Sunteți pe pagina 1din 5
Proiect GUVERNUL REPUBLICH MOLDOVA HOTARIRE nr. din 2020 Chisinau Pentru angajarea rispunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar Guvernul HOTARASTE: in temeiul art. 106! alin. (1) din Constitutia Republicii Moldova si al art. 119 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996 (republicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 50, art. 237), cu modificdrile ulterioare, Guvernul HOTARASTE: 1. Se aproba proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar. 2. Se declaré angajarea rispunderii Guvemului asupra proiectului de lege mentionat, care se prezinti Parlamentului pentru a fi supus procedurii prevazute in art.106! din Constitutia Republicii Moldova. Prim-ministru Contrasemneaza: Viceprim-ministru, Ministru al Finanfelor Ministrul justitiei Proiect PARLAMENTUL REPUBLICI MOLDOVA LEGE pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar Prezenta lege organic este adoptati in temeiul art. 106! din Constitutie, prin angajarea rispunderii Guvernului fata de Parlament. ‘Art. L — Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 441-447, art. 715), cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: 1. Articolul 11 se abroga 2. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins: (1) Personalul din unitatile bugetare beneficiazi, dup caz, de sporuri specifice grupului ocupafional sau categoriei de personal in modul stabilit de Guvern. Pentru autoritatea responsabila de exercitarea controlului parlamentar modul de acordare a sporului specific se aproba de Biroul permanent al Parlamentului; (2) Suma anualé a sporurilor specifice incluse in partea variabil’ a salariului lunar nu va depasi: a)pentru personalul din domeniul invatéméntului, cercetérii, culturii, tineretului, sportului, asistentei sociale - 10% din suma anual a salariilor de baz pentru personalul cu dropt de a beneficia de spor specific; b)pentru personalul din domeniul apirérii nationale, securititii statului si ordinii publice — 20% din suma anual a salariilor de baz pentru personalul cu drept de a beneficia de spor specific; c)pentru personalul medical din autoritafile/institufiile/structurile medicale si de asistenf’ socialé ~ 30% din suma anualai a salariilor de baz pentru personalul cu drept de a beneficia de spor specific; pentru personalul din autoritatea responsabild de exercitarea controlului parlamentar — 40% din suma anual a salariilor de baz pentru personalul eu drept de a beneficia de spor specific. (3) Pentru autoritatile responsabile de administrarea veniturilor fiscale si vamale si responsabile de certificare, supraveghere si control in domeniul aviatiei civile, limita sporurilor cu caracter specific se aprobi de Guvern.” Art. IL — Prezenta lege intra in vigoare la | septembrie 2020. NOTA INFORMATIVA la proiectul de legé pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar 1. Denumirea autorului si, dup’ caz, a participantilor la elaborarea proiectului Autorul proiectului este Ministerul Finanfelor, care este desemnat responsabil de politica in domeniul salarizirii in sectorul bugetar. 2. Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ si finalititile urmirite in conditiile dificile de gestionare a pandemiei cauzate de COVID-19 si necesititii stimularii financiare a personalului medical, antrenat in activitati de supraveghere, control si tratamentul infectiei, a fost propus& majorarea salariilor pentru categoria respectiva de angajati din cadrul institutiilor medico-sanitare publice incadrate in sistemul asiguratii obligatorii de asistenfa medical’. Astfel, salariile personalului medical se vor majora in citeva etape. fn prima etap§, lefurile Iucratorilor medicali vor creste cu 30% de la 1 septembrie, iar ulterior, de a 1 ianuarie salariile angajatilor in medicina vor fi majorate cu ined 30%. O alta majorare - de 40% - va veni in prima jumatate a anului vitor. Pentru a nu introduce o discrepanfa intre salariile personalului medical din institutiile medico-sanitare publice respective si cadrele medicale incadrate in unitatile bugetare, care, la fel, sint antrenate in activitati de control si tratament al infectiei COVID-19, prin proiectul de lege inaintat se propun careva norme care ar contribui la majorarea salariilor pentru aceste categorii de personal. 3. Deserierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislatiei nationale cu legislatia Uniunii Europene Proiectul nu are drept scop armonizarea legislatiei nationale cu legislatia Uniunii Europene. 4. Principalele prevederi ale proiectului si evidentierea elementelor noi Proiectul propune modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar si introducerea dreptului personalului medical din autoritatile/institutiile/structurile medicale si de asistenta sociala de a beneficia de spor specific in marime de 30% din suma anuala a salariilor de baza, incepind cu 1 septembrie curent. Legea nr. 270/2018, in redactia actuala, indica, in art. 11, limita total a parfii variabile pentru diferite tipuri de autorit&ti, care include sporul pentru performan{a in mérime de 10% din suma anual a salariilor de baz (art. 16) si sporul cu caracter specific, care poate fi dedus din limita totala a pari variabile i limita sporului pentru performantii. Deoarece Legea nu are norme concrete privind limitele sporului specific, dar limiteaza partea variabila, exista diferite opinii privind interpretarea normei din art, 11. intru eliminarea oricarui echivoc in interpretare, se propune de a prevedea limitele sporului specific in articolul 17, concomitent cu abrogarea articolului 11. Astfel, se propune de a transpune in art. 17 limita sporurilor specifice pentru: personalul din domeniul invatimintului, cercetérii, culturii, tineretului, sportului, asistentei sociale - 10% din suma anual a salariilor de baz; personalul din domeniul nationale, securitafii statului si ordinii publice — 20% din suma anual a salariilor de baz; personalul din autoritatea responsabild de exercitarea controlului parlamentar — 40% din suma anuala a salariilor de baza. Pentru aceste categorii de personal, limita se propune a fi calculatd din salariile de baz a personalului cu drept de a beneficia de sporuri specifice, fata de limita totala la nivel de autoritate, prevazut& la moment de art. 11. Alin. (3) din art. 17 transpune norma actuala din alin, (2) al art. 11 privind aprobarea de catre Guvern a limite sporului cu caracter specific pentru autoritatile responsabile de administrarea veniturilor fiscale si vamale si responsabile de certificare, supraveghere $i control in domeniul aviatiei civile. Suplimentar, in art. 17 se introduce dreptul personalului medical din autoritatile/institutiile/structurile medicale si de asistenta sociala de a beneficia de spor cu caracter specific in marime de 30% din suma anuala a salariilor de baz. De dreptul respectiv vor beneficia circa 4,5 mii unitati de personal medical din: institutiile/subdiviziunile medicale din Ministerul Apirétii, Ministerul Afacerilor Interne, Administratia National a Penitenciarelor, Serviciul de Informare si Securitate, institutii de asistenf& social’ (centre, aziluri, servicii sociale, etc.) finantate din bugetul de stat si bugetele locale, Agentia Nationala de Sandtate Public’, Agentia Transplant, Centrul de Medicina Legal’, Centrul National de Transfuzie a Singelui, Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale. 5. Fundamentarea economico-financiara Proiectul implicé costuri financiare in partea ce fine de introducerea sporului specific personalului medical. Deoarece proiectul se propune a fi implementat incepind cu I septembrie 2020, cheltuieli suplimentare vor fi necesare pentru 3 luni ale anului curent, fiind estimate in suma de 40 mil. lei. 6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare Adoptarea proiectului va necesita modificarea Hotititii Guvernului nr. 1231/2018 ,,Pentru punerea in aplicare a Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar”. Astfel, urmeazii a fi completata Anexa nr. 4 Regulamentul cu privire la tipurile si modul de stabilire a sporurilor cu caracter specific cu specificul personalului medical din autorit3file/institufiile/subdiviziunile medicale de activitate in condifii de stres neuropsihosenzorial gi suprasolicitare fizica. 7. _Avizarea si consultarea publick a proiectului in scopul respectarii prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenta in procesul decizional, proiectul legii pentru modificarea unor acte normative a fost plasat pe pagina web oficiali a Ministerului Finantelor (www.mf.gov.md), directoriul »Transparenta decizionala”, sectiunea ,Procesul decizional”. 8 Constatirile expertizei anticorupjie 9. Constatirile expertizei de compatibilitate 10. Constatarile expertizei juridice ll. Constatarile altor expertize ‘ceprim-ministru, 2 Ministra al Finantelor — / [smc-~ — Serghei PUSCUTA