Sunteți pe pagina 1din 6

Nr. Unităţi de conţinut Competenţe specifice / Nr.

de
Conţinuturi tematice Data Observaţii
crt subcompetenţe ore
1 Introducere  Explicarea construcției 2
Construcția generală a motorului cu ardere internă.
2 motorului cu ardere  Identificarea părților 4
internă componente a motorului cu
1 ardere internă. Construcția generală a motorului. 1
2  Descrierea principiului de Principiul de funcționare a motorului. 1
funcționare a motorului cu Punctele moarte.
3 ardere internă. Cursa pistonului 1
 Enumerarea avantajelor și Volumul cilindrului
dezavantajelor motoarelor cu Caracteristica motoarelor.
4 ardere internă. 1
Avantaje și dezavantaje.
Mecanismul bielă-  Explicarea construcției
3 manivelă (M.B.M.) mecanismului bielă-manivelă.
6
5  Descrierea principiului de Destinația M.B.M. 1
6 funcționare a mecanismului Construcția M.B.M. la M.A.S. și la M.A.C. 1
7 motor. Principiul de funcționare M.B.M. 2
 Enumerarea caracteristicilor Caracteristica pieselor fixe și mobile a M.B.M.
8 M.A.C. și a acelor cu 2
aprindere prin scînteie.
Mecanismul de  Enumerarea părților
4 distribuție a gaelor componente a M.D.G. 6
(M.D.G.)  Descrierea principiului de
9 funcționare a M.D.G. Destinația M.D.G. 2
10  Explicarea fazelor din Construcția și funcționarea M.D.G. 2
11 diagrama de distribuție. Fazele de distribuție 1
12 Deosebirile dintre diverse M.D.G. 1
Instalația de alimentare  Enumerarea părților
a motoarelor cu componente a instalației de
5 aprindere pri scîntei alimentare cu carburator.
12
(M.A.S.)  Identificarea elementelor
13 componente a instalației, în Combustibili pentru M.A.S. 1
14 baza schemei de lucru. Carburația. Carburatorul elimentar 1
15  Descrierea construcției și a Carburatorul real. 2
pricipiului de funcționare a Clasificarea carburatoarelor.
carburatorului. Instalația de alimentare a M.A.S. cu injecție de
16 2
 Enumerarea avantajelor benzină monopunct
instalațiilor cu injecție de Instalația de alimentare a M.A.S. cu injecție de
17 2
benzină, față de instalațiile cu benzină multipunct
carburator. Rezervorul de conbustibil.
18 Pompa de alimentare. 2
Filtre. Conducte.
19 Probă de evaluare. 2
Instalația de alimentare  Enumerarea părților
a motoarelor cu componente a instrucției de
6 aprindere prin compresie alimentare a M.A.C.
8
(M.A.C.)  Ientificarea în baza schemei de
20 lucru, a alimentelor Combustibil pentru motoare Diesel 1
componente ale instalației de Părțile componente ale instalației de alimentare
21 alimentare a M.A.C. 1
a M.A.C.
22  Descrierea funcționării și a Pompa de presiune înaltă 2
construcției pompei de Principiul e funcționare a instalației de
22 presiune înaltă. 2
alimentare a M.A.C. Motoarele T.D. și T.D.I.
 Descrierea principiului de Probă de evaluare
funcționare a instalației de
23 alimentare la motoarele T.D. și 2
T.D.I.
Instalații de alimentare  Enumerarea părților
7 cu gaze componente a instrucției de
6
alimentare la motoarele T.D. și Noțiuni generale
24 1
T.D.I. Construcția generală
25  Explicarea principiului de Principiul e funcționare a instalației 1
26 lucru a instalației. Construcția părților componente a insalației 2
 Descrierea construcției fiecărui Combustibil utilizat
element componente ale
27 instalației. 2
 Descrierea caracteristicilor
combustibilului utilizat.
8 Instalații de răcire  Enumerarea părților 8
componente a instalației de Destinația și părțile componente ale instalației
28 răcire cu lichid. 2
de răcire
29  Identificarea, în baza schemei Principiul de funcționare a instalației de răcire 2
de lucru, a părților componente Construcția părților componente ale instalației
30 2
ale instalației de răcire cu de răcire
31 lichid. Soluții de răcire 1
 Descrierea construcției de Probă de evaluare
32 1
răcire cu lichid.
9 Instalații de ungere  Enumerarea părților 8
componente a instalației de Noțiuni generale.
33 ungere. 2
Destinația și părțile componente.
 Identificarea părților Construcția părților componente a instalației de
34 componente a instalației de 2
ungere
35 ungere, în baza schemei de Principiul de funcționre a instalației de ungere 2
36 lucru. Uleiul pentru motoare 1
 Explicarea principiului de Probă de evaluare
lucru a intalației de ungere.
37  Descrierea construcției fiecărui 1
element component a
instalației de ungere.
10 Instalații de aprindere  Enumerarea părților 8
38 componente a instalației de Instalația de aprindere (Noțiuni generale) 1
aprindere de tip mecanic și Construcția elementelor componente a
39 electronic. 1
instalației de aprindere
 Identificarea elementelor Principiul de funcționare a instalației de
40 componente ale instalațiilor de 2
aprindere de tip mecanic
aprindere, în baza schemei de Principiul de funcționare a instalației de
41 principiu. 2
aprindere de tip electronic
 Explicarea principiului de Probă de evaluare
lucru a instalațiilor de
aprindere.
42  Descrierea construcției și a 2
rolului fiacărui element
component de instalație.
11 Echipamentul electric  Identificarea elementelor 8
43 componente a echipamentului Generalități 2
electric. Bateria de acumulatoare.
44  Descrierea rolului și 2
Generatorul de curent.
45 construcției elementelor Consumatori 2
46 componente ale echipmentului Instalații de distribuție și anexele 1
47 electric. Probă de evaluare 1
Instalații de pornire a  Enumerarea metodelor de
12 motorului pornire a motorului.
6
48  Descrierea construcției părților Condiții impuse și metode de pornire 2
49 componente a instalației de Construcțiile instalației de pornire cu demaror 2
pornire cu demaror. Metode de ușurare a pornirii motorului
 Ientificarea părților
50 2
componente a instalației, în
baza schemei electrice.
13 Ambreajul  Descrierea construcției 4
ambreajului meanic și a celui Destinația, clasificarea și condițiile impuse
51 hidraulic. 1
ambreajelor
52  Explicarea principiului de Ambreajele mecanice 1
funcționare a ambreajului Ambreajele hidraulice
53 mecanic și a celui hidraulic. 2
14 Cutia de viteze  Descrierea construcției cutiilor 6
de viteze mecanice și Destinația, condițiile impuse și clasificarea
54 automate. 2
cutiilor de viteze
55  Explicarea principiului de Cutiile de viteze mecanice 2
56 funcționare a cutiilor de viteze Cutiile de viteze automate 1
57 mecanice și automate. Probă de evaluare 1
Transmiterea  Enumerarea părților
15 longitudinală (cardanică) componente a transmisiei
4
cardanice. Destinația și părțile componente ale transmisiei
58 2
 Descrierea rolului și cardanice
construcției fiecărui element Construcția părților componente ale transmisiei
component a transmisiei cardanice
59 cardanice. 2

Puntea din spate  Enumerarea părților


16 motoare componente a punții din spate
4
motoare. Destinația, condițiile impuse și clasificarea
60 1
 Descrierea rolului și punților din spate
61 construcției elementelor Transmisia principală 1
62 componente ale punții Diferențialul. 1
motoare. Arborii planetari.
 Explicarea principiului e Transmisi finală
funcționare a diferențialului.
17 Puntea din față  Enumerarea părților 4
componente ale punții din față. Destinația, condițiile impuse și clasificarea
63  Descrierea rolului și a 2
punților din față
construcției elementelor Tipuri constructive de punți din față
64 componente ale punții din față. 2
18 Sistemul de direcție  Enumerarea părților 6
componente a sistemului de Destinația, condițiile impuse sistemului de
65 direcție. 2
direcție
66  Descrierea rolului și a Tipuri constructive de sisteme de direcție 2
construcției elementelor Probă de evaluare
componente ale sistemului de
direcție.
67  Explicarea principiului de 2
funcționare a sistemuli de
direcție.
19 Sitemul de frînare  Enumerarea părților 8
componente ale sistemului de Destinația, condițiile impuse sistemului de
68 frînare. 2
frînare
69  Descrierea construcției frînelor Construcția și funcționarea frînelor propriu-zise 2
70 propriu-zise. Acționarea hidraulică a frînelor 2
71  Explicarea principiilor de Frîna de mînă (de staționare) 1
funcționare a frînelor. Probă de evaluare
 Enumerarea părților
72 componente ale frînei de 1
mîină.
20 Roțile automobilelor  Explicarae construcției roților. 6
73  Identificarea și clasificarea Destinația și clasificarea roților 2
74 pneurilor. Construcția roților propriu-zise 2
Pneuri.
75 2
Destinația și clasificarea pneurilor
Cadru și caroseria  Destinația și condițiile impuse
21 2
automobilului cadrului.
Tipurile constructive de cadre Destianția și condițiile impuse cadrului 1
pentru automobile. Tipuri constructive de cadre 1
22 Suspensia automobilului  Descrierea construcției 10
76 elementelor elastice ale Destinația, părțile componente. Clasificarea și 2
77 suspensiei. condițiile impuse suspensiei
78  Explicarea principiului de Organizarea montării automobilelor 2
79 funcționare a amortizoarelor. Controlul tehnic al asamblării automobilelor 2
80  Explicarea principiului de Probele funcșionale ale automobilelor 2
funcționare a suspensiilor cu Probă de evaluare
81 roți dependente și 2
independente.
TOTAL 136 ore

Consultații

1 Principiul e funcționare a instalației de 2


alimentare a M.A.C. Motoarele T.D. și T.D.I.
2 Construcția, părților componente și principiul d 2
funcționare a instalației de ungere și răcire
3 Cutiile de viteze mecanice și automte 2
4 Destinația, condițiile impuse și clasificarea 2
punților din spate și față
5 Construcția și funcționarea frînelor 2
6 Generalizare 2
TOTAL 12 ore