Sunteți pe pagina 1din 3

Nr. Unităţi de conţinut Competenţe specifice / Nr.

de
Conţinuturi tematice Data Observaţii
crt subcompetenţe ore
I Introducere 2 12

Generalități despre
II procesul de montare
2
 Cunoașterea metodelor de Circuite imprimate. Metode de producere a
1 producere a plăcilor de circuite plăcilor de circuil imprimate. 1
imprimate
 Cunoașterea metodelor de Montarea elementelor pe plăci de circuit
2 montare a elementelor pe plăcile de imprimate 1
circuite imprimate
III Elemente pasive 4
 Descrierea construcției și Bobine de inducție. Transformatoare.
principiul de funcționare a
3 1
bobinelor de inducție,
transformatoarele
 Descrierea construcției și Telefoane și microfoane. Elemente de
principiul de funcționare a montare și oformare exterioară
4 telefoanelor și microfoanelor. 1
Elementele de montare și
oformare exterioară.
 Descrierea construcției și Comutatoare. Conectoare electrice.
principiului de funcționare a
5 1
conectoarelor electrice și
comutatorelor
 Metodica de control și repararea Controlul și repararea elementelor pasive.
6 1
elementelor pasive
IV Reistențe 6
 Definirea legii lui Kirchhoff Clasificarea, parametrii și marcarea
7 1
 Aplicarea legii lui Kirchhoff rezistoarelor
 Cunoașterea relației de calcul a Rezistoare peliculare fixe. Rezistoare
8 rezistenței totale la conectarea în peliculare variabile. 4
serie și în paralel
 Definirea noțiunii de lucru a Controlul, reparația și interschimbabilitatea
9 curentului, puterea și legea lui rezistoarelor 1
Joule-Lentz
V Capacități 4
 Clasificarea parametrilor și Clasificarea, parametrii și marcarea
10 1
marcarea condensatoarelor condensatoarelor
 Descrierea condensataorelor fixe Condensatoare fixe de fregvență joasă și
11 1
de frecvență joasă și înltă înaltă.
 Descrierea condensatoarelor Condensatoare variabile și semivariabile
12 1
ariabile și semivariabile
 Descrierea metodicii de control, Controlul, raparația și interschimbabilitatea
13 reparație și interschimbabilitatea condensatoarelor 1
a condensatoarelor
VI Aplicarea Legii lui Ohm 2
 Formularea și scrierea legii Legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit.
lui Ohm Legea lui Ohm pentru un circuit întreg.
14 2
 Desenarea schemelor
electrice ce însoțesc legile lui Ohm
VII Senzori și traductori 3
 Descrierea construcției și Senzori termici
15 principiul de funcționare a 1
senzorilor termici
 Descrierea construcției și Senzori piezoelectrici. Senzori inductivi
principiul de funcționare
16 1
senzorilor piezoelectrici și
senzorilor inductivi
 Descrierea construcției și Senzorii cu efect Hall. Cupluri
principiul de funcționare a optoelectrice
17 1
senzorilor cu efect Hall și a
cuplurilor optoelectrice
VIII Cablaje 1
 Aplicarea legii lui Ohm în Cablaj de montaj. Coduri în culori a
rezolvarea problemelor concrete cablajelor.
18
 Descrierea codurilor de culori a
cablajelor
Documentația tehnică n
IX electronică
2
 Descifrarea simbolurilor Simboluri folosite în dcumentația tehnică.
19 folosite în documentația tehnică, Grafice, diagrame și desene. 1
graficile, diagramele și desenele
 Deosebirea schemelor de Scheme de montaj și principiu
20 1
montaj, schemele de principiu
Generarea curentului
X alternativ al 10
automobilului
 Definirea noțiunii de lucru a Construcția și principiul de lucru al
21 curentului, puterea și legea lui generatorului 2
Joule-Lentz
 Enumerarea lucrărilor de Controlul stării tehnice ale generatorului
întreținere a generatoarelor e
curent alternativ.
 Stabilirea periodicității
22 efectuării operațiilor de întreținere 2
 Identificarea utilajului
necesar în vederea efectuării
lucrării de întreținere a
generatorului
 Enumerarae lucrărilor de Controlul regulatorului de tensiune a
întreținerea regulatorului de generatorului
23 tensiune a genertorului 2
 Stabilirea periodicității
efectuării operațiilor de întreținere
 Descrierea metodică de Controlul părților componente a
24 control a părților componente a generatorului 2
generatorului
 Enumerarea lucrărilor de Deservirea tehnică genertorului. Releul
întreținere regulator de tensiune
25 2
 Identificarea utilajului
necesar
TOTAL 36 ore

Consultații

1 Legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit. 2


Legea lui Ohm pentru un circuit întreg
2 Generalizare 2
TOTAL 4 ore