Sunteți pe pagina 1din 2

PROCEDURA OPERATIONALA Cod: F PO-03.

03
CARPAŢI Ediţia: 3 / Rev.0
RESURSE UMANE - INSTRUIRE
PROIECT Pag. 1/ 2

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL ,
FIŞA POSTULUI - MUSTATEA DORINA

1. Denumirea postului : Reprezentant sistem de management de mediu (RMM)


2. Poziţia din statul de funcţiuni
- compartimentul : calitate-mediu-sanatate securitate in munca
- cerinţe:
- studii : studii superioare
- vechime : 2 ani in domeniu
- atestări, alte cerinţe :
-cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniul mediului
- elaborarea documentelor SMM
3. Competenţe : reprezinta societatea din punct de vedere al managementului de
mediu
4. Relaţii
- ierarhice :
este subordonat : reprezentant sistem de management integrat
- funcţionale :
asigura implementarea si mentinerea sistemului de menagement al calitatii si mediului
- de colaborare :
5. Responsabilităţi
1. Obtine toate autorizatiile, certificatele, notificarile, contractele necesare functionarii societatii pe linie
de mediu;
2. Redacteaza prevederile legale si alte cerinte la nivel de societate, constituind biblioraftul “Cerinte
legale si alte cerinte” si le aduce la cunostiinta compartimentelor societatii
3. Actualizeaza permanent Biblioraftul “Prevederi legale si alte cerinte”, cu cerinte pe care le desprinde
din legislatia generala
4. Identifica aria de aplicabilitate a cerintelor, in functie de activitatile desfasurate si de aspectele de
mediu identificate;
5. Intocmeste Registrul “Cerinte legale si alte cerinte aplicabile” la nivel de societate;
6. Actualizeaza permanent Registrul “Cerinte legale si alte cerinte aplicabile” la nivel de societate;
7. Comunica compartimentelor modul de acces la Registrul “Cerinte legale si alte cerinte aplicabile”
8. Comunica compartimentelor/sectoarelor de activitate implicate modificarile care se impun in urma
aplicarii cerintelor din Registrul “Cerinte legale si alte cerinte aplicabile”;
9. Intocmeste si actualizeaza programul de monitorizare-masurare a factorilor de mediu.
10. Pune in aplicare procedura de sistem – Managementul de mediu – cod PSM02, urmareste modul in
care compartimentele implicate isi duc la indeplinire responsabilitatile .
11. Se va ocupa de achizitionarea unui soft legislativ si a standardelor necesare pentru consultarea
legislatiei de mediu .
12. Va multiplica prevederile legale si cerintele de mediu, le va indosaria, si va alcatui biblioraftul
cerintelor de mediu. Acesta se va gasi in comp.de mediu si va putea fi consultat cu acordul
responsabilului de management de mediu.
13.Intocmeste rezumatul obligatiilor care revin angajatilor si identifica modalitatea lor de aplicare.
Aduce la cunostiinta comp.R.U pentru modificarea si actualizarea fiselor de post.
14.Actualizeaza planul de monitorizare si masurare in conformitate cu necesitatile identificate la
analiza cerintelor de mediu.
15.Actualizeaza lunar sau ori de cate ori este nevoie „Registrul cerintelor de mediu” .
16.Intocmeste si actualizeaza „Planul de management al mediului al CARPATI PROIECT ”(cod F
PSM-03.01. Comunica planul anual de management al calitatii angajatilor . Asigura indeplinirea
analiza si revizuirea acestuia .
17.Anual, la inceput de an sau ori de cate ori este nevoie, identifica aspectele si impacturile de mediu
in activitatea societatii prin „Lista aspectelor de mediu si a impactului general „ cod FPSM-01.01.
Identifica impreuna cu directorii de compartimente si sefii punctelor de lucru, activitati, procese,
produse cu impact asupra mediului pe baza aspectelor de mediu (FPSM-01.01, FPSM-04.01).
PROCEDURA OPERATIONALA Cod: F PO-03.03
CARPAŢI Ediţia: 3 / Rev.0
RESURSE UMANE - INSTRUIRE
PROIECT Pag. 2/ 2

18.Elaboreaza „Lista de analiza a noilor proiecte din punct de vedere mediu”, verifica documentatia
asociata si anunta responsabilul cu managementl calitatii in cazul evidentierii unor impacturi
semnificative de mediu.
19.In cazul aparitii de noi investitii sau modificarii unor aspecte, va actualiza „Lista aspectelor de
mediu si a impacturilor asociate „ – FPSM-01.01 .
20.Gestioneaza acesta lista si le difuzeaza compartimentele generatoare de aspecte de mediu .
21.Identifica aspectele generatoare de aspecte semnificative de mediu (ASM) le clasifica si le
grupeaza si in fiecare an elaboreaza „Programul de monitorizare si masurare factori de mediu”-
FPSM-05.01. Raporteaza directorului general periodic, rezultatul procesului de monitorizare si
masurare a acestora .
22.Desprinde din cerintele legale, autorizaţia de mediu si din alte cerinte la care organizatia subscrie ,
factorii de mediu obligatoriu a fi monitorizaţi;
23.Intreţine relaţiile cu autorităţile de mediu, prezentând rapoarte la toate solicitările acestora;
24.Elaborează şi urmăreşte programul de management de mediu;
25.Elaborează şi urmăreşte programul de monitorizare şi măsurare a caracteristicilor factorilor de
mediu;
26.Informează conducerea asupra aspectelor de monitorizare-măsurare specifice;
27.Evalueaza conformarea fata de cerintele legale si ate cerinte la care organizatia subscrie, in teren
28.Pastreaza inregistrarile rezultatelor evaluarilor periodice effectuate.
29. Identifica deseurile generate in cadrul compartimentelor – sediu societate si gestioneaza listele
elaborate de catre sefii punctelor de lucru in cadrul procesului de productie .
30. Intocmeste „Lista deseurilor generate de CARPATI PROIECT- FPSM-0701 -”Lista deseurilor
generate in SC CARPATI PROIECT SA., a locurilor de colectare si depozitare a acestora” pe baza
listelor intocmite de la fiecare punct de lucru .
31.Verifica modul in care sunt marcate, amenajate deseurile, cat si a modului in care sunt asigurate
caracteristicile locurilor de colectare –depozite temporare- a acestora .
32. Asigura selectarea unor firme furnizoare de servicii de preluare a deseurilor care sa fie autorizate
pentru acesta activitate .
33.Verifica lunar modul in care este actualizata fisa de gestiune interna a deseului, intocmita de catre
sefii punctelor de lucru . Intocmeste si mentine la zi FPSM-07.02. pentru activitatile desfasurate la
sediul societatii .
34. Completeaza lunar FPS-07.03-Centralizatorul de evidenta deseuri” in baza inregistrarilor lunare
transmise de sefii punctelor de lucru .

DATA: A LUAT LA CUNOŞTINŢĂ


Intocmit,
Mustatea Dorina
INTOCMIT ,
COMP.RES.UMANE