Sunteți pe pagina 1din 157

SUPORT DE CURS

MANAGEMENTUL ȘI CONTABILITATEA FONDURILOR


EUROPENE

BÂTCĂ- DUMITRU GRAZIELLA-CORINA

1
1. DEFINIŢII

OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor


europene pentru perioada de programare 2014-2020:

 fonduri europene - reprezinta asistenta financiara


nerambursabila primita de Romania, in calitate de stat
membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului
european de dezvoltare regionala, Fondului social european,
Fondului de coeziune si Fondului de ajutor european
destinat celor mai defavorizate persoane

 Autoritate de certificare - structura organizatorica in cadrul
Ministerului Finantelor Publice, responsabila de
certificarea sumelor cuprinse in declaratiile de cheltuieli
transmise la Comisia Europeana, primirea de la Comisia
Europeana a fondurilor europene si transferarea
acestora catre unitati de plata din cadrul autoritatilor de
management

 unitate de plata - structura la nivelul autoritatii de


management, avand responsabilitatea efectuarii platilor
catre beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri
 cofinantare publica - orice contributie din fonduri
publice nationale destinata finantarii cheltuielilor eligibile
necesare implementarii proiectului;

 cofinantare privata - orice contributie a unui beneficiar la


finantarea cheltuielilor eligibile necesare implementarii
proiectului
2
2. BAZA LEGALĂ

1.HG 759/ 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate


în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale ,
actualizată la zi (inclusiv H.G. nr. 1.135 din 9 noiembrie 2011 pentru
modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind
regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor
finanţate prin programele operaţionale) - stabilește cadrul legal privind
eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul
operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale.

2.ORDONANŢA DE URGENTĂ nr. 64/2009 privind gestionarea


financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru
obiectivul convergenţă, actualizată la zi- stabileşte cadrul financiar
general pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile
alocate României pentru obiectivul convergenţă al politicii de coeziune a
Uniunii Europene, precum şi a prefinanţării şi cofinanţării aferente
acestei asistenţe, în vederea asigurării unui management financiar
eficient al fondurilor provenite din instrumente structurale inclusiv
mecanismul decontării cererilor de plată.

3.HOTĂRÂREA nr. 218 din 23 martie 2012 pentru aprobarea


Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul
convergenţă, actualizată la zi - se adresează autorităţilor de
management şi instituţiilor publice şi mai puţin beneficiarilor
privaţi (art. 12 stipulează că rambusarea se realizează în condiţiile şi pe
baza documentelor prevăzute în contractele de finanţare şi conform
procedurilor interne ale autorităţilor de management).

4.ORDINUL nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor


contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile
3
financiare anuale consolidate - contabilizarea finanţărilor
nerambursabile.

5.ORDINUL nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a


declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor
cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului
formularului „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente
cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare", actualizată la zi-
Reglementează procedura care se aplică entităţilor care solicită
autorităţii de management al programelor operaţionale finanţate din
instrumente structurale în cadrul obiectivului Convergenţă rambursarea
cheltuielilor eligibile, reprezentând taxa pe valoarea adăugată
nedeductibilă, efectuate de beneficiari în cadrul proiectelor finanţate din
instrumente structurale, proiecte depuse după data de 01.01.2012. Se
adresează beneficiarilor care nu sunt înregistraţi ca plătitori de
TVA şi explică metodologia de obţinere a certificatului privind
nedeductibilitatea de TVA, document care trebuie ataşat la cererile
de plată sau rambursare ca document justificativ de eligibilitate a
TVA achiziţiilor din cadrul proiectelor.

6.O.M.F.E. nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate


aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din
instrumente structurale, obiectivul Convergenţă, precum şi în cadrul
proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian
pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, actualizat
la zi - Prin acest ordin s-a aprobat procedura simplificată pentru
beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente
structurale pentru atribuirea contractelor de furnizare bunuri, de
servicii si lucrări.

7.O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea


neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora, actualizată la zi -
Reglementează activităţile de prevenire, de constatare a
neregulilor, de stabilire şi de recuperare a creanţelor bugetare
4
rezultate din neregulile apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora,
precum şi de raportare a neregulilor către Comisia Europeană sau către
alţi donatori internaţionali. Se aplică beneficiarilor de fonduri europene
şi/sau fonduri publice naţionale aferente acestora, precum şi oricăror alţi
operatori economici cu capital public sau privat care desfăşoară
activităţi finanţate din fonduri europene în baza unor acte juridice.

8.H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de


aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice
naţionale aferente acestora - stabileşte procedurile de punere în
aplicare a O.U.G. nr. 66/2011.

9.Ordine de cheltuieli eligibile pe programe operaţionale si pe axe,


actualizate la zi, cum ar fi de exemplu O.M.E.F. nr. 184/2008 privind
aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în
cadrul operaţiunilor 1.1.a „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea
sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile"- Fiecare
program operaţional şi fiecare axă în cadrul acestora are ordin specific
de cheltuieli eligibile.

10.H.G. nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor


procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute
în anexă la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea
şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale
aferente acestora- stabilește criteriile în baza cărora se aplică
corecţiile financiare.

11.O.M.F.P. nr.170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile


privind contabilitatea în partidă simplă - stabilește reguli pentru
contabilitatea în partidă simplă.

5
12.ORDINUL nr. 204/2011 pentru modificarea şi completarea
Planurilor de conturi şi a monografiilor pentru reflectarea în
contabilitate a fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii
agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a
fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare de la bugetul de stat, aprobate
prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 498/2008)-
prezintă modul de înregistrare în contabilitate a finanţărilor
nerambursabile din agricultură.

13.ORDONANŢA DE URGENTĂ nr. 74/2009 privind


gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din
Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de
dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor
alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor
nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a
fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de
colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii
comune în domeniul pescuitului şi a programului de control,
inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru
modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea
absorbţiei fondurilor SAP ARD, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală. Fondul european pentru pescuit, Fondul
european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare
de către fondurile de garantare.

14. ORDINUL nr. 16/2010 al Ministerul Agriculturii şi


Dezvoltării Rurale pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile
provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul
european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru
pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea
Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente
programului de colectare şi gestionare a datelor necesare
6
desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a
programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul
pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005
privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru
pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea
riscului de creditare de către fondurile de garantare.

15.Regulamentul nr. 1.303/2013 al Parlamentului European si al


Consiliului din 17 decembrie 2013, de stabilire a unor dispoziţii
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul
social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi
afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european. Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi
afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1.083/2006 al Consiliului - stabilește regulile de acordare a
finanţărilor în perioada de programare 2014 – 2020.

16.Regulamentul de punere în aplicare nr. 821/2014 al Comisiei


de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.
1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce
priveşte modalităţile detaliate de transfer şi de gestionare a
contribuţiilor programelor, raportarea cu privire la instrumentele
financiare, caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare şi de
comunicare pentru operaţiuni, precum şi sistemul pentru
înregistrarea şi stocarea datelor - prezintă normele de aplicare
ale Regulamentului nr. 1.303/2013 (de mai sus), cu accent
deosebit pe partea de caracteristici tehnice, informare şi
comunicare pentru operaţiunile şi instrucţiunile referitoare la
crearea emblemei uniuni şi a definirii culorilor standardizate.

7
18. OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020

3.FONDURI EUROPENE – FONDURI NAȚIONALE

 Sursele de finanțare pot fi de la:

 Bugetul de stat
 Bugete locale
 FEN
 Surse private

 Surse de informare necesare:

 http://www.adrcentru.ro/detaliu.aspx?t=pfcatalog

 Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru editează un


buletin informativ lunar conținând programele de finanțare
nerambursabil, active finanțate de Uniunea Europeană și Guvernul
Romaniei.

 Catalogul surselor de finanțare conține patru secțiuni, adresate


- societăților comerciale,
- autorităților publice,
- organizațiilor neguvernamentale și
- universităților.

 http://www.fonduri-ue.ro/po-2014-2020

 PNDR -Programul Național de Dezvoltare Rurală

8
 www.pndr.ro/
 Reglementări europene și naționale privind managementul
financiar al proiectelor
 •www.mie.ro
 •www.inforegio.ro
 •www.eufinantare.ro
 •www.fondurile_europene.ro
 •www.fonduri_structurale.ro
 •www.europa.eu

 Fonduri europene alocate României 2014-2020:

Programe Alocări în Cine sunt beneficiarii eligibili?


miliarde
euro
Programul 6,47 IMM-uri; Autorități publice; ONG-
Operațional uri; Unități de cult
Regional

Programul 1,33 IMM-uri și întreprinderi mari;


Operațional Administrații publice; Parteneriate de
Competitivitate cooperare

Programul 3,44 Autorități publice locale și centrale;


Operațional ONG-uri; Universități; Întreprinderi
Capital Uman din sectorul privat; Furnizori de
formare; Sindicate; Patronate;
Academia Română; Camere de
Comerț, Industrie și Agricultură

Programul 9,07 Autorități publice locale și centrale;


Operațional ONG-uri; Administratorul
Infrastructură Mare infrastructurii de transport rutier,
9
feroviar, canale navigabile, porturi
maritime și fluviale; Metrorex; ANAF
Programul 0,17 IMM-uri și microintreprinderi;
Operațional de Autorități locale; Grupuri de acțiune
Pescuit și Afaceri locală pentru pescuit
Maritime
Programul Național 8,00 IMM-uri și microîntreprinderi;
de Dezvoltare Autorități publice; Fermieri; Grupuri
Rurală de producători și cooperative; Grupuri
de acțiune locală
Plăți directe în 10,00
Agricultură (APIA)

 Finanțări Naționale vor fi derulate prin intermediul


www.aippimm.ro. (Agentia pentru Implementarea
Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si
Mijlocii)

4.ELEMENTELE FINANȚĂRII

 Finanțator

 Program de finanțare

 Obiectivul programului

10
 Solicitanți eligibili

 Activități eligibile

 Valoarea proiectului

 Contribuția beneficiarului

 Termen limită

 Contract de finanțare cu anexe

5.ETAPELE PARCURSE UN PROIECT PENTRU A OBȚINE O


FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

Etape Ce fac Activități desfășurate


 ideea de  Analiza punctelor
proiect tari ale societății 
 cea mai aspecte care țin de
potrivită soluţie mediul intern și care
de finanţare îmi conferă un avantaj
Etapa 1 – Identific:  factorii competitiv
implicați în  Analiza punctelor
11
Etapa de viitorul proiect slabe  aspecte care
identificare-  obțină țin de mediul intern și
înainte de acordul lor care necesită o
începerea pentru îmbunătățire
efectivă a continuarea  Analiza
proiectului pregătirii oportunităților
documentației provenite din mediul
extern  aspecte pe
care societatea le pot
valorifica
 Analiza
amenințărilor
provenite mediul
extern
 apelez la un consultant extern în cazul celor mai
multe linii de finanțare, cheltuiala cu consultanța este
considerată eligibilă  va fi decontată din fonduri
nerambursabile
urmez un curs de expert accesare fonduri
nerambursabile

 Cererea de  un formular
Etapa 2 – finanțare prestabilit pe care îl
Etapa de descarc și îl completez
pregătire Pregătesc: în forma cerută
 este un rezumat al
Atenție la ideii mele de proiect
obiectivele pe Planul de I. Cuprins
care le afaceri
stabilesc!!! II. O descriere
 generala a afacerii
Dacă în etapa
de III. Produse si servicii

12
implementare
nu le ating IV. Plan de
 suport unele Marketingpiața,
corecții clienții, concurența,
financiare promovarea
pentru
V. Plan
nereușită
operationalpersonal,
 returnez toți
firma
banii încasați
deja din partea VI. Management si
finanțatorului organizare de cine e
executată conducerea,
de cine e reprezentată
societatea în fața
autorităților de stat, a
terților și în justiție,
din cine e format
personalul, ce
pregătire și calificare
are

VII. Costuri pentru


inceputul afacerii si
capitalizare

VIII. Plan financiar

IX. Informatii utile


 Documente  situațiile financiare
suport deja încheiate
 actul constitutiv
CUI-ul societății
actele de proprietate
sau închiriere pentru
terenul și clădirea în
13
care se va desfășura
proiectul
Depun: Proiectul

Etapa 3 –  Proiectul este  nu am atașat toate


Etapa de respins ca fiind actele cerute
evaluare  neconform sau
evaluatorii neeligibil  nu am îndeplinit
desemnați punctajul minim
analizează: Aștept solicitat
condițiile de finalitatea:  Proiectul este  există concurență iar
eligibilitate pe respins din punctajul meu nu este
care trebuie să Dacă vor fi lipsa suficient pentru a
le îndeplinesc necesare fondurilor primi finanțare
explicații („eligibil, fără
 coerența și suplimentare finanțare”)
calitatea  voi primi o  Proiectul  semnarea
planului de solicitare de este acceptat și Contractului de
afaceri. clarificări  urmează a fi Finanţare
răspund în finanțat
termen util

Etapa 4 –  pun în  Activități organizarea


Etapa de practică obligatorii procedurilor de
implementare Planul de tuturor achiziție publică;
Afaceri beneficiarilor
respect de fonduri  comunicarea și
întocmai nerambusabile publicitatea în cadrul
contractul proiectului;
de finanțare
 auditul proiectului;
semnat
Dacă nu  încasarea ajutorului

financiar
 Rambursez
nerambursabil
14
inregral sau Activități realizarea lucrărilor
parțial specifice de construcții;
sumele de conform
bani încasate planului de achiziția de dotări,
 afaceri propus echipamente și
Finanțatorul instalații;
îmi poate
solicita realizarea unui site
penalități de web;
întârziere
crearea de locuri de
până la data
muncă;
îndeplinirii
efective a instruirea
obligației personalului
Etapa 5 –  mențin  Mențin locurile de muncă ce au fost
Etapa de investiția în realizate în perioada de implementare
monitorizare parametrii  Nu schimb destinația investiției
agreați prin  Nu vând bunurile achiziționate prin
contractul de proiect
finanțare  Nu schimb locul în care investiția
Dacă nu functionează, decât cu acordul
 finanțatorului.
plătesc
penalități
corecții
reziliere
contract
După etapa de monitorizare AM libertatea deplină de a dispune de
investiție!!.

6.ELEMENTELE FINANCIARE ALE PROIECTELOR

15
1.Proiectul

 Durata, perioada de derulare,durata (început şi un sfârşit clar


definite)

 Folosește resurse (umane,timp şi bani) care au fost alocate în mod


special în vederea realizării activităţilor prevazute în proiect

 Rezultat prestabilit exprimat prin obiective specifice de calitate şi


de performanţă

 Se derulează pe baza unei planificări a activităților care cuprinde


activitățile prevăzute și perioada în care se desfășoară

 Implică în mod normal o echipă care să-l gestioneze și


implementeze.

 Părțile interesate: echipa de proiect, beneficiarii/clienţii, managerul


de proiect, managerii executivi, reprezentanţi ai guvernului,
finanțatorul, agenții guvernamentale,etc

2.Managementul proiectului

Reprezintă ansamblul activităților interdependente menite să asigure


derularea proiectului în conformitate cu planul său, cu standardele
impuse și în limitele bugetului stabilit.

Funcții:

 Planificarea – etapelor ce trebuie parcurse, scop, obiective,


activități, necesar de resurse, durate, monitorizare, evaluare

 Organizarea–alocarea resurselor proiectului, ținând cont de


planificare: stabilire strucutră echipă, roluri membrii echipă, relație
16
autoritate, limite de competențe,delegare, instruire membrii,
alocarere surse materiale și financiare pe activitati

 Coordonare armonizare decizii și acțiuni

 Control aprecierea progresului, culegere date, evaluare periodică,


adoptare decizii privind modificările

 Conducerea direcționarea persoanelor implicate

3.Planul de activități

Cuprinde descrierea detaliată a ceea ce organizația urmează să


întreprindă pentru atingerea obiectivelor:

 Activități derulate succesiv sau în paralel

 Responsabil activitate

 Resurse necesare ( personal, echipamente, timp)

 Secvența de timp, interferența cu celelalte activități

4.Planul de achiziții

 se întocmeşte, într-o primă variantă, înainte de elaborarea


propunerii de buget;

 se definitivează după aprobarea bugetului propriu al autorităţii


contractante;

 se poate modifica ori completa ori de cate ori este nevoie, dacă
apar modificări în buget, respectiv sunt identificate noi resurse
financiare sau apar noi necesităţi.
17
 Achiziții publice-legislație specifică:
http://anap.gov.ro/web/Agenția Națională pentru Achiziții
Publice

Plan achiziții – exemplu

Obiectul cod Anunț valoare Procedur dat dat responsab


contract CP de a a a a il
acord- V intenți estimat aplicată de de
cadru e ă star sto
-euro - t p
Furnizar Nu 100.000 Licitație Pop Valer
e 100 deschisă
laptopur
i

Servicii Nu 9.000/a Licitație Ion Marin


de n deschisă
curățeni
e

ORDIN nr. 1.284 din 8 august 2016 privind aprobarea


PROCEDURII COMPETITIVE APLICABILE
SOLICITANŢILOR/BENEFICIARILOR PRIVAŢI pentru
atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate
din fonduri europene

18
ART. 5
(1) Prezentul ordin se aplică pentru:
a) fondurile europene structurale şi de investiţii 2014-2020, respectiv
Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social
European, Fondul de coeziune, Fondul european pentru pescuit şi
afaceri maritime;
b) mecanismele financiare SEE şi norvegian;
c) Programul de cooperare elveţiano-român (PCER) vizând reducerea
disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse -
obiectivul 1 al ariei de concentrare 4 "Îmbunătăţirea mediului
înconjurător".
(2) Prezentul ordin nu se aplică pentru:
a) programele de cooperare teritorială europeană 2014-2020;
b) Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
c) Mecanismul pentru interconectarea Europei

Domeniu de aplicare
1.1. Prezenta procedură descrie principiile şi etapele minime pe care
trebuie să le parcurgă:
- solicitanţii privaţi care achiziţionează produse, servicii sau lucrări, în
vederea depunerii cererii de finanţare/aplicaţiei din fonduri europene,
achiziţii aferente unor cheltuieli eligibile ce pot fi decontate ulterior în
cadrul proiectului, în cazul în care pentru acesta se semnează contractul
de finanţare/acordul;
- beneficiarii privaţi care achiziţionează produse, servicii sau lucrări în
cadrul proiectelor finanţate din fondurile europene.
1.2. Solicitanţii/Beneficiarii privaţi care achiziţionează servicii sau
lucrări aplică prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
denumită în continuare lege, dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile
prevăzute la art. 6 din lege.

19
Beneficiar privat - entitate juridică fără calitate de autoritate
contractantă care a semnat un contract de finanţare/acord sau care are
calitatea de partener în cadrul unui contract de finanţare/acord
Solicitant privat - entitate juridică fără calitate de autoritate
contractantă care poate depune o cerere de finanţare/aplicaţie în cadrul
programelor finanţate din fonduri europene, devenind beneficiar privat
ulterior semnării contractului de finanţare/acordului

I.ACHIZIŢIA DIRECTĂ:
PRAGURI:
ACHIZIŢIA DIRECTĂ
Achiziţie de produse valoarea estimată este mai mică
decât 132.519 lei,exclusiv TVA
Achiziţie de servicii valoarea estimată este mai mică
decât 132.519 lei, exclusiv TVA
Achiziţie de lucrări valoarea estimată este mai mică
decât 441.730 lei, exclusiv TVA

SE REALIZEAZĂ:
pe bază de documente justificative (de exemplu: contract, dacă este
cazul, comandă, bon fiscal/ factură, ordin de plată, extras de cont, notă
de recepţie, fişă de cont, documente de transport sau altele, după caz).
 NU ESTE OBLIGATORIE SEMNAREA UNUI CONTRACT
 nu trebuie să respecte o procedură şi reguli de publicitate,
respectiv NU TREBUIE SĂ SE PUBLICE ANUNŢ PE PAGINA
WEB WWW.FONDURI-UE.RO

20
ÎNAINTE DE EFECTUAREA ACHIZIŢIEI DIRECTE:
Solicitantul/Beneficiarul privat va întocmi o notă privind determinarea
valorii estimate, care va include informaţiile rezultate din cercetarea
ofertelor din piaţă (oferte de preţ solicitate, cataloage de produse etc.).

Pentru achiziţiile directe efectuate în cadrul unui proiect, beneficiarul


privat determină valoarea estimată pentru fiecare achiziţie în parte
încă de la momentul depunerii fişei de proiect/cererii de
finanţare/aplicaţiei. În cazul în care există un interval de timp
semnificativ între depunerea cererii de finanţare/aplicaţiei sau aprobarea
contractului de finanţare/acordului şi efectuarea achiziţiei, se pot
înregistra modificări (creşteri/diminuări) de preţuri pe piaţă. Din acest
motiv, se va verifica actualitatea valorii estimate a achiziţiei şi, dacă
este cazul, se va actualiza această valoare, înainte de efectuarea
achiziţiei.
Solicitantul/Beneficiarul privat trebuie să facă dovada realităţii
cheltuielii efectuate, inclusiv prin înregistrări contabile. Realitatea
cheltuielilor trebuie dovedită şi în cazul vizitelor la faţa locului efectuate
de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor
europene/organismele cu competenţe în verificarea fondurilor europene

DOSARUL ACHIZIŢIEI (PENTRU SOLICITANTUL/BENEFICIARUL PRIVAT)


Documente care trebuie introduse în Contract de
dosarul achiziţiei directe
Nota privind determinarea valorii Lucrări Furnizare Servicii
estimate
21
Documentele justificative ale achiziţiei
(de exemplu: comandă, factură, bon
fiscal, contract,documentele de transport
sau altele, după caz)
Documentele care dovedesc realizarea
achiziţiei,respectiv furnizarea
produselor/prestarea serviciilor/execuţia
lucrărilor (de exemplu: ordine de plată,
extrase de cont, procese-verbale
depredare-primire, procese-verbale de
recepţie, procese-verbale de punere în
funcţiune/acceptanţă,rapoarte de
activitate sau altele, după caz)

II.PROCEDURA COMPETITIVĂ
se aplică în cazul unor achiziții în valoare mai mare decât pragurile
prezentate anterior.
Încadrarea contractelor care au ca obiect cel puţin două tipuri de
achiziţie, constând în lucrări, servicii sau produse, se stabileşte în funcţie
de obiectul principal al contractului în cauză. Obiectul principal se
determină în funcţie de cea mai mare dintre valorile estimate ale
produselor, serviciilor sau lucrărilor respective
principii care trebuie avute în vedere:
a) principiul transparenţei;
b) principiul economicităţii;
22
c) principiul eficienţei;
d) principiul eficacităţii
I. Transparenţa la iniţierea procedurii:

a) solicitanţii privaţi trebuie să publice un anunţ într-un


cotidian/ziar/publicaţie/gazetă naţional(ă) sau regional(ă), format tipărit
sau online, ori pe o pagină web dedicată serviciilor de publicitate, în
aceeaşi zi cu transmiterea de invitaţii de participare;
b) beneficiarii privaţi trebuie să publice un anunţ însoţit de
specificaţiile tehnice aferente pe pagina web https://www.fonduri-
ue.ro.

!!!! Nerespectarea obligaţiilor de mai sus atrage aplicarea unei corecţii


financiare în conformitate cu partea a 3-a pct. 1 din anexa la H.G. nr.
519/2014.

II. Transparenţa la încheierea procedurii:


a) solicitanţii privaţi trebuie să comunice în scris tuturor ofertanţilor
rezultatul procedurii competitive, în termen de 5 zile calendaristice
de la semnarea contractului de achiziţie;
b) beneficiarii privaţi trebuie să completeze informaţiile referitoare la
câştigătorul contractului pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro,
în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului.

!!!!! Nerespectarea obligaţiilor de mai sus atrage după sine aplicarea


unei corecţii financiare în conformitate cu partea a 3-a pct. 2 din anexa
la H.G. nr. 519/2014

I. Solicitantul/Beneficiarul privat trebuie să includă în dosarul


achiziţiei:

23
 declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că
nu a încălcat prevederile referitoare la conflictul de
interese
 declaraţia ofertantului câştigător, conform modelului
orientativ
II. Elaborarea specificaţiilor tehnice
Solicitantul/Beneficiarul privat elaborează cerinţele tehnice obiective
ce descriu obiectul achiziţiei pentru a se asigura de îndeplinirea
corespunzătoare a scopului proiectului
Specificaţiile tehnice trebuie să cuprindă toate cerinţele necesare
pentru elaborarea ofertei.
 În cazul beneficiarilor privaţi, specificaţiile tehnice prezentate generic
în cererea de finanţare/aplicaţie trebuie detaliate în documentele
achiziţiei
 În cadrul documentului "Specificaţii tehnice" se vor prezenta, în
ordinea priorităţii, elementele de departajare a ofertelor, dacă este cazul
 Solicitantul/Beneficiarul privat trebuie să solicite prin documentul
"Specificaţii tehnice" o declaraţia pe propria răspundere din partea
ofertanţilor din care să rezulte că aceştia nu se află în conflict de
interese, conform art. 15 din O.U.G. nr. 66/2011
III.Determinarea valorii estimate
 Valoarea estimată a achiziţiei se determină înainte de iniţierea
procedurii competitive şi trebuie să fie valabilă la momentul iniţierii
procedurii

24
 Valoarea estimată a achiziţiei se determină pe baza ofertelor de preţ
existente pe piaţă (primite/solicitate/obţinute prin studiu de piaţă etc.)
sau pe baza unor informaţii din achiziţiile/contractele anterioare recente,
în scopul asigurării rezonabilităţii costurilor estimate, şi va întocmi în
acest scop nota justificativă privind determinarea valorii estimate
 Pentru achiziţiile efectuate în cadrul unui proiect, beneficiarul privat
determină valoarea estimată pentru fiecare achiziţie în parte încă de la
momentul depunerii fişei de proiect/cererii de finanţare/aplicaţiei. În
cazul în care există un interval de timp semnificativ între depunerea
cererii de finanţare/aplicaţiei sau aprobarea contractului de
finanţare/acordului şi efectuarea achiziţiei, se pot înregistra modificări
(creşteri/diminuări) de preţuri pe piaţă. Din acest motiv, se va verifica
actualitatea valorii estimate a achiziţiei şi, dacă este cazul, se va
actualiza această valoare. Verificarea actualităţii valorii estimate se va
realiza înainte de publicare, deoarece, în caz contrar, există riscul
depunerii de oferte necorespunzătoare.

Derularea procedurii competitive

I. Publicarea
anunţului în cazul
solicitanţilor privaţi
solicitanţii privaţi nepublicare
trebuie să publice un anunț: atrage o
anunţ într-un corecţie de 25%
cotidian/ziar/publicaţ din valoarea
ie/gazetă naţional(ă) contractului de
sau regional(ă), achiziţie!!!
format tipărit sau
25
online, ori pe o
1.Prospect pagină web dedicată
area pieţei serviciilor de
publicitate
conține poate conține În cazul
- informaţii generale și specificaţiile nepublicării
privind solicitantul tehnice (dar nu specificaţiilor
(denumirea obligatoriu!!) tehnice,
solicitantului, adresa, solicitantul
datele de contact, privat are
mijloacele de obligaţia de a
comunicare etc.); menţiona în
- denumirea/obiectul anunţ adresa de
şi locul de livrare a la care acestea
produselor/ execuţie se pot obţine şi
a lucrărilor/prestare a de a asigura, la
serviciilor, după caz; cerere, accesul
- tipul şi durata imediat şi
contractului; neîngrădit la
- valoarea estimată aceste
(se menţionează dacă informaţii.
se poate ajusta preţul
contractului);
- data, locul şi ora-
limită de depunere
a ofertelor;
- eventuale
formalităţi care
trebuie îndeplinite de
operatorii economici
în legătură cu
participarea la
procedură
în aceeași zi cu

26
publicare anunț
Obligatoriu
transmit invitaţia
de participare la
procedura
competitivă către cel
puţin doi potenţiali
ofertanţi, care
activează pe piaţa
relevantă însoţită de
specificaţiile tehnice
 Prin anunț acord  Pentru
un termen pentru contractele de
elaborarea şi furnizare se
prezentarea ofertei vor acorda
minimum 6 zile
calendaristice
de la publicarea
anunţului/trans
miterea
invitaţiei
 pentru
contractele de
servicii şi
lucrări se
acordă
minimum 10
zile
calendaristice
de la publicarea
anunţului/trans
miterea
invitaţiei.
II. Publicarea

27
anunţului în cazul
beneficiarilor
privaţi
beneficiarii privaţi Nepublicare
trebuie să publice un anunţ pe pagina
anunţ însoţit de web
specificaţiile tehnice www.fonduri-
aferente pe pagina ue.ro însoţit de
web specificaţiile
https://www.fondur tehnice atrage o
i-ue.ro, secţiunea corecţie de 25%
"Achiziţii privaţi din valoarea
contractului de
achiziţie

Solicitantul/Benefici  alege oferta


arul privat compară care
ofertele primite prin îndeplineşte
raportarea lor la toate cerinţele
2.Analiza cerinţele publicate tehnice şi
ofertelor prezintă
şi avantaje faţă
elaborare de acestea, la
a notei un raport
justificativ calitate/preţ
e de competitiv.
atribuire  nu se depune  procedura
nicio ofertă competitivă se
poate relua

28
 se depun procedura se
Posibile cazuri: numai oferte va anula
care nu procedura
respectă competitivă se
prevederile de poate relua
la
subsecţiunea
"Specificaţii"
 se primeşte o 
singură ofertă solicitantul/bene
ficiarul privat
poate să o
analizeze şi să
procedeze la
atribuirea
contractului de
achiziţie dacă
oferta respectă
specificaţiile
tehnice
elaborate.
Elaborează nota  Detaliază
justificativă de avantajele şi
atribuire dezavantajele
ofertelor
primite în
raport cu
fiecare
specificaţie în
parte/celelalte
oferte

 Detaliază
modalitatea în
care avantajul
29
din ofertă
contribuie la
realizarea
proiectului

3.Semnare datele de solicitanţii beneficiarii


a identificare ale celor privaţi trebuie privaţi trebuie
contractul două părţi semnatare să comunice în să completeze
ui de obiectul scris tuturor informaţiile
achiziţie valoarea ofertanţilor referitoare la
cu durata contractului rezultatul câştigătorul
operatorul condiţii referitoare procedurii contractului pe
economic la prestarea competitive, în pagina web
desemnat serviciilor, execuţia termen de 5 https://www.fo
prin nota lucrărilor, livrare, zile nduri-ue.ro, în
justificativ
montaj, punere în calendaristice termen de 5 zile
ă de funcţiune, recepţie, de la semnarea calendaristice
atribuire standarde de calitate, contractului de la semnarea
service, garanţii, de achiziţie contractului
posibilitatea de
acordare a unui
avans etc., după caz
Specificaţiile
tehnice, clarificările
şi oferta aleasă
4.Întocmir 1. Specificaţiile tehnice
ea 2. Nota privind determinarea valorii estimate
dosarului 3. Dovada anunţului/invitaţiilor/clarificărilor/
de comunicărilor rezultatului (după caz)
achiziţie 4. Nota justificativă de atribuire
5. Nota justificativă privind decalarea datelor de semnare
a contractelor (după caz) – pentru loturi
6. Declaraţii pe propria răspundere din care rezultă că
ofertantul câştigător/solicitantul/ beneficiarul privat nu a

30
încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese
7. Ofertele originale şi clarificările (după caz)│
8. Contractul de achiziţie
9. Actele adiţionale (după caz)
10. Alte documente relevante, inclusiv documentele care
dovedesc realizarea achiziţiei (de exemplu: procese-
verbale de recepţie servicii şi lucrări, livrabile, procese-
verbale de predare primire etc.)
11. Contestaţiile (după caz)

Modelul notei justificative de atribuire (orientativ)

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ DE ATRIBUIRE


Cerințele OFERTĂ JUSTIFICARE
solicitate Conformitatea Avantaje Dezavantaje
ofertei cu
specificațiile
tehnice

5.Bugetul proiectului (Devizul Cadru)

 Bugetul unui proiect prezintă totalitatea resurselor financiare


prevăzute pentru realizarea obiectivelor acestuia, provenite din
finanţare de la autoritatea contractantă (finanţator) şi de la
partenerii de contract.

 poate fi sub forma unui deviz cadru antecalcul sau postcalcul.

În proiectele finanțate din FEN bugetul proiectului este solicitat în


două forme:

31
 bugetul proiectului pe activități - proiectul este defalcat în activități
și subactivități  pentru fiecare activitate și subactivitate este prezentat
un cost al implementării

 bugetul proiectului pe categorii de cheltuieli - gruparea costurilor pe


categorii (resurse umane, investiția de bază, consultanță, costuri
administrative)

 etapele întocmirii unui buget de proiect


1. Planificarea proiectului – stabilesc:

 scopul proiectului

 obiectivele specifice

 activitățile și subactivitățile proiectului.

2. Stabilirea resurselor necesare implementării optime a proiectului


- țin cont de resursele pe care le dețin și de resursele care vor trebui
procurate (achiziționaate).

Resurse:

UMANE :

 salariații existenți ai societății:

-analiza registrului de salariați: salariul brut de încadrare;


codul ocupației din Clasificarea Ocupațiilor din România (COR); durata
contractului; timp de muncă.

- nu se estimează reduceri ale numărului de locuri de


muncă existente!!!

32
 noi locuri de muncă care vor fi create prin implementarea
proiectului:

- numărul de posturi nou-create: - pentru o perioadă


nedeterminată, cu normă întreagă și trebuie menținute cel puțin pe
perioada de implementare

- codul COR al noilor posturi - trebuie menționat în planul


de afaceri

- fișa postului –o sinteză a atribuțiilor trebuie prezentată în


planul de afaceri

- Salariul de încadrare brut nu poate fi mai mic decât


salariul minim brut pe economie!!!

FINANCIARE:

 ajutorul financiar solicitat

 contribuția proprie

MATERIALE:

 cele existente

 cele care se vor achiziționa prin implementarea


proiectului

TIMP:

durata necesară parcurgerii fiecărei etape

 durata maximă de implementare solicitată de finanțator


33
3. Pentru fiecare activitate și subactivitate stabilesc
consumurile de resurse necesare pentru implementarea proiectului -
obțin diagrama Gantt a proiectului, (plan de activități)
4. Stabilirea costurilor pentru resursele identificate anterior:
Recomandare: se solicitată cel puțin trei oferte financiare și
tehnice, care vor fi atașate planului de afaceri.

5. Se însumează o cheltuială totală pentru fiecare activitate


grupând costurile stabilite anterior
6.Se stabilesc costurile eligibile și costurile neeligibile ale
proiectului, conform specificațiilor din Ghidul solicitantului
7.Se întocmește bugetul proiectului

8. Se întocmește planului financiar al proiectului atașat


bugetului- se indică sursele de finanțare a investiției propuse:

 ajutor financiar nerambursabil pentru acoperirea valorii


eligibile;

 contribuție privată (fonduri proprii sau credite bancare) pentru


acoperirea cheltuielilor neeligibile- atunci când ajutorul financiar
nerambusabil nu este 100%, beneficiarul va acoperi diferența din
valoarea eligibilă ce nu va fi decontată

 cheltuielile conținute de un buget de proiect:

1. Cheltuielile cu consultanța și proiectarea:

34
 De regulă sunt eligibile chiar și atunci când sunt efectuate
înainte de semnarea contractului de finanțare

 trebuie stabilite conform prevederilor din Ghidul solicitantului


- De regulă sunt eligibile într-un procent de:

-5% din valoarea eligibilă a proiectului, dacă nu sunt


prevăzute lucrări de construcții;

-10% din valoarea eligibilă a proiectului, dacă sunt prevăzute


și lucrări de construcții.

trebuie să fie estimate pe baza unor oferte primite din partea


firmelor de proiectare sau consultanță și se solicită, de
asemenea, întocmirea unui deviz financiar defalcat pe orele lucrate
la elaborarea documentației

2. Cheltuieli cu personalul- eligibile sau neeligibile în funcție de


program!

 Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) -


cheltuielile cu salariile sunt neeligibile  bugetul proiectului permite
realizarea investiției de bază, nu și decontarea salariilor sau a
contribuțiilor sociale

 Programul Operațional Capital Uman (POCU) - permit


decontarea cheltuielilor salariale în anumite praguri valorice stabilite
în cadrul ghidului solicitantului.

3. Cheltuieli cu achiziția de echipamente, utilaje, dotări, active


necorporale:

Recomandare: solicitarea de oferte financiare și tehnice din


partea a trei ofertanți atașate planului de afaceri.

35
Oferta  elemente obligatorii: numărul de bucăți ofertate; prețul
unitar; valoarea totală a ofertei; data întocmirii și perioada de
valabilitate.

4. Cheltuieli administrative - chirii; utilități; comunicații;


întreținerea echipamentelor

5. Alte cheltuieli – de regulă neeligibile: impozite și taxe;


comisioane bancare; dobânzi bancare

6. Cheltuieli cu auditul proiectului.

 Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) – auditul


va fi efectuat de către evaluatori – personal angajat al finanțatorului 
NU se solicită prezentarea cheltuielilor de audit în cadrul bugetului
estimat al proiectului

 Programul Operațional Capital Uman (POCU) - bugetul


estimat al proiectului va include și cheltuiala cu auditul:

-auditul va fi făcut întotdeauna de către auditori acreditati selectați


în urma unei proceduri de achiziție publică

-cheltuiala cu auditul nu poate fi mai mare decât valoarea estimată


în buget

7. Cheltuielile cu publicitatea și comunicarea- sunt întotdeauna


obligatorii

Buget – exemplu

Nr. Cheltuieli Anul 1 Anul 2 Anul 3 Total


Crt
.
1 Resurse umane 8.999.31 9.238.08 9.201.51 27.438.9
0 8 4 12
36
2 Participanți 0 0 0 0
3 Alte tipuri de costuri 4.443.24 3.089.72 3.848.33 11.381.2
0 4 2 96
3.1. Din care FEDR 10% 179.600 0 0 179.600
4. Rezerva de 2.000 2.000 2.000 6.000
contingenta 5% max
5. Total costuri 13.444.5 12.329.8 13.051.8 38.826.2
directe ( 1+2+3+4) 50 12 46 08
6. Total cheltuieli 901.728 901.728 901.728 2.705.18
generale de 4
Administraţie
7. VALOAREA 14.346.2 13.231.5 13.953.5 41.531.3
ELIGIBILA A 78 40 74 92
PROIECTULUI
(5+6)
8. Din care activităţi 0 0 0 0
transnaţionale
9. Contribuţia 286.926 264.630 279.072 830.628
solicitantului
10. ASISTENTȚĂ 14.059.3 12.966.9 13.674.5 40.700.7
FINANCIARĂ 52 10 02 64
NERAMBURSABI
LĂ (7-9)
11. Valoarea neeligibila 0 0 0 0
a proiectului
12. Valoarea totală a 14.346.2 13.231.5 13.953.5 41.531.3
proiectului (7+11) 78 40 74 92

6.Organizarea gestionării proiectului

I.Separarea activității proiectului de activitatea entității

37
II.Documentație separată

 Elementele de indentificare ale proiectului ( ștampila)


 Evitarea dublei finanțări
 Personal ( nou-contract de muncă, existent-act adițional)
-durata, funcție, nr de ore lucrate, tarif orar
 Achiziții ( contracte, facturi)
-Elementele de identificareale FEN
 Contabilitate separată
-Analitice separate pentru activitatea proiectului
-Gestiune separată
 Cont bancar separat
-Deschis la trezorerie/bancă
-1 sau mai multe ( unul pentru prefinanțare, unul pentru
rambursare)

III. Legislație specifică

 Reglementari naționale și europene permanent actualizate

 Corelarea legislației specifice proiectului cu cea aferentă activității


curente a firmei

7. DOCUMENTE UTILIZATE ÎN CONTABILITATEA


FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE

7.1 DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

1.Contractul de finanţare nerambursabilă - este documentul


juridic prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă
aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritate
38
dintr-un program operaţional şi prin care se stabilesc drepturile şi
obligaţiile părţilor (art. 1 alin. (4) lit b. din H.G. nr. 759/2007
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul
operaţiunilor finanţate din programele operaţionale).

Contractul de finanţare are mai multe anexe, cea mai importantă anexă
a acestuia fiind cererea de finanţare (proiectul depus de beneficiar şi
acceptat de finanţator).

Anexele contractului de finanţare nerambursabilă:

Anexa 1: Măsurile de monitorizare şi control

Anexa 2: Măsurile de informare şi publicitate

Anexa 3: Modelul cererii de rambursare

Anexa 4: Modelul raportului de progres

Anexa 5: Modelul raportului final

Anexa 6: Cererea de finanţare

Anexa 7: Procedura de atribuire aplicabilă beneficiarilor privaţi de


proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul convergenţă

Anexa 8: Modelul raportului de durabilitate a investiţiei

Anexa 9: Notificare privind modul de păstrare al documentelor şi al


evidenţei contabile legate de proiect

Anexa 10: Modelul cererii de prefinanţare

Anexa 11: Lista contractelor de achiziţii

39
Anexa 12: Lista cu specimenele de semnături

Anexa 13: Lista achiziţiilor preconizate a fi efectuate în cadrul


proiectului

Anexa 14: Calendarul actualizat al activităţilor

Anexa 15: Graficul cererilor de rambursare

Notă: Anexa 6: Cererea de finanţare este de fapt, proiectul care se


depune în vederea evaluării înainte de luarea deciziei de finanţare şi
semnarea contractului de finanţare.

La depunerea cererii de finanţare, pentru dovedirea capacităţii si a


sursei de cofinanţare, este posibil ca Autoritatea de Management să
solicite şi documente care să ateste existenţa acestor surse:
 extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci
zile lucrătoare înainte de data depunerii, în cazul cofinanţării
prin surse proprii (autofinanţare), sau prin certificate de depozit
nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală
cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte;

 extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă
de data depunerii Cererii de Finanţare şi contractul de credit
vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit, cu o
valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte.

2 Actele adiţionale la contractul de finanţare nerambursabilă

40
Dacă pe parcursul implementării proiectului intervin modificări care
pot fi acceptate de finanţator (doar cele care nu implică o modificare
substanţială a proiectului), atunci se pot:
 întocmi notificări aprobate de finanţator conform condiţiilor
contractuale, notificări care vor constitui anexe la contractele de
finanţare (exemplu, Notificare privind schimbarea contului bancar
sau a sediului beneficiarului) sau

 încheia acte adiţionale la contractele de finanţare în baza


justificărilor scrise.

In cadrul finanţărilor nerambursabile sunt reglementate trei modalităţi


prin care se face plata/rambursarea cheltuielilor eligibile aferente
proiectelor contractate:

 plata prin intermediul cererii de prefinanţare,

 plata prin cereri de plată urmată de cereri de rambursare


aferente cererilor de plată,

 plata (rambursarea cheltuielilor) prin intermediul cererilor de


rambursare.

3.Cererea de prefinanţare cu documentele suport

 Prefinanțarea – reprezintă sumele transferate de către finanțator


către beneficiari, la cererea acestora, la începerea proiectului
pentru susţinerea începerii derulării proiectelor şi/sau pe parcursul
implementării acestora, încondiţiile prevăzute în contractul de
finanţare încheiat între un beneficiar şi finanțator

 Poate fi acordată:
41
 Anual: 30 - 35% - 40% din bugetul anului

 Global: 30 – 35 - 40% din bugetul proiectului

 Acordată în tranșe: 10% din bugetul proiectului inițial și


ulterior 20% după ce 1/2 din 10% e consumat

OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor


europene pentru perioada de programare 2014-2020.

MECANISMUL CERERII DE PREFINANȚARE:

Deschid un cont la trezoreria


statului/cont bancar, conform
legislaţiei în vigoare, dedicat
exclusiv pentru primirea
prefinanţării

 cererea de prefinanţare
 contracte de furnizare
bunuri/prestare de
servicii dintre beneficiar
şi unul sau mai mulţi
operatori economici.
Depun la autoritatea de  dosarul conţinând
management Dosarul cererii de documentele aferente
prefinanţare procedurii de achiziţie
publică (dacă e cazul)
 identificarea financiară
(pentru contul de pre-
42
finanţare).
 repartizarea între
parteneri a bugetului
reprezentând asistența
financiară
nerambursabilă
 constituirea linei
garanţii bancare
(scrisoare de garanție
bancară) pentru suma
aferentă prefinanţării
solicitate prin depunerea
unui instrument de
garantare emis în
condiţiile legii de o
societate bancară sau de o
societate de asigurări, în
cazul proiectelor care
intră sub incidenţa
ajutorului de stat/de
minimis

Încasez prima tranșă de  utilizez sumele pentru
prefinnțare cheltuielile proiectului atât
pentru cheltuielile eligibile, cât şi
pentru cele neeligibile!!!!

Depun la autoritatea de Dacă nu depun nicio cerere de
management cererea de rambursare, care să justifice
rambursare care cuprinde toate achiziţia de bunuri ori servicii 
cheltuielile efectuate, pentru care restituí prefinanţarea
s-a acordat prefinantarea în
maximum 10 zile calendaristice
de la expirarea perioadei pentru
43
care a fost acordata transa de
prefinantare.
 odată cu prima cerere de
rambursare începe recuperarea
prefinanțării prin deducere

Următoarele tranșe  se acorda cu deducerea sumelor
necheltuite din transa anterior
acordata
 se pot sista dacă autoritatea de
management constata erori in
raportul de justificare a
prefinantarii

4.Cererea de plată cu documentele suport (facturi, ordine de plată,


extrase de cont, contracte de achiziţii etc.) urmată de cereri de
rambursare aferente cererilor de plată

OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor


europene pentru perioada de programare 2014-2020.

MECANISMUL DECONTĂRII CERERII DE PLATĂ:

Primesc facturile de la
furnizor

Depun la autoritatea de
management cererea de plata
si documentele justificative
aferente acesteia

44
Verifică cererea de plată în
maxim 20 de zile lucrătoare de
la data depunerii
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT Virează valoarea cheltuielilor
rambursabile în 3 zile
lucrătoare din momentul de
când dispune de sume în cont

A doua zi îmi transmite o
Notificare

Am încasate sumele  plătesc
facturile

În maxim 10 zile lucrătoare de
la data încasării depun cererea
de rambursare aferentă cererii
de plată în care includ sumele
din facturile DECONTATE

5.Cererea de rambursare cu documentele suport (facturi, ordine


de plată, extrase de cont, contracte de achiziţii etc.)

Elaborarea Cererii de Rambursare are drept scop solicitarea de către


Beneficiar a contravalorii cheltuielilor efectuate în baza Contractului de
Finanțare încheiat cu Autoritatea de Management (AM).

Cererea de rambursare este însoțită de totalitatea documentelor


justificative care probează o cheltuială efectuată în vederea rambursării
sumelor plătite contractori.

45
Cuprinde cheltuieli eligibile din punct de vedere al solicitantului,
verificate de către auditor.

În contractul de finanțare se poate prevedea:


 un număr minim de CR care să fie elaborate și un grafic estimativ
de depunere a CR.

 un număr maxim de luni de la începerea contractului în care să se


depună prima CR

 valoarea minimă a unei CR

OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor


europene pentru perioada de programare 2014-2020.

MECANISMUL CERERII DE RAMBURSARE:

Efectuez cheltuieli pentru care


NU AM ÎNCASAT sume prin
cererea de plată

Depun la autoritatea de
management în maxim 3 luni
cererea de rambursare

Autorizează cheltuielile
eligibile în maxim 20 de zile
lucrătoare de la data depunerii
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT Virează sumele autorizate în 3
zile lucrătoare din momentul
46
de când dispune de sume în
cont

Îmi transmite o Notificare

Am încasat sumele

7.2.DOCUMENTELE SUPORT CARE SE ANEXEAZĂ LA


ACTELE FOLOSITE ÎN CONTABILITATEA
FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE

 Documentele suport ale cererilor trebuie să fie în copie pe care


beneficiarul va aplica menţiunea „Conform cu originalul", va
semna şi ştampila copiile documentelor suport/justificative ce
însoţesc fiecare cerere.

 Totodată, documentele originale pe baza cărora se înregistrează în


contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul
proiectului vor avea menţionat codul proiectului şi sintagma
„Proiect finanţat din ..."

 De regulă, la cereri se depun ca documente suport copii


inscripţionate conform celor menţionate mai sus de pe contractele
de achiziţii, documentele eferente achiziţiilor, facturi, procese-
verbale de recepţie a bunurilor achiziţionate, procese-verbale
de punere în funcţiune, procese-verbale de predare a
serviciilor, în cazul achiziţiilor de bunuri.

 În cazul în care se execută lucrări în cadrul proiectului, atunci se


anexează copii şi de pe situaţiile de plată pentru lucrările
efectuate, aferente fiecărei facturi, autorizaţia de construire,

47
autorizaţia dirigintelui de şantier, procesul-verbal de predare-
primire a amplasamentului şi a bornelor de repere, programul
de urmărire şi control al calităţii lucrărilor, procese-verbale de
recepţie la terminarea lucrărilor.

 Pentru cheltuielile cu personalul, se ataşează copii de pe


contractele individuale de muncă, state de plată, fişe de
pontaj, fişe de post
8.CONTABILITATEA PROIECTELOR FINANŢATE DIN
FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE

8.1. REFERENŢIALUL INTERNAŢIONAL. TRATAMENTUL


CONTABIL APLICABIL FONDURILOR STRUCTURALE
CONFORM STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE
RAPORTARE FINANCIARĂ –IAS 20 CONTABILITATEA
SUBVENŢIILOR GUVERNAMENTALE ŞI PREZENTAREA
INFORMAŢIILOR LEGATE DE ASISTENŢA
GUVERNAMENTALĂ

8.1.1. DEFINIRE ŞI RECUNOAŞTERE

Paragraful 3: „Subvenţiile guvernamentale reprezintă asistenţa


acordată de guvern sub forma unor transferuri de resurse către o
entitate în schimbul conformării , în trecut sau în viitor, cu anumite
condiţii referitoare la activitatea de exploatare a entităţii.
Subvenţiile privind activele reprezintă subvenţii guvernamentale
pentru acordarea cărora principala condiţie este că o entitate
beneficiară trebuie să cumpere, să construiască sau să dobândească în
alt mod active imobilizate. De asemenea, pot exista şi condiţii
secundare care restricţionează tipul sau amplasarea activelor sau
perioadele în care acestea urmează a fi dobândite sau deţinute.
48
Subvenţiile aferente veniturilor sunt subvenţii guvernamentale
diferite de cele privind activele.

Paragraful 7: “Subvenţiile guvernamentale, inclusiv subvenţiile


nemonetare la valoarea justă, nu trebuie recunoscute până când nu
există siguranţa rezonabilă că:
(a) entitatea va respecta condiţiile impuse de acordarea lor; şi
(b) subvenţiile vor fi primite”.

Paragraful 8: “O subvenţie guvernamentală nu este recunoscută


până când nu există siguranţa rezonabilă că entitatea va respecta
condiţiile ataşate acordării acesteia şi că subvenţia va fi primită. Doar
primirea unei subvenţii nu oferă în sine dovezi concludente că toate
condiţiile ataşate acordării subvenţiei au fost sau vor fi îndeplinite”.

8.1.2. SUBVENŢII AFERENTE ACTIVELOR

Paragraful 24: Subvenţiile guvernamentale privind activele …


trebuie prezentate în situaţia poziţiei financiare fie prin înregistrarea
subvenţiei ca venit amânat, fie prin deducerea subvenţiei pentru
obţinerea valorii contabile nete a activului.

Paragraful 26: Una dintre metode recunoaşte subvenţia drept


venit amânat care este recunoscut în profit sau pierdere pe o bază
sistematică, pe parcursul perioadei de viaţă utilă a activului.

Paragraful 27: Cealaltă metodă presupune deducerea subvenţiei


din calcularea valorii contabile a activului. Subvenţia este recunoscută
în profit sau pierdere de-a lungul ciclului de viaţă al activului
amortizabil ca reducere a cheltuielii cu amortizarea.

RAMBURSAREA SUBVENŢIILOR
49
Paragraful 32: Rambursarea unei subvenţii referitoare la un
activ trebuie recunoscută prin creşterea valorii contabile a activului sau
prin reducerea soldului venitului amânat cu suma rambursabilă.
Amortizarea suplimentară cumulată, care ar fi fost recunoscută la zi în
profit sau pierdere în absenţa subvenţiei, trebuie recunoscută îiemdiat
în profit sau pierdere.

IAS 8 Paragraful 36: Efectul modificării unei estimări


contabile, alta decât o modificare căreia i se aplică punctul 37,
trebuie recunoscut prospectiv prin includerea ei în profitul sau
pierderea:
(a) perioadei modificării, dacă modificarea afectează doar acea
perioadă; sau
(b)perioadei modificării şi perioadelor viitoare, dacă
modificarea le afectează pe amândouă.

IAS 8 Paragraful 37: În măsura în care o modificare de


estimare contabilă dă naştere la modificări de active şi datorii, sau
afectează un element de capitaluri proprii, aceasta trebuie
recunoscută prin ajustarea valorii contabile a activului, a datoriei sau
a capitalului propriu aferent(e) în perioada modificării.

Exemplu. ALFA a primit în data de 1.10.N o subvenţie


guvernamentală pentru achiziţia unei instalaţii în sumă de 10.000 lei,
valoarea instalaţiei achiziţionate fiind 60.000 lei. Durata de utilizare a
activului este 5 ani, metoda de amortizare fiind cea liniară. În continuare
consideră că, datorită nerespectării condiţiilor de acordare, societatea
trebuie să ramburseze la sfârşitul anului N+2 70 % din valoarea
subvenţiei.

50
Cazul I: Recunoașterea subvenției ca venit amânat

I. Anul N:

a)Primirea subvenţiei pe data de 1.10.N:

10.000 lei 4452 = 4752 10.000 lei

b)Încasarea subvenţiei pe data de 1.10.N:

10.000 lei 5121 = 4452 10.000 lei

c)Achiziţia instalaţiei:

60.000 lei 2131 = 404 60.000 lei

d)Amortizarea contabilă aferentă anului N, pe perioada octombrie


N – decembrie N:
60.000 lei valoare amortizabilă : 5 ani x 3 luni : 12 luni = 3.000 lei:

3.000 lei 6811 = 2813 3.000 lei

e)Transferul venitului în avans la venituri curente din subvenţii, pe


măsura amortizării:
10.000 lei subvenţie : 5 ani x 3 luni : 12 luni = 500 lei:

500 lei 4752 = 7584 500 lei

II. Anul N+1:

a)Amortizarea contabilă aferentă anului N+1:

60.000 lei valoare amortizabilă : 5 ani = 12.000 lei:

12.000 lei 6811 = 2813 12.000 lei


51
b)Transferul venitului în avans la venituri curente din subvenţii, pe
măsura amortizării:
10.000 lei subvenţie : 5 ani = 2.000 lei:

2.000 lei 4752 = 7584 2.000 lei

III. Anul N+2:

a)Amortizarea contabilă aferentă anului N+2:

60.000 lei valoare amortizabilă : 5 ani = 12.000 lei:

12.000 lei 6811 = 2813 12.000 lei

b)Transferul venitului în avans la venituri curente din subvenţii, pe


măsura amortizării:
10.000 lei subvenţie : 5 ani = 2.000 lei:

2.000 lei 4752 = 7584 2.000 lei

c)Rambursarea subvenţiei:

Subvenţie rambursată:

10.000 lei x 70 % = 7.000 lei


Soldul contului de venit amânat la sfârşitul anului N+2 = 10.000
lei (primire) - – 500 lei subvenţie reluată anul N – 2.000 lei subvenţie
reluată anul N+1– 2.000 lei subvenţie reluată anul N+2 = 5.500 lei

5.500 lei 4752 = 5121 7.000 lei


1.500 lei 6588

Cazul II: Deducerea subvenției din costul activului.


52
I. Anul N:

a)Achiziţia instalaţiei:

60.000 lei 2131 = 404 60.000 lei

b)Primirea subvenţiei pe data de 1.10.N:

10.000 lei 4452 = 2131 10.000 lei

c)Încasarea subvenţiei pe data de 1.10.N:

10.000 lei 5121 = 4452 10.000 lei

d)Amortizarea contabilă aferentă anului N, pe perioada octombrie


N – decembrie N:

(60.000 lei – 10.000 lei) valoare amortizabilă a instalaţiei : 5 ani x


3 luni : 12 luni = 2.500 lei:

2.500 lei 6811 = 2813 2.500 lei

II. Anul N+1:

a)Amortizarea contabilă aferentă anului N+1:

(60.000 lei – 10.000 lei subvenţie dedusă) : 5 ani = 10.000 lei:

10.000 lei 6811 = 2813 10.000 lei

III. Anul N+2:

a)Amortizarea contabilă aferentă anului N+2:

53
(60.000 lei – 10.000 lei subvenţie dedusă) : 5 ani = 10.000 lei:

10.000 lei 6811 = 2813 10.000 lei


b)Rambursarea subvenţiei:

Subvenţie rambursată:
10.000 lei x 70 % = 7.000 lei

7.000 lei 2131 = 5121 7.000 lei

c)Conform IAS 8 entitatea trebuie să recalculeze sumele aferente


amortizărilor deoarece se majorează baza de calcul pentru amortizare.
Această modificare este considerată o modificare de estimare şi va
afecta perioada curentă (anul N+2) şi perioadele viitoare:

Valoare rămasă de amortizat la sfârşitul anului N+1 = 37.500 lei


(valoare contabilă activ sfârşitul anului N+1)

Valoarea instalaţiei recalculată la sfârşitul anului N+2 = 37.500 lei


+ 7.000 lei subvenţia adăugată la costul activului = 44.500 lei

Perioada rămasă de amortizat = 5 ani x 12 luni – 3 luni – 12 luni =


45 luni

Amortizarea lunară recalculată = 44.500 lei/45 luni = 988/lună

Amortizarea anuală recalculată începând cu 01.01.N+2 = 12 luni x


988/lună = 11.856 lei și recunoașterea diferenței: 11.856 lei - 10.000 lei
= 1.856 lei

1.856 lei 6811 = 2813 1.856 lei

54
8.1.3. SUBVENŢII AFERENTE VENITURILOR

Paragraful 12: Subvenţiile guvernamentale trebuie recunoscute în


profit sau pierdere în cursul perioadelor în care entitatea recunoaşte
drept cheltuieli costurile aferente pe care aceste subvenţii urmează a le
compensa, pe o bază sistematică.

RAMBURSAREA SUBVENŢIILOR

Paragraful 32: O subvenţie guvernamentală care devine


rambursabilă trebuie contabilizată ca o modificare a unei estimări
contabile (a se vedea IAS 8 Politici contabile, modificări ale estimărilor
contabile şi erori). Rambursarea unei subvenţii referitoare la venituri
trebuie aplicată, în primul rând, oricărui credit amânat neamortizat
recunoscut drept subvenţie. În măsura în care suma rambursată
depăşeşte orice astfel de credit amânat sau dacă nu există un asemenea
credit, suma rambursată trebuie recunoscută imediat în profit sau
pierdere.

Exemplu: Societăţii comerciale ALFA S.A. i se acordă pe data de


1 august N o subvenţie guvernamentală de 250.000 lei pentru crearea a
10 locuri de muncă şi păstrarea lor pe o perioadă de 4 ani. Costul
recrutării şi angajării noilor salariaţi este de 50.000 lei, iar cheltuielile cu
salariile sunt de 600.000 lei în primul an, crescând în următorii ani cu
câte 5 % pe an, ca efect al inflaţiei. La sfârşitul anului N+2, societatea
estimează neîndeplinirea condiţiilor de acordare a subvenţiei (va fi
nevoită să disponibilizeze 2 locuri de muncă și deci nu le va putea
menține timp de 4 ani) şi probabilitatea rambursării unei părţi de 75 %
din valoarea subvenţiei. La data de 1.10.N+3 se rambursează 80 % din
valoarea subvenţiei primite.

I. Calculul costurilor:

55
Costuri anul N = 600.000 lei salarii + 50.000 lei costul recrutării =
650.000 lei
Costuri anul N+1 = 600.000 lei + 5 % x 600.000 lei = 630.000 lei
Costuri anul N+2 = 630.000 lei + 5 % x 630.000 lei = 661.500 lei
Costuri anul N+3 = 661.500 lei + 5 % x 661.500 lei = 694.575 lei
Costuri totale = 650.000 lei + 630.000 lei + 661.500 lei + 694.575
lei = 2.636.075 lei
II. Anul N:
a)Primirea subvenţiei pe data de 1 august N:

250.000 445 = 472 250.000


lei lei
Subvenţii Venituri
înregistrate în
avans

b)Încasarea subvenţiei pe data de 1 august N:


250.000 512 = 445 250.000
lei lei
Conturi curente la Subvenţii
bănci

c)Înregistrarea cheltuielilor aferente anului N:

c1)salarii: 600.000 lei x 5 luni : 12 luni = 250.000 lei

250.000 641 = 421 250.000


lei lei
Cheltuieli cu salariile Personal —
personalului salarii datorate

56
c2)recrutarea:
50.000 628 = 512 50.000 lei
lei
Alte cheltuieli cu Conturi curente la
serviciile executate de bănci
terți

d) Transferul subvenţiei la venit pe perioada 1 august N – 31


decembrie N:
250.000 lei x 600.000 lei costuri cu salarii anul N : 2.636.075 lei
total costuri x 5 luni : 12 luni = 23.709,49 lei
250.000 lei x 50.000 lei costuri recrutare : 2.636.075 lei total
costuri = 4.741,89 lei
Total venituri în avans de transferat: 23.709,49 lei + 4.741,89 lei =
28.451,38 lei

28.451,3 472 = 741 28.451,38


8 lei lei
Venituri înregistrate în Venituri din
avans subvenţii de
exploatare

II. Anul N+1:


a)Înregistrarea cheltuielilor cu salariile aferente anului N+1:
a1)Perioada 01.01.anul N+1 – 31.iulie N+1 când salariile au fost
600.000 lei:
600.000 lei x 7 luni : 12 luni = 350.000 lei
b2)Perioada 01 august anul N+1 – 31 decembrie N+1 când
salariile au fost 630.000 lei:
630.000 lei x 5 luni : 12 luni = 262.500 lei
Total salarii anul N+1: 350.000 lei + 262.500 lei = 612.500 lei:

57
612.500 641 = 421 612.500
lei lei
Cheltuieli cu salariile Personal —
personalului salarii datorate

b)Transferul subvenţiei la venit în anul N+1:


b1)Perioada 01.01.anul N+1 – 31.iulie N+1 când costurile au fost
600.000 lei:
250.000 lei x 600.000 lei costuri anul N+1 : 2.636.075 lei total
costuri x 7 luni : 12 luni = 33.193,28 lei
b2)Perioada 01 august anul N+1 – 31 decembrie N+1 când
costurile au fost 630.000 lei:
250.000 lei x 630.000 lei costuri anul N+1 : 2.636.075 lei total
costuri x 5 luni : 12 luni = 24.894,96 lei
Total subvenţie de transferat anul N+1: 33.193,28 lei + 24.894,96
lei = 58.088,24 lei:

58.088,2 472 = 741 58.088,24


4 lei lei

Venituri înregistrate în Venituri din


avans subvenţii de
exploatare

III. Anul N+2:


a)Înregistrarea cheltuielilor cu salariile aferente anului N+2:
a1)Perioada 01.01.anul N+2 – 31.iulie N+2 când salariile au fost
630.000 lei:
630.000 lei x 7 luni : 12 luni = 367.500 lei
b2)Perioada 01 august anul N+2 – 31 decembrie N+2 când
salariile au fost 661.500 lei:
58
661.500 lei x 5 luni : 12 luni = 275.625 lei
Total salarii anul N+2: 367.500 lei + 275.625 lei = 643.125 lei:

643.125 641 = 421 643.125


lei lei
Cheltuieli cu salariile Personal —
personalului salarii datorate

b)Transferul subvenţiei la venit în anul N+2:


b1)Perioada 01.01.anul N+2 – 31.iulie N+2 când costurile au fost
630.000 lei:
250.000 lei x 630.000 lei costuri anul N+2 : 2.636.075 lei total
costuri x 7 luni : 12 luni = 34.852,95 lei
b2)Perioada 01 august anul N+2 – 31 decembrie N+2 când
costurile au fost 661.500 lei:
250.000 lei x 661.500 lei costuri anul N+2 : 2.636.075 lei total
costuri x 5 luni : 12 luni = 26.139,71 lei
Total subvenţie de transferat anul N+2: 34.852,95 lei + 26.139,71
lei = 60.992,66 lei:

60.992,6 472 = 741 60.992,66


6 lei lei
Venituri înregistrate în Venituri din
avans subvenţii de
exploatare

c)Constituirea unui provizion pentru probabilitatea de rambursare a


subvenţiei:
250.000 lei x 75 % = 187.500 lei

187.500 6812 = 1518 187.500


lei lei
Cheltuieli de Alte provizioane
59
exploatare privind
provizioanele

IV. Anul N+3:


a)Înregistrarea cheltuielilor cu salariile aferente anului N+3:
a1)Perioada 01.01.anul N+3 – 31.iulie N+3 când salariile au fost
661.500 lei:
661.500 lei x 7 luni : 12 luni = 385.875 lei
b2)Perioada 01 august anul N+3 – 01.10. N+3 când salariile au
fost 694.575 lei:
694.575 lei x 2 luni : 12 luni = 115.762,5 lei
Total salarii anul N+3: 385.875 lei + 115.762,5 lei = 501.637,5 lei:

501.637, 641 = 421 501.637,5


5 lei lei
Cheltuieli cu salariile Personal —
personalului salarii datorate

b)Transferul subvenţiei la venit în anul N+3:


b1)Perioada 01.01.anul N+3 – 31.iulie N+3 când costurile au fost
661.500 lei:
250.000 lei x 661.500 lei costuri anul N+3 : 2.636.075 lei total
costuri x 7 luni : 12 luni = 36.595,60 lei
b2)Perioada 01 august anul N+3 – 01.10. N+3 când costurile au
fost 694.575 lei:
250.000 lei x 694.575 lei costuri anul N+3 : 2.636.075 lei total
costuri x 2 luni : 12 luni = 10.978,68 lei
Total subvenţie de transferat anul N+3: 36.595,60 lei + 10.978,68
lei = 47.574,28 lei:

47.574,2 472 = 741 47.574,28


60
8 lei lei
Venituri înregistrate în Venituri din
avans subvenţii de
exploatare

c)Rambursarea subvenţiei la data de 01.10.N+3:


Suma rambursată = 250.000 lei x 80 % = 200.000 lei
Soldul contului de venit amânat la data de 01.10.N+3 = 250.000
(primire anul N) – 28.451,38 lei transfer subvenţie anul N – 58.088,24
lei transfer subvenţie anul N+1 - 60.992,66 lei transfer subvenţie anul
N+2 - 47.574,28 lei transfer subvenţie anul N+3 = 54.893,44 lei

54.893,4 472 = 512 200.000


4 lei lei
Venituri înregistrate în Conturi curente la
avans bănci

145.106,5 6588
6 lei
Alte cheltuieli de
exploatare

d)Anularea provizionului pentru soldul său:


187.500 1518 = 7812 187.500
lei lei
Alte provizioane Venituri din
provizioane

61
8.2. SOCIETĂŢI COMERCIALE. SINTEZA
REGLEMENTĂRILOR CONTABILE PRIVIND SUBVENȚIILE –
OMFP 1802/2014

Atunci când ne referim la subvenţii (denumite și subsidii, alocații,


prime sau transferuri), ne referim atât la subvenţiile aferente activelor,
cât şi la subvenţiile aferente veniturilor. Este important de ştiut faptul că
subvenţiile sau asistenţa guvernamentală nu sunt cele primite doar din
partea guvernului, prin „guvern” înţelegându-se guvernul propriu-zis,
agenţiile guvernamentale, precum şi alte instituţii similare naţionale sau
internaţionale.
Subvenţiile aferente activelor (pentru investiţii) reprezintă subvenţii
pentru acordarea cărora principala condiţie este ca entitatea beneficiară
să cumpere, să construiască sau să achiziționeze active imobilizate. (pct.
394(1)).
Cu ajutorul conturilor de subvenţii pentru investiţii se ţine şi evidenţa
donaţiilor pentru investiţii, precum şi a plusurilor la inventar de natura
imobilizărilor corporale şi necorporale. (pct. 394(3)).
Subvențiile aferente veniturilor cuprind toate subvențiile, altele
decât cele pentru active. (pct.395).

Generalitățile privind recunoașterea sunt prezentate în OMFP nr.


1.802/2014 astfel:
Subvențiile guvernamentale, inclusiv subvențiile nemonetare la
valoarea justă, nu trebuie recunoscute până când nu există
suficientă siguranță că:
a)entitatea va respecta condițiile impuse de acordarea lor; și
b) subvențiile vor fi primite. (pct. 396 (1))

62
Doar primirea unei subvenții nu furnizează ea însăși dovezi
concludente că toate condițiile atașate acordării subvenției au fost sau
vor fi îndeplinite. (pct. 396 (2))
Recunoașterea veniturilor din subvenții se efectuează cu respectarea
clauzelor care au stat la baza acordării lor. (pct. 396 (3))

EXEMPLU

Întreprinderea Alfa primeşte o subvenţie de 10.000 lei, în numerar,


cu condiţia să repare construcţia în care îşi are sediul, deteriorată în urma
unei calamităţi naturale. Factura privind reparaţia construcţiei a fost
primită în data de 17 mai, iar subvenţia a fost încasată în data de 20 iulie.
Subvenţia va constitui sursă de finanţare pentru societate numai dacă,
în final, toate condiţiile ataşate ei vor fi respectate. În cazul de faţă,
condiţia de acordare, respectiv repararea construcţiei, este îndeplinită,
întrucât a fost primită factura, plata urmând a fi realizată după încasarea
subvenţiei. De asemenea, odată cu încasarea subvenţiei, la data de 20
iulie, este îndeplinită şi condiţia de primire a subvenţiei.

EXEMPLU

Întreprinderea Alfa primeşte o subvenţie de 10.000 lei, în numerar,


cu condiţia să repare construcţia în care îşi are sediul, deteriorată în urma
unei calamităţi naturale. Subvenţia a fost încasată la 20.07.N. Reparaţia
clădirii, conform contractului încheiat cu constructorul, începe la data de
01.08.N şi se finalizează la 31.12.N+1.

63
Odată cu încasarea subvenţiei, la data de 20.07.N, este îndeplinită
condiţia de primire a subvenţiei.
Subvenţia va constitui sursă de finanţare pentru societate numai dacă,
în final, toate condiţiile ataşate ei vor fi respectate. În cazul de faţă,
condiţia de acordare, respectiv repararea clădirii, se extinde pe parcursul
a două exerciţii financiare.
Prin urmare, recunoaşterea subvenţiei se va realiza înaintea
îndeplinirii condiţiei solicitate, deci subvenţia va putea deveni
rambursabilă în cazul în care societatea nu va finaliza reparaţia
construcţiei la data de 31.12.N+1.

EXEMPLU

Întreprinderea Alfa primeşte o subvenţie de 10.000 lei, în numerar,


cu condiţia să achiziţioneze un tractor care urmează să fie utilizat în
activitatea ei de exploatare. Factura privind achiziţia tractorului a fost
primită la data de 17 mai, iar subvenţia a fost încasată la 20 iulie.
Subvenţia va constitui sursă de finanţare pentru societate numai dacă,
în final, toate condiţiile ataşate ei vor fi respectate. În cazul de faţă,
condiţia de acordare, respectiv achiziţia tractorului, este îndeplinită,
întrucât a fost primită factura, plata urmând a fi realizată după încasarea
subvenţiei. De asemenea, odată cu încasarea subvenţiei, la data de 20
iulie, este îndeplinită şi condiţia de primire a subvenţiei.

64
EXEMPLU

Întreprinderea Alfa primeşte o subvenţie de 10.000 lei, în numerar,


cu condiţia să construiască un sediu nou. Subvenţia a fost încasată pe
20.07.N. Construcţia sediului, conform contractului încheiat cu
constructorul, începe la data de 01.08.N şi se finalizează la 31.12.N+4.
Odată cu încasarea subvenţiei, la data de 20.07.N, este îndeplinită
condiţia de primire a subvenţiei.
Subvenţia va constitui sursă de finanţare pentru societate numai dacă,
în final, toate condiţiile ataşate ei vor fi respectate. În cazul de faţă,
condiţia de acordare, respectiv construcţia sediului, se extinde pe
parcursul mai multor exerciţii financiare.
Prin urmare, recunoaşterea subvenţiei se va realiza înaintea
îndeplinirii condiţiei solicitate, deci subvenţia va putea deveni
rambursabilă în cazul în care societatea nu va finaliza construcţia
sediului la data de 31.12.N+4.

Ca regulă generală, subvențiile se recunosc, pe o bază sistematică,


drept venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor aferente pe
care aceste subvenții urmează să le compenseze (pct. 398 (1)).
În cazul în care într-o perioadă se încasează subvenții aferente
unor cheltuieli care nu au fost încă efectuate, subvențiile primite nu
reprezintă venituri ale acelei perioade curente. (pct. 398 (2))

65
Prin urmare, problema principală în contabilizarea subvențiilor o
reprezintă momentul recunoașterii venitului în contul de profit și
pierdere, moment care depinde de scopul pentru care a fost acordată
subvenția.

În sinteză, reglementările secțiunii 4.11 „Subvenții” din OMFP nr.


1.802/2014 sunt redate în tabelul de mai jos:

Nr. Categorie subvenție Tratament contabil


Crt.
1 Subvenții aferente  În acest caz nu există
activelor (subvenții pentru recunoscute în contabilitate
investiții) și subvenții sub cheltuieli pe care subvenția
trebuie să le acopere.
forma activelor
 Inițial subvenția se recunoaște
nemonetare evaluate la drept creanță în contrapartidă
valoarea justă cu un venit amânat (445 =
4751).
 Venitul amânat se virează la
venituri curente în contul de
profit și pierdere (4751 =
7584) pe măsura recunoașterii
cheltuielilor cu amortizarea
sau cu scoaterea din evidență.
2 Intrări de imobilizări  În acest caz nu există
necorporale și corporale recunoscute în contabilitate
prin donații cheltuieli pe care subvenția
trebuie să le acopere.
 Inițial donația se recunoaște
drept creanță în contrapartidă
cu un venit amânat (445 =
4753).
66
 Venitul amânat se virează la
venituri curente în contul de
profit și pierdere (4753 =
7582) pe măsura recunoașterii
cheltuielilor cu amortizarea
sau cu scoaterea din evidență.
3 Intrări de imobilizări  În acest caz nu există
necorporale și corporale recunoscute în contabilitate
sub forma plusurilor cheltuieli pe care subvenția
trebuie să le acopere.
constatate la inventar
 Plusul la inventar se
recunoaște drept imobilzări
necororale sau corporale în
contrapartidă cu un venit
amânat (2xx = 4754).
 Venitul amânat se virează la
venituri curente în contul de
profit și pierdere (4754 =
7588) pe măsura recunoașterii
cheltuielilor cu amortizarea
sau cu scoaterea din evidență.
4 Subvenții aferente Cazul în care s-au recunoscut în
veniturilor contabilitate până a data primirii
subvenției cheltuielile pe care
aceasta trebuie să le acopere:
 În acest caz subvenția se
reunoaște la venituri direct în
contul de profit și pierdere
(445 = 741)
Cazul în care NU s-au recunoscut
în contabilitate până a data
primirii subvenției cheltuielile pe
care aceasta trebuie să le
67
acopere:

 Inițial subvenția se recunoaște


drept creanță în contrapartidă
cu un venit amânat (445 =
472 analitic distinct).
 Venitul amânat se virează la
venituri curente în contul de
profit și pierdere (472 = 741)
pe măsura recunoașterii
cheltuielilor pe care subvenția
trebuie să le acopere, după
natura lor.

EXEMPLU

O societate primeşte o subvenţie în valoare de 900 lei ce urmează a fi


încasată în 4 ani: 100 lei în anul 1, 100 lei în anul 2, 400 lei în anul 3 şi
300 lei în anul 4. Primirea subvenţiei este condiţionată de crearea a 15
locuri de muncă şi menţinerea lor cel puţin 4 ani. Costurile ocazionate de
recrutarea angajaţilor sunt de 200 lei, iar salariile în anul 1 sunt de 1.000
lei, urmând să crească cu 300 lei în fiecare dintre anii următori.

a) Prezentarea subvenţiei încasate în fiecare an comparativ cu


cheltuielile efectuate:
- lei -

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Total


Subvenţie 100 100 400 300 900
încasată
Costuri cu 1.200 1.300 1.600 1.900 6.000
68
personalul

b)Determinarea subvenţiei trecute la venituri în fiecare an:


- lei -

Anul 1 (900 x 1.200) / 6.000 = 180


Anul 2 (900 x 1.300) / 6.000 = 195
Anul 3 (900 x 1.600) / 6.000 = 240
Anul 4 (900 x 1.900) / 6.000 = 285
Total 900

EXEMPLU

O societate primeşte o subvenţie pentru a finanţa 70% din valoarea


unui tractor. Condiţia primirii subvenţiei este utilizarea tractorului pe
toată durata de viaţă utilă a acestuia. Costul de achiziţie a fost de 40.000
lei, durata de viaţă utilă este de 5 ani, metoda de amortizare folosită este
cea liniară.

Venit aferent subvenţiei = 70% x Costurile vizate a fi compensate,


respectiv valoarea amortizării anuale
Amortizare anuală = 40.000 lei / 5 ani = 8.000 lei
Venit aferent subvenţiei recunoscut în primul an = 70% x 8.000 =
5.600 lei
69
EXEMPLU

O societate primeşte în anul N o subvenţie guvernamentală drept


compensaţie pentru pierderi înregistrate ca urmare a unei calamităţi
naturale în anul N în valoare de 100 lei. Subvenția este încasată în anul
N+1.

Există cazuri în care subvenţia este acordată necondiţionat, indiferent


de acţiunile viitoare ale întreprinderii şi fără cerinţe legale de înregistrare
a anumitor costuri suplimentare. În astfel de cazuri, dacă nu există
condiţii implicite aferente subvenţiei, este recomandabil ca întreaga
sumă a subvenţiei să fie alocată la venituri în perioada în care apare,
adică atunci când se ştie că va fi primită. Având în vedere aceste
specificări, tratamentul subvenţiei se prezintă după cum urmează:
a) subvenția va fi recunoscută în categoria veniturilor din exploatare
în anul N;
b) încasarea subvenţiei va fi recunoscută în anul N+1.

EXEMPLU

Ulterior disponibilizării unor salariaţi, politica de protecţie socială a


impus acordarea unei subvenţii pentru acoperirea cheltuielilor cu plăţile
compensatorii acordate personalului disponibilizat. Cheltuielile cu

70
disponibilizarea plătite în anul N se ridică la 200 lei. Subvenţia este
acordată în anul N+1, fiind în valoare de 50 lei.

Subvenția este recunoscută la venit în anul N+1, când se înregistrează


dreptul de a încasa subvenţia la îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea
acesteia.

Prevederi ale OMFP nr. 1.802/2014 privind contabilitatea primirii


subvenţiilor:
Subvențiile nu trebuie înregistrate direct în conturile de capital și
rezerve deoarece acestea reprezintă sume acordate sub rezerva
îndeplinirii anumitor condiții de către societate. (pct. 402 (1))
Subvențiile pentru active, inclusiv subvențiile nemonetare la
valoarea justă, se înregistrează în contabilitate ca subvenții pentru
investiții și se recunosc în bilanț ca venit amânat (contul 475
„Subvenții pentru investiții”). Venitul amânat se înregistrează ca venit
curent în contul de profit și pierdere pe măsura înregistrării
cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor. (pct.
402 (2))
Veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete
se prezintă în contul de profit și pierdere ca parte a cifrei de afaceri
nete, iar celelalte venituri din subvenții se prezintă în contul de profit
și pierdere ca o corecție a cheltuielilor pentru care au fost acordate sau
ca elemente de venituri, potrivit structurii prevăzute în acest sens.
(pct. 402 (3))
În cazul terenurilor și clădirilor pentru care s-au primit subvenții și
au făcut obiectul unei cedări parțiale, la scoaterea din evidență a
71
acestora subvenția aferentă părții cedate se transferă la venituri,
corespunzător valorii contabile a terenurilor, respectiv a clădirilor,
scoase din evidență. (pct. 403)

 EXEMPLU privind subvențiile aferente unui activ


amortizabil utilizat până la sfârșitul duratei lui de viață
În luna decembrie N-1 Afa primește și încasează o subvenție pentru
finanțarea achiziției unui echipament de extracție a petrolului în sumă
de 15.000 lei. În aceeași lună Alfa achiziționează echipamentul costul
de achziție fiind 45.000 lei, TVA 19%.Se estimează o durată de viață
utilă de 5 ani, metoda de amortizare fiind cea liniară.
Presupunem că echipamentul este utilizat până la sfârșitul duratei sale
de viață.
a)Recunoașterea subvenției ca venit amânat în decembrie N-1.
4451 = 4751 15.000 lei
Subvenţii guvernamentale Subvenţii guvernamentale
pentru investiţii

b)Încasarea subvenției:
5121 = 4451 15.000 lei
Conturi la bănci în lei Subvenţii guvernamentale
c)Achiziția echipamentului în decembrie N-1:

% = 404 53.550 lei


2131 Furnizori de imobilizări45.000 lei
Echipamente tehnologice
(maşini, utilaje şi
72
instalaţii de lucru)
4426 8.550 lei
TVA deductibilă

d)În anii N, N+1, N+2, N+3 și N+4 se înregistrează amortizarea


anuală 45.000 lei/5 ani = 9.000 lei/an
6811 = 2813 9.000 lei
Cheltuieli de exploatare Amortizarea instalaţiilor
privind amortizarea şi mijloacelor de transport
imobilizărilor

e)Concomitent cu amortizarea în fiecare din cei 5 ani se înregistrează


transferul la venituri a cotei părți din venitul amânat după aceeași bază
liniară aplicată amortizării. Prin urmare, anual se va relua: 15.000 lei/5
ani = 3.000 lei anual:
4751 = 7584 3.000 lei
Subvenţii guvernamentale Venituri din subvenţii
pentru investiţii pentru investiţii
f)La sfârșitul anului N+4 echipamentul este scos din evidență:

45.000 lei 2813 = 2131 45.000 lei


Amortizarea Echipamente
instalaţiilor şi tehnologice
mijloacelor de (maşini, utilaje
transport şi instalaţii de
lucru)
La sfârșitul anului N+4 soldul contului 4751 este zero.

73
 EXEMPLU privind subvențiile aferente unui activ
amortizabil vândut înainte de sfârșitul duratei lui de viață

În luna decembrie N-1 Afa primește și încasează o subvenție pentru


finanțarea achiziției unui echipament de extracție a petrolului în sumă
de 15.000 lei. În aceeași lună Alfa achiziționează echipamentul costul
de achziție fiind 45.000 lei, TVA 19%.Se estimează o durată de viață
utilă de 5 ani, metoda de amortizare fiind cea liniară.
Presupunem că echipamentul este vândut la sfârșitul anului N+1 la
prețul de vânzare de 28.000 lei, TVA 19%.

a)Recunoașterea subvenției ca venit amânat în decembrie N-1.


4451 = 4751 15.000 lei
Subvenţii guvernamentale Subvenţii guvernamentale
pentru investiţii

b)Încasarea subvenției:
5121 = 4451 15.000 lei
Conturi la bănci în lei Subvenţii guvernamentale
c)Achiziția echipamentului în decembrie N-1:

% = 404 53.550 lei


2131 Furnizori de imobilizări45.000 lei
Echipamente tehnologice
(maşini, utilaje şi
instalaţii de lucru)
4426 8.550 lei
74
TVA deductibilă

d)În anii N și N+1 se înregistrează amortizarea anuală 45.000 lei/5


ani = 9.000 lei/an
6811 = 2813 9.000 lei
Cheltuieli de exploatare Amortizarea instalaţiilor
privind amortizarea şi mijloacelor de transport
imobilizărilor
La sfârșitul anului N+1 amortizarea cumulată la fi de 9.000 lei +
9.000 lei = 18.000 lei.
e)Concomitent cu amortizarea în anii N și N+1 se înregistrează
transferul la venituri a cotei părți din venitul amânat după aceeași bază
liniară aplicată amortizării. Prin urmare, anual se va relua: 15.000 lei/5
ani = 3.000 lei anual:
4751 = 7584 3.000 lei
Subvenţii guvernamentale Venituri din subvenţii
pentru investiţii pentru investiţii
La sfârșitul anului N+1 soldul contului 4751 va fi de 15.000 lei –
3.000 lei – 3.000 lei = 9.000 lei
f)Vânzarea echipamentului la sfârșitul anului N+1:
f1)Înregistrarea prețului de vânzare:
33.320 lei 461 = 7583 28.000 lei
Debitori diverși Venituri din
vânzarea
activelor şi alte
operaţiuni de
capital

75
4427 5.320 lei
TVA colectată
f2)Scoaterea din evidență:
18.000 lei 2813 = 2131 45.000 lei
Amortizarea Echipamente
instalaţiilor şi tehnologice
mijloacelor de (maşini, utilaje
transport şi instalaţii de
lucru)
27.000 lei 6583
Cheltuieli privind
activele cedate şi
alte operaţiuni de
capital
f3)Concomitent, soldul contului de venit amânat este transferat la
venituri curente:
4751 = 7584 9.000 lei
Subvenţii guvernamentale Venituri din subvenţii
pentru investiţii pentru investiţii

 EXEMPLU privind subvențiile aferente unui teren


condiționate de construirea unei clădiri pe terenul respectiv
Alfa primește în luna ianuarie N-2 un teren cu titlu de subvenție de la
autoritățile locale în vederea construcției unei case de copii. Acordarea
terenului drept subvenție este condiționată de construcția clădirii și
menținerea destinației acesteia. Valoarea justă a terenului stabilită de un
expert evaluator este de 4.000.000 lei. În luna decembrie N-1 construcția

76
este inaugurată, cheltuielile aferente construcțiai fiind 8.500.000 lei.
Clădirea se amortizează liniar în 50 de ani.
a)Recunoașterea subvenției ca venit amânat în luna ianuarie N-2:
4.000.000 2111 = 4751 4.000.000
lei lei
Terenuri Subvenţii
guvernamental
e pentru
investiţii
b)Realizarea construcției în perioada ianuarie N-2 – decembrie N-1
presupune înregistrările:
b1)Recunoașterea cheltuielilor după natura lor:
8.500.000 Clasa 6 = Clasele 2,3,4,5 8.500.000
lei lei
Conturi de Conturi de
cheltuieli imobilizări,
stocuri, terți,
trezorerie
b2)Recunoașterea imobilizărilor în curs de execuție:
8.500.000 231 = 722 8.500.000
lei lei
Imobilizări Venituri din
corporale în curs producţia de
de execuţie imobilizări
corporale
b3)Recepția clădirii în decembrie N-1:
8.500.000 212 = 231 8.500.000
lei lei

77
Construcții Imobilizări
corporale în
curs de
execuţie
c)Începând cu anul N clădirea se va amortiza timp de 50 de ani,
deci până la sfârșitul anului N+49. Amortizarea anuală = 8.500.000
lei/50 ani = 170.000 lei/an
6811 = 2812 170.000 lei
Cheltuieli de exploatare Amortizarea construcțiilor
privind amortizarea
imobilizărilor
d)Tot âncepând cu anul N și până la sfârșitul anului N+49 se va
înregistra transferul anual la venituri a cotei părți din venitul amânat:
4.000.000 lei/50 ani = 80.000 lei anual:
4751 = 7584 80.000 lei
Subvenţii guvernamentale Venituri din subvenţii
pentru investiţii pentru investiţii

 EXEMPLU privind subvențiile aferente unui teren vândut


ulterior
Alfa primește în anul N un teren cu titlu de subvenție de la autoritățile
locale. Acordarea terenului drept subvenție este condiționată de
crearea și menținerea a 100 locuri de muncă. Valoarea justă a
terenului stabilită de un expert evaluator este de 4.000.000 lei. După 7
ani terenul este vândut la prețul de vânzare de 4.500.000 lei, TVA
19%.
a)Recunoașterea subvenției ca venit amânat în anul N:
78
4.000.000 2111 = 4751 4.000.000
lei lei
Terenuri Subvenţii
guvernamental
e pentru
investiţii
b)Subvenția înregistrată în contul de venit amânat va fi transferată la
venituri în contul de profit și pierdere în momentul vânzării
terenului, explicația fiind aceea că terenul fiind un activ
neamortizabil va genera o cheltuială în momentul scoaterii lui din
evidență.
Prin urmare, după 7 ani în momentul vânzării se efectuează
înregistrările:
b1)Înregistrarea prețului de vânzare:
5.355.000 461 = 7583 4.500.000
lei lei
Debitori diverși Venituri din
vânzarea
activelor şi alte
operaţiuni de
capital
4427 855.000 lei
TVA colectată
b2)Scoaterea din evidență:
4.000.000 6583 = 2111 4.000.000
lei lei
Cheltuieli privind Terenuri
activele cedate şi
79
alte operaţiuni de
capital
b3)Concomitent, venitul amânat este transferat la venituri curente:
4751 = 7584 4.000.000 lei
Subvenţii guvernamentale Venituri din subvenţii
pentru investiţii pentru investiţii

 Exemplu privind intrări de imobilizări corporale prin


donație.
O entitate primeşte sub formă de donaţie 5 de birouri a căror valoare
justă este de 15.000 lei. Durata de viaţă utilă a acestora este fixată la 5
ani.

a) Înregistrarea bunurilor primite ca donaţie:


214 = 4753 15.000 lei
Mobilier, aparatură birotică, Donaţii pentru investiţii
echipamente de protecţie
a valorilor umane şi materiale
şi alte active corporale

b)Înregistrarea amortizării anuale: 15.000 lei/5 ani = 3.000 lei


6811 = 2814 3.000 lei
Cheltuieli de exploatare Amortizarea altor
privind amortizarea imobilizări corporale
imobilizărilor

c) Trecerea anuală a subvenţiei la venituri: 15.000 lei/5 ani = 3.000


lei

80
4753 = 7582 3.000 lei
Donaţii pentru investiţii Venituri din donații
primite

 Exemplu privind intrări de imobilizări corporale de natura


plusurilor de inventar

La sfârşitul anului N, cu ocazia inventarierii, s-a descoperit că un


malaxor a cărui valoare a fost estimată la 40.000 lei nu era înregistrat în
contabilitate. Durata de viaţă utilă este de 4 ani, amortizarea liniară.

a) Înregistrarea activului constatat plus la inventariere:


2131 = 4754 40.000 lei
Echipamente tehnologice Plusuri de inventar de
(maşini, utilaje şi natura imobilizărilor
instalaţii de lucru)

b)Înregistrarea amortizării anuale: 40.000 lei/4 ani = 10.000 lei


6811 = 2813 10.000 lei
Cheltuieli de exploatare Amortizarea instalaţiilor
privind amortizarea şi mijloacelor de transport
imobilizărilor

c) Trecerea anuală a subvenţiei la venituri: 40.000 lei/4 ani = 10.000


lei
4754 = 7588 10.000 lei
Plusuri de inventar de Alte venituri din exploatare/
natura imobilizărilor Plusuri la inventar

81
 Exemplu privind subvențiile aferente veniturilor-venituri din
subvenții de exploatare afarente cifrei e afaceri
Alfa este o entitate care prestează servicii de utilitate publică primind
lunar de la autoritățile locale o subvenție pentru cifra de afaceri în
sumă de 100.000 lei. Valoarea serviciilor prestate lunar este de
1.000.000 lei, TVA 19%.
Lunar Alfa va înregistra:
a)Prestarea serviciilor:

1.190.000 4111 = 704 1.000.000


lei lei
Clienți Venituri din
servicii prestate
4427 190.000 lei
TVA colectată
b)Primirea subvenției aferente cifrei de afaceri
100.000 lei 4451 = 7411 100.000 lei
Subvenţii Venituri din
guvernamentale subvenţii de
exploatare
aferente cifrei
de afaceri

 Exemplu privind subvențiile aferente veniturilor primite


ANTERIOR înregistrării în contabilitate a cheltuielilor pe
care acestea urmează a le acoperi
Alfa primește și încasează în luna ianuarie anul N o subvenție în
valoare de 4.000.000 lei pentru a compensa o parte din cheltuielile cu
82
salariile personalului aferente anului N. Cheltuielile lunare cu salariile
personalului sunt în valoare de 750.000 lei.
a)La începutul anului N se înregistrează primirea subvenției pentru plata
personalului ca venit amânat deoarece ea se primește anterior înregistrării
cheltuielilor cu salariile:
4.000.000 4451 = 472 4.000.000
lei lei
Subvenţii Venituri
guvernamentale înregistrate în
avans/Subvenți
i pentru plata
personalului
b)Încasarea subvenției în luna ianuarie N:
4.000.000 5121 = 4452 4.000.000
lei lei
Conturi la bănci în Subvenţii
lei guvernamental
e

c)Lunar în tot anul N se va înregistra:


c1)Cheltuielile cu salariile:
750.000 lei 641 = 421 750.000 lei
Cheltuieli cu Personal -
salariile salarii datorate
personalului
c2)Transferul venitului în avans la venituri curente: 4.000.000 lei/12 luni =
333.333 lei
333.333 lei 472 = 7414 333.333 lei
83
Venituri Venituri din
înregistrate în subvenţii de
avans/Subvenții exploatare
pentru plata pentru plata
personalului personalului

 Exemplu privind subvențiile aferente veniturilor primite ÎN


ACEEAȘI PERIOADĂ cu înregistrarea în contabilitate a
cheltuielilor pe care acestea urmează a le acoperi
În cursul anului N Alfa primește lunar o subvenție în sumă de 333.333
lei pentru a compensa o parte din cheltuielile cu salariile personalului
afarente lunii în cauză care se ridică la 750.000 lei.
În acest caz subvenția se recunoaște direct la venituri întrucât ea
acoperă cheltuiala cu salariile aferentă lunii în cauză.
Ca atare, în fiecare lună a anului N se va înregistra:
a) Cheltuielile cu salariile:
750.000 lei 641 = 421 750.000 lei
Cheltuieli cu Personal -
salariile salarii datorate
personalului
b)Primirea subvenției:
333.333 lei 4451 = 7414 333.333 lei
Subvenții Venituri din
guvernamentale subvenţii de
exploatare
pentru plata
personalului
84
c)Încasarea subvenției:
333.333 lei 5121 = 4451 333.333 lei
Conturi la bănci în Subvenții
lei guvernamental
e

În măsura în care entitatea nu îndeplinește condițiile pentru care


subvenția a fost acordată aceasta trebuie restituită.
Prevederi ale OMFP nr. 1.802/2014 privind restituirea subvenţiilor:

Restituirea unei subvenții referitoare la un activ se înregistrează


prin reducerea soldului venitului amânat cu suma rambursabilă. (pct.
404 (1))
În măsura în care suma rambursată depășește venitul amânat sau
dacă nu există un asemenea venit, surplusul, respectiv valoarea
integrală restituită, se recunoaște imediat ca o cheltuială. (pct. 404
(3))

EXEMPLU

La data de 01.04.N, o entitate a achiziţionat o linie de producţie la


costul de 100.000 lei, subvenţia guvernamentală primită și încasată la
aceeași dată fiind de 60.000 lei. Durata de viaţă utilă a activului este
estimată la 5 ani, iar metoda de amortizare aleasă este cea liniară.
La data de 01.05.N+3, ca urmare a nerespectării clauzelor impuse,
societatea se vede nevoită să ramburseze 90% din valoarea subvenţiei
primite.
85
Înregistrările în contabilitate se prezintă astfel:
a) Achiziţionarea instalaţiei la data de 01.04.N:
% = 404 119.000 lei
2131 Furnizori de imobilizări100.000 lei
Echipamente tehnologice
(maşini, utilaje şi
instalaţii de lucru)
4426 19.000 lei
TVA deductibilă

b)Recunoaşterea dreptului de a primi subvenţia la data de 01.04.N:


4451 = 4751 60.000 lei
Subvenţii guvernamentale Subvenţii guvernamentale
pentru investiţii
c) Încasarea subvenţiei la data de 01.04.N:
5121 = 4451 60.000 lei
Conturi la bănci în lei Subvenţii guvernamentale

d)Înregistrarea amortizării anului N : 100.000 lei/5 ani x 8 luni/12


luni (mai –decembrie N) = 13.333 lei
6811 = 2813 13.333 lei
Cheltuieli de exploatare Amortizarea instalaţiilor
privind amortizarea şi mijloacelor de transport
imobilizărilor

86
e) Trecerea subvenţiei la venituri pentru anul N (mai – decembrie
N) : 60.000 lei/5 ani x 8 luni/12 luni = 8.000 lei
4751 = 7584 8.000 lei
Subvenţii guvernamentale Venituri din subvenţii
pentru investiţii pentru investiţii
f)În anii N+1 și N+2 se înregistrează amortizarea anuală și trecerea
anuală a subvenției la venituri:
-amortizarea anuală: 100.000 lei/5 ani = 20.000 lei
6811 = 2813 20.000 lei
Cheltuieli de exploatare Amortizarea instalaţiilor
privind amortizarea şi mijloacelor de transport
imobilizărilor
- trecerea anuală a subvenției la venituri: 60.000 lei/5 ani = 12.000 lei
4751 = 7584 12.000 lei
Subvenţii guvernamentale Venituri din subvenţii
pentru investiţii pentru investiţii
g)În anul N+3, până la data rambursării subvenției, respectiv
01.05.N+3 entitatea a transferat la venituri o subvenție egală cu 60.000
lei/5 ani x 4 luni/12 luni = 4.000 lei:
4751 = 7584 4.000 lei
Subvenţii guvernamentale Venituri din subvenţii
pentru investiţii pentru investiţii
Notă: în ceea ce privește amortizarea aferentă anului N+3 se va
înregistra amortizarea anuală în sumă de 20.000 lei prin aceeași formulă
contabilă ca mai sus.
h)La data rambursării subvenţiei (01.05.N+3), situaţia se prezintă
astfel:

87
– soldul subvenţiei la venituri în avans = 60.000 lei (primirea
subvenției în N) – 8.000 lei (reluare N) – 12.000 lei (reluare
N+1) – 12.000 lei (reluare N+2) - 4.000 lei reluare N+3 = 24.000
lei;
– subvenţie de rambursat = 60.000 x 90% = 54.000 lei.

Astfel, la rambursarea subvenţiei, societatea va recunoaşte la


cheltuieli surplusul de 30.000 lei (54.000 – 24.000):
% = 5121 54.000 lei
4751 Conturi la bănci în lei24.000 lei
Subvenţii guvernamentale
pentru investiţii
6588 30.000 lei
Alte cheltuieli de exploatare/subvenții restituite
Restituirea unei subvenții aferente veniturilor se efectuează prin
reducerea veniturilor amânate, dacă există, sau, în lipsa acestora, pe
seama cheltuielilor. (pct. 404 (2))

EXEMPLU
Alfa a primit și încasat în anul N o subvenție pentru plata salariilor în
sumă de 1.000.000 lei. În luna ianuarie N+1 în urma unui control se
constată o serie de nereguli și Alfa este obligată să restituie subvenția.
În acest caz în anul N pe măsura recunoașterii cheltuielilor cu salariile
Alfa a recunoscut subvenția direct în contul 7414. Prin urmare la data
restituirii subvenției nu există un sold de venit amânat, deci restituirea va fi
recunoscută direct pe seama cheltuielilor:
1.000.000 6588 = 5121 1.000.000
lei lei

88
Alte cheltuieli de Conturi la
exploatare/subvenți bănci în lei
i pentru plata
personalului

EXEMPLU
Alfa a primit la începutul anului N o subvenție pentru plata salariilor
aferente întregului an N în sum de 2.400.000 lei. La începutul lunii
august N, în urma unui control se constată o serie de nereguli și Alfa
este obligată să restituie subvenția.
În acest caz la momentul primirii subvenției aceasta a fost recunoscută
ca venit în avans pentru toată suma de 2.400.000 lei.
Lunar, pe măsura înregistrării cheltuielilor cu salariile, Alfa a reluat la
venituri uma de 2.400.000 lei/12 luni = 200.000 lei.
Prin urmare, până la începutul lunii august s-a reluat 7 luni x 200.000
lei/lună = 1.400.000 lei.
Soldul contului de venit în avans la începutul lunii august va fi de
2.400.000 lei – 1.400.000 lei = 1.000.000 lei
Deci restituirea subvenției se va înregistra prin formula:
1.000.000 472 = 5121 2.400.000
lei lei
Venituri Conturi la
înregistrate în bănci în lei
avans/Subvenții
pentru plata
personalului
1.400.000 6588
lei

89
Alte cheltuieli de
exploatare/subvenți
i pentru plata
personalului

Referitor la raportarea financiară privind subvențiile OMFP nr.


1.802/2014 cu modificările și completările ulterioare prevede:
Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element
din formatul bilanţului, relaţia sa cu alte elemente trebuie prezentată în
notele explicative. De exemplu: o imobilizare corporală finanţată parţial
din subvenţii…. (pct. 133).

Exemplu: La data de 31.12.N-1 Alfa achiziționează o instalație al


cărei cost este de 15.000.000 lei. Costul instalației a fost finanțat 40%
dintr-un credit bancar pe termen lung rambursabil în rate anuale egale și
60% dintr-o subvenție guvernamentală pentru investiții. Instalația se
amrtizează liniar în 10 ani. Rambursarea creditului se face pe o perioadă
de 10 ani.
În anul N Alfa trebuie să întocmească o notă în care să prezinte:

-lei-
Specificare Cost Sold inițial Sold inițial
venit amânat credite bancare
(60%) pe termen lung
(40%)
Sold inițial 15.000.000 15.000.000 x 15.000.000 x
60% = 40% =
90
9.000.000 6.000.000
Amortizarea 15.000.000 /10
anului N ani = 1.500.000
Reluări la 9.000.000 / 10
venituri ani = 900.000
Rambursări 6.000.000 / 10
credite ani = 600.000
Valoare la 15.000.000 – 9.000.000 – 6.000.000 –
31.12.N 1.500.000 = 900.000 = 600.000 =
13.500.000 8.100.000 5.400.000

Entitatea prezintă în notele explicative informații referitoare la


subvențiile primite, destinația acestora și elementele care justifică
îndeplinirea condițiilor necesare pentru acordarea subvențiilor.
(pct. 400)
Exemplu: La data de 31.12.N Alfa are subvenții aferente activelor
primite pentru finanțarea achiziției unui teren în N-1. Alfa are
obligația de a construi în termen de 2 ani o parcare. O altă ondiție
aferentă subvenției este ca Alfa să dețină și să folosească parcarea cel
puțin 10 ani de la data dării în folosință.
O entitate prezintă în notele explicative informații privind
condițiile care nu au fost îndeplinite în legătură cu subvențiile
guvernamentale și obligațiile ce derivă din neîndeplinirea
acestora. (pct. 404 (4))

91
EXEMPLU

Alfa va prezenta în notele explicative următoarele informații privind


primirea unei subvenții pentru crearea și menținerea unr locuri de
muncă, precum și informații privind restituirea subvenției:
1. Anul N – primirea unei subvenții de 250.000 lei. Destinația
acesteia este crearea a 10 locuri de muncă şi păstrarea lor pe o perioadă
de 4 ani.
2. Elementele care justifică an de an îndeplinirea condițiilor de
acordare: plata efectivă a salariilor pentru toți cei 10 angajați.
3. În anul rambursării va specifica faptul că a disponibilizat 2 angajați
și ca urmare nu mai îndeplinește condițiile acordării subvenției.
Obligația care derivă de aici constă în rambursarea unei părți din
subvenție în sumă de 200.000 lei.

Veniturile din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete se


prezintă în contul de profit şi pierdere ca parte a cifrei de afaceri nete, iar
celelalte venituri din subvenţii se prezintă în contul de profit şi pierdere
ca o corecţie a cheltuielilor pentru care au fost acordate sau ca
elemente de venituri, potrivit structurii prevăzute în acest sens. (pct.
402(3)).
Menționăm că în structura contului de profit și pierdere prezentat în
OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare veniturile
din subvenţii se prezintă în contul de profit şi pierdere ca elemente de
venituri.

92
Conform structurii bilanțului prezentat în OMFP 1802/2014 cu
modificările și completările ulterioare soldul conturilor de venituri
amânate aferente subvențiilor pentru investiții (cont 475) și cele aferente
veniturilor din exploatare (cont 472) se prezintă în bilanț la poziția I
Venituri în avans.

Exemplu: La data de 31.12.N Alfa prezintă în conturi următoarea


situație privind subvențiile:
-sold cont 475 – 3.000.000 lei (din care de reluat la venituri în anul
următor 300.000 lei)
-sold cont 472 – 1.000.000 lei (din care de reluat la venituri în anul
următor 600.000 lei)
-total sume creditoare cont 7584 – 450.000 lei
-total sume creditoare cont 741 – 2.500.000 lei, din care suma de
1.000.000 lei este aferentă cifrei de afaceri (cont 7411), 200.000 lei
pentru plata personalului (cont 7414) și restul pentru dobânda
datorată (cont 7418).

Extras din bilanț:

Denumirea elementului Nr. rd. Sold la


Începutul Sfârşitul
exerciţiulu exerciţiulu
i financiar i financiar

93
A B 1 2
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 69 3.000.000
475)(rd. 70 + 71)
Sume de reluat într-o perioadă 70 300.000
de până la un an (din ct. 475*)
Sume de reluat într-o perioadă 71 2.700.000
mai mare de un an (din ct. 475*)
2. Venituri înregistrate în avans 72 1.000.000
(ct. 472) - total (rd. 73 + 74), din
care:
Sume de reluat într-o perioadă 73 600.000
de până la
un an (din ct. 472*)
Sume de reluat într-o perioadă 74 400.000
mai mare
de un an (din ct. 472*)
3.Venituri în avans aferente 75
activelor primite prin transfer de
la clienți (ct. 478) (rd. 76+77)
Sume de reluat într-o perioadă 76
mai mare de un an (din ct. 478*)
Sume de reluat într-o perioadă 77
mai mare

94
de un an (din ct. 478*)
Fond comercial negativ (ct. 78
2075)
TOTAL (rd 69+72+75+78) 79 4.000.000

Extras din contul de profit și pierdere:

Nr. Exerciţiul financiar


  Denumirea indicatorilor
rd.  

Preceden
      Curent
t
  A B 1 2
1 Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 01
. 05 + 06)
Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 02
704 + 705 + 706 + 708)
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din dobânzi înregistrate de 05
entităţile radiate din Registrul general şi
care mai au în derulare contracte de
leasing (ct. 766)
Venituri din subvenţii de exploatare 06 1.000.00
aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 0
….

95
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 12 200.00
7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419 0
)
….

12 Venituri din interese de participare (ct. 7611 45


. +7612 +7613)
- din care, veniturile obţinute de la entităţile 46
afiliate
13 Venituri din dobânzi (ct. 766*) 47
.
- din care, veniturile obţinute de la entităţile 48
afiliate
14 Venituri din subvenții de exploatare pentru 49 300.00
. dobânda datorată (ct. 7418) 0
15 Alte venituri financiare (ct. 7615 50
. +762+764+765+767+768)
-din care, venituri din alte imobilizări 51
financiare (ct. 7615)
VENITURI FINANCIARE - TOTAL 52 300.00
0
(rd. 45 + 47+ 49 + 50)

8.3.REGLEMENTĂRI SPECIFICE PRIVIND FONDURILE


STRUCTURALE

96
 Fondurile structurale primite şi utilizate de entităţile din
România sunt înregistrate în contabilitate ca subvenţii.

 În cadrul subvenţiilor se reflectă distinct:

 subvenţiile guvernamentale (contul 4451 „Subvenţii


guvernamentale" şi contul 4751 „Subvenţii guvernamentale pentru
investiţii");

 Împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenţii


(contul 4452 „împrumuturi nerambursabile cu caracter de
subvenţii" şi contul 4752 „împrumuturi nerambursabile cu caracter
de subvenţii pentru investiţii").

 Recunoaşterea subvenţiilor se face la semnarea contractului.

 Înregistrarea în contabilitate a fondurilor nerambursabile se


realizează în mod diferit în funcţie de destinaţia acestora, astfel:

 ca subvenţii pentru investiţii (subvenţii aferente activelor),


în cazul primirii şi utilizării fondurilor pentru finanţarea investiţiilor;

 ca venituri în avans sau venituri din subvenţii de


exploatare (subvenţii aferente veniturilor), în cazul primirii şi utilizării
fondurilor pentru finanţarea cheltuielilor.

97
 Subvenţiile aferente activelor se înregistrează în contabilitate ca
subvenţii pentru investiţii şi se recunosc în bilanţ ca venit amânat
(cont 475 "Subvenţii pentru investiţii". Venitul amânat se
înregistrează în contul de profit şi pierdere, utilizând contul 7584
"Venituri din subvenţii pentru investiţii", pe măsura înregistrării
cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

 Subvenţiile aferente veniturilor: în condiţiile în care cheltuielile


nu au fost încă angajate, fondurile primite pentru finanţarea lor se
înregistrează ca venituri înregistrate în avans. Pe măsura angajării
cheltuielilor şi înregistrării lor în Clasa 6, sumele înregistrate anterior în
contul 472 „Venituri înregistrate în avans" se reiau la venituri; în
funcţie de natura cheltuielilor finanţate vor fi utilizate conturile sintetice
de gradul doi ale contului 741 „Venituri din subvenţii de exploatare".

 Sumele de primit în contul partenerilor (ce vor fi virate de către


Autoritatea de Management beneficiarului fondului) vor fi evidenţiate în
contul 458 „Decontări din operaţii în participaţie", analitic distinct
pentru partenerul respectiv.

 Prefinanţarea încasată în contul subvenţiilor se va înregistra ca


o datorie în contul 462 „Creditori diverşi"; În cazul în care
beneficiarul subvenţiei are un partener, prefinanţarea acordată în
contul său şi virată către el se va evidenţia în contul 461 „Debitori
diverși", analitic distinct pentru partenerul respectiv. Prefinanţarea se
închide prin contul 445 „Subvenţii" la încasarea efectivă a fondului
cu caracter nerambursabil.
98
 În cazul în care beneficiarul sau partenerul este neplătitor de
TVA şi, conform contractului, va primi suma reprezentând TVA de la
Autoritatea de Management, aceasta se va evidenţia în contabilitatea
proprie în contul 461 „Debitori diverşi".

 Corectarea sumelor solicitate autorităţilor de management ca


urmare a autorizării/certificării parţiale a cheltuielilor aferente fondurilor
externe nerambursabile postaderare pentru anul curent se face prin
stornarea în roşu a înregistrării subvenţiei de primit.

 Corectarea sumelor solicitate autorităţilor de management ca


urmare a autorizăni/certificării parţiale a cheltuielilor aferente fondurilor
externe nerambursabile postaderare pentru anii precedenţi se face prin
stornarea în roşu a înregistrării subvenţiei de primit, în măsura în
care aceasta a afectat un cont de venit în avans sau de subvenţie, şi
prin utilizarea contului 117 „Rezultatul reportat", în măsura în care
înregistrarea iniţială s-a făcut pe seama unui cont de venit.

Ce sunt corecţiile financiare?


Creanţele bugetare (corecţia financiară) rezulate DIN
NEREGULI ŞI/SAU FRAUDĂ reprezintă sume de recuperat de la
bugetul Comunităţii Europene şi/sau la bugetele de cofinanţare din care
99
fondurile au fost avansate, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a
fondurilor comunitare şi a sumelor de cofinanţare aferente.
Constituie o NEREGULA: „orice abatere de la legalitate,
regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a
prevederilor memorandumurilor de finantare, memorandumurilor de
intelegere, acordurilor de finantare privind asistenta financiara
nerambursabila acordata Romaniei de Comunitatea Europeana, precum
si a prevederilor contractelor incheiate in baza acestor
memorandumuri/ acorduri, rezultand dintr-o actiune sau omisiune a
operatorului economic, care, printr-o cheltuiala neeligibila, are ca
efect prejudicierea bugetului general al Comunitatilor Europene sau a
bugetelor administrate de acestea ori in numele lor
 Neregula intentionata (suspiciune de frauda) reprezinta orice
act/actiune intentionata sau de omisiune privind:
 Utilizarea sau prezentarea de declaratii sau documente false,
incorecte sau incomplete, avand ca efect insusirea fara drept sau
retinerea ilegala de fonduri/ diminuarea resurselor din bugetul
general al Comunitatilor Europene sau Bugetul de stat;

 Nedezvaluirea unor informatii incalcand o obligatie specifica cu


acelasi efect prezentat anterior;

 Alocarea/dobandirea respectiv utilizarea nepotrivita sau incorecta a


fondurilor comunitare de la Bugetul General al Comunitatilor
Europene si/sau a sumelor de cofinantare aferente de la Bugetul de
stat;

 Cheltuirea eronata a acestor fonduri in alte scopuri decat cele


prevazute initial;

 Obtinerea de bani, proprietati sau servicii, evitarea platii,


asigurarea unui avantaj personal sau de afaceri.
100
Exemple de nereguli intentionate:

 Declaratii false, facturi false (eliberate de firme fictive),


contabilitate falsa si in special tainuirea;

 Facturi emise pentru servicii, bunuri sau lucrari care nu au fost


realizate/achizitionate – facturi fictive;

 Aceleasi facturi transmise pentru justificarea cheltuielilor din


proiecte diferite;

 Facturi emise pentru sume incorecte, excesive – facturi majorate


nejustificat;

 Transferul fraudulos al unor fonduri catre alte conturi decat cele


declarate initial pentru desfasurarea activitatii;

 Falsificarea si modificarea unor conturi si/sau a altor inregistrari


sau documente justificative;

 Falsificarea concluziilor rezultate din verificarea documentatiei;

 Falsificarea concluziilor rezultate din verificari la fata locului

Scopul corecţiilor financiare este de a îndepărta o situaţie, astfel


încât 100 % din costurile declarate pentru cofinanţare din fondurile
structurale să fie utilizate în conformitate cu reglementările aplicabile la
nivel naţional şi al Uniunii Europene. Corecţiile pot fi aplicate în
procente curpinse între 5 % şi 100 % din cheltuielile declarate.
101
Exemple:
Nr. Situaţie întâlnită Corecţie
crt
1 Nerespectarea procedurilor de publicitate şi 100 %
transparenţă, respectiv atribuirea unui contract
fără respectarea cerinţelor privind publicitatea aşa
cum sunt reglementate prin legislaţia naţională şi
comunitară privind achiziţiile publice.
2 Atribuirea contractului fără respectarea cerinţelor 25% din
privind publicitatea, aşa cum sunt reglementate în valoarea
legislaţia naţională şi comunitară privind contractului
achiziţiile publice, pentru care a existat totuşi o
publicitate care a permis operatorilor economici
aflaţi pe teritoriul altui stat să aiba acces la
procedura de achiziţie în cauza( a fost publicat
dar nu au fost incluse toate datele necesare).
3 Atribuirea contractului principal în concordanţă 100%
cu legislaţia UE şi naţională dar acesta a fost
urmat de unul sau mai multe contracte
suplimentare atribuite fără a se conforma cu
prevederile legisaţiei; respectiv au fost negociate
fără publicare, din motive de urgenţă extremă
cauzate de evenimente neprevăzute sau pentru
atribuirea de servicii, lucrări sau echipamente
suplimentare.
4 Contractul principal a fost câştigat în concordanţă 100% din
cu prevederile legislaţiei în vigoare dar a fost valoarea care
102
urmat de unul/mai multe contracte suplimentare depaseste
care depăşesc valoarea contractului original cu valoarea
mai mult de 50%. contractului
original
5 Contractul a fost atribuit în conformitate cu 25% din
regulile de publicitate precizate de OUG 34/2006 valoarea
dar în documentele de licitaţie nu au fost expuse contractului; în
toate criteriile de selecţie şi/sau criteriile de funcţie de
atribuire nu au fost suficient descrise. gravitate suma
poate fi redusă
cu 5 sau 10%
6. Contractul a fost atribuit aplicând criterii de 25% din
selecţie a contractului ilegale (ex: folosirea unui valoarea
singur criteriu de selecţie pentru atribuirea contractului
contractului; neconformarea cu criteriile stabilite
de autoritatea contractantă în anunţul de
licitaţie/documentele de licitaţie sau aplicarea
criteriilor de atribuire a unui contract în mod
incorect).
7 Anumiţi operatori au fost impiedicaţi / înlăturaţi 25%; în cazuri
de la licitaţie din cauza restricţiilor nelegitime grave se poate
stabilite în anunţul de licitaţie sau în documentele merge până la
de licitaţie (stabilirea unor standarde tehnice prea 100%
specifice sau care favorizează un singur operator)
8 Determinarea insuficientă sau disciminatorie a 25% ; suma
obiectului contractului conducând la poate fi redusă
imposibilitatea atribuirii contractului. cu 10% sau 5%
în funcţie de

103
gravitate
9 Negocierea în timpul procedurii de atribuire deşi 25%; suma
contractul a fost atribuit prin procedură deschisă poate fi redusă
sau restrânsă; sunt permise doar discuţii cu 10% sau 5%
clarificatoare de natură să completeze conţinutul în funcţie de
ofertelor sau în masură să specifice obligaţiile gravitate
autorităţilor contractante.
10 Reducerea obiectivului contractului; Contractul a Valoarea
fost atribuit în conformitate cu prevederile legale corespunzătoare
dar a fost urmat de o reducere a obiectivului reducerii
acestuia fără a se face o reducere proporţională a obiectivului
valorii contractului. Corecţia se aplică şi în plus 25% din
cazurile în care suma reducerii este folosită valoarea
pentru alte lucrari în acelaşi proiect. contractului
final.
11 Reducerea obiectivului contractului. Contractul a 25% din
fost atribuit în conformitate cu legislaţia valoarea
naţională, dar a fost urmat de o reducere a obiectivului
obiectivului contractului cu o reducere final
proporţională a valorii contractului deja finalizat.
Aceasta corecţie se aplică şi în cazurile în care
suma reducerii este folosită să finalizeze
contracte suplimentare neregulamentare.
12 Aplicarea incorecta a anumitor elemente auxiliare între 2-10% din
Contractul a fost atribuit in conformitate cu valoarea
prevederile legale dar fara a se conforma cu contractului, în
anumite elemente auxiliare, precum publicarea concordanţă cu
anuntului de atribuire a contractului. gravitatea şi
dacă se repetă
104
în timp; în
unele cazuri
dacă neregula
este de natură
formală fără
potenţial impact
financiar, nu se
va face nicio
corecţie
13. Dosarul achiziţiei nu este complet şi nu este 2 până la 10%
păstrat în condiţiile legii. în funcţie de
gravitate şi
repetabilitate.
14 Scurtarea nejustificată a duratei de depunere a 10% din
ofertelor în cazul procedurii de achiziţie, valoarea
beneficiarul neîndeplinind condiţiile legale de contractului
reducere a perioadei sau neţinând cont de
complexitatea contractului ce urmează a fi
atribuit.
15 Neîndeplinirea criteriilor de calificare de către 25%
ofertantul declarat câştigator al procedurii de
achiziţie publică.
16 Respingerea nejustificată a ofertelor înaintea 5%
evaluării acestora.
17 Neprecizarea clară, în raportul procedurii, a 2-10% în
motivelor ce au dus la respingerea unor oferte. funcţie de
gravitate

105
18 Identificarea unui conflict de interese, aşa cum 100% din
este descris în legislaţia aplicabilă (OUG valoarea
34/2006, OUG 66/2011). contractului şi
se sesizează
organele
competente.

Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea,


constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice
naţionale aferente acestora:
 Stingerea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se
realizează prin:

a)încasare;

b)deducere din plăţile/rambursările următoare;

c)executarea garanţiilor bancare depuse de debitor în aplicarea


prevederilor contractului/acordului de finanţare în cadrul căruia a fost
emis titlul de creanţă;

d)compensare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată,


cu modificările şi completările ulterioare;

e)executare silită, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003,


republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f)anulare;

g)prescripţie;

h)alte modalităţi prevăzute de lege

106
 CONCLUZII:

1.Cheltuielile neeligibile NU VOR FI ÎNREGISTRATE ÎN


CONTABILITATEA PROIECTULUI ci în cea a unității.

2.La sfârșitul fiecărei luni veniturile în avans vor trece la venituri


din subvenții cu aceiași valoare cu cea a cheltuielilor eligibile 472 = 741,
PROIECTUL NU GENEREAZĂ EXCEDENT SAU DEFICIT.

3.În cazul în care NU SE ȚINE O EVIDENȚĂ CONTABILĂ


SEPARATĂ A TVA – ULUI DE RECUPERAT DE LA AM la
primirea acestuia se vor storna cheltuielile respectiv conturile de
imobilizări și stocuri cu sumele recuperate.

107
4.Conform prevederilor Actului adiţional la contractul de finanţare,
beneficiarul şi partenerii, persoane juridice române, neînregistraţi ca
plătitori de TVA, sunt îndreptățiți la restituirea contravalorii TVA plătite
aferentă cheltuielilor eligibile, astfel se recomanda evidențierea separata
a TVA-ului de restituit în contul 461.

5.Pentru a se putea corela sumele prezentate în Balanța de


verificare cu cele din evidența cheltuielilor se recomanda deschiderea de
conturi analitice pentru conturile de cheltuieli după cum urmează:

1. Resurse umane (exemplu: 641.1 pentru salariile ce se încadrează


la ”Resurse umane” respectiv 641.4 pentru cele ce se încadrează la
”Administrative”)
2. Participanți
3. Alte tipuri de costuri
4. Cheltuieli generale de administrație

REGULI CARE SE APLICĂ SUBVENȚIILOR COMUNITARE:

1.Entităţile care derulează fonduri nerambursabile în cadrul unor


Programe de finanţare externă vor utiliza tratamentul contabil
aplicabil pentru subvenţii, în vederea contabilizării operaţiunilor
generate de primirea şi utilizarea acestor fonduri.

2.În cazul derulării de asemenea programe, în contabilitatea


financiară operaţiunile economice se înregistrează potrivit OMFP
1802/2014.

3.Totodată, entităţile trebuie să organizeze evidenţa internă pentru a


răspunde cerinţelor specifice de informaţii aferente proiectului solicitate
de finanţator, conform contractelor încheiate.

108
4.Raţionamentele contabile utilizate la reflectarea în contabilitate a
fondurilor astfel primite vor avea în vedere:

 prevederile din contractele de finanţare,


 reglementările contabile, şi
 politicile contabile aplicabile beneficiarilor de fonduri.
 Entităţile care accesează subvenții vor stabili seturi de proceduri
şi politici contabile prin care să se respecte atât principiile
contabile, cât şi prevederile contractuale stabilite între părţi.
 Procedurile contabile pentru derularea fondurilor nerambursabile
sunt stabilite în conformitate cu tratamentul contabil aplicabil
atât subvenţiilor aferente activelor, cât şi subvenţiilor aferente
veniturilor.
 Regula de bază utilizată la elaborarea procedurilor contabile
presupune corelarea corespunzătoare a veniturilor din
subvenţii cu cheltuielile prevăzute a se efectua din aceste surse.

5.Modul de prezentare al politicilor contabile poate fi:


a)Un document (manual) care cuprinde atat reguli și tratamente
contabile prevăzute de reglementările contabile, cât și documente
justificative ce stau la baza înregistrării operațiunilor economico-
financiare;
b)Două sau mai multe documente care formează un tot unitar, cum
este cazul societăților comerciale care folosesc programe informatice
complexe care au proceduri și inregistrări standardizate;

EXEMPLE DE ELEMENTE CARE SE INCLUD ÎN POLITICILE


CONTABILE:

1.Identificarea firmei căreia i se aplică politicile contabile, respectiv


denumirea firmei, adresa, numărul din registrul comerţului, codul unic
de înregistrare;

2.Prezentarea pe scurt a activităţii firmei ținând cont de la actul


constitutiv;
109
3.Prezentarea cadrului de reglementare în baza caruia au fost
elaborate politicile contabile (ex. alin.);

4.Prezentarea monedei în care este ținută contabilitatea;

5.Prezentarea obiectivului politicilor contabile;

6.Precizarea modului în care se procedează atunci când firma


derulează operațiuni pentru care nu are prevăzute tratamente contabile în
politicile contabile aprobate, respectiv va proceda conform
reglementarilor contabile în vigoare până la completarea manualului de
politici contabile;

7.Stabilirea modului în care vor fi corectate erorile contabile;

8.Precizarea faptului că principiile și conceptele contabile cuprinse în


politicile contabile trebuie să respecte legislația națională în ansamblul
sau;

9.Prezentarea procedurii de aplicare a manualului de politici contabile


și controlul asupra respectarii sale.

10.Pentru fiecare proiect, Beneficiarul și partenerii trebuie să ţină o


evidenţă contabilă distinctă, utilizând conturi analitice dedicate, în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

11.Recomandam organizarea şi conducerea unei contabilitati proprii,


a fiecarui proiect, la nivel de balanţă de verificare, similar sistemului
utilizat de sucursalele fără personalitate juridică, mai ales în cazul
firmelor care au mai multe proiecte.

12.Pentru beneficiarii care au parteneri recomandam utilizarea


principiilor consolidării pentru a se prezenta o situație financiar
contabilă a proiectului.
110
PREVEDERI REFERITOARE LA DOCUMENTE:

1.Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în


contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul proiectului
vor fi ștampilate cu mențiunea “Solicitat rambursare… ID nr…
contractul nr…”, în vederea evitării dublei finanțări;

2.Beneficiarul are obligația transmiterii tuturor datelor și informațiilor


la solicitarea de către AM/OI responsabil, în vederea efectuării
reconcilierii contabile dintre conturile sale contabile și cele ale AM
pentru operațiunile gestionate în cadrul proiectului finanțat;

3.Beneficiarul are obligația de a pastra toate documentele originale,


inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile
eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în
conformitate cu reglementările comunitare și naționale (exemplu: până
la 31.12.2021 pentru POSDRU).

4.Beneficiarii au transmis facturile și alte documente contabile


echivalente, respectiv documentele în copii certificate (precum și
documentele care să ateste înregistrarea investiției/ bunurilor/ serviciului
în contabilitate) confirmate prin semnătura departamentului/ persoanei
autorizat(e) a Beneficiarului?

5.Extrasul are semnătura și ștampila băncii și corespunde cu


documentele bancare atașate?

6.Informațiile din documentele contabile sunt corecte din punct de


vedere matematic? (ca de exemplu: cantitate și preț unitar, volum și preț
unitar, totalul diferitelor cheltuieli)

7.Cheltuielile cuprinse în Cererea de Rambursare sunt justificate prin


documente corespunzatoare?

111
8.Documentele justificative transmise atestă realitatea cheltuielilor, au
fost efectiv plătite și recepționate/livrate? (Beneficiarul trebuie să
transmită copii certificate după extrasul bancar, NIR sau proces verbal
de punere în funcțiune, execuție de lucrări – devizul ofertă și situațiile de
lucrări)

9. FISCALITATEA FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE

Remarcă: Din punct de vedere fiscal, FINANŢĂRILE


NERAMBURSABILE NU AU REGLEMENTĂRI SPECIFICE
FAŢĂ DE PREVEDERILE CODULUI FISCAL ŞI A NORMELOR DE
APLICARE A ACESTUIA.

9.1 CHELTUIELILE ELIGIBILE ÎN FINANŢĂRILE


NERAMBURSABILE (REGULA GENERALĂ) VERSUS
CHELTUIELI DEDUCTIBILE

Cheltuielile eligibile reprezintă cheltuielile care pot fi luate în


considerare în stabilirea sumei, reprezentând finanţarea
nerambursabilă.

ATENTIE!!! Cheltuielile eligibile SUNT DIFERITE de


cheltuielile deductibile.

Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile care sunt acceptate şi


recunoscute în cadrul unui contract de finanţare în vederea realizării
activităţilor aferente proiectului finanţat.

Cheltuielile deductibile sunt cheltuielile efectuate de firme în


scopul realizării de venituri impozabile şi care se deduc la calculul
impozitului pe profit (conform art. 21 din Codul fiscal).
112
Pentru a fi eligibile cheltuielile realizate în cadrul proiectelor
trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii
generale:

 să fie efectiv plătite între data semnării contractului de finanţare şi


sfârşitul perioadei de implementare a proiectului;

 să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanţare


nerambursabil încheiat între beneficiar şi Autoritatea de
Management;

 să fie conforme cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare;

 să fie menţionate în lista cheltuieli eligibile aprobate prin ordinele


de cheltuieli eligibile pentru fiecare program de finanţare;

 să fie în legătură directă cu activităţile propuse în proiect şi sunt


necesare pentru realizarea proiectului;

 să asigure utilizarea eficientă a fondurilor şi raportul optim cost-


rezultate şi să nu facă obiectul altor finanţări publice.

Pe lângă aceste condiţii generale, cheltuielile declarate în cererea de


rambursare mai trebuie să respecte şi următoarele cerinţe:
 să se încadreze în bugetul proiectului;

 suma solicitată la rambursare să fie calculată corect prin deducerea


prefinanţării, dacă aceasta a fost solicitată şi încasată;

 să aibe ca suport documente justificative care atestă livrarea


/prestarea/execuţia/punerea în funcţiune şi recepţionarea
bunurilor/serviciilor/lucrărilor;
113
 să corespundă cu informaţiile prezentate în copiile certificate ale
documentelor contabile ataşate cererii de rambursare;

 să fie respectate regulile privind informarea şi publicitatea


proiectului.

Cheltuielile neeligibile

Cheltuielile neeligibile - art. 12 din H.G. nr. 759/2007:

a) taxa pe valoarea adăugată (cu excepţia cazurilor când aceasta este


cheltuială eligibilă);
b) dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;
c) cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing;
d) dezafectarea centralelor nucleare;
e) achiziţia de echipamente, mobilier, autovehicule, infrastructură,
teren şi alte imobile, pentru operaţiunile care beneficiază de
finanţare din FSE, cu excepţia cazurilor în care se aplică
prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr.
1.083/2006, ale art. 3 alin. (7) şi ale art. 11 alin. (4) din
Regulamentul nr. 1.081/2006, potrivit art. 13 din prezenta hotărâre;
f) cheltuielile pentru locuinţe, pentru operaţiunile care beneficiază de
finanţare din FSE şi FC;
g) achiziţia de echipamente second-hand;
h) amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;
i) costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii."

Costuri eligibile/neeligibile

CONDIȚII:

114
 să fie necesare pentru derularea proiectului, să fie incluse în
contract şi să fie în concordanţă cu principiile unui management
financiar sănătos;

 să fie efectuate în timpul duratei execuţiei proiectului şi după


semnarea contractului;

 în cazul în care au fost efectuate, să fie înregistrate în registrul


contabil, să fie identificabile şi verificabile şi să poată fi
susţinute cu documente originale;

 costurile indirecte sunt eligibile numai dacă nu includ costuri


alocate altor capitole de buget prevăzute în contract;

 costurile de personal angajat pentru proiect trebuie să corespundă


salariilor actuale plus taxele pentru asigurări sociale şi alte costuri
aferente remunerării;

 transportul şi cheltuielile de subzistenţă pentru personalul


implicat în proiect trebuie să corespundă celor aplicate pe piaţă şi
nu depăşesc suma acceptată de finanţator;

 costurile pentru achiziţiile de echipamente şi pentru servicii


trebuie să corespundă preţurilor pieţei

Costuri eligibile pentru proiecte:

 Costuri directe: cheltuieli de personal, echipamente, cheltuieli de


deplasare și diurnă, subcontractare, consumabile, utilizarea
calculatoarelor, protecția intelectuală, alte cheltuieli specifice
proiectului.

 Costuri indirecte (regie): amortizări ale clădirilor, închirieri, apă,


energie electrică, asigurarea securității bunurilor pe durata
115
proiectului, cheltuieli de personal (pentru administrare, servicii de
asistență etc.), cheltuieli cu poșta, telefon, fax

Costuri neeligibile pentru proiecte:

 profit, costuri extravagante, comerciale, de desfacere, marketing,


vânzare, reclame, dobânzi, datorii restante, cheltuieli de
divertisment, orice alte costuri legate de alte proiecte.

 rezerve pentru posibile pierderi sau datorii viitoare;

 dobânzi datorate;

 cumpărarea de terenuri sau clădiri, cu excepţia cazului în care


acestea sunt necesare pentru implementarea directă a proiectului;

 pierderi datorate ratei de schimb valutar

!!!!!. Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate


cheltuieli deductibile: (art 25(1))

... cele reglementate prin acte normative în vigoare,


NORME METODOLOGICE:

c)cheltuielile înregistrate ca urmare a restituirii subvențiilor primite,


potrivit legii, de la Guvern, agenții guvernamentale și alte instituții
naționale și internaționale

9.2 AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR


REALIZATE/ACHIZIŢIONATE PRIN FINANŢĂRILE
NERAMBURSABILE

116
Subvenţiile pentru active, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea
justă, se înregistrează în contabilitate ca subvenţii pentru investiţii şi se
recunosc în bilanţ ca venit amânat (contul 4752).

Venitul amânat se înregistrează în contul de profit şi pierdere pe măsura


înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea
activelor. Amortizarea imobilizărilor corporale achiziţionate prin
proiecte este deductibilă potrivit regulilor de amortizare prevăzute la
art. 28 din Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare.
Concomitent cu amortizarea se înregistrează cota-parte din subvenţie
recunoscută la venituri. Aceste venituri sunt impozabile, nefiind
menţionate la art. 23 „Venituri neimpozabile" din Codul fiscal cu
modificările şi completările ulterioare.

Cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor sunt deductibile la calculul


venitului impozabil, cu respectarea prevederilor art. 28 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările
ulterioare.

În acest sens, imobilizările trebuie să îndeplinească cerinţele din art


28(2) privind Codul fiscal:

a) este deținut și utilizat în producția, livrarea de bunuri sau în prestarea


de servicii, pentru a fi închiriat terților sau în scopuri administrative;

b) are o valoare fiscală egală sau mai mare decât limita stabilită prin
hotărâre a Guvernului, la data intrării în patrimoniul contribuabilului;

c) are o durată normală de utilizare mai mare de un an.

Remarcă: În unele situaţii amortizarea contabilă poate fi diferită de


amortizarea fiscală, ca urmare a stabilirii unei durate de utilizare
economică diferită, regim de amortizare diferit. În acest caz, veniturile
aferente fondurilor nerambursabile de reluat în fiecare perioadă se
117
vor corela cu cheltuiala cu amortizarea înregistrată, respectiv cu
amortizarea contabilă. La calculul cheltuielilor deductibile, se va
avea în vedere amortizarea fiscală.

9.3 REGIMUL IMPOZITULUI PE PROFIT ŞI A IMPOZITULUI


PE VENIT MICROÎNTREPRINDERI

 Din punctul de vedere al impozitului pe profit

Veniturile rezultate din înregistrarea la venituri ale perioadei a


venitului amânat aferent fondurilor europene nerambursabile atât
pentru imobilizări, cât şi pentru alte venituri, sunt venituri
impozabile la calculul impozitului pe profit, NEFIIND menţionate
la art. 23 „Venituri neimpozabile" din Codul fiscal cu
modificările şi completările ulterioare.

Cheltuielile efectuate din fondurile nerambursabile sunt


cheltuieli deductibile, potrivit prevederilor art. 25 din Codul
fiscal.
Regula generală este aceea ca aceste cheltuieli să fie efectuate
în scopul desfășurării activității economice.

Întrucât pe măsura înregistrării cheltuielilor se recunosc


veniturile din fonduri nerambursabile, aceste cheltuieli sunt
cheltuieli deductibile, cu respectarea limitărilor specifice prevăzute
de Codul fiscal. (exemplu, cheltuielile de protocol în limita unei cote
de 2% aplicată asupra profitului contabil la care se adaugă
cheltuielile cu impozitul pe profit și cheltuielile de protocol). La
calculul veniturilor impozabile, aceste venituri înregistrate vor fi
luate în considerare.

118
Din punctul de vedere al impozitului pe venitul
microîntreprinderilor

Conform prevederilor art. 53 din Codul fiscal, baza impozabilă


a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie
veniturile din orice sursă, din care se scad:

.....veniturile din subvenţii (conturile 741 si 7584);

Prin asimilare, veniturile din fonduri europene NU SE CUPRIND ÎN


BAZA DE IMPOZITARE A VENITULUI
MICROÎNTREPRINDERILOR.

 În cazul ONG –urilor:


Codul fiscal prevede la art 15 alin 2:

În cazul organizațiilor nonprofit, organizațiilor sindicale,


organizațiilor patronale, la calculul rezultatului fiscal, următoarele tipuri
de venituri sunt venituri neimpozabile:

i) resursele obținute din fonduri publice sau din finanțări


nerambursabile
ATENTIE!! În cazul organizațiilor nonprofit, organizațiilor
sindicale, organizațiilor patronale, pentru calculul rezultatului fiscal
sunt neimpozabile și alte venituri realizate, până la nivelul
echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult
de 10% din veniturile totale neimpozabile prevăzute la... aliniatul de
mai sus. Aceste organizații datorează impozit pe profit pentru partea

119
din profitul impozabil care corespunde veniturilor, altele decât cele
considerate venituri neimpozabile... (art. 15 alin 3 Cod Fiscal).

 Implicații asupra impozitului pe venit

ART. 62 - Venituri neimpozabile

În înțelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu sunt


impozabile:

a) ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de sprijin cu destinație


specială, primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale și din alte fonduri
publice sau colectate public, inclusiv cele din fonduri externe
nerambursabile, precum și cele de aceeași natură primite de la
organizații neguvernamentale, potrivit statutelor proprii, sau de la alte
persoane

NORME METODOLOGICE

Potrivit prevederilor art. 62 lit. a) din Codul fiscal, în categoria


veniturilor neimpozabile se cuprind și formele de sprijin cu destinație
specială acordate din bugetul de stat și din fonduri externe
nerambursabile în conformitate cu legislația internă și reglementările
europene, de exemplu:

a) forme de sprijin acordate producătorilor agricoli din sectorul


vegetal sub forma schemelor de plăți directe și ajutoarelor naționale
tranzitorii în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură
în perioada 2015 - 2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr.
36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în
agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
104/2015, cu modificările și completările ulterioare;

120
b) ajutoare de stat și forme de sprijin acordate fermierilor din
sectorul zootehnic potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind
instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor,
cu modificările ulterioare, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
3/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu
modificările și completările ulterioare;

c) sprijinul nerambursabil acordat potrivit Programului Național


pentru Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, aprobat prin Decizia de punere
în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015) 3.508 din mai 2015, de
aprobare a Programului de Dezvoltare Rurală al României pentru sprijin
din Fondul European Agricol pentru dezvoltare rurală;

d) forme de sprijin nerambursabil acordate potrivit Programului


Operațional pentru Pescuit 2007 - 2013, aprobat prin Decizia Comisiei
Europene nr. C(2007) 6.664 din 14 decembrie 2007 și Programului
Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 2020, aprobat
prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2015) 8416 din 25 noiembrie
2015;

e) formele de sprijin acordate în cadrul operațiunilor finanțate prin


Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007 -
2013, în bani și în natură, primite de către cursanți pentru participarea la
cursuri, precum și bursele acordate în cadrul acestui program.

9.4 PROFITUL REINVESTIT ÎN CAZUL


ECHIPAMENTELOR ACHIZIŢIONATE PRIN
FINANŢĂRILE NERAMBURSABILE

Facilitatea privind scutirea impozitului profitului reinvestit


începând cu data de 01.07.2014, este aplicabilă tuturor firmelor
indiferent de modul de finanţare a echipamentelor achiziţionate în

121
această perioadă, chiar dacă acestea sunt finanţate şi din fonduri
nerambursabile.

Acest aspect este prezentat în NORMELE METODOLOGICE din


Codului fiscal:

În aplicarea prevederilor art. 22 alin. (2) din Codul fiscal, profitul


contabil brut cumulat de la începutul anului este profitul contabil la
care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, înregistrat până în
trimestrul punerii în funcțiune a activelor menționate la art. 22 alin. (1)
din Codul fiscal, fără a lua în considerare sursele proprii sau atrase
de finanțare ale acestora.

 OUG 84/2016 - elimină art 22 (11) din Codul fiscal conform


căruia facilitatea fiscală se aplică pentru profitul reinvestit în
activele produse și/sau achiziționate și puse în funcțiune până la
data de 31 decembrie 2016 inclusiv  și după 1 ianuarie 2017
entitățile care efectuează investiții respectând criteriile impuse
de Codul fiscal pot fi scutite de la impozitul aferent profitului
reinvestit.

 Limite:

 activele trebuie să fie noi


 pentru activele respective nu se poate alege metoda de
amortizare accelerate
 Pentru activele luate în folosință în baza contractelor de
leasing financiar, scutirea de impozit pe profit se
aplică de către utilizator (locatar).

 Condiții care trebuiesc îndeplinite:

122
 activele achiziționate trebuie să se încadreze în
subgrupa 2.1, clasa 2.2.9 din Catalogul privind
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a
mijloacelor fixe, aprobat prin HG 2139/2004 sau să
reprezinte un program informatic

 societatea trebuie să înregistreze profit contabil brut în


perioada în care pune în funcțiune investiția

 pentru a beneficia de creditul fiscal aferent societatea


trebuie să obțină profit impozabil (scutirea de impozit
pe profit aferentă investiţiilor realizate se acordă în limita
impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă)

9.5 REGIMUL TVA ÎN FINANŢĂRILE NERAMBURSABILE

 Deductibilitatea TVA în momentul achiziției unui bun NU are legătură


cu sursa de finanțare.

 În baza de impozitare a TVA din momentul livrării unui bun SUNT


INCLUSE și subvențiile legate direct de prețul acestei operațiuni.

Potrivit art. 286 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, subvențiile legate direct
de prețul bunurilor livrate și/sau al serviciilor prestate se includ în baza
de impozitare a taxei. Sunt luate în considerare subvențiile primite de
la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Uniunii Europene sau de la
bugetul asigurărilor sociale de stat. Exigibilitatea taxei pe valoarea
adăugată pentru aceste subvenții intervine la data încasării lor.

Se consideră că subvenția este legată direct de preț dacă se îndeplinesc


cumulativ următoarele condiții:
a. subvenția este concret determinabilă în prețul bunurilor și/sau al
serviciilor, respectiv este stabilită pe unitatea de măsură a bunurilor
livrate și/sau a serviciilor prestate, în sume absolute sau procentual;
123
b. cumpărătorii trebuie să beneficieze de subvenția acordată
furnizorului/prestatorului, în sensul că prețul bunurilor/serviciilor
achiziționate de aceștia trebuie să fie mai mic decât prețul la care s-
ar vinde/presta aceleași produse/servicii în absența subvenției.

NU se cuprind în baza de impozitare a taxei subvențiile sau alocațiile


primite de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul comunitar sau de la
bugetul asigurărilor sociale de stat care NU îndeplinesc condițiile
prevăzute mai sus, respectiv subvențiile acordate pentru atingerea unor
parametri de calitate ori cele pentru acoperirea unor cheltuieli sau pentru
alte situații similare

Conform lit. a) de la art. 12 din H.G. nr. 759/2007 privind regulile


de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor
finanţate prin programele operaţionale, taxa pe valoarea
adăugată nedeductibilă este tratată drept:

 CHELTUIALĂ NEELIGIBILĂ pentru beneficiarii care sunt


înregistraţi ca PLĂTITORI DE TVA  îşi va exercita dreptul de
deducere prin intermediul decontului de taxă aferentă perioadei 
TVA deductibilă potrivit legii NU va fi considerată în acest caz
cheltuială eligibilă, şi NU SE DECONTEAZĂ din fonduri
nerambursabile

 CHELTUIALĂ ELIGIBILĂ în cazul beneficiarilor care NU


sunt înregistraţi ca PLĂTITORI DE TVA.


Pentru DEMONSTRAREA ELIGIBILITĂŢII TVA,
beneficiarii trebuie să respecte prevederile O.M.F.P. nr.
33/11.01.2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei
privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în
cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutul
124
formularului „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente
cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare".

De regulă, suma TVA care NU POATE FI DEDUSĂ este


prevăzută în proiect (cererea de finanţare) drept cheltuială eligibilă,
motiv pentru care valoarea acesteia, facturată de furnizori/prestatori
şi achitată de beneficiari, SE RECUPEREAZĂ de la Autoritatea de
Management, DUPĂ OBŢINEREA de către beneficiar a
CERTIFICATULUI PRIVIND NEDEDUCTIBILITATEA TVA
ELIBERATE DE ORGANUL FISCAL COMPETENT.

Pașii de urmat:

Depun la organul fiscal  direct la pe suport


competent Registra electronic însoţit
DECLARAŢIA PE tura de formularul
PROPRIE organulu editat semnat şi
RĂSPUNDERE i fiscal ştampilat în trei
PRIVIND compete exemplare
NEDEDUCTIBILITAT nt
EA TVA completată cu  prin
ajutorul programului de poştă, cu
asistenţă, pus la dispoziţia confirma
contribuabililor gratuit de re de
unităţile fiscale sau care primire
poate fi descărcat de pe
site-ul Ministerului
Finanţelor Publice,
portalul A.N.A.F
 verifică și certifică în  Dacă lipsesc  Dacă unele facturi
termen de maxim 3 zile elemente înscrise în declaraţie
125
lucrătoare de la data relevante pentru au fost emise în
depunerii analiză şi perioade în care
certificare  solicitantul are
NOTIFICĂ calitatea de
solicitantul în persoană
vederea înregistrată în
corectării scopuri de TVA 
declaraţiei. transmite
 VERIFICĂ în declaraţia în
Registrul aceeaşi zi
contribuabililor ORGANULUI DE
dacă solicitantul INSPECŢIE
are sau NU FISCALĂ 
calitatea de cercetare la faţa
persoană locului și verifică
înregistrată în următoarele
scopuri de TVA aspecte:
în perioada în  dacă facturile
care au fost înscrise în
efectuate toate declaraţie sunt
achiziţiile ale înregistrate în
căror facturi evidenţa
sunt înscrise în contabilă a
declaraţie solicitantului;

CERTIFICĂ  dacă TVA
cele trei aferentă
exemplare ale facturilor
declaraţiei înscrise în
depuse de declaraţie a
solicitant fost înscrisă
ca deductibilă
în deconturile
de TVA
depuse de
126
solicitant la
organul fiscal
competent;

 dacă
operaţiunile
înscrise în
declaraţie sunt
cuprinse în
sfera de
aplicare a
TVA,
contribuabilul
având drept
de deducere,
potrivit
prevederilor
titlului VI
„Taxa pe
valoarea
adăugată" din
Codul fiscal -
în cazul în
care pentru
operaţiunile
respective nu
a fost încă
depus un
decont de
TVA sau
operaţiunile
nu au fost
înscrise în
deconturile de
TVA depuse
127

Întocmește
procesul-verbal
urmare a cercetării
la faţa locului

Pe baza
constatărilor
emite
certificatul
privind
nedeductibilitat
ea TVA
 primesc
CERTIFICATUL
PRIVIND
NEDEDUCTIBILITAT
EA TVA
 depun ca anexă la
fiecare cereri de plată sau
de rambursare la
Autoritatea de
Management

10. INVENTARUL IMOBILIZĂRILOR ŞI OBIECTELOR DE


INVENTAR ACHIZIŢIONATE PRIN FONDURILE
NERAMBURSABILE

128
Pentru bunurile achiziţionate din finanţări nerambursabile
INVENTARIEREA TREBUIE SĂ SE FACĂ PE LISTA DE
INVENTARIERE SEPARATĂ, acesta constituind inventarul
asupra activelor dobândite prin finanţări nerambursabile (obligaţie
prevăzută în contractele de finanţare nerambursabile).

Acest inventar se face anual în perioada de implementare a


proiectului, în perioada de durabilitate a proiectului, precum şi
pe o perioadă de 5 ani de la închiderea programului de finanţare
pentru bunurile cu durată de viaţă peste aceste perioade.

11. REFLECTAREA ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE A


FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE

Pentru finanţările nerambursabile NU SE ÎNTOCMESC


SITUAŢII FINANCIARE ANUALE SEPARATE, acestea doar
se prezintă în notele explicative la situaţiile financiare anuale.

12. REGIMUL SPECIAL DE ARHIVARE ŞI PĂSTRARE A


DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE ÎN FINANŢĂRILE
NERAMBURSABILE

Entitățile care beneficiază de finanţări nerambursabile au


obligaţia de a păstra toate documentele originale, inclusiv
documentele contabile privind activităţile şi cheltuielile
eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în
conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale.

Toate documentele vor fi păstrate inclusiv pe o perioadă de


cinci ani de la închiderea oficială a programului de finanţare.

129
Totodată, trebuie să se informeze Autoritatea de
Management cu privire la locul păstrării documentelor.

După expirarea perioadei de valabilitate a contractului de


finanţare nerambursabilă, beneficiarul are obligaţia de a păstra,
îndosaria şi de a pune la dispoziţia organelor de control toate
documentele originale privind activitatea şi cheltuielile
eligibile aferente contractului, inclusiv a documentelor
contabile pentru o perioadă de 5 ani de la data închiderii
oficiale a programului operaţional.

Aceasta este o obligaţie prevăzută în contractele de finanţare


nerambursabilă:

„Până la încetarea valabilităţii contractului, Beneficiarul are


obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia AM POS CCE,
Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei
Europene şi oricărui alt organism abilitat de a efectua verificări
asupra modului de utilizare a finanţării nerambursabile, toate
documentele aferente Proiectului, inclusiv inventarul asupra
activelor dobândite prin Instrumentele Structurale. "

13. DURABILITATEA PROIECTELOR ŞI IMPLICAŢIILE


ACESTEIA DIN PUNCT DE VEDERE CONTABIL

Conform regulamentelor europene, bunurile achiziţionate prin


proiectele cu finanţare nerambursabilă nu se pot vinde, închiria sau
înstrăina pe o perioadă de trei ani de la finalizarea implementării
proiectului.

In cazul finanţărilor nerambursabile, este foarte important ca la finalul


proiectului şi inclusiv în perioada de durabilitate să fie realizaţi
130
indicatorii prevăzuţi în bugetul proiectului iniţial (număr personal
angajat şi menţinut în activitate, investiţii efectuate şi menţinerea
acestora o perioadă stabilită etc.)

În contractul de finanţare sunt trecuţi atât indicatori de realizare, cât şi


indicatori de rezultat. Indicatorii de realizare trebuie să fie îndepliniţi
la finalizarea proiectului, iar indicatorii de rezultat se pot îndeplini
până la sfârşitul perioadei de durabilitate.

Neîndeplinerea acestor indicatori poate aduce beneficiarului


fondurilor europene penalizări semnificative cu impact asupra
sumelor solicitate la rambursare, sau chiar, pot genera obligaţia
rambursării unor sume primite ca finanţare, ca urmare a
neîndeplinirii condiţiilor asumate iniţial.

14.EXEMPLE PRACTICE

EXEMPLUL 1 – FONDURI EUROPENE PENTRU ACHIZIȚIA


DE ACTIVE AMORTIZABILE ȘI PENTRU ACOPERIREA
UNOR CHELTUIELI

O societate neînregistrată ca plătitor de TVA primeşte aprobare


pentru finanţarea unui proiect, în bugetul de cheltuieli al
proiectului sunt prevăzute următoarele cheltuieli eligibile:
 închiriere spaţiu expoziţie cărți: 20.000 lei
 amenajare spaţiu: 4.000 lei plus TVA
 realizare stand prezentare: 2.000 lei plus TVA
 realizarea unor materiale publicitare: 6.000 lei plus TVA
 achiziţie laptopuri: 4 x 11.000 lei = 44.000 lei plus TVA
aferentă. Durata de viaţă determinată este de 3 ani
 combustibil: 10.000 lei + TVA (2.000 luna 1)
 servicii audit proiect: 20.000 lei + TVA

131
Taxa pe valoarea adaugată este considerată o cheltuială eligibilă
şi este depusă o cerere de rambursare la autoritatea de management
al fondurilor.

Contravaloarea TVA nu este inclusă în valoarea bunurilor şi


serviciilor achiziţionate, ci este evidenţiată distinct în contabilitate.

Suma totală aprobată a fondurilor aferente proiectului este de


90.000 lei fară TVA.

În prima lună se înregistrează următoarele cheltuieli: realizare


materiale publicitare, achiziție laptopuri, achiziţie combustibil şi
consum 2.000 lei. Totodată se încasează fonduri în sumă de
50.000 lei.

REZOLVARE:

1.Procentul de subvenţionare este de: 90.000


lei/106.000 lei = 85%.

2.Fonduri aferente activelor sunt fondurile pentru achiziţia


laptopurilor: 44.000 lei x 85% = 37.400 lei 1ei

2.1.Înregistrarea dreptului de a primi fondurile aferente imobilizărilor:

37.400 lei 4452 = 4752 37.400 lei

2.2.Achiziţia laptopurilor şi evidenţierea distinctă a TVA:

44.000 lei 2141 = 404 52.360 lei


8.360 lei 461/TVA

132
2.3. Lunar, începând cu luna următoare achiziţiei se înregistrează
amortizarea laptopurilor, durata de viaţă determinată este de trei ani:
44.000 lei / (3 ani x 12 luni) = 1.222,22 lei/lună.

Concomitent cu amortizarea are loc reluarea la venituri a fondurilor


nerambursabile aferente laptopurilor: 37.400 lei / (3 ani x 12 luni) =
1.038,88 lei/lună

1.222,22 lei 6811 = 2814 1.222,22 lei

Și

1.038,88 lei 4752 = 7584 1.038,88 lei

Cele două înregistrări prezentate la pct. 2.3 se repetă pe durata de viaţă a


imobilizărilor.

3. înregistrarea dreptului de a primi fonduri nerambursabile


aferente altor venituri: 90.000 lei suma totală aprobată a
fondurilor – 37.400 lei fonduri aferente imobilizărilor = 52.600
lei.

52.600 lei 4452 = 472 52.600 lei

4. în prima lună se înregistrează următoarele cheltuieli:

4.1. realizare materiale publicitare:

6.000 lei 623/publicitate = 401 7.140 lei


1.140 lei 461/TVA

Și plata furnizorilor:
133
7.140 lei 401 = 5121 7.140 lei

4.2. achiziţie combustibil şi consum:

2.000 lei 3022 = 401 2.380 lei


380 lei 461/TVA

Și plata furnizorilor:

2.380 lei 401 = 5121 2.380 lei

Și consum combustibil:

2.000 lei 6022 = 3022 2.000 lei

4.3.Încasare fonduri în sumă de 50.000 lei:

50.000 lei 5121 = 4452 50.000 lei

4.4.Reluarea la venituri a fondurilor nerambursabile corespunzătoare


cheltuielilor efectuate:

 cheltuieli efectuate în prima lună: 6.000 lei materiale publicitare +


2.000 lei combustibil = 8.000 lei
 cheltuieli totale: 106.000 lei valoare totală cheltuieli proiect -
44.000 lei laptopuri achiziționate = 62.000 lei.

 Procent de execuţie a proiectului: 8.000 lei / 62.000 lei x 100 =


12,9%

 Suma de reluat în prima lună: 52.600 lei total venituri în avans x


12,9% = 6.785 lei
134
6.785 lei 472 = 741 6.785 lei

4.5.Rambursare TVA aferente cheltuielilor din prima lună: 8.360


lei (2.2.) + 1.140 lei (4.1.) + 380 (4.2.) = 9.880 lei

9.880 lei 5121 = 461/TVA 9.880 lei

5. Cheltuieli înregistrate în a doua lună:

5.1.închiriere stand:

20.000 lei 612 = 401 20.000 lei

Și plata furnizorilor:

20.000 lei 401 = 5121 20.000 lei

5.2.amenajare spaţiu:

4.000 lei 628 = 401 4.760 lei


760 lei 461/TVA

Și plata furnizorilor:

4.760 lei 401 = 5121 4.760 lei

5.3.realizare stand:

2.000 lei 628 = 401 2.380 lei


380 lei 461/TVA

Și plata furnizorilor:

2.380 lei 401 = 5121 2.380 lei


135
5.4. achiziţie combustibil şi consum:

8.000 lei 3022 = 401 9.520 lei


1.520 lei 461/TVA

Și plata furnizorilor:

9.520 lei 401 = 5121 9.520 lei

Și consum combustibil:

8.000 lei 6022 = 3022 8.000 lei

5.5.servicii audit proiect:

20.000 lei 628 = 401 23.800 lei


3.800 lei 461/TVA

Și plata furnizorilor:

23.800 lei 401 = 5121 23.800 lei

5.6.Încasarea restului de fonduri în sumă de 37.400 lei + 52.600 lei -


50.000 lei = 40.000:

40.000 lei 5121 = 4452 40.000 lei

5.7.Reluarea la venituri a fondurilor nerambursabile corespunzătoare


cheltuielilor efectuate:

 cheltuieli efectuate în a doua lună: 20.000 lei inchiriere stand +


4.000 lei amenajare spațiu + 2.000 lei realizare stand + 8.000 lei
consum combustibil + 20.000 lei servicii audit = 54.000 lei

136
 cheltuieli totale: 106.000 lei valoare totală cheltuieli proiect -
44.000 lei laptopuri achiziționate = 62.000 lei.

 Procent de execuţie a proiectului: 54.000 lei / 62.000 lei x 100 =


87,1%

 Suma de reluat în prima lună: 52.600 lei total venituri în avans x


87,1% = 45.815 lei

 Sau sold 472: 52.600 lei – 6.785 lei reluat prima lună = 45.815 lei

45.815 lei 472 = 741 45.815 lei

5.8.Rambursare TVA aferente cheltuielilor din a dous lună: 760 lei (5.2.)
+ 380 lei (5.3.) + 1.520 lei (5.4.) + 3.800 lei (5.5.) = 6.460 lei

6.460 lei 5121 = 461/TVA 6.460 lei

EXEMPLUL 2 - FONDURI EUROPENE PENTRU ACOPERIREA


UNOR CHELTUIELI

Presupunem că în cursul unei perioade o societate primește o


finanțare nerambursabilă în vederea construirii unui nou sediu în luna
ianuarie N. Proiectul se derulează timp de 9 luni din ianuarie N până la
sfârșitul lunii septembrie. Fondurile sunt destinate să acopere 80% din
valoarea cheltuielilor eligibile din bugetul aprobat și sunt încasate 50 %
în luna ianuarie N restul în luna mai N.
În bugetul aprobat figurează următoarele cheltuieli eligibile:
În vederea realizării sediului societatea contractează un dezvoltator
imobiliar. Valoarea conractului încheiat este de 900.000 lei,
dezvoltatorul imobiliar emițând două facturi prima în valoare de 500.000
lei exclusiv TVA în luna martie și a doua în valoare de 400.000 lei

137
exclusiv TVA în luna august când sediul este recepționat. Clădirea se
amortizează în 40 de ani.
Din fondurile nerambursabile primire societatea a mai plătit:
-mobilier în valoare de 200.000 lei achiziționat și pus în funcțiune
în luna septembrie anul N, amortizat în 5 ani.
-materiale consumabile în sumă de 6.000 lei, lunar pe o perioadă
de 6 luni începând cu luna aprilie N
-salarii brute lunare pentru personalul aferent proiectului în valoare
de 20.000 lei începând cu luna februarie N, adică timp de 8 luni.
La încheierea derulării proiectului se recuperează TVA de la
Autoritatea de management.

În luna ianuarie N la semnarea contractului de finanțare se


recunosc:
-subvenții aferente activelor = 80 % (900.000 lei construcție sediu
+ 200.000 lei achiziție mobilă) = 880.000 lei
-subvenții aferente veniturilor:
Salarii totale = 20.000 lei salarii lunare x 8 luni = 160.000 lei
Contribuția angajatorului aferentă salariilor totale = 160.000 lei x
2,25% = 3.600 lei
Subvenții aferente veniturilor pentru acoperirea cheltuielilor cu
salariile = 80% x 160.000 lei = 128.000 lei
Subvenții aferente veniturilor pentru acoperirea cheltuielilor cu
contribuția angajatorului = 80% x 3.600 lei = 2.880 lei
Total cheltuieli cu materiale consumabile = 6.000 lei materiale
consumabile x 6 luni = = 36.000 lei
Subvenții aferente veniturilor pentru acoperirea cheltuielilor cu
materialele consumabile = 80 % x 36.000 lei = 28.800 lei
-Total subvenții aferente veniturilor = 128.000 lei + 2.880 lei + 28.800 lei = 159.680 lei
1.039.680 445 = 4752 880.000
lei lei
Subvenții Împrumuturi nerambursabile
cu caracter de subvenţii
pentru investiţii

138
472 159.680
lei
Venituri înregistrate în avans
d2)Încasarea primei jumătăți în luna ianuarie: 50% x 1.039.680 lei
= 519.840 lei
519.840 lei 5121 = 445 519.840 lei
Conturi la bănci în Subvenții
lei
d3)Înregistrarea salariilor în luna februarie N:
d31)Salarii brute:
20.000 641 = 421 20.000 lei
lei
Cheltuieli cu salariile Personal - salarii
personalului datorate
d32)Înregistrarea reținerilor din salarii:
-contribuția la pensii pentru condiții normale de muncă = 20.000
lei x 25% = 5.000 lei
- contribuția la sănătate = 20.000 lei x 10% = 2.000 lei
-impozit pe venituri (20.000 lei - 5.000 lei – 2.000 lei) x 10% = 1.300 lei
8.300 lei 421 = 4315 5.000
lei
Personal - salarii Contribuția de asigurări
datorate sociale
4316 2.000
lei
Contribuția de asigurări
sociale de sănătate
444 1.300
lei
Impozitul pe venituri de
natura salariilor
d33)Plata salariilor nete = 20.000 lei – 8.300 lei = 11.700 lei
11.700 421 = 5121 11.700 lei
139
lei
Personal - salarii Conturi la bănci în
datorate lei
d34) Contribuția asiguratorie pentru muncă a angajatorului =
20.000 lei x 2,25% = 450 lei:
450 646 = 436 450 lei
lei
Cheltuieli privind Contribuția
contribuția asiguratorie asiguratorie pentru
pentru muncă muncă
d35)Plata datoriilor sociale:
5.000 lei 4315 = 5121 8.750
lei
Contribuția de asigurări Conturi la bănci în
sociale lei
2.000 lei 4316
Contribuția de asigurări
sociale de sănătate
1.300 lei 444
Impozitul pe venituri de
natura salariilor
450 lei 436 =
Contribuția asiguratorie
pentru muncă
d36)Concomitent reluarea veniturilor în avans la venituri curente:
Cheltuielile cu salariile și sumele de reluat la venituri sunt calculate în tabelul de mai jos:
Luna Salarii Total % de Fonduri de Fonduri de
cumulat execuţie reluat la reluat la
venituri venituri
cumulat aferente
lunii
0 1 2 3 = rd. 2/ 4 = 128.000 5
160.000 x Subvenția
100 x%
140
calculat la
rd. 3
Februarie 20.000 20.000 12,50% 16.000 16.000
Martie 20.000 40.000 25 % 32.000 32.000 –
16.000 =
16.000
Aprilie 20.000 60.000 37,50 % 48.000 48.000 -
32.000 =
16.000
Mai 20.000 80.000 50% 64.000 64.000 -
48.000 =
16.000
Iunie 20.000 100.000 62,5% 80.000 80.000 -
64.000 =
16.000
Iulie 20.000 120.000 75% 96.000 96.000 -
80.000 =
16.000
August 20.000 140.000 87,5% 112.000 112.000 -
96.000 =
16.000
Septembri 20.000 160.000 100% 128.000 128.000 -
e 112.000 =
16.000
TOTAL 160.000 x x x 128.000
Cheltuielile cu contribuțiile angajatorului și sumele de reluat la venituri sunt calculate în tabelul
de mai jos:
Luna Contribuți Total % de Fonduri de Fonduri de
i cumulat execuţie reluat la reluat la
venituri venituri
cumulat aferente
lunii
0 1 2 3 = rd, 2/ 4 = 2.880 5
3.600 x 100 subvenția
141
x%
calculat la
rd. 3
Februarie 450 450 12,50% 360 360
Martie 450 900 25 % 720 720 – 360 =
360
Aprilie 450 1.350 37,50 % 1.080 1.080 – 720
= 360
Mai 450 1.800 50% 1.440 1.440 –
1.080 = 360
Iunie 450 2.250 62,5% 1.800 1.800 -
1.440 = 360
Iulie 450 2.700 75% 2.160 2.160 -
1.800 = 360
August 450 3.150 87,5% 2.520 2.520 -
2.160 = 360
Septembri 450 3.600 100% 2.880 2.880 -
e 2.520 = 360
TOTAL 3.600 x x x 2.880
Pentru luna februarie vom avea:
16.360 472 = 7414 16.000
lei lei
Venituri înregistrate în Venituri din subvenţii
avans de exploatare pentru
plata personalului

7415 360
Venituri din subvenţii
de exploatare pentru
asigurări şi protecţie
socială

Toate înregistrările de la punctul d3) se repetă în fiecare din cele 8


luni.
142
d4)În luna martie se înregistrează prima factură de la dezvoltatorul imobiliar:
500.000 231 = 404 595.000 lei
lei
Imobilizări corporale Furnizori de
în curs de execuţie imobilizări
95.000 461/TVA
lei
Debitori diverși
Și plata facturii:
595.000 404 = 5121 595.000
lei lei
Furnizori de Conturi la bănci
imobilizări în lei
d5)În luna aprilie se înregistrează achiziția materialelor
consumabile:
d51)Înregistrarea facturii:
6.000 lei 302 = 401 7.140 lei
Materiale consumabile Furnizori
1.140 lei 461/TVA
Debitori diverși
d52)Consumul:
6.000 lei 602 = 302 6.000 lei
Cheltuieli cu materialele Materiale
consumabile consumabile
d53)plata facturii:
7.140 lei 401 = 5121 7.140 lei
Furnizori Conturi la bănci
în lei
d54)Reluarea veniturilor în avans la venituri curente:
Cheltuielile cu materialele consumabile și sumele de reluat la venituri sunt
calculate în tabelul de mai jos:
Luna Contribuți Total % de Fonduri de Fonduri de
i cumulat execuţie reluat la reluat la
venituri venituri
cumulat aferente
143
lunii
0 1 2 3 = rd. 2x/ 4 = 28.800 5
36.000 x subvenția
100 x%
procentul
calculat la
rd. 3
Aprilie 6.000 6.000 16,67% 4.801 4.800
Mai 6.000 12.000 33,34 % 9.601 4.800
Iunie 6.000 18.000 50 % 14.400 4.800
Iulie 6.000 24.000 66,67% 19.201 4.800
August 6.000 30.000 83,34% 24.001 4.800
Septembri 6.000 36.000 100% 28.800 4.800
e
TOTAL 36.000 X x x 28.800
Pentru luna aprilie:

4.800 lei 472 = 7412 4.800 lei


Venituri înregistrate Venituri din subvenţii
în avans de exploatare pentru
materii prime şi
materiale

Înregistrările de la punctul d5) se repetă în fiecare din cele 6 luni.


d6)În luna mai se încasează restul fondurilor:
519.840 5121 = 445 519.840 lei
lei
Conturi la bănci în Subvenții
lei
d7)În luna august se înregistrează:
d71) a doua factură de la dezvoltatorul imobiliar:
144
400.000 231 = 404 476.000
lei lei
Imobilizări Furnizori de
corporale în curs de imobilizări
execuţie
76.000 461/TVA
lei
Debitori diverși
d72)plata facturii:
476.000 lei 404 = 5121 476.000 lei
Furnizori de Conturi la bănci în
imobilizări lei
d73)Recepția construcției la costul total de 500.000 lei + 400.000 lei = 900.000 lei:
900.000 212 = 231 900.000
lei lei
Construcţii Imobilizări
corporale în curs de
execuţie
d74)Amortizarea lunară a clădirii:
Amortizare anuală = 900.000 lei/40 ani = 22.500 lei/an
Amortizare lnară = 22.500 lei/an / 12 luni = 1.875 lei/lună
1.875 6811 = 2812 1.875 lei
lei
Cheltuieli de Amortizarea
exploatare privind construcţiilor
amortizarea
imobilizărilor
d75)Concomitent transferul lunar al subvenției la venituri: 80% x
1.875 lei/lună = 1.500 lei/lună
1.500 lei 4752 = 7584 1.500 lei
Împrumuturi Venituri din
nerambursabile cu subvenţii pentru
caracter de subvenţii investiţii
pentru investiţii
145
d8)În luna septembrie se înregistrează:
d81)Achiziția mobilierului:
200.000 214 = 404 238.000
lei lei
Mobilier, aparatură Furnizori de
birotică, echipamente imobilizări
de protecţie a valorilor
umane şi materiale şi
alte active corporale
38.000 lei 461/TVA
Debitori diverși
d82)plata facturii:
238.000 404 = 5121 238.000 lei
lei
Furnizori de Conturi la bănci
imobilizări în lei
d83)Amortizarea lunară a mobilierului:
Amortizare anuală = 200.000 lei/5 ani = 40.000 lei/an
Amortizare lnară = 40.000 lei/an / 12 luni = 3.333 lei/lună
3.333 lei 6811 = 2814 3.333 lei
Cheltuieli de Amortizarea altor
exploatare privind imobilizări corporale
amortizarea
imobilizărilor
d84)Concomitent transferul lunar al subvenției la venituri: 80% x
3.333 lei/lună = 2.666 lei/lună
2.666 lei 4752 = 7584 2.666 lei
Împrumuturi Venituri din
nerambursabile cu subvenţii pentru
caracter de subvenţii investiţii
pentru investiţii
d9)Recuperarea TVA de la autoritatea de management:
TVA de recuperat = 95.000 lei (d4) + 1.140 lei (d51) + 76.000 lei
(d71) + 38.000 lei (d81) = 210.140 lei:

146
210.140 lei 5121 = 461/TVA 210.140 lei
Conturi la bănci Debitori
în lei diverși

EXEMPLUL 3: CONTABILITATEA CONTRACTELOR ÎN


PARTENERIAT LA SOCIETĂŢILE COMERCIALE
PLĂTITOARE DE TVA. CORECȚII FINANCIARE
Se contractează un fond extern nerambursabil în următoarele
condiţii:
 80% nerambursabil (60% din bugetul Uniunii Europene şi
40% de la bugetul de stat);
 20% finanţare proprie;
 Valoare totală Lider: 15.000 lei, anul I, şi 22.500 lei, anul II;
 Valoare totală Partener: 7.500 lei, anul I, şi 10.500 lei, anul II.

Anul I: Prefinanţare: 30% din total buget;


Lider: Cheltuieli curente: 9.000 lei; Cheltuieli în avans: 1.500
lei; Echipamente: 4.500 lei, durată de viaţă: 5 ani;
Partener: Cheltuieli curente: 3.750 lei; Cheltuieli în avans: 750
lei; Echipamente: 3.000 lei, durată de viaţă: 5 ani;

147
Anul II:
Corecţie sume an anterior lider: 450 lei (50% cheltuieli curente,
25% cheltuieli în avans, 25% echipamente). Sumele se vor deduce din
finanţarea aferentă anului II;
Corecţie sume an anterior partener: 150 lei (50% cheltuieli
curente, 25% cheltuieli în avans, 25% echipamente). Sumele se vor
deduce din finanţarea aferentă anului II:
Lider: Cheltuieli curente: 15.000 lei; Cheltuieli în avans: 1.500
lei; Echipamente: 6.000 lei, durată de viaţă: 5 ani;
Partener: Cheltuieli curente: 7.500 lei; Cheltuieli în avans: 750
lei; Echipamente: 2.250 lei, durată de viaţă: 5 ani;

Corecţie sume an curent lider: 600 lei (50% cheltuieli curente, 25%
cheltuieli în avans, 25% echipamente). Corecţia se face după încasarea
sumelor de la Autoritatea de Management şi presupune efectuarea plăţii
de către beneficiar;
Corecţie sume an curent partener: 75 lei (50% cheltuieli curente,
25% cheltuieli în avans, 25% echipamente). Corecţia se face după
încasarea sumelor de la Autoritatea de Management şi presupune
efectuarea plăţii de către beneficiar.
Alte informaţii: Cheltuielile în avans se transformă în cheltuieli
curente începând cu luna mai a anului I; Imobilizările sunt puse în
funcţiune în cursul lunii august.

148
REZOLVARE:

LEADER PARTENER
ANUL I
1.Semnarea contractului
Cont 4452: 80% x (15.000 + Cont 458/L = 14.400 lei
22.500+7.500+10.500) = 44.400 lei
Cont 4752: 80%x(3.000+2.250) =
Cont 458/P: 80% x (7.500+10.500) 4.200 lei
= 14.400 lei
Cont 472 =
Cont 4752: 80% x 80%x(3.750+750+7.500+750)=
(4.500+6.000)=8.400 lei 10.200 lei
Cont 472: 80%x (9.000+1.500+
+15.000+1.500) = 21.600 lei
44.400 4452 = 458/P 14.400 14.40 458/ = 472 10.200
lei lei 0 lei L lei
4752 8.400 475 4.200
lei 2 lei
472 21.600
lei
2.Incasare prefinanțare
30% x (15.000 +
22.500+7.500+10.500) = 16.650 lei
16.65 512 = 462/A 16.650 -
0 lei 1 M lei

149
Din care pentru partener: 30% x (7.500+10.500) = 5.400 lei
5.400 461/P = 5121 5.400 5.400 5121 = 462/L 5.400
lei lei lei lei
3.Înregistrarea cheltuielilor
3.1.Cheltuieli curente

9.000 6xx = 401 10.710 3.750 6xx = 401 4.462,5


lei lei lei lei
1.710 4426 712,5 4426
lei lei
Și plată: Și plată:

10.710 401 = 5121 10.710 4.462,5 401 = 5121 4.462,5


lei lei lei lei
3.2.Cheltuieli în avans
1.500 471 = 401 1.785 750 471 = 401 892,5
lei lei lei lei
285 4426 142,5 4426
lei lei
Și plată: Și plată:

1.785 401 = 5121 1.785 892,5 401 = 5121 892,5


lei lei lei lei
3.3.Imobilizări corporale

4.500 2131 = 404 5.355lei 3.000 2131 = 404 3.570


lei lei lei

150
855 4426 570 4426
lei lei
Și plată: Și plată:

5.355lei 404 = 5121 5.355lei 3.570 404 = 5121 3.570


lei lei
4.Reluarea subvențiilor (venituri în avans) la venituri curente
4.1.Pentru cheltuielile curente
9.000 lei x 80% = 7.200 lei 3.750 lei x 80%= 3.000 lei
7.200 472 = 741 7.200 3.000 472 = 741 3.000
lei lei lei lei
4.2.Pentru cheltuielile în avans doar pentru partea transferată la
cheltuieli curente
a)Transfer cheltuieli în avans la cheltuieli curente
1.500 lei x 8 luni/12luni (mai – dec) 750 lei x 8 luni/12luni (mai – dec)
= 1.000 lei = 500 lei
1.000 6xx = 471 1.000 500 6xx = 471 500 lei
lei lei lei
b)Transferul subvenției la venituri curente:
1.000 lei x 80% = 800 lei 500 lei x 80% = 400 lei
800lei 472 = 741 800 lei 400 472 = 741 400 lei
lei
4.3.Pentru imobilizări pe măsura amortizării
a)Amortizarea:
4.500 lei/5anix 4 luni/12 luni (sept – 3.000 lei/5anix 4 luni/12 luni
151
dec) = 300 lei (sept – dec) = 200 lei
300lei 6811 = 2813 300 lei 200lei 6811 = 2813 200
lei
b)Transferul subvenției la venituri curente
300 lei x 80 % = 240 lei 200 lei x 80 % = 160 lei
240 4752 = 7584 240 lei 160 4752 = 7584 160 lei
lei lei
5.Sume de încasat ținând cont de cheltuielile eligibile
Total cheltuieli eligibile = 9.000+ -
1.500 + 4.500 + 3.750 + 750 + 3.000
= 22.500 lei
Sume de încasat = 80% x 22.500 lei
= 18.000 lei
Sume deja încasate ca prefinanțare =
16.650 lei
Rest de încasat = 18.000 lei –
16.650 lei = 1.350 lei
16.65 462/A = 445 18.000 -
0 lei M 2 lei
1.350 5121
lei
Din care partener
Total cheltuieli eligibile = 3.750 + 750 + 3.000 = 7.500 lei
Sume de încasat = 80% x 7.500 lei = 6.000 lei

152
Sume deja încasate ca prefinanțare = 5.400 lei
Rest de încasat = 6.000 lei – 5.400 lei = 600 lei
6.000 458/P = 461/P 5.400 5.400 462/L = 458/L 6.000
lei lei lei lei
5121 600 lei 600 5121
lei
Anul II
1.Corecții financiare aferente anului precedent
Total corecții = 450 L + 150 P = 600 Imobilizări = 25% x 150 lei
lei x(60luni-4luni)/60luni= 35 lei
Imobilizări = 25% x 450 lei Cheltuieli în avans = 25% x 150
x(60luni-4luni)/60luni= 105 lei lei x4luni/12luni= 12,5 lei
Cheltuieli în avans = 25% x 450 lei Rezultat reportat = 150 lei – 35 lei
x4luni/12luni= 37,5 lei - 12,5 lei = 102,5 lei
Rezultat reportat = 600 lei – 150 -
105 lei – 37,5 lei = 307,5 lei
(600) 4452 = 458/P (150) (150) 458/L = 472 (12,5
lei lei lei lei
4752 (105) 4752 (35) lei
lei 117 (102,5)
472 (37,5) lei
lei
117 (307,5)
lei

153
2. Înregistrarea cheltuielilor
2.1.Cheltuieli curente
15.000 6xx = 401 17.850 7.500 6xx = 401 8.925
lei lei lei lei
2.850 4426 1.425 4426
lei lei
Și plată: Și plată:

17.850 401 = 5121 17.850 8.925 401 = 5121 8.925


lei lei lei lei
2.2.Cheltuieli în avans
1.500 471 = 401 1.785 750 471 = 401 892,5
lei lei lei lei
285 4426 142,5 4426
lei lei
Și plată: Și plată:

1.785 401 = 5121 1.785 892,5 401 = 5121 892,5


lei lei lei lei
2.3.Imobilizări corporale
6.000 2131 = 404 7.140 2.250lei 2131 = 404 2.677,5
lei lei lei
1.140 4426 427,5 4426
lei lei
Și plată: Și plată:

7.140 404 = 5121 7.140 2.677,5 404 = 5121 2.677,5

154
lei lei lei lei
3.Reluarea subvențiilor (venituri în avans) la venituri curente
3.1.Pentru cheltuielile curente
15.000 lei x 80% = 12.000 lei 7.500 lei x 80% = 6.000 lei
12.000 472 = 741 12.000 6.000 472 = 741 6.000
lei lei lei lei
3.2.Pentru cheltuielile în avans doar pentru partea transferată la
cheltuieli curente
a)Transfer cheltuieli în avans la cheltuieli curente
1.500 leix4luni/12luni+1.500 750 leix4luni/12luni+750
leix8luni/12luni = 1.500 lei leix8luni/12luni = 750 lei
1.500 6xx = 471 1.500 750 6xx = 471 750 lei
lei lei lei
b)Transferul subvenției la venituri curente:
1.500 lei x 80% = 1.200 lei 750 lei x 80% = 600 lei
1.200 472 = 741 1.200 600lei 472 = 741 600 lei
lei lei
3.3.Pentru imobilizări pe măsura amortizării
a)Amortizarea:
4.500 lei/5 ani + 6.000 lei/5 ani x 4 3.000 lei/5 ani + 2.250 lei/5 ani x
luni/12 luni (sept – dec) = 1.300 lei 4 luni/12 luni (sept – dec) = 750
lei
1.300 6811 = 2813 1.300 750 6811 = 2813 750 lei
lei lei lei

155
b)Transferul subvenției la venituri curente
1.300 lei x 80 % = 1.040 lei 750 lei x 80 % = 600 lei
1.040 4752 = 7584 1.040 600 4752 = 7584 600 lei
lei lei lei
4.Sume de încasat ținând cont de cheltuielile eligibile și de corecții
Total cheltuieli eligibile = 15.000+
1.500 + 6.000+ 7.500 + 750 + 2.250
= 33.000 lei
Sume de încasat = 80% x 33.000 lei
– 600 lei corecții = 25.800 lei
25.800 5121 = 4452 25.800
lei lei
Din care partener
Total cheltuieli eligibile = 7.500 + 750 + 2.250 = 10.500 lei
Sume de încasat = 80% x 10.500 lei – 150 lei corecții = 8.250 lei
8.250 458/P = 5121 8.250 8.250 5121 = 458/L 8.250
lei lei lei lei
5.Corecții financiare aferente anului curent
Total corecții = 600 L + 75 P = 675 Imobilizări = 25% x 75 lei
lei x(60luni-4luni)/60luni= 17,5 lei
Imobilizări = 25% x 600 lei Cheltuieli în avans = 25% x 75 lei
x(60luni-4luni)/60luni= 140 lei x4luni/12luni= 6,25 lei
Cheltuieli în avans = 25% x 600 lei Venit curent = 75 lei – 17,5 – 6,25
x4luni/12luni= 50 lei lei = 51,25 lei

156
Venit curent = 675 lei – 75 - 140 lei
– 50 lei = 400 lei
(675) 4452 = 458/P (75) lei (75) 458/L = 472 (6,25
lei lei lei
4752 (140) 4752 (17,5)
lei lei
472 (50) lei 741 (51,25)
741 (400) lei
lei
6.Încasarea sumelor necheltuiete de partener
Sold debitor 458/P: 6.000 + 8.250 – 14.400 – 150 – 75 = 75
Sold creditor 458/L = 6.000 + 8.250 – 14.400 – 150 – 75 = 75
75lei 5121 = 458/P 75 lei 75lei 458/L = 5121 75 lei
7.Rambursarea sumelor neutilizate către AM
Sold creditor 4452: 18.000 + 25.800 -
- 44.400 + 600 + 675 = 675
675lei 4452 = 5121 675 lei -

157

S-ar putea să vă placă și