Sunteți pe pagina 1din 4
TEMA Nr.4: — PARTICULARITATI CONSTRUCTIVE $1 DE FUNCTIONARE ALE ECHIPAMENTULUI ELECTRIC $1 SISTEMELOR SPECIALE DIN COMPUNEREA TEHNCH DE TANCURI SEDINTA Nr. 3: Sistemul de protectie impotriva armelor CBRN/antiatomic din compunerea tehnicii de tancuri (1-55, TR-85, TR-B5M1): destinatie, organizare general, compunere, caracteristici principale yi prineipiul de functionare. Lucrari de mentenan{4 preventiva. 1. SISTEMUL DE PROTECTIE ANTIATOMICA $1 ANTICHIMICA LA TANCUL TRS Mi 11 Destinatie Sistemul de protectie antiatomic4 gi antichimicé are urmatoarele funcfii: a) dea aparitia radiatiilor nucleare 9i de 4 proteja echipajul gi aparatura din interiorul tancului impotriva efectelor exploziilor nucleare, b) de a sesiza aparitia radiafiilor in timpul trecerii prin zone contaminate radioactiv 9 de a Proteja echipajul: ©) de a sesiza aparitia substantelor neuroparalitice in timpul trecerii prin zone contaminate chimic $i de a proteja echipajul. Este format dintr-o instalajie de protectic antiatomic4 9i 0 instalajie de protectie antichimics care au o parte dintre echipamente $i instalaiile electrice comune, existind intercondifiondri intre ele in ‘impul functionarii in caz de alarm’. 1.2 Instalatia de protectie antiatomicd Instalatia de protectie antiatomica are urmétoarele functii: a) de a sesiza aparitia radiatiilor nucleare gi de a proteja echipajul yi aparatura din interiorul tancului impotriva efectelor exploziilor nucleare; b) de a sesiza aparitia radiajiilor in timpul trecerii Prin zone contaminate radioactiv gi de a proteja echipajul. Elementele componente ale instalatiei, corespunzatoare functiilor indeplinite de sesizare i de protectie, sunt: a) de sesizare, initiere, masurare i comandé; b) clemente de etangare permanent - impotriva undei de goc; c) mecanisme de ctangare cu inchidere automata - impotriva undei de yoe: 4) placile blindate din ofel - impotriva radiatiilor penetrante;, €) plécile antiradiante - impotriva radiafillor penetrante. Elemeruele de sesizare, initiere, mdsurare i comandd amplasate in autogasiu sunt: 2) blocul radiometric de protectic BRP-IM; b) catia releelor de comand’ CRC-3; C) cutia de comanda electromotor CCE-3C; 4) rBentgenometrul de bord AD-3 (RH-226); €) capss pirotehnics. Biocul radiometric de protectie BRP-IM, dispus pe stelajul bateriilor de acumulatori tabloul de bord, care asiguré declangarea sistemului in cazul exploziei nucleare, in cel 6 Cutia releclor de comand’ CRC-3, dispusi in faa mecanicului conductor, care mod automat comanda la mecanismele gi dispozitivele de inchidere pentru etangare, echapamentele de aspirajie gi evacuare a acrului din tanc. fa woe Cutia de comanda electromotor CCE-3C, dispusi in fata mecanicului ee mae pomirea si oprirea manual a ventilatorului din peretele desparjitor la apdsarea pe butoanele Reece! Pe rd bord AD-3 (RH-226) este amplasat in faja mecanicului conductor si misoara nivelul de radiatie existent in interiorul tancului Ja un moment dat; pe unele tancuri aparatul AD-3 (RH-226) a fost inlocuit cu aparatul DET-2P care este amplasat in tureli. A Capsa pirotehnicd pentru actionarea jaluzelelor ventilatorului din peretele despartitor dintre ‘compartimentul echipajului si camera energetica. Elementele de sesizare, inigiere, mdsurare si comanda amplasate in tureld sunt: ’ a) CCE-3T este amplasat pe partea dreapta a turelei, deasupra rotocompresorului $i asigura pornirea si oprirea manual a rotocompresorului; b) capsa pirotehnicd pentru comanda inchiderii supapei gurii de aspiratie a aerului de catre rotocompresor; ¢) dozimetrul portativ DET-2P, varianta la réentgenometrul de bord AD-3. : Dozimetrul portativ DET-2P, varianta la réentgenometrul de bord AD-3, este amplasat astfel: a) aparatul propriu-zis pe plafonul turelei, in dreapta comandantului; b) sonda deasupra contactului circular, pe suportul cutiilor cu munifie pentru PT. Elemente de etansare permanentit amplasate in autosasiu sunt: a) la peretele despartitor dintre camera agregatului energetic si compartimentul echipajului Pentru etansarea locurilor de trecere a cablurilor si tijelor de comand; b) Ia oblonul mecanicului conductor; ¢) la oblonul de salvare; 4) la locurile de iesire prin cutia blindata pentru cabluri si conducte; €) la capacele de acces la gurile de umplere si golire a rezervoarelor din compartimentul echipajului; f) la aparatele de observare ale mecanicului conductor; 8) la blocul supapelor de pe circuitul de aspiratie si refulare a aerului analizat de ASTN-2M. Elemente de etansare permanentét amplasate in tured sunt: a) a obloanele de acces in turela ; b) Ia locurile de iesire prin turela pentru cabluri si conducte: ©) la aparatele de observare si ochire; ) la blocul de detectie al SAILR; €) laantenele pentru stafiile radio; f) la ambrazurile pentru tun si mitraliera PKT; g) la rulmentul turelei; h) 1a geamurile de protectie pentru aparatul de ochire AOZTL-M si aparatele de observare pe timp de zi si de noapte ale comandantului LPB-T si EC2-55R; i) lasonda meteo. Mecanismul de etansare cu inchidere automata amplasat in autosasiu este format din jaluzelele ventilatorului din peretele despairtitor. Mecanismele de etansare cu inchidere automata amplasate in tureld sunt: @) supapa gurii de aspirafie a aerului de catre rotocompresor; ) clapeta rotocompresorului pentru inchiderea aspiratiei aerului direct din atmosfera si deschiderea canalului de aspiratie prin filtrul chimic FPT-100M; ©) supapele ventilatoarelor de evacuare a gazelor rezultate de la tragerile cu armament _Placile antiradiante sunt realizate dintr-un material cu proprietafi speciale de atenuare 2 ilor nucleare si sunt utilizate: a |a cdptusirea interioara a peretilor laterali si plafonului compartimentului echipajului din ; radii 2ding b) la cdptusirea interioara a peretilor turelei; ¢) in constructia obloanelor de acces in tanec. in timpul functionarrii sistemului de protectie antiatomica, blocul radiometric de protectie BRP- IM sesizeaza radiafiile nucleare si prin inchiderea unui contact de releu din interiorul su transmite un semnal de 24 Vee, prin cutia CCE-3C, la cutia CRC-3, care la rindul ei transmite comenzi catre C 3C si CCE-3T; pe cutia CRC-3 se aprinde lampa care indicd mecanicului conductor aparigia radiati nucleare si comand: ‘a) capsa pirotehnic& pentru comanda inchiderii jaluzelelor ventilatorului din peretele despartitor din autosasiu; b) oprirea ventilatorului din peretele despartitor; ) intreruperea alimentiirii avertizorului de substanje toxice neuroparalitice ASTN-2M din compunerea instalatiei de protectie antichimica; ) capsa pirotehnicd pentru comanda inchiderii supapei gurii de aspiratie a aerului de citre rotocompresor din turela €) electromagnetul clapetei rotocompresorului pentru inchiderea aspiratiei aerului direct din atmosferd si deschiderea canalului de aspiratie prin filtrul chimic FPT-100M; f) electromagnefii pentru comanda supapelor ventilatoarelor de evacuare a gazelor rezultate de la tragerile cu armamentul, iar acestia comanda oprirea ventilatoarelor de evacuare a gazelor rezultate de Ja tragerile cu armamentul, &) oprirea rotocompresorului. Dupa ce a trecut unda de soc incareatorul deschide supapa gurii de aspirafie a aerului de catre rotocompresor prin actionarea cablului de comanda a acesteia si porneste rotocompresorul prin apasarea pe butonul ,PORNIT” de pe CCE-3T. 1.3 Instalafia de protectie antichimici ‘Are rolul de a sesiza prezenta substanfelor neuroparalitice si de a proteja echipajul impotriva efectelor acestora. Elementele instalatiei, conform functiilor indeplinite, sunt: a) de sesizare si iniiere; b) de comands si semnalizare; ¢) de protectie prin etansare permanenta si cu inchidere automata. Elementul de sesizare este avertizorul de substante toxice de lupti neuroparalitice cu actiune rapidi ASTN-2M si este amplasat in autosasiu, in partea stingii, lang peretele desparjitor al camerei de lupta. Elementele de inifiere a declansarii protectiei sunt comune cu cele de protectie antiatomica. Elementele de comanda si semnalizare sunt comutatorul CONTROL/O/CUPLAT si lampile FUNCTIONARE, PERICOL, AVARIE-ASTN de pe tabloul de bord. Elementele de protectie prin etangare permanentai si cu inchidere automata sunt aceleasi ca la instalatia de protectie antiatomica. ‘Avertizorul ASTN-2M este elementul de sesizare a substanjelor chimice si este montat intr-un ansamblu in compunerea céruia mai intr’: blocul cu 2 supape, decantorul, robinetul, racordul de absorbtie, racordul de refulare, dispozitivul de comanda a supapelor. fn timpul functionarii normale, cele doua supape din bloc si robinetul sunt fn stare deschis’; aerul ajunge la avertizor prin supapa si racordul de absorbjie, decantor si robinet, este detectat in avertizor si apoi refulat prin racordul si supapa de refulare. La aparitia vaporilor de substanfe toxice neuroparalitice in concentrafii de minim 5x10 aer, in maxim 20 secunde, ASTN-2M semnalizeaz optic - prin aprinderea lampii galt avertizorului si limpii PERICOL-ASTN de pe tabloul de bord - si acustic - telefonului de bord - si acfioneaz& cutia CRC-3 care comanda elementele de etansare ale instalafiei de protectie antiatomica. Inainte de punerea in functiune se face reglarea ASTN- Pentru punerea in funcfiune a avertizorului ASTN-2M se executa urmatoarele operafii: a) se trece anutatoal /ASTN” de pe tabloul de bord pe pozitia ,CONTROL” sau raméne pe pozitia de mijloc; : b) se trece comutatorul avertizorului ASTN-2M pe pozitia ,,PORNIT”; . o)cu surubelnifa fixaté intr-un locas pe panoul avertizorului se regleaz4 robinetul de aer astfel incdt flotorul debitmetrului s4 ocupe pozitia dintre cele dou diviziuni trasate pe tubul indicatorului de debit de pe panoul avertizorului; 4 d)se las& avertizorul s& functioneze circa 5 minute, apoi se roteste cu surubelnija axul potentiometrului de reglare a pragului de semnalizare in sensu! acelor de ceasomic, pana cand se aprinde Jampa de semnalizare ,PERICOL”, in acelasi timp se aprinde si lampa .,PERICOL-ASTN” de pe tabloul de bord si apoi se roteste putin in sens invers pnd se sting lampile de semnalizare; ¢)se trece comutatorul ,,ASTN” de pe tabloul de bord pe pozitia ,CUPLAT”, iar lampa FUNCTIONARE ASTN de pe tabloul bord se aprinde; f) se trece comutatorul de pe panoul ASTN-2M pe pozitia ,,OPRIT” si in aceasta situatie avertizorul ASTN-2M functioneazA in stare de veghe fiind pregatit s4 actioneze la sesizarea gazelor toxice. Defectarea ASTN se semnalizeazi pe bord prin aprinderea lampii galbene “AVARIE-ASTN” La aparitia vaporilor de substanfe toxice neuroparalitice in concentrafii egale sau mai mari de Sx10* mg/1 de aer, in maxim 20 secunde avertizorul ASTN-2M semnalizeaz& optic - se aprind Jampa galbena de pe panoul sau si lampa “PERICOL-ASTN” de pe tabloul de bord - si acustic prin telefonul de bord si prin inchiderea unui contact de releu din interiorul sau transmite un semnal de 24 V lacutia CRC-3 din care se comanda: a) capsa pirotehnicd pentru comanda inchiderii jaluzelelor ventilatorului din peretele despartitor; b) oprirea ventilatorului din peretele despirfitor; ©) pomirea rotocompresorului; 4) electromagnetul clapetei rotocompresorului pentru deschiderea canalului de aspiratie prin filtrul chimic FPT-100M; €) electromagnefii pentru comanda supapelor ventilatoarelor de evacuare a gazelor rezultate de {a tragerile cu armamentul, iar acestia comanda oprirea ventilatoarelor de evacuare a gazelor rezultate de la tragerile cu armamentul. Dupé fiecare intrerupere a alimentérii avertizorului, pentru repunerea in funcfiune a acestuia, trebuie efectuate toate operafiile descrise mai sus, inclusiv reglarea aparatului. Punerea in functiune a avertizorului ASTN-2M se face numai dup controlul instalajiei de Protectie antiatomica, deoarece in timpul acestei operajii cutia CRC-3 intrerupe alimentarea avertizorului ASTN-2M. J !