Sunteți pe pagina 1din 1

ADENOMIOZA ŞI COMPLICAŢIILE REPRODUCTIVE

DoinaCodreanu
(Conducător ştiinţific: Nadejda Codreanu, dr. şt. med., conf. univ., Catedra de Obstetrică,
Ginecologie şi Reproducere Umană)
Introducere.Adenomioza este o afecţiune benignă a uterului şi afectează femeile de vârstă
reproductivă, fiind responsabilă de numeroase complicaţii în perioada conceperii, gravidităţii şi
naşterii.
Scopul lucrării. Evaluarea impactului adenomiozei asupra rezultatelor reproductive şi complicaţiilor
sarcinii.
Material şi metode. Studiu retrospectiv caz-control. Analizate fişele medicale între anii 2017-2018 a
214 ginecopate (vârsta medie 42,54±5,41 [25-50] ani) – 107 cu adenomioză (lotul de bază) şi 107 cu
miom uterin (lotul control), diagnostice confirmate histologic. Informaţia colectată după o anchetă cu
43 întrebări. Datele calculate prin intermediul aplicaţiei Microsoft Excel 2010. Parametrii
statistici:P±ES,(%), raportul şanselor (OR). Test utilizat: t-Student.
Rezultate. Comparând loturile de paciente studiate, s-a determinat că adenomioza este cauza
multiplelor eşecuri reproductive. Avort spontan - 38,32% vs 16,82%, OR 3,07, 95% IÎ 1,62-5,82;
p<0,001. Infertilitate – 14,95% vs 6,54%, OR 2,51, 95% IÎ 0,98-6,38; p<0,05. Eşecuri FIV –21,49%
vs 9,35%, OR 2,65, 95% IÎ 1,19-5,89; p<0,05. Sarcini stagnate – 10,28% vs 3,74%, OR 2,95, 95% IÎ
0,90-9,57; p>0,05. Evoluţia sarcinii la femeile cu adenomioză a fost complicată cu naştere prematură
(44,86% vs 23,36%, OR 2,66, 95% IÎ 1,48-4,80; p<0,001), RCIU (23,36% vs 9,35%, OR 2,95, 95% IÎ
1,34-6,51; p<0,001); placenta previa (6,54% vs 0,93%, OR 7,42, 95% IÎ 0,89-61,39); preeclampsie
(22,43% vs 7,48%, OR 3,57, 95% IÎ 1,52-8,38; p<0,001).
Concluzii. (1) Adenomioza rămâne a fi o problemă importantă ginecologică, diagnosticul fiind deseori
subestimat şi stabilit în urma histerectomiilor.(2) Studiul comparativ a demonstrat că sarcina la
pacientele cu adenomioză se află în grupul de risc major, schimbările specifice în miometru şi zona de
joncţiune fiind cauza multiplelor complicaţii reproductive.
Cuvinte cheie: adenomioza, complicaţii în sarcină, eşecuri reproductive.

ADENOMYOSIS AND REPRODUCTIVE COMPLICATIONS


Doina Codreanu
(Scientific adviser: Nadejda Codreanu, PhD in medicine, associate professor, Chair of Obstetrics,
Gynecology and Human Reproduction )
Introduction. Adenomyosis is a benign disease of the uterus and affects women of reproductive age,
which is responsible for multiple conception, pregnancy and birthcomplications.
Objective of the study. To evaluate the impact of adenomyosis on the reproductive outcomes and the
complications in pregnancy.
Material and methods.Retrospective case-control study. Analysis of medical records between 2017-
2018 years (n=214, age: 42,54±5,41 [25-50] years) – 107 women with adenomyosis (target lot) and
107 women with uterine leiomyomas (control lot), diagnoses with histopathological confirmation.
Information collected from a questionnaire with 43 answers. Data calculated in Microsoft Excel2010.
Statistical parameters: P±ES, (%), odds ratio (OR).Used test: t-Student.
Results. Comparing the groups of patients studied, it was determined that adenomyosis is the cause of
multiple reproductive failures. Spontaneous miscarriage- 38,32% vs 16,82%, OR 3,07, 95% IÎ 1,62-
5,82; p<0,001. Infertility – 14,95% vs 6,54%, OR 2,51, 95% IÎ 0,98-6,38; p<0,05. IVF failure –
21,49% vs 9,35%, OR 2,65, 95% IÎ 1,19-5,89; p<0,05. Stagnated pregnancy – 10,28% vs 3,74%, OR
2,95, 95% IÎ 0,90-9,57; p>0,05. The evolution of pregnancyin women with adenomyosis was
complicated with preterm birth (44,86% vs 23,36%, OR 2,66, 95% IÎ 1,48-4,80; p<0,001), IUGR
(23,36% vs 9,35%, OR 2,95, 95% IÎ 1,34-6,51; p<0,001), placenta previa (6,54% vs 0,93%, OR 7,42,
95% IÎ 0,89-61,39), preeclampsia (22,43% vs 7,48%, OR 3,57, 95% IÎ 1,52-8,38; p<0,001).
Conclusions. (1) Adenomyosis remains to be an important gynecological problem, diagnosis being
often underestimated and established afterhysterectomy. (2) The comparative study has shown that
pregnancy in patients with adenomyosis is in the major risk group, with specific changes in
myometrium and junctional zone, being the cause of multiple reproductive complications.
Keywords:adenomyosis, complications in pregnancy, reproductive failure.