Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL MEDICALE I
1.3. DISCIPLINA: GASTROENTEROLOGIE
1.4. DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINĂ - LIMBA ROMÂNĂ

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: GASTROENTEROLOGIE
2.2. Titularul activităților de curs: Prof.dr.Anca Trifan, Conf. Dr. Alina Pleșa, Prof. Dr. Vasile-Liviu Drug,
Conf. Dr. Eliza-Camelia Salloum-Cojocariu
2.3. Titularul activităților de seminar: Prof.dr.Anca Trifan, Conf. Dr. Alina Pleșa, Prof. Dr. Vasile-Liviu
Drug, Conf. Dr. Eliza-Camelia Salloum-Cojocariu, Conf. Dr. Gabriela Stefanescu, Conf. Dr. Cătălina
Mihai, Conf. Dr. Victor Catalin Sfarti, Conf. Dr. Ana-Maria Singeap, Șef lucrări Dr. Mihaela Dimache, Șef
lucrări Dr. Elena Gologan, Șef lucrări Dr. Răzvan-Nicolae Constantinescu, Șef lucrări Dr. Irina Ciortescu,
Șef lucrări Dr. Mihaela Dranga, Șef lucrări Dr. Irina Gîrleanu, Asistent univ. Dr. Andrei-Ștefan Chiriac,
Asistent univ. Dr. Oana-Bogdana Bărboi, Asistent univ. Dr. Oana Timofte, Asistent univ. Dr. Otilia
Gavrilescu, , Asistent univ. Dr. Roxana Maxim, Asistent univ. Dr. Oana-Cristina Petrea, Asistent univ.
Dr. Olteanu Vasile-Andrei, Asistent univ. Dr. Gheorghe Bălan, Asistent Univ. Dr. Tudor Cuciureanu,
Asist. Univ. Dr. Laura Huiban, Asist Univ. Dr. Georgiana Emmanuela Gilca Blanariu, Asist Univ. Dr.
Muzica Cristina-Maria
2.4. Anul de V 2.5. Semestrul I, II 2.6. Tipul de E1 2.7. Regimul Obligatoriu/
studiu evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică) – informaţiile se vor


completa din planurile de învăţământ
3.1. Nr ore pe 15 din care : 3.2. curs 5 3.3. seminar/ 10
săptămână laborator
3.4. Total ore din 90 Din care : 3.5. curs 30 3.6. seminar/ 60
planul de laborator
învățământ
Distributia fondului Ore
de timp

FACULTATEA DE MEDICINĂ
+40 232 301 615 tel / +40 232 301 633 fax

pagina 1 din 10
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 34
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe 34
teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 15
Tutoriat
Examinări 4
Alte activități
3.7. Total ore de studiu individual 93
3.8. Total ore pe semestru 183
3.9. Numărul de credite 13

4. Precondiții (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum Notiuni de anatomie si fiziologie umană
Notiuni de neuroanatomie
Notiuni de genetica
Notiuni de microbiologie
Notiuni de imunologie
Noțiuni de semiologie
4.2. de competențe Masurarea valorilor tensiunii arteriale
Localizarea topografica a organelor
Localizarea sistemului arterial
Functiile sistemului nervos central si periferic

5. Condiții (acolo unde este cazul)


5.1. de desfășurare a cursului Amfiteatru
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului In saloane, la patul pacientului

6. Competențe specifice acumulate


Competențe profesionale 1. Evaluarea pacientului cu simptome digestive
(exprimate prin cunoștințe 2. Evaluarea pacientului cu probe hepatice modificate
și abilități) 3. Evaluarea si tratamentul pacientului cu boala de reflux gastro-esofagian
4. Evaluarea si tratamentul pacientului cu tulburări motorii esofagiene
5. Evaluarea si tratamentul pacientului cu cancer esofagian
6. Evaluarea si tratamentul pacientului cu ulcer gastric
7. Evaluarea si tratamentul pacientului cu ulcer duodenal
8. Evaluarea si tratamentul pacientului cu cancer gastric
9. Evaluarea si tratamentul pacientului cu sindrom de malabsorbtie
10. Evaluarea si tratamentul pacientului cu boala celiacă
11. Evaluarea si tratamentul pacientului cu tumori benigne şi maligne ale
intestinului subșire
12. Evaluarea si tratamentul pacientului cu rectocolita ulcerohemoragica
13. Evaluarea si tratamentul pacientului cu Boala Chron
14. Evaluarea si tratamentul pacientului cu sindrom de intestin iritabil
15. Evaluarea si tratamentul pacientului cu diverticuloza colonica
16. Evaluarea si tratamentul pacientului cu boala hemoroidala
17. Evaluarea si tratamentul pacientului cu tumori benigne colonice
18. Evaluarea si tratamentul pacientului cu tumori maligne colonice
19. Evaluarea si tratamentul pacientului cu pancreatita acuta
20. Evaluarea si tratamentul pacientului cu pancreatita cronica
21. Evaluarea si tratamentul pacientului cu cancer pancreatic
22. Evaluarea si tratamentul pacientului cu hepatite cronice virale
23. Evaluarea si tratamentul pacientului cu hepatita cronica alcoolica
24. Evaluarea si tratamentul pacientului cu hepatita cronica autoimuna
25. Evaluarea si tratamentul pacientului cu hepatita cronica genetic-
metabolica

pagina 2 din 10
26. Evaluarea si tratamentul pacientului cu ciroza hepatică
27. Evaluarea si tratamentul pacientului cu tumori benigne hepatice
28. Evaluarea si tratamentul pacientului cu tumori maligne hepatice
29. Evaluarea si tratamentul pacientului cu hemoragia digestivă superioară
şi inferioară.
30. Evaluarea si tratamentul pacientului icteric
31. Evaluarea si tratamentul pacientului cu patologia peritoneala
32. Evaluarea si tratamentul pacientului cu litiaza biliara
33. Evaluarea si tratamentul pacientului cu patologie biliara
Competențe transversale 1. Dobandirea abilitatilor de comunicare cu pacientul
(de rol, de dezvoltare 2. Stabilirea relatiei corecte medic-pacient
profesională, personale) 3. Intelegerea necesitatii interdisciplinaritatii actului medical (colaborarea intre
diversele specialitati medicale)
4. Intelegerea responsabilitatii actului medical in ceea ce priveste raspunderea
civila profesionala.
5. Dezvoltarea capacitatilor de lucru pe echipe
6. Realizarea de prezentari la cercuri stiintifice/ congrese studentești

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general - Efectuarea completă a anamnezei și a istoricului bolii
- Realizarea examenului clinic
- Abilitatea de a stabili un diagnostic pozitiv/diagnostic diferențial
- Managementul timpului
- Lucrul în echipă, colaborare multidisciplinară
- Comportament etic
- Înțelegerea aspectelor și obligațiilor legale în ceea ce privește acordarea
îngrijirilor medicale
7.2. Obiective specifice 1. Cunoaşterea normelor tehnice de recoltare a produselor biologice.
Durerea abdominala acuta/abdomenul acut
2. Stabilirea caracterului acut al durerii, sediul, intensitatea, factorii
agravanți sau de ameliorare, relația cu ingestia de alimente, simptome
asociate
3. Recomandarea țintită a investigațiilor
4. Abilitatea de recunoaștere și de diferențiere a afecțiunilor precum
apendicită acută, diverticulită, pancreatită acută, colecistită acută,
ocluzie intestinală, ulcer perforat, ischemie mezenterică și alte cauze de
abdomen acut
Durerea abdominală cronică
5. Demonstrarea cunoașterii variatelor cauze ale durerii abdominale
cronice
6. Cunoașterea criteriilor Roma si Manning
Dispepsia
7. Cunoașterea cauzelor organice ale dispepsiei precum și ale dispepsiei
funcționale
8. Înțelegerea importanței "semnalelor de alarmă"
9. Demonstrarea abilitații de stabilire a strategiei de diagnostic și tratament
Grețuri si vărsături
10. Cunoașterea cauzelor de vărsătură, în special a cauzelor extraintestinale
(toxice, neurologice, metabolice etc.)
Disfagia, pirozisul, durerea retrosternala
11. Corelarea acestor simptome cu boala de reflux gastroesofagian,
cancerul esofagian, tulburarile de motilitate ale esofagului

pagina 3 din 10
12. Recunoasterea simptomelor de alarma si aplicarea explorarilor
diagnostice necesare în acest sens
Sindromul diareic acut
13. Evaluarea și managementul pacienților cu sindrom diareic acut prin
cunoașterea etiologiei infecțioase ale acestuia, precum și recunoașterea
bolilor inflamatorii intestinale
Sindromul diareic cronic
14. Cunoașterea cauzelor de diaree cronică funcționala/organică
15. Selectarea adecvată și înțeleaptă a explorărilor paraclinice necesare
diagnosticului
Constipația
16. Evaluarea clinică corectă a constipației declarate de pacient
17. Recunoașterea simptomelor de alarmă
18. Cunoașterea afecțiunilor digestive și sistemice care se pot asocia cu
constipația
19. Abilitatea de identificare a sindromului depresiv/anxios
Hemoragia digestivă superioară
20. Deținerea cunoștințelor de identificare a sursei hemoragice și de
stabilire a severității acesteia
21. Cunoașterea strategiilor de diagnostic și tratament timp-eficiente
22. Diferențierea între hemoragia variceală și cea non-variceală reprezintă
una dintre competențele de bază
Hemoragia digestivă inferioară
23. Stabilirea sursei de sângerare precum și severitatea
24. Realizarea diagnosticului diferențial al cauzelor comune anorectale de
sângerare de alte afecțiuni severe precum diverticulită, boli inflamatorii
intestinale, polipi colonici, neoplazii
25. Cunoașterea cauzelor de anemie precum și algoritmul de diagnostic al
acestora
Icterul și colestaza
26. Cunoașterea metabolismului bilirubinei precum și a principalelor teste
biochimice recomandate
27. Principalele tipuri de icter și diagnosticul diferențial
28. Recunoașterea stigmatelor de afectare hepatică cronică
Anorexia și scăderea ponderală
29. Distingerea între cauzele gastrointestinale și tulburarile de apetit de altă
etiologie (psihiatrică, malignă, metabolică, endocrină, etc)
Ascita
30. Efectuarea diagnosticului diferențial al ascitei
31. Cunoașterea patogenezei hipertensiunii portale
32. Identificarea altor cauze de ascită: neoplasm ovarian, insuficiență
cardiacă, sindrom nefrotic etc.
Ocluzia intestinală și ileusul
33. Recunoașterea ocluziei intestinale și a ileusului
34. Diferențierea de ischemia mezenterică
35. Alegerea adecvată a investigațiilor paraclinice precum și abilitatea de
recomandare a tratamentului medical/chirurgical corespunzător
36. Efectuarea tuşeului rectal: metodă, semne
TULBURĂRI FUNCȚIONALE ȘI DE MOTILITATE A TRACTULUI

pagina 4 din 10
INTESTINAL
37. Dobândirea de cunoștințe legate de tulburările faringoesofagiene,
gastroduodenale, intestinale, colonice și anorectale
38. Cunoaștera semnificației simptomelor de alarmă
39. Competență în realizarea unui istoric corect și complet
40. Competență în abordarea bazată pe empatie și compasiune a acuzelor
pacienților
TULBURĂRI ÎN SFERA ORO-FARINGIANĂ
41. Dobândirea de cunoștințe solide referitoare la boala de reflux
gastroesofagian, esofagul Barrett și tumori esofagiene, esofagita post
caustică, medicamentoasă, patologia esofagiană infecțioasă, post
traumatică, diverticulii esofagieni, impactul de corpi străini
42. Familiarizarea cu indicațiile și interpretarea explorărilor imagistice
utilizate pentru evaluarea tulburărilor de deglutiție precum și a PH-
metriei pe 24 de ore
AFECȚIUNI GASTRO-DUODENALE
43. Cunoașterea evaluării și a tratamentului ulcerului gastric și duodenal
44. Abordarea complicațiilor ulcerului gastric și duodenal, printre care
hemoragia, perforația și obstrucția
45. Abordarea complicațiilor pe termen lung ce survin după intervenții
chirurgicale gastrice pentru ulcer precum și după chirurgie bariatrică
46. Abordarea tumorilor gastro-duodenale
AFECȚIUNI PANCREATICE
47. Cunoștințe în abordarea pancreatitei acute și cronice
48. Cunoștințe privind Abordarea diagnostică și terapeutică corectă a
tumorilor pancreatice
AFECȚIUNI ALE TRACTULUI BILIAR
49. Cunoștințe despre formarea calculilor biliari
50. Recunoașterea semnelor și a simptomelor caracterisitice complicațiilor
litiazei biliare
- colica biliară
- colecistita acută
- colangita
- icterul obstructiv
51. Cunoștințe referitoare la
- colangita sclerozantă
- tumori ale căilor biliare
- tumori ale veziculei biliare
- tumori ale ampulei lui Vater.
52. Cunoașterea indicațiilor și complicațiilor tratamentului endoscopic și
radiologic a afecțiunilor biliare
AFECȚIUNI HEPATICE
53. Recunoașterea elementelor clinice, paraclinice și biologice precum și a
etiologiilor asociate afecțiunilor hepatice precum –
- hepatita acută,
- insuficiența hepatică,

pagina 5 din 10
- hepatita cronică,
- ciroza hepatică,
- sindroamele de supraîncărcare cu fier,
- boala Wilson,
- deficitul de alfa1-antitripsină,
- colestaza intra și extra hepatică,
- colangita,
- boli hepatice infiltrative,
- boli hepatice vasculare,
- sindromul Budd-Chiari,
- tromboza de venă portă,
- abcese și tumori hepatice
54. Cunoașterea scorurilor prognostice utilizate pentru evaluarea hepatitelor
acute.
55. Diagnosticul diferențial al tulburărilor de conștiență la pacienții
alcoolici și cunoașterea principiilor abordării sindromului de sevraj
etanolic
56. Bilanțul diagnostic și abordarea terapeutică a hepatitelor virale,
dobândirea de cunoștințe referitoare la programul de vaccinare și la
măsurile preventive disponibile
57. Bilanțul diagnostic și tratamentul bolii hepatice autoimune, a steatozei
hepatice precum și a hepatitei post medicamentoase; cunoașterea
indicațiilor pentru efectuarea biopsiei hepatice în aceste situații
58. Abordarea bolilor hepatice asociate sarcinii
59. Cunoașterea caracteristicilor clinice, biologice, imagistice și
histopatologice ale cirozei hepatice
60. Dobândirea de cunoștințe privind abordarea complicațiilor cirozei
hepatice, incluzând
- hemoragia variceală,
- gastropatia portal-hipertensivă,
- ascita,
- peritonita bacteriană spontană,
- sindromul hepato-renal,
- encefalopatia hepatică,
- infecțiile bacteriene
61. Evaluarea corectă nutrițională a pacientului
62. Cunoașterea indicațiilor pentru transplantul hepatic precum și a
scorurilor utilizate pentru evaluarea pre-transplant
63. Abordarea pacientului cu neoplasm hepatic primar și secundar
AFECȚIUNI ALE INTESTINULUI SUBȚIRE
64. Abordarea malabsorbției, în special în context de boală Celiacă
65. Abordarea infecțiilor bacteriene localizate la nivelul intestinului subțire
precum și a parazitozelor și a bolilor tropicale, precum boala Whipple
66. Abordarea sindromului de suprapopulare bacteriană
67. Abordarea tumorilor intestinale
68. Abordarea bolii Crohn și a sindromului de intestin scurt
AFECȚIUNI ALE COLONULUI
69. Cunoașterea abordării diagnostice și terapeutice a rectocolitei ulcero-

pagina 6 din 10
hemoragice și a bolii Crohn precum și a complicațiilor acestora dar și a
manifestărilor extraintestinale
70. Abordarea din punct de vedere nutrițional a pacienților cu rectocolită
ulcero-hemoragică și boală Crohn
71. Diagnosticul precoce și conduita terapeutică a colitei fulminante
ENTEROPATIILE POST RADIOTERAPIE ȘI POST
CHIMIOTERAPIE
72. Dobândirea de cunoștințe privind conduita diagnostică și terapeutică a
enteropatiei post radice
73. Cunoașterea situațiilor ce impun rezecții intestinale precum și a
administrării de suport nutrițional
74. Cunoașterea efectelor chimioterapiei la nivel intestinal, în special în
cazul pacienților imunocompromiși
BOLILE ANORECTALE
Dobândirea de cunoștințe privind bolile organice anorectale (hemoroizii,
fisurile anale, abcesele, fistulele, ulcerul solitar rectal, pruritul anal, infecțiile
și tumorile)

8. Conținuturi
8.1. Curs Metode de predare Observații
Curs 1. Curs introductiv. Abordarea pacientului cu simptome PPT 1,5 ore
digestive. Particularităţile investigaţiilor paraclinice în
gastroenterologie
Curs 2. Patologia esofagului. Boala de reflux gastro- PPT 1,5 ore
esofagian. Tulburări motorii esofagiene. Cancerul esofagian
Curs 3. Patologia stomacului şi duodenului. Sindrom PPT 1,5 ore
dispeptic. Gastritele. Ulcerul gastric şi duodenal.
Curs 4. Patologia stomacului şi duodenului. Sindrom
dispeptic. Gastritele. Ulcerul gastric şi duodenal.
Cancerul gastric. Stomacul operat. Implicațiile infecției
cu H Pylori în gastroenterologie
Curs 5. Patologia si explorarea intestinului subţire. PPT 1,5 ore
Sindromul diareic.Sindrom de malabsorbtie.Boala
celiacă.Tumori benigne
Curs 6. Bolile inflamatorii intestinale – rectocolita PPT 1,5 ore
ulcerohemoragică
Curs 7. Bolile inflamatorii intestinale – boala Crohn PPT 1,5 ore
Curs 8. Patologia recto-colonică. Sindromul de intestin PPT 1,5 ore
iritabil. Diverticuloza. Boala hemoroidala.
Curs 9. Tumorile benigne şi maligne ale colonului PPT 1,5 ore
Curs 10. Patologia pancreasului. Pancreatita acuta. Pancreatita PPT 1,5 ore
cronica. Cancerul pancreatic
Curs 11. Abordarea bolnavului hepatic. Sindroamele hepatice. PPT 1,5 ore
Curs 12. Hepatitele cronice virale PPT 1,5 ore

Curs 13.Hepatitele cronice virale PPT 1,5 ore


Curs 14. Hepatitele cronice : alcoolice, autoimune, genetic- PPT 1,5 ore
metabolice, medicamentoase, Steatohepatita nonalcoolica.
Curs 15. Ciroza hepatică PPT 1,5 ore
Curs 16. Ciroza hepatică PPT 1,5 ore

pagina 7 din 10
Curs 17. Ciroza hepatică PPT 1,5 ore
Curs 18. Tumorile benigne și maligne hepatice PPT 1,5 ore
Curs 19. Hemoragia digestivă superioară și inferioară PPT 1,5 ore
Curs 20. Patologia veziculei biliare PPT 1,5 ore
Bibliografie
1. Trifan A, Gheorghe C, Dumitrascu D, Diculescu M, Gheorghe L, Sporea I, Tantau M, Ciurea T.
Gastroenterologie si Hepatologie Clinica. Editura Medicala, 2018
2. A Trifan, C Stanciu. Note de curs. Gastroenterologie. Editura „Gr. T. Popa” 2017
3. C Stanciu, A Trifan. Note de curs- Gastroenterologie. Editura „Gr. T. Popa” 2012
4. M Grigorescu (ed) Tratat de Gastroenterologie, vol I si II Editura Medicala Nationala, Bucuresti,
2001
5. M Grigorescu Tratat de Hepatologie Editura Medicala Nationala, Bucuresti, 2004
6. Rodica Ghiuru, Anca Trifan, A. Covic. Curs de Medicină internă, vol II. Aparat digestiv. Editura
Junimea, pg 334, 2003
7. Harrison’s Principles of Internale Medicine – Editia XVI – traducere selectiva pentru examenul de
rezidentiat
8. Ciobanu L. Semiologie medicală. Semne și cazuri clinice. Editura Viața Medicală Romaneasca 2008
8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observații
Seminar 1+2. Abordarea pacientului cu Prezentare cazuri clinice 2 ore
simptome digestive. Particularităţile
investigaţiilor paraclinice în gastroenterologie
Seminar 3+4. Patologia esofagului. Boala de Prezentare cazuri clinice 2 ore
reflux gastro-esofagian . Patologia esofagului.
Tulburări motorii esofagiene
Seminar 5+6. Patologia esofagului. Cancerul Prezentare cazuri clinice 2 ore
esofagian. Patologia stomacului şi duodenului
Ulcerul gastric
Seminar 7+8. Patologia stomacului şi duodenului. Prezentare cazuri clinice 2 ore
Ulcerul duodenal. Patologia stomacului şi
duodenului Cancerul gastric
Seminar 9+10. Patologia intestinului subţire. Prezentare cazuri clinice 2 ore
Sindrom de malabsorbtie. Patologia intestinului
subţire. Boala celiacă
Seminar 11+12. Patologia intestinului subţire. Prezentare cazuri clinice 2 ore
Tumori benigne şi maligne. Bolile inflamatorii
intestinale. Rectocolita ulcerohemoragica
Seminar 13+14. Bolile inflamatorii intestinale. Prezentare cazuri clinice 2 ore
Boala Chron. Patologia recto-colonică Sindromul
de intestin iritabil
Seminar 15+16. Patologia recto-colonică Prezentare cazuri clinice 2 ore
Diverticuloza. Patologia recto-colonică Boala
hemoroidala
Seminar 17+18. Patologia recto-colonică Tulburari Prezentare cazuri clinice 2 ore
motorii. Tumorile benigne ale colonului
Seminar 19+20. Tumorile maligne ale colonului. Prezentare cazuri clinice 2 ore
Patologia pancreasului. Pancreatita acuta
Seminar 21+22. Patologia pancreasului. Pancreatita Prezentare cazuri clinice 2 ore
cronica. Patologia pancreasului. Cancerul pancreatic.
Seminar 23+24. Hepatitele cronice virale. Prezentare cazuri clinice 2 ore
Hepatitele cronice.-alcoolice
Seminar 25+26. Hepatitele cronice-autoimune. Prezentare cazuri clinice 2 ore
Hepatitele cronice-genetic-metabolice
Seminar 27+28. Ciroza hepatică. Tumorile benigne şi Prezentare cazuri clinice 2 ore
maligne hepatice

pagina 8 din 10
Seminar 29+30. 29. Hemoragia digestivă Prezentare cazuri clinice 2 ore
superioară şi inferioară. Icterul. Patologia
peritoneului. Patologia veziculei biliare
Bibliografie
1. Trifan A, Gheorghe C, Dumitrascu D, Diculescu M, Gheorghe L, Sporea I, Tantau M, Ciurea T.
Gastroenterologie si Hepatologie Clinica. Editura Medicala, 2018
2. A Trifan, C Stanciu. Note de curs. Gastroenterologie. Editura „Gr. T. Popa” 2017
3. C Stanciu, A Trifan. Note de curs- Gastroenterologie. Editura „Gr. T. Popa” 2012
4. M Grigorescu (ed) Tratat de Gastroenterologie, vol I si II Editura Medicala Nationala, Bucuresti,
2001
5. M Grigorescu Tratat de Hepatologie Editura Medicala Nationala, Bucuresti, 2004
6. Rodica Ghiuru, Anca Trifan, A. Covic. Curs de Medicină internă, vol II. Aparat digestiv. Editura
Junimea, pg 334, 2003
7. Harrison’s Principles of Internale Medicine – Editia XVI – traducere selectiva pentru examenul de
rezidentiat
8. Ciobanu L. Semiologie medicală. Semne și cazuri clinice. Editura Viața Medicală Romaneasca 2008

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe analitice
revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul Biroului
Curricular, în sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, pe cât
posibil direct, corespondenţa dintre conţinut şi aşteptările comunităţii academice, a reprezentanilor
comunitatii, a asociatiilor profesionale si angajatorilor. Ca scop primar, disciplina urmăreşte să ofere
studenţilor premise optime pentru următorii ani de studiu din cadrul programului de Licenţă în Medicină, în
perspectiva angajării cu succes, imediat după absolvire, în programe de rezidenţiat din România şi din alte
ţari din UE.

10. Evaluarea
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3. Pondere
evaluare din nota finală
10.4. Curs Nota de la grila unica examen grila tip 50%
unic
10.5. Seminar / Media notelor examinarilor pe parcurs evaluare pe parcurs 10%
laborator Nota de la examinarea practica examen practic 40%
Standard minim de performanță: Promovare cu nota minima 5
1. Conducerea corectă a anamnezei pacientului cu patologie digestivă.
2. Examinarea clinică completă și corectă a pacientului cu patologie digestivă.
3. Elaborarea unui plan de investigații paraclinice adecvate cazului.
4. Cunoașterea indicațiilor și contraindicațiilor tehnicilor de examinare endoscopică
(endoscopie digestivă superioară, colonoscopie).
5. Cunoașterea complicațiilor metodelor de examinare endoscopică (endoscopie digestivă
superioară, colonoscopie).
6. Interpretarea corectă a:
a. Unui buletin de analize sugestiv pentru o afecțiune digestivă specifică
b. Unei imagini ecografice, endoscopice (endoscopie digestivă superioară sau
colonoscopie), radiologice, tipice pentru o afecțiune digestivă
7. Formularea corectă a diagnosticului pozitiv pentru un pacient cu patologie digestivă.
8. Efectuarea diagnosticului diferențial al patologiei digestive a pacientului (ipoteze,
raționament de excludere).
9. Cunoașterea principiilor fundamentale de tratament pentru afecțiunea digestivă
specifică a cazului examinat.

pagina 9 din 10
Data: Semnătura coordonatorului de activitate didactica
01.10.2019 Prof. Dr. Anca Trifan

Semnătura directorului de departament


Prof. Dr. Anca Trifan

pagina 10 din 10

S-ar putea să vă placă și