Sunteți pe pagina 1din 11

REFERAT ECONOMETRIE

Pe linia adâncirii analizei corelaţiei dintre creşterea PIB pe seama exporturilor, este relevant
să facem o analiză similară şi efectul acestora asupra evoluţiei PIB. Este cunoscut faptul că
din 1990 şi până în prezent întotdeauna exporturile au fost mai mici decât importurile sau, cu
alte cuvinte, volumul importurilor a excedat pe cel al exporturilor. Explicaţii sunt mai multe
dar ne vom referi numai la câteva dintre acestea. În primul rând, îngustându-se structura
producţiei interne, România a simţit nevoia să realizeze importuri cu două direcţionări. Prima
ar fi direcţionarea către completare, acolo unde procesele economice de producţie bunuri şi
servicii a necesitat valori suplimentare, a fost necesară realizarea de importuri. A doua
direcţionare a importurilor ar fi aceea că o serie de importuri au completat nevoia de consum
a populaţiei.
Produsul intern brut (PIB) este un indicator macroeconomic care reflectă suma valorii de
piață a tuturor mărfurilor și serviciilor destinate consumului final, produse în toate ramurile
economiei în interiorul unei țări în decurs de un an.

PIB = CF + FBCF + VS + (E – I) unde:


CF = consumul final;
FBCF = formarea brută de capital fix;
VS = variaţia stocurilor;
E = valoarea exporturilor;
I = valoarea importurilor.

Termenul export în comerțul internațional înseamnă trimiterea de bunuri sau servicii produse


într-o țară către piața altei țari. Vânzătorul acestor bunuri și servicii este numit exportator;
cumpărătorul străin este considerat importator.
Importul cuprinde totalitatea operațiilor cu caracter comercial prin care se introduc într-
o țară mărfuri/produse cumpărate din alte țări.
În România, industria auto ocupă primul loc atât în cazul importurilor cât și a exporturilor.

1.CORELAȚIA DINTRE PRODUSUL


INTERN BRUT ȘI EXPORT

În acest capitol am realizat o analiză a influenței exporturilor asupra Produsului intern brut al
României pe o perioadă de 10 ani (2009-2018).
Variabila independentă=Produsul intern brut
Variabila dependentă=exportul
anii y (PIB) x (exporturi) y^ eroarea
2009 118,183.96 32,958.20 102,714.19 15,469.77
2010 124,133.01 40,941.40 123,753.34 379.67
2011 131,450.04 49,117.50 145,300.87 -13,850.83
2012 133,785.08 50,018.80 147,676.18 -13,891.10
2013 144,220.81 50,138.20 147,990.85 -3,770.04
2014 150,583.33 52,500.00 154,215.20 -3,631.87
2015 160,492.79 54,597.10 159,741.96 750.83
2016 170,408.68 57,385.30 167,090.06 3,318.62
2017 187,467.61 62,641.20 180,941.61 6,526.00
2018 203,058.06 67,732.40 194,359.10 8,698.96
suma 1,523,783.37 518,030.10    

250,000.00

200,000.00

150,000.00

100,000.00

50,000.00

0.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

y (PIB) x (exporturi)

Figura nr.2 Evoluția Produsului intern brut și a exportului pentru perioada 2009-2018

Din figura nr. 2 se poate observa că există o legătura între produsul intern brut și exporturi
,ambele având un trend crescător pentru perioada aleasă.
80,000.00

70,000.00

60,000.00

50,000.00

40,000.00

30,000.00

20,000.00

10,000.00

0.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Figura nr. 3 Evoluția exporturilor pentru perioada 2009-2018


Cea mai mica valoarea a exporturilor a fost în anul 2009 de aproximativ 33.000 milioane euro
iar cea mai mare valoare s-a înregistrat în anul 2018 și anume 67.732 mil euro.

Modelul de regresie simplu linear


Pentru a construe modelul, voi define variabila dependentă valoarea Produsului intern brut iar
ca variabila independentă, valoarea exporturilor pentru o perioadă de 10 ani.
Prin acest referat, doresc să fac o analiză a influenței variabilei “exportului “ pe care o vom
nota cu x, asupra variabilei “produsului intern brut “pe care o vom nota cu y, pe o perioadă de
10 ani (2009-2018).

Funcția pe care o putem aplica modelului nostru de regresie liniară simplă este de forma:
Y= α + β * X + ε , unde:
Y= Produsul Intern Brut (variabilă dependentă)
X= Exportul (variabilă independentă)
α și β = parametrii modelului de regresie
ε = variabilă reziduală (reprezentând influiențele celorlalți factori ai variabilei Y,  
     nespecificați în model și considerați a fi factori întâmplători)

Rezolvând sistemul :
n n n
a ∑ x 2i +b ∑ x i=∑ x i y i
i=1 i=1 i=1

n n
a ∑ x +nb=∑ yi

i
i=1 i=1

Vom ajunge la rezultatele a= 2.635428346


b= 15855.21602
Model Summaryb

Std. Error of the


Model R R Square Adjusted R Square Estimate

1 .943a .889 .875 9883.74418

a. Predictors: Variables
(Constant),Entered/Removed
export a

b. Dependent Variables
Variable: pib Variables
Model Entered Removed Method

1 EXPORTb . Enter

a. Dependent Variable: PIB


b. All requested variables entered.

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 6.230E9 1 6.230E9 63.771 .000a

Residual 7.815E8 8 97688399.017

Total 7.011E9 9

a. Predictors: (Constant), export


b. Dependent Variable: pib

În tabelul ANOVA, informaţia importantă este statistica F cu ajutorul căreia se


testează semnificaţia globală a variabilelor independente (doar una în cazul
regresiei simple, procedura capătă substanţă în cazul regresiei multiple). Deoarece
suntem în cazul regresiei simple liniare, avem o singură variabilă independentă și
anume variabila “export”. F=63.771 ne indică o semnificație destul de mare a
variabilei export dar totodata ne indică și faptul că mai există și alte variabile care
influențează PIB-ul. Din acest tabel, putem observa ca valoarea Sig ( valoarea
semnificației) este 0.000 < 0.05 ceea ce ne indică un model de regresie
semnificativ.

Coefficientsa

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients 95.0% Confidence Interval for B

Model B Std. Error Beta t Sig. Lower Bound Upper Bound

1 (Constant) 15855.216 17379.416 .912 .388 -24221.789 55932.221

export 2.635 .330 .943 7.986 .000 1.874 3.396

a. Dependent Variable: pib

a =2.635
b =15855.216
Beta=0.943>0 deci există o legătură directă pozitivă, dacă variabila x (exportul) crește cu o
unitate atunci variabila y (pib) va crește cu 0.943 unități.
Pentru exemplul nostru avem ecuaţia de regresie simplă :
Y = 2.635* X + 15855.216 ( Pib= 2.635* export + 15855.216 )
Putem observa că parametrii α și β ai modelului sunt cuprinși în intervalele (1.874; 3.396) și
(-24221.789;55932.221).

Residuals Statisticsa

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Predicted Value 102714.1875 194359.1094 152378.3370 26309.36855 10


Residual -13891.09961 15469.76953 .00000 9318.48338 10
Std. Predicted Value -1.888 1.596 .000 1.000 10
Std. Residual -1.405 1.565 .000 .943 10

a. Dependent Variable: pib

Din acest tabel se poate observa că rezidul cel mai mare a fost de 15469.76 în anul 2009
iar rezidul cel mai mic a fost în anul 2012 de aproximativ -13891.0 .
În anul 2012 s-a înregistrat o valoare reziduală atât de mică deoarce creșterea economică a
venit mai mult din zona consumului privat decât din zona exporturilor. Consumul a venit
din disponibilitatea firmelor de a investi , adică din zona marilor corporații.
1.CORELAȚIA DINTRE PRODUSUL
INTERN BRUT, EXPORT ȘI IMPORT

În acest capitol am realizat o analiză a influenței exporturilor și importurilor asupra


Produsului intern brut al României pe o perioadă de 10 ani (2009-2018).

Variabila independentă=Produsul intern brut


Variabila dependentă 1=exportul
Variabila dependentă 2=importul

anii y (PIB) x (importuri) y^ eroarea


2009 118,183.96 40,676.10 108,003.34 10,180.62
2010 124,133.01 48,724.80 125,811.19 -1,678.18
2011 131,450.04 56,537.90 143,097.78 -11,647.74
2012 133,785.08 56,659.00 143,365.71 -9,580.63
2013 144,220.81 57,457.20 145,131.74 -910.93
2014 150,583.33 58,500.00 147,438.95 3,144.38
2015 160,492.79 62,965.50 157,318.92 3,173.87
2016 170,408.68 67,342.10 167,002.20 3,406.48
2017 187,467.61 75,596.90 185,266.05 2,201.56
2018 203,058.06 82,865.30 201,347.48 1,710.58
suma 1,523,783.37 607,324.80    

250,000.00

200,000.00

150,000.00

100,000.00

50,000.00

0.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

y (PIB) x (importuri)

Figura nr.1 Evoluția Produsului intern brut și a importului pentru perioada 2009-2018
Din figura nr. 1 se poate observa că există o legătura între produsul intern brut și importuri
,ambele având un trend crescător pentru perioada aleasă.

90,000.00

80,000.00

70,000.00

60,000.00

50,000.00

40,000.00

30,000.00

20,000.00

10,000.00

0.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Figura nr.1 Evoluția Produsului intern brut și a exportului pentru perioada 2009-2018

Cea mai mica valoarea a impoturilor a fost în anul 2009 de aproximativ 40.700 milioane euro
iar cea mai mare valoare s-a înregistrat în anul 2018 și anume 82.865 mil euro.
Atât figurile din capitolul 1 cât și cele din acest capitol, ne indică o valoare mai ridicată a
importurilor decât a exporturilor pentru fiecare an, cee ace înseamnă că țara noastră consumă
mai mult decât produce.

Modelul de regresie neliniar multiplu


Pentru a construi modelul, voi defini variabila dependentă valoarea Produsului intern brut iar
ca variabile independente, valoarea exporturilor și valoarea importurilor pentru o perioadă de
10 ani.
Prin acest referat, doresc să fac o analiză a influenței variabilei “exportului “ și variabilei
“importului”pe care le vom nota cu x1 și x2, asupra variabilei “produsului intern brut “pe care
o vom nota cu y, pe o perioadă de 10 ani (2009-2018).
Cu ajutorul programului SPSSA am analizat modelul reciproc multiplu, modelul polinomial
multiplu de gr. 2 și 3 și modelul logaritmic, iar în urma rezultatelor obținute, am ajuns la
concluzia că cel mai potrivit și semnificativ model este cel polinomial de gradul 3.

Funcția pe care o putem aplica modelului nostru de regresie nelinear multiplu este de forma:

Y =α + β 1 x 1 + β 2 x 2 + β 3 x 3 +..+ β k k +γ 1 x 21 +γ 2 x 22+ γ 3 x 23 +… γ k x 2k + δ 1 x 31 +δ 2 x 32 +δ 3 x 33 +…+e


x
Variables Entered/Removedb

Variables Variables
Model Entered Removed Method

1 export3, . Enter
IMPORT,
EXPORT,
import3

a. Tolerance = .000 limits reached.


b. Dependent Variable: PIB

Model Summaryb

Adjusted R Std. Error of the


Model R R Square Square Estimate

1 .984a .968 .942 6705.03663

a. Predictors: (Constant), export3, IMPORT, EXPORT, import3


b. Dependent Variable: PIB

Există un grad ridicat de corelare între PIB și variabilele export și import deoarece valoarea R
este de 0,984. În acest caz R2=0.968 ne indică cât de mult din variația totală a variabilei PIB
poate fi explicate prin variabilele independente export și import.

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 6.786E9 4 1.697E9 37.738 .001a


Residual 2.248E8 5 44957516.247

Total 7.011E9 9

a. Predictors: (Constant), export3, IMPORT, EXPORT, import3


b. Dependent Variable: PIB

F= 37.738 ne indică o semnificație destul de mare a variabillelor export, import dar totodata
ne indică și faptul că mai există și alte variabile care influențează PIB-ul.
Din acest tabel, putem observa ca valoarea Sig ( valoarea semnificației) este 0.001 < 0.05
ceea ce ne indică un model de regresie semnificativ.
Coefficientsa

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients 95.0% Confidence Interval for B

Model B Std. Error Beta t Sig. Lower Bound Upper Bound

1 (Constant) 142252.612 73228.898 1.943 .110 -45988.262 330493.487

IMPORT .833 .885 .366 .941 .390 -1.442 3.108

EXPORT -2.381 1.904 -1.523 -1.251 .266 -7.274 2.512

import3 -1.759E-10 .000 -.951 -.772 .475 .000 .000

export3 8.280E-10 .000 2.788 1.241 .269 .000 .000

a. Dependent Variable: PIB

Valoarea Sig nu trebuie să fie mai mică decât 0,05 și ne indică care dintre variabile
influențează cel mai mult variabila pib. În acest caz, pib-ul este influențat cel mai mult de
către variabila export.

Excluded Variablesb

Collinearity

Partial Statistics
Model Beta In t Sig. Correlation Tolerance

1 import2 20.865a 2.026 .113 .712 3.729E-5


a
export2 -71.734 -1.537 .199 -.609 2.314E-6

a. Predictors in the Model: (Constant), export3, IMPORT, EXPORT, import3


b. Dependent Variable: PIB
Residuals Statisticsa

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Predicted Value 115453.3906 207164.8125 152378.3370 27459.79985 10


Residual -8168.33789 5973.64160 .00000 4997.63923 10
Std. Predicted Value -1.345 1.995 .000 1.000 10
Std. Residual -1.218 .891 .000 .745 10

a. Dependent Variable: PIB

Din acest table se poate observa că rezidul cel mai mic s-a înregistrat în anul 2012 iar
rezidul cel mai mare în anul 2016. În anul 2012 s-a înregistrat o valoare reziduală atât de
mică deoarce creșterea economică a venit mai mult din zona consumului privat decât din
zona exporturilor. Consumul a venit din disponibilitatea firmelor de a investi , adică din
zona marilor corporații.

Concluzie
Bibliografie
1. http://www.revistadestatistica.ro/supliment/wp-
content/uploads/2016/10/RRSS_10_2016_A07_ro.pdf
2. http://www.insse.ro/cms/
3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Export
4. https://ro.wikipedia.org/wiki/Import
5.