Sunteți pe pagina 1din 9

Cuprins

Introducere......................................................................................................3

Noțiunea de moștenire.....................................................................................4

Condițiile impuse de lege soțului supraviețuitor pentru a putea moșteni.......5

Drepturile soțului supraviețuitor în concurs cu clasele de moștenitori...........6

Dreptul special asupra mobilierului și obiectelor de uz casnic.......................7

Dreptul de abitație al soțului supraviețuitor....................................................8

Concluzii.......................................................................................................10

Bibliografie...................................................................................................11

1
Introducere

Încă din antichitate, a existat codul lui Hammurabi, din timpul regelui babilonian
Hammurabi ce cuprindea un Prolog , 282 de articole de lege si un Epilog.În acesta se regăseau
dispozițiile ce acordau o ațentie deosebită soțului supraviețuitor. Darul de logodnă rămânea
proprietatea exclusivă a femeii, bărbatul având doar un drept de a administra bunurile ce constituiau
obiect al zestrei și al logodnei. Soția devenea, datorită regimului comunist de bunuri dobândite în
timpul căsătoriei, proprietar a ½ din averea mobiliară aparținând comunității1.

De asemenea, întâlnim și Legea lui Manu: dreptul de moștenire diferă după cum soțul în viață
este bărbat ori femeie. Văduvei i se acordă privilegii. Femeia dacă ramânea în viață, ea culegea
moștenirea astfel:

 când venea în concurs cu descendentul de sex masculin, ea culegea o parte din moștenire ce
era mai mică sau mai mare după cum primise sau nu ceva de la socrul sau soțul ei în timpul
vieții: În primul caz partea ce îi revenea era egală cu o parte de copil, iar cel de-al doilea se
reduce la jumătate.
 când venea în concurs cu descendenții de sex feminin, soția culegea întreaga masă
succesorală, pentru ca fiicele erau excluse de la moștenire și pentru că Legea lui Manu „soțul
făcea o singură persoană cu soția” 2
 Dreptul văduvei se asigura împotriva libertăților defunctului, având calitatea de moștenitor
rezervatar.

Ulterior, din anul 1864, drepturile soțului supraviețuitor au fost reglementate in art. 679 si 681-
684, dar aceste texte legale au fost apreciate, a fi inechitabile deoarece soțul supraviețuitor putea
culege moștenirea doar după ultimul colateral de gradul al doisprezecelea, mai exact doar în absența
succesibililor defunctului din cele 4 clase de moștenitori. Abrogarea acestor texte a avut loc odata cu

1
Art.176-Codul lui Hammurabi
2
M.G.Boissonade, Histoire des droits de le epoux survivant,Paris,1874,p.25
2
intrarea legii în vigoare nr. 3581 din 1921, drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor au fost
recunoscute doar după ultimul colateral de gradul al patrulea al defunctului.
Vaduva saracă beneficia de o cotă-parte în uzufruct, dacă venea în concurs cu descendenții
defunctului și numai în lipsa acestora dobândea o cotă de ¼ din moștenirea defunctului.
Ulterior drepturile acestuia au fost reglementate prin Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de
moștenire.
Prin acest act normativ s-a recunoscut dreptul soțului supraviețuitor la moștenire, în concurs
cu oricare din clasele de moștenitori legali ai defunctului, dreptul acestuia la rezerva succesorala
precum și anumite drepturi speciale de moștenire, dreptul asupra mobilelor si obiectelor aparținând
gospodăriei casnice precum și darurilor de nunta și dreptul de abitație asupra casei de locuit.
Noul Cod Civil a intrat în vigoare la 1 octombrie 2011, iar drepturile succesorale ale soțului
supraviețuitor sunt reglementate in art. 970-974 din Capitoul III- Moștenitorii legali din Titlul II-
Moștenirea legală. În principiu legiuitorul a păstrat configurația drepturilor succesorale recunoscute
soțului supraviețuitor consacrată prin Legea 319/1944.

Noțiunea de moștenire

Ce reprezintă moștenirea?
Noul Cod Civil definește moștenirea, numită și succesiune ca fiind transmiterea
patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în ființă.

Moștenirea este practica legală și socială de transmitere a proprietăților, titlurilor, datoriilor,


drepturiilor și obligațiilor unei persoane defuncte către mostenitorii săi legali sau testamentari.
Moștenirea a jucat mult timp un rol important în societățile umane si în unele părți ale lumii încă are
un rol important. Normele legale cu privire la transmiterea moștenirii diferă între societăți si au fost
schimbate de-a lungul timpului.3
Asta înseamnă că în urma decesului unei persoane din familie averea se transmite rudelor.

3
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mostenire
3
Persoanele care moștenesc se numesc succesori sau moștenitori. Moștenirea se cuvine, în ordinea și
după regulile stabilite în prezentul titlu, soțului supraviețuitor și rudelor defunctului, și anume
descendenților, ascendenților și colateralilor acestuia, după caz4.

Condițiile impuse de lege soțului supraviețuitor pentru a putea moșteni

Pentru a putea culege moștenirea la care este chemat , acesta trebuie să îndeplinească atât
condițiile generale și o condiție specială, respectiv să aibă calitatea de soț la deschiderea
succesiunii.
Calitatea de soț, dobândită prin căsătorie se poate pierde ca efect al desfacerii căsătoriei prin
divorț ori al desființării căsătoriei ca urmare a constatării nulițătii sau anularii ei.

Căsătoria este desfacută din ziua când hotărârea prin care s-a pronunțat divorțul a rămas
definitivă.Calitatea de soț se poate pierde și datorită desființării căsătoriei prin hotărâre
judecatorească de constatare a nulității ori de anulare a căsătoriei.
De asemenea dacă desființarea căsătoriei a fost constată ori s-a pronunțat prin hotărâre
judecătoarească după decesul unuia dintre foștii soți, căsătoria se desființează cu efect retroactiv.
Aceste efecte nu se vor putea produce în cazul în care soțul supraviețuitor a fost de bună-credință la
încheierea căsătoriei.
Codul Civil reglementează de asemenea clauza de preciput dispunând in art.333 ca “Prin
convenție matrimonială se poate stipula ca soțul supraviețuitor să preia fără plata,înainte de partajul
moștenirii,unul sau mai multe dintre bunurile comune,deținute în devălmașie sau în
coproprietate.Clauza de preciput poate fi stipulate în benificiul fiecăruia dintre soți, sau numai în
favoarea unuia dintre ei.”
Obiectul clauzei de preciput îl constituie cota parte din bunul comun sau aflat în devălmașie,
acesta din urmă urmând a fi stabilită la data decesului defunctului, care devin bun propriu al
acestuia. Cealalată cotă este a soțului supraviețuitor.

4
Art.963 al.(1) din Codul Civil
4
Drepturile sotului supravietuitor in concurs cu clasele de mostenitori

Masa succesorală a soțului defunct se impune să se stabilească cota succesorala la care are
dreptul soțul supraviețuitor,cota a cărei întindere variază în funcție de clasa de moștenitori legali cu
care vine în concurs.
Acesta nu face parte din nicio clasa de moștenitori legali,dar concurează cu orice clasă
chemată la moștenire.
Potrivit Noului Cod Civil, cota soțului supraviețuitor este de:
 un sfert din moștenire, dacă vine în concurs cu descendenții defunctului
 o treime din moștenire , dacă vine în concurs cu fie numai cu ascendenții privilegiati, fie
numai cu colateralii privilegiați ai defunctului
 trei sferturi din moștenire, dacă vine în concurs fie cu ascendenții ordinari,fie cu colateralii
ordinari ai defunctului.
Cota soțului supraviețuitor în concurs cu moștenitorii legali aparținând unor clase diferite se
stabilește ca și când acesta ar fi venit în concurs numai cu cea mai apropriată dintre ele.5
Dacă,în urma dezmoștenirii,pe langă soțul supraviețuitor vine la moștenire atât cel dezmoștenit
cât și acela care beneficiază de dezmoștenire, acesta din urmă culege partea ramasă după atribuirea
cotei soțului supraviețuitor și a cotei celui dezmoștenit.6
Indiferent de clasa cu care vine în concurs(inclusiv cu clasa a II-a) partea soțului supraviețuitor
se imputa asupra moștenirii adică se scade din moștenire și diferența urmează să se imparte între
moștenitorii legali cu vocație succesorală concretă cu care este în concurs.
Soțul supraviețuitor vine la moștenire numai în nume propriu și este moștenitor rezervatar.

5
Dumitru C.Florescu,Dreptul succesoral,Ed,Universul Juridic,Bucuresti,2011,p.38
6
( Art.1075 alin.(2) Cod Civil
5
Dreptul special asupra mobilierului și obiectelor de uz casnic

Când nu vine în concurs cu descendenții defunctului, soțul supraviețuitor moștenește, pe


lângă cota stabilită pe cota sa succesorala,mobilierul și obiectele de uz casnic care au fost afectate
folosinței comune a soților.7

Soțul supraviețuitor culege mobilierul și obiectele gospodăriei casnice peste partea sa de


moștenire în scopul de a nu fi privat condițiile de viață pe care le-a avut împreuna cu de cujus.

Prin acestea se inteleg bunurile care serveau mobilarea locuinței soților precum și obiectele
care prin natura lor sunt destinate a servi în cadrul gospodăriei casnice. (exemplu: obiecte de menaj)
și care au fost afectate în concret folosinței comune a soților.

Soțul supravițuitor culege mobilierul și obiectele de uz casnic în temeiul unui drept de


preciput legal si el nu vor fi incluse și contabilizate în masa succesorală la care urmează să fie
calculate cotele succesorale ale soțului supraviețuitor și ale moștenitorilor legali cu care acesta vine
în concurs, alții decât descendenții defunctului.

Pentru exisțenta acestui drept trebuie îndeplinite cumulativ 2 condiții:

 Soțul supraviețuitor să nu vină în concurs cu descendenții defunctului. (Doar în cazul în care


vine la moștenire în concurs cu moștenitorii din clasele a II-a- ascendenții privilegiați și
colateralii privilegiați, a III-a –ascendenți ordinari sau a IV-a -colaterali ordinari.) Totodată
dacă soțul supraviețuitor vine în concurs cu moștenitorii din aceste clase, bunurile îi revin în
totalitate si în mod excesiv;
 În timpul vieții, soțul decedat să nu fi dispus de partea sa de bunuri prin libertăți între vii sau
pentru cauza de moarte.8

Prin urmare, soțul supraviețuitor moștenește în plus, nu în totalitate bunurile gospodăriei


casnice, ci doar partea soțului decedat din astfel de bunuri comune și bunurile proprii ale lui de
cujus din această categorie.

7
Art.973 din Codul Civil
8
Adriana Laura Banu,Pasivul succesoral,Ed.Universul Juridic,Bucuresti,2011, p. 78

6
Prin mobilier și obiecte de uz casnic se ințeleg doar bunurile care prin natură și afectțunea lor
au fost destinate să servească în cadrul gospodăriei casnice și care au fost folosite în acest scop.

Mobile și obiecte ale gospodăriei casnice: mobilierul, obiectele de menaj, frigiderul,


televizorul.

Nu intra în categoria mobilierului și obiectelor de uz casnic care au fost afectate folosinței


comune a soților și prin urmare vor fi incluse în masa succesorală bunurile care nu pot și nu au fost
folosite în cadrul gospodăriei casnice propriu-zis (exemplu: automobil, pian).

Dreptul de abitație al soțului supraviețuitor

Din momentul deschiderii moștenirii, soțul supraviețuitor are în afara de celelalte drepturi
succesorale și indiferent de moștenitorii cu care vine în concurs un drept de abitație asupra casei de
locuit dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 La data deschiderii moștenirii avea domiciliul în acea casa


 Nu are o locuință proprie
 Casa face parte din moștenire,în tot sau in parte
 De cujus nu a dispus alfel. Dreptul acesta are următoarele caractere juridice: este un drept
real, având ca obiect casa de locuit și terenul aferent în masura necesară folosirii locuinței,
este un drept temporar, durează până la ieșirea din diviziune, este un drept personal,
inalienabil și insesizabil.

Soțul supraviețuitor fiind singurul moștenitor al defunctului nu poate avea un drept de


abitație asupra imobilului succesoral, deoarece proprietarului nu-i este îngăduit prin lege să
dobândească un dezmembrământ al dreptului de proprietate asupra bunului care îi aparține cu titlu
de proprietate exclusivă.9

Dreptul de abitație al soțului supraviețuitor are următoarele caractere juridice:

 Este un drept real(ce are ca obiect casa de locuit);


 Este un drept temporar,care durează până la ieșirea din indiviziune(dar cel puțin un an de la
deschiderea moștenirii) sau până la recăsătorirea soțului supraviețuitor;
9
Dumitru C.Florescu,Dreptul succesoral,Ed,Universul Juridic,Bucuresti,2001,p.39

7
 Este un drept strict persoanl, inalienabil și insesizabil, neputând fi cedat sau grevat în
favoarea altei persoane.10
 Este un drept cu titlu gratuit, în sensul că pe timpul cât se bucură de acest drept,soțul
supraviețuitor nu este obligat să plătească chirie moștenitorului care este proprietarul
locuinței.11

Dreptul de abitație se stinge la partaj, dar nu mai devreme de un an de la data deschiderii


moștenirii. Acesta încetează chiar înainte de împlinirea termenului de un an, în caz de recăsătorire a
soțului supraviețuitor12.

Dreptul de abitație al soțului supraviețuitor își găsește aplicarea numai atunci când locuința a
fost proprietatea exclusivă sau proprietatea comună a defunctului.

Concluzii

In concluzie, soțul supraviețuitor vine la moștenire în concurs cu orice clasă de moștenitori,


fiind moștenitor rezervatar și se prezintă în nume propriu.

10
Fr. Deak,op.cit.,p.151-152
11
Liviu Stanciulescu,Mostenirea, p.158
12
Art.973 alin.4 C.Civil)
8
Prezintă un drept special de moștenire asupra mobilierului și obiectelor de uz casnic, precum
și un drept de abitație asupra casei în care a locuit până la data deschiderii moștenirii, dacă acesta
casă face parte din bunurile moștenirii. Este important de știut că soțul supraviețuitor îl moșteneste
pe decedat dacă la data deschiderii moștenirii nu există o hotărâre de divorț definitivă. El vine la
moștenire alături de oricare dintre clasele de moștenitori legali.
Legea prevede anumite cote pentru fiecare, soțul supraviețuitor vine la moștenire împreună
cu clasa I de moștenitori și anume cu descendenții, adică copiii. În această situație soțul primește
cota de o pătrime iar copiii restul de trei pătrimi.

Bibliografie

 Mostenirea Legala din Noul Cod Civil


 Dumitru C.Florescu,Dreptul succesoral,Ed,Universul Juridic,Bucuresti,2011
 Adriana Laura Banu,Pasivul succesoral,Ed.Universul Juridic,Bucuresti,2011
 Liviu Stanciulescu,Mostenirea
 Legea lui Hammurabi
 M.G.Boissonade, Histoire des droits de le epoux survivant,Paris,1874
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Mostenire