Sunteți pe pagina 1din 1

Az

i
Samuel
creşt
ea,Domnul
erac
uel
şin-
alăs
ats
ăcadăl
apământni
ci
unul
dinc
uvi
ntel
e
sal
e.1Samuel3:
19

Î
n ec
areanmamal
uiSamuel
ses
uial
aTempl
ucuomant
iemi
că.

Omant i
ecar
eîn ecar
eansedif
erenț
iaf
ațădepr
ecedent
apr
inmăr
imeaac
est
eia,
deoar
eceSamuel
c r
eșt
eadelaanlaan.

Lafelînsăcum" I
suscreşt
eaî
nînţel
epc
iune
, s
tat
urăşihar

nai
nteal
uiDumnezeuş
ia
oamenilor
",totl
afelșitânăr
ulSamuelpel
ângăs t
atura,c
reș
teași
elînî
nțel
epci
uneș
ihar
deoareceîncepus
es ăcunoasc
ăpeDumnez eu.

Odat
ăcuînaint
areaî
nvârs
tăSamuelî
ncet
ases
ăcr
eas
căî
nst
atur
ă,t
otuș
inus
-aopr
itî
n
acont
inuasăcunoas
căpeDumnezeu.

As
tăz
iDumnezeuî
ncăașteapt
ăcăsăîl
chemișisăvor
beș
tic
uel.
As
tăz
ipoț
iînc
ăsăcreș
tiș
i s
ădevi
iplăc
utînai
ntealui
Dumnezeuș
iaoameni
lor
.

As
tăz
ipoț
isă-
ispui
Lui
,ces
tăî
ntr
eti
neș
iEl
ceî
mpi
edi
căc
unoaș
ter
eaș
icr
eșt
erea.

Spunei
ast
ăzi
,.
..
iarmâi
neadu-
țiami
ntec
ăas
tăz
iet
impul
să-
ispui
!