Sunteți pe pagina 1din 1

Omul

înr
olul
pri
nci
pal
Poporulatrimisl
aSi
lo,deundeauaduschi
votull
egământ
ului
Domnului
oşti
ri
lor
,car
e*
şadeîntr
eher uvi
mi*
*.Ceidoiiail
uiEl
i,
HofnişiFi
neas
,er
auacol
o,î
mpreunăcu
chivot
ullegământul
uiluiDumnez
eu.1Samuel4:
4

PoporulIsraelsea aîntr-
os i
tuațiedisperatălapr oblemapr oas
pătapăr ută„ Pent
ruc e
ne-ală
satDomnul să m bătuţiastăzi
de l ist
eni?"
.
Astf
elcăt otpoporulIsr
aelaveni tșicusoluțiadeapunec apătacesteiprobl
emepr intr
-un
votdemoc r
aticomițândsăîntrebepeî nsăș i
Cel careputeapunec apătacesteiprobleme ,
astf
elcăhot ărâreapoporuluiafostpr i
nunani mi tateaducerea"delaS i
l
oc hivotul
l
egă mântuluiDomnul ui
,casăv i
năînmi jl
oc ulnostruşisăneizbăv
ea scădi
nmâ na
vră
jma ş
il
ornoş tri
.”
TotIsr
aelulas cosst
ri
gătedebuc uriedes -
ac utr
emur atpământ c
ulrezândc ăDumnez eu
est
edepar tealor,
dartotodatăî ncăomi țândf aptulsăîntr
ebedac ăElva depar tealor.

Î
nmodir onic,
chivotules
tecelmaicunos cutastăzicas
ubiectall muluidi
n1981"I
ndiana
J
onesandt heRaidersoftheLostArk"regizatdeSt e
venSpielber
g.Fil
mul s
punedespr
e
î
ncer
careaunui eroudeaî mpi
edicaChivot ulsăcadăînmâinilenazi
știl
orsubc
onducerea
l
uiAdol
fHi t
ler,
carei-arval
oricaput ereas pr
er ău.

Dinpri
ci
namotivaț
iei
lordeanupier
deî
nfaț
al i
steni
lorpreoț
iiî
mpr
eunăc
upopor
ulau
tr
ecutdepar
teagândului
că"nui
auamiș
căpecel
ceoridică"
.

“Sefăl
eşt
eoa r
esecureaî
mpotr
ivacel
uicesesl
ujeş
tedeea?
”“S
ausemândreş
tef
eres
tră
ul
f
aţădecelc
e-lmânuieşt
e?”“
Caş
icum nuiauaa
rmi ş
capecel
ceori
dic
ă,pa
rcătoi
agul
ar
r
idi
capecelcenuestedel ”I
emn! saia10:
15