Sunteți pe pagina 1din 7

CERINȚE CU PRIVIRE LA REALIZAREA REFERATULUI

I. ALEGEREA TEMEI
1. Tema referatului este propusă de profesorul metodist, reeșind din specificul
calificării și specialității.
2. Tema referatului este selectarea din lista temelor propuse pentru fiecare grupă
academică, numărul de teme fiind în corespundere cu numărul elevilor în grupa academică.
3. Coordonarea activităților de elaborare a referatului este realizată de profesorul
metodist.

II. STRUCTURA ȘI PRINCIPIILE DE REALIZARE A


REFERATULUI
4. Referatul demonstreză capacitatea elevului de a lucra cu literatura de specialitate
relevantă pentru tema abordată.
5. Referatul trebuie să fie elaborat corect din punct de vedere gramatical, stilistic și
metodologic: structurarea logic-științifică a conținuturilor, analiza și argumentarea datelor,
redarea în limbaj medical specific programului de formare profesională.
6. Structura referatului cuprinde următoarele compartimente:
 foaia de titlu - se completează conform Anexei 1;
 cuprinsul - se recomandă a fi plasat la începutul referatului, unde vor fi indicate
denumirile capitolelor, subcapitolelor, celelalte compartimente ale referatului și
paginile corespunzătoare acestora (1 pagină);
 conținutul referatului (6 pagini);
 concluzii și recomandări (1 pagină);
 bibliografie (1 pagină);
 anexe (nelimitat).
7. Concluziile și recomandările vor fi redactate pe puncte, concis și vor reflecta
esența temei abordate.
8. Bibliografia va conține sursele bibliografice utilizate în lucrare, 70% dintre care
vor fi din ultimii 10 ani și se va perfecta conform cerințelor internaționale (Anexa 2).
Referințele bibliografice vor fi prezentate într-o succesiune numerică conform prezentării lor
în referat. Referințele la sursele bibliografice se indică în paranteze pătrate, inserate în text, de
exemplu – [8].
9. În Anexe vor fi incluse diverse materiale (foto, grafice, imagini, structuri
grafologice, scheme etc.) (vezi Anexa 3).
III. REGULI PRIVIND ASPECTUL GRAFIC AL REFERATULUI
10. Referatul se va scrie în formatul A4, aranjat „foaie de carte”, pe o singură parte a
foiei.
11. Paginile referatului vor avea câmpurile: în stânga – 30 mm, sus și jos – 20 mm, în
dreapta – 15 mm. Toate paginile referatului, cu excepția foii de titlu, se vor numerota,
numărul plasându-se în centrul paginii, jos. Nu se permite repetarea sau lipsa paginației.
12. Referatul se va redacta computerizat, utilizându-se fontul Times New Roman – 12
pt, la 1,5 intervale și cu utilizarea semnelor diacritice corespunzătoare (ă, î, â, ș, ț). La scrierea
titlurilor se admite utilizarea majusculelor și a fontului 14, precum și evidențierea anumitor
cuvinte cu Bold sau Italic.
13. Fiecare compartiment se va începe din pagină nouă. Denumirea capitolelor se vor
scrie cu MAJUSCULE, bold, centrat, se vor numerota cu cifre arabe (1; 2). Denumirile
subcapitolelor se scriu cu minuscule și se numerotează cu cifre arabe (1.1; 1.2; 2.1; etc.)
Opțiunea de aliniere a textului este pe ambele margini (justified) (vezi Anexa 4).
14. Formulele, tabelele și figurile se numerotează consecutiv (vezi Anexa nr.5):
 formula se amplasează la începutul rândului, iar numărul ei – la sfârșitul rândului
(vezi Anexa 5);
 figura 5 – în textul explicativ sau Figura 5. – în titlul figurii, care se plasează sub
figură, utilizând font Times New Roman Regular, Centered (Anexa 5);
 tabelul 7 – în textul explicativ și Tabelul 7. – în denumirea tabelului, care se
amplasează deasupra lui, utilizând font Times New Roman, Regular, Centered (Anexa 5);
 se menționează sursa datelor din tabel/figură, sub titlul tabelului/figurii, indicând în
mod obligatoriu numele autorului sau adresa sursei on-line.
15. Referatul va avea un volum de minim 10 pagini.
Anexa 1. Foaia de titlu

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova


(font 14, Bold, Centered)

Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”


(font 14, Bold, Centered)

SPECIALITATEA STOMATOLOGIE
(font 14, Bold, Centered, Majuscule)
CALIFICAREA TEHNICIAN DENTAR
(font 14, Bold, Centered, Majuscule)

REFERAT
(font 15)

DENUMIREA REFERATULUI CU MAJUSCULE


(font 18, Bold, Centered)

NUMELE DE FAMILIE, Prenumele elevului (font 14, Bold, Centered)

Anul III, grupa __

Profesorul metodist:

BOTNARU AIDA – grad didactic superior


PĂDUREȚ Galina – grad didactic II

Chișinău, 2020
Anexa 2. Exemple de prezentare a bibliografiei

Editarea bibliografiei se va face respectând întocmai (tip de caractere, ordinea citărilor,


semne de punctuație) următorul model:

 pentru articole se menționează: numele autorilor, titlul articolului, numele revistei,


anul apariției, volumul, prima și ultima pagină.

Exemplu:

1. Baranețchi I., Prisacari V. Factorii de risc în infecțiile septico-purulente nosocomiale


de profil traumatologie și ortopedie. Studiu descriptiv transversal. În: Moldovan Journal
of Health Sciences. Revista de Științe ale Sănătății din Moldova. 2016, nr. 2 (8), pp. 15-27.
ISSN 2345-1467.

2. Casian D. A. Regarding an alternative treatment for varicose veins: ligation


plus foam sclerotherapy. În: Dermatologic Surgery. 2012, nr. 38 (1), pp. 146-147.
ISSN 1524-4725. doi: 10.1111/j.1524-4725.2011.02212.x (IF: 1,798).

 pentru cărți se menționează: numele autorilor, titlul cărții, editura, locul apariției,
anul apariției, numărul total de pagini.

Exemplu:

3. Ciobanu Gh. Resuscitarea cardiorespiratorie și cerebrală. Volumul 1. Serghienco-


Ciobanu, L. (red. șt.). Chișinău. Nova-Imprim; 2014, 420 p.

4. Popovici I, Lupuleasa D. Tehnologie farmaceutică. Iasi, Ed. Polirom, 2001, 320 p.

 pentru sursele preluate de pe internet, vor fi notate adresele de pagină web:

Exemplu:

5. Jones ET, Miles C. Computing networking. 2nd edition. Derby, Bugle Press;
2002. Disponibil la: http:/www.imperial.ac.uk/library/digitallibrary [accesat la 10.06.2007].
Anexa 3. Exemple de anexe

ANEXELE

Anexa 1.
Anexa 4. Exemple de scriere a capitolului

Exemplu de scriere a capitolului

2. DENUMIREA CAPITOLULUI (BOLD CAPS, font 14, centered)


2.1. Denumirea subcapitolului (Bold, font 13)
2.1.1. Denumirea subpunctului (Bold, font 13, aldin)

1.1 Noţiuni generale despre Salvie (Salvia officinalis)


1.1.1 Caracteristicele farmacognostice a Salviei (Salvia officinalis)
Salvia (Salvia officinalis), PP. Salvia officinalis, PV. Salviae folia, Familia Labiatae
reprezintă o plantă medicinală de cultură, subarbust stufos, ramificat, care poate atinge
aproximativ un metru inalțime [6,7]. Florile sunt mari ca dimensiune, grupate în formă de
spic, de culoare violet-albastră, rareori albă (Figura 1.1).

Analiza cantitativă şi calitativă a


uleiului volatil/esenţial obţinut prin hidrodistilare din 5 genotipuri de Salvia officinalis L.,
cultivate în Republica Moldova a demonstrat diversitatea acestora. Conţinutul de ulei
volatil/esenţial evaluat variază în funcţie de genotip şi faza de recoltare atât în lăstarii cu
frunze, cât şi în frunze și flori. Cel mai ridicat conţinut de ulei volatil/esenţial a fost atestat în
materialul recoltat după scuturarea corolei florilor şi a seminţelor: 1.455-1.823% (s.u.) în
lăstari cu frunze şi 1.408-1.749% (s.u.) în frunze. Componenţii majori sunt reprezentaţi de
monoterpene cetone: tuionă (α-tujonă:21,2-38,8%; β-tujonă: 5.877-16,201%), camfor (17,5-
24,6%), urmaţi de eucalyptol (6.47-
11.2%) [8].
Anexa 5. Exemple de scriere a tabelelor și figuri

Exemplu de tabel

Tabelul 7. Modificările activității ALT, AST, PCE și ale nivelului albuminei și proteinelor
totale serice la animalele cu hepatopatia toxică indusă de etilenglicol

Exemplu de figură

Exemplu de formulă

𝑛 = 𝑡 2 x𝑝(1−𝑝) |∆2 (4)