Sunteți pe pagina 1din 15

Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. _____

din _________________2020
Chişinău

privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege


pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2020 nr. 173/2019
---------------------------------------------------------------------------------

În temeiul art. 1061 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova şi al


art. 119 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 50, art. 237),
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 173/2019.
2. Se declară angajarea răspunderii Guvernului asupra proiectului de lege
menţionat, care se prezintă Parlamentului pentru a fi supus procedurii prevăzute
în art. 1061 din Constituţia Republicii Moldova.

PRIM-MINISTRU ION CHICU


Proiect

Lege
pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2020 nr.173/2019

Prezenta lege organică este adoptată în temeiul art. 106 1 din Constituția
Republicii Moldova, prin angajarea răspunderii Guvernului față de Parlament.
Art.I. – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020
nr.173/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019 nr.393-399,
art.323), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„Art.1. – Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 se aprobă la
venituri în sumă de 24339399,4 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 24339399,4
mii de lei.”
2. Anexele nr.1 şi nr.2 vor avea următorul cuprins:

“Anexa nr.1

Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

Denumirea Codul Suma,


mii lei
I. Venituri, total 1 24339399,4
inclusiv transferuri de la bugetul de stat 19 10091162,3
II. Cheltuieli, total 2+3 24339399,4
inclusiv cheltuieli de personal 21 158606,8
III. Sold bugetar 1-
(2+3) 0,0
IV. Surse de finanţare, total 4+5+9 0,0
Active financiare 4 -163043,7
Datorii 5
Modificarea soldului de mijloace băneşti 9 163043,7
Sold de mijloace băneşti la începutul perioadei 91 163043,7
Sold de mijloace băneşti la sfârşitul perioadei 93 0,0
Anexa nr.2

Subprogramele de cheltuieli ale bugetului asigurărilor


sociale de stat pe anul 2020

Denumirea Codul Suma, mii lei


în total inclusiv din:
bugetul bugetul
asigurărilor de stat
sociale
de stat
Cheltuieli, total 24339399,4 16896594,3 7442805,1
Protecţia socială 90 24339399,4 16896594,3 7442805,1
Administrarea sistemului public
9002
de asigurări sociale 225074,9 225074,9
Protecţia în caz de incapacitate
9003
temporară de muncă 608920,8 608920,8
Protecţia persoanelor în etate 9004 14504979,5 11908224,5 2596755,0
Protecţia în legătură cu
9005
pierderea întreţinătorului 292328,7 241869,5 50459,2
Protecţia familiei şi copilului 9006 2473412,0 1785010,0 688402,0
Protecţia şomerilor 9008 200027,3 32021,4 168005,9
Protecţia socială a persoanelor
9010
cu dizabilităţi 2941308,9 2058473,2 882835,7
Susţinerea suplimentară a unor
9011
categorii de populaţie 1478681,6 1478681,6
Protecţia socială în cazuri
9012
excepţionale 1208452,3 1208452,3
Protecţia socială a unor
9019
categorii de cetăţeni 406213,4 37000,0 369213,4

Art.II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul


Oficial al Republicii Moldova.
Nota informativă
la proiectul Hotărîrii Guvernului privind angajarea răspunderii
asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2020 nr.173/2019

Necesitatea elaborării proiectului Legii pentru modificarea Legii bugetului


asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr.173/2019 prin angajarea răspunderii
Guvernului faţă de Parlament este determinată de situaţia epidemiologică urmare a
raspîndirii infecţiei COVID-19 şi sporirii protecţiei sociale a urmaşilor
personalului medical decedat, ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta
cu Covid-19. Or, conform dispoziţiilor finale şi tranzitorii ale proiectului de lege
privind acordarea indemnizației urmașilor personalului medical decedat, ca urmare
a desfășurării activității medicale în lupta cu Covid-19, acesta va intra în vigoare la
data publicării.
În cazul dat, urgenţa adoptării la moment a acestora este determinată de necesitatea
asigurării financiare în vederea implementării efective în perioada în care va intra
în vigoare proiectul de lege privind acordarea indemnizației urmașilor personalului
medical decedat, ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu Covid-19.
Totodată proiectul dat prevede alocarea resurselor financiare necesare în vederea
acordării suportului financiar unic de 700 lei beneficiarilor de pensii al căror
cuantum nu depăşesc 3000 lei și beneficiarilor de alocații sociale de stat.
Prin prezentul proiect indicatorii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020
sunt armonizați cu indicatorii, incluşi în proiectul legii pentru modificarea Legii
bugetului de stat pe anul 2020, la partea transferurilor primite între bugetul de stat
şi bugetul asigurărilor sociale de stat.
Astfel, veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul
2020 se precizează prin majorare cu 469584,0 mii lei sau de la 23869815,4 mii lei
pînă la 24339399,4 mii lei.
Urmare a precizării respective, Transferurile primite între bugetul de stat şi
bugetul asigurărilor sociale de stat (cod 1921) se majorează cu 469584,0 mii lei şi
vor constitui 10091162,3 mii lei.
Suma de 469584,0 mii lei este destinată majorării transferurilor curente primite cu
destinaţie specială – pentru prestaţii şi alte plăţi, care conform legislaţiei sunt
finanţate din mijloacele bugetului de stat şi care vor constitui 7525539,4 mii lei.
Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, în aspectul categoriilor
economice, se precizează după cum urmează.
Cheltuielile pentru bunuri şi servicii (cod 22) vor constitui 268534,9 mii lei.
Acestea se majorează cu 4419,0 mii lei - sumă ce reprezintă cheltuielile pentru
serviciile de distribuire, calculate reieșind din suma majorării prestațiilor sociale.

Digitally signed by Dumbrăveanu Viorica 1


Date: 2020.07.01 12:21:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Cheltuielile pentru prestaţiile sociale (cod 27) se majorează cu 465165,0 mii lei şi
vor constitui 23889887,9 mii lei.
Precizarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pentru
anul 2020 în aspect economic se prezintă în Tabelul 1 la nota informativă.
În aspectul subprogramelor, componente ale programului 90 „Protecţia socială”,
cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 se prezintă în
Tabelul 2 la nota informativă și se precizează după cum urmează.
Cheltuielile pentru activităţile finanţate din contul transferurilor de la bugetul de
stat se precizează de la 6973221,1 mii lei până la 7442805,1 mii lei sau prin
majorare cu 469584,0 mii lei.
Subprogramul 90.05. „Protecţie în legătură cu pierderea întreţinătorului” se
precizează de la 289053,1 mii lei pînă la 292328,7 mii lei sau prin majorare cu
3275,6 mii lei.
Suma respectivă se referă la activitatea nouă, inclusă în subprogram, cu finanțare
de la bugetul de stat - „Asigurarea dreptului la indemnizații urmașilor
personalului medical decedat în lupta cu COVID-19”, conform proiectului de
Lege privind acordarea indemnizației urmașilor personalului medical decedat, ca
urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu Covid-19.
Subprogramul 90.11. „Susţinerea suplimentară a unor categorii de populaţie”
finanţat totalmente din contul transferurilor de la bugetul de stat, se precizează de
la 1012373,2 mii lei pînă la 1478681,6 mii lei sau prin majorare cu 466308,4 mii
lei.
Majorarea se referă la activitatea „Realizarea dreptului la suportul financiar unic
beneficiarilor de pensii şi alocaţii sociale de stat” şi este destinată acordării
suportului financiar unic de 700 de lei beneficiarilor de pensii şi alocaţii sociale, al
căror cuantum nu depăşeşte 3000 lei, conform proiectului de hotărîre de Guvern cu
privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații
sociale de stat.

Anexe la notă: 10 file.

Ministru Viorica DUMBRĂVEANU

2
Tabelul 1. Structura BASS conform clasificaţiei economice pe anul 2020 Aprobat/ Precizat

2020 2020
Devieri Precizat II
Aprobat Precizat Precizat II 2020/ Precizat 2020
Cod
Denumirea
Eco

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei
% din

% din

% din
total

total

total

%
I. Venituri, total 1 23491016,1 100,0 23869815,4 100,0 24339399,4 100,0 469584,0 102,0

inclusiv conform clasificaţiei economice (k4)

Contribuţii şi prime de asigurări


12 14779337,1 63,0 14097037,1 59,1 14097037,1 57,9 0,0 100,0
obligatorii
Contribuţii de asigurări sociale de stat
121 14779337,1 100,0 14097037,1 100,0 14097037,1 100,0 0,0 100,0
obligatorii
Contribuţii de asigurări sociale de stat
1211 11121328,0 75,2 10620028,0 75,3 10620028,0 75,3 0,0 100,0
obligatorii virate de angajatori
Contribuţii individuale de asigurări sociale de
1212 3512749,9 23,8 3356749,9 23,8 3356749,9 23,8 0,0 100,0
stat obligatorii
Contribuţii de asigurări sociale de stat
1213 145259,2 1,0 120259,2 0,9 120259,2 0,9 0,0 100,0
obligatorii virate de pesoanele neangajate

Majorarea de întîrziere (penalitatea) calculată


pentru neachitarea în termen a contribuţiilor 1214 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
de asigurări sociale de stat obligatorii

Alte venituri 14 151200,0 0,6 151200,0 0,6 151200,0 0,6 0,0 100,0
Venituri din proprietate 141 2000,0 1,3 2000,0 1,3 2000,0 1,3 0,0 100,0
Dobînzi încasate 1411 2000,0 100,0 2000,0 100,0 2000,0 100,0 0,0 100,0
Amenzi şi sancţiuni 143 2000,0 1,3 2000,0 1,3 2000,0 1,3 0,0 100,0
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale 1431 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amenzi aplicate de alte organe de stat 1434 2000,0 100,0 2000,0 100,0 2000,0 100,0 0,0 100,0
Alte venituri şi venituri neidentificate 145 147200,0 97,4 147200,0 97,4 147200,0 97,4 0,0 100,0
Alte venituri 1451 147200,0 100,0 147200,0 100,0 147200,0 100,0 0,0 100,0
Venituri neidentificate 1452 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri primite în cadrul bugetului
19 8560479,0 36,4 9621578,3 40,3 10091162,3 41,5 469584,0 104,9
public naţional
Transferuri primite în cadrul bugetului
192 8560479,0 36,4 9621578,3 40,3 10091162,3 41,5 469584,0 104,9
consolidat central
Transferuri primite între bugetul de stat şi
1921 8560479,0 36,4 9621578,3 40,3 10091162,3 41,5 469584,0 104,9
bugetul asigurărilor sociale de stat
inclusiv
Transferuri curente primite cu destinaţie
speciala între bugetul de stat si bugetul 192110 6684512,6 78,1 7055955,4 73,3 7525539,4 74,6 469584,0 106,7
asigurarilor sociale de stat
Transferuri curente primite cu destinaţie
generală între bugetul de stat si bugetul 192130 1875966,4 21,9 2565622,9 26,7 2565622,9 25,4 0,0 100,0
asigurarilor sociale de stat
II. Cheltuieli, total 2+3 23491016,1 100,0 23869815,4 100,0 24339399,4 100,0 469584,0 102,0
inclusiv conform clasificaţiei economice (k2)

Cheltuieli 2 23473859,6 99,9 23852019,2 99,9 24321603,2 99,9 469584,0 102,0


Cheltuieli de personal 21 158606,8 0,7 158606,8 0,7 158606,8 0,7 0,0 100,0
Bunuri şi servicii 22 253903,6 1,1 264115,9 1,1 268534,9 1,1 4419,0 101,7
Prestaţii sociale 27 23056775,6 98,2 23424722,9 98,2 23889887,9 98,2 465165,0 102,0
Alte cheltuieli 28 4573,6 0,0 4573,6 0,0 4573,6 0,0 0,0 100,0
Active nefinanciare 3 17156,5 0,1 17796,2 0,1 17796,2 0,1 0,0 100,0
Mijloace fixe 31 13431,6 78,2 12391,3 69,6 12391,3 69,6 0,0 100,0
Investiţii capitale în active materiale în curs
3192 500,0 500,0 500,0 0,0 100,0
de executie
Stocuri de materiale circulante 33 2874,4 16,8 4554,4 25,6 4554,4 25,6 0,0 100,0
Mărfuri 35 850,5 5,0 850,5 4,8 850,5 4,8 0,0 100,0
III. Sold bugetar 1-(2+3) 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Sursele de finanţare, total 4+5+9 0,0 0,0 0,0 0,0
inclusiv conform clasificaţiei economice (k3) 0,0 0,0
Active financiare 4 0,0 -163043,7 -163043,7 0,0
Datorii 5 0,0 0,0 0,0 0,0
Împrumuturi interne instituţiilor nefinanciare
55 0,0 0,0 0,0 0,0
şi financiare
2020 2020
Devieri Precizat II
Aprobat Precizat Precizat II 2020/ Precizat 2020
Cod
Denumirea
Eco

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei
% din

% din

% din
total

total

total

%
Împrumuturi interne de la instituţiile
552 0,0 0,0 0,0
financiare
Modificarea soldului de mijloace băneşti 9 163043,7 163043,7 0,0
Sold de mijloace băneşti la începutul
91 0,0 163043,7 163043,7 0,0
perioadei
Sold de mijloace băneşti la începutul
910 0,0 163043,7 163043,7 0,0
perioadei
Corectarea soldului de mijloace băneşti 92 0,0
Corectarea soldului de mijloace băneşti 920 0,0

Sold de mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei 93 0,0 0,0 0,0 0,0


Sold de mijloace băneşti la sfîrşitul
930 0,0 0,0 0,0 0,0
perioadei
Tabelul 2. Structura BASS pe subprograme de cheltuieli pentru anul 2020 Aprobat/ Precizat

2020 2020
Devieri Precizat II
Cod 2020/ Precizat 2020
Aprobat Precizat Precizat II
Denumirea P1 -
P3

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei
% din

% din

% din
total

total

total

%
Cheltuieli, total 23491016,1 100,0 23869815,4 100,0 24339399,4 100,0 469584,0 102,0
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 16889237,8 71,9 16896594,3 70,8 16896594,3 69,4 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat 6601778,3 28,1 6973221,1 29,2 7442805,1 30,6 469584,0 106,7
Protecţia socială 90 23491016,1 100,0 23869815,4 100,0 24339399,4 100,0 469584,0 102,0
Administrarea sistemului public de
9002 217718,4 0,9 225074,9 0,9 225074,9 0,9 0,0 100,0
asigurări sociale
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 217718,4 100,0 225074,9 100,0 225074,9 100,0 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Managementul autorităţolor
10 200169,9 91,9 200169,9 88,9 200169,9 88,9 0,0 100,0
administrative centrale
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 200169,9 100,0 200169,9 100,0 200169,9 100,0 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat
Mentenanța și dezvoltarea sistemului
informațional ”Protecția socială” și a 247 17548,5 8,1 24905,0 11,1 24905,0 11,1 0,0 100,0
altor componente informaționale
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 17548,5 100,0 24905,0 100,0 24905,0 100,0 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat
Protecţie în caz de incapacitate
9003 608920,8 2,6 608920,8 2,6 608920,8 2,5 0,0 100,0
temporară de muncă
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 608920,8 100,0 608920,8 100,0 608920,8 100,0 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Asigurarea dreptului la indemnizaţie
pentru incapacitate temporară de muncă
251 606351,6 99,6 606351,6 99,6 606351,6 99,6 0,0 100,0
cauzată de boli obişnuite sau accidente
nelegate de muncă
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 606351,6 100,0 606351,6 100,0 606351,6 100,0 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat
Acordarea dreptului la indemnizaţie
pentru incapacitate temporară de muncă
252 2569,2 0,4 2569,2 0,4 2569,2 0,4 0,0 100,0
cauzată de un accident de muncă sau de
o boală profesională
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 2569,2 100,0 2569,2 100,0 2569,2 100,0 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat
Protecţie a persoanelor în etate 9004 14504979,5 61,8 14504979,5 60,8 14504979,5 59,6 0,0 100,0
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 11908224,5 82,1 11908224,5 82,1 11908224,5 82,1 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat 2596755,0 17,9 2596755,0 17,9 2596755,0 17,9 0,0 100,0
Asigurarea dreptului la pensie pentru
258 11370480,9 78,4 11370480,9 78,4 11370480,9 78,4 0,0 100,0
limită de vîrstă
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 11370480,9 100,0 11370480,9 100,0 11370480,9 100,0 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat
Asigurarea dreptului la pensie pentru
259 629,1 0,0 629,1 0,0 629,1 0,0 0,0 100,0
vechime în muncă
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 629,1 100,0 629,1 100,0 629,1 100,0 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat
Asigurarea dreptului la pensie pentru
vechime în muncă pensionarilor din
rîndul militarilor şi a persoanelor din 484 1196283,0 8,2 1196283,0 8,2 1196283,0 8,2 0,0 100,0
corpul de comandă şi din trupele
organelor afacerilor interne
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS
Transferuri de la bugetul de stat 1196283,0 100,0 1196283,0 100,0 1196283,0 100,0 0,0 100,0
Asigurarea dreptului la pensie pentru
260 20123,9 0,1 20123,9 0,1 20123,9 0,1 0,0 100,0
deputați
2020 2020
Devieri Precizat II
Cod 2020/ Precizat 2020
Aprobat Precizat Precizat II
Denumirea P1 -
P3

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei
% din

% din

% din
total

total

total

%
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 13547,8 67,3 13547,8 67,3 13547,8 67,3 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat 6576,1 32,7 6576,1 32,7 6576,1 32,7 0,0 100,0
Asigurarea dreptului la pensie pentru
261 6058,5 0,0 6058,5 0,0 6058,5 0,0 0,0 100,0
membrii Guvernului;
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 4374,1 72,2 4374,1 72,2 4374,1 72,2 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat 1684,4 27,8 1684,4 27,8 1684,4 27,8 0,0 100,0
Asigurarea dreptului la pensie pentru
262 52182,3 0,4 52182,3 0,4 52182,3 0,4 0,0 100,0
procurori
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 24807,8 47,5 24807,8 47,5 24807,8 47,5 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat 27374,5 52,5 27374,5 52,5 27374,5 52,5 0,0 100,0
Asigurarea dreptului la pensie pentru
263 284910,1 2,0 284910,1 2,0 284910,1 2,0 0,0 100,0
funcţionari publici
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 179880,0 63,1 179880,0 63,1 179880,0 63,1 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat 105030,1 36,9 105030,1 36,9 105030,1 36,9 0,0 100,0
Asigurarea dreptului la pensie pentru
264 30747,4 0,2 30747,4 0,2 30747,4 0,2 0,0 100,0
aleşii locali
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 19952,1 64,9 19952,1 64,9 19952,1 64,9 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat 10795,3 35,1 10795,3 35,1 10795,3 35,1 0,0 100,0
Asigurarea dreptului la pensie pentru
265 356,4 0,0 356,4 0,0 356,4 0,0 0,0 100,0
colaboratorii vamali
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 315,3 88,5 315,3 88,5 315,3 88,5 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat 41,1 11,5 41,1 11,5 41,1 11,5 0,0 100,0
Asigurarea dreptului la pensie
persoanelor care se află la întreținerea 266 7500,2 0,1 7500,2 0,1 7500,2 0,1 0,0 100,0
deplină a statului
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 7500,2 100,0 7500,2 100,0 7500,2 100,0 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat 0,0 0,0 0,0 0,0
Asigurarea dreptului la pensie pentru
277 74905,0 0,5 74905,0 0,5 74905,0 0,5 0,0 100,0
judecători
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 37452,5 50,0 37452,5 50,0 37452,5 50,0 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat 37452,5 50,0 37452,5 50,0 37452,5 50,0 0,0 100,0
Asigurarea dreptului la pensie unor
298 56544,9 0,4 56544,9 0,4 56544,9 0,4 0,0 100,0
categorii de angajaţi din aviaţia civilă
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 56544,9 100,0 56544,9 100,0 56544,9 100,0 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat* 0,0 0,0 0,0 0,0
Asigurarea acoperirii diferenţei pînă la
321 887461,6 6,1 887461,6 6,1 887461,6 6,1 0,0 100,0
pensia minimă
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetul de stat 887461,6 100,0 887461,6 100,0 887461,6 100,0 0,0 100,0
Asigurarea acoperirii cheltuielilor
aferente perioadelor necontributive 323 323832,9 2,2 323832,9 2,2 323832,9 2,2 0,0 100,0
incluse în stagiul de cotizare
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetul de stat* 323832,9 100,0 323832,9 100,0 323832,9 100,0 0,0 100,0
Asigurarea dreptului la pensie unor
categorii de angajaţi din domeniul 344 542,2 0,0 542,2 0,0 542,2 0,0 0,0 100,0
culturii.
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 318,7 58,8 318,7 58,8 318,7 58,8 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat 223,5 41,2 223,5 41,2 223,5 41,2 0,0 100,0
Asigurarea dreptului la pensie anticipată
459 192421,1 1,3 192421,1 1,3 192421,1 1,3 0,0 100,0
pentru limită de vîrstă
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 192421,1 100,0 192421,1 100,0 192421,1 100,0 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat
Protecţie în legătură cu pierderea
9005 289053,1 1,2 289053,1 1,2 292328,7 1,2 3275,6 101,1
întreţinătorului
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 241869,5 83,7 241869,5 83,7 241869,5 82,7 0,0 100,0
2020 2020
Devieri Precizat II
Cod 2020/ Precizat 2020
Aprobat Precizat Precizat II
Denumirea P1 -
P3

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei
% din

% din

% din
total

total

total

%
Transferuri de la bugetul de stat 47183,6 16,3 47183,6 16,3 50459,2 17,3 3275,6 106,9

Asigurarea dreptului la indemnizaţie de


deces ca urmare a unui accident de 270 613,3 0,2 613,3 0,2 613,3 0,2 0,0 100,0
muncă sau a unei boli profesionale

inclusiv din contul:


Resurse generale ale BASS 613,3 100,0 613,3 100,0 613,3 100,0 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat 0,0 0,0 0,0 0,0
Susţinere financiară în caz de deces a
271 4968,1 1,7 4968,1 1,7 4968,1 1,7 0,0 100,0
persoanelor neasigurate
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetul de stat 4968,1 100,0 4968,1 100,0 4968,1 100,0 0,0 100,0
Susţinere financiară în caz de deces a
pensionarilor din rîndul militarilor şi a
486 2424,6 0,8 2424,6 0,8 2424,6 0,8 0,0 100,0
persoanelor din corpul de comandă şi
din trupele organelor afacerilor interne
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetul de stat 2424,6 100,0 2424,6 100,0 2424,6 100,0 0,0 100,0
Asigurarea dreptului la ajutor de deces
pensionarului din sistemul public de 272 36476 12,6 36476 12,6 36476 12,5 0,0 100,0
asigurări sociale
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 36476 100,0 36476 100,0 36476 100,0 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat 0,0 0,0 0,0 0,0
Asigurarea dreptului la ajutor de deces
273 4989,3 1,7 4989,3 1,7 4989,3 1,7 0,0 100,0
persoanelor asigurate
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 4989,3 100,0 4989,3 100,0 4989,3 100,0 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat 0,0 0,0 0,0 0,0
Asigurarea dreptului la ajutor de deces a
274 1,1 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 100,0
șomerului
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 1,1 100,0 1,1 100,0 1,1 100,0 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat 0,0 0,0 0,0 0,0
Asigurarea dreptului la pensie de urmaş 360 167950,4 58,1 167950,4 58,1 167950,4 57,5 0,0 100,0
inclusiv din contul: 0,0
Resurse generale ale BASS 167950,4 100,0 167950,4 100,0 167950,4 100,0 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat 0,0 0,0 0,0 0,0
Asigurarea dreptului la pensie de urmaş
pensionarilor din rîndul militarilor şi a
485 39790,9 13,8 39790,9 13,8 39790,9 13,6 0,0 100,0
persoanelor din corpul de comandă şi
din trupele organelor afacerilor interne
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetul de stat 39790,9 100,0 39790,9 100,0 39790,9 100,0 0,0 100,0
Asigurarea dreptului la indemnizaţie în
497 31839,4 11,0 31839,4 11,0 31839,4 10,9 0,0 100,0
cazul decesului unuia dintre soţi
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 31839,4 100,0 31839,4 100,0 31839,4 100,0 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat 0,0 0,0 0,0 0,0
Asigurarea dreptului la indemnizații
urmașilor personalului medical decedat 502 3275,6 1,1 3275,6
în lupta cu COVID-19
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS
Transferuri de la bugetul de stat 3275,6 100,0 3275,6
Protecţie a familiei şi copilului 9006 2473412,0 10,5 2473412,0 10,4 2473412,0 10,2 0,0 100,0
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 1785010,0 72,2 1785010,0 72,2 1785010,0 72,2 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat 688402,0 27,8 688402,0 27,8 688402,0 27,8 0,0 100,0
Organizarea odihnei de vară a copiilor şi
211 9000,0 0,4 9000,0 0,4 9000,0 0,4 0,0 100,0
adolescenţilor
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetul de stat 9000,0 100,0 9000,0 100,0 9000,0 100,0 0,0 100,0
2020 2020
Devieri Precizat II
Cod 2020/ Precizat 2020
Aprobat Precizat Precizat II
Denumirea P1 -
P3

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei
% din

% din

% din
total

total

total

%
Susținerea financiară a familiei la
276 338112,8 13,7 338112,8 13,7 338112,8 13,7 0,0 100,0
nașterea copilului
2020 2020
Devieri Precizat II
Cod 2020/ Precizat 2020
Aprobat Precizat Precizat II
Denumirea P1 -
P3

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei
% din

% din

% din
total

total

total

%
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetul de stat 338112,8 100,0 338112,8 100,0 338112,8 100,0 0,0 100,0
Susţinerea financiară a familiei pentru
îngrijirea copilului cu vîrsta de pînă la 2 278 330283,9 13,4 330283,9 13,4 330283,9 13,4 0,0 100,0
ani, ca persoană neasigurată
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetul de stat 330283,9 100,0 330283,9 100,0 330283,9 100,0 0,0 100,0
Susţinerea financiară a familiei ca
persoană asigurată pentru îngrijirea
279 1186516,8 48,0 1186516,8 48,0 1186516,8 48,0 0,0 100,0
copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3
ani
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 1186516,8 100,0 1186516,8 100,0 1186516,8 100,0 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat 0,0 0,0 0,0 0,0
Asigurarea dreptului la indemnizaţie de
281 578233,2 23,4 578233,2 23,4 578233,2 23,4 0,0 100,0
maternitate
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 578233,2 100,0 578233,2 100,0 578233,2 100,0 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat
Asigurarea dreptului la indemnizaţie
457 20260,0 0,8 20260,0 0,8 20260,0 0,8 0,0 100,0
paternală tatălui asigurat
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 20260,0 100,0 20260,0 100,0 20260,0 100,0 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat 0,0 0,0 0,0 0,0
Susţinerea financiară a familiei pentru
creşterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor
456 11005,3 0,4 11005,3 0,4 11005,3 0,4 0,0 100,0
gemeni sau mai mulţi copii născuţi dintr-
o singură sarcină
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetul de stat 11005,3 100,0 11005,3 100,0 11005,3 100,0 0,0 100,0
Protecţie a şomerilor 9008 32048,7 0,1 200027,3 0,8 200027,3 0,8 0,0 100,0
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 32021,4 99,9 32021,4 16,0 32021,4 16,0 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat 27,3 0,1 168005,9 84,0 168005,9 84,0 0,0 100,0
Asigurarea dreptului la prestaţii de
286 32021,4 99,9 35900,8 17,9 35900,8 17,9 0,0 100,0
şomaj
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 32021,4 100,0 32021,4 89,2 32021,4 89,2 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat 0,0 3879,4 10,8 3879,4 10,8 0,0 100,0
Sprijin financiar șomerilor neasigurați 501 164099,2 82,0 164099,2 82,0 0,0 100,0
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetul de stat 164099,2 100,0 164099,2 100,0 0,0 100,0
Măsuri de protecţie socială a şomerilor 290 27,3 0,1 27,3 0,0 27,3 0,0 0,0 100,0
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetul de stat 27,3 100,0 27,3 100,0 27,3 100,0 0,0 100,0
Protecţia socială a persoanelor cu
9010 2941308,9 12,5 2941308,9 12,3 2941308,9 12,1 0,0 100,0
dizabilităţi
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 2058473,2 70,0 2058473,2 70,0 2058473,2 70,0 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat 882835,7 30,0 882835,7 30,0 882835,7 30,0 0,0 100,0
Asigurarea dreptului la pensie de
253 2049935,8 69,7 2049935,8 69,7 2049935,8 69,7 0,0 100,0
dizabilitate
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 2049935,8 100,0 2049935,8 100,0 2049935,8 100,0 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat 0,0 0,0 0,0 0,0
Asigurarea dreptului la pensie de
dizabilitate pensionarilor din rîndul
482 44193,6 1,5 44193,6 1,5 44193,6 1,5 0,0 100,0
militarilor şi a persoanelor din corpul de
comandă şi din trupele organelor
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetul de stat 44193,6 100,0 44193,6 100,0 44193,6 100,0 0,0 100,0
2020 2020
Devieri Precizat II
Cod 2020/ Precizat 2020
Aprobat Precizat Precizat II
Denumirea P1 -
P3

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei
% din

% din

% din
total

total

total

%
Asigurarea dreptului la indemnizație de
dizabilitate ca urmare a unui accident de 254 7631,9 0,3 7631,9 0,3 7631,9 0,3 0,0 100,0
muncă sau boală profesională

inclusiv din contul:


Resurse generale ale BASS 7631,9 100,0 7631,9 100,0 7631,9 100,0 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat 0,0 0,0 0,0 0,0
Susţinerea financiară în cazul îngrijirii
255 158666,8 5,4 158666,8 5,4 158666,8 5,4 0,0 100,0
persoanelor cu dizabilităţi
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetul de stat 158666,8 100,0 158666,8 100,0 158666,8 100,0 0,0 100,0
Susținerea financiară a persoanelor în
caz de dizabilitate sau deces survenită în
256 1944,3 0,1 1944,3 0,1 1944,3 0,1 0,0 100,0
urma accidentelor de muncă prin
capitalizarea plăţilor periodice
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 905,5 46,6 905,5 46,6 905,5 46,6 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat 1038,8 53,4 1038,8 53,4 1038,8 53,4 0,0 100,0

Susţinerea financiară a persoanelor cănd


nu se îndeplinesc condiţiile pentru
257 583030,2 19,8 583030,2 19,8 583030,2 19,8 0,0 100,0
obţinerea dreptului la pensie de asigurări
sociale de stat

inclusiv din contul:


Resurse generale ale BASS 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetul de stat 583030,2 100,0 583030,2 100,0 583030,2 100,0 0,0 100,0
Asigurarea la pensii a cetățenilor care au
participat la lichidarea urmărilor avariei
316 80272,5 2,7 80272,5 2,7 80272,5 2,7 0,0 100,0
de la C.A.E. Cernobîl și familiilor
acestora
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetul de stat 80272,5 100,0 80272,5 100,0 80272,5 100,0 0,0 100,0
Asigurarea cu pensii militarilor în
317 15633,8 0,5 15633,8 0,5 15633,8 0,5 0,0 100,0
termen şi familiilor acestora
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetul de stat 15633,8 100,0 15633,8 100,0 15633,8 100,0 0,0 100,0
Susţinerea suplimentară a unor
9011 1012373,2 4,3 1012373,2 4,2 1478681,6 6,0 466308,4 146,1
categorii de populaţie
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS
Transferuri de la bugetul de stat 1012373,2 100,0 1012373,2 100,0 1478681,6 100,0 466308,4 146,1
Susținerea financiară a unor beneficiari
474 481545,4 47,6 481545,4 47,6 481545,4 32,6 0,0 100,0
de pensii de asigurări sociale de stat
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetul de stat 481545,4 100,0 481545,4 100,0 481545,4 100,0 0,0 100,0
Susținerea financiară a beneficiarilor de
475 111644,1 11,0 111644,1 11,0 111644,1 7,6 0,0 100,0
alocații sociale de stat
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetul de stat 111644,1 100,0 111644,1 100,0 111644,1 100,0 0,0 100,0

Susținerea financiară a unor beneficiari


de pensii, participanți la lichidarea de la 476 88,6 0,0 88,6 0,0 88,6 0,0 0,0 100,0
C.A.E. Cernobîl și familiilor acestora

inclusiv din contul:


Resurse generale ale BASS 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetul de stat 88,6 100,0 88,6 100,0 88,6 100,0 0,0 100,0
Susținerea financiară a unor beneficiari
de pensii din rîndul militarilor în termen 477 749,3 0,1 749,3 0,1 749,3 0,1 0,0 100,0
şi familiilor acestora
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetul de stat 749,3 100,0 749,3 100,0 749,3 100,0 0,0 100,0
2020 2020
Devieri Precizat II
Cod 2020/ Precizat 2020
Aprobat Precizat Precizat II
Denumirea P1 -
P3

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei
% din

% din

% din
total

total

total

%
Susținerea financiară a unor beneficiari
de pensii din rîndul militarilor si a
478 478,2 0,0 478,2 0,0 478,2 0,0 0,0 100,0
persoanelor din corpul de comanda si
din trupele organelor afacerilor interne
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetul de stat 478,2 100,0 478,2 100,0 478,2 100,0 0,0 100,0
Realizarea dreptului la suportul financiar
unic beneficiarilor de pensii şi alocaţii 491 417867,6 41,3 417867,6 41,3 884176,0 59,8 466308,4 211,6
sociale de stat
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetul de stat 417867,6 100,0 417867,6 100,0 884176,0 100,0 466308,4 211,6
Protecţie socială în cazuri
9012 1006552,3 4,4 1208452,3 5,1 1208452,3 5,0 0,0 100,0
excepţionale
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetul de stat 1006552,3 100,0 1208452,3 100,0 1208452,3 100,0 0,0 100,0
Susținerea financiară a familiilor
defavorizate prin acordarea ajutorului 320 506849,8 50,4 708749,8 58,6 708749,8 58,6 0,0 100,0
social
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetul de stat 506849,8 100,0 708749,8 100,0 708749,8 100,0 0,0 100,0
Susținerea financiară a familiilor
defavorizate prin acordarea ajutorului 322 499702,5 49,6 499702,5 41,4 499702,5 41,4 0,0 100,0
pentru perioada rece a anului
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetul de stat 499702,5 100,0 499702,5 100,0 499702,5 100,0 0,0 100,0
Protecţia socială a unor categorii de
9019 404649,2 1,7 406213,4 1,7 406213,4 1,7 0,0 100,0
cetăţeni
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 37000,0 9,1 37000,0 9,1 37000,0 9,1 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat 367649,2 90,9 369213,4 90,9 369213,4 90,9 0,0 100,0
Asigurarea dreptului la tratament balneo-
183 54071,1 13,4 54071,1 13,3 54071,1 13,3 0,0 100,0
sanatorial
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetul de stat 54071,1 100,0 54071,1 100,0 54071,1 100,0 0,0 100,0

Asigurarea dreptului la tratament balneo-


184 37000,0 9,1 37000,0 9,1 37000,0 9,1 0,0 100,0
sanatorial a persoanelor asigurate

inclusiv din contul:


Resurse generale ale BASS 37000,0 100,0 37000,0 100,0 37000,0 100,0 0,0 100,0
Transferuri de la bugetul de stat 0,0 0,0 0,0 0,0
Acordarea dreptului la alocaţie lunară
integrală de stat beneficiarilor de pensii
267 42813,0 10,6 42813,0 10,5 42813,0 10,5 0,0 100,0
și alocații sociale, categorii de populaţie
din stînga Nistrului
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetul de stat 42813,0 100,0 42813,0 100,0 42813,0 100,0 0,0 100,0
Acordarea dreptului la alocaţii de stat
305 16354,4 4,0 16354,4 4,0 16354,4 4,0 0,0 100,0
pentru merite deosebite față de stat
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetul de stat 16354,4 100,0 16354,4 100,0 16354,4 100,0 0,0 100,0
Susţinerea financiară a participanţilor la
lichidarea consecinţelor avariei de la 306 69611,5 17,2 69611,5 17,1 69611,5 17,1 0,0 100,0
Cernobîl şi familiilor lor
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetul de stat 69611,5 100,0 69611,5 100,0 69611,5 100,0 0,0 100,0

Acordarea dreptului la alocaţie lunară de


stat unor categorii de populaţie din
307 179056,3 44,2 180620,5 44,5 180620,5 44,5 0,0 100,0
rîndul beneficiarilor de pensii sau de
alocaţii sociale de stat şi familiilor lor.
2020 2020
Devieri Precizat II
Cod 2020/ Precizat 2020
Aprobat Precizat Precizat II
Denumirea P1 -
P3

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei
% din

% din

% din
total

total

total

%
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetul de stat 179056,3 100,0 180620,5 100,0 180620,5 100,0 0,0 100,0
Acordarea dreptului la indemnizație
viageră sportivilor de performanţă care s- 318 5742,9 1,4 5742,9 1,4 5742,9 1,4 0,0 100,0
au retras din activitatea de sport
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetul de stat 5742,9 100,0 5742,9 100,0 5742,9 100,0 0,0 100,0