Sunteți pe pagina 1din 9

CONTRACT DE VÂNZARE ÎN REGIM DE CONSIGNAŢIE

Nr. ......./2011

încheiat între
S.C. Bautil S.R.L. (cu sediul în Sfântu Gheorghe-Chilieni nr. 209, judeţul
Covasna, România, cod fiscal: RO18331570, nr. de înregistrare la ORC:
J14/50/2006), reprezentat de Csák Anita administrator, în calitate de
importator unic al mărcii de îmbrăcăminte de
damă .........................................................®, în continuare Importator
şi
.......................................................................... S.R.L. (cu sediul
în .................................. ...............................................................................
.....................................................................,
cod fiscal: ...................................... nr. de înregistrare la
ORC: .............................................) reprezentat de
..........................................................., în continuare Vânzător în locul şi la
data menţionată mai jos, în următoarele condiţii:

1. Obiectul contractului
Obiectul prezentului contract îl constituie produsele şi accesoriile de
îmbrăcăminte de damă marca .........................................................®
distribuite de Importator.

2. Durata contractului
Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată de la semnarea
contractului până în data de 15 februarie 2012.

3. Tipul contractului şi comerţului


Prezentul contract este un „contract de consignaţie”, iar părţile
contractante sunt în „relaţii comerciale de consignaţie”. Acest lucru
înseamnă practic că Importatorul predă în consignaţia Vânzătorului
produsele alese de vânzător, iar Vânzătorul va trebuii să achite
Importatorului doar mărfurile vândute. Vânzarea în regim de consignaţie
este reglementată de legea citată şi explicată în Anexa 1, parte
integrantă a contractului. Aceasta constituie baza principală şi regula de
funcţionare a colaborării dintre părţile contractante.

4. Funcţionarea sistemului de vânzare în regim de consignaţie

4.1. Cantitatea mărfurilor predate în consignaţie şi condiţiile


anexe
Cerinţa de bază ale vânzării în regim de consignaţie este ca Vânzătorul să
depună la Importator bani-garanţie şi un CEC-garanţie, respectiv ca
Vânzătorul să accepte că durata de 14 zile este perioada maximă a
păstrării mărfurilor în consignaţie. Perioada ciclului înseamnă durata
dintre preluarea şi returnarea, respectiv înapoierea mărfurilor. Această
ultimă condiţie este importantă pentru Importator pentru că poate
valorifica marfa care nu a fost vândută de un vânzător unui alt vânzător.

A B C D
Cantitate predată în 50 buc. 100 buc. 150 buc. 200 buc.
Sfântu Gheorghe-Chilieni nr. 209, Judeţul Covasna, România
Tel: 0743 33 16 55 E-mail: info@orinocco.ro Web: www.orinocco.ro
consignaţie
Cantitatea de vândut
- 25 buc. 40 buc. 70 buc.
în mod obligatoriu
Cantitate returnabilă 50 buc. 75 buc. 110 buc. 130 buc.
Durata unui ciclu 14 zile 14 zile 14 zile 14 zile
Conform tabelului de mai sus, Vânzătorul poate opta pentru variantele A,
B, C sau D, dar variantele C şi D pot fi alese doar după 2 cicluri eficiente
de vânzare, sau dacă Vânzătorul va mării procentul garanţiei în bani
(detalii despre aceasta la punctul 5.). În cazul variantelor B, C şi D – pe
lângă creşterea cantităţii de marfă în consignaţie – Vânzătorul se
angajează să vândă în mod obligatoriu o anumită cantitate din marfă.
Cantitatea de vândut în mod obligatoriu nu poate fi returnată
Importatorului. Cantităţile specificate în fiecare categorie se consideră
drept vândute de către Importator, respectiv achiziţionate de către
Vânzător.

4.2. Predarea mărfii de către Importator, preluare de către


Vânzător
Predarea mărfii, respectiv preluarea se poate face în două moduri:

a. Vânzătorul alege din depozitul Importatorului şi transportă pe costuri


proprii modelele în mărimile, culorile etc. alese.

b. Importatorul va expedia marfa – cu respectarea cerinţelor Vânzătorului


– prin intermediului serviciului de curierat la adresa specificată de
Vânzător:

…………………………………………………………………………………………………..
............................................
Cheltuielile de transport sunt preluate de către Importator doar dacă
Vânzătorul a vândut minim 8 bucăţi de haine, pe care le-a şi plătit şi va
trimite înapoi hainele cu URGENT Curier. Dacă vânzarea nu a atins 8
buc, transportul va fii plătit de Vânzător, inclusiv şi eventualele rambursuri
(dacă sunt). La prima ocazie – când încă nu se cunoaşte care va fii
numărul hainelor vândute – cheltuielile de transport (şi eventualele
rambursuri) pt. coletul trimis de Importator, vor fii suportate de Vânzător.
Dacă Vânzătorul plăteşte transportul, nu este obligatoriu să folosească
Urgent Curier-ul, poate alege oricare curierat doreşte.
Important! Vânzătorul poate refuza preluarea mărfii de la
angajatul serviciului de curierat URGENT în cazul în care coletul
este deteriorat şi din colet poate fi scoasă în parte sau în
totalitate marfa expediată de Importator, sau dacă coletul nu a
fost sigilat cu banda adezivă utilizată de Importator cu
combinaţiile de culori alb-pink-negru cu inscripţia ORINOCCO. În
acest caz marfa va fi returnată Importatorului, unde angajatul
curieratului URGENT are obligaţia să răspundă privind conţinutul
în amănunt al coletului. Dacă Vânzătorul preia un colet deteriorat
în modul prezentat mai sus şi ulterior realizează că conţinutul
acestuia este incomplet, nu mai poate formula reclamaţii nici
către serviciul de curierat URGENT, nici către Importator.

c. Independent de modul de predare şi preluare a mărfii, Vânzătorul are


obligaţia de a verifica marfa la preluare atât din punct de vedere calitativ,
Sfântu Gheorghe-Chilieni nr. 209, Judeţul Covasna, România
Tel: 0743 33 16 55 E-mail: info@orinocco.ro Web: www.orinocco.ro
cât şi cantitativ. În cazul articolelor de îmbrăcăminte la recepţia calitativă
persoana care preia marfa trebuie să verifice existenţa eventualelor
defecte de fabricaţie, culoare, material, a murdăriei şi mirosului străin,
respectiv prezenţa etichetelor de identificare. După preluare Vânzătorul
are la dispoziţie 72 de ore pentru verificarea amănunţită a mărfii. În acest
interval Vânzătorul trebuie să semnaleze Importatorului eventualele
defecte de fabricaţie mai greu perceptibile. Reclamaţii calitative ulterioare
pot fi acceptate doar în cazuri justificate de exemplu în cazul defectelor de
fabricaţie ascunse.

Reclamaţia în termen de 72 de ore trebuie prezentată Importatorului în


scris (prin fax sau e-mail) la adresele de contact furnizate. După expirarea
acestui termen Vânzătorul poate ridica obiecţii calitative doar în cazul
defectelor de fabricaţie ascunse.

4.3. Returnarea mărfii la Importator


Returnarea mărfii se poate face în două moduri:
a. Vânzătorul va trimite înapoi – pe cheltuiala proprie – în depozitul
Importatorului piesele vestimentare şi accesoriile rămase pe stoc care nu
au defecte. Importatorul va verifica marfa returnată nu numai din punct de
vedere cantitativ, dar şi calitativ. El va refuza preluarea mărfii cu
defecte de culoare care nu provin din fabricaţie (decolorare), cu
defecte ale materialului, respectiv preluarea îmbrăcămintei
murdărite, spălate, cu miros străin sau fără etichetă de
identificare, şi va întocmi Vânzătorului o factură despre aceste
mărfuri pe care le consideră vândute. Prin etichetă de identificare
se înţelege atât eticheta producătorului, cât şi eticheta de hârtie
a Importatorului, este obligatorie prezenţa fiecărei etichete.

b. Vânzătorul va înapoia Importatorului piesele vestimentare nevândute şi


împachetate cu grijă în ambalaj protector (cutie de carton exterioară, sac
de plastic în interior – ambalaj dublu) de mărime corespunzătoare
cantităţii, luând în considerare condiţiile descrise în punctul 4.2/b, la
următoarea adresă de livrare a Importatorului:

SC. BAUTIL SRL.


520001 Sfântu Gheorghe – Chilieni nr. 209
Jud. Covasna, România

c. În cazul în care marfa nu se trimite înapoi prin intermediul


serviciului de curierat URGENT, Vânzătorul va suporta toate
cheltuielile returnării, respectiv în cazul pierderii, distrugerii
coletului îşi va asuma responsabilitatea materială, adică va achita
contravaloarea mărfii în baza facturii întocmite de Importator. În
acest caz Vânzătorul va garanta valoarea totală a coletului
pierdut, sau a hainelor pierdute din coletul deteriorat cu banii
lăsaţi ca garanţie şi cu fila CEC lăsată tot pentru garanţie.
În cazul în care Vânzătorul va trimite înapoi Importatorului marfa
nevândută cu alt serviciu de curierat (nu cu URGENT Curier), sau
trimite cu URGENT Curier dar nu atinge limita de 8 buc. de haine
vândute şi va desemna pe Importator ca responsabil pentru
achitarea transportului, atunci Importatorul va prelua coletul şi

Sfântu Gheorghe-Chilieni nr. 209, Judeţul Covasna, România


Tel: 0743 33 16 55 E-mail: info@orinocco.ro Web: www.orinocco.ro
toate cheltuielile de transport vor fii transferate în
responsabilitatea Vânzătorului.

4.4. Actele contabile în regimul de consignaţie, situaţie financiară


Vânzarea în regim de consignaţie, respectiv întocmirea documentelor
însoţitoare ale mărfii dată în consignaţie este reglementată prin lege, care
este conţinută de Anexa 1. Sistemul Importatorului funcţionează în baza
acesteia, conform următoarelor.

a. În cazul când Vânzătorul cumpără personal, Importatorul va


elibera în momentul predării-preluării mărfii un aviz de însoţirea mărfii
privind marfa aleasă de Vânzător. După expirarea ciclului de 14 zile
Vânzătorul va înapoia în depozitul Importatorului mărfurile nevândute.
Importatorul va storna avizul de însoţirea mărfii eliberată anterior (va
întocmi un aviz de însoţirea mărfii cu minus la fiecare lot în parte), şi va
întocmi o factură privind mărfurile vândute de către Vânzător.
Contravaloarea facturii va fi achitată pe loc de către Vânzător. Dacă suma
de plătit depăşeşte limita valorică maximă plătibilă în numerar, atunci
Vânzătorul va semna un cec pentru Importator încasabil în următoarea zi
lucrătoare.
Dacă Vânzătorul nu va deconta marfa preluată nici după 20 de zile, iar
Importatorul a anunţat Vânzătorul de expirarea termenului prin – la
început – telefon, sms sau e-mail, după aceea printr-o scrisoare de
avertisment trimisă prin curierat sau poştă, iar Vânzătorul nici după aceea
nu va trimite înapoi hainele fără lipsuri, atunci Importatorul are dreptul să
întocmească factură despre toată cantitatea de marfă ridicată, iar
cantitatea de marfă va fi considerată vândută, respectiv cumpărată de
către părţile contractante, fapt acceptat prin semnarea prezentului
contract. Legea referitoare la aceasta care se găseşte în Anexa 1.
reglementează în mod detaliat toate actele contabile privind marfa dată în
consignaţie.

b. În cazul transportului prin intermediului serviciului de curierat,


marfa va fi aleasă de către Importator în baza criteriilor stabilite de
Vânzător. Importatorul va întocmi un aviz de însoţirea mărfii - pentru
această marfă - Vânzătorului, pe care o anexează în coletul trimis. Înainte
de expirarea ciclului de 14 zile Vânzătorul va consulta Importatorul în
privinţa tipului, cantităţii mărfurilor nevândute. În baza acestei consultaţii
Importatorul va elibera o factură Vânzătorului despre mărfurile vândute,
pe care o trimite prin fax sau e-mail Vânzătorului înainte de returnarea
mărfii. Contravaloarea facturii va fi trimisă de către Vânzător
Importatorului împreună cu marfa rămasă nevândută. Importatorul va
trimite Vânzătorului factura originală împreună cu dovada plăţii în colet, cu
următorul transport. În lipsa acesteia factura va fi trimisă prin scrisoare,
curierat sau poştă.
Dacă suma de plătit depăşeşte limita valorică maximă plătibilă în
numerar, atunci Vânzătorul va semna un cec pentru Importator încasabil
în termen de 2 zile lucrătoare, şi va anexa cecul mărfurilor din colet
returnate. Dacă Vânzătorul nu va deconta marfa preluată nici după 20 de
zile, Importatorul are dreptul să întocmească factură despre toată
cantitatea de marfă ridicată, iar cantitatea de marfă va fi considerată
vândută, respectiv cumpărată de către părţile contractante, fapt acceptat
prin semnarea prezentului contract. Legea referitoare conţinută de Anexa
Sfântu Gheorghe-Chilieni nr. 209, Judeţul Covasna, România
Tel: 0743 33 16 55 E-mail: info@orinocco.ro Web: www.orinocco.ro
1. reglementează în mod detaliat toate actele contabile privind marfa dată
în consignaţie.

5. Asigurarea garanţiei de plată din partea Vânzătorului


Vânzătorul este de acord să garanteze plata mărfii cu bani-garanţie şi cu
CEC - garanţie către Importator. Rolul celor două tipuri de garanţii este
acoperirea valorii hainelor preluate de Vânzător şi vor fii înmânate
Importatorului cu prima ocazie, când va lua prima dată marfă Vânzătorul
de la Importator şi se vor păstra la Importator până la încetarea colaborării
dintre cei doi. Când Vânzătorul nu va mai dorii să colaboreze cu
Importator, iar socotelile cu haine au fost realizate fără lipsuri, atunci va fii
momentul în care garanţiile în bani şi CEC vor fii obligatoriu returnate
înapoi Vânzătorului.

5.1. Rata şi calcularea garanţiei în bani


Rata garanţiei în bani depinde de cantitatea hainelor predate în
consignaţie, stabilite la punctul 4.1. al perzentului contract. Dacă
Vânzătorul optează pentru varianta A, adică va lua 50 de buc de haine,
atunci valoarea garanţiei în bani va fii 1.500 RON. Dacă va dorii să
mărească cantitatea de haine luate în consignaţie la nivelul a 100 de buc,
conform variantei B, atunci valoarea garanţiei în bani creşte proporţional
la 3.000 de RON şi va creşte în continuare proporţional în raport cu
numărul hainelor luate. Dacă Vânzătorul va opta din prima la variantele C
sau D, atunci peste valoarea de garanţie crescută în mod proporţional, va
mai asigura în plus 25% din valoarea garanţiei către Importator.
Importatorul va întocmi proces verbal de predare-preluare pentru banii
preluaţi de la Vânzător pentru garanţie, care va fii însoţit şi de o chitanţă.
Vânzătorul poate opta oricând la mărirea cantităţii de haine luate în
consignaţie, cu condiţia ca în mod proporţional să crească şi garanţia
depusă în bani. Îar în situaţia în care Vânzătorul va lua mai puţine haine ca
anterior, va micşora şi suma garanţiei în mod proporţional. În această
situaţie diferenţa la suma garanţiei care vine din micşorarea cantităţii de
haine va fii returnat înapoi Vânzătorului, iar Vânzătorul va întocmi o
chitanţă pentru banii primiţi înapoi de la Importator.

5.2. Înmânarea CEC-ului garanţie


Despre preluarea CEC-ului garanţie Importatorul va întocmi un proces-
verbal. În practică aceasta poate fi în două moduri:
a. Vânzătorul va preda ca garanţie o filă CEC (un CEC în alb) către
Importator în momentul preluării hainelor. Importatorul va putea prelua
CEC-ul doar dacă aceasta conţine următoarele: semnătura Vânzătorului,
contul bancar, respectiv numele firmei, şi numele beneficiarului. (Aceasta
are avantajul că o dată trebuie emis – la începutul colaborării.)
b. Vânzătorul va înmâna şi în acest caz un CEC către Importator, în
momentul preluării mărfii, dar - în afara datelor specificate în punctul
5.2.a. - va scrie pe ea şi valoarea hainelor preluate. Suma trecută pe fila
CEC va rezulta din valoarea AVIZ-ului întocmit pentru hainele preluate în
consignaţie pe care se adaugă valoarea TVA şi se scade banii depuşi
pentru garanţie.

Vânzătorul este de acord ca la ambele variante Importatorul este


îndreptăţit să folosească CEC-ul şi în următoarele situaţii:

Sfântu Gheorghe-Chilieni nr. 209, Judeţul Covasna, România


Tel: 0743 33 16 55 E-mail: info@orinocco.ro Web: www.orinocco.ro
• dacă Vânzătorul nu va înapoia parţial sau total hainele în timpul
stabilit către Importator. Dacă, Vânzătorul nu va înapoia toată
marfa, Importatorul va emite o factură cu toată suma hainelor
(conform avizului), iar în cazul înapoierii parţiale factura va fii emisă
cu suma valorii hainelor lipsă.
• în cazul problemelor de calitate conform descrierilor la punctul 4.3.
şi la oricare alte lipsuri, până limita valorii pagubei sau a
dezavantajului material (din cauza vătămării hainelor). Dacă
valoarea CEC-ului depăşeşte valoarea pagubei şi a dezavantajului
material, Importatorul are dreptul şi în acest caz să folosească CEC-
ul, dar va fii obligat, ca în termen de 5 zile, să vireze înapoi (sau să
returneze într-un alt mod) restul de bani – pe care nu are dreptul
să-l reţină – către Vânzător. În astfel de cazuri Importatorul va
emite către Vânzător o factură cu suma hainelor care sunt
vătămate conform descrierilor în punctul 4.3, şi va trimite,
împreună cu marfa vâtâmată, înapoi către Vânzător.

Deasemeni, Importatorul şi Vânzătorul vor fii de acord şi în privinţa


faptului că CEC-ul garanţie va rămâne la Importator până când marfa nu
este returnat de Vânzător şi recepţionat de Importator. Dacă Vânzătorul va
înapoia marfa prin intermediul curierului câtre Importator, atunci CEC-ul va
fii înapoiat în imediata zii lucrătoare după ce marfa a fost recepţionat şi
verificat de Importator.

6. Comandă suplimentară, cumpărături cu numerar


Vânzătorul dispune de posibilitatea de a suplimenta comanda cu plata în
numerar sau CEC şi în timpul ciclului de 14 zile. În acest caz trebuie
respectat regulile specificate în punctul 5. al contractului, adică
Vânzăzorul trebuie să garanteze valoarea hainelor luate suplimentar cu
bani-garanţie şi filă CEC. În cazul transportului prin serviciu de curierat
cheltuielile de transport vor fi suportate de către Vânzător.

7. Preţuri
Preţul mărfurilor stabilite la punctul 1 nu poate fi determinată în mod
constant din cauza naturii acestor mărfuri. Preţul fiecărui model în parte
este scris pe avizul care însoţeşte marfa. Importatorul nu limitează în nici
un fel preţurile practicate de Vânzător.

8. Etichetarea mărfii, afişarea preţului


Vânzătorul nu poate înscrie preţul de vânzare, respectiv alte informaţii pe
eticheta producătorului sau a Importatorului. În cazul vânzării în regim de
consignaţie acest lucru este posibil doar prin ataşarea de către Vânzător a
unei etichete de hârtie care nu deteriorează produsul. În cazul în care pe
eticheta producătorului sau Importatorului se găsesc informaţii scrise sau
lipite (de exemplu preţul produsului), sau preţul lipit a fost îndepărtat în
mod vizibil de pe etichetă, Importatorul va refuza preluarea mărfii.

9. Drepturi exclusive în favoarea Vânzătorului


Importatorul poate asigura drepturi teritoriale exclusive Vânzătorului după
3 luni de colaborare continuă şi eficace în regiunea, localitatea sau zona
următoare:

Sfântu Gheorghe-Chilieni nr. 209, Judeţul Covasna, România


Tel: 0743 33 16 55 E-mail: info@orinocco.ro Web: www.orinocco.ro
......................................................................................................................
...............................

10. Rezilierea contractului, retragerea dreptului de


exclusivitate

10.1. Rezilierea ordinară


Termenul de reziliere al prezentului contract este de 30 de zile pentru
ambele părţi.

10.2. Rezilierea extraordinară


Prezentul contract poate fi reziliat în mod extraordinar de către Importator
cu efect imediat dacă Vânzătorul dă dovadă de comportament ilegal, de
exemplu:
• nu îşi îndeplineşte sau îşi îndeplineşte cu întârziere obligaţiile de
plată,
• încalcă exclusivitatea teritorială a unui alt Vânzător,
• depăşeşte în mod repetat ciclul de 14 zile dintre preluarea şi
returnarea mărfii, stabilit în mod comun,
• nu tratează marfa în mod corespunzător, de exemplu coletele
returnate prin curierat nu au ambalaj dublu,
• în mod regulat, trimite înapoi hainele cu alt curier decât URGENT,
iar în ceea ce priveşte cheltuielile de transport nu respectă punctul
4.2.b. al prezentului contract, dacă nu aduce personal hainele
înapoi.

Indiferent de tipul rezilierii, părţile contractante îşi vor încheia conturile în


termen de 5 zile lucrătoare de la reziliere.

Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legatură cu acest contract vor
fi solutionate pe cale amiabilă, iar dacă părţile nu cad de acord, vor fi
soluţionate – cu acceptarea ambelor părţi – de Instanţa de Judecata a
Mun. Sfântu Gheorghe.

11. Termeni de garanţie, marfă defectă


Importatorul îşi asumă obligaţiile de garanţie faţă de Vânzător conform
legilor, ordinelor din România referitoare la garanţie. Importatorul va
schimba marfa care în mod dovedit este defectă din producţie sau va
returna contravaloarea ei Vânzătorului.

Părţile au citit, interpretat şi semnat prezentul contract, ca fiind întru totul


conform voinţei lor.

Sfântu Gheorghe, ___________________2011.

____________________________
____________________________
SC Bautil
SRL .............................................SRL
Csák Anita administrator
administrator

Sfântu Gheorghe-Chilieni nr. 209, Judeţul Covasna, România


Tel: 0743 33 16 55 E-mail: info@orinocco.ro Web: www.orinocco.ro
CONTRACT DE FIDEJUSIUNE

încheiat între

S.C. Bautil S.R.L. (cu sediul în Sfântu Gheorghe-Chilieni nr. 209, judeţul
Covasna, România, cod fiscal: RO18331570, nr. de înregistrare la ORC:
J14/50/2006), reprezentat de Csák Anita administrator, în calitate de
creditor

şi

............................................... (nume, prenume), domiciliat


în: ...........................................

identificat cu CI: seria ......, nr. ..........., CNP ............................ (asociat şi)
administrator al

S.C. ........................................... S.R.L. in calitate de fidejusor.


Subsemnatul fidejusor mă

oblig să garantez în solidar cu S.C.…..................................... S.R.L.


obligaţiile asumate

de aceasta prin contractul de vânzare în regim de consignatie


nr. ......................

încheiat între S.C. Bautil S.R.L., în calitate de importator, şi


S.C. ..................................

S.R.L. în calitate de vânzator, la data de ..................................... .

Încheiat astazi ......................................, la Sf.Gheorghe, în 2 exemplare,


câte unul pentru fiecare parte.

Sfântu Gheorghe, ___________________2011.

____________________________
___________________________

Sfântu Gheorghe-Chilieni nr. 209, Judeţul Covasna, România


Tel: 0743 33 16 55 E-mail: info@orinocco.ro Web: www.orinocco.ro
S.C. Bautil S.R.L.
Fidejusor
Creditor
Csák Anita administrator

Sfântu Gheorghe-Chilieni nr. 209, Judeţul Covasna, România


Tel: 0743 33 16 55 E-mail: info@orinocco.ro Web: www.orinocco.ro