Sunteți pe pagina 1din 1

Şi

adouaz i
,scul
ându-s
edis
-de-di
mineaţ
ă,augăsitpeDagonînt
inscufaţalapământî
naint
eachivotul
ui
Domnului
;capull
uiDagonşic
eledouămâinial
eluieraut
ăiat
epepragş inu-i
rămăses
edecâttr
unchiul
.
Deaceea,pânăînzi
uadeazi,
preoţi
il
uiDagonşitoţi
ceic
eint
răîncasaluiDagon,l
aAsdod,nucalc
ăpeprag.

"TunnelVisi
on"es teoc ondițieî
ncar evizi
uneaper i
fer
icăes tefoarterest
ric
ționatăsauoviziune/ideologie
aunui punctdeveder erezult
atdinc oncentr
ar eapeos ingur ăidee ,
opini
e,obiec t,
etc
,rez
ultânde xcluderea
cel
or l
alte
.
Binoclul
,tel
esc opul ș
imi cr
oscopulinducoe x per
iențăe xtremăde" TunnelVision"datori
tădesignul ui
component elorsaleopt i
c e
.
Acestefectpoate c auzatșide:anumi tebolialeochiul
ui ,
pi erder
edes ânge ,
c onsumuldealcool(vederea
devineestompat ăs audubl ă,deoarecemuș chiiochil
orîșipierdpr eci
ziaprovoc ându-
iimposibi
li
tateadea
seconcentraas upraac elui
așiobiect),
medi c
ament ehalucinogene ,fri
casaupr imejdi
eextr
emă, adr enali
nă,
etc
.

Fil
ist
eniiaue x per
iment atș
ieil
arândulloracestefectde"TunnelVi
sion"

nsăfarăasufer
ivreoafecț
iune
aoc hiul
uisauunul di
nc auz
elemenționateanterior.
Eaaf ostcauz atădeoi deol
ogie,
cultur
alăcâtșireli
gioasășianumecaniciunaltEl
ohimsănuapes esau
s
ă emai mar edec âtDagon.„Chi
votulDumnez euluil
uiIs
raelsănură
mâ nălanoi
,căci
mâ naLuiapa
s ă
asupranoastrăş ias
upraluiDagon,dumnezeulnostru”.

Aceastăafec ți
uneal ăsatunr ezultatdr amat i
casupr alist
enil
or .
Înc i
udafaptul
ui căEl
ohimle-aarătat
ci
nees t
eade v ăratulșis
ingurul El
ohi mî nmai mul teocazi
ipri
ntrec aresenumărăș iceaadist
rugeri
iidolul
l
ui Dagonîntinsc ufaţ
alapă mâ ntînainteac hiv
otuluiDomnului;
ca pul l
uiDagonşiceledouămâ i
nial
eluierau

iatepepragş inu-ir
ămă sesedecâ ttrunc hi
ul,t
otuș i
eiaurămasdoarc uimagineamâi ni
lorl
uiDagonpe
pragultemplul ui.
I
ardupăt otc eaf ăcutElohim,l isteniiaur ămasdoarc uonouăi deologi
e:Dea c
eea ,pânăî
nziuadea zi
,
preoţi
il
uiDa gonş itoţic
eic eint
răînc a s
al uiDagon, l
aAsdod,nuca l
c ăpeprag.

Mărogcăochi
itai
săpr
iveas
căt
oat
emi
nuni
lepec
areEl
ohi
mle-
afăc
utî
nvi
ațăT
a,ș
itotc
eaf
ăcutEl
pent
ruti
ne.