Sunteți pe pagina 1din 4

Contract de prestari de servicii de expertiza tehnica si proiecte de consolidare cladiri

nr._____ din________2013

I. PARTILE CONTRACTANTE:

1.
1) S.C. ARC-PLAN S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Iani Buzoianu, nr. 4, sector 1,
inmatriculata la O.R.C de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/27066/1993, CUI-
5019535, cod Sicomex 71490,cod sirues 40/2032801 telefon/fax 0212242078, telefon
0212240719, cont bancar IBAN RO 64MIND001000003827RO01, deschis la ATE BANK
ROMANIA SA, Sucursala Calea Grivitei, reprezentata legal de catre Director Dr. Ing. Dan
Cretu, in calitate de executant, pe de o parte,
si 
2) S.C. GIP GRUP S.A, cu sediul in Bucuresti, str. C.F. Robescu nr. 12, sector 3, inmatriculata
la O.R.C de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/906/1991, CUI 325517, cod postal
030218, telefon 0213102474, fax 0213102462, cont bancar IBAN RO 30 BRDE
410SV21866894100, deschis la BRD-Sucursala Academiei, reprezentata legal de catre
Presedinte ing. Laurentiu Naum si de catre Director economic Ec. Marian Manofu, in calitate
de beneficiar, pe de alta parte,
a intervenit prezentul contract de furnizare de servicii in urmatoarele conditii:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.
Executantul se obliga sa elaboreze urmatoarele lucrari:
Expertizarea starii tehnice, intocmirea expertizei, a notelor de calcul, a documentatiei
de executie pentru consolidarea cladirilor si stabilirea solutiei tehnice de consolidare
pentru urmatoarelor obiective, in conditiile in care gradul de asigurare a structuriilor la
actiuni seismice este Rmax=1,00 si Rmin=0.65 . (P100-3/2008)

Fabrica de ciment Bicaz com.Tasca :


1) Estacada transport clincher pe silozuri
2) Estacada transport ciment la silozuri

Fabrica de ciment Fieni:


1) Castel apa
2) Structura sustinere filtru REDECAM
3) Cale rulare poduri la depozitul de carbune
4) Hala preomogenizare

III. DURATA CONTRACTULUI – TERMENELE, VALOAREA CONTRACTULUI,


OBLIGATIILE PARTILOR , RECEPTIA , DREPTUL DE AUTOR

3.1.  Executantul se obliga sa execute lucrarile de mai sus in


conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
Documentatia se va elabora in limba romana in 3 (trei) exemplare si suport CD
Prezentul contract intra in vigoare incepand cu data de 20.09.2013 si este valabil pana la data
de 15.03.2014.
3.2 Termenele de predare sunt :
a)- Pentru constructiile existente la Fabrica de ciment Bicaz – termen 01.12.2013
b)- Pentru lucrarile de la Fabrica de ciment Fieni
- Castel apa – termen 15.11.2013;
- Structura sustinere filtre - termen 25.11.2013;
- Cale rulare poduri - termen 15.12.2013;
- Hala preomogenizare – termen 15.03.2014.
Lucrarile se vor elabora pe baza temei intocmita de catre beneficiar

3.3. Pretul contractului este conform anexei 1 la contract .

3.4 Obligatiile executantului :


-Executantul  se o obliga sa presteze serviciile de expertizare in conformitate cu termenele
prevazute la pct. 3.2;
-Sa stabileasca solutiile de interventie pentru reabilitarea si consolidarea obiectivelor
prevazute la art. 2, in conformitate cu termenele convenit de catre parti.

3.5 Obligatiile beneficiarului :


GIP GRUP va pune la dispozitia executantului urmatoarele :
- documentatiei constructiei acolo unde exista procurata de la CARPATCEMENT Holding SA
- releveul fisurilor, crapaturilor, armarea si pozitia armaturilor ;
- prelevarea de carote din constructie si determinarea clasei betonului existent;

GIP GRUP va intocmi in faza de proiect tehnic urmatoarele :


- planse /planuri proiect tehnic si detalii de executie ;
- antemasuratorile si devizele pe categorii de lucrari ;
- estimarea costurilor de realizare a consolidarii in cele doua variante, pentru fiecare din
obiective

GIP GRUP va asigura :


- sustinerea expertizelor si a proiectelor tehnice la CARPATCEMENT Holding SA
- prezentarea de propuneri privind graficul lucrarilor de consolidare la investitor
- o deplasare a executantului la cele doua fabrici de ciment ce fac obiectul prezentului
contract.
- sa respecte termenele si modalitatile de plata, conform contractului.
- va informa Executantul cu privire la regulile interne aplicabile (Procedura de acces, Codul de
conduita, Conventia privind respectarea cerintelor minime de Securitate si Sanatate in Munca,
Situatii de Urgenta, Mediu si Responsabilitate Sociala) existente in fabricile de ciment
CARPATCEMENT Holding SA .

3.6. Receptia lucrarilor.


Documentatia de expertizare se preda beneficiarului la sediul acestuia in 3(trei) exemplare.
Receptia se face pe baza de proces-verbal de predare primire semnat de catre ambele parti.

3.7. Dreptul de autor si de proprietate.


Expertiza intocmita, conform cererii beneficiarului, devine proprietatea acestuia dupa achitarea
tuturor obligatiilor catre executantsi nu poate fi utilizata la alte obiective similare, decat pentru
amplasamentele ce fac obiectul prezentului contract.
IV. DECONTAREA LUCRARILOR, INCETAREA CONTRACTULUI, RASPUNDEREA
CONTRACTUALA SI DISPOZITII FINALE
4.1 Decontarea lucrarilor
Plata va fi efectuata de Beneficiar prin virament bancar, in termen de 60 zile calendaristice de
la data primirii facturii in original. Factura va fi insotita de documentele care justifica efectuarea
serviciilor de catre Executant, confirmate de Beneficiar prin semnarea unui proces-verbal de
receptie .

4.2 In cazul de nerespectare a termenului de plata, Executantul poate solicita Beneficiarului


plata unei dobanzi penalizatoare de 0,1% din valoarea facturii neachitate, pentru fiecare zi de
intarziere.

4.3 Contractul inceteaza in urmatoarele situatii:


a. prin expirarea termenului pentru care s-a incheiat;
b. prin acordul partilor;
c. prin rezilierea contractului, in conditiile prevazute in contract.

4.4. Rezilierea contractului


(1) In cazul in care, in mod culpabil una din parti nu isi executa obligatiile, total sau partial, ori
le executa necorespunzator, cealalta parte are dreptul de a transmite o notificare prin care sa
solicite conformarea cu dispozitiile contractuale.
(2) Daca in termen de 10 zile calendaristice de la primirea notificarii, partea in culpa nu isi
executa obligatiile, contractul poate fi reziliat unilateral prin simpla notificare, fara nicio alta
formalitate.
Beneficiarul poate rezilia contractul ori de cate ori Executantul nu-si executa obligatiile
asumate, in special cele referitoare la:
(1) Cesionarea contractului sau subcontractarea sa de catre Executant;
(2) Furnizarea garantiilor si/sau asigurarilor solicitate;
(3) Respectarea tuturor prevederilor din anexele contractului;
(4) Modificarea organizationala care ar implica o schimbare cu privire la personalitatea
juridica, natura sau controlul Executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificare
este inregistrata intr-un act aditional la prezentul contract.

4.5 Incetarea contractului nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.
Prevederile 4.6 nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din culpa sa, a
determinat incetarea contractului.

4.6 Forta majora.


In caz de forta majora partile vor fi exonerate de raspundere, daca a fost comunicata in termen
de 15 zile de la producerea ei.
In acest caz, termenul de realizare a expertizei, dupa incetarea fortei majore, se va prelungi in
mod corespunzator.

4.7 Litigii si sanctiuni.


Partile, de comun acord, convin ca toate litigiile privind interpretarea si aplicarea prevederilor
prezentului contract sa se rezolve pe cale amiabila. In caz de divergenta nerezolvata pe cale
amiabila, partile se pot adresa instantelor judecatoresti competente.
In situatia in care, din vina sa exclusiva executantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile
asumate prin prezentul contract, beneficiarul are dreptul de a deduce din pretul contractului, o
suma echivalenta cu 0,1% din pretul valoarea contractului, pentru fiecare zi de intarziere,
pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor restante.
In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in 60 de zile de la data convenita pentru
efectuare platilor, acesta va fi tinut sa achite, ca majorari de intarziere 0,1%, pentru fiecare zi
de intarziere din plata neefectuata pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor de plata restante.
4.8 Alte resposabilitati ale executantului
Executantul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si 
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu cerintele beneficiarului
(1) Executantul are obligatia de a nu folosi in executarea prezentului contract in nici un
fel si in nicio masura personalul angajat al beneficiarului, mai putin in situatia
si in masura in care partile convin  altfel printro modalitate prevazuta in contract.

4.9 Dispozitii finale


Contractul poate fi modificat prin acte aditionale, in cazul in care beneficiarul solicita lucrari
suplimentate fata de cele prevazute initial in contract.

Orice comunicare intre parti, referitoare la  indeplinirea prezentului  contract, trebuie  sa


fie transmisa in scris fax/e-mail. 

Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi __________ prezentul contract in 2( doua) exemplare,


ambele cu valoare de original,  cate unul  pentru fiecare parte.

EXECUTANT , BENEFICIAR,
S.C. ARC-PLAN S.R.L. S.C. GIP GRUP S.A

Director, Presedinte,
Prof. Dr. Ing. Dan CRETU. Ing. Laurentiu NAUM

Director economic,
Ec. Marian MANOFU

Oficiul juridic,
cons. Lazaroae Ioan