Sunteți pe pagina 1din 2

PROCEDURA OPERATIONALA Cod: F PO-03.

04
Ediţia: 4 Revizia: 2
RESURSE UMANE - INSTRUIRE Pag. 1/ 2

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL ,

FIŞA POSTULUI
OROSZ JANOS

1. Denumirea postului : RESPONSABIL PROIECT


2. Poziţia din statul de funcţiuni
- compartimentul : ATELIER PROIECTARE
- cerinţe:
- studii : studii superioare – „Institutul de Constructii Bucuresti” – Facultatea de Constructii
Civile Industriale si Agricole”
- vechime in societate : peste 3 ani
- atestări, alte cerinţe :
- cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniul proiectarii si executiei lucrarilor de
constructii
3 .Competenţe : desfasurarea de activitati conform fisei postului –
4. Relaţii
- ierarhice : este subordonat director productie/director general
- de colaborare :colaboreaza membrii echipei
5. Responsabilităţi
5.1. Coordoonarea si gestionarea temelor-program si a datelor de intrare aferente comenzilor
si contractelor pentru lucrarile ce se vor elabora in cadrul activitatii de proiectare, respectiv analizarea
in colaborare cu seful atelierului, completarea si definitivarea lor de comun acord cu reprezentantii
beneficiarilor externi sau dupa caz, interni (compartimente, santiere ) .
5.2 Supunerea spre avizare si aprobare a formei finale a temelor-program si listei de intrare,
potrivit sistemului de verificare-confirmare in cadrul SC GIP GRUP SA.
5.3 Tinerea sub control, pe toata durata desfasurarii procesului de proiectare, a temelor-
program si a datelor de intrare initiale, precum si a modificarilor ulterioare si a actualizarilor succesive
ale acestora, astfel incat toate informatiile si elementele pe care le contin sa poata fi identificate si
regasite in documentatiile elaborate, care constituie datele de iesire ale activitatii de proiectare.
5.4 Programarea activitatii de proiectare prin intocmirea graficelor de elaborare-esalonare a
documentatiilor si supunerea acestora spre aprobare Directorului productie al societatii.
5. Urmarirea desfasurarii procesului de proiectare si realizarea lucrarilor specifice, conform
graficelor aprobate .
5.5 Identificarea, coordonarea si rezolvarea interfetelor interne si externe care intervin in
programarea si defasurarea elaborarii si avizarii lucrarilor de proiectare.
5.7 Urmarirea si tinerea sub control in colaborare cu seful atelierului, a elaborarii
documentatiilor rezultate ca produse (date de iesire) ale activitatii de proiectare, precum si a efectuarii
modificarilor aprobate.
5.8 Respectarea termenelor de elaborare a documentatiilor in vederea analizarii si verificarii in
cadrul atelierului de proiectare .
5.9 Urmarirea completarii si corectarii documentatiilor elaborate, potrivit concluziilor analizarii,
verificarii si avizarii acestora.
5.10 Finalizarea lucrarilor, umarirea editarii si a difuzarii la toti factorii interesati a
documentelor elaborate initial, precum si a celor modificate.
5.11 Atelierul de proiectare asigura conditiile necesare pentru analizarea si verificarea
documentatiilor elaborate in cadrul acestuia.
5.12 Analizeaza, verifica si formuleaza la solicitarea santierelor, obiectiunile la documentatiile
tehnico-economice de executie transmise de beneficiarii lucrarilor contractate si realizeaza interfata
cu elaboratorii proiectelor si cu beneficiarii pentru orice problema legata de aceste documentatii.
5.13 Colaboreaza cu compartimentul “Productie” si “Ofertare-Contractare” la intocmirea
necesarului de resurse tehnico-materiale si specificatiilor tehnice aferente.
5.14. Elaboreaza procedurile tehnice de executie (PTE) necesare pentru lucrarile din profilul
SC GIP GRUP SA, solicitate de santiere si compartimente, introducand in cuprinsul lor, metodele de
PROCEDURA OPERATIONALA Cod: F PO-03.04
Ediţia: 4 Revizia: 2
RESURSE UMANE - INSTRUIRE Pag. 2/ 2

control si inspectie, cerinetele de acceptare-respingere, sarcinile si responsabilitatile executantilor si


ale C.Q.-ului pentru realizarea activitatilor de executie, ce se predau compartimentului AQ pentru
difuzare.
5.15. Asigura in colaborarea cu compartimentul “Control tehnic de calitate” (CQ), elaborarea
planurilor de control calitate (PCC), program pentru faze determinante precum si a planurilor calitatii
(PC).
5.16. Participa la solicitarea compartimentului “Productie”, alaturi de toti factorii implicati, la
analizarea si solutionarea tehnica a neconformitatilor datorate activitatilor de executie desfasurate de
santiere .
5.17. Asigura rezolvarea actiunilor corective si preventive emise in urma inspectiilor si
auditurilor efectuate de organele interne sau externe de control asupra activitatilor atelierului de
proiectare.
5.18.Tine evidenta actelor normative cu aplicatibiliate in activitatile specifice si asigura
insusirea si respectarea prevederilor acestora, de catre toti specialistii din cadrul atelierului.
5.19. Implementeaza si exploateaza sistemele de prelucrare automata a datelor cu ajutorul
calculatoarelor, a caror aplicare in activitatea de proiectare a fost aprobata de conducerea societatii.
5.20. Intocmeste la termenele stabilite, informarile, rapoartele si situatiile cerute de
conducerea societatii in legatura cu activitatile desfasurate in domeniul proiectarii.

DATA: A LUAT LA CUNOŞTINŢĂ


NUME PRENUME

Intocmit, OROSZ JANOS


Mustatea Dorina

SEMNĂTURA