca, si facénd mari brung, svt” iptv avalon Apot find preVistos 9" s0e0- one af ae co ni, it ub jugul Domoulut cel prea gor. Sala tate pre ala taba abies cae- nelelor, ce sufered pent fopla bind, $1 €u mele gi vieala cea csi cit se. rath fa un Sitlp. de. foc, la cel ce eral aproape de Sinsil chnd se rug, ssl dicse la tunele ce se numa Mateo, acolo a sirluitea un lceafr, i Indeletneinse cunt sl prvégher, a hat Darl ior. Pena sceast’ gonnd dra dim oamen i dand vedere orbtor, scion Indreptand” sf Tacdnd cu rugactunea sa de 2 izvordt ape, shale mint facknd, a0 posat in Dom. ; Inia acasl i pomenics, aint! uceie, Chi Asch Stih-Chisiachi mosrte prin there ajunging, ‘Cu voinfa ins, rin al sabiei sfarit Inind In cilele imparatulut Dioclifian fa anu! dowd sute optzeci i doi, era un_crestin fanume Dorotei impreuna cu sofia sa care fe chema Evsevia, cari find ¢@ erau fara de fii, se rugan fui Dumnezeu ca sale idea rod $i fit, fagaduindu-se ca sat daru- sca iardsi lui, pre copilul cel ce se va naste lor. Deci a ascultat Dumnezeu ruga ciinea lor, $i a niiscut un prune de parte femeeasca’ th ziua Duminicei, pentru care fuera gt pre prunca oa numit Chiriachi, ce va sa. ziea Duminica pre carea botezin- ddu-o 0 hraned cu invafatura si cuvantal Dom- ‘uli, dupre Apostolul, sio.a pazit fecioara, fiindea fagaduise a 0. afiesosi tui Dumne- zeu, lara cand pigdnul Dioclitian a ridicat goana asupra crestnilor, atuncea s'a pirat haseatorit sfintei impreuna cu dinsa Ja tian, cum ed sunt crestini, Carele cercetind, pre parinfii Sfintel adiea fa batut, i ia trimis Ta ducele lust, ce se afld la pirfile Mele- ei in Armenia cea mica, lara pre Chirachi, fa trimis Ta chesarul Maximian, carele se ‘fla in Nicomidia. Deei Maximian cercetind pre Mucenita, gi aflindu-o tare tn credinfa Tai Hristos, o| a aruneat la pamant si oa Datut mult, Si'de vreme ce sfainta se musa, pentru aceasta tiranul se mania asupra Dstagilor celor ce munceaur pre, Mucenita ‘Atuncea @ zis sfanta catre Maximian: Nu te Inge Mavinfan, cfc nich oda nt ma vel bil, tel Darul Iii Durmezed este Bundt mie. De aceasta qe Maxinion inti ise Sn apn ci el ct umee leon Tard lio cercend pre Mavens, 0 2 dus in-eapstea olor. Dee ato rage these’ Sf sa faut ctremur mare: de tare sa zdrcbt idol sa ett ca nig pra; dupa aceasta a mato farina de Sa ae mrt Rah pat alr, eazand gun fulger 9 re l Spin Taron carl Cadnd edn Suma mar Deaf vind lt sap in focal hip tngtinndse de eee, a jndecat Ga st se ada Sfinfo_ cu foe st {sr aprinztndsljgor an foe mare, waruneat pe Mucenia niin fra Stina ed fhe man I Cer st rogat fa Durme- fev gre tote eh er vremea secee fzduhul cart, Inst 4 pogort un nor de Ploae cin Cer” tnd isting tr oct, Tara as. vataina Mucerta eat de pin de foe: Dupa aceasta a dat drumul tran Ia flr de are astra. Sine, Tasch aga ma pravit mmicy nde ale se te Yate cam le picoarele Stine, fra a vatiod elt de pun, Decl vazind mult clint aceasta minune. prea sais, au erezit fn'Tusos. Dupa aees si nhs pre Stina Ih temas sla down 21 gezt stiptni Mor i judeeaty_ gaol asupea stint faepuncal cel tal de perma al morte; ted undo ‘mune, 0" au seoe alr din cetate ca sil tae espa, Jara Sina a cerut weme ca ss fonge, $1 dupa ce #3 gat uly a Tnvaat pe reg ee ej tise: 2pol culate. pre pani, sha Gat sultan mailed Damnezcu, s mmergand. stag aproape de divs, vrnd nS fale capa, vazindu-o mara sau Spaimdotat, Dect Tact tn las dunne- Rese ee Uangi: Merge aor $1 pro- peoveduitt mane lu Durmeze, aa stag Intrcin sy av sls pre Dames pee cxvoal Acai ce dela Inca acant si fi mci Pec Ie scat unl, Tashan, Ponies te asia, Satria Gbernant De acl fry even vnknd ote acea Acestia au fost din_Italia, iara_pentru foana ce se facea de Traian, au venit la irahia, unde vazind pre sfantul Astie epi- Scopul spanzurat pre Cruce, si fericindt-|, au fost prinsi de ostasi ; si marturisindu-se 4 sunt crestini, din porunca antipatului Agricolae, au fost aruncati in marea Adria tica, si ag luari cununa muceniei ; ale carora ‘moagte scotandu-le marea afara, je-a ascuns In nisip. Deci dupa ce au trecut saptezeci de ani, s'a aratat episcopitlui Alexendriei, carele Iudndu-le pre ele, le-a ingropat cu cinste, facdnd deasupra lor 0 casa’de rugi- ciune. Intru aceasta 2, sf4ntalsfinftul mucenie Ey slatie, de foc s'a savirgt ‘Sih:Catre a iimet lui Evstalic buna apezsre, Si focul inflicarat linigtita spa se pare. Intru aceasts 2i,sfantal Policarp cel now de sabie #'a sivas Stih: Aga cilaule de voinfele tale te vei folosi Dac pre mine Poficarp eu grabire a ma jun- shia vei vei. Intru aceasta zi, sintel Evanghel, de sabie sa savargil. Stihi Evanghel prea dumnezeescul de sabie savdrgit Binevestitor de dumnezeessca cunund a avul Cu ale for sfinte rugaciuni, Doamne mi- Iueste-ne gi-ne .ndntueste pre’ nei, Amin. Peston 7, Irmon: hipul cel de aur in cam- C@ pul Deira cinstindu-se, cei trei tineri au defaimat po- »Tunca cea prea fara de Dum- »nezeu, si find aruncati in smijlocu) focului, racorindu-se au cantat: Bine esti cuvantat }Dumnezeul parintilor nostri. Cu puterea lui Hristos dand orbilor vedere, si ologilor buna umblare, celor surzi mantuire si bolnavilor vindecare, parinte Toma, strigai: Bine esti cuvan- tat Dumnezeul parintilor nostri. _ Cu liniste ti-ai savarsit viata Parinte prea fericite, iu- mindndu-te cu neaverea’ si Impodobindu-te cu infranarea, cantand cu umilinta inimef, strigai cditre Stapanul: Bine esti cuvantat Dumnezeul parintilor nostri. AA Niscitoari: Fecioara cinstita neispitita de nunté, Preacurata binecu- vantata, ceea ce esti indreptarea celor cazuti, mantuirea celor pacatosi, mantueste-ma pre mine cel nesatios, carele strig Fiuluitau: Bine esticuvantat Dumnezeul parintilor nostri. At Canen, Imo acd Mintea ta culumina iubiriide Dumnezeu luminandu-ti, i mijlocul cuptorului celui arza- tor stand tu, nevatémata te-ai aratat fecioara, cantand Faca- torului tau: Bine esticuvantat Dumnezeul parintilor nostri. Pre cei trei tineri nicidecum nu i-a ars cuptorul odinioara, asi nici pre Mucenita; caci rugandu-se sta in mijlocul cuptorului nemiscata, priimind roua dumnezeeasca, si cu la- ude strigand: Bine esti cuvan- tat Dumnezeul parintilor no- Slavt Cu sabia indraznirei tale ai © __LUNA LUI ULE omorit pre vrijmasul adeva- rului, fecioara muceniti C! riachi, dorind si_ mostenesti dorirea cea vesnica, sistrigind: Bine esti cuvantat Dumnezeul parintilor nostri, acum,» Nisttosre! Singur Dumnezeu a aflat numaisingur pantecele tau cu- rat, si se Intrupeaza, si s’a cu- noscut om, ca si mantuiasca pre om; drept aceea ca pre una ce te stim pricina bunatatilor, can- tim:Bine esti cuvantata, ceea ce ai nascut pre Dumnezeu cu trup. Peasna 8, Iemos Paste ufraul postirei supuind pa- C timile sutletului, cele cu anevoeneoprite, te-aiasemanat cu ingerii cei fara materie, stri- gand: Laudati lucrurile pre Domnu! si-l prea inaltati intru toti vecii. C ercand a urma dupre viata cea sfintita a Tezviteanului llie, te-ai suit in munte si vorbesti cu Dumnezeu, curatindu-timin- tea prin infranare, si cantand: Binecuvantati pre Hristos in veci. A Nasedtoars: Ceea ce esti izvor viu, ca ceea ce ai nascut apa vietei, adapa sufletul meu cel topit de 4 vapaia pacatelor, Fecioara Nas- catoare de Dumnezeu, ca sate slivesc intru toti vecii. ‘Alt Canon, Irmot cela Mireasa lui Hristos te-ai cu- noscut Chiriachi, impestrita cu podoabele feciorieipentruaceia insusi el te-a invrednicit cama- ‘lor celor ceresti dupre vred- nicie pre tine, carea lauzi pre tru toti vecii. Aruncat ai fost ca Daniilin mijlocul fiarelor, prea slavind pre Hristos, si salbatacirea lor © ai prefacut aratat prin dum- nezeescul Duh fecioara. Pentru aceeate cinstim intru totivecii. Bine curt pre tat. Detine carea te aduceai cao mielusea catre junghiere pentru dragostea Mieluselului lui Dum- nezeusiCuvantul, milostivindu- se ca un indurat, ti-a_trimis ingeri luminosi, de te-au dez- legat pre tine de trup mai ’nainte de a te tai sabia, Mucenita. Si acum, a Nascitoere Dumnezeu cel mai pre sus de fiintas’a infiintat dintrutine Fecioara. asemenea cu noi, si s’a ardtat ca un prunc, cel ce mai ‘nainte de veci este dim- preuna cu Tatal si cu dumne- zeescul Duh. Drept aceea te slavim pre tine 0 Maica lui. Iron Sa udm, bine of cov Pre Dumnezeu carele ag CITA RUOTACTOMATLAS)